Berlinläkarnas rapport om Navalny-fallet väcker frågor

7
1092

Denna artikel Berlinläkarnas rapport om Navalny-fallet avslöjar nya bevis, reser nya frågor har skrivits av John Helmer i Moskva.

En avgörande skillnad är att de ryska läkarna uppger att de inte kunde finna organisk forsforförening hos Navalny, vilket de tyska läkarna uppger att de gjorde. Tyskland har dock vägrat att skicka sina prover till Ryssland, som i så fall bl.a. kunde fastställa att proverna verkligen kom från samma person.

Även om förgiftning skett med sådant ämne visar inte detta att myndigheter i Ryssland orsakat förgiftningen. Jag instämmer inte helt med John Helmers bedömning, vilket framgår på ett par ställen i texten. Den aktuella typen av föreningar finns i pesticider som dödar över 100 000 människor årligen enligt the Lancet. här.

Det framgår inte av artikeln i the Lancet hur man särskiljer ämne i Novichok-gruppen från andra organiska fosforföreningar.

En viktig fråga är när atropin insattes.

Jag saknar detaljuppgifter över huvud taget.

I en mycket viktig, men sannolikt förbisedd, kommentar till artikeln i the Lancet daterad samma datum (22/12) skriver två forskare “”Fallet som rapporterades av Steindl och kollegor och de båda Salisbury-fallen överlevde alla utan tidig atropinbehandling, med endast intensiv stödjande vård. Detta resultat verkar förvånande eftersom novichok-nervmedel anses vara de mest potenta organofosforföreningarna som är kända, enligt uppgift fem till tio gånger giftigare än organofosfor nervmedlet VX, som snabbt dödade en man efter exponering för hud. “

“However, the case reported by Steindl and colleagues and the two Salisbury cases all survived without early atropine therapy, with only intensive supportive care. This outcome seems surprising because novichok nerve agents are considered the most potent organophosphorus compounds known, reportedly five to ten times more toxic than the organophosphorus nerve agent VX, which rapidly killed a man after dermal exposure.” Kommentar i the Lancet.


Berlinläkarnas rapport om Navalny-fallet

En medicinsk rapport om behandlingen av Alexei Navalny på Charité-kliniken i Berlin avslöjar att den atropinbehandling, som gavs  av ryska läkare vid Omsk akutsjukhus nummer 1, var densamma som tyskarna gav Navalny. Inga bevis för en giftattack mot Navalny på Omsk-sjukhuset upptäcktes av tyskarna, vilket Navalny och västlig press nyligen har påstått.

Den brittiska medicinska tidskriften The Lancet:Novichok nerve agent poisoning publicerade den 22 december en klinisk fallrapport på fyra sidor. Den har undertecknats av fjorton läkare, inklusive Kai-Uwe Eckardt (huvudbild, i mitten), chefen för Charité-klinikens behandlingsenhet, vilken offentligt tackades av Navalny den 7 oktober.

Eckardt och David Steindl (huvudbild, höger) är huvudförfattarna. Eckhardt är specialist på diabetes och njurtransplantationer. Steindl är specialist på muskuloskeletala sjukdomar.

Även om de tyska läkarna hänvisar till behandlingen av Salisbury-incidenterna med Sergei och Yulia Skripal i mars 2018, har det inte förelegat några offentliggjorda, jämförbara kliniska bevis från de brittiska läkarna. De tyska läkarna rapporterar inte att de kommunicerat med britterna.

Berlins medicinska rapport avslöjar också att en tysk läkare fanns med vid Navalnys säng, gjorde tester och rapporterade resultaten tillbaka till Berlin, utan rysk regeringsinblandning eller kontroll, på eftermiddagen den 21 augusti, dagen efter Navalnys sjukhusvistelse i Omsk.

Berlins läkare erkänner nu att de inte upptäckte någon organisk fosfatförgiftning i Navalnys blod, urin eller på hans hud; de testade inga vattenflaskor eller kläder, som hade förts till Berlin av Navalnys personal på evakueringsflygplanet.

De erkänner också att de inte visste vad som kunde ha orsakat ”allvarlig förgiftning med en kolinesterashämmare” förrän det tyska försvarslaboratoriet i München rapporterade sin Novichok-anklagelse ”två veckor senare”.
Redaktören: Från ett blodprov som togs direkt vid ankomsten till Charite-sjukhuset.

Vid presentationen av Navalny-fallet visar den tyska läkarrapporten en något annorlunda tidslinje för de första symptomen och inläggningen på sjukhus i Omsk, än från de påståenden, som Navalnys personal och pressrapporter tidigare har angett. Klicka för att läsa BBC-tidslinjen BBC: Alexei Navalny: Two hours that saved Russian opposition leader’s life.

Redaktören: Tidslinjen visar att Navalny snabbt fick adekvat hjälp och behandling.

I den nya rapporten hävdas att Navalny togs in på Omsk-sjukhuset mitt under morgonen torsdagen den 20 augusti, “ungefär 2 timmar efter uppvisade symtom”. Den tidigare ryska tidslinjen säger att behandling av Navalny började i Omsk-ambulansen tidigare och sjukhusbehandling senare.

Kriminaltekniskt är dessa detaljer av mindre betydelse än avslöjandet i den tyska rapporten att “cirka 31 timmar efter symtomdebut hade en läkare från den tyska flygambulansbesättningen tillfällig tillgång till patienten.”

Detta innebär att det tyska flygplanet hade anlänt till Omsk fredagen den 21 augusti; och att en tysk läkare var med Navalny på Omsk-sjukhuset sent på eftermiddagen.

Deutsche Welle, det tyska statliga medieorganet, hade rapporterat att vid ”11:28 [Greenwich Mean Time; 17:28 Omsk-tid, 21 augusti] har en grupp tyska läkare setts ankomma till sjukhuset. Tidigare sa Omsks hälsovårds presstjänst att Omsk-läkare hade bjudit in det tyska medicinska teamet till sjukhuset.

”Vi bjöd också in tyska specialister, som anlände till Omsk med flygambulans, för att bekanta sig med patientens tillstånd och studera resultaten i vår klinik. Just nu  är de på väg till oss”, citeras överläkare Alexander Murakhovsky säga.”

Tidpunkten, som nu bekräftats i Charité-läkarrapporten, antyder att planeringen för avsändning av flygambulansen från Tyskland måste ha börjat ungefär samtidigt som Navalny rapporterade symtom ombord på sin flygning mellan Tomsk och Moskva. Tyskarnas anmälan av flygplanen till Omsk och de ryska myndigheternas tillstånd följde snabbt; det tyska flygplanet hade landat i Omsk när Navalnys personal berättade för pressen att de hade nekats tillstånd att få honom behandlad av tyskarna.

Source: https://www.thelancet.com/

Den nya rapporten avslöjar att nästa dag, lördag 22 augusti, ”16 timmar senare, när patienten överlämnades [sic] till den tyska flygambulansbesättningen för transport till Berlin, hade hans tillstånd förbättrats något (pupillerna sammandragna, hjärtfrekvens 59 bpm).”

Detta verkar vara ett bevis på att sjukhusbehandlingen i Omsk, inte bara hade stabiliserat Navalnys tillstånd – som sjukhusläkarna berättade för pressen – utan också visat effektiviteten av den ryska behandlingen med motgift.

Den tyska läkarrapporten motsäger fullständigt de senaste anklagelserna från Navalny och hans medarbetare, att ett andra försök att förgifta honom hade gjorts på Omsk sjukhus. Endast genom att dölja närvaron av det tyska medicinska teamet vid Omsk intensivvårdsavdelning den 21 augusti, kan Navalny-gruppen få sin historia att verka trovärdig.

Det finns inte heller någon hänvisning till försiktighetsåtgärder mot förgiftning från den tyska läkaren i Omsk. av den tyska flygbesättningen; Berlins markambulans; eller personal från Charité-sjukhuset. Genom att utelämna dessa uppgifter verkar de tyska läkarna erkänna att de inte misstänkte att ett nervgift hotat någon i närheten av Navalny själv.

Den medicinska testningen vid Charité-sjukhuset har nu dokumenterats i detalj. Denna begränsades till Navalnys blod, urin, hud och ändtarm. Enligt The Lancet: “toxikologisk analys och screening av läkemedel i blod- och urinprover [erhölls] vid inläggning … I hudprover som erhölls vid intag till intensivvårdsavdelningen vid Charité, noterade vi kolonisering med fem olika multiresistenta bakterier: Staphylococcus aureus Acinetobacter baumannii-komplex, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae. Mikrobiell karakterisering av efterföljande rektala pinnprover … och urinprover visade två olika varianter av K pneumoniae. Baserat på dessa resultat använde vi, mycket motvilligt, antibiotika. En urinvägsinfektion med K pneumoniae behandlades med co-trimoxazol.”

Även om Navalnys personal, inklusive hans fru Yulia Navalnaya och Maria Pevchikh, offentligt har hävdat att de levererade kläder och minst en vattenflaska från hotellrummet i Tomsk, verkar de tyska läkarna ha ignorerat dem. Tyskarna har inte rapporterat sin diagnos av Navalnys redan existerande medicinska tillstånd, vilket bakterierapporten visar; Navalnys familj förnekar att det fanns några (medicinska tillstånd ö.a.).

Inte heller hävdar Charité-läkarna nu att de identifierade ett nervgift vid Navalnys intag den 22 augusti eller flera dagar därefter. ”Identifiering av en enskild organofosforförening är en komplex och tidskrävande process.

Faktum är att fastställandet av involveringen av ett novichok-medel och dess biotransformationsprodukter i detta fall inte uppnåddes förrän  flera dagar efter att diagnosen kolinesterashämmare hade fastställts och påverkade inte terapeutiska beslut ” (betoning tillagd).

“Testning av kolinesterasstatus [genomfördes] i ett specialiserat externt laboratorium”, säger Eckardt, Steindl och deras kollegor. De hänvisar till den tyska arméns laboratorium i München – Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr (IPTB). En rapport från den källan tillkännagavs offentligt av den tyska regeringen den 2 september, men inga detaljer har publicerats.

Tidigare, den 24 augusti, hade en pressagent för Charité offentligt förklarat att de ”kliniska fynden indikerar förgiftning med ett ämne från gruppen kolinesterashämmare. Det specifika ämnet som är inblandat är fortfarande okänt och ytterligare ett omfattande test har inletts. Effekten av giftet – nämligen hämningen av kolinesteras i kroppen – bekräftades genom flera test i oberoende laboratorier. ”

De tyska läkarna rapporterar nu att “baserat på kliniska- och laboratoriefynd, diagnostiserades allvarlig kolinesterashämning och patienten medicinerades  med atropin och obidoxim … kolinergiska värden återgick till det normala inom 1 h efter att denna behandling med motgift började.”

Denna kliniska fras från läkarna den här veckan – “allvarlig kolinesterashämning” – är inte vad Charités presstalesperson avsåg den 24 augusti, för fyra månader sedan, när hon talade om “förgiftning med ett ämne från gruppen kolinesterashämmare”. Klinikens talesperson förklarade inte bara vad läkarna visste; kliniken dolde också att atropinbehandlingen var effektiv inom en timme. För fler detaljer, läs här!.

Redaktören: Jag tycker att uppgifterna är förenliga.

Till vänster Manuela Zingl, talesman för Charité Clinic ansvarig för desinformation den 24 augusti; centrum, Steffen Seibert, chef för den tyska regeringens press- och informationskontor; höger, överste professor doktor Thiermann, som var ansvarig för IPTB-identifieringen av ett ryskt Novichok.

De behandlande läkarna i Omsk – till vänster, Alexander Sabaev, chef för den akuta förgiftningsavdelningen vid Omsk akutsjukhus nr 1, chefstoxolog i Omsk-regionen och i det Sibiriska federala distriktet. I mitten, Alexander Murakhovsky, överläkare vid Omsk akutsjukhus nr 1. Till höger, Anatoly Kalinichenko, biträdande överläkare vid Omsk sjukhus.

Hänvisningen till normaliseringen av “kolinergiska värden … inom 1 tim [efter] denna behandling med motgift” är en tysk bekräftelse på att sjukhusbehandlingen i Omsk hade varit nödvändig, lämplig, tillräcklig – och inte skiljer sig från den tyska behandlingen.

Redaktören: Vi vet inte om de ryska och tyska läkarna kommunicerade. De ryska läkarna erbjöd samarbete.här.

Tyskarna vägrar att erkänna detta. Istället meddelar Eckardt, Steindl och deras kollegor: ”Vi erkänner tacksamt stödet från många kollegor i bedömning och tvärvetenskaplig hantering av detta fall, inklusive medlemmar av Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology i München, Tyskland, som gjorde upprepade mätningar av butyrylkolinesteras, acetylkolinesteras i röda blodkroppar och kolinesterasstatus och gav toxikologiska råd. ”

Med andra ord kommunicerade inte tyskarna alls med ryssarna. I europeiska rutiner för patientvård och medicinskt professionella termer är detta något aldrig tidigare skådat. Det antyder att de tyska läkarna var underställda den tyska regeringens order att inte kommunicera med sina ryska kollegor eller granska deras patologirapporter. I det finstilta av The Lancet-publikationen har läkarna lagt till denna förklaring:

 

Source: https://www.thelancet.com/

 

[ Bidragsgivare

DS och K-UE skrev det första utkastet till rapporten, samordnade den interna revideringen och förberedde den framlagda versionen. Alla författarna bidrog till insamlingen av data, analys av data och tolkning av data. RK,DP,MH,JN,AS och PJ ansvarade för bestämda behandlingstillfällen. WB,FS och ME utförde neurologisk och neuropsykologisk utvärdering. RT var ansvarig för klinisk kemi. SH utförde toxikologiska analyser. Alla författar

na borgar för tillförlitligheten hos all data. DS och K-UE hade obegränsad tillgång till alla kliniska data och rapporter.

 

Redovisning av jäv

Vi förklaras oss sakna konkurrerande intressen ]

 

Genom sitt eget erkännande av den roll som den tyska arméns laboratorium i München spelade och genom sin vägran att kommunicera med ryssarna, vet läkarna att de ljuger när de påstår sig ha haft “inga konkurrerande intressen”.

 

by Editor – Wednesday, December 23rd, 2020

7 COMMENTS

 1. OPCW report:
  The results of the analysis by the OPCW designated laboratories of biomedical samples collected by the OPCW team and shared with the Federal Republic of Germany confirm that the biomarkers of the cholinesterase inhibitor found in Mr Navalny’s blood and urine samples have similar structural characteristics as the toxic chemicals belonging to schedules 1.A.14 and 1.A.15 that were added to the Annex on Chemicals to the Convention during the Twenty-Fourth Session of the Conference of the States Parties in November 2019. ! This cholinesterase inhibitor is not listed in the Annex on Chemicals to the Convention.

 2. Novichok måste vara världens mest overksamma och värdelösa gift som uppfunnits alla kategorier, i alla fall om man får tro det västmedia skriver! (De flesta kan säkert koka ihop ett bättre gift med grejor de har hemma i köket eller bara springa iväg till närmaste apotek och inhandla lite piller!) Novichok har alltså, om man får tro fulmedias rapportering, inte lyckats ta död på en enda person, inte ens en gammal gubbe, och ändå envisas de “korkade” ryssarna med detta “gift”! Men hallåå alla fulmedia-“journalister” som läser här börja tänka själv!

 3. Förgiftning med novitjokk skulle kräva en alldeles speciell terapi för att kunna rädda patienten. Någon sådan har inte utförts vare sig i Omsk eller Berlin, där man efter vad jag förstår fortsatte med likartad behandling som i Omsk. Vid novitjokk hade omfattande sanering varit av nöden och personer i näromgivningen hade även de drabbats. Inget av detta har hänt.

  Jag läste häromdagen en läkarkommentar där läkaren detaljstuderat provvärdena och han noterade att vissa värden återgick till normala först efter sju och andra efter sjutton dagar. Patienten tillfrisknade efter att resterna av de preparat han själv konsumerat med alkohol som sköljmedel hade lämnat kroppen. Denne ansåg att det var en tillfällighet att atropin och obidoxim såg ut att ge resultat eftersom de två andra värden han nämnde återgick till normala först efter en resp. drygt två veckor. Hans sammanfattande slutsats var att patienten förgiftat sig själv. Ett frågetecken kvarstår dock såtillvida att det återstår att förklara varför Angela Merkel hade en affärsjet närmast i standby-läge på startplattan. Som om de visste att ett uppdrag väntade. Läkaren säger även att Navalny riskerade att dö ombord på planet eftersom han av någon anledning inte gavs vätska intravenöst.

  Charité-läkarnas presentation är något speciell, eftersom inget har tvingat dem att komma ut med provresultaten. Det verkar som att de velat lätta på sitt samvete och lägga fram resultaten som experter på området kan uttyda, så att de inte i efterhand kan beskyllas för oetisk medverkan i en komplott. Sedan har de gjort vissa randanmärkningar för att undvika att inte direkt utpeka landets regering för anstiftan.

 4. Ett förslag till kalsongs journalisterna och politikerna i väst. Kräv att det hela görs om igen! Detta för att en gång för alltid säkerställa sanningen om vad som hände herr Navalny. Om det visar sig att han klarar sig också med livet i behåll den andra gången, då har vi bekräftat utom all rymlig tvivel att novichok är bara en lustgas. Glöm inte dock att ta med vattenflaskorna, kalsongerna och även fru Navalnys behå som “material evidence”. Sådana enkla miss äventyrade jo bevisföringen i fallet.

  “Från Omsk till Berlin med occident expressen” ska rapporten om Navalnys strapatser heta. Självklart skriven av OPCW som jo har gedigen erfarenhet av sådant från fallet Skripal och falsbevisföring Syrien

  Vem är Navalny då? https://thegrayzone.com/2021/01/28/alexei-navalny-myth-wests-russian-opposition-figure/

 5. Häromdagen pratade Putin med E Macron bland annat om Navalny och hade två förslag:
  1. Att ryska specialister skulle komma till Europa för att arbeta tillsammans i laboratorier för att identifiera giftet i Navalnys prover.
  2. Att bjuda in västerländska experter att studera proverna i Ryssland.

  Länk: https://english.pravda.ru/news/russia/147273-putin_macron_navalny/

  Men Macron vägrade, Moskva inte var villig att samarbeta.
  I slutet av september 2020 uppmanade Macron Ryssland att förklara situationen. Enligt honom var det otvivelaktigt att Ryssland försökte använda kemiska vapen mot Navalny.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here