Hör nye svenska stats-/premiärministerns fantastiska nyårstal på engelska!

1
1154
Statsminister Öberg håller sitt nyårstal, denna gång inte från Sagerska palatset.

Jag har här förmånen att kunna återge den nye svenske premiärministerns nyårstal på 13 minuter. Premiärminister Jan Öbergs nyårstal

Finns även här: Folk och Freds Facebookssida

Sprid gärna Jan Öbergs fantastiska nyårstal på sociala medier och via epost!
T.ex. från Folk och freds facebooksida:

Statsminister Öberg diskuterar bland annat den svenska strategin under Coronapandemin och medger:

”Den främsta anledningen till vårt Covid-19-politiska misslyckande är att vi har varit tvångsmässigt fokuserade på rent militära medel för vår så kallade ”nationella säkerhet”. Vi har bokstavligen allokerat alla resurser (det vill säga våra skattepengar) till militärsektorn – så mycket att vårt samhälle blev mycket militariserat men också mer och mer sårbart. Det var inte rätt sätt att spendera dina skattepengar så. Och inte rätt sätt att hedra ditt förtroende för oss! Med tiden blev vi blinda av vapenproduktion och exportvinster från små men mäktiga eliter. Vi valde att bara lyssna på rådgivare som i själva verket inte var objektiva men upprepade gånger förespråkade ökade militära utgifter eftersom de gynnade dem själva. Vi påverkades också av kraftfulla lobbygrupper.

Vi valde att lyssna på andra typer av expertis. Under processen skapade vi fiender och uppfann hot för att alltid kunna rättfärdiga dessa nya vapen och högre militära utgifter. Men i själva verket var vi själva våra egna värsta fiender. Eftersom . . . om vapen kunde ge fred, skulle vi idag ha en underbar fredlig värld med vision och optimism. Vi vet alla att vi inte lever i en sådan värld. Faktum är att denna regering – även jag själv – höll tal om mänsklig säkerhet och gemensam säkerhet och fred men frågade aldrig oss själva vad dessa ord innebar. Som ett resultat har militaristiskt tänkande och militärindustriella komplexet blivit en outhärdlig börda för vår civila ekonomi och hela samhället. Dessutom hotar det vår demokrati och vårt välbefinnande som vi just har sett i denna kris. Vi kan inte själva vara säkra tillsammans med andra om de inte känner sig säkra hos oss.

Självförsvar är rätt och i enlighet med internationell lag; men att ha långverkande offensiva vapen som automatiskt hotar någon långt borta kan bara leda till vapenkapprusting, aldrig ge fred, bara oändliga krig. Vad vi istället behöver nu är förtroendeskapande – broar – inte konfrontationsbyggande och murar. Vi måste först bygga fred och sedan säkra den. Eftersom det är ett bevisat faktum att det nuvarande säkerhetstänkandet aldrig kommer att ge fred för världen.”


The main – only – reason for our Covid-19 policy failure is that we have been obsessively focused on purely military means for our so-called ”national security.” We’ve allocated literally all the resources (that is, your tax money) to the military sector – so much so that our society became highly militarized but also more and more vulnerable and indefensible. That was not the right way to spend your tax money. And not the right way to honour your trust in us! Over time, we were blinded by arms production and export profit interests of tiny but powerful elites. We chose to listen only to advisers who were, in reality, not objective but repeatedly advocated higher military expenditures because it benefited themselves. We were also influenced by powerful lobbying groups.

We chose to listen to other kinds of expertise. In the process we created enemies and invented threats to be able to always justify these new weapons and higher military expenditures. But, in reality, we were our own worst enemies. Because . . . if weapons could bring peace, we would today have a wonderful peaceful world with vision and optimism. We all know that we do not live in such a world. The fact is that this government – also I myself – gave speeches about human security and common security and peace but never asked ourselves what those words meant. As a result, militarist thinking and the Military-Industrial Complex has become an unbearable burden on our civil economy and all of society. In addition, it threatens our democracy and our wellbeing as we have just seen in this crisis. We cannot ourselves be safe with others if they do not feel safe with us. Self-defence is right and in accordance with international law; but having long-ranger offensive weapons that automatically threatens somebody far away can only lead to arms races, never bring peace, only endless war. What we need now instead is confidence-building – bridges – not confrontation-building and walls. We need to build peace first and then secure it. Because it’s a proven fact that the present security thinking will never bring peace to the world.

Föregående artikelLyssna på Radio Krokodil! – som inte handlar om krokodiler
Nästa artikelDe VITA hycklarna – som tappade- HJÄLMARNA
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

1 KOMMENTAR

  1. Bra! Jag tänkte att det ännu inte är första april. Jan Öberg har sedan länge varit en av mina favoriter och jag blev påmind om honom förra veckan. Vi träffade första gången den 12 augusti 1996 dagen innan min äldste son föddes, på en studiedag i Boden, nästan ett kvarts sekel sen. Då pratade han om situationen i det Jugoslavien, som var i upplösning.
    Bra att ni har kontakt med honom. Jag har föreslagit FiB-redaktionen, att de ska skriva en artikel om honom.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here