Frige Julian Assange!

4
1601
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
https://twitter.com/Ruptly/status/1186292873827889153

Du kan visa sitt stöd för yttrandefrihet och demokrati genom att skriva på denna petition. Jag föreslår detta. Du kan läsa många artiklar om Julian Assange och yttrandefrihet genom att läsa artiklar under ”MEDIA” bland rubrikerna på entrésidan.

Själva petitionen och dess initiala undertecknare presenteras här.

* DU KAN SKRIVA PÅ GENOM ATT

KLICKA HÄR.

Arne Ruth.

Initiativtagare är Arne Ruth, tidigare kulturchef på DN och en tid chefredaktör på DN.

Bland signatärerna kan nämnes Ulf Bjerén, Maria-Pia Boethius, Tomas Bolme, Sven Britton, Noam Chomsky, Kajsa Ekis Ekman, Johan Galtung, Kristina Hillgren, Eva Joly, Per-Olov och Kerstin Käll, Sigyn Meder, Stefan Lindgren, Jan Myrdal, Anders Romelsjö, Carl Tham, Günter Wallraff, Mikael Wiehe.


Petitionstext på svenska.

Grundaren av Wikileaks och visselblåsaren Julian Assange sitter i förvar i det brittiska högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Hans hälsa är i ett kritiskt dåligt tillstånd. Vi, som har undertecknat denna petition, är rädda för hans liv och mental hälsa på grund av den behandling han utsätts för. Vi kräver hans omedelbara befrielse, respekt för hans grundläggande mänskliga rättigheter, en rättvis och öppen rättslig behandling och skydd mot utlämning till USA.

FN: s specialrapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, Nils Melzer, besökte Julian Assange i fängelse den 9 maj 2019 med en grupp läkare. De drog slutsatsen att Assange visade ”alla symptom som är typiska konsekvenser av långvarig mental tortyr.”

Vi är djupt oroade över FN: s resultat om Assanges hälsotillstånd och av det rättsliga förfarandet som han har utsatts för, särskilt av den svenska polisen från 2010 och framåt.

Assange arresterades för brott mot borgen i Storbritannien, en handling som inte är ett brott, eftersom han fruktade utlämning till Sverige för anklagelser om våldtäkt som från den svenska polisen.

Melzer anser att Assanges rädsla för utlämning till Sverige och sedan vidare till USA var välgrundad. FN-rapporten hävdar att detta och ett antal andra allvarliga lagbrott kan ha genomförts av myndigheterna under processen mot Assange. Sverige har, sedan det började denna boll att rulla, under skyddet av tortyrfördraget Protection from torture treaty (CAT) ett ansvar också för den smärta som förorsakats Assange i Belmarsh och Storbritannien.

Den svenska åklagaren och polisen har vägrat svara på påståenden som presenterades i skrivelse av den 12 september 2019. Att inte svara på Melzers FN-rapport och de allvarliga anklagelser som den presenterar är oacceptabla. Det undergräver FN: s myndighet. Och allmänheten har rätt till denna information om respekten för rättsliga institutioner ska upprätthållas.

Vi, som har undertecknat detta överklagande, tycker att FN: s rapportör om tortyr och godtyckligt kvarhållande är djupt oroväckande. Vi kräver att Julian Assange omedelbart släpps från det brittiska fängelset och att han ska beviljas asyl i Sverige eller ett annat land efter eget val, som garanterar att han inte kommer att utlämnas till USA.

Det nuvarande hotet från coronavirus.infektion förvärrar situationen ytterligare och gör hans frisläppande ännu mer pressande.

Vi kräver vidare att det svenska justitiedepartementet svarar på anklagelserna från de nämnda FN-myndigheterna och vidtar lämpliga svenska rättsliga åtgärder för
– en fullständig och öppen undersökning av ett eventuellt försvinnande av handlingar i Sverige, vilket påstås i FN: s rapport, för att klargöra om / eller i vilken utsträckning olaglig förstörelse av bevis och processen av rättvisans gång har ägt rum
– en fullständig och öppen undersökning av varför ärendet mot Assange har sträckts ut över år då svensk lag sätter en strikt månadstid för sådana förfaranden-
en fullständig och öppen undersökning av arten av samarbetet mellan svensk och brittisk polis med det påstådda målet att utföra extra lagligt arrestering, trakasserier och internering av Julian Assange och med det möjliga målet att utlämna honom till ett tredje land
-att Sverige respekterar FN genom att uppfylla sina skyldigheter att bland annat följa följande internationella fördrag, som Sverige undertecknat: Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT, ratificerad 1986); den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (CCPR, ratificerad 1971); International Law Commission, The International Wrongful Act of A State (ILC / IWAS).

Vi kräver slutligen att Julian Assange får en rättvis behandling i enlighet med principerna om grundläggande mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen och att eventuella rättsliga överträdelser mot honom som orsakats av företrädare för de svenska myndigheterna ska rättas till och kompenseras fullt ut i enlighet med svensk lag.

Varför är detta viktigt? Sverige har makt att släppa Julian Assange fri! Konsekvenserna av Sveriges uppdragsrättsliga anklagelser mot Assange gör dem ansvariga för allt efterföljande lidande, också de som har förorsakats Assange i ett annat lands fängelse. Den svenska regeringens vägran att svara ordentligt på FN-föredraganden Nils Melzer mot tortyr, hotar
– Julian Asanges liv, hälsa och rykte
– FN i allmänhet och dess kamp för mänskliga rättigheter i synnerhet- yttrandefriheten i alla länder-

Sveriges internationella rykte står på spel genom att ignorera anklagelserna i FN: s rapporter ignoneras.

Om Sverige inte vill följa FN: s konventioner om mänskliga rättigheter och mot tortyr, bör Sverige dra tillbaka sina underskrifter på FN-konventioen. Det befriar dock inte Sverige från att vara ansvarigt för brott mot konventionerna under sitt medlemskapet. Få mer information på http://www.setjulianfree.org


 

Petition Text
The whistle blower website Wikileaks’ founder Julian Assange is detained in the British high-security prison Belmarsh. His health is in a critical condition. We, the signatories of this appeal, fear for his life and mental health due to the treatment he is exposed to. We demand his immediate release, respect for his fundamental human rights, a fair and transparent judicial treatment and protection against extradition to USA.

The United Nations’ Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment, Nils Melzer, visited Julian Assange in prison on 9 May 2019 with a group of medical doctors. They concluded that Assange showed ”all symptoms that are typical consequences of prolonged mental torture.”

We are deeply alarmed by the UN findings concerning Assange’s state of health and of the legal proceedings he has been subjected to, in particular by the Swedish police from 2010 and onwards.

Assange was arrested for breach of bail in the UK, an act which is not a crime, as he feared extradition to Sweden for accusations of rape raised by the Swedish police. Melzer holds that Assange subsequent fear of extradition to Sweden and then further to the US was well founded.
The UN report argues that this and a number of other serious breaches of law may have been carried out by the authorities during the process against Assange. Sweden has, since it started this ball to roll, under the Protection from torture treaty (CAT) a responsibility also for the pain inflicted upon Assange in Belmarsh and Britain. The Swedish prosecutor and police have refused to respond to claims presented in letter of 12 September 2019. Not to respond to the Melzer/UN report and the serious accusations it presents is unacceptable. It undermines the authority of the United Nations. And the public is entitled to this information if respect for judicial institutions is to be upheld.

We, the signatories of this appeal, find the report by the United Nations rapporteur on torture and of the UN’s office on arbitrary detention deeply alarming.

We demand the immediate release of Julian Assange from British prison and that he be granted asylum in Sweden or another country of his choice, guaranteed not to be extradited to the US. The present coronavirus threat aggravates the situation even further and makes his release even more pressing.

We further demand that the Swedish ministry of justice respond to the allegations brought forth by the said UN authorities and instruct appropriate Swedish legal action be taken for

– a full and transparent investigation into a possible disappearance of documents, alleged by the UN report, in order to clarify if/or to what extent illegal destruction of evidence and perversion of the course of justice has taken place
– a full and transparent investigation into why the case against Assange has been stretched out over years when Swedish law sets a strict limit of months for such proceedings
– a full and transparent investigation into the nature of co-operation between Swedish and British police with the alleged aim of conducting extra-legal arrest, harassment and detention of Julian Assange and with the possible aim of extraditing him to a third country
– that Sweden respect the United Nations by fulfilling its obligations to inter alia the following international treaties, of which it is a signatory state: The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT, ratified 1986); the International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR, ratified 1971); International Law Commission, The International Wrongful Act of A State (ILC/IWAS).

We finally demand
that Julian Assange be given a fair treatment in accordance with principles of basic human rights and the rule of law and that any wrongdoing against him brought about by representatives of the Swedish authorities be rectified and fully compensated for in accordance with Swedish law.

Why is this important?
Sweden has the power to set Julian Assange free! The consequences of Sweden’s questionalble accusations against Assange makes them responsible for all subsequent suffering, also that inflicted upon Assange in another country’s prison. The Swedish government’s refusal to respond properly to the UN-rapporteur against torture, Nils Melzer’s report threatens
– the life, health and reputation of Julian Asange
– the United Nations in general, and its fight for Human Rights in particular
– the freedom of expression in all countries

Sweden’s international reputation is at stake by ignoring the accusations in the UN reports.

If Sweden does not want to adher to the UN conventions on Human Rights and against torture, they should retract their signatures. That does not, however, exempt Sweden from being responsible for breaches of the conventions in the period of membership.

Get more information on about the petition.

Föregående artikelFörsta maj med försvarsminister Peter Hultqvist…
Nästa artikelStoppa försäljningen av israeliska viner på Systembolaget!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Nils Melzer (FN rapportör) börjar fatta hur det är med ”väst demokratier”
    “First I was shocked that mature democracies could produce such an accident. Then I found out it was no accident. Now, I am scared to find out about our democracies…” the UN official tweeted on Sunday, marking a year since his visit to check on Assange at the UK’s Belmarsh top security prison.
    Today one year ago we visited #Assange in prison. He showed clear signs of prolonged psychological #Torture.First I was shocked that mature democracies could produce such an accident.Then I found out it was no accident.Now, I am scared to find out about our democracies… pic.twitter.com/enElUmA1fK
    — Nils Melzer (@NilsMelzer) May 9, 2020″
    https://www.rt.com/news/488227-un-turture-democracies-assange/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here