Försvara pressfriheten! Bryt tystnaden om Irak!

0
1889

 

Den stora demonstrationen i Stockholm i februari 2003 mot USA:s krigsplaner.

Detta är ett uttalande från föreningen IrakSolidaritet. här.
Den publiceras på World Press Freedom Day 3 maj 2021, både på svenska och på engelska.

Andra artiklar här om Irak finns länkade till längts ned.


Försvara pressfriheten! Bryt tystnaden om Irak!

Uttalande från IrakSolidaritet inför World Press Freedom Day 3 maj 2021

Arton år har gått sedan Irak 2003 invaderades och ockuperades av USA med stöd huvudsakligen av Storbritannien. Västmedias – inte minst svenska medias – bevakning av utvecklingen i landet har varit ytterst bristfällig och ofta direkt vilseledande.

Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
https://twitter.com/Ruptly/status/1186292873827889153

Den australiske journalisten Julian Assange, som genom Wikileaks inför världen avslöjade invasionsstyrkornas krigsförbrytelser, hålls utan dom i brittiskt högsäkerhetsfängelse i avvaktan på utlämning till USA under usla sanitära förhållanden och i total isolering, vilket innebär psykisk tortyr. Hans fall är inte bara ett hån mot rättssäkerheten utan också ett angrepp på den internationella pressfriheten, avsett som en varning till media världen över. Den som avslöjar krigsförbrytelser straffas hårt, den som begår dem går fri.

Irak,som före invasionen var ett rikt och framgångsrikt land med höglevnadsstandard för befolkningen, har genom invasionen raserats. Över en och en halv miljon människor har dödats, ännu fler sårats eller fördrivits från sina hem eller utsatts för godtyckligt våld och övergrepp.

Stora städer som Mosul och Falluja har återkommande utsatts för terrorbombning och massförstörelse. Landets infrastruktur, däribland vatten- och elförsörjning och avloppsreningsanläggningar, har slagits i spillror. Gigantisk korruption hindrar återuppbyggnad. Politiskt har USA påtvingat Irak ett sekteristiskt system för att splittra folket.

De vapen som USA använt har medfört bestående skador på miljön och på människor. Utarmat uran, vit fosfor och andra kemiska gifter användes i krigföringen. Ännu föds många barn svårt missbildade på grund av radioaktivitet och annan miljöförstöring. President Biden gjorde nyligen stort nummer av att USA nu ansluter sig till Parisavtalet. Han nämnde ingenting om den amerikanska krigsmaskinens medvetna miljöförstöring och förgiftning inte bara i Irak.

Officiellt sägs USA:s roll idag vara att bekämpa terrorism, fast terrorismen var en direkt skapelse av USA:s krig, vilket även president Obama konstaterat. I realiteten innebär USA:s roll bland annat massiva bombningar av civilbefolkning, drönarangrepp på irakiskt territorium som mordet den 3 januari 2020 på den iranske generalen Qasem Soleimani, samt insats av specialstyrkor, kontraktsanställda och underrättelseagenter.

Trycket är starkt att USA:s trupper ska lämna Irak. Stora manifestationer reser krav på nationellt oberoende. Den 1 oktober 2019 inleddes en serie omfattande demonstrationer, det så kallade Oktoberupproret. Över 700 demonstranter har dödats och tusentals skadats. Ingen har ställts till ansvar för dessa övergrepp. Medias rapportering har varit nästan obefintlig.

Det irakiska parlamentet har uppmanat USA att dra sig ur landet och samtal har förts med regeringen om bortdragande av USA:s stridande förband. Men befälhavaren för USA:s centralkommando KennethMcKenzie säger: ”Jag ser inte att vi helt drar oss bort från Irak i framtiden.”

Amerikansk militär biter sig fast, men med en mindre iögonenfallande roll,huvudsakligen som ”rådgivare” och för militär utbildning och övning. Stridsförband överförs till Kuwait, Jordanien eller andra områden, varifrån de åter kan ingripa när de anser det lämpligt.

Samtidigt ökar den USA-ledda militäralliansen Nato sin styrka i Irak från 400 militärer till 4000. Formellt står den styrkan för tillfället under danskt befäl (tidigare kanadensiskt, nästa år italienskt),men ytterst ligger kontrollen hos USA. Dessutom finansierar USA privata firmor, som tillhandahåller legosoldater.

För USA är Irak en bas för angrepp mot Syrien och inringning av Iran och en bricka i spelet om det oljerika och strategiskt viktiga Gulfområdet och ytterst i strävan efter amerikanskt herravälde över hela den eurasiska kontinenten.

Svensk militär deltar sedan 2015 i den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak, som saknar mandat från FN. Sverige har inga nationella intressen att försvara i regionen och bidrar till folkrättsbrott då koalitionen genomför attacker i Syrien. Sverige bör inte bidra till ockupationsmaktens fortsatta övergrepp mot Irak och dess grannländer.

Utrikesminister Ann Linde och UD har fortfarande inte tillfredsställande svarat på de frågor om Sveriges behandling av Julian Assange som Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör om tortyr, och redaktör Arne Ruth ställde för över ett år sedan.

Föreningen IrakSolidaritet uppmanar UD att besvara dessa frågor och agera för omedelbar frigivning av Julian Assange. Krigsförbrytarna ska straffas, inte de som avslöjat brotten.

Föreningen uppmanar media att bryta tystnaden om de rättsvidriga övergreppen mot Julian Assange och upphöra med smutskastningen av hans person, som bidrar till att mörklägga denna rättsskandal. Slå vakt om pressfriheten i världen!

Föreningen kräver stopp för Sveriges medverkan till kriget och för all utländsk inblandning i Irak! Det irakiska folket måste få bestämma i sitt eget land. USA ut ur Irak!

Föreningen IrakSolidaritet
Kontakt:


The statement in English

 

Defend the freedom of the press! Break the silence about Iraq!

Appeal by the Swedish Iraq Solidarity Association
on occasion of the World Press Freedom Day 3 May 2021

Eighteen years have passed since Iraq was invaded and occupied in 2003 by the United States, supported mainly by Britain. The coverage by Western media – not least the Swedish media – of developments in the country has been extremely deficient and often directly misleading.

The Australian journalist Julian Assange, who through Wikileaks revealed to the world the war crimes of the invading forces, is being held without trial in a British high-security prison under poor sanitation and in total isolation, which equals mental torture. His case is not only a mockery of the rule of law but also an attack on international press freedom, intended as a warning to the media worldwide. Whoever reveals war crimes will be severely punished, whoever commits them goes free.

Iraq,which before the invasion was a rich and successful country with a high standard of living for the population, has been destroyed by the invasion. Over one and a half million people have been killed, even more injured or displaced from their homes or subjected to arbitrary violence and abuse.
Large cities such as Mosul and Fallujah have been repeatedly subjected to terror bombing and mass destruction. The country’s infrastructure, including the water and electricity supply and sewage treatment plants, has been smashed to pieces. Extensive corruption prevents reconstruction. Politically, the United States has imposed on Iraq a sectarian system to divide its people.

The weapons used by the United States have caused lasting damage to the environment and to its people. Depleted uranium, white phosphorus and other chemical toxins were used in its warfare. Many children are still born severely malformed due to radioactivity and other environmental degradation. President Biden recently made a big deal out of the fact that the United States is now joining the Paris Agreement. He made no mention of the American war machine’s deliberate environmental destruction and poisoning, not only in Iraq.

Officially, the US role today is said to be to fight terrorism, although terrorism was a direct creation of the US war, as even President Obama noted. In reality the role of the United States includes massive bombings of civilians, drone strikes on Iraqi territory such as the one that resulted in the assassination of Iranian GeneralQasem Soleimani on January 3, 2020, and the deployment of special forces, contract staff and intelligence agents.

There is strong pressure for US troops to leave Iraq. Major demonstrations call for national independence. On October 1, 2019, a series of extensive demonstrations began, the so-called October Uprising. More than 700 protesters have been killed and thousands injured. No one has been held responsible for these abuses. Media reporting has been non-existent.

The Iraqi parliament has called on the United States to withdraw from the country, and talks have been held with the government on thewithdrawal of US military units. But the commander of the US Central Command, Kenneth McKenzie, says: ”I do not see us completely withdrawing from Iraq in the future.”

The US military is clinging to Iraq, but with a less conspicuous role,mainly as “advisers” and for military training and exercise. Combat units are transferred to Kuwait, Jordan or other areas, from where they can intervene again when they deem it appropriate.

At the same time, the US-led military alliance NATO is increasing its strength in Iraq from 400 troops to 4,000. Formally, that force is currently under Danish command (formerly Canadian, next year Italian), but ultimately control lies with the United States. In addition, the United States finances private companies, which provide mercenaries.

For the United States, Iraq is a base for attacks on Syria and the encirclement of Iran, a pawn in the game for control of the oil-rich and strategically important Gulf region and ultimately in the pursuit of American domination over the entire Eurasian continent.

Since 2015, the Swedish military has been participating in the US-led coalition Operation Inherent Resolve (OIR) in Iraq, which lacks a mandate from the United Nations. Sweden has no national interests to defend in the region and contributes to violations of international law as the coalition carries out attacks in Syria. Sweden should not contribute to the occupying power’s continued abuses against Iraq and its neighbours.

The Foreign Minister Ann Linde and the Ministry of Foreign Affairs have still not answered satisfactorily the questions about Sweden’s treatment of Julian Assange that Nils Melzer, the UN Special Rapporteur on Torture, and editor Arne Ruth asked more than a year ago.

The Iraq Solidarity Association calls on the Ministry of Foreign Affairs to answer these questions and act for the immediate release of JulianAssange. The war criminals should be punished, not those who exposed the crimes.

The Association calls on the media to break the silence about the illegal abuses against Julian Assange and to stop the smearing of him, which contributes to obscuring this judicial scandal. Defend freedom of the press in the world!

The Association demands an end to Sweden’sparticipation in the war and to all foreign interference in Iraq! The Iraqi people must be allowed to decide in their own country. USA outof Iraq!
Iraq Solidarity Association
Contact:

 

Föregående artikelStora förändringar i Kina på gång
Nästa artikelOm OPCW:s bedrägliga rapporter om gasattacker i Syrien
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here