Kan klimatet räddas under kapitalismen?

4
1064

Det kommer – som vanligt – oroande rapporter om allvarliga effekter av försämringar av klimatet, med nu ökande utsläpp av växthusgasen koldioxid. Som väntat förstås efter den mycket bleka Parisöverenskommelsen för snart 2 år sedan, utan bindande löften och utan sanktioner. ”Vad var det jag sa” kan jag tyvärr säga – se nedan. NU pågår ett viktigt klimatmöte i Bonn.

Inleder med några aktuella uppgifter:

Sveriges Radio rapporterar 31/10 ”En ny rapport från FN-organet UNEP visar att klimatlöftena från Paris bara når en tredjedel av det som krävs för att hejda jordens uppvärmning till två grader.
– Det är faktiskt möjligt att uppnå 2-gradersmålet men bara om vi gör väsentligt mer innan 2030 säger Johan C Kuylenstierna som var och tog fram rapporten.

När Parisavtalet skrevs under gav alla länder löften om hur de ska försöka minska koldioxidutsläppen. Men innan bläcket torkat stod det klart att löftena långt ifrån täcker det som krävs för att hejda den globala uppvärmningen. Enligt UNEP kommer klimatutsläppen ligga på runt 60 gigaton, alltså en miljard ton, per år 2030 om kurvorna fortsätter som i dag. Istället för 42 gigaton som tvågradersmålet fordrar.
Sveriges Radio 31/10

DN 1/11 skriver ”Sedan år 2000 har antalet väderkatastrofer ökat med 46 procent, och motsvarande 920 000 människor har förlorat möjligheten att arbeta på grund av stigande temperaturer.” Så påverkas allas hälsa av den stigande temperaturen
”Klimatförändringarna påverkar människors hälsa på nästan alla sätt man kan tänka sig”, säger Nick Watts på Institute for Global Health vid University College i London.

Extrema väderhändelser orsakade av klimatförändringarna ledde under förra året till ekonomiska förluster på 129 miljarder dollar, enligt rapporten. Sedan millennieskiftet har värmeböljor drabbat 125 miljoner människor över 65, som är extra sårbara. Under samma period ökade antalet väderrelaterade katastrofer med 46 procent, och de stigande temperaturerna ledde till minskad produktivitet och arbetsförmåga för manuellt arbete.
Globalt föll arbetskapaciteten med 5,3 procent enligt vår uppskattning. Det är en enorm minskning. Det motsvarar ett bortfall på 920 000 människor med hårt fysiskt arbete, säger Nick Watts.

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Värmeböljor, svåra oväder och översvämningar påverkar både människors mentala och fysiska hälsa, med högre risk för depression, posttraumatisk stress och schizofreni, och spridning av vattenburna infektioner som kolera. Även livsmedelsförsörjningen hotas. Antalet undernärda barn under fem år kan öka med nio miljoner i Afrika söder om Sahara fram till mitten av seklet till följd av klimatförändringarna.

– När barn yngre än fem är undernärda under längre perioder blir hälsoeffekterna bestående, och något de får lida av hela livet, säger Nick Watts.

Samtidigt har alldeles för lite gjorts för att bromsa klimatförändringarna under de senaste 25 åren, skriver rapportförfattarna.

Men det krävs mycket större minskningar av utsläppen.
– Om vi inte gör mer än nu kan en miljard människor behöva fly undan stigande havsnivåer före seklets slut, och inte bara i fattiga länder, utan från lågt liggande städer som New York och London, säger Nick Watts.

De tekniska lösningarna finns redan, menar han.
– 

Det är inte längre en teknisk fråga. Det är inte ens en ekonomisk fråga, eftersom många av lösningarna är mycket kostnadseffektiva. Hur vi hejdar klimatförändringarna är helt och hållet en politisk fråga.

Sveriges radio 2/11 På måndag startar FN:s återkommande klimatmöte, den här gången i Bonn, Tyskland. Syftet är att närma sig ett förverkligande av Parisavtalet och målet på högst två graders global uppvärmning. Samtidigt ökar nu koldioxidutsläppen igen och ett fåtal företag i världen står för en stor del av utsläppen. 250 företag släpper ut 1/3 av koldioxiden. Sveriges Radio 2/11

Sveriges Radio uppger 3/11 att en rapport från Trumps regering säger ”USA-rapport: Människan bakom klimatförändring” SR

Min artikel.
Trots klimatavtalet i Paris?
Jag har alltför goda skäl att återge huvuddelen av ett blogginlägg jag postade 13/12 2015 då Klimatmötet inleddes i Paris i december.

Klimatkonferens Paris 2015. Wikipedia.

Från klimatmötet i Paris kom positiva tongångar. DN skriver idag ”Förväntningarna har varit höga, ändå överträffar avtalet mångas förhoppningar. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser”

Min kommentar: Avtalet om utsläppsminskningar bygger på löften och är inte legalt bindande (som avtal ska vara) efter vad jag förstår- se nedtill.

* SvD skriver Speciellt det som redan pekas ut som klimatmötets största framgång, att det faktiskt finns med formuleringar kring ett mål på att försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, bedöms vara ett resultat av framgångsrik diplomati från fransmännen.

SvD skriver vidare ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna. – Hur ska vi klara det här målet? Vi har ett mål på 1,5 grader, men stegen för att ta oss dit är inte tillräckligt hög, säger en representant från Climate Action Network på en pressträff. Den enda resten av de tidigare kvantifierade målen om utsläppsminskningar är en formulering om att utsläppen av växthusgaser ska nå sin topp ”så snart som möjligt”, och att detta kommer att ta längre tid för fattigare länder.
cop21-1-jpg

Den seriösa miljöorganisationen Jordens Vänner International (Friends of the Earth International Climate Justice) skriver ”Klimatavtalet i Paris är varken bra för människa eller miljön. Avtalet är en bluff”.

”Rika länder har flyttat målstolparna så långt och har genom spridda löften och mobbningstaktik drivit igenom ett mycket dålig avtal”, säger Sara Shaw, energisamordnare vid Friends of the Earth International klimaträttvisa.

”Trots den hype kommer Parisavtalet misslyckas med att leverera. Politiker säger att det är en rättvis och ambitiös överenskommelse – men det är raka motsatsen. Folk blir lurade. Utsatta och drabbade människor förtjänar bättre än detta misslyckade avtal. Det är de som känner de värsta effekterna av våra politiker underlåtenhet att vidta tillräckligt kraftfulla åtgärder, säger Dipti Bhatnagar från Friends of the Earth International.

Den europeiska länderna är bland dem som bara har erbjudit fina ord och tomma löften i Paris, snarare än nödvändiga konkreta åtgärder, säger Friends of the Earth Europe.

Susann Scherbarth, vid Friends of the Earth Europe sa: ”Det här är ett fördrag till förmån för förorenare inte människor. EU:s stöd för en övre temperaturhöjningsgräns på 1,5 C är oärligt när EU inte vill vidta åtgärder. I så fall skulle EU förbinda sig till större utsläppsminskningar på kort och medellång sikt och mer långsiktigt fasa ut utsläppen långt innan 2050.”

I Paris har rika länder försökt anpassa FN:s klimatkonvention efter egna behov. Klimatkonventionen säger att de rika länderna som har gjort mest för att orsaka klimatkrisen måste göra för att stoppa det.

Enligt Friends of the Earth International kvarstår tre stora problem från Paris-konferensen:
-Utkastet i Paris säger att 2 C är den högsta godtagbara globala temperaturökningen, och att länderna bör fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 ° C. Detta är meningslöst om man inte kräver att rika länder minskar sina utsläpp drastiskt och tillhandahålla tillräcklig finansiering, och inte lägger extra börda på utvecklingsländerna. För att undvika en klimatkatastrof måste vi skyndsamt och drastiskt minska utsläppen, inte bara skjuta upp det.
-Utan ersättning för irreparabel skada, kommer de mest utsatta länderna lämnas att få betala för en kris som de inte skapat.
– Utan tillräcklig finansiering, de fattiga länderna kommer nu förväntas betala notan för en kris som de inte orsakar. Finans existerar. Den politiska viljan inte.
En detaljerad politisk analys av Parisavtalet kommer att finnas tillgänglig på hemsidan” http://www.foei.org/what-we-do/paris
Min slutkommentar: Man presenterar ett avtal som enbart bygger på löften, som inte innehåller beslut som ska följas, och alltså inte heller sanktioner. Är det verkligen ett bra avtal, eller ens ett avtal som termen ”avtal” vanligen uppfattas??Enligt Wikipedia är ett avtal en ”juridiskt bindande överenskommelse mellan personer” (eller organisationer efter vad jag förstår).
Före klimatkonferensen hade 185 länder lämnat in nationella klimatplaner till FN. De omfattar närmare 90 procent av världens klimatpåverkande utsläpp. Men även om alla klimatplaner genomförs så nås inte tvågradersmålet. Den samlade effekten bedöms bli en temperaturökning på 2,7 grader. Och nu icke bindande löften – som kallas framgång….
Är jag för pessimistisk? Hoppas det! Framtiden får utvisa.

Min frågande värdering från det grundläggande blogginlägget 30/11 kvarstår:
1. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tillåter fattiga länder att närma sig rika länders nuvarande levnadsstandard, se ut? Svar: Annat politiskt och ekonomiskt system??
2. Hur ska en rättvis klimatpolitik, som tar hänsyn till kommande befolkningstillväxt till 9-13 miljarder människor se ut? Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
3. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med generellt ökad tillväxt? Svar: Nej
4. Hur minska risken för krig om jordens energiresurser. Svar: Annat ekonomiskt och politiskt system.
5. Hur hantera problemet att 250 stora företag står för 1/3 av utsläppen? Svar: Nationalisera dem. Ett fåtal kontrollerar dessa företag, som arbetar för största möjliga vinst. Förstatligande innebär ökad demokrati, bland annat då vinsterna till allra största delen arbetas ihop av dem som inte äger företagen.
5. Kan en bra och ansvarsfull klimatpolitik kan gå hand i hand med kapitalismen? Svar: Nej.
Jag visar avslutningsvis en intressant figur från New York Times för reflexioner och kanske debatt.

Kommentar: Nödvändiga åtgärder går med all sannolikhet inte att genomföra under kapitalismen – av allt att döma. Demokratisk socialism att produktionsmedlen hamnar under demokratiskt kontroll, vilket gör det möjligt med planerad ekonomi med nödvändiga åtgärder för att hindra klimatkatstrofen, mycket ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet. Har skrivit om detta gång efter annan. Här ett litet äldre inlägg. Kamp mot kapitalismen och för en demokratisk och rättvis socialistisk värld nödvändigt!?

Är socialism nödvändigt? Förslag på några punkter för socialism.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
– -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu.
_ Alla kan få arbete, med kortare gnomsnittlig arbetstid.
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;

-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagen värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld

Några artiklar om klimatet.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelMetanolekonomi – en möjlighet att hantera koldioxidproblemet?
Nästa artikelÅtstramning till döds.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Är tillväxt nödvändig även under socialismen? Jag ställer frågan eftersom Kina anses av vissa som socialistiskt. Och att denna fråga dök upp när jag diskuterade med en annan person om Sovjetunionens långsamma men stabila tillväxt. Det var inga höga toppar men inte heller djupa dalar som man kan finna i ett kapitalistiskt system.

    Jag anser att om varje person har vad som behövs för att klara vardagen och ha lite över för nöje och oförutsedda händelser så är det tillräckligt. Man behöver inte ha den nyaste telefonen för året. Man behöver inte som ensam bo på ett 100- 150 kvadratmeter boende. Själv bor jag i ett litet hus på 50 kvadratmeter och önskar att det vore mindre.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here