En kritisk blick på vår egen propaganda

10
1796
Bild från artikel hos The Saker.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Denna artikel av Glenn Diesen, professor vid Universitetet i Sydöstra Norge har publicerats  22 mars på Pål Steigans nättidning.

https://steigan.no/2022/03/et-kritisk-blikk-pa-var-egen-propaganda/

______________________________________________________________________

En kritisk blick på vår egen propaganda

Ryssland borde erkänna att det har startat ett krig, inte en ”militär operation”. Språk ska förmedla mening, men propaganda förvränger mening. Syftet med att propagandera språket är att förhindra möjligheten att uttrycka avvikande åsikter. Vi bör, som en princip, fördöma sådan förvrängning av språket, eftersom det används för att mobilisera allmänheten för kamp och undergräver ärlig diskurs och fred.

Men istället för att okritiskt hävda moralisk auktoritet över våra motståndare, så bör vi ha tillräckligt med självinsikt för att erkänna att vi själva gör exakt samma sak. När Norge och Nato bröt mot folkrätten genom att invadera Jugoslavien 1999, insisterade premiärminister Bondevik på att detta inte var ett krig, utan en ”militär operation”. Det är inte okej när Ryssland gör det, och det är inte okej när vi själva gör det.

I boken 1984 skriver Orwell, att språket manipuleras för att försvara det oförsvarbara och för att förhindra möjligheten att uttrycka oliktänkande: ”Krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka.” Vi har också utvecklat vad Orwell kallade ”newspeak”: Statskupper är ”demokratiska revolutioner”, invasioner är ”humanitära interventioner”, utvidgning av en exklusiv militär allians är ”europeisk integration”, amerikansk tortyr är ”avancerad förhörsteknik” och amerikanska militärbaser i Norge är ”överenskomna områden”. Istället för att argumentera för vår politik ändrar vi språket. Detta nya språk är tänkt att ge legitimitet och det är endast förbehållet ”vår” sida.

Vad är propaganda?

De flesta människor förknippar propaganda med statliga medier i auktoritära stater, och som använder lögner, vilseledande information, desinformation, selektiv historia och andra metoder för att tillhandahålla falsk information, i syfte att påverka individers rationella förmågor. Detta är en felaktig definition, och indikerar att begreppet propaganda har manipulerats över tid.

Propaganda är vetenskapen om hur människor kan övertygas utan att vädja till förnuftet och det rationella, och i kontrast härtill används lögner för att vilseleda den rationella individens överväganden. Statliga medier är inte effektiva förmedlare av propaganda, eftersom deras ägande och agenda är kända, och människor avvisar propaganda när de är medvetna om att de manipuleras. Källornas trovärdighet är därför en nyckelaspekt i propagandan, vilket innebär att propagandan döljs genom att använda till synes oberoende och neutrala källor. Under det kalla kriget hade väst mer effektiv propaganda än Sovjetunionen, just för att USA och Storbritannien kunde samarbeta med privata företag och organisationer.

E Bernays bok

Den grundläggande litteraturen om propaganda utvecklades på 1920-talet av tänkare som Edward Bernays och Walter Lippmann, vilka trodde att propaganda var nödvändigt för att demokratin skulle fungera, och att demokratier är mer beroende av propaganda, eftersom det finns ett större behov av att forma åsikter till folket, just för att det är demokrati. Propagandan hade då en neutral innebörd, och om den var bra eller dålig berodde på vad den användes till. Propaganda ansågs vara ett legitimt instrument för att mobilisera befolkningen och skapa solidaritet. Men på 1930-talet hade Tyskland gett propaganda så negativa associationer att Bernays gav propagandan ett nytt namn – ”public relations” – för att skilja mellan den legitima propagandan, ”vår”, och den illegitima ”propagandan från motståndaren”.

I modern tid har liberala demokratier varit exceptionellt framgångsrika i att presentera propaganda som ett instrument som endast används av auktoritära stater, och man tror därför att liberala demokratier inte använder propaganda. Men propaganda är något alla stater använder i varierande grad.

På 1980-talet utvecklade president Reagan en propagandastrategi, där staten finansierade ”demokratiska och humanitära” organisationer, vilka skulle användas strategiskt mot motståndare. Dessa organisationer skulle finansieras till fullo av staten, bemannas av personer från de amerikanska säkerhetstjänsterna och ta över CIA:s funktioner. Men dessa organisationer kan verka fritt och all kritik avfärdas som en attack mot demokrati och mänskliga rättigheter. Sådana människorättsorganisationer, som vi också har i Norge, gör precis vad de skapades för, när de hyllar Alexey Navalnyj och fördömer Julian Assange.

Stereotyper som filter: De goda mot de onda

Mycket av intresset för, och kunskapen om propaganda, kom från första världskriget, på grund av fenomenet där miljontals människor anpassade sig i sitt sätt att tänka, efter sina politiska ledares önskemål. Propaganda förknippas fortfarande med gamla affischer som mobiliserade folket för krig, genom att kontrastera ”vår” godhet med fiendens ondska. Mycket har förändrats under de senaste 100 åren, men denna grund av ”vi” mot ”dem” är fortfarande den mest centrala i propagandan.

Propaganda manipulerar människors tro och åsikter utan att vädja till förnuft och rationalitet. Individen är rationell, men gruppsykologin är irrationell. I tusentals år har människor organiserat sig i grupper för att överleva, och vi delar instinktivt in människor i ”vi” (in-gruppen) och ”dem” (ut-gruppen). När vi uppfattar ett hot från ”dem” söker vi instinktivt grupplojalitet och solidaritet som svar på vårt behov av säkerhet. Det är därför inte svårt att förstå varför denna tendens att organisera och polarisera världen som ”vi” mot ”dem” utnyttjas i internationell politik.

Propagandan består i hög grad av att manipulera stereotyperna om ”vi” och ”dem”. ”Vi” representerar det goda: civilisation, rättvisa, jämlikhet och frihet, och våra motståndare är raka motsatsen: barbariska, tyranniska, imperialistiska och aggressiva. Världen är komplicerad, och människor är till stor del beroende av att filtrera verkligheten genom sådana stereotyper. Om sådana stereotyper accepteras, så har den objektiva verkligheten väldigt lite inflytande på vår förståelse och åsikter om världen. Om våra avsikter i grunden är goda och våra motståndares avsikter i motsats härtill är onda, kan identiska handlingar inte längre jämföras. Till exempel ses ”våra” invasioner som främjande av frihet och rättvisa, och motståndarens invasioner är imperialistiska.

Under flera århundraden har väst presenterat Ryssland som sin motståndare: västerländskt mot öst, civiliserat mot barbariskt, modernt mot efterblivet, fri mot slav, europeiskt mot asiatiskt. Under det kalla kriget ersattes etnicitet med ideologi: kapitalism mot kommunism, demokrati mot totalitarism och kristendom mot ateism. Efter det kalla kriget har relationerna återigen åter-ideologiserats, som det liberala kontra det auktoritära. Så länge alla händelser filtreras genom detta prisma, kommer rationalitet inte att kunna påverka åsikter. Expansionen av en fientlig militär allians mot ryska gränser kommer bara att innebära ett hot mot dem som fruktar demokratin.

Marknadsföringspolicy

Marknadsföring och propaganda använder liknande tekniker. Bilar och modekläder säljs vanligtvis som statussymboler eller sexsymboler, och propagandan säljer maktintressen som överlägsna och oumbärliga goda värden. Stormakter formar sin politik utifrån maktintressen och säljer den som en kamp för värderingar.

Propaganda var nödvändig för att övertyga det amerikanska folket, som vägrade att involvera USA i första världskriget. Walter Lippmann och Edward Bernays sålde kriget till den amerikanska allmänheten med slagord som förmedlade större betydelse, som ”kriget för att avsluta alla krig” och kriget som skulle ”göra världen trygg för demokrati”. Efter första världskriget använde Bernays sin expertis för att manipulera den allmänna opinionen i kommersiella syften. Till exempel övertygade Bernays kvinnor om att rökning var feminint och marknadsförde cigaretter som ”frihetens facklor”.

Bernays var också anställd av United Fruit Company, när regeringen i Guatemala införde nya arbetslagar för att skydda arbetare, vilket minskade lönsamheten för det amerikanska företaget.

Arbenz

Bernays manipulerade urskillningslöst det amerikanska folket till att tro att Jacobo Árbenz, Guatemalas president och en liberal kapitalist, faktiskt var kommunist. Efter att ha förändrat den amerikanska opinionen med bedrägeri, ingrep president Eisenhower och arrangerade en kupp för att ”bekämpa kommunismen” och ge Guatemala tillbaka sin ”frihet”.

 

Språket är anpassat till propaganda, eftersom ”vi” representerar det ”internationella samfundet” och den ”fria världen”, vilka kämpar för mänsklig frihet i en kamp mot olagliga ”auktoritära regimer”. Allmänheten ska inte informeras om att det ”internationella samfundet” verkligen är begränsat till Nato och att resten av världen inte är inblandad. Vi är annars så goda att vi inte går i krig med länder, utan bara med deras ledare. USA erbjuder generöst Europa amerikansk ”frihetsgas” och ”frihetsmolekyler” för att befria Europa från det ryska ”energivapnet”. (glöm inte heller bort att när Frankrike motsatte sig invasionen av Irak 2003 och hotade med att lägga in sitt veto i säkerhetsrådet, så döptes french fries (pommes frites) raskt om till freedom fries i USA, ö.a.).

Upprepning är en nyckelfunktion i propaganda, eftersom människor blandar ihop det som är bekant med det som är verkligt. Om människor kan läras att tala i klichéer tänker de också i klichéer.

För- och nackdelar med propaganda

Propaganda är ett bra instrument för att mobilisera folket inför en konflikt, men baksidan är att propagandan gör det svårt att upprätta fred. Om folket kan övertygas om att fienden är ond så kan vi mobilisera för konfrontation, men konsekvensen blir då att kompromiss och fred med en ond motståndare kommer att jämställas med svek och nederlag.

Lippmann erkände att brittisk propaganda under det ryska inbördeskriget var effektiv för att mobilisera det brittiska folket och resurser för seger mot bolsjevikerna, men nackdelen var att det blev svårt för Storbritannien att etablera dialog och fred med de nya makthavarna i Moskva.

Amerikansk propaganda under första världskriget presenterade konflikten med Tyskland som en kamp mellan goda och onda krafter, en strategi som övertygade det amerikanska folket. Men USA kunde inte avsluta kriget tidigt med ett fredsavtal, eftersom en fullständig seger över de onda tyskarna var det enda acceptabla resultatet. Till och med när Tyskland besegrats ledde antitysk propaganda till det förödmjukande Versaillesfördraget, vilket lade grunden för ett nytt världskrig.

Efter det kalla kriget har USA i mycket tydliga termer baserat sina säkerhetsstrategier på global hegemoni (eller världsherravälde) eftersom detta kan förhindra rivalitet mellan stormakterna. Men Natos expansionism och den ohämmade användningen av militärt våld för att behålla sin dominerande ställning, uttrycks okritiskt som att tjäna liberala värden. Hur framställs amerikanska motståndare, som Kina, Ryssland och Iran, i media? Diskuteras de motstridiga säkerhetsintressena och perspektiven, eller framställs alla konflikter som en kamp mellan goda och onda värden?

Om vi ​​erkänner konkurrerande säkerhetsintressen kan fred främjas med förståelse och kompromisser, men om konflikter tolkas som en kamp mellan goda och onda värden likställs förståelse och kompromiss med nederlag och svek. Varaktig fred kräver istället att det goda segrar över det onda.

Professor Diesens nya bok ”Russophobia: Propaganda in International Politics” kommer ut sommaren 2022

Föregående artikelSyrien åter medlem i Arabförbundet. Stor framgång för diplomati och rättvisa, stort bakslag för USA
Nästa artikelPå bara två månader har fyra banker i USA kollapsat!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Kievs Maidan-virus sprider sig till Sverige, samma kuppande där halva befolknimgen
  stängs ute, samma önskan om krig och fascism, och rasism, utrensningar, detta är bara början.

  Det blir till att bilda anti-Nato-områden i
  Sverige, som vill leva i fred. Nu blir det
  30 Nato länder som kommer att ranta omkring Sverige, och övningar som aldrig tar slut, särskilt i norr. Att Sverige och Finland vill direkt utmana Rysslands Arktisområden, kan aldrig sluta väl.

  Denna inringning kommer att skapa omedvetna spänningar i folkdjupet, samt nya stora motsättningar och låsningar, det sista vi behövde. Inte ens EU-hegemonen
  är accepterad än i landet, den som stänger ute tv-kanaler, så vi inte skall få veta hur situationen är i Europa, men detta är början på EU & Nato-diktaturen, som vi tvingas in under.

  Vi blir tvångsinkallade till värnplikt för USA och Nato, tvångsrekryterade, ty vi förstår inte vårt eget bästa, anser de, i riksdagen, och hur många vettiga beslut har de fattat, invandring, kriminalitet, jämlikhet, de kunde inte ens bilda regering 2018/19, på tre månader där sossarna alltid vill ha makten, oavsett politik.Den sämsta politikergenerationen i mannaminne om man får säga så idag.

 2. Jag tycker mig se framväxten av det nya ”tredje riket” i Europa, med stöd från USA, fast det inte sägs rent ut. Vad ska man annars tycka om den vansinniga upprustningen i västvärlden och propagandan som inte verkar stå i rimlig proportion till händelseutvecklingen i Ukraina.
  Tyskland lär nyligen proklamerat en militärsatsning på en ”biljon” svenska kronor för detta ändamål, fast de inte är hotade på något sätt och nästan alla andra länder i EU verka haka på upprustningsspiralen, även Sveriges politiker som fullkomligt vansinniga i krigsdansen. De går och kacklar med varandra i EU:s hönsgård och umgås och tycker som alla andra där i någon slags uppmuntrande militärdans och teateruppsättning, där de uppmuntrande är överens med falska leenden kramar varandra, allt emedan vanligt folk får utgöra publik framför sina TV-skärmar och titta på dårskapen.

  Att kalla Nato för ”fredsprojekt eller försvarspakt” är rent utav löjeväckande, då Ryssland inte hotat någon EU-medlemsstat överhuvud taget. Vad man är ute efter är naturligtvis Rysslands naturtillgångar och växande makt, Endast ett stort krig kan åstadkomma detta, till priset av ett världskrig förstås. Vad är vitsen med denna horribla upprustnings-iver och avskyvärda propaganda från statsmakternas offentliga medier. Det är rena uppviglingen i det svenska folkhemmet av Rysshat.
  Man kan självfallet inte få fred med upprustning och militärskrammel, fast man på olika sätt försöker propagera för det.
  Det är som att ge vapen till kriminella för att åstadkomma fred mellan gangsters. Hur relevant blir det?

  • Tja, både Ursula von Leiden och Scholz har enligt uppgift nazistiska rötter i släkten…Ränderna går aldrig ur! Hör och häpna, tyskarna ska skicka stridsvagnar till Ukraina den 22 juni, alltså på årsdagen av operation Barbarossa!? Har en känsla av att tyskarna kommer att få sina fiskar varma om de genomför detta spektakel! Nog måste det väl finnas någon i Tyskland med vettet i behåll som stoppar det här för det kan sluta mycket illa! Skulle nog inte rekommendera att besöka Berlin innan denna konflikt är över…

 3. För det första så håller jag inte med Glenn Diessen om att man kan jämföra när Nato och Norge invaderade Jugoslavien 1999 med att Ryssland gick in och hjälpte de självstyrande republikerna som bad om hjälp. Jag håller däremot med Jaques Baud schweizisk underrättelsetjänst och f.d. natorådgivare, när han vidhåller att kriget startade redan 2014, vilket flera andra kloka personer sagt. För de som inte lyssnat på intervjun med honom bör lyssna på den nu. Finns på länken nedan.

  https://www.youtube.com/watch?v=r4zReg7Bhu8

  Såg att Norge gått ut och sagt vettiga ord om varför inte Ukraina borde få gå med i EU.Kritik, men relativ snäll kritik, borde varit vassare, men har inte sett någon liknande kritik i Sverige från forskare och statsvetare, så bättre än Sverige i alla fall.

  Jörn Holm-Hansen som forskar vid Oslo Met.
  //Det står värre till i Ukraina än i det mest korrupta landet i EU, även om Zelensky gick till val på kampen mot korruption. Det är också tal om nepotism, man ger fördelar till de man känner. Bryter man mot denna kod blir man betraktad som en opålitlig svikare.//

  //Ukraina har problem med rättsstaten, statsförvaltningen och demokratin.
  Man måste vara helt säker på att ämbetsverk kan fungera oavsett press från intressegrupper i samhället som önskar beslut till sin fördel.//

  //Ukraina har kapitalism men ingen välfungerande marknadsekonomi, som är EU:s krav.
  Oligarkerna, de stora kapitalägarna har stor ekonomisk och politisk kontroll.
  Konkurrensen blir därför inte lika för alla.
  Man kan fråga sig om det är oligarkerna eller de folkvalda som bestämmer i Ukraina i fredstid.//

  Han frågar sig vill EU ha in detta som ett permanent problem

  EU-expert professor Jarle Trondal i statsvetenskap i Oslo.
  Han anser att landet bör vara väletablerat och tryggt innan man anmäler in det i en organisation, annars får organisationen problemet.
  Han är också skeptisk till om Ukraina är på samma linje med EU, när det gäller mångfald, tolerans och gemenskap mellan olika folkgrupper
  Han anser också att det är orättvist att ge ett land en genväg in i EU, då många länder har förberett sig för att bli värdiga medlemmar, men ännu inte blivit det.

  Macron föreslår en lättare form av medlemskap, där man samarbetar om politik, säkerhet, energi, transport ,infrastruktur och migration.
  Det kräver omfattande ändringar av EU-systemet som måste bli accepterat av alla medlemsländer

  Själv funderar jag över hur långt EU är villigt att gå för att tillfredsställa USA.

 4. Man baxnar…
  Liberalens brandtal för statlig tv: Alternativ media ”förvrider huvudet på människor”

  – Vi är överens om att det är oberoende. Liberalerna tycker det är värt varenda krona, både till SVT och SR, säger Persson i partiledardebatten.

  Han varnar också för att icke-statlig media ”till höger och vänster” i grunden är någonting destruktivt, eftersom icke-statlig media inte är oberoende. Om skattefinansierad media säger han däremot:
  – Det finns en förankring! Det spelar roll i det svenska medvetandet och det är oberoende i en tid, då det antingen finns konstig högerpress eller konstig vänsterpress med alla möjliga konstiga inriktningar, som förvrider huvudet på människor med sin indoktrinering.
  https://www.friatider.se/liberalens-brandtal-statlig-tv-alternativ-media-forvrider-huvudet-pa-manniskor

  OK, nu vet du Anders R att GP inte är oberoende och värst förvrider huvudet på människor (ironi!)

  • Ja, så hemskt! Ska genast ställa mig till förfogande som expert i statliga media.

  • Skattefinansierade media SR gillade inte beteckningen ”government financed media” på Twitter kontot. Avslutade kontot. Några andra ”fria” medier som gjort samma sak: Brutish Brainwashing Corporation (mera känd som BBC), NPR och Democracy Now.

   För övrigt

   1. råds Persson att boka tid på hjärnkoll 🤭
   2. västländer och EU är egentligen Kakistokratier.
   Kakistokrati är namnet på ett styre av de sämsta eller minst kvalificerade människorna, en form av regering där de värsta människorna sitter vid makten. Alltså DE MEDIOKRA styr och ställer. Typexemplet för EU är KAKISTROKRATEN Ursula von der Leyen. USA har haft en Bush, en Trump och nu en Biden. Som ni anar är det inte brist på kakistrokrater i väst

   En viktig slutsats som man kan dra av detta är att proxy-kriget mot Ryssland via Kiev är inte som den beskrivs en mellan ”demokrati och auktoritär” styre utan egentligen mellan mediokrati eller kakistrokrati och Meritokrati (styre på grundval av att man är bäst för styrjobbet)

   Vilken skulle du läsaren välja?

 5. En mycket bra sammanställning. Glöm inte att ni alla dagligen utsätts för denna organiserade propaganda i svenska traditionella media.

  Hur ofta repeterar man om ”Rysslands fullskaliga invasion” medan språkligt är det varken en invasion eller fullskalig, källa Merriam-Webster. Vad Ryssland gjorde är att stoppa ett systematiskt folkmord och förintelse, stoppa USAs aggression med NATO, befria ockuperade ryska områden, och avlägsna naziregimen i Ukraina.

  Aftonbladet ondgör sig idag över ”Därför blir det aldrig skärpta vapenlagar i USA” men samtidigt hyllas USAs krig i Ukraina i svenska media. USAs nation och kultur är grundat på våld, vapen, mördande, krig, plundring och erövringar. Både internt och internationellt. Inrikes drivs detta av NRA, vapenlobbyn, utrikes av oligarkin.

  Det kommer inte att ändras, varken inrikes eller i resten av värden. Journalister i Sverige hyllar nästan var dag denna krigsherre, skurkstat och mördarstat och till och med stöder att Sverige underordnas den med NATO. Ingen kritik alls.

  I Sverige, liksom i det forna Nazityskland, görs ingen skillnad på yttrandefriheten, pressfrihet och propaganda, och vi vet hur det gick i Tyskland förra seklet. Nu upprepas det i Sverige, USA och EU.

  I Kina är det strikt. SCMP rapporterar idag att en man anhållits för att ha skapat falska nyheter med ChatGPT, och publicerat, om en tåg krasch som aldrig inträffade.
  https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3219764/china-announces-first-known-chatgpt-arrest-over-alleged-fake-train-crash-news?utm_source=rss_feed
  När kommer vi att få se att Sverige journalister och media åtalas för att sprida falska nyheter, vilket dom gör dagligen.

 6. Dmitry Orekhov skriver delvis kritisk mot Sovjet för att låta fascism vara mest associerat med Tyskland och har skrivit om hur fascismen genomsyrar verkligheten

  Citatet från Hitler nedan har aktualitet
  Vi trodde förgäves att vi besegrade fascismen

  8 maj 2023, 12:15
  1941, några veckor före attacken mot Sovjetunionen, yttrade Hitler sina berömda ord: ”Kampen för världshegemonin i Europa kommer att vinnas genom förvärvet av det ryska rymden … Det ryska rummet är vårt Indien, och, precis som britterna styr där en handfull av sitt folk, så kommer vi att styra detta vårt koloniala utrymme. Vi kommer att ta med ukrainare huvuddukar, glaspärlor som dekorationer och andra saker som koloniala folk gillar.”
  https://vz.ru/opinions/2023/5/8/1210147.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here