Det viktiga internationella samtalet i en orolig värld mellan presidenterna Biden och Xi

1
1356

Denna viktiga och aktuella artikel har översatts av Bertil Carlman.

Ingress av Bertil Carlman: Det viktiga internationella samtalet i en orolig värld.

Det hävdas på olika håll att läget i världen idag är mer spänt än vad det var under kubakrisen 1962. Idag kan vi i europeisk press se fotomontage som visar hur en atombestyckad raket kan skjutas från militärbas i Tyskland (USA:s bas) och träffa Moskva efter 6 minuter. Ukraina påstås nämligen vara illa hotat av Ryssland. Den svenske försvarsministern går i media ut och påstår att Sverige är berett att skicka soldater till Ukrainas försvar. Ett EU-land, Polen, skickar stridsvagn till gränsen mot Vitryssland där några tusen migranter kämpar för att få komma till i första hand Tyskland. Höga politiker i Eu, Angela Merkel bl.a. talar med Vladimir Putin om att han borde prata med Vitrysslands president Aleksander Lukashenko, varpå Putin svarar att de själva bör prata med den de önskar framföra något till.

Samtalsvägran på hög politisk nivå är en mycket allvarlig avsaknad av statsmannaförmåga. Denna oförmåga ser vi nu också på lägre politisk nivå, bland annat i Sverige. Nyss (SvD 18.11) gick f.d. folkpartiets (liberalernas) ordförande (1983–1995) Bengt Westerberg ut och meddelade, att han inte tänkte rösta på L på grund av detta partis inställning till SD. BW var på sin tid känd för att inte vilja prata med, precis som ledarna för några av dagens svenska riksdagspartier.

I Väst finns det gott om exempel på avsaknad av vilja till samtal, både på hög och lägre politisk nivå. När samtal så småningom visar sig vara absolut oundvikligt, blir den som tar steget, som t.ex. A. Merkel, naturligtvis anklagad för att vara undfallande.

Våra statsledningar, ja stora delar av de politiska ledningarna i Väst visar sig på ett oroande vis vara oförmögna att på ett nödvändigt, konkret vis ta itu med de världspolitiska spänningar som nu råder, framför allt mellan USA å ena sidan och Kina och Ryssland å den andra. Samtidigt är de oerhört snabba med att kräva sanktioner mot misshagliga regeringar. Dessa sanktioner ökar naturligtvis spänningarna och de strider mot av FN fastslagna mellanstatliga umgängesregler.

Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det är vi i Väst som främst bidragit till att det världspolitiska läget nu är så spänt.

Ett samtal har nyligen ägt rum mellan presidenterna för världens två mäktigaste länder, Kina och USA. Studium av detta samtal från den 16:e november ger en god inblick i en stor del av orsakerna till dessa ökande spänningar. Då det är diplomatiskt språk så bidrar A. Mercouris muntliga genomgång, 1h13 min., bra till att förstå vad det närmare kan tänkas handla om.

Översättning till svenska av utskrifterna från mötet mellan USA:s och Kinas presidenter den 16:e november 2021.

1. Utskriften från USA.

2. Utskriften från Kina.

3. Alexander Mercouris muntliga genomgång av de bägge utskrifterna.

______________________________________________________________________

1. Utskriften från USA.

https://www.whitehouse.gov/

President Joseph R. Biden, Jr. hade den 15 november ett virtuellt möte med president Xi Jinping från Folkrepubliken Kina (PRC). De två ledarna diskuterade den komplexa karaktären hos relationerna mellan våra två länder och vikten av att hantera konkurrensen på ett ansvarsfullt sätt. Liksom i tidigare diskussioner gick de två ledarna igenom områden där våra intressen stämmer överens och områden där våra intressen, värderingar och perspektiv skiljer sig åt. President Biden välkomnade möjligheten att tala uppriktigt och rakt på sak till president Xi om våra avsikter och prioriteringar i en rad frågor.

President Biden underströk att USA kommer att fortsätta att stå upp för sina intressen och värderingar och, tillsammans med våra allierade och partners, säkerställa att färdreglerna för 2000-talet främjar ett internationellt system som är fritt, öppet och rättvist. Han betonade den prioritet han lägger på långtgående investeringar på hemmaplan samtidigt som vi samordnar oss med allierade och partners utomlands för att anta vår tids utmaningar.

President Biden tog upp sin oro över Kinas praxis i Xinjiang, Tibet och Hongkong, såväl som mänskliga rättigheter mer allmänt. Han var tydlig med behovet av att skydda amerikanska arbetare och industrier från Kinas orättvisa handel och ekonomiska metoder. Han diskuterade också vikten av ett fritt och öppet Indo-Stillahavsområdet och framförde USA:s fortsatta beslutsamhet att upprätthålla våra åtaganden i regionen. President Biden upprepade vikten av navigeringsfrihet och säker överflygning för regionens välstånd. När det gäller Taiwan underströk president Biden att USA förblir engagerat i ”ett Kina”-politiken, vägledd av Taiwan Relations Act, de tre gemensamma kommunikéerna och de sex försäkringarna, och att USA starkt motsätter sig ensidiga ansträngningar för att ändra status quo eller undergräva fred och stabilitet över Taiwansundet.

President Biden underströk också vikten av att hantera strategiska risker. Han noterade behovet av sunt förnuft när det gäller att säkerställa att konkurrensen inte hamnar i konflikt och för att hålla kommunikationslinjerna öppna. Han tog upp specifika transnationella utmaningar där våra intressen korsas, som hälsosäkerhet. I synnerhet diskuterade de två ledarna klimatkrisens existentiella karaktär för världen och den viktiga roll som USA och Kina spelar. De diskuterade också vikten av att vidta åtgärder för att ta itu med den globala energiförsörjningen. De två ledarna utbytte också åsikter om viktiga regionala utmaningar, inklusive Nordkorea, Afghanistan och Iran. Slutligen diskuterade de två sidorna tillvägagångssätt för att fortsätta diskussionerna rörande ett antal områden, där president Biden underströk vikten av materiella och konkreta samtal.

_____________________________________________________________

2. Utskriften från Kina.

(https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1919223.shtml)

( Pequim – China, 24/05/2019) Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, durante Audiência com o Presidente da República popular da China, Senhor Xi Jinping. Foto: Adnilton Farias/VPR

På morgonen den 16:e november hade president Xi Jinping ett virtuellt möte med USA:s president Joe Biden. De två parterna hade ett grundligt och djupgående samtalsutbyte om frågor av strategisk, övergripande och grundläggande betydelse, som formar utvecklingen av förbindelserna mellan Kina och USA och om viktiga frågor av ömsesidigt intresse.

President Xi påpekade att både Kina och USA befinner sig i kritiska utvecklingsstadier och att mänsklighetens ”globala samhälle” står inför flera utmaningar. Eftersom de är världens två största ekonomier och permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd, behöver Kina och USA öka kommunikationen och samarbetet, sköta var och en sina inrikes angelägenheter väl och samtidigt axla sin del av det internationella ansvaret och samarbeta för att främja den ädla saken för världsfred och utveckling. Detta är den gemensamma önskan från folket i de två länderna och runt om i världen, och det gemensamma uppdraget för kinesiska och amerikanska ledare.

President Xi betonade att en sund och stabil relation mellan Kina och USA krävs för att främja de två ländernas respektive utveckling och för att säkra en fredlig och stabil internationell miljö, inklusive att hitta effektiva svar på globala utmaningar som klimatförändringar och covid-19-pandemin. Kina och USA bör respektera varandra, samexistera i fred och sträva efter ett win-win-samarbete. President Xi uttryckte sin beredvillighet att samarbeta med president Biden för att skapa konsensus [samförstånd]och ta aktiva steg för att föra förbindelserna mellan Kina och USA framåt i en positiv riktning. Att göra det kommer att främja de två folkens intressen och uppfylla det internationella samfundets förväntningar.

President Xi påpekade att den viktigaste händelsen i internationella relationer under de senaste 50 åren var en återöppning och utveckling av förbindelserna mellan Kina och USA, vilket har gynnat de två länderna och hela världen. Den viktigaste händelsen i internationella relationer under de kommande 50 åren kommer att för Kina och USA vara att hitta rätt sätt att komma överens. Historien är en rättvis domare. Vad en statsman gör, vare sig det är rätt eller fel, vare sig det är en prestation eller ett misslyckande, kommer allt att registreras av historien. Förhoppningen är att president Biden kommer att visa politiskt ledarskap och styra USA:s Kina-politik tillbaka på spåret av förnuft och pragmatism.

President Xi betonade, att en genomgång av erfarenheterna och lärdomarna från de växande förbindelserna mellan Kina och USA, visar att tre principer måste följas för att de två länderna ska kunna komma överens i den nya eran. Först, ömsesidig respekt. De två länderna måste respektera varandras sociala system och utvecklingsvägar, respektera varandras kärnintressen och viktiga angelägenheter och respektera varandras rätt till utveckling. De måste behandla varandra som jämlikar, hålla olikheterna under kontroll och söka gemensamma grunder, samtidigt som de förbehåller sig [rätten till] olikheter. För det andra, fredlig samexistens. Båda sidor måste hålla en linje av ingen konflikt och ingen konfrontation. Den amerikanska sidan har föreslagit samexistens mellan Kina och USA. Ytterligare ett ord kan läggas till för att göra det till en fredlig samexistens. För det tredje, win-win-samarbete. Med sina intressen djupt sammanflätade, kommer Kina och USA att vinna på samarbete och förlora på konfrontation. Världen är tillräckligt stor för att de två länderna ska kunna utvecklas var för sig och tillsammans. Det rätta att göra, är att välja ömsesidig nytta framför ett nollsummespel eller jag-vinner-du-förlorar-metoden.

President Xi identifierade fyra prioriterade områden som Kina och USA bör fokusera sina ansträngningar på.

För det första, att ta ansvar för mer betydelsefulla länder och leda ett globalt svar på framträdande utmaningar. Samarbete mellan Kina och USA kanske inte löser alla problem, men få problem kan lösas utan samarbete mellan Kina och USA. De globala initiativ Kina har föreslagit är alla öppna för USA [Det gäller t.ex. BRI]. Vi hoppas att det omvända också är sant.

För det andra, att agera i en anda av jämlikhet och ömsesidig nytta för att leda utbyten framåt på alla nivåer och inom alla områden, och framkalla mer positiv energi för relationerna mellan Kina och USA. President Xi uttryckte sin beredvillighet att hålla kontakten med president Biden på flera sätt för att ange riktningen och ingjuta mer fart i de bilaterala förbindelserna. De två länderna, med breda gemensamma intressen inom ett brett spektrum av områden inklusive ekonomi, energi, militära förhållanden, brottsbekämpning, utbildning, vetenskap och teknik, cyber, miljöskydd och subnationella interaktioner, bör komplettera varandra för att göra kakan större för samarbetet mellan Kina och USA. De två sidorna skulle fullt ut kunna utnyttja dialogkanalerna och mekanismerna mellan sina diplomatiska och säkerhetsmässiga, ekonomiska och finansiella och klimatförändringsteam, i ett försök att främja praktiskt samarbete och lösa specifika frågor.

För det tredje, hantera skillnader och känsliga frågor på ett konstruktivt sätt för att förhindra att relationerna mellan Kina och USA spårar ur eller hamnar utom kontroll. Det är bara naturligt att det finns skillnader i de två länderna. Nyckeln är att hantera dessa konstruktivt, så att de inte förstoras eller förvärras. Kina kommer säkerligen att försvara sin suveränitet, säkerhet och sina utvecklingsintressen. Det är viktigt att USA hanterar relevanta frågor med försiktighet.

För det fjärde, stärka samordningen och samarbetet i stora internationella och regionala hotspot-frågor för att tillhandahålla fler kollektiva nyttigheter till världen. Världen är inte lugn. Kina och USA måste arbeta tillsammans med resten av det internationella samfundet för att försvara världsfreden, främja global utveckling och värna om en rättvis och jämlik internationell ordning.

President Xi jämförde Kina och USA med två gigantiska fartyg som seglar i havet. Det är viktigt för de två sidorna att hålla en stadig hand på rorkulten, så att de två gigantiska skeppen bryter vågor och går framåt tillsammans, utan att tappa riktning eller hastighet, ännu mindre riskera att kollidera med varandra.

President Xi förklarade Kinas utvecklingsväg och strategiska avsikter. Den just avslutade sjätte plenarsessionen för den 19:e centralkommittén hos KKP gjorde en inventering av KKP:s stora framgångar och historiska erfarenheter under de senaste 100 åren. Under det senaste århundradet har KKP hållit fast vid sin grundläggande strävan och mission att sträva efter det kinesiska folkets lycka och föryngring av den kinesiska nationen. Mycket har åstadkommits i denna riktning, men det är långt ifrån tillräckligt. Mer måste göras.

President Xi sa att när han tillträdde, meddelade han offentligt att det kinesiska folkets strävan efter ett bättre liv är målet att sträva efter. Det kinesiska folkets strävan efter ett bättre liv är den största interna drivkraften för Kinas utveckling, och en oundviklig trend i historien. Varje försök att stoppa denna historiska trend, kommer att avvisas av det kinesiska folket och kommer på intet sätt att lyckas. President Xi sa att som Kinas ledare är det en stor utmaning och ett stort ansvar att tjäna de 1,4 miljarder kineserna och arbeta med dem för ett bättre liv. ”Jag ska lägga mitt eget välbefinnande åt sidan och leva upp till folks förväntningar”, sa president Xi.

President Xi påpekade att det kinesiska folket alltid har älskat och värderat fred. Aggression eller hegemoni ligger inte i den kinesiska nationens blod. Sedan folkrepubliken grundades har Kina aldrig startat ett enda krig eller en enda konflikt, och har aldrig tagit en tum av mark från andra länder. Kina har ingen avsikt att sälja [modellen för] sin egen utvecklingsväg runt om i världen. Tvärtom uppmuntrar Kina alla länder att hitta utvecklingsvägar anpassade till deras respektive nationella förutsättningar.

President Xi betonade att öppnandet är en grundläggande statspolitik och ett kännetecken för Kina. Kina kommer inte att ändra sin beslutsamhet att öppna upp på en högre nivå. Kina kommer inte att ändra sin beslutsamhet att dela utvecklingsmöjligheter med resten av världen. Och Kina kommer inte att ändra sin beslutsamhet att göra den ekonomiska globaliseringen mer öppen, inkluderande, balanserad och fördelaktig för alla. Det nya utvecklingsparadigm som Kina arbetar för att etablera, syftar till att expandera den inhemska marknaden, främja både inhemska och internationella [varu]cirkulationer med större omfattning och i större skala, och skapa en affärsmiljö som är mer marknadsorienterad, lagbaserad och upp till internationella standarder. Allt detta kommer att ge en större marknad och fler möjligheter för andra länder.

President Xi lyfte fram Kinas engagemang för fred, utveckling, rättvisa, jämlikhet, demokrati och frihet, som är gemensamma värderingar för mänskligheten. Att dra ideologiska linjer eller dela upp världen i olika läger eller rivaliserande grupper, kommer bara att få världen att bli lidande. De bittra lärdomarna från det kalla kriget finns fortfarande i färskt minne. Vi hoppas att den amerikanska sidan, med konkreta handlingar, kan uppfylla sitt ord om att inte söka ett ”nytt kallt krig”

President Xi uttalade Kinas principiella ståndpunkt i Taiwanfrågan. Han noterade den nya våg av spänningar över Taiwansundet och tillskrev dessa spänningar till de taiwanesiska myndigheternas upprepade försök att leta efter USA:s stöd för deras självständighetsagenda samt avsikten hos vissa amerikaner att använda Taiwan för att hålla Kina tillbaka. Sådana handlingar är extremt farliga, precis som att leka med elden. Den som leker med eld kommer att bränna sig.

Principen om ett Kina, och de tre gemensamma kommunikéerna mellan Kina och USA, är den politiska grunden för relationerna mellan Kina och USA. Tidigare amerikanska administrationer har alla gjort tydliga åtaganden i denna fråga. Det verkliga status quo för Taiwanfrågan och vad som ligger i hjärtat för ett enda Kina är följande: det finns bara ett Kina i världen och Taiwan är en del av Kina, och Folkrepubliken Kinas regering är den enda lagliga regering som representerar Kina. Att uppnå Kinas fullständiga återförening är en strävan som delas av alla söner och döttrar i den kinesiska nationen. Vi har tålamod, och vi kommer att sträva efter utsikten till fredlig återförening med största uppriktighet och ansträngningar. Som sagt, om separatiststyrkorna för Taiwans självständighet skulle provocera oss, tvinga oss att göra något vi egentligen inte vill, eller till och med korsa den röda linjen, kommer vi att vara tvungna att vidta resoluta åtgärder.

President Xi betonade att civilisationer är rika och mångfaldiga, och det är också demokrati. Demokrati massproduceras inte med en enhetlig modell eller konfiguration för länder runt om i världen. Huruvida ett land är demokratiskt eller inte bör överlåtas till det egna folket att avgöra. Att avfärda former av demokrati som skiljer sig från ens egen är i sig odemokratiskt. Kina är redo att föra samtal om mänskliga rättigheter på grundval av ömsesidig respekt, men vi motsätter oss att de mänskliga rättigheterna används för att blanda sig i andra länders inre angelägenheter.

President Xi påpekade att Kina och USA måste upprätthålla det internationella systemet med FN i dess kärna, den internationella ordning som stöds av internationell rätt och de grundläggande normerna för internationella relationer. baserade på syftena och principerna i FN-stadgan. Multilateralism utan samarbete mellan Kina och USA är ofullständig.

När det gäller handelsförbindelser beskrev president Xi de ekonomiska förbindelserna och handelsförbindelserna mellan Kina och USA som ömsesidigt fördelaktiga. Affärer är affärer. Ekonomiska frågor och handelsfrågor mellan de två länderna bör inte politiseras. De två sidorna måste göra kakan större för samarbete. Kina tar det amerikanska näringslivets önskemål att resa till Kina lättare på allvar, och har gått med på att uppgradera snabbspårsarrangemanget, vilket ytterligare kommer att förbättra det ekonomiska utbytet och handelsutbytet mellan Kina och USA, och öka återhämtningen för de två ekonomierna. USA bör sluta missbruka eller överdriva begreppet nationell säkerhet för att undertrycka kinesiska företag. Det är absolut nödvändigt för Kina och USA att upprätthålla kommunikationen gällande makroekonomisk politik, stödja världsekonomins återhämtning och skydda sig mot ekonomiska och finansiella risker. USA bör vara uppmärksamt på spridningseffekterna av sin inhemska makropolitik och anta en ansvarsfull makroekonomisk politik.

När det gäller energisäkerhet, noterade president Xi behovet av att Kina och USA uppmanar det internationella samfundet att gemensamt skydda global energisäkerhet, stärka samarbetet om naturgas och ny energi och arbeta med andra länder för att hålla globala industri- och leveranskedjor säkra och stabila.

När det gäller klimatförändringarna erinrade president Xi om det samarbete mellan Kina och USA som hjälpte till att få till stånd Parisavtalet. Han påpekade, att när båda länderna övergår till en grön och koldioxidsnål ekonomi, kan klimatförändringen mycket väl bli en ny höjdpunkt för samarbetet. President Xi upprepade sin tro att klart vatten och gröna berg är lika värdefulla som guld och silver, och att vi måste skydda miljön så som vi skyddar våra egna ögon, och behandla miljön som vi behandlar våra egna liv. Idag har ekologiskt bevarande blivit ett hushållskoncept och socialt samförstånd i Kina. Kina kommer att göra världens största minskning av koldioxidutsläppen på den kortaste tidsramen i historien, en uppgift som kommer att kräva extraordinära ansträngningar. Kina menar vad det säger. Landet förbinder sig bara till vad det kan leva upp till och ger aldrig ett löfte som det inte kan hålla. Kina är fortfarande det största utvecklingslandet i världen. Frågan om obalanserad och otillräcklig utveckling visar sig fortfarande. Alla länder måste upprätthålla principen om gemensamt men differentierat ansvar, och hitta en balans mellan att ta itu med klimatförändringar, och att skydda försörjningen. Vad världen behöver är mindre fingerpekande eller skuldspel, men mer solidaritet och samarbete. Ord betyder en del, men handlingar betyder ännu mer. Utvecklade länder måste på allvar uppfylla sina historiska skyldigheter och skyldigheterna att upprätthålla konsekvens i politiken.

När det gäller folkhälsan påpekade president Xi att pandemin återigen bevisar att mänskligheten lever i samhällen med en gemensam framtid. Det finns ingen högre prioritet än människors liv. Solidaritet och samarbete är det mest kraftfulla vapnet för det internationella samfundet för att besegra covid-19. Svar på alla större sjukdomar måste baseras på vetenskap. Att politisera sjukdomar gör ingen nytta utan bara skada. Den akuta prioriteringen i den globala covid-responsen är att komma till rätta med vaccinunderskotten och överbrygga vaccinationsgapet. President Xi sa att han föreslog att covid-vaccin skulle göras till en global allmännytta i ett tidigt skede av pandemin förra året, och lade nyligen fram ett Initiativ till Handling rörande Globalt Vaccinsamarbete. Kina är bland de första att erbjuda vacciner till utvecklingsländer som är i behov därav, och levererar över 1,7 miljarder doser av färdiga vacciner och bulkvacciner till världen. Vi kommer att överväga att göra ytterligare donationer i ljuset av utvecklingsländernas behov. COVID-19 kommer inte att vara den sista folkhälsokrisen som mänskligheten står inför. Kina och USA måste uppmana till inrättandet av en samarbetsmekanism för global folkhälsa och förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar, och främja ytterligare internationellt utbyte och samarbete.

President Biden sa att relationen mellan USA och Kina är de viktigaste bilaterala relationerna i världen. Som två stora länder har USA och Kina ett ansvar för världen såväl som för vårt folk. De två sidorna måste ha öppna och uppriktiga samtal för att öka förståelsen för varandras avsikter, och se till att konkurrensen mellan de två länderna är rättvis och sund och inte leder till konflikter. President Biden upprepade president Xis kommentar om att historien är en rättvis domare och att de borde få förhållandet [sig emellan] att fungera och inte förstöra det. Kina har varit en stormakt sedan 5 000 år tillbaka.

Biden upprepade att USA inte försöker förändra Kinas system, att vitaliseringen av dess allianser inte är anti-Kina, och att USA inte har för avsikt att ha en konflikt med Kina. Biden bekräftade den amerikanska regeringens långvariga ett-Kina-politik, uttalade att USA inte stöder ”Taiwans självständighet”, och uttryckte hopp om att fred och stabilitet ska upprätthållas i Taiwansundet. USA är villigt att arbeta med Kina på grundval av ömsesidig respekt och fredlig samexistens, öka kommunikationen, minska missuppfattningar och hantera skillnader på ett konstruktivt sätt. Biden betonade behovet av att USA och Kina samarbetar närmare i områden där deras intressen stämmer överens, svarar på globala utmaningar som covid-pandemin och klimatförändringar och ger ett bättre liv till de två folken. Vi bör uppmuntra den yngre generationen att interagera mer och bli mer utsatta för varandras kultur, vilket kommer att bidra till att göra världen till en bättre plats.*****

De två sidorna utbytte också åsikter om Afghanistan, den iranska kärnkraftsfrågan, situationen på den koreanska halvön och andra internationella och regionala frågor av ömsesidigt intresse.

De två presidenterna var överens om att deras möte är uppriktigt, konstruktivt, innehållsrikt och produktivt. Det bidrar till att öka den ömsesidiga förståelsen, bidrar till det internationella samfundets positiva förväntningar på denna relation, och det sänder ett kraftfullt budskap till de två länderna och världen. De två sidorna kom överens om att upprätthålla nära kommunikation i olika former och styra relationerna mellan Kina och USA tillbaka på rätt spår för sund och stadig utveckling, till det bästa för människorna i de båda länderna och runt om i världen.

3. Alexander Mercouris kommentar på The Duran.

Föregående artikelSvidande fiasko för USA:s planerade kupp mot Kuba 15 november.
Nästa artikelMin kommentar i DN: Anna-Lena Laurén påstår – men har hon rätt?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

  1. Xi säger att efter folkrepublikens grundande har Kina inte startat ett enda krig. Men 1979 angrep Kina Vietnam med anledning av Vietnams invasion av Kambodja. Förvisso gjorde Vietnam fel men det gjorde Kina också anser jag. det finns inget stöd i FN-stadgan att ett land kan angripa ett annat för att detta land har angripit ett tredje land.
    I övrigt håller jag med Xi om att Kina inte angripit andra länder och heller inte angriper med sanktioner, finansiera/beväpna opposition i andra länder eller stödja angrepp med hjälp av terrorister o.dyl. i andra länder.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here