Vad sa afrikanska ledare till Putin?

19
1730

Läsaren Carina Lundström skrev: Lyssna till (första 17,06 minuterna) ett enastående tal till Putin av Eritreas president Isaias Afewerki (engelskt tal)

Återkom med

Allra bäst är att lyssna till de erfarna, vad har de att säga oss arroganta vita västerlänningar om Ryssland, kloka ord ”om Ryssland vinner, då vinner Afrika med dem” och mycket mer finns av värde att lära i länken jag delar.

Jag ”omvandlar” dessa kommentarer till denna artikel.

Föregående artikelMilitärkupp i Niger – USA och Frankrike protesterar
Nästa artikelVarför har väst omfamnat nazisterna i Ukraina?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

19 KOMMENTARER

 1. Den första talaren Eritreas president Isaias Afewerki säger att det inte är krig mellan Ukraina och Ryssland utan mellan NATO och Ryssland. Han pratar om inringningen av Ryssland. Han säger att det handlar om USAs världsdominans och att vi [Afrika] måste stödja Ryssland.

  Det är onekligen spännande tider vi lever i.

  • @Magnus Berg 1 augusti, 2023 At 18:15
   Håller verkligen med, men inte bara spännande utan farliga tider. USAs globala dominans faller nu sönder, och USA blir alltmer desperat och isolerat. USA har försökt strypa Kinas utveckling genom att strypa tillgången på halvledare och utrustning för halvledartillverkning. Kinas motdrag var att strypa tillgången på jordartsmetaller, denna gång germanium och gallium. Dessutom har Kina utvecklat egen teknologi för halvledartillverkning, vilket kommer inom ett par år att eliminera beroendet av USA och USAs lydstater som Holland och Japan. Dollardominansen är snart historia, och vi har organisationer som SCO, BRI, BRICS, RCEP, osv. för att inte nämna AU, African Union med 55 medlemsstater. Alla dessa börjar ta en alltmer aktivt deltagande i världens affärer och stöder inte USA som alltmer isoleras. USAs massiva spionverksamhet, speciellt mot Kina, har i stor utsträckning stängts ner.

 2. Panafrikanismen reser sig enat mot dem som äventyrar dess existens= imperialismens hot.
  Lyssna till Mali och Burkina Fasos gemensamma skarpa uttalande i länken nedan,
  engelsk undertext.

  ××××××

  Mali, Burkina Faso varnar, imperialistisk intervention kommer att betraktas som krigsförklaring. Myndigheterna i Mali och Burkina Faso gjorde ett gemensamt uttalande om situationen i Niger, där de varnade ECOWAS för en invasion och sa att en attack mot Niger skulle innebära en attack mot Mali och Burkina Faso.

  https://youtu.be/swZoJmaof2Q

 3. Många av de mycket positiva känslor och kommentarer som visats gentemot Ryssland/Putin under mötet i St. Petersburg, baseras på den hjälp Sovjetunionen på sin tid gav de afrikanska länderna i deras befrielsekamp. Denna historia har betydelse. Putin påpekade det själv under Afrika/Ryssland-mötet. Ryssland är inte en socialistisk stat. Alldeles uppenbart står däremot det socialistiska Kina, men sin enorma politiska, ekonomiska och militära kraft, för en starkt stabiliserande, antiimperialistisk förmåga som gör att utvecklingen inom det Globala Syd nu gör stadiga framsteg. Därför är det viktigt att lära sig om Kina. Kina-Rysslandsamarbetet är nu framgångsrikt.
  I Sverige går mer och mer mot privatiseringar. I Ryssland går mer och mer mot förstatligande; även om det inte är entydigt. Näst största parti i Statsduman är Ryska Federationens Kommunistiska parti (m-l). I utrikespolitiska frågor stöder det i allt väsentligt det styrande partiet Enade Ryssland, där Dmitrij Medvedev är ordförande.
  Mycket hoppingivande för kommande generationer svenskar som mer och kommer att tvingas förstå hur tätt sammanvävda jordens alla folk är numer, framförallt genom handel.

  • @Bertil Carlman 2 augusti, 2023 At 12:37
   När vi talar om det ”socialistiska Kina” måste vi vara fullt medvetna om att det är inte samma socialism som i Sovjet eller Sverige. Sovjetsocialismen är/var ett hårt ideologiskt toppstyrt system, styrt av en autokratisk Partistyrelse. I Sovjet kallad Kommunistpartiet, i Sverige kallat Socialdemokraterna.

   Kinas socialism, ”socialism med kinesiska förtecken”, är en gräsrots styrd folkrörelse som drivs underifrån, inte från toppen.

    • @Anders Romelsjö (red) 3 augusti, 2023 At 09:11
     Den proklamerades inte alls av Kinas ledning, den växte fram ”trial and error” över tid, utvecklades bit för bit, och det var när den var ett existerande och vida accepterat faktum som Kinas ledning gav den ett namn. Proklamera betyder utropa eller förkunna. Så var det inte alls.

     Detta är ett praktexempel på hur utlänning gör grova felbedömningar av hur Kina fungerar, man tror att Kina fungerar som länder som Sverige, att ledningen fattar ett autokratiskt diktatoriskt beslut, som sedan med kraft genomförs under hot om repressalier och bestraffning. I Kina fattas inga beslut som inte redan har mycket kvalificerad stöd av folket. Annars skulle det bli en ny revolution.

     Man har gjort fel i Kina. För flera år sedan fattade man ett lokalt autokratiskt beslut att dumpa en välkänt korrumperad stadsledning. Platsen var omkring 10 mil söder om Chongqing, vars namn jag har glömt. Eftersom beslutet inte var förankrat i folkviljan blev det flera dagars upplopp. Ingen skadades och de materiella skadorna var försumbara, men till och med ledningen i Peking gick upp på högvarv för att be om ursäkt. Så fungerar Kina. Acceptera det.

     • @Anders Romelsjö (red) 3 augusti, 2023 At
      Det är detta som utlänningar har stört omöjligt att förstå, eller kanske inte vill förstå. XiJinping och regeringen på alla nivåer är verkställare av folkviljan, inte styrande. Maktordningen går i Kina nerifrån och upp, inte uppifrån och ner som i länder som Sverige. Varken XiJinping eller regeringen genomför något som inte redan har massivt folkstöd. Ledningen följer alltså folket, det är alltså inte folket som följer ledningen genom tvång, som i Sverige. Problemet är att utlänningar följer inte, och kan inte följa, hela den process som föregår det moment då ledningen i Kina deklarerar något. Man kan säga att ”XiJinping tankar” är styrda av ”folkets tankar”, inte som i diktaturer som Sverige oberoende formade av ledningens ideologi.

      Det är åtskilliga lagar och initiativ som skrotas innan dom når en punkt för införande, helt enkelt för att folkstöd saknas. Som exempel, covid begränsningarna infördes i enlighet med uttalad folkvilja, covid begränsningarna avskaffades i enlighet med uttalad folkvilja. Det kallade väst propagandan för protester – fel. Den vanebildande spelhysterin avskaffades i enlighet med folkviljan. Det föregicks av omfattande uttryckliga krav från mycket breda folkliga lager. Media i väst mörkade det, eller kanske in te ens begrep det.

      Så fungerar Kina. Kina är folkstyrt, men jag tror inte medlemmar av väst hegemonin kommer någonsin att förstå det.

     • Utrikspolitiska Institutet har en helt annan beskrivning:https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/kina/politiskt-system/

      ”Kina – Politiskt system
      Kina har ett lagstiftande parlament, Nationella folkkongressen, som utser en president och en premiärminister. Men det hålls inga fria och rättvisa val under demokratiska former. I själva verket styrs landet sedan 1949 av kommunistpartiet. Dess högsta ledare kontrollerar såväl regeringen som militären.

      Kinas författning från 1982 har ändrats fem gånger: 1988, 1993, 1999, 2004 och 2018. I författningen fastslås att landet är en socialistisk stat där all makt ligger hos folket. Men det är en socialism med ”kinesiska särdrag”, vilket har legitimerat marknadsekonomiska inslag. I den senaste författningsändringen gjordes också ett tillägg som betonade att det kinesiska kommunistpartiets ledarskap är avgörande för den kinesiska socialismen. Det gav uttryck för en ny strategi hos den politiska ledningen att ge partiet en nyckelroll i samhället och befästa dess inflytande över statsapparaten. Tidigare har det setts som önskvärt att försöka hålla partiorganisationen åtskild från statsapparaten, men idag är målet att partiet och statsmakten allt mer ska integreras.

      Kina är i praktiken en enpartistat, även om det finns åtta små partier vid sidan av kommunistpartiet. Dessa så kallade demokratiska partier utgör ingen opposition utan samarbetar med kommunistpartiet. Ett försök 1998 att utmana det kommunistiska maktmonopolet med ett nytt fristående parti, Kinas demokratiska parti (KDP), kvästes brutalt av regimen.

      Kommunistpartiets främsta beslutande organ är centralkommittén. Denna utser i sin tur politbyrån (för närvarande 25 ledamöter), vars kärna är det ständiga utskottet (som för närvarande har sju medlemmar). Vid en partikongress vart femte år utses medlemmarna i de olika partiinstanserna.

      Statsmaktens högsta organ är Nationella folkkongressen, med omkring 3 000 ledamöter, som samlas i Peking varje vår. Folkkongressen utser höga befattningshavare, däribland presidenten, vicepresidenten och premiärministern, och antar finansplan och budget. Under resten av året sköts lagstiftningen av Nationella folkkongressens verkställande kommitté, som står under partitoppens kontroll. Det finns också en rådgivande konferens, Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens (KFPRK), som saknar formell makt men ska fungera som ett slags konsultativt organ åt folkkongressen med ett par tusen medlemmar, bland annat deltar representanter för partier och organisationer som godkänts av kommunistpartiet samt representanter för etniska minoriteter.

      Högsta verkställande makt är regeringen (statsrådet), som väljs av folkkongressen och leds av premiärministern. Regeringen utses för en femårsperiod och ministrarna får omväljas en gång. Tidigare fanns även en begränsning för presidenten och vicepresidenten på två mandatperioder, men denna ströks i författningsändringen 2018 (se vidare Aktuell politik).

      Ute i landet styr regionalt och lokalt tillsatta folkkongresser och ”regeringar”. Valen till alla folkkongresser utom de på lokal nivå är indirekta, det vill säga ledamöterna utses inte i allmänna val utan av representanterna i den folkkongress som står närmast under i hierarkin. Provinsernas folkkongresser väljer till exempel vart femte år ledamöter till Nationella folkkongressen. Valen till folkkongresserna på lokal nivå är däremot direkta, men även här ställer partiet samman kandidatlistorna. Allmän rösträtt råder från 18 år.

      1987 började friare val hållas på lokal nivå – till byråd och byledare – med oberoende kandidater. Men valen, som idag organiserats i ett stort antal av landets byar, mindre städer och distrikt, har haft problem med bland annat korruption och röstköp. Även direktval av borgmästare har prövats på några håll.

      Kina indelas administrativt i 22 provinser, fyra storstadsområden (Peking, Shanghai, Tianjin och Chongqing), fem så kallade autonoma regioner (Tibet, Xinjiang, Inre Mongoliet, Ningxia och Guangxi) samt de återlämnade kolonierna Hongkong och Macao, vilka båda kallas Särskild administrativ region (SAR). Författningen slår fast att även Taiwan är en del av folkrepubliken och att de två Kina ska återförenas. Kina räknar därför Taiwan som landets 23:e provins.

      Kommunistpartiet i Kina är världens största parti med cirka 90 miljoner medlemmar. Huvuddelen av dem som arbetar inom statsförvaltningen beräknas vara partimedlemmar och ett medlemskap är mer eller mindre nödvändigt för att kunna nå viktiga positioner i samhället även inom näringslivet och kultursfären. Men kommunistpartiets popularitet har minskat på senare år i takt med att korruption och maktfullkomlighet spridit sig i de egna leden. Den nuvarande kinesiska ledningens försöker återskapa partiets maktställning i samhället och återvinna förtroende för partiet bland befolkningen. Den hårda antikorruptionskampanj som Xi Jinping satte igång när han tillträdde som president har drabbat många partimedlemmar och den har även lett till att regelverk och utbildning för att förhindra korruption har stärkts inom partiet (se även Aktuell politik och Demokrati och rättigheter).

      Ett system av statliga folkdomstolar på tre nivåer med ordinarie domare och lekmän som bisittare utgör ryggraden i Kinas rättsskipning. Vid sidan av dessa finns också militärrätter och specialdomstolar. Högsta Folkdomstolen i Peking övervakar och ansvarar för domstolarnas arbete. Nationella folkkongressen utser ordföranden för Högsta folkdomstolen för som högst två femårsperioder. Sedan 2014 pågår en omfattande reformering av rättsväsendet.

     • @Anders Romelsjö (red) 4 augusti, 2023 At 07:26
      En synnerligen otäck förvrängning av verkligheten. Själv ser jag UI som bara en underavdelning till USAs CIA.

      Senaste gången jag röstade var maj 2022. Man röstar lokalt, ett distrikt i taget, vid olika tidpunkter, inte nationellt vid samma tidpunkt. Då kan utländska stater som USA inte påverka resultatet, vilket USA är rasande över. Kina har inga politiska partier, utan nio folkrörelser, varav det väst kallar ”kommunistpartiet” är det största. Alla dessa folkrörelser deltager i att styra regeringsbeslut, på alla nivåer. Val hålls mist vart femte år, men om en majoritet av befolkningen påkallar det, oftare. Man väljer personer, den finns inga ”partier” motsvarande väst. Sedan kan folket styra besluten av dessa personer, eller avlägsna dom.

      Glöm inte att jag faktiskt deltager i denna demokrati, jag är del av systemet, jag kan personligen uppleva det demokratiska folkstyret och dess effekter på samhället ja lever i.

      Kina har utvecklar ett mycket välfungerande demokratiskt system, men till stort förtret från länder som USA, kan det på grund av sin konstruktion inte styras av utlänningar, som i Sverige. Systemet medför ett reellt och verkligt folkstyrning.

      UI är väl dessutom knappast någon auktoritet eller sanningsvittne i frågan

     • Värt satt påpeka här att Björn Jerdén, kallad ”forskare” och centrumchef vid Utrikespolitiska institutet, har sanktionerats av Kina för att sprida grov desinformation och rena lögner om Kina.

      https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kina-infor-sanktioner-mot-svensk-forskare
      Vad som pågår i Sverige är otäckt lika vad som pågick i Tredje Riket, och precis som tyskarna då svalde propagandan så sväljer svenskarna den. Den är otroligt väl förpackad även i dagens Sverige. Utvecklingen i Sverige är rent ut farlig.

     • Karl W, kan du förklara för mig varför Kinas kommunistiska parti kallar sig själva för Kinas kommunistiska parti?

      Vi, det kinesiska folket av alla etniska grupper, kommer att fortsätta, under ledning av Kinas kommunistiska parti och ledning av marxismen-leninismen, Mao Zedong-tanken, Deng Xiaoping-teorin, teorin om tre representationer, den vetenskapliga utsikten över utveckling och Xi Jinpings tankar om socialism med kinesiska särdrag för en ny era, för att upprätthålla folkets demokratiska diktatur, hålla sig på den socialistiska vägen, genomföra reformer och öppna upp, ständigt förbättra de socialistiska institutionerna, utveckla den socialistiska marknadsekonomin och den socialistiska demokratin, förbättra den socialistiska rättsstaten, tillämpa den nya utvecklingsfilosofin och arbeta hårt i en anda av självförtroende för att steg för steg modernisera landets industri, jordbruk, nationella försvar och vetenskap och teknik och främja samordnade materiella, politiska, kulturell-etiska, sociala och ekologiska framsteg, för att bygga Kina till ett stort modernt socialistiskt land som är välmående, starkt, demokratiskt, kulturellt avancerat, harmoniskt och vackert, och förverkliga den stora föryngringen av den kinesiska nationen.

     • @Carina Lundström 5 augusti, 2023 At 11:14
      ”Kinas kommunistiska parti kallar sig själva för Kinas kommunistiska parti” Det gör man inte på kinesiska, utan det står egentligen ungefär ”folkets allemansrörelse” med kinesiska skrivtecken. Namnet är ett idiom som tyvärr hängt kvar sedan Mao Zedong bildade ett politisk parti som en kopia av Sovjets kommunistiska parti. Då en enpartistat som nu är borta. Jag vet att det är missledande, men hur ändrar man på det? Mycket har förändrats sedan, och sovjet kommunismen är helt borta idag i Kina. Kina har utvecklat sin egen socialism som bygger på begreppet om att dela med sig och samarbeta och vara ärlig. Det är synnerligen svårförklarat för de som är marinerade och indoktrinerade till västs konflikt-demokrati som är baserad, inte på samarbete, utan på att slå ut och förgöra alla motståndare genom konfrontation.

      Kina har en slags reklam-kanal på Weixin-WeChat där det finns både vanlig videoreklam men även korta video historier, typ TikTok. Ett vanligt tema är just att dela med sig. Ett barn stjäl ett bröd i ett bageri och springer. Bagaren, en äldre man, följer efter, och i smyg ser hur barnet lämnar brödet till en gammal kvinna. Han går tillbaka till bageriet och levererar mer bröd till den gamla kvinnan.

      En afrikansk kvinna ger en gatutiggare 20 dollars. Tiggaren påpekar att det är ovanligt mycket, men kvinnan står på sig. Senare upptäcker han att kvinna tappat en ring i tiggarmuggen, Han går till en pantbank, som erbjuder honom 4,000 dollars för ringen. Istället letar han rätt på kvinnan och lämnar tillbaka ringen, som hade stort affektionsvärde. Kvinnan startar en Give-a-little” insamling baserat på historien, och får ihop nära 200,000 dollars som hon överlämnar till tiggaren. Sensmoralen är tydlig.

      Detta är inte bara historier utan en verklighet jag lever med dagligen. Folk hjälper mig ibland, utan betalning, och jag gör samma sak. Jag tar aldrig betalt för lektioner i ämnen som språk, matematik eller fysik. Min privata pension räcker gott till allt jag behöver.

      Kina är inte ett annat land. Det är en annan värld.

     • Karl W, jag förstår att du inte läst
      fakta jag delat dig tidigare på svenska, engelska och kinesiska eftersom du kan språken ( eller kanske inte?!).

      Kina har alltid följt socialism med kinesiska särdrag av marxism-leninismen och Sovjetunionen följde socialism med sovjetiska särdrag av marxism-leninismen och blanda inte in Stalin som ett eget särdrag, han var en trogen marxist-leninist vilket Mao också var och Xi Jinping är,  men inte Karl W.
      Njut av Kina-världen du lever i…🇨🇳
      LÄS NU NOGA 
      LÄNKEN JAG TIDIGARE DELAT OCH DELAR ÄN EN GÅNG! där rekommenderar jag dig att läsa allt, speciellt Kapitel 3, du får översätta själv, jag lägger inte ner energi på en s.k. språk- och Kinaexpert som vägrar ta till sig vad Kinas kommunistiska parti, folkkongresser, den nationella folkkongressen och konstitutionen för Folkrepubliken Kina säger.

      Innehåll
      Inledning
      Kapitel I – Allmänna principer
      Kapitel II – Medborgarnas grundläggande rättigheter och skyldigheter
      Kapitel III – Statliga institutioner

      Avsnitt 1 – Nationella folkkongressen

      Avsnitt 2 – Folkrepubliken Kinas president

      3 § – Statsrådet

      4 § – Centrala militärkommissionen

      Avsnitt 5 – Lokala folkkongresser på alla nivåer och lokala folkstyrelser på alla nivåer

      Avsnitt 6 – Autonoma organ i etniska autonoma områden

      7 § – Tillsynskommissioner

      Avsnitt 8 – Folkdomstolar och Folkets åklagarmyndigheter

      Kapitel IV – Nationalflaggan, nationalsången, nationalemblemet och huvudstaden

      http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml

 4. MOSKVA, 2 augusti /TASS/. Samarbete med afrikanska länder om fältutveckling, gruvdrift och energi har goda utsikter tack vare den teknologi som är tillgänglig för Ryssland. Minister för ekonomisk utveckling Maxim Reshetnikov sa detta vid ett möte mellan president Vladimir Putin och regeringsmedlemmar.

  ”Afrika har den rikaste resursbasen. [Våra afrikanska] kollegor ber om hjälp att bemästra produktionsteknologier. Därför är våra gemensamma projekt i Namibia, Tanzania, Burkina Faso för utveckling av fyndigheter och gruvdrift lovande”, sade han.

  Reshetnikov nämnde också möjligheten att utveckla gemensamma projekt inom området kraftgenerering. Han påminde om att hälften av befolkningen på kontinenten fortfarande inte har tillgång till elektricitet.

  ”Därför kommer traditionell energi baserad på förbränning av kol och gas också att efterfrågas. Det finns inte tillräckligt med oljeraffinaderier. Det är allt där vi har teknologi”, sa ministern.

 5. Jag delar en länk med ett tal av Afrikas yngste president Ibrahim Traore, Burkina Faso:
  ”Ryssland är en familj för Afrika”

  Han uppmanar afrikanska stater att motsätta sig västerländsk imperialism:

  ”Slaven som inte kan genomföra sitt eget uppror förtjänar inte att få medlidande”

  https://youtu.be/O8J5mK7JKMY

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here