Stor juridisk skandal? Öppet brev till Lord Kansler i Storbritannien om Assange. Skriv på!?

4
2142

Detta öppna brev till Lord Kansler i Storbritannien.”> från juli kommer från WISE UP Action- Ett nätverk för solidaritet med Manning och Assange och är en maning till oss alla att underteckna detta öppna brev till Lordkansler (Lord Chancellor och Lord Chief Justice (högste domaren i England and Wales) angående chefsdomare Arbuthnot.

/WISE UP är ett walesiskt, irländskt, skotskt, engelskt gräsrots-solidaritets-nätverk för Chelsea (tidigare Bradley) Manning och Julian Assange.

De skriver Ingen statlig tortyr av Julians Assange i vårt namn!

Läs detta öppna brev om chefsdomare Arbuthnot, och om Du håller med, var snäll och underteckna det med hjälp av formuläret här nedanför. Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande till och be att din namnunderskrift (och om du vill, yrke och land) ska läggas till det öppna brevet. Flera svenskar har skrivit på i slutet av oktober förutom denne bloggare (dvs jag).

Free Assange Committee i Tyskland har översatt detta öppna brev och publicerat det på websidan här.

Le Grand Soir i Frankrike har översatt brevet och publicerat det på sin hemsida här.

Gabriel Morales från Mexiko har översatt detta öppna brev till spanska och du kan läsa det på vår hemsida här.

Redaktören: Jag publicerar det därför att det fokuserar på diskussion och kritik av chefsdomare Arbuthnot som många  riktat kritik mot, mer i förbigående. Uppgifterna talar tydligt för att chefsdomaren är jävig. Enligt regler och synsätt i etikkommitteér inom det medicinska området skulle hon inte fått ta hand om detta mål. (Varit medlem i etikkommiitén på Karolinska Institutet och på Stockholms universitet). Jag har liksom många andra skrivit på i slutet av oktober då det öppna brevet åter uppmärksammades.

Jag ber Dig läsare att tänka på att Du kan lägga till när Du publicerar det Öppna brevet ”Maila tio vänner och vädja att de ska maila tio vänner” så att vi blir riktigt många som undertecknar det! Skriv gärna en kommentar.

När kommer ett öppet brev i Sverige mot handläggningen av Assange-ärendet? Kända jurister som Advokatsamfundets förra generalsekreterare Anne Ramberg och förre chefsåklagaren Sven-Erik Alheim är mycket kritiska.

 


ÖPPET BREV TILL LORD CHANCELLOR OCH LORD CHIEF JUSTICE ANGÅENDE CHEFSDOMARE ARBUTHNOT

Vi, undertecknade och medundertecknar stöder detta klagomål angående tjänstefel av chefsdomare Arbuthnot 15 07 2020 som lämnats in av Niki Konstantinidou till den brittiska Judicial Conduct Investigations Office (JCIO) och som registrerats under ärende nummer 33195/20. Detta klagomål avser chefsdomare Emma Arbuthnot.

Det stöds av starka bevis på chefsdomarens olämpliga personliga uppträdande utanför domstolen, som gjorts i förbindelse med politiska, militära och underrättelseaktörer på hög nivå som avslöjats av Assange och Wikileaks. [1]

Vi belyser det faktum att chefsdomaren Emma Arbuthnot gynnades ekonomiskt av organisationer som avslöjats av Wikileaks, och att hennes man och son vid alla aktuella tidpunkter hade förbindelse med militärer och underrättelsepersoner och enheter som arbetar för att krossa organisationen Wikileaks och dess grundare, Assange. I den undersökande rapporten med titeln ”Julian Assanges domare och hennes makes förbindelser med det brittiska militära etablissemanget som avslöjats av Wikileaks” [2] står följande:

”Det kan också avslöjas att Lady Arbuthnot har mottagit gåvor och gästfrihet tack vare sin man, bland annat från ett militärt- och cybersäkerhetsföretag som avslöjats av Wikileaks. Detta tyder på att chefsdomarens verksamhet inte kan betraktas som helt åtskild från makens.”

” När Lady Arbuthnot var distriktsdomare i Westminster, erhöll hon personligen tillsammans med sin man bidrag från två källor som Wikileaks hade avslöjat i dokument som publicerats.

”Fastän betalningarna skrevs in i det parlamentariska intresseregistret, informerades inte parterna i domstolen om dem. Trots att rättegången mot Assange har väckt betydande kritik runt om i världen, ansåg Lady Arbuthnot inte det nödvändigt att nämna dessa inkomster till parterna, allmänheten och medierna.”

”Det finns inget som tyder på att Lord Arbuthnot ombads att påverka, eller att han utövade några påtryckningar på Lady Arbuthnot, inte heller att hon gav efter för någon sådan press, men intrycket av partiskhet kunde ha undvikits om sambandet hade avslöjats och att Lord Arbuthnot hade undvikit att träffa dessa personer.”

”Alltså samtidigt som Lady Arbuthnot var ordförande för Assanges rättsfall, samtalade hennes man med högre tjänstemän i Turkiet som avslöjats av Wikileaks, några av dem har intresse av att bestraffa Assange och Wikileaks.”

Samma artikel slutar på följande sätt:

”Intressekonflikter: Lord Arbuthnots kontakter med det brittiska militära etablissemanget innebär yrkesmässiga och politiska förbindelser mellan en medlem av chefsdomarens familj, och ett antal organisationer och individer som har avslöjats av Wikileaks, och som är djupt antagonistiska mot Assanges och Wikileaks arbete.”

I Storbritanniens Legal Guidance (juridiska vägledningen) står det att ”varje intressekonflikt i ett rättsligt mål måste redovisas”. Den juridiska vägledningen till domare från Lord Chancellor och Lord Chief Justice är tydlig:

”Allmänheten måste vara säker på att domare är opartiska och oberoende. Om du som jurist vet att din opartiskhet eller ditt oberoende skulle kunna vara komprometterande i ett visst fall måste du genast dra dig tillbaks … Inte heller ska du åhöra något mål som du redan vet något om eller som berör en aktivitet som du är inblandad i”.

Vår uppfattning är att Lady Arbuthnot har underlåtit att avslöja eventuella intressekonflikter i sin roll som domare eller chefsdomare.

Lady Arbuthnot är känd för att ha avsagt sig sin domaruppgift i två andra fall, på grund av potentiella intressekonflikter, men hon gjorde det först efter att medierna gjort undersökningar och skrivit om dem.

Den andra undersökande rapporten i Daily Maverick hade titeln ”Julian Assanges domares son kan kopplas till en företag som avslöjar dataläckor som skapats av den brittiska underrättelsetjänsten”, rapporten avslöjade chefsdomare Emma Arbuthnots intressekonflikter gentemot sin son.

Rapporten slutar med denna anmärkning:

”CIA har gjort klart att man ”arbetar för att få bort organisationen Wikileaks. Det avslöjades nyligen att ett spanskt säkerhetsföretag hade sett till att förse CIA med, ljud och video-inspelningar från Julian Assanges privata möten på ecuadorianska ambassaden. Inspelningarna innehöll också konfidentiella diskussioner med de advokater som nu företräder Assange i det utlämningsmål som övervakas av Alexander Arbuthnots mor, Lady Arbuthnot.”

För att citera professor Nils Melzer (FN:s särskilda rapportör om tortyr i hans skrivelse daterad den 29 oktober 2019 och som bifogas):

”Det måste understrykas att det är den brittiska statens ansvar, och inte Mr Assanges eller hans försvarsadvokaters, att se till att rättsliga förfaranden kommer att genomföras i ärligt och lojalt samarbete, av oberoende och opartiska rättsliga domare, och i full överensstämmelse med nationell och internationell rätt. Statens skyldighet att säkerställa ett korrekt förfarande i skyddandet av allmänhetens intresse är av systemisk betydelse. Därför kan dess effektiva verkställighet inte överlämnas till svarandens gottfinnande, eller delegeras till försvarsadvokat, utan måste aktivt och konsekvent garanteras av staten.”

Efter vissa FOI-förfrågningar (enligt lagen om informationsfrihet (FOI) till Ministry of Justice har vi helt nyligen informerats om ”Distriktsdomarens (Magistrates’ Courts) utnämningsvillkor och villkor för tjänst (2009)”, som uppges gälla för chefsdomare Emma Arbuthnot.

I anställningsvillkoren och tjänstevillkoren anges bl a följande:

”17. En distriktsdomare (Magistrates’ Courts) kan avsättas från sitt ämbetet av Lord Chancellor, med stöd av Lord Chief Justice, på grund av arbetsoförmåga eller oegentligheter (s.22(5) Courts Act 2003). Sådana beslut fattas i enlighet med de förordningar som finns i Judicial Discipline Regulations 2006.

RÄTTSLIGT FÖRFARANDE

Personligt uppförande

55. Lord Chancellor och Lord Chief Justice anser att allmänheten måste ha rätt att förvänta sig att alla domare vid varje tidpunkt skall upprätthålla korrekta normer för ärlighet och hänsyn. (…) Ett befogat klagomål på beteende av detta slag, oavsett om klagomål också har framförts tidigare, kan enligt Lord Chancellors och Lord Chief Justices uppfattning, betraktas som oegentligt.

62. Allmänna principer. Domare måste se till att de innehar domarämbetet på ett sätt som samtidigt överensstämmer med en domares auktoritet och ställning. De får inte i någon egenskap bedriva någon verksamhet som kan undergräva, eller rimligen anses undergräva, deras rättsliga oberoende eller opartiskhet. Om det i något fall uppstår en fråga om partiskhet, bör domarna följa vägledningen i de avgjorda rättsfallen, inklusive appellationsdomstolens dom i Locabail (UK) Ltd mot Bayfield Properties Ltd och Another (2000) Q.B. 451. Domare får inte åta sig någon annan avlönad sysselsättning, inte heller ta emot eller behålla något arvode, avgift eller ersättning under några omständigheter utom för royalties som intjänats som författare. De får inte åta sig någon uppgift eller ägna sig åt någon verksamhet som på något sätt begränsar deras möjligheter att genomföra sina rättsliga plikter till fullo. De bör därför sköta sina privata angelägenheter så att de minimerar risken för konflikter eller för trångmål.

68. Politisk eller annan verksamhet. En domare måste räkna med att avstå från alla slag av politisk verksamhet och även all annan verksamhet som skulle kunna ställa otillbörliga krav på hens tid. Hen bör vara på sin vakt mot omständigheter som uppstår då hens inblandning i någon utomstående verksamhet som kan ifrågasätta hens rättsliga opartiskhet eller som strider med hens domarämbete.

76.Missbruk av tjänsteställning etc. En domare bör undvika all verksamhet som innebär, eller kan ses som ingripande, utnyttjande eller missbruk av hens juridiska ställning eller titel för privata ändamål. 

Klagomål79. (…) Varje klagomål som helt eller delvis gäller en rättslig tjänstemans personliga uppträdande kommer att behandlas av Office for Judicial Complaints (Byrån för rättsliga klagomål) i enlighet med 2006 års förordning om rättslig disciplin (Prescribed Procedure). (…)”

Som anges ovan, har allmänheten känt till, att det är uppenbart att chefsdomare Emma Arbuthnot flagrant missbrukat sin rättsliga ställning (som domare och övervakande chefsdomare i fallet Assange) utanför domstolen, för personlig vinning eller fördel; dvs, för att skydda och främja sina egna, sin mans och sin sons personliga intressen.

Ett sådant tjänstefel faller inom ramen för JCIO:s ansvarsområde, eftersom det tydligt omfattas av ”The Judicial Conduct (Judicial and other office holders) Rules 2014-Supplementary Guidance” som publiceras på JCIO:s webbplats. I vägledningen till reglerna i artikel 6 anges att JCIO endast får överväga ett klagomål som innehåller ett påstående om tjänstefel, som rör domarens personliga beteende till exempel ett missbruk av rättslig status utanför domstol.

De behöriga brittiska myndigheternas underlåtenhet att på allvar hantera detta upprörande tjänstefel av en chefsdomare, har redan bidragit till vad Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr, beskriver som ”ett mordiskt system” [4]. Den särskilde rapportören anger följande:

”Vi talar om mänskliga rättigheter och inte om hjältars eller änglars rättigheter. Assange är en människa, och han har rätt att försvara sig och att behandlas på ett humant sätt. Vad han än anklagas för, har Assange rätt till en opartisk rättegång. Men han har medvetet förnekats den rätten – i Sverige, USA, Storbritannien och Ecuador. Istället lämnades han att ruttna i limbo i nästan sju år i ett rum. Sedan släpades han plötsligt ut och dömdes inom några timmar och utan några förberedelser för ett påstått brott mot borgen.

Denna innebar att han fått diplomatisk asyl av en annan FN-medlemsstat (Ecuador) för politisk förföljelse, precis som internationella lagar avser, och precis som otaliga kinesiska, ryska och andra dissidenter har fått på ambassader i väst. Det är uppenbart att det vi har att göra med här är politisk förföljelse. I Storbritannien leder borgensbrott sällan till fängelsestraff – de blir i allmänhet endast föremål för böter. Assange, däremot, dömdes i summariska förfaranden till 50 veckor i ett fängelse med högst säkerhetsklass – helt klart ett oproportionerligt straff som bara hade ett enda syfte: Att hålla Assange fängslad tillräckligt länge för att USA ska kunna förbereda sitt spionmål mot honom.

Vad betyder det när FN:s medlemsstater vägrar att lämna information till sin egen särskilda rapportör om tortyr? Att det är en på förhand bestämd affär. En skenrättegång ska användas för att statuera ett exempel med Julian Assange. Poängen är att skrämma andra journalister. Hot, är förresten, ett av de främsta syftena med användning av tortyr runt om i världen. Budskapet till oss alla är: Det här kommer att drabba också dig, om du tar efter Wikileaks.

Under chefsdomare Emma Arbuthnots överinseende, fortsätter Assange att förnekas borgen. Trots att han har en kronisk lungsjukdom, tvingas han, tvärtemot de råd som givits av medicinsk expertis, med tanke på de faror som Covid19 innebär, att stanna i Belmarsh fängelse där han befinner sig i sin cell över 23 timmar om dygnet, och där han inte får den sjukvård han behöver.

Skarp kritik har uttryckts av det civila samhället (bland annat av en grupp som heter Doctors 4 Assange [5] och flera journalistförbund) samt internationella organisationer som Europarådet (Assange är listad på Europarådets webbplats Journalisters säkerhet (Safety of Journalists). Sammanhangen kring de brott som begåtts mot Assange är noggrant utredda av Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, i ett uttalande den 20 februari 2020 och med titeln ”Julian Assange bör inte utlämnas på grund av potentiell inverkan på pressfriheten och farhågor om misshandel” I uttalandet diskuteras kontexten i den politiska förföljelsen av Assanges så här:

”Julian Assange potentiella utlämning har konsekvenser för mänskliga rättigheter, som sträcker sig långt bortom hans enskilda fall. Åtalet väcker viktiga frågor om skyddet av dem som offentliggör sekretessbelagda uppgifter i allmänhetens intresse, inklusive av dem som avslöjar kränkningar av de mänskliga rättigheterna. (…) Att tillåta att Julian Assange utlämnas på denna grund skulle följaktligen ha en skrämmande effekt på pressfriheten, och skulle i slutändan kunna förhindra medierna att utföra sina uppgifter som informationsförmedlare och allmänhetens övervakare i demokratiska samhällen.”

Det är oroande att trots överväldigande bevis, som är allmänt tillgängliga, fann de behöriga brittiska myndigheterna ingen anledning att undersöka chefsdomare Arbuthnots uppförande, fastän det sades strida inte bara mot svarandens rättigheter, utan också mot ovannämnda “allmänintresse”. Det är märkligt att myndigheterna fortsätter att vara likgiltiga för Arbuthnots systematiska åsidosättande av lagen. Hennes agerande tycks bland annat strida mot Assange rätt till en opartisk rättegång, som är inskriven i artikel 6 i 1998 års lag om Human Rights Act 1998 (Om mänskliga rättigheter) (UK) och European Convention on Human Rights.

Dessutom är det intressant att de myndigheter som övervakar rättsligt beteende verkar obesvärade av det faktum att Arbuthnot uppenbarligen har gjort det till en vana att ”kliva åt sidan”, dock bara efter att hon exponerats av medierna. Även om hon den här gången, kände sig pressad att ”avgå” från målet mot Assange, ”steg hon åt sidan” … men inte särskilt långt. Som chefsdomare är hon fortfarande en övervakande juridisk person i målet som är ”ansvarig för… att stödja och vägleda distriktsdomarkollegorna.”

Enligt vår uppfattning finns det tillräckliga bevis för att chefsdomare Emma Arbuthnot brutit mot de ”Villkor för utnämning och villkor för innehav av tjänst” som gäller för henne, liksom de gällande lagarna om rättsligt beteende.

Som angetts ovan, kan ett välgrundat klagomål mot beteende av detta slag, också oavsett om tidigare klagomål har framförts, betraktas som ett olämpligt uppträdande av Lord Chancellor och Lord Chief Justice. Lord Chancellor kan, med stöd av Lord Chief Justice, avsätta en distriktsdomare från sitt ämbete på grund av olämpligt beteende.

I denna utdragna, oacceptabla situation, undertecknar vi detta Öppna brev, för att den förlamande byråkratin och den grova vårdslöshet (minst sagt) som Assanges liv hanteras med, har passerat alla gränser. Vi slår högljutt larm i historiens korridorer. De ansvarigas felaktiga agerande och underlåtenheter, finns med i protokollet. Commodum Ex Injuria Sua Nemo Habere Debet (Ingen har rätt att dra fördel av den skada han själv har gjort).

Vi vill snarast se en omedelbar utredning av denna fråga och att chefsdomaren Emma Arbuthnot ska avsättas på grund av oegentligheter.

Referenser:

[1]. Se ”Daily Maverick”, med den senaste artikeln ”AVSLÖJAD: Chefsdomaren i målet mot Assange tog emot finansiellt bidrag från hemlig samarbetspartner/ REVEALED Chief magistrate in Assange case received financial benefits from secretive partner organisations of UK Foreign Office” som publicerades den 21 februari 2020 (https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-02-21-revealed-chief-magistrate-in-assange-case-received-financial-benefits-from-secretive-partner-organisations-of-uk-foreign-office/)[2]. ( https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-11-14-julian-assanges-judge-and-her-husbands-links-to-the-british-military-establishment-exposed-by-wikileaks/amp/)[3]. https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-11-15-conflicts-of-interest-judge-in-julian-assange-case-fails-to-declare-sons-links-to-uk-and-us-intelligence/ [4]. Se https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange [5]. Se, Doctors4Assange i The Lancet: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930383-4 och på https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31444-6.pdf Expertvittnesmål om riskerna med Covid-19 i fängelser och häkten. NB: Ett mer specifikt dokument lämnades i förhållande till Belmarsh; den handlingen är ännu inte offentlig. http://prisonreformtrust.org.uk/portals/0/documents/COKER_Report_HL_PRT.pdf [6]. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/julian-assange-should-not-be-extradited-due-to-potential-impact-on-press-freedom-and-concerns-about-ill-treatment#59640414_888376_True


Signera det Öppna brevet:

Jag stöder detta brev. Parodin på rättegång mot Julian Assange måste stoppas och han bör släppas omedelbart och villkorslöst. Myndigheterna – inhemska och internationella – bör sätta in alla nödvändiga resurser för att snarast utreda och lagföra den myriad av brott som Wikileaks har avslöjat.

Skriv ditt namn här: Öppet brev till Lord Kansler i Storbritannien.

 

Föregående artikelLäs ”Förr och Nu”!
Nästa artikelIrakiska civilsamhällesorganisationer i Sverige: Till Internationella Opinionen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here