Elefanten i porslinsbutiken med Klimat

20
4257
Elefanten i rummet. Klimatsans

Denna artikel har jag fått av Per-Olov Käll, professor emeritus i oorganisk kemi och forskare i energiområdet, särskilt om vätgasbaserad energi.


På Biblioteksgatan i Stockholm”Sveriges exklusivaste shoppinggata” – finns en mycket elegant porslinsbutik, som är nästan lika känd som Svenskt Tenn på den närbelägna Strandvägen. Om du har vägarna förbi bör du inte missa att gå in i butiken. Redan när man kastar en blick i skyltfönstret varseblir man en stor livs levande elefant, som uppehåller sig i lokalen. Det råder emellertid ett slags tyst överenskommelse hos alla att inte låtsas om att djuret befinner sig där. Istället anstränger man sig att se ut som om det enda som intresserar en här i världen är de utsökt dekorerade kinesiska vaser och traditionella charmiga kaffekoppar från firma Rosenthal i Bayern som är framställda till beskådan. Inte heller de som arbetar i butiken ser ut att fästa något avseende elefanten, i varje fall så länge denna inte sveper runt med snabeln bland porslinshyllorna eller på ett opassande sätt överröstar kundernas diskreta frågor genom att trumpeta.

–Jag ser att ni har en elefant här, säger en överraskad kund som inte är införstådd med sammanhangen.

–Tja, har och har, svarar expediten. Vi talar inte om sådant som i princip inte bör finnas.

Jag förstår, säger kunden. En klok inställning!

Denna allegori handlar om det som för var dag tycks bli alltmer uppenbart. Att vi inte kan undvika en klimatkatastrof med mindre än en radikal omläggning av vår etablerade och mycket omhuldade västerländska livsstil. Den livsstil som blivit vår inom loppet av ett drygt, högst två århundraden men vars slut vi redan tydligt skymtar.

Vad kommer denna livsstil att ersättas av?

Ingen vet!

Än värre, vi låtsas inte om hur besvärlig omställningen till ett annan typ av samhälle sannolikt kommer att vara. ”Ingen kommer att acceptera att gå tillbaka till en lägre levnadsstandard” är ett ofta upprepat argument i den konventionella debatten. Även i de delar av världen där man just har kämpat sig upp ur den värsta fattigdomen vill man gärna efterlikna oss. Vilket liberalt sinnade personer ofta tolkar som bevis på vår kulturs och vårt ekonomiska systems överlägsenhet.

Men denna kulturs och ekonomis överlägsenhet ställs nu inför ett avgörande mandomsprov.

Jag ska här försöka förklara varför jag tror att övergången till ett (miljömässigt) ”hållbart” samhälle innebär en vändpunkt i mänsklighetens historia. Därmed inte sagt att livet för framtida generationer med nödvändighet kommer att vara ”sämre” eller ”svårare” än det vi själva fått uppleva. Men troligen blir det annorlunda.

Dissipativa system

Det mest fundamentala som kan sägas om livet – liksom om ekonomin och samhället – är att de utgör exempel på vad Nobelpristagaren Ilya Prigogine benämnde dissipativa system [1]. Sådana system kännetecknas av att de endast kan existera (”leva”) genom att oavbrutet utbyta energi med omgivningen. Det innebär att de permanent befinner sig i ett tillstånd som ligger långt från jämvikt [2]. I sådana system är alla processer till sin natur irreversibla. Det vill säga systemet (livet, ekonomin, samhället) kan aldrig av sig självt återvända till en tidigare punkt. Tiden har bara en riktning. Att det är så har att göra med att systemet för att existera måste producera vad som kallas för entropi och som kan översättas med oordning. Tendensen till oordning kan endast motverkas genom oupphörlig tillförsel av ny energi. Miljöproblem är typiska exempel på samhällets entropiproduktion. Ekonomiska kriser är en följd av ekonomins entropiproduktion. Denna entropiproduktion kan inte väljas bort, men den kan påverkas av hur vi väljer att hantera systemet. Bäst fungerar ett system om processerna inom det sker så nära jämvikt som möjligt. Då blir entropiproduktionen (”oordningen”) liten.

Om detta låter komplicerat i teorin är det ganska lätt att förklara praktiskt. En människa kan som bekant bara existera om hon regelbundet tillförs energi i form av föda, (vi behöver dessutom syre, vatten och vissa mineraler). Födan är en välordnad blandning av kemiska ämnen, vilka innehåller energirika kemiska bindningar. I förbränningen i kroppen (oxidation med syre som elektronmottagare) omvandlas de energirika ämnena till energifattiga såsom vatten, koldioxid och slaggprodukter. Vår energiskuld till omgivningen återbetalar vi genom att avge kroppsvärme, som dock är en energiform av lägre kvalitet (högre entropiinnehåll) än den högkvalitativa ordnade kemiska energi vi tillförs genom födan. Det är rätt uppenbart att på ett analogt sätt inget samhälle kan existera utan att oupphörligt tillföras energi från omgivningen. Solenergi (avgörande för växtligheten och jordbruket), olja (transporter, läkemedel, plaster), kol (generering av el och värme), naturgas (el och värme), kärnkraft (el och värme), vattenkraft (el), biobränslen (transporter, el, värme) osv. Detsamma gäller det vi kallar ekonomi. Att hålla reda på finansmarknadernas oräkneliga siffermängder slukar kolossala mängder elektrisk energi och resulterar i stora mängder värme (entropi) i datorhallarna [4].

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och energiförbrukning har långt ifrån alltid insetts till fullo. Till exempel hade Kina, när man på 90-talet inledde sin imponerande ekonomiska tillväxt, den uttalade ambitionen att detta skulle kunna ske utan alltför stor ökning av energiförbrukningen, i synnerhet i form av kol som Kina är rikt på och som är landets viktigaste energikälla. Det har dock visat sig att Kinas energiförbrukning har ökat på i stort sett samma sätt som skett för alla andra utvecklade länder, (Fig. 1). Tillväxt utan ökad energiförbrukning är en tulipanaros.

Fig. 1. Kinas energiproduktion från 1965 fram till 2017 uttryckt i miljarder ton oljeekvivalenter för olika bränslen [se fotnot 4]. Det tycks som om Kinas egen kolproduktion nådde ett maximum (”Peak Coal”) runt 2013 och därefter börjat sjunka. Skillnaden mellan den producerade energin – från olja, kol, naturgas, kärnkraft, vattenkraft osv – och Kinas totala energikonsumtion, representerad av den tjocka svarta kurvan, utgörs av Kinas import av olika bränslen. Som framgår har Kinas energiimport hela tiden ökat sedan slutet av 90-talet. För närvarande är Kina världens största oljeimportör. (Graf hämtad från Gail Tverberg: Gail Tverberg)

Den energimängd som solstrålningen tillför jorden under ett år är flera tusen gånger större än den energimängd det mänskliga samhället förbrukar under samma tidsperiod. Detta förhållande förleder många människor att tro att den fossila energin kan avskaffas genom att man helt enkelt ersätter den med sol- och vindkraft. Tyvärr är det en allvarlig underskattning av de tekniska svårigheterna att åstadkomma en sådan övergång. I förhållande till hur vårt elnät faktiskt fungerar lider de rikligt flödande sol- och vindenergierna av en avgörande svaghet. De är intermittenta.

Det vill säga vinden blåser långt ifrån alltid medan solenergin saknas helt på natten, är svag vid molnigt väder och på platser där solen står lågt.

För att förstå vilken svårighet intermittensen utgör kan vårt elnät liknas vid en orkester, där de olika instrumenten (vattenkraften, kärnkraften, gaskraften, kolkraften osv) på ett harmoniskt sätt samspelar enligt dirigentens (= elkundernas) önskemål. Inkorporering av sol- och vindenergi innebär att man byter ut de väldisciplinerade musikerna mot helt nyckfulla sådana. (Musiker som inte bryr sig ett skvatt om hur dirigenten viftar med sin pinne och bara spelar när de har lust.) I en stor orkester spelar några få sådana musiker inte så stor roll, eftersom deras nyckfulla beteende kan balanseras genom att andra musiker, t.ex. gaskraften, får ta på sig en kompenserande roll (genom att slås av eller på). Men ju fler de anarkistiska musikerna blir, desto svårare blir det att få elnätet att fungera som avsett, nämligen att till kunderna på ett jämnt sätt leverera en högkvalitativ ström doserad efter deras elektriska behov.

Den som tvivlar på denna beskrivning rekommenderas att ta en diskussion med de ingenjörer, som hanterar det tyska elnätet. Tyskland har under de senaste decennierna inkorporerat stora mängder ”förnyelsebar” energi (sol och vind) i sitt nät och plågas nu med stora funktionsproblem i form av frekventa strömavbrott och höga eltaxor. För att dämpa ryckigheten i systemet vill Tyskland köpa ännu mer rysk naturgas och hoppas även kunna importera norsk vattenkraft.

Egentligen tycks det bara finnas två trovärdiga lösningar på ”orkesterproblemet”:

1) Att i elnätet bygga in jättelika energireservoarer (t.ex. batteriparker och/eller vattendammar) som kan nyttjas för att kompensera för systemets inherenta ryckighet. Även om sådana lösningar med säkerhet kan fungera lokalt på olika platser är det tveksamt om de låter sig genomföras i verkligt stor skala, inte minst om man tar hänsyn till kostnaderna för ett sådant projekt.

2) Att helt byta strategi. Istället för att försöka få det intermittenta systemet att leverera elenergi efter våra nuvarande behov får vi anpassa våra behov efter vad systemen faktiskt kan leverera. I viss mening innebär det en återgång till forna tiders förhållanden (t.ex. segelfartyg). Dock med en viktig skillnad; vi förfogar idag över avancerade teknologier och material som våra förfäder inte hade tillgång till.

Den som önskar fördjupa sig i dessa frågeställningar har en omfattande litteratur att tillgå, huvudsakligen på engelska. En populärt hållen introduktion ges i två utmärkta artiklar av energijournalisten Kris De Decker [5].

NOTER

[1] Ilya Prigogine (1917-2003) föddes i en judisk familj i Moskva några månader innan oktoberrevolutionen. Familjen lämnade dock Sovjetunionen 1921 och Ilya Prigogine studerade kemi i Belgien. Han räknas som en av den moderna kemins viktigaste teoretiker och utnämndes till professor vid en rad universitet. 1997 erhöll
han Nobelpriset i kemi för sina ”bidrag till icke-jämviktstermodynamik, i synnerhet för teorin om dissipativa strukturer”.

[2] Här använder jag begreppet jämvikt i dess exakta termodynamiska betydelse, som inte riktigt är densamma som de jämviktsbegrepp som ekonomer, biologer eller psykologer ofta använder. En marknadsekonomi som befinner sig i ”jämvikt” befinner sig i termodynamisk mening långt ifrån en sådan. Det vetenskapligt korrekta begreppet för en sådan jämvikt är steady state. I ett verkligt jämviktstillstånd, t.ex. ett urladdat batteri, är inga förändringar möjliga.

[3] Det ska kanske påpekas att alla verkliga processer lyder termodynamikens lagar. Det gäller även tankeprocesser, som egentligen inte är något annat än bioelektriska processer som pågår i vår hjärna.

[4] 1 miljard ton oljeekvivalenter (1 GTOE) motsvarar ungefär 4.19·1019 Joule (J) eller 11 630 terawatt timmar (TWh). Kinas totala energiförbrukning är alltså i storleksordningen 3.2×11 630 = 37 216 TWh. Som jämförelse kan nämnas att Sveriges totala energiförbrukning år 2016 uppgick till 559.2 TWh eller 1.5 % av Kinas.
Å andra sidan är Sveriges befolkning endast 0.7 % av Kinas, vilket innebär att energikonsumtionen per capita är dubbelt så hög i vårt land som i Kina. [5] här

Föregående artikelExpresident Carter: Hur man reparerar förhållandet mellan USA och Kina – och förhindrar ett modernt kallt krig
Nästa artikelÄr Ryssland imperialistiskt?

20 KOMMENTARER

 1. Per-Olof Källs artikel, som jag inte har några invändningar emot, påminner mig om en av meteorologins paradoxer:

  I alla läroböcker får man veta att vindar, ”rörelseenergi”, skapas när varm luft stiger och kall luft sjunker, ty då minskar områdets ”lägesenergi”, och summan av de båda energiformerna ska i princip vara oförändrad. Sedan får man veta att vindar ju mojnar och det beror på olika friktionsprocesser i atmosfären, både i atmosfären och mot den skrovliga jorden. Vindenergin bryts ner i oordnade virvlar, till slut i molekylära vibrationer. Molekylära vibrationer är ju detsamma som värme och det är så en del böcker förklarar hur energin går tillbaka till atmosfären – ty det gör den.

  Problemet är att detta skulle ta veckor eller månader, men tar i verkligheten bara 1-2 dygn. Felslutet, ty det är ett felslut, beror på att man tillämpat helt korrekta termodynamiska principer, av den typ som Per-Olof beskrivit, i oriktigt sammanhang. Ordning leder till o-ordning och det finns ingen väg tillbaka – tror man.

  När jag var yrkesverksam meteorolog var jag tvungen att ta ställning till detta, inte för att som 99% av mina kollegor avlägga någon examen, och sedan intressera sig för något annat, utan för att kunna sköta mitt jobb. Jag fick därför, utan stöd av läroböckerna, tänka ut en egen förklaring, som sedan fungerade! Detta befäste ytterligare min non-konformistiska inställning till livet – auktoriteterna kan ha helt fel!

  • IPPC var ett feltänk redan från början. IPCC är bara intresserade av förändringar orsakade av koldioxid här nere på Jorden. IPCC har genom sina regeringskontakter kunnat styra över 200 miljarder US dollar till denna så kallade forskning. Men det finns omfattande forskning, som visar att Sol, Måne, Planeter och Vintergatan faktiskt påverkar och huvudsakligen styr klimatet.
   Orsaken till denna felaktiga inriktning på forskningen förklaras av IPCC:s politiska natur: Om koldioxid utgör en fara, kan politikerna beskatta den och stifta lagar som de med stolthet kan förklara ”räddade klimatet”. Solen kan de inte påverka, så de anser sig inte behöva veta något om dess verkan. De mer långsiktiga avsikterna är öppet förklarade: Klimatet är ju globalt, alltså måste det till en global samordning, som skall styras av FN:s byråkrater.
   Tänk vilka summor som skall rinna mellan deras fingrar. Det kräver en New World Order, NWO, med planekonomi. Det är världshistoriens största bondfångartrick: Först skräms folket med en oerhörd katastrof, som dock är ett rent påhitt, men innan folket förstått det, skall det luras in i en fålla, där de villigt släpper till sina pengar, för att bli räddade. Det mest skrämmande är att våra politikertoppar redan villigt gått in i fållan.
   http://klimatsans.com/2019/01/12/ipcc-var-feltankt-fran-forsta-borjan-och-maste-avvecklas-slutgiltigt/

   • IPCC förklarar att verksamhetens syfte är att få till stånd en politik för “omfördelning av världens resurser”. Kan global socialism med planekonomi beskrivas bättre?
    Multimiljardärernas intresse för global planekonomi grundar sig på deras övertygelse att kommunismens okunniga politiker inte kan klara sig utan kunniga och rutinerade företagare och dessa får livet enklare i en värld utan gränser.
    Vi skapar en Ny Ordning i Världen för att leva väl, d.v.s. en New World Order.
    De ser framför sig att de skulle fördela även de rika ländernas resurser med FN som “världsregering”. Deras majoritet är bedövande stor. Med demokratiska former i en församling av korrumperade delegater vinner alltid mutkolvarna. Det är de som vet “hur man gör” för att vinna en majoritet.
    Det är uppenbart att våra nuvarande styresformer inte motsvarar dagens och än mindre framtida behov. Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar.
    klimathotets-roda-trad-till-nwo-planekonomi/

    • Flera gånger under historien har härskare och deras fogdar önskat att de kunde beskatta luften människorna andas.
     Idén har hittills avfärdats med det mindre utmanande konstaterandet att luften ändå är gratis. I äldre tider hade man inte vetenskap som kände till gaser så som vi gör sedan 1800-talet. Då började man förstå fotosyntesen och kolets kretslopp.
     I mitten av 1900-talet fick någon den ljusa idén att man kanske kunde beskatta vad folk andas ut, istället för vad de andas in. Förutsättningen för att kunna beskatta utandningsluften är att den kan betraktas som en förorening enligt de alarmistiska tongångar som kunde höras från 1950-talet och framåt. Sådana regleringar av gifter och föroreningar började allmänt införas på 60-talet.
     Vid Stockholmskonferensen 1972 Hade Olof Palme och hans gode vän Bert Bolin tillsammans den kommunistiske samhällsarkitekten Maurice Strong dragit upp riktlinjerna. Koldioxid skulle göras till mänsklighetens fiende. Med det redskapet som hävstång skulle kapitalismen besegras och hela världen läggas under socialismens goda styre. Där står vi nu. Vart tror du vi är på väg?
     https://www.frihetsportalen.se/2019/01/klimatlogik-6/

 2. Auktoriteter kan ha fel eller åtminstone kan ifrågasättas har jag upptäckt i mitt liv bland motorer och mekanik. Men att sätta sig upp mot dem är som att slåss mot väderkvarnar. Det lugnaste är att inte ta diskussionen och göra på det viset man tror på och tänkt sig dock med erfarenheter av det auktoriteterna framhållit. Det brukar bli bäst även om auktoriteter kan ha helt rätt. Av någon anledning är kunskap en kombination av både tro och vetande.

 3. För många vetenskapsmän är inte klimatet en avgörande fråga. De anser i stort sett att solen, asteroidnedslag och vulkanerna styr och att man därför inte kan avgöra om dagens uppvärmning som pågått länge, är dålig eller bra. Alla är heller inte eniga om den höjda CO2-nivån på 0,0001-0,002% är skadlig eller inte. Källa: Bob M Carter som torpederar klimatbluffen på Youtube.

  Elefanten i porslinsfabriken tycks snarare bestå av människor som tvärsäkert uttalar sig om hur klimatet kommer bli i framtiden och skrämmer upp människor med detta, fastän INGEN, ABSOLUT INGEN, vet hur klimatet kommer bli i framtiden, eller om det kommer kunna anses vara bra eller inte för mänskligheten eller för naturen som helhet. (sic)

  Att källan till klimathotandet är monopolkapitalister, enligt klimatforskaren Jakob Nordangård är visserligen ett s.k. ”guilt by association”-argumentationsfel, samt att frågan repeteras i samma fulmedier som ljuger konstant om en massa andra saker också, storvulet och dominant, men det är ett faktum att de som har kompetens och inte tror på klimatfaran, de facto sällan eller aldrig släpps fram i fulmedias debatter, medan de som faktiskt saknar rätt kompetens släpps fram, ex. Wijkman och Rockström.

  Det finns f.ö. olika metoder för att lagra solenergi, ex. att värma upp en vattenbehållare eller stenar med solvärmen. Batterier kan spare elenergi. Kinas problem har inte varit CO2, men andra och mer farliga gaser som upstår vid förbränning. De har inte enbart lyckats sänka sin population, vilket är nödvändigt om man ska kunna skapa ekologisk hållbarhet på sikt, de ligger också långt fram vad gäller att erbjuda folket alternativ. https://kinarummet.wordpress.com/artiklar/godisautomaten-som-levererar-elbilar/

  De flesta staters fel är att ingå i unioner där miljöteknologin missgynnas genom att den utkonkurreras av stater som ser mer ekonomi i att inte satsa på den eftersom unionerna har frihandel med varandra. T.ex. konkurreras svenska åkare, med höga miljökrav på sina lastbilar, ut. Källa: Egna samtal med svenska åkare som gett upp. Fenomenet kallas för ”Race to the bottom”.

  Elbilar ges heller ibland inga fördelar, istället korkar s.k. miljötalibaner igen städerna. Källa: Stefan Sauk om Miljötalibaner i Stockhom

  De här miljötalibanerna vägrar f.ö. att svara på mina 14 frågor om ekologisk hållbarhet. Inte konsigt att folk slutar rösta på detta skadliga och arrognta parti.

  • Det är främst förespråkare för monopolkapitalet som är skeptiska till alla fakta gällande klimatet och dess mycket sannolika utveckling. Som Trump, oljeindustrins män etc. Ur kapitalisernas synvinkel kan det vara bra att folk sysslar med klimatet (så länge de inte ifrågasätter kapitalet) i stället för mer närliggande vanliga klassfrågor.

   • Enig. Trump och amerikanska monopolkapitalister gynnas helt klart av andrä länders masshysteri, samtidigt som de själva använder billig energi. Det är säkert därför han tvittrar om saken, som om han är dum i huvudet, fastän han hade kunnat ange vetenskapliga källor för påståendet. Notera att han INTE gör det.

    Enig. Ur kapitalisernas synvinkel kan det vara bra att folk sysslar med klimatet (så länge de inte ifrågasätter kapitalet) i stället för mer närliggande vanliga klassfrågor. Är det därför den här bloggen tjatar om klimatet stup i kvarten? Vem betalar? DN som du ständigt länkar till, eller vem då?

 4. Samtidigt som det klimathotas av nästan hela det politiska spektrumet så satsas ingen på beredskap mot de mycket verkliga faror som klimatförändringar (åt båda hållen) kan ge. Vad har man istället gjort under denna klimathotarfars? – Jo. Ökat transporterna, samt tagit bort de små beredskapslager som vi hade, samt strösslat pengarna på Bryssel, icke-flyktingar, icke-barn, ankarbarn, byggandet av fler svindyra bostäder och asylbaronsindustri.

  November 2017, signerade 15’000 vetenskapsmän en “varning till mänskligheten” vilken identifierade befolkningsmängd som den “primära drivkraften” för miljöförstöring. Källa: https://www.populationmatters.org/population-factfuless/

  Vad gör hela politiska spektrumet då? – Jo. De stoppar köttbullar i öronen och skapar tillväxt av människor och konsumtion i arktiskt klimat. (sic)

  Antingen luras politikerna medvetet, eller så är de grundlurade. Det finns faktiskt inga andra alternativ.

  • Att politikerna luras medvetet kan vi nog slå fast som en sanning. Klimatfrågan har däremot en solid vetenskaplig bas och det finns ingen anledning för oss lekmän att hitta på alternativa teorier baserade på okunnighet, eller som det verkar i fallet med högerpopulisterna, rent politiska orsaker. Klimatskeptikernas koppling till högerpopulismen är i sig en god anledning till att avfärda dom. Klimatet skiter nämligen i politik!
   Att överheten pratar så mycket om klimatet är sannolikt för att dom inte kommer runt frågan, men ändå vill förhindra att den utvecklas till att bli en del i en systemkritisk rörelse.

   • Jag tror att vissa politiker luras medvetet, men att andra kan vara naivt korkade. Klimatfrågan har en solid vetenskaplig bas, nämligen klimathistoriken, som varje lekman kan studera, vilken visar att vi inte har den blekaste aning om klimatet i framtiden, samt att det finns en stor fara för plötslig nedkylning, ex. som den efter Toba. https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory

    För oss lekmän finns all anledning till skepicism och att att titta på alternativa teorier, baserade på kompetens istället för att svälja DN:s uppenbara osanningar, som levereras storvulet och dominant, av människor som saknar kompetens, ex. Rockström och Wijkman.

    Visst finns det okunnighet och rent politiska orsaker, men både för och emot klimatalarmism. Själv är jag en klimatalarmist som förespråkar enorma beredskapslager för att kunna hantera ett supervulkanutbrott i Yellowstone, eftersom vi VET att det utbrottet, när det väl kommer, kommer påverka klimatet kraftigt, men vi kan även behöva det för bättre beredskap mot missväxt, stormar, översvämmningar och torka. 10 ård beredskapslager är lämpligt, anser jag

    Jag är inte högerpopulist, men vänsternationell och för ekologisk hållbarhet, och hög beredskap, till skillnad mot HELA det politiska spektrumet.

    För överheten tycks klimatfrågan utgöra spratteldockan som ska lura folket till mer överstatlighet och en världsregering styrd av monopolkapitalister. Källa:
    Jakob Nordangård ”Hur klimatfrågan växte fram: Nätverken, agendorna och pengarna” http://jacobnordangard.se/vetenskapliga%20arbeten.html

    Monopolkapitalet, och dess medvetna eller lurade lakejer, kommer sannolikt fortsätta med tillväxt in-absurdum, tills mänskligheten, som vanligt, går i väggen, som den ex. gjorde på Påskön, enligt arkeologen Jared Diamond. Källa: https://discovermagazine.com/1995/aug/eastersend543

    För att frågan ska kunna utvecklas till att bli en del i en systemkritisk, vetenskapligt grundad och moralfilosofisk rörelse skulle vi alla kunna hålla oss till kända fakta från vetenskapen, istället för spekulationer. Klimatmodeller, som dessutom legat helt fel, är inga ”fakta”, men spekulationer, vilket blivit pinsamt tydligt för IPCC.

    Astronomi, paleoarkeologi och klimathistorik, samt matematiska bevis vad gäller exponentialfunktionen, levererar bättre evidens/bevis om vad vi som människor faktiskt bör frukta, samt genom politiken skydda oss mot.

   • Jag tror att vissa politiker luras medvetet, men att andra kan vara naivt korkade. Klimatfrågan har en solid vetenskaplig bas, nämligen klimathistoriken, som varje lekman kan studera, vilken visar att vi inte har den blekaste aning om klimatet i framtiden, samt att det finns en stor fara för plötslig nedkylning, ex. som den efter Toba-katastrofen.

    För oss lekmän finns all anledning till skepicism och att att titta på alternativa teorier, baserade på kompetens istället för att svälja DN:s uppenbara osanningar, som levereras storvulet och dominant, av människor som saknar kompetens, ex. Rockström och Wijkman.

    Visst finns det okunnighet och rent politiska orsaker, men både för och emot klimatalarmism. Själv är jag en klimatalarmist som förespråkar enorma beredskapslager för att kunna hantera ett supervulkanutbrott i Yellowstone, eftersom vi VET att det utbrottet, när det väl kommer, kommer påverka klimatet kraftigt, men vi kan även behöva det för bättre beredskap mot missväxt, stormar, översvämmningar och torka. 10 ård beredskapslager är lämpligt, anser jag

    Jag är inte högerpopulist, men vänsternationell och för ekologisk hållbarhet, och hög beredskap, till skillnad mot HELA det politiska spektrumet.

    För överheten tycks klimatfrågan utgöra spratteldockan som ska lura folket till mer överstatlighet och en världsregering styrd av monopolkapitalister. Källa:
    Jakob Nordangård “Hur klimatfrågan växte fram: Nätverken, agendorna och pengarna”

    Monopolkapitalet, och dess medvetna eller lurade lakejer, kommer sannolikt fortsätta med tillväxt in-absurdum, tills mänskligheten, som vanligt, går i väggen, som den ex. gjorde på Påskön, enligt arkeologen Jared Diamond. Källa: Discovermagazine Easters End

    För att frågan ska kunna utvecklas till att bli en del i en systemkritisk, vetenskapligt grundad och moralfilosofisk rörelse skulle vi alla kunna hålla oss till kända fakta från vetenskapen, istället för spekulationer. Klimatmodeller, som dessutom legat helt fel, är inga “fakta”, men spekulationer, vilket blivit pinsamt tydligt för IPCC.

    Astronomi, paleoarkeologi och klimathistorik, samt matematiska bevis vad gäller exponentialfunktionen, levererar bättre evidens/bevis om vad vi som människor faktiskt bör frukta, samt genom politiken skydda oss mot.

    • Hade bara DN varnat för klimatproblemen så hade jag hållit med dig, men nu ser det ju inte riktigt så ut.
     Din inställning i klimatfrågan är exakt densamma som högerpopulisternas och tror jag, en underskattning av den vetenskapliga metoden som leder dig fel.

 5. I en splittrad samling kan en gemensam fiende förena och det är ett klassiskt grepp som politiker och elit har nyttjat i alla tider. ”Klimatkatastrofen” är inte riktad till någon individ eller grupp utan snarare till alla människors handlingar. Inte någon behöver pekas ut för att skapa den i stort sett världsomspännande solidariteten så i det avseendet är ”klimatkatastrofen” den perfekta fienden för att skapa solidariteten till globalismen, ’världsregeringen’, världskommunismen etc. vad man nu väljer att kalla det. Saken handlar mest att tro på det här och det gör man som vanligt med propaganda. Själv tycker jag propaganda bör kritiseras så i stort sett har jag inget särskilt bekymmer med klimatförnekare eller liknande ni vill kalla dem. Saken bör absolut prövas. Det är fel att svälja alla påståenden som fakta.

 6. https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/forskare-politikerna-maste-agera

  Det här oroar mig och jag skulle aldrig få för mig att spruta bekämpningsmedel på ett getingbo som många gör och getingarna dör. Getingar är faktiskt fredliga och jag avskyr allt vad bekämpningsmedel heter.
  Men var är solidaritetsvänstern som rycker ut för allt det hotade och svaga med undantaget kristendom och kapitalism?
  Men visst ja… Nu var det inga människor den här gången, det var ju bara djur 🙁

 7. Med tanke på bränderna i Brasilien just nu.
  En fråga här : kan man bekämpa dessa bränder på det vis som nedanstående filmsnutt visar upp ?
  Vet att man kan lägga brand för att förebygga ytterligare spridning, men då bör väl ”brandgatan” ligga på ett större avstånd än i filmen. Har svårt att se att man verkligen släcker branden här.
  Bolsonaro är ju känd för att sälja ut skogsmark till kapitalstarka kunder, och det brinner frisk på många håll.
  https://twitter.com/bellabellaa23/status/1165991733953355776

  Här en av investerarna av ”Mark”, skogen skall bort.
  https://www.energy-reporters.com/environment/total-ready-to-open-palm-oil-plant/
  Och man är fullt medveten om orsaken till utvecklingen i landet.
  http://www.globalissues.org/news/2019/08/28/25595

 8. Filmen i tidigare länk från mig, visar en metod att ”släcka” skogsbrand och inte något annat ( den hör inte hemma i frågeställningen, utan visar på en metod för släckning. Ser att skogen måste vara barrskog )
  Här en mer adekvat twitterlänk, om något alls skall vara med.
  redfish på Twitter: ”Bolsonaro and his business friends are burning the Amazon, putting us all in danger.… ”
  https://twitter.com/redfishstream/status/1164927883111829504

 9. Jag ser på SVT hemsida idag att staten? håller på och bygga ett supersäkert förvar för skrotade kärnkraftverk som är radioaktivt smittade. Förvaret är en utbyggnad av det tidigare slutförvaret för aktivt kärnavfall och befinner sig under sjöbotten utan för Forsmarks kärnkraftverk i Uppland.
  Jag bara undrar, vid en jordbävning hur tillförlitligt är det här supersäkra slutförvaret då?
  Det är möjligen inte så att all radioaktivitet som släpps ut när behållare rycks itu sprids ut genom vindarna i luften och ut i Östersjön med strömmarna i vattnet?

  Jag förstår inte riktigt hur man kan få folk att tro kärnkraft är så säkert?
  Det liksom politiken måste ha övertygelser och propaganda som drivande kraft.

  En annan sak,
  Varför måste det finnas lättillgängliga plastpåsar i rullar överallt i affärerna samt greppvänligt vid kassorna?
  Jag har alltid tom väska och/eller påsar med mig. Som jag använder flera gånger tills de går sönder.
  Det lärde jag mig av min mamma. Sextio och sjuttio talet. Engångsemballagen blev standard då men min mamma var gammalmodig och tog aldrig den nymodigheten till sig. Sedan ärvde jag det.
  Varför nytt hela tiden och sen bara kasta när man kommit hem och packat upp?

 10. @Anders Åberg

  Ingenting blir väl rätt bara för att ägarna till medierna beslutar att pumpa ut samma lögn massivt i alla ägda medier, eller för att de som har hjärnförsmutsat sig med dem har låtit sig övertygas av lögnerna, eller? (ad populum)

  Beslutet att avstå alkohol eller att äta vegetariskt blir väl inte heller fel bara för att Hitler gjorde det, eller? (ad Hitlerum)

  Föreslår att alla, som låtit sig luras av dessa argumentationsfel, läser på om sanning och försöker bli mer sanna i sin argumentation, samt försöker betrakta färre medier som använder sådana osanningar storvulet och repetitivt, samt att alla mediterar likt Buddha och Jesus, för lugn, medkänsla och en allt bättre karaktär!

  Alla gör fel, men man behöver inte medvetet skriva eller publicera de fel man känner till är fel, i vart fall inte utan att anmärka på felen, så att kvaliteten höjs efterhand.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here