Tar skifferoljan snabbt slut i USA?

15
2697


I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Jag har sökt  ny information. I oktober kom
en avhandling av Henrik Wachtmeister i Uppsala. Denne skriver ”Resursstorleken för skifferoljan är osäker men stor, enligt de antaganden som gjorts här är resurserna tillräckligt stora för att underbygga en fortsatt expansion av världens oljetillförsel i linje med den nuvarande efterfrågan i minst 15 år.” Men andra länder har större reserver än USA. Enligt en sammanställning i Wikipediak finns totalt reserver av skifferolja på 425 miljarder tunnor. Bahrain har 80 miljarder tunnor, Rysslands 75 miljarder, USA och Pakistan 58 miljarder. Wikipedia.


Den har för ett drygt ett år sedan hittats och översatts av en välvillig dam från Haparanda- och Göteborgstrakten. Den är skriven av Dr. Leon Tressel och publicerades 9/2´2020 , dvs före den stora nedgången i oljepriset.
Det amerikanska imperiet tror felaktigt att skiffer revolutionen kommer att fortsätta fram till 2050 och därefter – del 1 .

Jag återger nedan första delen samt avslutningen i den långa artikeln. Där finns rikligt med referenser.

Prognoserna för amerikansk oljeproduktion är extremt överoptimistiska,
Nedgången i den amerikanska skifferoljeproduktionen kommer att ha djupgående effekter på geopolitiken och den amerikanska ekonomin.
Trump-regimen tröttnar aldrig på att trumpeta ut myten om amerikanskt ”energioberoende”. Det utrikespolitiska etablissemanget i Washington ser USA: s uppdykande som världens största oljeexportör som ett enormt uppsving för att uppnå amerikanska geopolitiska mål. I sitt vittnesbörd för Representantshusets utskott för utrikesfrågor sa Kenneth Medlock, seniordirektör för Center for Energy Studies vid Rice Universitys James A. Baker Institute for Public Policy:

”Icke desto mindre förändrar den amerikanska oljeproduktionens tillväxt status quo och förskjuter den geopolitiska balansen. Detta belyser den så kallade ”skifferrevolutionens” betydelse för att uppnå USA: s geopolitiska och utrikespolitiska mål.”
Under de senaste åren har vi sett hur USA har militariserat sin väldiga produktion av olja och gas för att kunna attackera sina geopolitiska rivaler. President Trumps avskaffande av kärnavtalet med Iran och återinförande av sanktionerna mot Teheran baserades på förutsättningen att iransk oljeexport skulle minska och ersättas av amerikansk oljeskifferproduktion. På så sätt skulle man hålla ner inflationstrycket på den globala oljemarknaden. Trumps strategi må ha misslyckats med att helt stoppa den iranska oljeexporten, men sanktionerna förorsakar folket betydande ekonomisk skada och stort lidande och utlöste massprotester i Teheran och andra städer.

Trump har också använt USA: s rekordstora gasproduktion som en morot och ett sätt att försöka underminera den ryska exporten till Europa. Vid Davos-toppmötet nyligen lockade Trump sina europeiska allierade med billig amerikansk gas ”Nu finns massor av amerikansk naturgas och då behöver våra europeiska allierade inte längre vara beroende av fientliga energileverantörer. Vi uppmanar våra vänner i Europa att använda USA: s stora tillförsel och därigenom uppnå verklig energisäkerhet. Med amerikanska företag och forskare som vägledare står vi på tröskeln till praktiskt taget obegränsade energireserver, som inkluderar traditionella bränslen, LNG [flytande naturgas], rent kol, nästa generationens kärnkraft och gashydratteknologi. ”

Trump har också använt maktmedel för att tvinga bort Europa från ryska gasleveranser. Enligt villkoren i det missvisande namnet ”Protecting Europe’s Energy Security Act från 2019”, en sanktionslag, som ironiskt nog skrevs av den olje- och gasrika Texassenatorn Ted Cruz, har USA hotat EU-länderna med sanktioner om de deltar i byggandet av Rysslands Nord Stream 2-pipeline under Östersjön.
Ironiskt nog har rörledningen nästan slutförts och de amerikanska sanktionerna har kommit lite för sent.

Vi kan titta på andra fall som Venezuela där USA har använt sin position som världens främsta oljeproducent för att försöka förstöra landets ekonomi.
Den rekordhöga produktionen av olja och gas har underblåst den hybris som ligger till grund för det amerikanska imperiets manövrar när det syftar till att undergräva och/eller förstöra dess geopolitiska rivaler.

Denna tro på att skifferrevolutionen kommer att fortsätta i årtionden in i framtiden, ger det amerikanska imperiet ännu större makt, men den bygger på en fundamentalt bristfällig uppsättning antaganden.
Skifferrevolution baserad på ett önsketänkande om geologi.

Utsikterna för USA att bli en nettoexportör av olja eller ”energioberoende” har underblåst önsketänkandet bland de geopolitiska strategerna i det amerikanska imperiet. Både presidenterna Obama och Trump har entusiastiskt basunerat ut denna tro.

Myten om amerikanskt energioberoende, som skulle innebära slutet för beroendet av olja från det osäkra Mellanöstern, är baserad på ”Alice i Underlandet” prognoser för skifferolja och gasproduktion från den mycket inflytelserika US Energy Information Agency (MKB).

MKB:s prognos för 2020 är att skifferoljeproduktionen ska nå sin topp 2022 med 14 miljoner fat per dag och fortsätta på den nivån fram till 2050. Den stora majoriteten av denna oljeproduktion förväntas komma från skifferoljeutvinningar i bara tre stater: Texas, New Mexico och North Dakota. Huvuddelen av denna oljeproduktion förväntas komma från världens största oljefält i Permian bassängen som löper över Texas och New Mexico.

Låt oss lägga åt sidan underlåtenheten i miljökonsekvensbedömningen ta hänsyn till effekterna av lågkonjunkturer, miljökatastrofer och det högst orealistiska antagandet att energiförbrukningen i Amerika bara kommer att öka med 0,3 procent per år fram till 2050.

En växande mängd bevis tyder på att MKB baserar sina prognoser på mycket orealistiska antaganden om den amerikanska skifferns geologi. De högt respekterade Desmog-nyheterna har sedan 2018 varnat för att prognoserna för skifferoljeproduktionen var mycket orealistiska, och de gör den humoristiska iakttagelsen att ”Berg bryr sig inte om vd:ar lovar olja” och att MKB, ”kan inte få olja att rinna upp där det inte finns någon”.

Fler och fler bevis växer fram att skifferoljeutvinningarna kanske närmar sig sin maxproduktion, och att den kommer att följas av en nedgång.
I november förra året producerade IHS Markit, som har 5.000 analytiker som ger ekonomiska data till över 50.000 kunder över hela världen, en rapport som förutspådde att USA:s skifferoljeproduktion är på väg mot en ”Major Slowdown”.

Enligt Raoul LeBlanc, vice vd för nordamerikanska , IHS uncoventional Markit, når skifferoljeproduktionen sin topp 2020, och att 2021 kommer den amerikanska oljeproduktionstillväxten att ha upphört:
”Att gå från nästan 2 miljoner fat per dag i årlig tillväxt under 2018, ett globalt rekord genom tiderna, till i stort sett ingen tillväxt 2021 gör det ganska tydligt att detta är en ny era av moderation för skifferproducenter. Det är en dramatisk förändring efter flera år där en årlig tillväxt på mer än en miljon fat per dag var normal.” De problem som oljebolagen står inför är att nedgången i skifferoljebrunnar är skrämmande snabb med en hastighet av 70% under det första året och 30% under det andra verksamhetsåret. Detta innebär att de måste hålla på att pumpa och borra nya brunnar som galna för att bara hålla uppe produktionsnivåerna. Journal of Petroleum Technology har påpekat att detta innebär stora problem för den amerikanska skifferindustrin:

”Denna stora minskning i sent skede utgör en tydlig utmaning för de nuvarande reserverna och slutliga återhämtningsuppskattningar från brunnar som förväntades producera ekonomiskt i 30 år eller mer.” Detta står i skarp kontrast till konventionella oljebrunnar som har en genomsnittlig minskning på 6,7% och har mycket längre livslängd. De flesta av världens gigantiska oljefält upptäcktes under första hälften av 20-talet men producerar fortfarande över 50% av den globala oljeförsörjningen.
IHS Markit-rapporten har visat att basnedgången på mer än 150,00 producerande oljebrunnar i Permianbäckenet ökade från 34 procent 2018 till 40 procent 2019.
Enligt Raoul LeBlanc:

”Basnedgång är den volym som olje-och gasproducenter behöver lägga till från nya brunnar bara för att stanna kvar på samma nivå som de befinner sig, och det sker med samma hastighet som på ett löpband. På grund av de senaste årens stora ökningar har basnedgången för Permian Basin ökat dramatiskt, och vi förväntar oss att dessa nedgångar fortsätter att accelerera. Och resultatet blir att det kommer att bli en utmaning, särskilt för vissa företag med begränsade kontanter, som dom har bara för att hålla produktionen på samma nivå.”

Ytterligare en kalldusch på MKB: s superoptimistiska prognoser för amerikansk skifferoljeproduktion kommer från Mark Papa, en pionjär som närgånget skildrar skifferindustrin och är VD för oberoende olje-och gasbolaget Centennial Resource Development.
På ett möte med oljeindustrins chefer 2018 varnade Papa för att det fanns en växande brist på “tier 1 areal” dvs oljebrunnar med mycket produktiva “sweet spots”. Papa uppgav att den amerikanska skifferindustrin står inför en stor utmaning p g a den roll som skiffergeologin spelar:
– Det finns bra geologiska platser i skifferutvinningar och svagare geologiska platser, och många av de goda geologiska platserna har redan borrats.
” Min teori är att det i princip är en resursutmattning som har startat. Det är ingen hemlighet att det bara finns tre skifferoljeutvinningar i USA som är av någon betydelse. Resten av dem uppgår inte ens till en kulle av bönor.”

Papa varnade vidare för att den amerikanska skifferindustrin kommer att möta stora förändringar under 2020-talet eftersom de flesta oljeutvinningar står inför snabb utarmning och att OPEC-oljan kommer att bli viktigare under årtiondets gång. Han tror att den andra och tredje största oljeutvinningen: Eagle Ford i Texas och Baaken i North Dakota redan har nått sin peak och tvingar borrare att flytta till mycket mindre produktiva arealer.

* I den ursprungliga attacken finns här flera uppgifter om USA:s felbedömning av den kommanden möjligheten att utvinna skifferolja.

Konsekvenser
Peaken och den efterföljande nedgången i skifferoljeproduktionen kommer att påverka den amerikanska ekonomin och dess enorma handelsunderskott. Återigen kommer den att bli mer beroende av oljeproduktionen från utlandet och öka kostnaderna för industrin och konsumenterna.

Om den amerikanska skifferoljeproduktionen minskar under 2020-talet kommer det att försvaga Washingtons inflytande över oljemarknaderna och minska landets förmåga att förstöra stora oljeproducenters, som Irans och Venezuelas, export. Washington kommer inte att så lätt kunna begränsa inflationstrycket på oljepriserna genom att ta ut oljeproduktionen från så stora producenter.

Oljeproduktionen från länder som Washington utser som fiender, såsom Ryssland, Iran och Venezuela, kommer att öka i betydelse på den globala marknaden samtidigt som den amerikanska skifferoljeproduktionen börjar minska. Detta kommer att ge OPEC och Ryssland större makt och inflytande när det gäller att fastställa oljepriserna genom produktionsnedskärningar/ökningar.
I takt med att skifferindustrin minskar kommer den att öka de amerikanska ansträngningarna att kontrollera de oljeproducerande länderna i Mellanöstern. Nationer från Irak till Saudiarabien utvecklar handels- och infrastrukturförbindelser med Kina som Förenta staterna starkt tar avstånd från.

Ta till exempel uttalandet av Iraks premiärminister , att Trump hotade att mörda honom om Irak fortsätter med sitt infrastruktur-projekt med Kina.

I den första fasen av denna affär kommer Irak att skicka 100,00 fat olja till Kina i utbyte mot 10 miljarder dollar i kredit. Kina skulle avsluta byggandet av landets elnät och andra stora infrastrukturprojekt, inklusive dess viktiga olje-och gassektor. Enligt Al-Monitor avslöjade irakierns finansiella rådgivare den 23 december att den viktigaste bestämmelsen i avtalet mellan Kina och Irak är att öppna ett konto för Irak i kinesiska banker för att sätta in oljepengar. Med detta kan Irak gradvis klara sig utan sina amerikanska konton, enligt det parlamentariska block som vill utvisa amerikanska styrkor från landet.”
USA ser sådana ekonomiska band som ett dödligt hot mot hela Petro-dollar systemet som Irak skulle kunna kringgå, dvs den amerikanska kontrollen över oljehandeln som sker i amerikanska dollar som går via konton i Federal Reserve bank i New York.

Petro-dollar-systemet
som inrättades av Kissinger på 1970-talet ligger till grund för den amerikanska kontrollen av världshandeln med olja och gör det möjligt att upprätthålla en enormt uppumpad militär vars stora omfattning världen inte har sett sedan Andra världskriget .

Det amerikanska imperiets politik för regimskiften i oljerika länder som inte stöder Washingtons dagordning kommer inte att överges. Den politiken kan faktiskt öka.
När den inhemska skifferoljeproduktionen minskar kommer USA att försöka behålla kontrollen över regionernas oljeproduktion. Kinas önskan om att få växande mängder av olja från Mellanöstern kommer att intensifiera denna konflikt om resurser, inflytande och makt i regionen. Vilket kommer att leda till större geopolitiska och ekonomiska konflikter.

Föregående artikelHar USA och Storbritannien världens mest censurerade press?
Nästa artikelEU provocerar Ryssland genom försök med färgrevolutioner i Vitryssland, Ukraina och Krim
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Man kan nog fortsätta att ta upp skifferolja i årtionden om man inte bryr sig om den verkliga kostnaden både ur ekonomiskt och miljöhänsyn! Naturligtvis är skifferoljan ett vanvettigt projekt ur samhällsekonomisk synvinkel men i USA är man knappast rationella vilket ju historien visat. Skifferoljan är bara ännu en av de påhitt man gör för att försöka rädda den sjunkande skutan…dock helt förgäves. Coronavirusets härjningar i USA visar väl även för den mest hängivna USA-Nisse att det verkligen är ett totalhaveri som pågår.

 2. Om man lite då och då tar en titt på oilprice.com ter det sig uppenbart att Washington vet att den egna frackingoljans era snart är över. Den oljan är helt enkelt för dyr att utvinna jämfört med andra tillgångar.
  Det är självaste anledningen till att administrationen är så aggressiv, ty imperialismens tidslucka är smal. Kina bygger ut transportinfrastrukturen världen runt och Kina-Ryssland bygger ut alternativa finansiella institutioner på alla områden. Därtill tappar ”Väst” nyckelposter i FN-systemet på löpande band, allteftersom fler länder blir Kina-klienter. Det är bara en tidsfråga innan till och med IMF upphör att vara jänkarnas springschas.

  Till och med fjantarna i EU har börjat med att snickra ihop en nödlösning för att kunna handla med exempelvis Iran. För eller senare blir de tvungna att bygga ett alternativt till VISA-Mastercard som gäller även för kunderna av Ryssland/Kina-systemet, bl.a. eftersom Europa är världens största turistmål.

  Att de andra oljeaktörerna också känner till frackingoljans benägenhet torde förklara varför Ryssland och Saudiarabien valde att paja oljepriset nu, när coranakrisen sänker efterfrågan kollosalt (lagerkapaciteten är slut på många håll och oljepriset är/har varit därför negativ på vissa ställen).

  För Trump gällde det sitt återval.
  Nu, när blott den senile Biden återstår som motkandidat fick president Trump caronarisen på halsen (med en hälsorådgivare som påstår offentligt motsatsen till vad han skrivet i The Lancet). Frågan är om denne fenomenale komediant kommer att klara sin roll i denna ny fars. Det saknas inte humorfria psykopater för att den skall bli en dödlig thriller. De som har stålnerver och gillar Guignol och comedia del arte tackar.
  (De som saknar svärmorsdrömen Obama kan sysselsätta sig med att räkna hur många liv denne blodbesudlad smörsångare har på sitt samvete.)

  Gasproduktionen är delvis knuten till oljeutvinningen, vilket betyder att den delvis sjunker synkront med oljeproduktionen. (Mycket förbränns vid källan då transportmöjlighet och ofta även avsättningsmarknad saknas.)

  Inrikes konkurrerar gasen med flisen, kolet, oljan, solen, vattenkraften och vinden, vilket betyder att den inte får vara för dyr att utvinna för att kunna säljas.
  På export gäller samma sak, plus att likvifierings/gasifieringskostnaden tillkommer över transportkostnaden. Dessutom kräver USAs lagstiftning att transporten sker på amerikanskt köl, som det är brist på.
  Kruxet är att det finns hur mycket gas som helst att utvinna närmare Europa, som kan gå i rörledningar till en lägre kostnad på sikt.
  Till och med rysk LNG är billigare än usonisk.
  Gaspriserna har sjunkit och torde sjunka ännu mer ju mer biogas/sol/vind-kapaciteten ökar.
  Det är bara de galna polska ideologerna som är beredda att få den fattiga befolkningen att betala ett grovt överpris för gringogas. Det är inte givet att de kommer att behålla makten vid nästa val.
  I hela Europa är annars fotfolket för hårt drabbat av den tilltagande och den tillkommande misären för att vasal-regeringarna skall gå med på att frivilligt lägga huvudet på bilan genom att köpa snart sinat gringogas till överpris, annat än i symboliska mängder på korttidskontrakt för att blidka sin herre.

  Mycket talar därför för att frackingeran må ha stigit upp som en sol, buren av skulder, den kommer att sjunka som en pannkaka.

  Tekniska genombrott kunde annars ändra läget igen, men de behöver inte nödvändigtvis uppstå i just USA.

  • Det är bara att tacka @Guy Coste för denna utmärkta diagnos av läget kring och om NS2 oljan och USAs alltmer febrila handlingar. Tilläggas bör: slutet blir inte gott. Det är inte bara skifferoljan som är på väg att ta slut utan även USA-imperiet är på väg dit. Att sammanbrottet kan t o m ske ”during the senile’s guard” är historiens sätt att krydda. Slutkapitlet: Kapten senil anför flaggskepp USA på sitt sista färd innan den sjunker av sin egen dynga?

 3. En mycket bra sammanställning och det är väl klart att förändringar är på gång. USAs maktställning bygger på att ett status quo bibehålls, och historiskt vet vi att det inte går, teknologi, informationsutbyte, kunskap, och ändringar i kultur skapar förändringar. USAs makt är beroende av kontroll över naturresurserna, främst oljan, deras ekonomiska kontroll, som är uppbackat av deras militär överlägsenhet. Det är egentligen andra världskrigets filosofi. ”Tekniska genombrott kunde annars ändra läget igen”, och det sker just nu här i Kina. Kina frigör sig alltmer från oljeberoendet, långtradarna är borta i långdistanstrafik, man kör inte bil långa avstånd, gods och passagerartrafik redan flyttad till floder och järnväg. USAs militär blir alltmer värdelös, skulle dom ge sig på ”fel” opponent skulle det kunna betyda att även USA utplånas, och både rysk och kinesisk teknologi har gått om USA. USA kan inte längre skydda sig. Det finns en annan faktor som är mindre uppenbar. Medan man i Sverige fortfarande ringer samtal och pratar, precis som 1870 då telefonen sägs ha uppfunnits, har man i Kina utvecklats mycket längre. Man umgås och gör affärer elektroniskt, inte bara mellan företag, utan på konsumentnivå, och det har utvecklats långt bortom postorder principen. Speciellt syntes det under epidemin, mycket av samhället som inte krävde fysisk närvaro, som en hårklippning, bara fortsatte elektroniskt. Skolundervisningen gick elektronisk, och resultatet höjdes på kortare tid. Samma erfarenhet skrev en rektor i Göteborg om i GP. De sämsta eleverna blev med distansundervisning plötsligt bland de bästa. Allt detta spara enorma mängder energi. Den asiatiska världsbanken, som inte är kontrollerad av USA, och Kinas kryptovaluta, som eliminerar USAs makt med sanktioner, kommer att i små steg eliminera USA som väldens centralmakt och tilltänkta militärdiktatur. Drönare och självgående små fordon är redan i reguljärt bruk i Kina. Nu sätter man även upp ett hälsosystem som inte kontrolleras av staten eller privata intressen som i Sverige.

  • Det man vet dock är att den sista anhalten på vägen till undergången heter Hell Aviv, o k s falskmyntarens tempel

  • Oljan kommer inte att ta slut utan problemet är att den blir svårare och dyrare att pumpa upp då de flesta nya källor ligger på stora djup eller i trakter med inlandsisar och havsis! Så till slut blir det helt enkelt för dyrt och omständigt att pumpa upp oljan och då går också oljeepoken mot sitt slut men det dröjer, enligt många experter kanske 50 år, om inte någon fantastisk teknisk innovation ersätter oljan snabbare! Kanske nya typer av batterier kan lösa transportsektorns behov av olja och fusionsreaktorer kol och gas inom energisektorn! De ryska forskarna som anser att den mesta oljan inte är fossil är nog något på spåren eftersom kolföreningar är universums fjärde vanligaste ämne och jordklotet är ju uppbyggt av just grundämnen i olika kombinationer!

   • Om du någorlunda är med inser du att framtidens fordonsflotta är eldriven.
    Järnvägen är det sedan lång tid tillbaka och nu är lastbilstrafiken på väg.
    Kanske det i framtiden även blir el-drivna handelsfartyg, vem vet?

    Vindkraften kommer stå för en betydande del av el-energitillskottet som erfordras. I Sverige såväl som i USA och på andra ställen.
    Kina med sin kolkraft är ett frågetecken, men vi får väl hoppas på det bästa?
    Förbränningen av olja är på väg att fasas ut och tacksammast för det lär vara Moder Jord.

    Återstår gör tyvärr massproduktionen av fordonsdäck som jag tror till viss del är oljebaserad men som genom förslitning förorsakar omfattande miljö- och hälsoproblem.
    Kolla snön vid lands- och motorvägskanter.
    Inte särskilt vit, eller hur?

    • Du läser för mycket USA propaganda och tror på den. Vad som händer i Kina är att miljoner förorenande kol-eldar för uppvärmning, matlagning och i fabriker har släckts ner genom åren och tusentals gamla kolkraftverk har stängts, och ersatts med världens renaste teknologi så utsläppen vs produktion har reducerats med kanske 90%. Över 30% är nu just ren energi som vindkraft. Mellan 2005 och 2018 reducerade Kina koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%. Dessutom är Kina världsledande att plantera skog och växter som förbrukar koldioxid. Det är Kina som leder världen nu. Väst gillar det inte och gör allt för att förfalska bilden.
     http://www.china.org.cn/china/2021-03/29/content_77364880.htm
     https://cdni.rt.com/files/2019.02/original/5c62c309dda4c8425b8b45e1.png

   • Den fantastiska tekniska innovationen som ersätter oljan är redan här och i fullt bruk i Kina. Dels är det elbilarna, dels kallar vi det digitalsamhället och det är främst WeChat för med den kan vi resa elektroniskt, vi behöver inte köra bil lika mycket. Teknologiskt underutvecklade länder som Sverige har inte hunnit så lång ännu. Sedan åker vi el-tåg, el-buss, och våra delningsbilar håller tre gånger så länge som västbilar, och drar tredjedelen så mycket energi.

 4. Ryska forskare presenterade för länge sedan teorin att olja nybildas underifrån, och inte tar slut någonsin, mätt i mäsnklighetens perspektiv. Tyvärr saknar jag länken, teorin står helt i strid med bilden som svenska media vill presentera med ”stor omställning” osv, men finns ändå.

  När det gäller alla såna här ärenden så finns det ingen konsensus. Det kan inte finnas konsensus om framtiden, det ligger i sakens natur.

 5. USA kommer givetvis att bygga ut solkraft, där finns enorma områden i Nevada, Arizona mm som lämpar sig mycket bättre för solkraft än det mesta. Kinas aggressioner till havs mot Vietnam, Sydkorea, Filippinerna och Japan beror bla på oljebrist. Kina har kol för tusen år.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here