Psykologisk tortyr av Assange – Öppet brev till Amnesty International Sweden av Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)

5
2252

Den här artikeln av professor Marcello Ferrada de Noli och mig har nyligen publicerats i The Indicter, Vi har båda tidigare publicerat flera artiklar om Julian Assanges situation. Översatt till svenska av mig.

The Indicter: PSYCHOLOGICAL TORTURE OF ASSANGE – OPEN LETTER TO AMNESTY INTERNATIONAL SWEDEN BY SWEDISH DOCTORS FOR HUMAN RIGHTS (SWEDHR)


Till: Ms Amanda Jackson, ordförande i styrelsen för Amnesty International Sweden.

Kopia: Ms Margot Wallström, Sveriges utrikesminister; Prof Nils Melzer, UNHRC.

Från: Prof Marcello Ferrada de Noli, ordförande; Prof Anders Romelsjö, vice ordförande, SWEDHR.

Ämne: Psykologisk tortyr av Julian Assange.

Bifogat: Prof Nils Melzer’s rapport och uppföljande brev.

 


 

Kära fru Jackson, FN: s råd för mänskliga rättigheter antog under sitt 34: e möte en resolution som förlängde mandatet för professor Nils Melzer som särskild rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i ytterligare tre år. [1]

Nils Melzer är professor i internationell rätt vid Glasgow University och ordförande för mänskliga rättigheter vid Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights i Schweiz. Tidigare var han juridisk rådgivare vid Internationella Röda Korsets kommitté (ICRC).

Vid utövandet av detta mandat från FN: s råd för mänskliga rättigheter har prof Melzer noggrant granskat situationen för Julian Assange och i sin rapport kommit fram till att ”Mr. Assange har utsatts för och utsätts nu för svår smärta och lidande, genom olika former och grader av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff, vars kumulativa effekter helt klart motsvarar psykologisk tortyr. ”[2]

Det är värt att nämna att bland andra uppgifter som anges i UNHRC: s mandat ingår för den särskilde föredragande (Nils Melzer) detta:”Att söka, ta emot, granska och reagera på information från regeringar, mellanstatliga och civila samhällsorganisationer, individer och grupper av individer om frågor och påstådda fall rörande tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Och vidare ”Fortsätta att samarbeta med kommittén mot tortyr, underkommittén för förebyggande av tortyr och relevanta FN-mekanismer och organ och, i förekommande fall, regionala organisationer och mekanismer, nationella människorättsinstitutioner, nationella förebyggande mekanismer och civilsamhället, inklusive icke-statliga organisationer, och att bidra till att främja ett stärkt samarbete mellan de ovannämnda aktörerna.” [1]

Det är inom ovannämnda ram som vår organisation SWEDHR nyligen har fått en kopia av specialrapportörens dokument som förmedlas här.I vår senaste publicering av material avseende mänskliga rättigheter som publicerats/publicerats och / eller kommenterats av Amnesty International Sveriges offentliga webbplats, [3] har vi inte lyckats hitta omnämnandet av rapporterna från prof Melzer.

Vi har inte funnit de varken på hemsidan för svenska utrikesministeriet eller på svenska åklagarsidor. Vi har istället hittat de uttalanden som nyligen offentliggjorts av Ditt kontor, där ”Amnesty International Sweden välkomnar åklagare Eva-Marie Perssons beslut att återuppta utredningen om våldtäkt”, och där Din organisations senaste uppdatering betonar att ”Julian Assange inte är en politisk fånge ”[4]. Julian Assange förvaras för närvarande i Belmarsh-fängelset med hög säkerhet i London, i väntan på förfrågningar från USA:s regering om utlämning till följd av i anklagelser relaterade till WikiLeaks avslöjande av krigsförbrytelser.Vi skickar härmed hela Melzer-rapporten om Assange-utredningen. Vi vill uppmärksamma en huvudsaklig slutsats av prof Nils Melzer, UNHRC: s särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

”I verkligheten, när det gäller den påstådda våldtäkten, finns det inga anklagelser från den berörda kvinnan eller andra tecken på tvång eller omständigheter som tyder på brist på samtycke, vilket skulle krävas för att konstatera våldtäkt. Dessutom består bevisen från den andra kvinnan om den påstådda händelsen av sexuellt övergrepp annat än våldtäkt av en kondom, förmodligen sliten under samlag med Assange, som inte visade sig innehålla DNA, varken från Assange eller den berörda kvinnan. ”[5]

Vi vill be Amnesty International Sweden om en kommentar till rapporten som hänvisar till psykologisk tortyr av Julian Assange och att hjälpa till att sprida dessa viktiga bifogade dokument från Human Rights Councils särskilda rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.


Referenser (Notes and References):
[1] “United Nations Human Rights Council adopted in its 34th session, March 24, 2017. “Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March 2017, 34/19. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: mandate of the Special Rapporteur“. 27th meeting.

[2] Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment REFERENCE: UA SWE 2/2019. See document in Enclosures, down below.

[3] Amnesty International Sweden / Amnesty International Sverige.

[4] ”Svenska sektionen av Amnesty International om Julian Assange”. Updated 3 May 2019.

”Amnesty International välkomnar vice överåklagare Eva-Marie Perssons beslut att återuppta förundersökningen om våldtäkt.”

“Svenska sektionen av Amnesty International anser inte att Julian Assange är en politisk fånge. ”

[5] Follow-up letter to Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment REFERENCE: OL SWE 3/2019. See attached document below:

Bifogat (Enclosures):
“[On Julian Assange psychological torture]. Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment“. This document contains:

A. Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. REFERENCE: UA SWE 2/2019.

B. Follow-up letter to Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. REFERENCE: OL SWE 3/2019.


In English

Psychological Torture of Assange – Open Letter to Amnesty International Sweden by Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR)
By The Indicter 3 hours ago
To: Ms Amanda Jackson, Chair of the Board at Amnesty International Sweden.

CC: Ms Margot Wallström, Swedish Foreign Minister; Prof Nils Melzer, UNHRC.

From: Prof Marcello Ferrada de Noli, chair; Prof Anders Romelsjö, vice-chair, SWEDHR.

Subject: Psychological torture of Julian Assange.

Enclosures: Prof Nils Melzer’s report and follow-up letter.

Dear Ms. Jackson,

The United Nations Human Rights Council adopted in its 34th session a resolution which extended the mandate of Professor Nils Melzer as the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for a further period of three years. [1]

Nils Melzer is Professor of International Law at Glasgow University, and Human Rights Chair at the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights in Switzerland. Formerly, Legal Adviser at the International Committee of the Red Cross (ICRC).

In exercising this mandate from the United Nations Human Rights Council, Prof Melzer has thoroughly examined the situation of Mr Julian Assange, and concluded in his report that “Mr. Assange has been, and currently still is, exposed to progressively severe pain and suffering, inflicted through various forms and degrees of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the cumulative effects of which clearly amount to psychological torture.” [2]

It is worth mentioning that, among other tasks specified in the UNHRC mandate, the Special Rapporteur was assigned with:

“To seek, receive, examine and act on information from Governments, intergovernmental and civil society organizations, individuals and groups of individuals regarding issues and alleged cases concerning torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;” and

“To continue to cooperate with the Committee against Torture, the Subcommittee on Prevention of Torture and relevant United Nations mechanisms and bodies and, as appropriate, regional organizations and mechanisms, national human rights institutions, national preventive mechanisms and civil society, including non-governmental organizations, and to contribute to the promotion of strengthened cooperation among the above-mentioned actors. [our emphasis] [1]”

It is within the afore mentioned framework that our organization SWEDHR has recently received a copy of the Special Rapporteur’s documents which are conveyed here.

In our last retrieval of human rights materials published/republished and/or commented by Amnesty International Sweden public site, [3] we have failed to find mention of the reports by Prof Melzer. We have found it neither at the Swedish Foreign Ministry nor at Swedish Prosecutor sites.

We have instead found the recent statements published by your office, in which “Amnesty International Sweden welcomes prosecutor Eva-Marie Persson’s decision to reopen the investigation on rape”, and where your organization’s most recent update emphasizes that, “Julian Assange is not a political prisoner” [4]. Mr Julian Assange is currently detained in the high-security Belmarsh Prison in London, pending extradition hearings at the bequest of the U.S. government in charges related to WikiLeaks’ exposures of war crimes.

We hereby send over the full Melzer Report on the Assange investigation. We would like to draw attention to one main conclusion by Prof Nils Melzer, the UNHRC Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, which states,

“In reality, as far as the alleged incident of rape is concerned, there are no allegations by the concerned woman or other indications of coercive or incapacitating circumstances suggesting lack of consent, as would be required for a finding of rape. Moreover, the evidence submitted by the second woman in support of the alleged incident of sexual assault other than rape consists of a condom, supposedly worn and torn during intercourse with Assange, which was found to carry no DNA of either Assange or the concerned woman.” [5]

We would like to ask Amnesty International Sweden for a comment on the report referring psychological torture of Julian Assange, and to help spreading these important attached documents of the Human Rights Council Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Sincerely,

Professor emeritus, med dr Marcello Ferrada de Noli, chair,

Professor emeritus, med dr Anders Romelsjö, vice-chair,

Swedish Doctors for Human Rights –SWEDHR.


Notes and References:

[1] “United Nations Human Rights Council adopted in its 34th session, March 24, 2017. “Resolution adopted by the Human Rights Council on 24 March 2017, 34/19. Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment: mandate of the Special Rapporteur“. 27th meeting.

[2] Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment REFERENCE: UA SWE 2/2019. See document in Enclosures, down below.

[3] Amnesty International Sweden / Amnesty International Sverige.

[4] ”Svenska sektionen av Amnesty International om Julian Assange”. Updated 3 May 2019.

”Amnesty International välkomnar vice överåklagare Eva-Marie Perssons beslut att återuppta förundersökningen om våldtäkt.”

“Svenska sektionen av Amnesty International anser inte att Julian Assange är en politisk fånge. ”

[5] Follow-up letter to Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment REFERENCE: OL SWE 3/2019. See attached document below:

Enclosures:

[On Julian Assange psychological torture]. Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment“. This document contains:

A. Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. REFERENCE: UA SWE 2/2019.

B. Follow-up letter to Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. REFERENCE: OL SWE 3/2019.

Föregående artikelUSA hotar förstöra Venezuelas ekonomi än mer med olaglig flottblockad.
Nästa artikelVänner och släktingar i USA, och övriga – rösta på Tulsi Gabbard!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. https://www.craigmurray.org.uk/archives/2019/08/in-the-world-of-truth-and-fact-russiagate-is-dead-in-the-world-of-the-political-establishment-it-is-still-the-new-42/

  Craig Murray har en färsk artikel om en dom i distriktsdomstolen i New York som han betraktar som ett genombrott. Murray har juridisk bakgrund och har studerat domen mycket noga. Enligt honom har domaren i målet avvisat DNC:s anmälan och vägrat att gå vidare till egentlig prövning. Murray förklarar att för att helt avvisa ett fall utgår man ifrån att det den kärande åberopar är sant. M.a.o. domaren har avvisat behandling och har för detta avslag utgått ifrån antagandet att det DNC påstår är riktigt. Först i ett senare skede, ifall domaren hade ansett att det fanns skäl att gå vidare hade halten i DNC:s påståenden prövats.

  Alltså: Även om Ryssland skulle ha hackat DNC och även om Trumps kampanj hade kontakter med ryska personer finns det ingenting i det som DNC framlagt som på minsta sätt skulle antyda att det fanns en konspiration mellan Trumps kampanj, Ryssland och WikiLeaks. WikiLeaks hade rätt att publicera det material de erhöll och därmed basta. Murray noterar att i den mån pressen rapporterat om domen har de vilselett, återigen. De har tolkat den som att domaren hållit med DNC om rysk hackning. Helt fel, det är processkäl som gjort att domaren accepterat DNC:s version, varvid Murray tillägger att han råka veta att materialet läcktes och inte hackades.

  För Julian Assange kan denna dom underlätta hans situation även om USA försöker få det till att han bidrog till intrång. Därvid noterar Murray att argumentationen är tunn eftersom det hör till ordningen att en publicist uppmuntrar sin källa.

 2. Välkomnar ert initiativ!

  Jag är nämndeman och psykiater. Har i 20 år arbetat med traumatiserade flyktingar.

  Julian Asange har redan straffats över alla gränser. Det är fortfarande är inte fastställt om han över huvud taget begått något brott. Hans motivering för att inte infinna sig till rättegång i Sverige gällande åtalandet om sexuellt våld är skälig och har visat sig vara riktig. Därigenom har ärendet ej prövats och han har inte fått någon dom. Han har i många år förvägrats att vara en fri person i England och har gripits på ambassaden – utan att han i tid ha underrättats om att ambassaden inte längre kan garantera hans säkerhet. Den dom han fått i England är oskälig och har inte överklagats. Mediauppgifter gör det tydligt att han befinner sig vid dålig hälsa. Amnesty bör begära tillstånd för att besöka honom tillsammans med läkare för att undersöka hans hälsotillstånd och under vilka omständigheter han hålles fängslad. Amnesty bör också undersöka de juridiska orsakerna till hans fängslande.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here