KKP – grattis till hundraåringen! Men är Kina socialistiskt?

12
1397

Den här artikeln KKP – grattis till hundraåringen!
har skrivits av Björn Nilsson och publicerats på hans hemsida Björnbrum. Björn berikar denna blogg med sina kommentarer då och då. Artikeln publiceras med Björn Nilssons tillstånd.


KKP – grattis till hundraåringen!

Om man är kvalificerad kan man få den här fina medaljen den 1 juli. Den dagen i år kan Kinas Kommunistiska Parti notera att det existerat i etthundra år. Det började i obetydlighet 1921, växte, blev illa åtgånget under de våldsamma inbördesstriderna i Kina under 1920- och 1930-talet, växte igen under kampen mot den japanska invasionen och de inhemska fienderna, upprättade Folkrepubliken Kina 1949, slog tillbaka USAmerikanerna i Korea.

Sedan har kampen inom och utom partiet mest handlat om bästa sättet att bygga upp landet igen. Ibland har det gått bra, ibland mindre bra, men riktningen har varit klar och omvärlden har noterat. Och nu är Kina tillbaka på toppen. Diskussionen om hur det fungerar, och vad Kina överhuvud taget är, fortsätter. Det är dock svårt att bortse från att hundratals miljoner människor har klivit ut ur fattigdomen på mycket kort tid. Och idag kom ytterligare en glad nyhet: malarian har utrotats i Kina.

En recension med lite kommentarer
Hos Pål Steigan hittade jag en intressant recension, en översättning av en artikel som ursprungligen publicerades i USA-tidskriften Monthly Review. Skribenten kan av namnet att döma, Tamara Prosic, ha ryskt ursprung men bor i Australien och forska på universitetsnivå i en kombination av teologi och marxism. Detta är intressant, för boken som recenseras är skriven av en australier som just publicerat mycket om teologi, bibelforskning – och marxism. Roland Boer heter han. Bokens titel är Socialism with Chinese Characteristics. Boers nuvarande nätsida hittar man här.

Över till Tamara Prosic, och så slänger jag in några ytterligare reflexioner på slutet:

Tamara Prosic: Socialism with Chinese Characteristics utmanar den förenklade ömsesidigt uteslutande dualistiska lins genom vilken socialismen i Kina ofta ses och bedöms. Sann mot sin titel är boken en guide till kinesisk socialism, både omfattande och skarp, men inte så mycket för utlänningar som för dem som förlorat den marxistiska dialektiken ur sikte som teori, analysmetod och viktigast av allt, som ram och guide för social praktik. För andra, som likt jag själv växte upp och bodde i ett socialistiskt land, är att läsa Socialism with Chinese Characteristics en resa som samtidigt är bekant och ny: bekant genom att känna igen språket för specifikt socialistisk marxism och nytt om hur det har tillämpats under kinesiska omständigheter.

Det är inte lätt att ge en kort översikt över Boers bok. Den har tio kapitel (var och en med många avsnitt och underavsnitt) som syftar till att ge omfattande svar och förklaringar på många olika frågor man kan ställa om det moderna Kina. Vissa är mer teoretiska, andra mer faktiska, men alla bygger på en rad olika delar som involverar historia, marxism, politik, lag, lingvistik, etc. Boken täcker vad vissa kan betrakta som ‘stora’ frågor som den marxistiska grunden för reformen och öppnandet, införandet av privat ägande och marknadsekonomi (kapitel 4 och 5), den teoretiska grunden och den praktiska funktionen av den kinesiska socialistiska demokratin (kapitel 8 och 9) och idéer om suveränitet och mänskliga rättigheter och deras praktiska tillämpningar (kapitel 7). Vid hanteringen av dessa ‘stora’ frågor klargörs dock också ett antal andra frågor, till exempel minoritetsnationaliteternas status och deras deltagande i den demokratiska processen (avsnitt 8.5), innebörden av ‘rättssystem’ och ‘styre genom lag’ (underavsnitt 8.6.1), partiets roll och regeringens roll (underavsnitt 9.6.2), syn på globaliseringen (underavsnitt 10.4.8), etc.

Varje kapitel innehåller också citat och referenser från kinesiska källor, som inkluderar verk och tal av partiledare (Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Xi Jinping), dokument från kongresser och konferenser och otroligt många kinesiska marxistiska filosofer, statsvetare, ekonomer, etc., varav de flesta tyvärr är okända utanför Kina. Boken innehåller också förklaringar av kinesiska ord, uttryck och tecken som ingår i den kinesiska marxistiska diskursen, såsom shishiqiushi (söka sanning från fakta) (32), datong (enhet, samhörighet, harmoni) och xiaokang (måttligt välmående, hälsosam, fredlig och säker) (kapitel 6), baquan (hegemoni) (256), etc.

Det sätt på vilket allt detta mångsidiga material vävs samman och presenteras är tydligt och tillgängligt, men boken är långt ifrån en enkel beskrivande resa som man kan förvänta sig av en ‘guide’. Det är också ett djupt analytiskt arbete som för att lyfta fram den kinesiska marxismens särskiljningsförmåga och komplexiteten i att bygga socialism innebär noggrann läsning av kinesiskt textmaterial (och hur de passar i förhållande till verklig praxis), ofta jämförelser med sovjetisk och västerländsk marxism och västerländsk liberalt tänkande, ständig rörelse mellan det förflutna och nuet, zooma in på detaljer och zooma ut till helheten och ofta redogöra för hur beskrivna praktiska aspekter passar in i den kinesiska marxistiska diskursen. I den meningen är det inte lätt att läsa igenom Socialism with Chinese Characteristics. Det finns bredd och djup i den som kräver konstant fokus och, viktigast av allt, också ett öppet sinne och beredskap till att acceptera omkonfigurerade, ibland på ett helt nytt sätt, välkända marxistiska idéer och begrepp.

Bilden av ”socialism med kinesiska egenskaper” som framgår av denna intensiva resa är av ett levande, dynamiskt och komplext samhälle som är i ständig utveckling och i en kritisk dialektisk dialog med sig själv och med resten av världen. Om jag faktiskt skulle sammanfatta vad ”socialism med kinesiska egenskaper” innebär utan att göra allvarlig orättvisa mot dess komplexitet, skulle det vara att den exemplifierar marxistiska dialektik i verklig handling. Dialektik var kraften bakom reformen och öppningen (kapitel 2, 3, 4, avsnitt 5.3) och det är fortfarande den dominerande teorin och metoden som informerar och formar utvecklingen av kinesisk socialism (avsnitt 1.2 och kapitel 10).

Det som emellertid skiljer kinesisk marxistisk dialektik från marxistisk dialektik i klassisk mening är att den refererar till kinesisk historia och förhållanden (underavsnitt 1.3) och att dess primära fokus inte längre är på motsättningar som härrör från kapitalismen, utan att lösa motsättningar som uppstår i socialism, det vill säga i en social verklighet efter revolutionen där, som Marx skulle säga, expropriatörerna redan har exproprierats (avsnitt 3.4 och underavsnitt 4.5.1). Med andra ord är detta en typ av socialistisk/socialistisk dialekt vars huvudsakliga intresse är utvecklingen av socialismen som konkret social, ekonomisk och politisk praxis.

Dialektik är det dominerande temat i boken, men nyckeln till att förstå specifikt kinesisk socialistisk dialektik och uppskatta den kinesiska socialismens komplicerade funktioner och dess funktion utgör de första fyra kapitlen, eftersom de flesta av de idéer de behandlar är med en evig växande komplexitet vidareutvecklade i resten av boken. I inledningen förklarar Boer den roll som marxismen spelar i Kina, vad som specifikt är kinesiskt om det och ett antal liberala och västerländska marxisters (fel)framställningar av kinesisk socialism, som kinesiska forskare och Boer anser vara otillräckliga och metodologiskt felaktiga eftersom de försöker att förstå Kina ur västerländsk historia, västerländska intellektuella traditioner och västerländsk marxism.

Det andra kapitlet diskuterar Dengs två principer (befriandet av tänkandet från dogmatism i syfte att befria produktivkrafterna, och söka sanning från fakta, som grund för den marxistiska metoden) som var avgörande för övergången från strikt planerad till blandad planerad/marknadsekonomi. Det tredje kapitlet presenterar ”motsättningsanalys” eller dialektisk materialism som den utvecklades i Sovjetunionen, nämligen förståelsen att motsättningar fortsätter i socialismen om än i icke-antagonistisk form, och dess tillämpning under kinesiska förhållanden. Slutligen förklarar det fjärde kapitlet skälen till reformen och öppnandet via motsättningsanalys i en serie motsatser som kollektiv/individ, jämlikhet/skillnad, revolution/reform, självtillit/globalisering och deras omkalibrering inom det kinesiska socialistiska. ekonomiska och politiska sammanhanget. Härifrån vänder sig boken till en extremt detaljerad diskussion om mer konkreta aspekter av kinesisk socialism, såsom ekonomi, socialistisk modernisering, suveränitet, mänskliga rättigheter och demokrati, som slutar med en redogörelse för Xi Jinpings tankar.

Vad alla dessa kapitel tydligt visar är den fasta grunden för Boers påstående från inledningen, nämligen att marxismen är kärnan i det kinesiska socialistiska projektet, även om det, som nämnts tidigare, är marxism som i första hand är hänvisande till och tillämplig på problem som inom socialismen.

Uppfyller Boers bok löftet att ”rätta till bristen på kunskap” om begreppet och utövandet av socialism med kinesiska egenskaper? Det gör det verkligen och mer så. För dem som undrar om Kina fortfarande är socialistiskt eller misstänker att det kinesiska kommunistpartiet övergav marxismen, ger boken mycket material att basera sina svar på. Den som vill engagera sig på allvar och omfattande med ”Socialism med kinesiska egenskaper” borde i själva verket läsa boken. När det gäller mig tvivlade jag aldrig på att Kina är socialistiskt. Vad Socialism with Chinese Characteristics gjorde för mig var att bekräfta att kommunismen verkligen är ”historiens gåta löst”, som jag började tvivla på efter den jugoslaviska och sovjetiska katastrofen, och att åter väcka hoppet att världen kommer att komma till den lösningen förr snarare än senare. Kina vill leda mot uppnåendet detta mål genom exempel och Boers bok sätter verkligen ett mycket starkt ljus på det yttre och inre av detta exempel. (Slut Tamara Prosic).


Några slutreflexioner av Björn Nilsson.

Dialektik handlar ju om motsättningar. Här har vi en intressant motsättning som jag upptäckte, den mellan att sprida viktig information och kostnaderna för att få tag på informationen. Den här boken är inte billig. Bokus vill ha 1338 kronor för den, vilket låter rätt mycket för en skrift på 316 sidor. Ingenting för den vanliga allmänheten med Kinaintresse alltså.

Redaktör Romelsjö: Amazon säljer boken för 830 kr, men uppger att den är slut för tillfället. (Redaktören är inten någon agent för Amazon).

Det går ju alltid att slänga in frågetecken, och det kan röra exempelvis Boers inställning till den nuvarande kinesiska politiken. Av vad jag läst på hans blogg de senaste åren (han har haft en blogg med den lustiga titeln Stalin’s moustasche, men den är borta nu och ersatt av en ny sida enligt länken ovan) ser det ut som om han svalt allt från Deng och framåt med hull och hår.

Men det finns en djupare fråga att grunna över: är Boers och Prosics slutsatser att Kina är socialistiskt och har löst det grundläggande problemet om vägen mot kommunismen korrekta? Och om Kina har löst problemet, är det vägledande för oss i de gamla industriländerna? Ställer man den frågan är det svårt att undvika den ståndpunkt självaste Karl Marx publicerade flera gånger: man kan inte utan vidare hoppa från ett samhällssystem till ett annat, ett system måste så att säga köra slut på sina möjligheter innan utbyte till något nyare och bättre kan bli aktuellt och nödvändigt. (Här citerade jag 2011 en av de viktigaste texterna, utgiven 1859.)

Karl Marx.

När Kina, Ryssland och en del andra stater försökt kasta sig från feodalism och primitiv kapitalism över till socialism har man trots hård kamp glidit tillbaka, eller kanske över till, modernare former av kapitalism i stället för att direkt närma sig kommunismen. Det verkar som om någon sorts ekonomisk gravitation korrigerat de politiska ansträngningarna. Det kan ju tyda på att Marx hade rätt. Nivån på ekonomin (även om den utvecklades rasande fort från en låg nivå) styr vad som är möjligt, och i sin tur hur den politiska överbyggnaden och styrelsen ser ut.

Marx ansåg att de mer avancerade staterna visade vägen för dem som inte hunnit så långt (se hans förord 1867 till första bandet av Kapitalet). Möjligen är Kina i själva verket en sådan avancerad stat, där ledningen (förmodligen efter ordentliga studier av Sovjet) lyckats hitta en modell där man utnyttjar kapitalismen för att vid rätt tillfälle kunna omvandla den till socialism. Kanske till Folkrepubliken Kinas hundraårsjubileum år 2049?

Men är detta giltigt för oss i de gamla industristaterna? Är det kanske viktigare att vi studerar hur kapitalismen fungerar här, och hur mycket utvecklingskraft den har kvar? Måhända är det en annan tanke hos Marx vi bör fundera på, nämligen att den vinstdrivna kapitalismen som producerar varor får svårare att hitta de goda vinsterna – att vinsten i förhållande till befintligt produktionskapital krymper till icke hållbara nivåer.

Kapitalismen fungerar ungefär som ett pyramidspel, och när tillflödet av vinster till pyramiden sinar riskerar den att falla. – Det vore intressant att lära sig mer av vad ”otroligt många kinesiska marxistiska filosofer, statsvetare, ekonomer, etc., varav de flesta tyvärr är okända utanför Kina” har för tankar om detta. Det befriar dock inte oss själva från att använda hjärnan.

Poetisk avslutning

Mao Zedong

För övrigt, vad det gäller sjukdomsbekämpning skrev gamle ordföranden Mao ett poem 1 juli 1958, där han yttrade sin glädje över att schistosomiasis, eller snäckfeber/bilharzia, hade utrotats i Yukiang län i Kina: Farväl till pestguden. Jag har inte sett någon svensk översättning, men här finns den på engelska, med Maos ingress.

When I read in the Renmin Ribao of June 30, 1958 that schistosomiasis had been wiped out in Yukiang County, thoughts thronged my mind and I could not sleep. In the warm morning breeze next day, as sunlight falls on my window, I look towards the distant southern sky and in my happiness pen the following lines.

I

So many green streams and blue hills, but to what avail ?
This tiny creature left even Hua To powerless!
Hundreds of villages choked with weeds, men wasted away;
Thousands of homes deserted, ghosts chanted mournfully.
Motionless, by earth I travel eighty thousand li a day,
Surveying the sky I see a myriad Milky Ways from afar.
Should the Cowherd ask tidings of the God of Plague,
Say the same griefs flow down the stream of time.

II

The spring wind blows amid profuse willow wands,
Six hundred million in this land all equal Yao and Shun.
Crimson rain swirls in waves under our will,
Green mountains turn to bridges at our wish.
Gleaming mattocks fall on the Five Ridges heaven-high;
Mighty arms move to rock the earth round the Triple River.
We ask the God of Plague: ”Where are you bound ?”
Paper barges aflame and candle-light illuminate the sky.

 

Föregående artikelVarför deltog Sverige i USA:s och Ukrainas jättestora Svartahavsmanöver?
Nästa artikelAnders Björnsson: Den medborgerliga plikten mot orätten – Julian Assange 50 år

12 KOMMENTARER

 1. Det beror på vad man menar med ”socialistisk”. Nästan ingen i väst har uppenbart förstått hur det fungerar. Som gjutet i stål och enkelspårigt, envist och trilsket utgår man i alla resonemang från det egna dysfunktionella systemet man kallar ”demokrati”, ett system som effektivt blockerar och utestänger inflytande från folket. Kina är inte på toppen – ännu, men det går fort nu i rätt riktning. Man har just lagt grunden till framtiden. Grunden kallas 小康社会, xiǎokāngshèhuì, och jag har gjort ett försök att förklara det på min blogg. https://mychinaway.blog.se/vad-ar-ett-mattligt-valmaende-samhalle/ Begreppet är nästa omöjligt att greppa för västerlänningar som låst in sig i lådan.

  Socialism with Chinese Characteristics har ingen fast form eller ideologi, den är flexibel, inte samma på alla platser och inte samma vid alla tider. Den fokusera på människan i vart ögonblick och följer människan som förändras som humöret. Den är pragmatisk och anpassar sig till den föränderliga verkligheten som den stiger fram. Grunden är att finna gemensamma mål och att skapa metoder att tillsammans nå fram till dom. Tillfredsställelse, livskvalitet, lycka och belåtenhet. Det är inte lika för alla.

  Många av de citat som slängs omkring i väst är idiom som myntades för tusentals år sedan, och inte uppenbart betyder vad det står.

  ”Marx ansåg att de mer avancerade staterna visade vägen för dem som inte hunnit så långt”. Det verkar sant. Sverige framstår som fruset i tiden, ett samhälle som låst in sig själva förhindrar sig självt att utvecklas.

  ”Förmodligen efter ordentliga studier av Sovjet”. Sovjetkommunismen dumpades redan 1958, sedan försökte Kina skapa en hemsnickrad, 1978 började man dumpa alltihopa, och vad man har idag är en nyutveckling från grunden. Allt som överlevt från Marx är mycket fundamentala tankar. Kinas system socialism med kinesiska förtecken är en nyskapelse, inte en vidareutveckling. Man uttnyjar inte alls kapitalismen för att vid rätt tillfälle kunna omvandla den till socialism, kapitalismen är distribuerad och därmed omvandlad till socialism. Ordet socialism kommer från latinets ”socius” som betyder att umgås och följa varandra. Kapitalismen och kommunismen härskar och styr från toppen ner. Man talar ofta om socialism som kollektivt och distribuerat ägande. Om kapitalismen distribueras till alla och blir kollektiv, då har den alltså blivit socialism.

  • Jag läste din blogg och håller med – det är svårt att som västerlänning ta till sig en hel del vad det gäller Kina. Men Roland Boer kanske har klarat av det?
   Jag är öppen för att marxismen utvecklas, men nog ganska grinig vad det gäller att ta bort dess mest grundläggande delar och behandla resten som ett nästan tomt skal. Vi gamla Marx-läsare kan vara lite gnälliga.
   Att distribuerad kapitalism skulle bli socialism låter som ännu en av de tankar jag har svårt att ta in i skallen, men vi får väl helt enkelt se vad som händer i Kina framöver. Det kanske kan underlätta om Kina blir bättre på att propagera för sina insatser på ett sätt så att även trögtänkta/kritiska/misstänksamma västerlänningar förstår vad som händer, och i stället flyttar mer av sitt misstroende mot USA-propagandan?

   • Kina har utvecklat det, otroligt framgångsrikt men under 100 år, men det betyder inte att Kinas system skulle fungera i Sverige. Tvärt om tror jag det skulle bli katastrof. För att vända på det, att förklara Kinas framgångsrika samhällssystem för västlingar, som har hård-indoktrinerats till att ha en åsikt fastgjuten i hjärnan om ”demokrati”, känns nästan hopplöst. Tänk då hur det var i Kina mellan 1912 till 1949 när man försökte införa västs ”demokrati” i Kina. Det gick inte. En del i Sverige prisar ”socialismen” och ”demokratin”. Jag brukade känna en familj i en svensk småstad som en gång varit miljonärer. Pengarna hade skrapats ihop under tre generationers jordbruk, utslitna kroppar, skadade ryggar och avklippta fingrar. Socialistiska (S) tog makten och enligt deras doktrin att rika skall betala ruinerades familjen under 40 år som en plockad höna genom demokratiska ”förelägganden”. När sista arvtagaren skulle ta över arvet var värdet som fanns kvar, 10,000 kronor. Liksom jag flydde han, och är idag miljardär, men undviker Sverige som pesten. Sverige fick ingen förmån av hans arbete, inga jobb, inga investeringar eller utveckling i Sverige. Tänk om denna stad istället hade möjliggjort att allt investerats i tillverkning och jobb istället för att förbruka värdet, för det är så det går till i Kina. Vi i Kina försöker väl förklara, men möts av en tsunami av hat- och lögnpropaganda i media som GP, DN och Expressen. Ibland flera gånger dagligen.

    • Efter skattereformen under Bo Könberg för närmare 30 år sedan, borttagander av arvs och gåvoskatt samt skatte på bostadsägande har skatteförhållandena klart förbättrats för rika och höginkomsttagare i Sverige.

     Antalet dollarmiljonärer ökade stort i Sverige mellan 2019 och 2020. Ginikoefficienten har ökat med är jämförelsevis ganska låg.

     Dollarmiljardärer enligt Wikipedia:

     2000: 89
     2001: 83
     2002: 84
     2003: 100
     2004: 100
     2005: 102
     2006: 125
     2007: 136
     2008: 98
     2009: 106
     2010: 111
     2011: 108
     2012: 119
     2013: 136
     2014: 147
     2015: 156
     2016: 178
     2017: 184
     2018: 191

     • Arvsskatten var bara en faktor. Politikerna kan besluta om olika avgifter, neka tillstånd för inkomstbringande verksamhet, beordra arbeten att utföras, deklarera byggnader som ”minnesmärken” som begränsar deras användning, stoppa ombyggnader. Om vi justerar den listan för prisökningarna och spekulationen i fastigheter kommer den att se mycket annorlunda ut. Ett fall jag känner till i Stockholm, en villa såldes en gång för SEK50,000, nyligen såldes den för 11 miljoner. Så har de svenska dollarmiljonärerna idag skapats, spekulation, inte arbete och produktion.

     • Nej det gör det inte. Kina har idag ett effektivt folkstyrt system för att förhindra det, inklusive möjligheten att avlägsna korrumperade politiker och tjänstemän från makten, något som inte är möjligt i det svenska systemet med partier. De effektiva propagandamaskinerna i väst håller naturligtvis inte med. Dessutom har Kina inte den mycket omfattande snårskog av regler och lagar som korrumperade byråkrater i ett land som Sverige kan använda som verktyg för att fuska och bedra. Kina har även ett mycket effektivt system för granskning och revision, även det folkdrivet. 2014 åkte 182,000 tjänstemän dit. I Sverige är det otroligt sällsynt att korrumpera tjänstemän ens granskas.
      https://www.globaltimes.cn/content/1196113.shtml
      http://www.eastbysoutheast.com/yunnan-corruption/

      Här är ett fall jag själv kunde iaktta på armlängds avstånd. Året 2007, en distriktspolischef sände ut ett meddelande till alla nattklubbar i distriktet att av ”säkerhetsskäl” hade han ifört regelbundna inspektioner som nattklubbarna måste betala för. Av säkerhetsskäl var dom även tvungna att installera av polischefen godkänd säkerhetsutrustning som ett företag han ”litade på” sålde. Poliserna som genomförde inspektionerna tog kontant betalt. Uppenbart vad det var frågan om. En släkting till en nattklubbsägare kontaktade en senior medlem av kommunistpartiet, en pensionerad generaldirektör. Tre dagar senare infann sig ett team från Peking på polischefens kontor och meddelade att han var misstänkt för korruption och det skulle nu utredas. Fyra dagar senare hade polischefen begått självmord. Hur ofta hör vi att svenska byråkrater granskas alls. Samnytt försökte tidigare i år, och stoppades effektivt.

    • Tre generationer? Kan det möjligen handla om talesättet (finns även på engelska och spanska): ”Farfar förvärvar, far ärver, och sonsonen fördärvar”? Folk som har pengar kan antingen själva sätta sig in i lagstiftningen, eller leja en skattejurist som kan alla kryphål, och sedan: vips ut genom kryphålen och mininal skatt, och skratta åt vanligt folk som kläms åt!
     Miljonär i de lägre nivåerna kan man eventuellt bli på eget arbete. Ingen blir miljardär på eget arbete, de miljarderna arbetar andra ihop åt en.
     Stämmer det för övrigt att Kina avrättat några (åtta?) miljardärer det senaste årtiondet? Storskojarna inom finansen i väst riskerar inte detta, och inte ens att hamna bakom galler såvida de inte ger sig på sina egna utan bara plundrar det enkla folket.

     • Det här var snarare en fråga om systematiska planerade förföljelser för att i slutändan komma över fastigheterna billigt, vilket lyckades. Det var (S) kommunen som lyckades köpa i slutändan, alltså svensk korruption.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here