God Jul – låt oss arbeta för en bättre värld

49
5285

 

 

Idag är det julafton, vanligen en av årets lyckligaste dagar för många människor på jorden som firar denna högtid. Denna jul är dock inte så lycklig för många. Ja, jag medger att texten nedan publicerats tidigare julaftnar. Och att det programmeradess igår kväll för postning.

Själv har jag haft förmånen av bra julaftnar i alla år, även då jag var ung jourläkare på Falu lasarett julaftonen 1973. Det var en varm och trevlig stämning bland oss som var i arbete på akuten. Större delen av detta inlägg skrevs för länge sedan, men jag tycker det fortfarande är aktuellt. Tankeväckande är Stefan Einhorns inlägg ”Ge tills du dövar samvetet och ge sedan ännu mer” på DN Debatt julafton 2013, vilket kort berörs nedan. Att ge till behövande medmänniskor, som tiggare på trottoaren, är dock en självklarhet. ”Det är saligare att giva än att taga”.
DN:s ledare idag påminner oss om att vår stora författare Astrid Lindgren sade ”Själv känner jag mig som socialist”.. DN skriver ”I sitt skrivande, liksom i tidens debatter, hittade Astrid Lindgren med stor precision den svagare parten och ställde sig tätt intill. Det är ett perspektiv som ofta ger hennes berättelser sälta. Någon rätt igenom harmlös sagotant var hon inte. Det präglade också hennes engage­mang. Hon solidariserade sig med Lasermannens offer, tog stark ställning mot främlingsfientlighet och ömmade inte minst för de kurdiska familjerna Sincari..” Liksom andra socialister och Jesus, eller hur?

Inte alla vänsterbloggare är intresserade av religion, men jag är det. Inom kristendomen, som jag föddes in i är julen en religiös högtid som firas till minnet av Jesus födelse. Oändligt mycket har skrivits om Jesus, som väl tillsammans med Muhammed, Buddha, Aristoteles, Platon, Konfucius, Isac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein, och Karl Marx, är en av dem som påverkat mänskligheten mest.


Boken ”Upprorsmakaren – Berättelsen om hur Jesus från Nasaret blev Jesus Kristus” av den mycket meriterad religionshistorikern Reza Aslan slog ned som en bomb bland religiöst intresserade för ett par år sedan.

Jesus var småfolkets man. I en känd scen drev han ut månglare ur templet och han var i opposition till de skriftlärda som var en grupp i maktens tjänst vars insatser skulle hålla folket i schack. Han tog ställning för den fattiga änkans skärv, fäste uppmärksamhet på medmänskligheten hos den barmhärtiga samariten och tog till sig en kvinna med ganska ”tvivelaktigt” anseende. ”I takt med att Jesus förkunnelse blev mer påträngande och konfrontatorisk röjde han i ord och handling alltmer en djup fientlighet mot översteprästen och det judiska religiösa etablissemanget.” Att han såg sig som Människosonen var var inte unikt för tiden efter vad jag förstått efter läsning av böcker av Jonas Gardell och Lena Einhorn.
Sista kapitlet Reza Aslans bok handlar om Jesus broder ”Jakob den rättfärdige” För de första Jesus-trogna var Jakob den store auktoriteten. Han stenades till döds, dömd av en av översteprästerna Hannas. De 300 första åren av kristen och judisk tradition tydligt visar Jakobs ledande roll.

Varför är Jakob ”biskoparnas biskop” i den tidiga kyrkan
närmast utraderad i Nya Testamentet (NT) och marginaliserad till förmån för Paulus?

I Jakobs brev framträder hård kritik av de rika ”Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er”….”ert guld och silver rostar och rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld”.. ”den rike skall vissna bort mitt i all sin strävan”. Reza Aslan skriver ”Jakobs glödande dom över de rika kan vara förklaringen till att han drog på sig vreden från den snikne översteprästen Hannas vars far hade försökt att utarma byprästerna genom att stjäla deras tionden.” Jakobs brev avspeglar Jesus ord inom olika områden. Jakob förkastar Paulus idé att enbart tron ger frälsning. I polemik hävdade Jakob ”Liksom en kropp utan livsande är död så är tron utan gärningar död” (Jakob 2:26).

Kyrkomötet i Nicea år 325.
Detta avgörande möte med 2000 romerska biskopar pågick i månader i Nicea i Turkiet och inleddes av den mäktige kejsar Konstatin i Rom. Biskoparna skulle inte få resa hem förrän de löst frågan om Jesus natur (vis människa eller Guds son?) och hans förhållande till Gud. Stor oenighet hade hela tiden rått om detta efter Jesus död. Efter upprörda diskussioner enades man om att Jesus var Gus verklige son och av samma väsen som Gud. Tron på detta och på den Helige Ande blev det centrala i den niceanska trosbekännelsen, en stor seger för Paulus syn. Banden till Jerusalem, lagen och gärningarna var kapade.

I stället för klasskamp mot de rika och ett slags socialistiskt samhälle fick man fick en ny religion som också stöddes av kejsaren och som inte kritiserade de rika, som Jesus och Jakob hade gjort. Är det någon som associerar till reformismens framväxt inom den marxistiska socialdemokratin i slutet av 1800-talet?

Lass Berg menar i boken ”Skymningssång i Kalahari – hur människan bytte tillvaro” att det finns grundläggande förhållningssätt som de allra flesta föds med, i alla kulturer, i alla tider, och som är väl sammanfattat i de stora världsreligionerna. Det är centrala mänskliga erfarenheter.
”Ingen av er är troende förrän han önskar för sin broder det han önskar för sig själv” (Islam);
”Det du inte vill att människor ska göra mot dig, det skall du inte heller göra mot dem” (Judendom).
”Skada inte andra med sådant som skulle skada dig själv” (Buddhism).
”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Kristendom) (a.a., sid 60).

Forskning har visat att handlingen att ge något åt någon ofta medför större lycka, större självtillfredsställelse än då man får något från någon. Man har funnit ungefär samma förändringar i hjärnans belöningssystem av osjälviska handlingar som av annat som ger tillfredsställelse, alltifrån sex till fysisk träning, god mat och fina naturupplevelser. Detta har bekräftats vetenskapligt, bl.a. i ett experiment av professor Martin Ingvar och medarbetare på Karolinska Institutet. Detta är ett tema i Stefan Einhorns böcker och i en debattartikel i DN. DN Debatt 24/12 2013 Stefan Einhorns inställning om ökad givmildhet, tolerans och förståelse är tilltalande, men han saknar enligt min mening anknytning till dagens ekonomiska system, klasser och socioekonomiska förhållanden.

Kan någon se ett samband mellan kapitalism och jul? Vem tjänar extra på människors osjälviskhet med jultomten som symbol?

Men religionen har trots sitt budskap om medkänsla och solidaritet också varit en källa till krig och olyckor, till korstågen, wahhabistiska krigare, och inkvisitionen och till att förneka, förfölja och försena spridning av forskning. Den har använts av de härskande i årtusenden för att förtrycka folket och de fattiga. Jesus kända uttalande ”Om någon slår dig på ena kinden så vänd den andra till” manar till att utstå förtryck och orättvisor – men å andra sidan drev han ut månglarna ur templet. Skedde detta verkligen utan våld?

Karl Marx’ karakteristik ”Religion är opium för folket” är då högst förståelig och väl underbyggd. Lyckan var inte att finna på jorden, men kunde erövras i himmelriket genom att acceptera den egna ofta eländiga, orättvisa tillvaron. Detta står inte i motsättning till att enskilda människor och enskilda präster inspirerats av Jesus till ett slags socialistiskt synsätt (Oskar Romero, ”Gösta Berling”, t.ex.). Många har också inspirerats till medmänsklighet och goda gärningar av relgion, många andra av andra skäl, men religion har också lett till intolerans, skenhelighet etc.

** Och vi såg för 3-4 år sedan hur president Erdogan i AKP, ett parti med religiösa förtecken köper olja av ISIS som påstår att deras rörelse är den enda rätta religiösa som finns

I sin utmärkta bok försöker Lasse Berg sammanfatta forskningen om människans ursprung och ”väsen”. Forskarna menar, bl.a. på basis av utgrävningsfynd och studier av fossil att relationer mellan de tidiga människorna inte främst karakteriserades av aggression utan av samarbete. Man bar mat till varandra, män och kvinnor hjälptes åt med ungars försörjning och överlevnad. Våra förfäder levde i parförhållanden i motsats till aporna. Det är sannolikt att samarbetsförmågan var en viktig faktor i det tidiga människosläktets kamp för tillvaron för att nu uttrycka sig a la Darwin, att det var ett selektionstryck (genetisk och kanske socialt via epigenetiska effekter) som gynnade överlevnandet för de som kunde samarbeta.

I sin likaledes utmärkta bok ”Den solidariska genen : anteckningar om klass, utopi och människans natur” gör Göran Greider en smått imponerande genomgång av den vetenskapliga litteraturen kring frågan om ”människans väsen” med fokus på altruism visavi egoism, och påtalat det allt starkare stödet för att altruism och solidaritet var framträdande drag hops den tidiga människan.

Hierarkier, klasser och Karl Marx När människan sedan började bruka jorden – av avgörande betydelse – för människosläktets framväxt uppkom sociala och ekonomiska skillnader. Hierarkier, beskattning och byråkrati blev nya inslag, liksom i ökad utsträckning strider och krig om tillgångarna. Karl Marx menade att klasskampen var en röd tråd i människosläktets historia, ett mycket känt synsätt som det finns omfattande empiriskt stöd för. Han menade att människans vara (värderingar etc.) främst bestämdes av det samhälle man fanns i.

Kapitalismen motverkar samarbete
Det helt dominerande produktionssättet, kapitalismen, är inte grundat på samarbete. Kapitalismen är snarare grundad på konkurrens mellan olika företag, där var och en strävar efter största möjliga vinst. Vidare på att en liten grupp, kapitalisterna, får vinst på andras arbete (utsugning) för att använda denna efter eget gottfinnande och inte för samhällets bästa. Konkurrens i sig kan vara sporrande, inte tu tal om detta. Men ett produktionssystem som baseras på vinstintresse, där en liten, liten minoritet fattar besluten med ingen eller begränsad insyn från folkmajoriteten är inte demokratiskt och inte heller optimalt då det gäller att på bästa sätt nyttja jorden begränsade resurser och låta alla få en rimlig del. Kapitalismen har inneburit kraftigt ökad produktion och produktivitet, men dess svagheter är tydliga:

-Hundratals miljoner av jordens befolkning lever i stor fattigdom;-De ekonomiska skillnaderna inom länder och mellan många länder har ökat. Forskning har visat att det finns ett tämligen starkt samband mellan graden av ekonomisk ojämlikhet i ett land och nivån av ohälsa och sociala problem (Wilkinson & Pickett. Jämlikhetsanden. Se t.ex. min recension i Läkartidningen 2010, www.lakartidningen.se/arkiv).
Boston Consulting Group har rapporterat att 0,1 % av jordens invånare kontrollerar mer än 20 % av tillgångarna på jorden;
-Tre personer i USA har lika stora tillgångar som de fattigaste 50 % (C:a 160 000 000 personer).
-20 % av tillgångarna hos världens miljardärer skulle räcka till för att ge alla jordens invånare tillräckligt med mat, skolunderbyggnad och hälso- och sjukvård enligt vissa beräkningar (Toussaint & Millet. Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press, 2010);
-Deras förmögenheter har främst skapats av andras arbete;
-Kapitalismen utgår inte från en analys av vilka behov som främst behöver tillgodoses. I så fall skulle fattigdom, mat- och vattenbrist snabbt försvinna;
-I en demokratisk planerad humanitär ekonomi skulle alla få arbeta;
-I stället för företagshemligheter och reklam av osäker kvalitet behövs samarbete (Hur många miljarder skulle sparas om läkemedelsbolagen delade på kunskap och forskning?)
-I stället för allt allvarligare och redan delvis irreversibel klimatförstöring behövs samarbete;
-I stället för ökad rustning (f.a USA har rustat kraftigt efter kalla krigets slut, svarar för närmare hälften av jordens militärutgifter, har 700 militärbaser och bedrivit angreppskrig i råvarurika Irak och Afghanistan. I USA, lever drygt 40 miljoner på matkuponger, och medianlönen har ej ökat sedan 1974 enligt statistik).

Största hindret för en verkligt demokratisk, ansvarsfull och humanitär ekonomi är dels vinstintressen hos en mycket liten grupp som kontrollerar och kontrolleras av kapitalismen och dels förkrossande ideologiskt försvar av dagens läge.

Största tillgången för att genomföra den nödvändiga genomgripande förändringen är samverkan mellan den stora majoriteten av människor på jorden baserad på ökad insikt och solidaritet. Klasskamp för ökad rättvisa.

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).
– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Sovjetunionen. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).

ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling och genetik.

God Jul och Gott Nytt År till Dig som besökt denna site – och till andra

intressant.se jinge människan, kapitalism, moral, religion, USA, hjälpsamhet Karl Marx, Lasse Berg jul Jesus, jultomte socialism klass, klasskamp

Föregående artikelÖB Micael Bydén varnar för storkrig mot Ryssland med svenskt deltagande
Nästa artikelICC, Ryssland, Israel och Gaza
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

49 KOMMENTARER

 1. Gud Jul till dig med Anders!
  Denna Jul firas särskilt i Syriens eftersom den är det lugnaste på flera år. I år blir det extra speciell för att ISIS ohyran som förpestade landet är så gott som besegrade. Lika glädjande är att USA som ju skapat och stötta ISIS också gör reträtt från Syrien. Några politiker, journalister, självfallet sionister som är sorgsna över att USA lämnat terroristerna i Syrien därhän. Det är betydligt många flera som känner stor glädje över det och önskar det Syriska folket God Jul!!

  Se här reportage om hur Julenanno 2018 firas i Syrien
  https://www.rt.com/news/447262-syria-christmas-celebration-hope/

 2. Jesus var en äkta revolutionär. Han gick rakt på kärnproblemet då han förvisade ockrarna från helgendomen. Just därför vanhelgas Jesus minne av sionisterna
  https://www.globalresearch.ca/israeli-extremists-burn-the-church-where-jesus-multiplied-loaves-and-fishes/5456792

  Hur det gick till berättas i Markus 11:15-19; Lukas 19:45-47; Johannes 2:13-16. Vi behöver lära av Jesus och kämpa för en sådan rensning i vår tid – alla ockrar centra (City of London till New York och Basel) borde rensas. Alla skulder avskrivas och ocker förbjudas. Det är det viktigaste ett vänster kan kämpa för.

 3. För borgarna och kapitalet är religionen ett sätt att förtrycka upproret bland folket mot kapitalet. De ’moderna’ religionerna har alltid ställt sig på borgarnas sida. Allt medan de förtryckte andra religioner – naturreligioner inom urfolket. Borgarna ansåg och anser fortfarande att människor med en annan tro skall assimileras in i den kristna (eller judiska, muslimska, etc) tron. Denna assimilering har en grund i att folket inte skall göra revolution. Religionen var och är ett sätt att kunna kontrollera arbetarklassen och den stora massan. Det är därför vi ser hur extremhögern är mycket intresserade av att folket ska ta upp den delen av kulturen, och att de framställer andra religioner som ett hot mot ’vår’ egen.
  https://www.marxists.org/subject/anarchism/ridley/religion.htm

  • Majoriteten av svenska folket är inte troende, men gör inte revolution. Slutsats. religionen är inte folkets opium. Även icke-troende kan snärjas i att tro att de är fria – konsumenter i det här fallet. Eller det bästa opiatet i vår tid – media. Här är exemplarisk mediatrolleri från den ”ansedda” Der Spiegel blaskan (motsvarighet till Dagens Nonsens blaskan här hemma)

   https://www.rt.com/news/447269-spiegel-criminal-probe-donations/

   • Annat än religion kan vara ”opium för folket”, som desinformation från de etablerades sida sedan decennier och sekler. Som du är inne på ”Eller det bästa opiatet i vår tid – media. ”

    • Sport är vår tids opium för folket. Massor av vuxna människor sitter och skriker framför TV apparaterna för att någon är duktig på att sparka på en boll eller att hoppa över en pinne. Totalt perspektivlöst nonsens, men det fungerar utmärkt som avledning.

     • Kändisskvaller, värma TV-soffor program (typ Skavlan) och alla serier får väl räknas bland de värsta opiaterna för folket. För övrigt det är tillåtet att skojas om alla religioner och profeter utom profeter från tillhör en viss religion. I det fallet är religion inte ett opiat utan nyckeln till privilegier. Även Marx visste om detta

     • Håller med att sport i vissa sammanhang förvandlar i övrigt klokt tänkande vuxna människor till lätta offer för en osund idrottskultur på elitnivå, som ofta är kopplat till starka ekonomiska krafter.
      Och få sportjournalister ägnar intresse för att syna vad sker bakom dessa kulisser. Några anstränger sig riktigt bra och då tänker jag på Olof Lundh som har lyckats ta en egen plattform för att fördjupa sig i dessa nätverk av ekonomiska intresse som lämnar minimalt spår till offentlig insyn.
      Därtill, denna elitverksamhet backas upp ev en massiv supportskara varhelst så sker i internationella sammanhang.

      Men det finns annan sport som är
      till glädje, än att utöva tävlingsidrott på elitnivå. Och då tänker jag på vad sker i kamratlig anda , utanför de stora arenorna, inte sällan under duktigt ledarskap till glädje för såväl vuxna som barn och ungdom.

    • Media är inte uppfunnit i vår tid. Media – och desinformation har funnits i hundratals år – och i borgerlig ägo. Media och kyrkan har tillsammans förtryckt arbetarklassen i lika många år.
     Och jag kan hålla med Anders Åberg. Sport är ett opium för folket för att kunna avreagera sig på något. Emellertid har jag också ramlat i den fällan. Jag tittar eller lyssnar gärna på en god VM match i ishockey. Men jag kan inte förstå dom som förenar sig i olika supportergrupper och slåss med varandra. De slåss över – som Anders Åberg säger – totalt perspektivlöst nonsens!

   • Jag tänkte besöka julbönen i kyrkan. Nu är jag osäker hur det blir men tacksam om den inte är alltför politiserad och samhällstillvänd. Behovet är just att få lite julstämning. Mitt behov av politik och dylikt får jag på andra håll bl.a. här på Global Politics och SVT Nyheter. Man måste få ha lite intressen utanför politiken.

 4. jag önskar också en bättre värld…

  …men vad människor tycker inom partier eller i vår demokrati, är inte nödvändigtvis något som kommer leda oss rätt, eftersom folk lätt vilseleds av sekterism, massmedier och politiker, till att tänka fel och att rösta emot sina egna gemensamma intressen, men vetenskapen är ganska klar med att mer jämlika samhällen har en lägre mordfrekvens.

  Är man alltså för fred och harmoni i samhället, oavsett sekteristisk tro eller vetenskaplig metodik, när man skaffar sig en bild av verkligheten, så är man således vänster på den politiska skalan.

  Huruvida man sedan är globalist eller nationalist hänger givetvis på vad dessa saker resulterar i. Globalismen har de senaste decennierna skapat mer ojämlikhet i Sverige, enligt Credit Suisse och Lars Bern. (Källa: Globalismens effekter på demokratin)

  Det är också lätt att förstå att globalismens ökade transporter och ökade konkurrens, länder emellan, skapat större utsläpp av CO2, NOx, SOx, samt andra giftiga molekyler och radioaktiva grundämnen, vilket står i strid med ekologisk hållbarhet, helt oavsett om man tror på varmare, kallare eller oförndrat klimat i framtiden.

  Att att således utge sig för att vara ”vänster” och samtidigt vara för EU-medlemskap och globalisering, tycks mig således vara motsägelsefullt, eftersom detta är en del av den miljöförstörande och ojämlika globalismen. Är man vänster, borde man följaktligen vara vänsternationell, såsom Olof Palme, ANC och FNL, anser jag.

  Men kanske har jag fel? Jag är öppen för det. Kanske vill globalistisk vänster att monopolkapitalet, ska få ta över hela världen, ungefär såsom Marx förutspådde skulle ske, samt få ödelägga lite mer natur och lite fler djurarter INNAN en ekologiskt hållbar vänsternationell världsrevolution inleds?

  Personligen tror jag att det är en mycket farlig och reaktionär strategi, särskilt då monopolkapitalet i processen medvetet splittrar sammanhållningen, människor emellan, genom skapandet av s.k. ”mångkultur”, genom vilken människor med diametralt olika kulturer, givetvis kommer på kollisionskurs med varandra, isället för att bekämpa orsaken till konflikten, d.v.s. monopolkapitalets giriga konfliktskapande och den psykopatiska sekterismen som de använder till detta.

  Jag önskar mig att fler i vänstern önskar sig en mer objektiv media i varje nation, mindre sekterism, mindre ”mångkultur”, mer enhet, mer vetenskaplighet, en naturlig ekologiskt hållbar balans i varje nation i världen, samt vänsternationalism som skapar fred och harmoni i alla världens nationer.

  God Jul &
  Gott Nytt År
  Önskar Martin

  • Ja, God fortsättning på julen Martin
   Jag undrar hur farliga är kväveoxiderna NOx egentligen? Både för personlig hälsa och miljö.
   Jag är ju i grunden teknisk intresserad och kväveoxid uppstår med förbränning i hög temperatur. Vanligast är det nog i bilarnas motorer när de effektiviserats för att uppnå bästa prestanda. Som bekant med vedeldning kan man känna en svagt stickande lukt när förbränningen blir mer fullständig och röken från skorstenen försvinner. Jag tror den lukten är kväveoxiden. Stickningarna lär bero på att det bildas salpetersyra som då förenar sig med fukten i luften. I huvudsak skapas två ämnen när ved hettas upp för antändning. Det ena är CO koloxid (mycket farlig) och det andra är tjära och som bör filtreras bort från en cigarett för att inte hamna i lungorna. Tjäran förbränns inte förrän vid 800 grader och den temperaturen når inte en cigarett så därför får man inte kväveoxiden i sig. En cigarett kan man säja är dålig förbränning och därmed uppstår också röken att dra ned i lungorna. Envar förstår säkert att det här inte är hälsosamt. SOx vet jag inte vad det är.

 5. Jag vill passa på och önska God Jul så här i sista stund innan Julafton övergår i Juldagen.
  Under dagen passade jag på och titta lite i medieflödet om hur många som önskar God Jul.
  Min uppfattning blev påfallande fåtaliga God Jul hälsningar. Om ens någon.
  Men på Global Politics finns faktiskt en här och nu. Dock i repris och något avledande.
  På SVT hemsida kunde jag inte finna någon julhälsning överhuvudtaget.
  Ej heller på min lokaltidnings hemsida.
  Vad jag kommer ihåg är det inte så värst många år sedan det önskades God Jul mest överallt inför Julen och Julaftonen.
  Men idag känns det nedtonat som om Julen skulle vara på väg bort.
  Möjligen endast med julmaten och julklappar kvar. För dem med enkla behov.
  På sin höjd något julottebesök men då främst för medelklassen med tradition i det borgerliga samhället.
  SVT hemsida var på Julaftonen i princip som vanligt. Fokuserat på sociala iakttagelser och möjligen dito analyser.

  Vad kan nu den här upplevda julfrånvändelsen bero på?
  Jag funderar om de kan ha en grund i tämligen hastigt påkomna djupa sociala och kulturella förändringar i samhället.
  Allt fler människor i Sverige firar inte jul överhuvudtaget. Eller kanske inte på Julafton 24 december.
  Jag har ibland hört regeringsföreträdare uttrycka behovet av skydd för samhällets minoriteter.
  Min tanke är att de här minoriteterna skulle exkluderas i ett mer allmänt julfirande.
  Alltså måste julen tonas ned till något individuellt för att alla ska ha möjlighet att vara med i samhällsgemenskapen.
  Det var ju också Socialdemokraternas valbudskap för några år sedan,
  ”Alla ska med”

  Men om nu Julen ska bli mer individuell så passar jag på att använda min yttrandefrihet till att önska alla här en god fortsättning på Julen.

  För mig har Julaftonen varit rätt så okej.
  Det jag mindre önskar är en Julafton där man riskerar stressa ihjäl sig.
  En lugn och fin Julafton är nog det som passar mig allra bäst.

  • Hej arbetarklass.
   Jag gillar ofta dina inlägg, också det här. Kanske för att jag är varken vänster eller höger utan känner mig frikopplad från dessa.
   Att julen och hälsningarna tonas ner är troligen ngt som påbjudits från högre ort och är ett försök att sakta men säkert tunna ur våra svenska arv och vår kultur. Det passar inte in i ett ”mångkulturellt samhälle” som Sverige nu försöker tvinga in oss i. Globalismen kräver att nationalstater och deras särpräglade kulturer upplöses. I mitt samhälle är både luciafirande och juldekorationer på allmän plats så gott som borta nu.
   Jag är ingen överdriven julfirare, men vill behålla vårt land med alla traditioner. Tycker om en lugn och stämningsfull jul. Jag vill inte att vårt land skall vara någon mångkultur där alla våra traditioner tas bort, Inte heller någon globalism. Så därför ;

   God fortsättning på er alla ! Gäller både vänster och höger och mittemellan-människor. Låt oss ha en bra och fridfull helg trots olika åsikter mm.

 6. “Religion är opium för folket” har Marx aldrig skrivit. Idéhistorikern Sven Eric Liedman påpekar det i sin Marxbiografi. ”Religion är folkets opium” skall det vara. Lägg märke till skillnaden! Folket tar frivilligt till sig religionen. Liksom det frivilligt i kväll och i morgon och i övermorgon frivilligt kommer att se en massa i huvudsak engelskspråkig film som mer utmålar Väst, med USA i spetsen, i vackra färger än beskriver det som det ondskans imperium det är. Idag 15.00 ”Kalle Anka och hans vänner…”, 17.30 ”Gudstjänst”, 22.15 ”The holliday”, 16.45 ”Tillbaka till framtiden 2” etc. Inte ”Morden mot Jemen” eller ”Jänkarna plundrar igen.” eller ”England låtsas stå för frihet i Hongkong.” eller ”Herr Macron gör bort sig”.

  • Nej, nu vänder vi andra kinden till, som han sa, vad han nu hette, den där jävvla kulturmarxisten…
   Och ett gott nytt år!

 7. GOD JUL till alla och önskan om ett förhoppningsvis bättre 2021 🙂

  Är också intressera av livsåskådning och religion. Trots att jag kan kalla mig kommunist i min åsikter. 🙂

  Det finns en väldigt intressant ”kommunist” i Danmark. Eller fanns. Har läst hans analyser snart i 50 år. En mycket optimistisk världsbild
  Citerar här ett utdrag ur Livet Bok nr 1 stycke 117 från http://www.martinus.dk som visar i 12 punkter vad vi ska jobba mot 🙂

  ” 1. Osjälviskhetens seger över själviskheten på alla områden. (De gemensamma intressenas seger över privatintressena.)
  2. Skapandet av en internationell, demokratisk världsstyrelse.
  3. Alla länders avrustning – till förmån för upprättandet av en internationell, opartisk världspolis.
  4. Utvecklandet av ett internationellt, öppet – inte hemligt – högsta lag- och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan ”abnorma handlingar” och ”förbrytelser” och som känner utvecklingens gång och tillvarons eviga lagar och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla.
  5. Avskaffandet av privatpersoners ägande av värdena – till förmån för världsstatens övertagande av dessa värden.
  6. Avskaffandet av pengar – till förmån för införandet av individens personligen presterade arbete som enda betalningsvärde samt kvittot härför som enda betalningsmedel för samma person.
  7. Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundad på avdrag från arbetskvittona.
  8. Utnyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden – till förmån för studiedagar och andlig forskning.
  9. Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser.
  10. Avskaffandet av tortyr, prygel- och dödsstraff – till förmån för väl betänkta internerings- och uppfostringsåtgärder.
  11. Utveckling av vegetariska näringsmedel, hälsa och kroppsvård, sunda och ljusa bostadsförhållanden.
  12. Utveckling av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och mineral.”

  Skrivet av Matrinus Thomsen i slutet av 1920-talet.

 8. Tack Anders för en fin och läsvärd blogg. För mig är den ett ljus i mörkret. Jag känner mig mindre ensam när jag läser här.
  God Jul och Gott Nytt År!!
  Barbro

  • Det är bara att hålla med Barbro. Din blogg är ett ljus i mörkret, Anders!
   Vill även meddela att jag har fått ett julkort från Marknadsliberalerna och vill samtidigt säga till Barbro att det kan vara bättre att vara ensam, borta från marknadsliberaler, samt att vi sannolikt inte kan ha en god relation med någon annan människa, om vi inte först har en riktigt god relation med oss själva i lugnet och ensamheten.

  • Ensam?

   Jag kände mig faktiskt lite ensam i början av julaftonskvällen men det varade dessbättre inte särskilt länge.
   Kanske var jag lite trött också. Då kan diverse melankoliska känslor göra sig gällande.
   Hur som helst satte jag mig vid datorn och började studera gamla lokalbilder och då hade jag inte längre tid att känna mig ensam.
   Jag tror det är bra att ha något att intressera sig för och som engagerar för där kan inte uppgivenheten frodas.

   För övrigt är jag nöjd med dagen. Det viktigaste är att man känner sig någorlunda frisk så man klarar de utmaningar som finns framför en. Och det kan vara från det enklaste till det svåraste.
   Nu när jag blivit lite äldre tycker jag det mest ledsamma är att tiden går så fort.
   Tiden har blivit kortare mellan morgon och kväll. Kortare mellan 1:a advent och julafton.
   Kortare mellan januari och december.
   Jag kan uppleva det som livet rinner ifrån en. En frustrerande känsla.
   Men ett resultat att relatera till hjälper. En dagdriveridag är en förlorad dag.
   Så mycket gäller att ta till vara den tid som står till buds.
   Just därför är hälsan så viktig.
   För mig alltså. Andra kan tänka i andra banor. Vad vet jag?

   Jag har bara lyssnat till en enda julhälsning och det var från Jimmie Åkesson.
   Av nyfikenhet vad han hade att säga. Lagom tid också, cirka tio minuter så inget långdraget.

   Man kan säga Åkessons jultal instämde med rubriken till det här inlägget.
   Utom sista ordet.
   Som då måste ersättas till Sverige.
   Annars var det en mycket social Jimmie Åkesson som pratade mycket om gemenskap, behov av närhet samt de utsatta i samhället. Inte minst då alla som känner sig ensamma.
   Jag tror faktiskt Åkesson menar vad han säger då det är social-konservatism.
   En politisk ideologi som på flera punkter kan anknyta till socialism och särskilt då en tro på kollektivism som i vissa fall ett nödvändigt behov.
   Det är något som står i bjärt kontrast både till den liberala högern och den liberala vänstern.
   Som mest länkar jag till SVT Public Service men det händer då och då att jag kan länka till både Fria Tider och Samhällsnytt.
   De länkningarna går alltid igenom redaktörens godkännande och jag tror det beror på medvetenheten om kopplingen till arbetare och arbetares intressen.
   Har man sedan läst Mats Dagerlinds krönikor förstår man genast där bakom finns en socialdemokrat utom på en punkt. Möjligen två där den senare gäller kriminalpolitiken.

   Jag önskar redaktören här först en riktigt God Jul och sedan alla andra varav jag tror samtliga är mycket bra att ha och göra med.
   Jimmie Åkesson sa att man skulle se människan bakom alla åsikterna och inte döma människan efter dennes åsikter.
   Så därför Pål Steigan är säkert precis den mysfarbror precis han ser ut på bilden 🙂

   Det blev sen mat ikväll och jag hade just avslutat måltiden när jag skrev det här men nu får det räcka.
   Som sagt, till er alla, En riktigt God Jul!

  • Texten och kommentaren är intressanta, men mest som en beskrivning av en nordamerikansk företeelse.
   Har man gått i den franska sekulära skolan innan TVn tog över hemmen – vi knappt lyssnade på radion – är det mesta av vad som dryftas helt obekant.

   Katoliker läser inte Bibeln, och någon morgonsamling förekom inte i franska kommunala skolor. Kanske just därför fanns en krubba i varje hem.
   I min by fanns en smed som sjöng Minuit chrétien under midnattsmässan med en sådan bravur att folk rest långt för att höra honom. Alla som kom för att höra hans röst var inte katoliker.
   I skolan och hemma sjöng vi Mon beau sapin (O Tannenbaum!). Mor sjöng troligen Il est né le divin enfant, ty jag skulle inte ha lärt den melodin någon annanstans.

   Vad som senare ledde till avoghet mot Noël är kommersialiseringen (julterrorn börjar allt tidigare), ett överflöd av prylar i hem där det redan fanns allt (medan andra släktingar inte hade råd med någonting), obligatoriskt umgänge med påfrestande släktingar, stress och skräpprogram i dumburken.
   Även om texterna är jobbiga för en ateist är melodierna oftast så pass bra att den religiösa biten är betydligt mindre störande än Coca-Colas kapning av jultomten.

   Numera har katolska präster blivit en rödlistad art men likväl tas fram en ny överdådig krubba varje år av församlingens händiga aktivister. Tron lever, fast i en annan form än i pervers fondamentalism.
   På den protestantiska sidan (halva befolkningen) glesnar den praktiserande leden betänkligt och samgåendet med den antågande evangelism skapar oro; amerikaniseringen gillas inte av alla.

   Min barndoms spända relationer mellan sekularisterna och den mäktiga katolska kyrkan är ett minne blott, vad jag förstår.
   Gårdagens strid handlade aldrig om ”krig mot Jesus”, utan om kamp mot makt missbruk och för tros frihet.
   Folk gillar inte att förlora tolkningsföreträde, och vissa får det till att det skulle förekomma ett ”krig mot Jesus”.

 9. Uppe och eldar i värmepannan.
  Mellan vedinläggen kan man kolla i datorn eller skriva något.

  På SVT hittade jag högskoleprovet för ordförståelse.
  Ingen tvekan ansåg jag gav mig genast i kast.
  Mitt resultat blev faktiskt full pott 20 rätt av tjugo frågor.
  Men man fick välja mellan olika alternativ och sådant gör det lättare.
  Det var bara ett ord jag inte förstod omgående nämligen ordet ”resiliens”
  Men ett av svarsalternativen hade förstavelsen ”åter-” och då förstod jag det måste vara rätt eftersom prefix re- betyder just åter. Reagera och reflektera är just en form av återverkan.
  Inte så illa av en sketen bilmekaniker kanske, men just ord är ett av mina intressen och då lär man sig utan större besvär.
  Ord kan för mig vara som ett skruvsortiment. Det gäller att hitta rätt sort för ändamålet.
  Annars blir funktionen dålig eller det helt enkelt ser sämre ut.
  Mitt läsande och skrivande på den här nyhetsbloggen är i särklass det som hjälpt mig mest.
  Det är få kommentarer jag skrivit här som jag inte letat efter en eller flera synonymer.
  Men lite i generna finns nog också tror jag.
  Fastrar som skrivit släktkrönikor och mina två systrar, en hel och en halv, som båda läste till lärarinnor.
  Kusingänget är lite blandat. Både akademiker, ingenjörer, någon företagare och de med enkla yrken som jag.
  Jag är i varje fall den yngsta kusinen. Och då är jag i pensionsåldern.

  https://www.svt.se/special/hogskoleprovet-ordforstaelse-ht-2020/

 10. God Jul till dig Anders 😇 Hoppas du får en suverän Jul. God jul till alla er på Global Politics också. Bra text som alltid. Du är verkligen unik Anders. Gillar det du skrev om helgonet Jacob denna heliga dag som det är idag. Jacob är en viktig helgon inom all och hela kristendomen. Som ung och yngre var jag inte troende. Men efter en stor kris i vuxen ålder,så blev Kyrkan och Gud min hjälp och räddning för att komma vidare. Kyrkorna är öppna för alla,det är på allvar sant och det kan ärligt vara skönt att besöka någon kyrka när,om man behöver lite sinnesro. Nu har alla syskonbarn kommit redan,den är bara kl9. Dom är 4+3+3 så ja det finns 10 snorungar här nu,och alla är under 12år jag skojar inte. Dom är för små så det går inte att ”nypa”till dom heller ALLS det är fel och olagligt. Så måste vänta tills dom blir vuxna om många år framåt,för att sen kunna brotta ner dom och påminna om vilken odåga dom var som barn. Men det är JUL idag 😁 Gud välsigna er alla och Gud välsigna Global Politics nr1 bästa Redaktör och journalistik 😁

 11. Mycket bra artikel Anders som alltid. Jag lär mej något nytt varje gång jag läser dina texter. Gick in tidigare på morgonen men fick stress läsa då,pga fått jul besök. Ska kommentera detta senare. Stort God Jul Anders så länge 😇

 12. God Jul Anders!
  Tänkvärda och fina rader du förmedlar.
  Jo men visst är det så, delad glädje är dubbel glädje.
  Kan komma på mig vid tillfälle när jag promenerar och lyssnar på något talprogram radio P1.Det kan an vara ”Tankar för dagen, som exempel ;Så fina berättande ord från pingstpastorn Tomas Sjödin, som jag så gärna vill dela med mig till någon medmänniska i närheten.
  Eller lyssna till musik; när Svante Thuresson med sin sammetslena Jazzröst, sjunger Ulf Lundells sång ”Rom i regnet”.

 13. Jag vill önska bloggaren tillika socialistaktivisten Anders Romelsjö en riktigt God Jul.
  Samma God Jul önskar jag även bloggens alla kommentatorer.
  Jag tycker jag haft en bra julafton hittills.
  Någorlunda frisk. Det är viktigast.
  Har varit en stund i eftermiddag på ett välgörenhetsjulfirande främst för dem som inte får någon riktig jul.
  Jag hörde igår de infört Coronarestriktioner och det blev jag glad för.
  Så det blev mestadels utomhus men de hade tänt en liten eld man kunde värma sig vid.
  Jag tog med mig hem en skivad vörtlimpa som jag delade ut i bitar hos gräsänderna vid stranden där jag brukar vara.
  De känner igen mig på långt håll när jag kommer på min cykel.
  De kom genast upp från vattnet och la sig ned i snön tätt intill varandra i en rund klunga.
  Det gick inte att ta miste att de strävade efter att värma varandra.
  Helt klart ett kollektivt beteende.
  Annars har jag läst fåglar klarar kyla genom att sänka sin egen kroppstemperatur.
  Men frysa ser de ut att kunna göra ändå.
  När det är minusgrader i luften har de faktiskt varmare i öppet vatten.
  Men mat måste de ha. Det är väldigt viktigt.
  Sällan fåglar fryser ihjäl men de kan svälta ihjäl om där inte finns något att äta.

  Får jag rekommendera en rysk sångerska?
  Tyvärr inte i livet. Анна Герман (Anna German) heter hon och av efternamnet förstår ni hon är tysk-ättad.
  Hon föddes i Uzbeziska SSR och hennes far var revisor.
  Det här var på Josef Stalins tid och utrensningarna som skedde då.
  Till hjälp hade kommunistpartiet säkerhetstjänsten NKVD som senare skulle bli KGB.
  Fadern blev beskylld och det kunde räcka. Att han sedan var tyskättad gjorde inte saken bättre för hans del. Så han blev helt enkelt kallblodigt avrättad.
  Dottern blev sångerska. En duktig sådan. Men tyvärr hamnade i en liknande situation som prinsessan Diana. Kändisliv? En bil i hög fart med hon, musikförläggare m.fl. i och sedan Krasch!
  Somliga i bilen dog men hon klarade sig svårt skadad.
  Efter ett antal år i konvalesens kom hon tillbaka en tid som sångerska och aktiverade sig även inom kyrkan. Men tyvärr fick hon en sjukdom och dog 1982 endast 46 år gammal.
  Nedan är två sånger som Anna German sjunger. Lyssna till dem.
  Den senare handlar om kosackledaren Стенька Разин (Stenka Razijn) som gjorde uppror mot Tsaren och den ryska adeln för de ville inte delta i de ryska krigen, bl.a. annat då mot stormakten Sverige. Det är 1600-tal.
  Kosackerna levde i södra Ryssland ner mot Kaukasus och vid floden Don.

  https://www.youtube.com/watch?v=QOcqajpjMOg

  https://www.youtube.com/watch?v=WPq-SlMV0nE

 14. Det känns lätt att se en parallell med dagens värld. Dagens globala ”överstepräster”, den globala eliten som finans-, politik- och mediabaroner men center i USA ser inte välvilligt på Kina och Ryssland och de nu liksom då gör allt för att ”korsfästa”. Kina utvecklar ett helt nytt samhällssystem och ligger årtionden före i utvecklingen.

  När det gäller julen.

  Här i Kina firar vi inte julen, i alla fall inte officiellt, vilket folk tar igen med råge både på Nyåret och Vårfestivalen. Däremot firar handlarna den, med både massa tomtar, julgranar pynt och mördande reklam, det gäller att sälja presenter och handlarna har gått fram så hårt med försäljningen att myndigheterna har bett att dom dämpar sig. Folk i Kina är ungefär lika religiösa som moderna svenskar, religion – trevligt att ha, bara praktiserar när andan faller på, men inte dyrkar. Det anses inte konstigt att till exempel både buddister och muslimer har kyrkbröllop. 75% praktiserar olika traditionella folkreligioner, 16% Buddism, 8% Taoism, 2.5% Protestantism, 0.5% Islam och 0.4% är katoliker. Det blir över 100% och det stämmer. Många praktiserar mer än en religion, vilket är detsamma som i Japan. Julkort skickar man, men på WeChat, uppfinningen från 1870 som kallas telefonen har Kina nästan övergett. Det är på WeChat allt händer, samtal, röst, bild och video meddelanden, man handlar, betalar, skickar räkningar, får skattekvitton, hittar och hyr delningsbilar, köper biljetter, får nyheter och debatterar.

  Man äter faktiskt ofta ”julmiddag” på julafton i Kina, med det kallas inte julmiddag. Det är en familjesammankomst, men maten är liknande som svensk julmiddag. I Kina missar man aldrig ett bra tillfälle att fira något. Det finns så mycket att fira, festivaler, legender, händelser osv, att man kan köpa speciella kalenders som påminner om dagar att fira, om man vill.

  Lite exempel.

  —Nyårsdagen 元旦节 (yuán dàn jié)
  —Vårfestivalen, Kinesiska nyåret 春节 (chūn jié) 7 dagar i januari och februari, jordbruket började. Varje dag har en särskild festival i två veckor. Det regleras av månkalendern, månens faser.
  —Lyktornas festival 元宵节 (yuánxiāo jié) en dag i januari eller februari
  —Kvinnodagen 妇女节 (fù nǚ jié) Halvdag 8 mars
  —Qingming Festival 清明节 (qīng míng jié) Man går och hälsar på avlidna förfäder
  —Första maj 五一劳动节 (wǔ yī láo dòng jié)
  —Drakbåtsfestivalen 端午节 (duān wǔ jié), i maj, till minne av när man försökte rädda poeten Qu Yuan som dränkte sig i förtvivlan
  —Dubble 7 festivalen eller Valintines day 七夕节 (qī xī jié) sjunde juli efter en legend
  —Spökfestivalen 节 (Guǐ jié) juli, Zhongyuan Festival”, 中元节 Zhōng yuán jié eller Yulan Festival 盂兰节, Yú lán jié, som har rötter i Taoismen.
  —Höstfestivalen, 中秋节 (zhōng qiū jié) Mid-Autumn Day, från början skördefesten. September.
  —Nationaldagen, eller snarare veckan. 国庆节 (guó qìng jié) Folkrepubliken grundades.
  –Dubble nio festvalen, 重阳节 (chóngyáng jié) eller Chongyang Festival, äldredagen

  Sedan finns det en lång radda av andra tillfällen, som julafton, juldagen, nyårsafton, barmens dag (som aldrig glöms bort av lättförklarliga skäl), männens dag (som alltid glöms bort), det finns till och med en Covid dag för offren från Covid, 4 april. Fjärde dagen i fjärde månaden, fyra låter lika ordet dö på kinesiska. 死 uttalas ”si” (dö), 四 som också uttalas ”si” (fyra).

  Det finns ändlösa legender skapade över många tusen år. Som Vargen från Chongshan,
  https://mychinaway.wordpress.com/2020/04/27/den-svenska-vargen-fran-zhongshan/
  https://sv.xcv.wiki/wiki/The_Wolf_of_Zhongshan
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wolf_of_Zhongshan
  Sun Wukong – Apkungen, Chang’e och Hou Yi, Jade kaninen, Vävarflickan och ko-herden, Den vita ormen, Draken (Draken är en god varelse i kinesisk mytologi, som beskyddar och betyder lycka), Pangu skapar världen, Nian (https://en.wikipedia.org/wiki/Nian) eller Qilin, den lilla draken som beskyddar de goda, och dödar de onda. Dumme 90-årige Yukong som flyttade på berget, Jade kejsaren, De åtta odödliga, Meng Jiang och Qi Liang, när en kvinnas tårar fällde kinesiska muren.

  Kina har haft fler tusen år på sig att skapa legender, så det finns en hel del.

 15. Att arbeta för en bättre värld, men hur gör vi det bäst när länder som Sverige och hela västvärlden tydligt alltmer rör sig mot att utvecklas till klassiska totalitära fascistdiktaturer. Hitler och Mussolini är verkligen på väg att återuppstå i väst. Mänskliga rättigheter försvinner alltmer liksom nyckelrekvisit som yttrandefriheten. Lögnerna och propaganda i reguljära media blir allt grövre för var dag.

  Vi får inte glömma orden som tillskrivits Edmund Burke.

  All that is required for evil to triumph is for good men to do nothing
  Allt som krävs för att det onda ska triumfera är att goda män inte gör någonting

  Låt oss fortsätta att påpeka, avslöja och hänga ut. Lär er känna igen propagandan. Avslöja den. Häng ut lögnarna. Just nu pågår ett otroligt lögn drev mot Kina, om Covid. Den Covid våg som lögnmedia beskriver och försöker torgföra existerar inte. Den har stoppats, främsta medlet TCM, ni vet – traditionell medicin som amerikanska BigPharma har förbjudit i Sverige för dom vill ha profiterna från sina kemikalier. Däremot pågår en rasande Covid-våg i Sverige, och ni sitter sjuka och försvarslösa och hjälplösa. Tänk på det. De amerikanska påtvingade falska ”vaccinen” fungerar bevisligen inte, och biverkningarna dödar effektivt.

  Lögnmedia lakejerna är smarta i propagandan. Man skriver: ”men krematorium går för fullt” Notera singularis. Det gäller ett enda krematorium i hela Kina, men är avsiktligt skrivet för att missleda att det gäller alla i hela Kina. Sedan florerar förstås de välkända propaganda knepen men CIA fabricerade dokument som ”läcks” via CIAs enorma armé av internet troll som sprider propagandan, vilket sedan repeteras av klassiska media som SVT och DN för att ge lögnerna och de falska ryktena trovärdighet.

  Ingen får ge sig. Ingen får vila. Avslöja, häng ut, förstör lögnerna.

  • Har läst en del väl balanserade inlägg från dig innan där du är konsekvent och någorlunda neutral i din argumentation, men detta var alls inte bra. Är du möjligtvis rädd att läsare här inte ska ta dina argument till sig, eller märker du att din argumentation inte biter på den stora massan?

   • @Ola 25 december, 2022 At 11:38
    Jag vet inte vem du riktar dig till här, men låt mig svara för min del. Jag försöker inte vara neutral, utan sakligt vetenskapligt fakta korrekt. Sant, jag märker tydligt att saklig faktamässig vetenskaplig argumentation inte biter på ”massan” som är så marinerad och indoktrinerad i vidskeplig religiös propaganda att många har upphört att vara mottagliga för fakta och vetenskap. Jag kallar det gärna Aristoteles (384–322 F.Kr) syndromet, när ”massan” då i nära 2,000 år religiöst trodde på hans teorier, och ingen ifrågasatte dom. Den samma religiösa och vidskepliga totalitära övertygelsen möter vi just idag.

 16. ”Karl Marx’ karakteristik ’Religion är opium för folket’ är då högst förståelig och väl underbyggd.” Flera gånger nu, och i olika sammanhang, har jag påpekat att detta är fel. Bland annat i min kommentar från 24 december 2020 kl. 11:05
  Översätter man det till engelska på ’google översätt’ blir det ”Religion is the opium of the people”. Till tyska blir det „Religion ist das Opium des Volkes“. Historikern Sven-Erik Liedman har i sin biografi om Marx (Karl Marx – en biografi) påpekat att den svenska översättningen snarast borde vara ”Religion är folkets opium”. Folket tar självmant sitt ’opium’. En lögnaktig svartmålning av klassfienden behövs absolut inte, och underlättar på inget vis klasskampen.
  Kanske redaktören korrigerar felet till julafton nästa år?

  • I går kväll läste jag lite på Expo. Såg där en professor eller samhällsvetare som påpekade att folk inte längre röstar efter någon klasstillhörighet. Istället röstar folk efter åsikter.
   Jag tror man får ta det i beaktande för att förstå hur det politiska spektrumet med åren ändrat sig.
   Tiden är föränderlig.
   Säkert gäller Marx’ teorier än idag.
   Men om Karl Marx formulerat sig idag hade det säkert blivit något helt annorlunda.

 17. Vi vet vad som juust nu händer i Våårt Land, ren ockupation som sagt.

  Allt måste börja här, hos Oss. På precis samma sätt som övriga Nationalstater. Vi kommer inte kunna bekämpa globalisterna, om Vi inte förstår att alla vi Nationalstater tillhör een gemenskap, en multipolär gemenskap. Då är det kört för globalisterna

 18. Så börjar Julaftonen 2023 lida mot sitt slut och jag önskar alla här som firar Julafton eller accepterar Julen en fortsatt God Jul.
  Er andra önskar jag en fridfull helg.
  Jag har varit på ett litet julfirande i kyrkans sfär. Det kändes lagom på alla sätt.
  Där fanns bland andra en kvinna som jag vet kommer från Syrien.
  Från Aleppo där det varit krig. Hon är muslim och krigsflykting.
  Det talas om integration och jag uppfattar henne som integrerad i det svenska samhället trots hon bär klädsel som muslimska kvinnor bör sig göra.
  Jag sa till henne att jag önskade henne God Helg om hon inte firar Jul.
  Jag önskar God Jul svarade hon då.
  Jag fick ändra mig och önskade henne God Jul så var det inte mer pratat om det.
  Jag tror hon vill integrera sig men ändå har sin historia bakom sig.
  Jag har pratat lite politik med henne tidigare.
  Hon är kurd och gillar inte riktigt Bashaar Al Sad.
  Sverige har tagit ställning för kurderna och Sverige verkar inte riktigt heller gilla Bashaar Al Sad.
  Bashaar Al Sad har sin vänskap med Ryssland som Sverige med sin starka Transatlantiska länk till USA tar starkt avstånd ifrån.
  Jag vet Kosovoalbaner sett USA som en hjälp, kanske kurder gör detsamma?
  Hur som helst, vårt samtal slutade med God Jul hälsningen.

  Innan jag for till Julfirandet hann jag titta en liten stund på Riks som önskade alla tittare en God Jul.
  Det var Richard Sörman och en ny medarbetare som heter Daniella.
  Jag hann bara en tredjedel men det var helt oförargligt men också en smula intressant varför vi firar Jul.
  Sörman menade vi firar Jul därför en människa föds (Jesus) samtidigt som ett ljus (stjärnan på himlen) tänds.
  Det kan man koppla till hoppet att en människa blir till som gör någonting bra så livet går vidare.
  Kan vi inte alla här hålla med om det är en god anledning till att fira Jul?

  ————————————

  Sedan har jag läst på Fria Tider att ”vår” Borgerliga regering slopar det statliga stödet till fredsarbetande organisationer.
  Ett stöd som Sveriges riksdag instiftade redan för hundra år sedan.
  Det tycker jag är mycket beklagligt och gör en Borgerlig regering ointressant för mig.

  https://www.friatider.se/regeringen-kapar-stod-till-fredsorganisationer-later-usa-ockupera-stora-delar-av-landet

  Jag tycker det är problematiskt att dela politik i ”vänster” och ”höger” men i vissa fall är det faktiskt tydliggörande.
  ”Vänstern” har alltid för mig stått för fredsarbete och avmilitarisering.
  ”Högern” för mig har varit tvärt om och istället stått för krig och militarisering.
  Svenska militärer har också ofta haft Moderaterna som favoritparti.
  Medan de som stått för fred och avspänning istället varit Vänsterpartiet nära.
  Socialdemokraterna har varit någonstans mitt emellan.

  Anledningen till att vi håller på att få USA:s krigsmakt i Sverige är att högern konsoliderats genom kriget i Ukraina samtidigt som vänstern givit vika.
  Det är alltså politikerna som närmast ansvarar för att Sverige drivs närmare en krigssituation.
  Svenska politiker som själva ansvarar för EU och USA.
  Jag vet inte riktigt hur jag som väljare ska göra inför en sådan massiv påverkan.
  Mer än att bara förskräckt titta på.
  Det har förut talats om paradigmskiften och tyvärr ser de ut att komma nu och det helt utan demokratiska samtal eller dito reaktioner med undantag för radikalvänstern här som gjort den nytta som de har kunnat.
  Jag säger som jag sagt tidigare:
  Demokratin från Grekland har aldrig gjort Borgaren besviken.
  Som Borgaren vill ha det så ska det också bli.

  Vare sig Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet skulle aldrig någonsin yttra ett ord om att arbetaren ska gå ut i krigets fasor och riskera livet för Borgarens makt.
  Istället heter det att ”demokratin” måste skydda sig mot hotet från Ryssland.
  Säg det tillräckligt många gånger och alla inklusive arbetaren kommer tro på det.

  Vi kommer tillbaka till att högern vill krig och vänstern vill ha fred.
  Men nu har alltså vår Borgerliga regering kapat anslagen till fredsorganisationer och satsat på krig istället.
  Det är vad jag kallar för högerpolitik.
  Om det klargjordes för allt fler så tror jag den Borgerliga regeringen inklusive Sverigedemokraterna skulle förlora röster.

  Webbtidningen Fria Tider kallar sig ”rak höger” och då kan man samtidigt undra varför de inför en sådan artikel med så smaskig rubrik?

  Jag tror det beror på att Fria Tider framför allt är en populistisk tidskrift.
  Smaskiga och iögonfallande rubriker kopplade till en kort, lättläst och kärnfull artikel.
  Inga långa analyser där inte.
  Perfekt för arbetaren och torftig för akademikern.

  Populism är ett intressant politiskt fenomen för det kan innefatta så mycket.
  Högerpopulister såväl som vänsterpopulister.
  På den här sidan Global Politics tror jag det finns flera vänsterpopulister inklusive jag själv som ser mig passa in där titt som tätt.
  Jag såg ett diagram där politik delades in i ett diagram med X och Y axel.
  X axel var ekonomisk frihet
  Y axel personlig frihet.

  Auktoritär politik hamnar vid diagrammets nollpunkt
  Vänsterpolitik stiger längs Y axeln
  Högerpolitik ökar längs X axeln
  Vid axlarnas ytterpunkter längst upp till höger hamnar Libertarianen.

  Där finns alltså Henrik Jönsson som en typisk högerpolitiker med en stark tro på personlig frihet.
  Även Dick Erixon lär hamna där.

  Men även en vänsterpolitiker kan ha en stark tro på personlig frihet.
  Där tror jag hamnar de flesta av våra ”röda” och ”gröna” politiker.

  De politiker som hamnar vid diagrammets nollpunkt finns inte i vår Riksdag.
  Samt är förmodligen inte välkomna där heller.
  Eftersom de skulle utgöra ett allvarligt hot mot Sveriges Transatlantiska Länk.

  Ha en Fortsatt God Jul och så hörs vi när Barnet är fött och stjärnan på Himlen tändes.

 19. Nu i Jul har SVT Public Service en artikel om ett par som sålt sitt hus och köpt en husbil för att leva i.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/salde-hemmet-och-flyttade-in-i-husbilen-vi-lever-var-drom

  SVT får det att låta som något drömlikt även om det inte lockar mig.
  I USA lever folk i både husbilar och husvagnar.
  Antagligen ofta ofrivilligt.
  Den känslan jag får är att SVT Public Service vill att Sverige ska bli mer likt USA.
  Ungefär som den nuvarande Majdanregimen i Ukraina vill att landet ska bli mer likt Väst och närmare USA.

  Bakom tror jag det är den girige Borgaren från Väst som låter demokratin verka.
  En rörelse i motsatt riktning än vad som utlovas.
  Demokratin från Grekland har hittills inte gjort Borgaren besviken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here