Hur brittiska myndigheter kringgår fördraget mot tortyr – Avslöjanden från Assanges utlämningsförhandling

2
2101

Denna artikel som publicerats av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli i The Indicter: How British authorities Circumvent the Treaty against Torture – Revelations from Assange’s Extradition Hearing har översatts av Rolf Nilsson som så många andra artiklar.

Nina Cross har publicerat många insiktsfull artiklar om Julian Assange. Se här.

Artikeln ger en ingående beskrivning av Assanges situation, och utöver vad jag rapporterat om. Den är försedd med många referenser. De flesta av dem har jag inte mäktat att fylla med i innehåll.

Bland deltagarna fanns en bloggare och dennes hustru.

Hur brittiska myndigheter kringgår fördraget mot tortyr – Avslöjanden från Assanges utlämningsförhandling

Förföljelse av Assange har visat på de ytterligheter som vårt lands offentliga tjänstemän och myndigheter kan komprometteras politiskt med. Våra domstolar förödmjukar sig, liksom våra offentliga institutioner. De ska vara ansvariga inför oss men verkar istället vara kapade, inget annat än instrument för amerikansk lagföring. Om vi ​​tillåter våra myndigheter att böja sig för USA: s tryck för att förstöra Assange kommer vi att godkänna vår egen förstörelse.

Det är bara några veckor kvar tills Vanessa Baraitser, magistrat vid Westiminster Magistrates Court, kommer att besluta om utlämning av Julian Assange, grundare av Wikileaks. Det finns en hel rad anledningar Lawers for Assange. till att ett rättssäkert Storbritannien, med kompromisslösa domstolar och politiska ledare, inte bara borde blockera en utlämning utan också skulle ha tillåtit Assange att fritt lämna den ecuadorianska ambassaden för många år sedan. Men känslan för lagens mening i Storbritannien har bleknat bort under den amerikanska imperialismens förkrossande tyngd.

Assanges utlämningsförhandling i september i Old Bailey visade hur åtalet bygger på desperation och ytterligheter. Att åtala en journalist för att ha publicerat bevis för krigsförbrytelser är en extrem politisk handling, vilken leder till enastående nivåer av intolerans mot yttrande- och pressfrihet [här.
Detta är anledning att blockera utlämning.

Assange står nästan säkert inför år av extrem isolering och dålig behandling om han utlämnas. Varningar har kommit från FN: s kommission för mänskliga rättigheter, från FN: s rapportör för tortyr | https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665[ , från civila samhällen [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk-drop-charges-and-halt-extradition-of-julian-assange/ ]och experter på det amerikanska fängelsesystemet, att han kommer att behandlas omänskligt, nästan definitivt underkastad särskilda administrativa åtgärder (SAMS) [https://dontextraditeassange.com/press-release/day-16-former-warden-assange-would-get-desolate-and-degrading-special-administrative-measures/]. En mall för denna misshandel kan ses i fallet med Fahad Hashmi [http://dde.org.uk/case-studies/fahd-hasmi/], som utlämnades från Storbritannien till USA 2007 och placerades i SAMS [SAMS], vilket resulterade i extrem isolering, vilket dokumenterades här av [en tidigare FN-rapportör] och av [civilsamhället].

[Så här lyder FN:s konvention mot tortyr]:

Ingen konventionsstat får utvisa, återlämna (”refouler”) eller utlämna en person till en annan stat där det finns väsentliga skäl för att tro att han riskerar att utsättas för tortyr.

Detta är anledning att blockera utlämning.

Assange har fått utstå resultaten av kränkande behandling i flera år. De medicinska vittnesmål, som gavs under hans utlämningsförhandling i september, fylldes med exempel på ytterligheter och avslöjade de kroniska och försvagande hälsoproblem som åren [av godtyckligt frihetsberövande], brott mot [mänskliga rättigheter och omänsklig behandling ] har åsamkat honom.

En annan anledning att blockera utlämning.

Utfrågningarna i september avslöjade den regim av hård isolering som man medvetet utsatte Assange för  i Belmarsh högsäkerhetsfängelse, med hög säkerhet, med hälsovården tillhandahållen av NHS (National Health Service) och att myndigheterna kringgick standardförfaranden för att skydda isolerade fångar.

De avslöjade ett beräknat försök till karaktärsmord på Assange och på hans integritet, genom att utmåla honom som en simulerande hypokondriker, som ändå kan ta sig samman för att inte begå självmord om han skulle utlämnas. De av oss som har följt rättegången kände igen detta som en fortsatt tortyr av en journalist.

Följande, baserat på avslöjanden från utfrågningen, är en närmare titt på hur grundläggande regler och normer, utformade för att förhindra lidande, verkar ha blivit åsidosatta i Belmarsh av myndigheter, som är skyldiga att ansvara för vård, vilket resulterat i Assanges ökade psykiska plågor och därmed risk för hans liv.


Avslöjanden från medicinska delar i Assanges utlämningsförhandling

Det avslöjades att chefen för Belmarshs sjukvård, Dr Rachel Daly, hade informerat åklagarens medicinska vittne, Dr Peter Blackwood, att Assange placerats i isolering i Belmarshs vårdenhet för att skydda fängelsetjänstemän från förlägenhet efter släppet av videofilmer av Assange, tagna av en medfånge. Blackwood sa att guvernören var orolig för ”skadat rykte”.

Men Assanges försvar visade att det hade funnits en allvarlig medicinsk anledning till Assanges övergång till sjukvård:

Den rapport som Fitzgerald visade för Blackwood visade att han var ”mycket nedstämd.” Han hade tankar på att skada sig själv och på självmord, vilka var ”svåra att kontrollera.” Så det diskuterades att flytta honom till vårdavdelningen. #AssangeTrial [https://twitter.com/hashtag/AssangeTrial?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw]

Det avslöjades att Daly inte rapporterade detta till Blackwood:

EF: Detta skiljer sig mycket från vad Dr Daly sa till dig

B: Dr Daly tar hand om hans långsiktiga hälsa

EF: Hon nämnde inte denna rapport

EF Du håller med om # Assanges långsiktiga psykiska hälsotillstånd.

B Ja. Jag håller inte med Dr Kopelman

EF: Nå, låt oss hitta en gemensam grundval

Enligt referat från Blackwoods vittnesmål verkar det som om Assange vid något tillfälle fick höra att han hölls isolerad av administrativa skäl: men engagerad i aktiviteter & att med att läsa. I juli sa han att han inte ville ta sitt eget liv men hade tankar på det. Var olycklig över att ha placerats på ”vårdenheten” eftersom det inte hade något att göra med hans hälsa utan var av administrativa skäl (det vill säga filmen)

– Mary Kostakidis (@MaryKostakidis) 24 september 2020 [https://twitter.com/MaryKostakidis/status/1309088223386390539?ref_src=twsrc%5Etfw]

Det avslöjades att Assanges mentala hälsa försämrades under denna administrativt motiverade isolering:

Blackwood: #Assange pratade med mig om isoleringen vården. Sade att det hade förvandlat honom till ”en hallucinerande marionett på golvet”. Han var arg över det. Sa att det var en förolämpning mot hans intelligens.

– Consortium News (@Consortiumnews) 24 september 2020 [https://twitter.com/Consortiumnews/status/1309090511358177280?ref_src=twsrc%5Etfw]

Dessa avslöjanden väcker allvarliga frågor om öppenhet och förfarande. Hur kunde Assange hållas i avsiktlig isolering i en NHS-övervakad vårdenhet i fängelset så länge och vem hade tillsynen, eftersom hans tillstånd försämrades?   Alldeles bortsett från frågor kring öppenhet måste det uppfattas som oacceptabelt och kränkande att placera någon i förlängd isolering på grund av att de skulle kunna filmas av en annan fånge.


Att kringgå traktatet mot tortyr

Att officiellt isolera en fånge från övriga fångar är tillåtet enligt fängelsebestämmelse 45. Den säger att isolering av en fånge från umgänge kan verkställas:

”45 .— (1) Om det förefaller önskvärt, för att upprätthålla god ordning eller disciplin eller i hans eget intresse, att en fånge inte bör umgås med andra fångar, varken allmänt eller för särskilda ändamål, kan guvernören ordna så att fången avskiljs från umgänge i enlighet därmed.

Det finns förfaranden som måste tillämpas på alla isoleringsrutiner, officiella och inofficiella:

Det bör finnas tydliga, transparenta rutiner för att vägleda beslut om att isolera fångar, vilket bara bör ske under exceptionella omständigheter.

Rutiner är föremål för granskning av the National Preventive Mechanism (NPM). Enligt det valfria protokollet till konventionen mot tortyr (OPCAT) [https://ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx ] är NPM: s uppgift att förhindra misshandel av personer i förvar.

NPM definierar isolering som  Den fysiska isoleringen av individer som är inspärrade i celler eller rum av disciplinära, skyddande, förebyggande eller administrativa skäl, eller som på grund av den fysiska miljön eller regimen befinner sig i stort sett isolerade från andra. Begränsningar av sociala kontakter och tillgängliga stimuli väljs sällan frivilligt och är mer omfattande än för den allmänna fångpopulationen.

 • Bevis bör tillhandahållas för att visa att alternativ till isolering har övervägt
 • Fångar med betydande risk för självmord eller självskada bör inte hållas isolerade annat än under exceptionella omständigheter, vilka är tydligt dokumenterade, under den minimitid som krävs, och som regelbundet och noggrant granskas och godkänns av institutionens högsta chef.

NPM fullgör sitt uppdrag genom organisationer som övervakar eller inspekterar platser där människor hålls i förvar. För HMP Belmarsh gäller detta The Independent Monitoring Board (IMB) (övervakarna är volontärer) och HM Inspectorate of Prisons.

IMB blir involverad när en fånge isoleras av administrativa skäl på grund av [http://imb.org.uk/app/uploads/2016/01/National-Monitoring-Framework.pdf(opens%20in%20a%20new%20tab)]:

 

*        Avskiljande från umgänge är en administrativ åtgärd, inte ett straff. Detta förklarar varför det inte finns någon kvasi-juridisk process (som för ett officiellt beslut) och ingen möjlighet till överklagande. Det finns ingen extern granskning av användningen av R45 / 49/40 förutom den av IMB eller HMIP under en inspektion. Det är därför viktigt för styrelseledamöter att prata med dem som hålls enligt dessa regler och att närvara vid granskningar som hålls i fängelser när det är möjligt, för att kontrollera att beslutet om avskiljning är rättvist, att vederbörlig rutin följs och att den totala tid som spenderas i isolering inte är överdrivet lång.

Det finns ett samförståndsavtal [https://www.imb.org.uk/memorandum-of-understanding/ ] mellan IMB och fängelsemyndigheterna som säger att fängelset kommer att kontakta IMB angående:

Varje fånge som överförs till isoleringsenheten eller motsvarande;

Varje granskning av en isolerad fånge enligt regel 45, vilket ger tillräcklig tid för att låta medlemmen delta;

Den säger att fängelset kan vägra tillgång till uppgifter om de är skyddade eller hemligstämplade, och detta godkänns av en högre tjänsteman i ministeriet. Frågan här är – skyddar myndigheterna sig från IMB? Har regeringen placerat Assange utom räckhåll för dem som fått i uppgift att förhindra tortyr och misshandel av fångar?

Det anges också att fängelset kommer att meddela IMB om:

 1. a) Fångar som har utsatts för noggrann övervakning i enlighet med policy för förebyggande av självmord och självskada (Assessment Care in Custody Teamwork);

Vi frågar oss här – skickade tjänstemän i Belmarshfängelset ett meddelande till IMB om att Assange övervakades utifrån policyn för att förhindra självmord och förebygga självskada, eller avslöjades denna risk för hans liv inte för dem?

Som svar på en FOI-begäran (Freedom of Information Act) svarade IMB att de endast rekommenderas av Belmarsh-fängelset för fångar som placerats i isoleringsenheten, en ytterligare indikation på att Assange förnekades normal procedur under isoleringen.

Vi får anta att Assange förra året placerades i Belmarshs vårdenhet för ett allvarligt hälsotillstånd. Väl där hölls han under en långvarig och avsiktlig isolering, där granskning utförd av National Preventive Mechanism undveks.

Det avslöjades att Assanges hälsa försämrades medan han hölls isolerad av ’administrativa skäl’ i vårdenheten

Det visades att Assanges isolering inom sjukvården orsakade lidande och förvärrade hans tillstånd. Detta klargjordes av professor Michael Kopelman, medicinskt expertvittne för Assanges juridiska team:

MK gör klart för Lewis att # Assanges [https://twitter.com/hashtag/Assange?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ] hälsa och mentala tillstånd försämrades när han placerades i isolering.

MK: s rapporter handlar om perioden från den 30 maj till december 2019.

– Consortium News (@Consortiumnews) 22 september 2020 [https://twitter.com/Consortiumnews/status/1308370378222235650?ref_src=twsrc%5Etfw]

Men Assanges försämrade tillstånd bevittnades också av yrkesverksamma som arbetar där, vilket erkänts av åklagarens medicinska vittne Blackwood:

Dr Blackwood noterar att upgifter visar att Assanges tillstånd var sämre i november och särskilt i december. Noterades av personalen att han sov under sin säng, sa att han inte hallucinerade, dåligt skick på cellen, lågt humör, tankar på självskada och trodde att han kunde höra folk prata …

– Mohamed Elmaazi (@MElmaazi) 24 september 2020 [https://twitter.com/MElmaazi/status/1309088886262505472?ref_src=twsrc%5Etfw]

Professor Kopelman konstaterade att isolering förvärrade Assanges tillstånd:

Kopelman sa att Assanges hörselhallucinationer säger honom saker som ”du är värdelös”, ”du är ingenting”, ”du är stoft”, ”du är död” och att ta livet av sig.

Åklagaren hävdade att dessa var självrapporterade. Kopelman påpekade att hallucinationer alltid är självrapporterade. 13 /

– Rebecca Vincent (@rebecca_vincent) 22 september 2020 [https://twitter.com/rebecca_vincent/status/1308493621415612416?ref_src=twsrc%5Etfw]

Och ändå stannade Assange kvar på vårdenheten under överinseende av de som anförtrotts hans vård. Assanges långvariga isolering i vårdenheten bryter helt klart mot flera av FN: s standardregler [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf ] för behandling av fångar, inklusive obestämd och långvarig isolering. Det väcker frågor om öppenhet, omsorgsplikt och legitimitet.


Hur Assange lämnade vårdenheten

Under Assanges isolering i enheten, som fortsatte i flera månader, rapporterades det av hans besökare och familj att han inte tilläts ha någon kontakt med andra fångar, att korridorer rensades från fångar när han eskorterades runt fängelset [https://arena.org.au/assange-behind-bars-by-felicity-ruby/ ] och att isoleringen i vårdavdelningen resulterade i en förödande svårighet att få tillgång till sina advokater [https://www.examiner.com.au/story/6578853/assange-denied-access-to-lawyers-in-uk/?cs=5461]. Assange rapporterades [https://inews.co.uk/news/julian-assange-solitary-confinement-human-rights-gavin-macfayden-award-344528 ] tillbringa mer än 22 timmar i sin cell medan han var i vårdenheten, vilket enligt regel 44 i FN: s standardregler för behandling av fångar innebär isolering.

 

Det var inte genom ingripande från sjukvårdspersonal eller tjänstemän som Assanges isolering avslutades. Det var istället resultatet av kampanjer av intagna, som skrev till guvernören tre gånger för att hans isolering skulle upphöra.

Det verkar som om Assanges isolering av ”administrativa skäl” under flera månader, under vilken hans hälsa försämrades, kringgick granskningen av tortyrförebyggande rutiner. Istället ser vi att hans omplacering i praktiken  berodde på ingripanden från medfångar, som tog upp frågan om förebyggande av tortyr och uppfyllde OPCAT:s uppdrag å de brittiska myndigheternas vägnar.

Propaganda för ”relativ isolering” i vårdenheten

EF: Håller du med om att isolering inte var bra för Assange?

B: Relativ isolering. Han var på en vårdavdelning.

EF: Ser du att från och med den 21 juli 2020 finns det många uppgifter om att #Assange [https://twitter.com/hashtag/Assange?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ] begär att få ringa till Samaritans. ”Kunde inte hantera saker”?

B: Du måste vara försiktig med sammanhanget.

– Consortium News (@Consortiumnews) 24 september 2020 [https://twitter.com/Consortiumnews/status/1309123290783453184?ref_src=twsrc%5Etfw]

Åklagaren försökte bagatellisera Assanges psykologiska plågor som, till följd av hans isolering, tillfogades honom i vårdenheten,. Blackwood hävdade att om Assanges depression varit svår skulle han ha fått behandling utanför Belmarsh.

Blackwood är ung och har en stark skotsk accent.

Hans åsikt: har en återkommande depressiv sjukdom som han har hanterat förutom en episod med självskada som ung man.

Han är förbryllad över varför Prof Kopelman säger att han är allvarligt deprimerad. Om så var fallet skulle Dr Daly … ..

– KostMary Kostakidis (@MaryKostakidis) 24 september 2020 [https://twitter.com/MaryKostakidis/status/1309090578785808384?ref_src=twsrc%5Etfw]

 … Har hänvisat honom till lämplig vård externt, det är den normala gången för hantering & vård, i motsats till vad Dr Kopelman sa (att det inte är tillgängligt) som helt enkelt inte är korrekt.

Han fortsätter att säga att han är orolig för att en 49-åring diagnostiseras för första gången ..

Blackwood beskrev Assanges isolering som ”relativ”. I förhållande till vad exakt? Och kan depressionens svårighetsgrad diagnostiseras på ett tillförlitligt och oberoende sätt utifrån hur den deprimerade personen hittills har behandlats och hur hans tillstånd har uppfattats?

Det är faktiskt möjligt att hävda att Assange var mer avskuren från meningsfull mänsklig kontakt genom att hållas i ’relativ isolering’ i Belmarshs vårdenhet än han antagligen skulle varit, antingen i Belmarshs isoleringsenhet eller på ett sjukhus, iväg från detta fängelses godtyckliga metoder.

Vi vet från rapporter att det i Belmarsh isoleringsenhet är möjligt att ha mer kontakt med familjen, både i form av besök och telefonsamtal. Detta framkom tydligt under fängslandet där av Tommy Robinson förra året (riktigt namn Stephen Yaxley-Lennon, grundare av English Defense League). Robinson dömdes för att ha brutit mot lagen mot domstolstrots [https://www.bbc.co.uk/news/uk-44307037], för att ha strömmat rättegången mot en sexhandel med grooming-gäng [https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/tommy-robinson-prison-jail-grooming-gangs-huddersfield-leeds-contempt-court-facebook-video-a8592871.html ] på Facebook Live utanför Leeds domstol 2018 och dömdes senare som en ’civil fånge’ (civil prisoner, [https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_prisoner]. Robinsons fängelsevistelse där tycktes falla under Belmarsh-kategorin av fångar ”som kräver specifika ledningsarrangemang på grund av deras offentliga- och medieprofil”. Där fick han [https://21stcenturywire.com/2019/08/28/julian-assange-deprivation-of-justice-and-double-standards-in-belmarsh-prison/ ] ha obegränsade telefonsamtal varje dag i 2 timmar och 3 till 4 besökare varje vecka. Vid ett tillfälle ingrep guvernören personligen för att göra det möjligt för en journalist att besöka honom en dag som normalt inte var inplanerad för hans besök.

Assanges status ändrades till ’en icke dömd fånge’ i oktober 2019, vilket förmodligen gjorde honom berättigad till att ha all familjekontakt Robinson tillåtits liksom ytterligare rättigheter. I stället var hans status som ’icke fälld fånge’ meningslös och han hölls godtyckligt i vad som kan konstateras som  obegränsad isolering, vilket förvärrade hans depression och självmordstankar, vilket observerades av de som ansvarade för hans vård.

Belmarsh #Covid #outbreak-uppdatering:

Alla på Julians husblock testades den 18 november (49 positiva) och 23 november (ytterligare 16 positiva resultat), vilket gjorde att antalet smittade uppgick till 65 (exkl. Personal).

Jag får veta att flera vistas på sjukhus och att minst en person ligger i respirator. # PardonAssange

(Tråd)

Trots att han vistats i en allmän flygel sedan januari, befinner sig Assange, under nuvarande Covid-19-restriktioner, uppenbart i permanent isolering. Han är känd för att ha en kronisk lungsjukdom och riskerar komplikationer eller döden om han infekteras av Covid19. Uppmaningar att frige honom [https://ifex.org/as-covid-19-spreads-through-belmarsh-prison-rsf-calls-for-urgent-release-of-julian-assange/ ] kommer dagligen från hela världen. Den här veckan är det 10-årsjubileet för hans godtyckliga frihetsberövande, och ytterligare ett uttalande från FN: s tortyrrapport, Nils Melzer, som varnar för att det är risk för Assanges liv och listar överträdelser av internationell lag, vilket ännu en gång skämmer ut de brittiska myndigheterna.

Tio år efter # JulianAssanges [https://twitter.com/hashtag/JulianAssange?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ] första gripande och mitt i ett utbrott av # COVID19 i Belmarsh-fängelset [https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw ] vädjar FN-expert @NilsMelzer till brittiska myndigheter att omedelbart släppa honom eller ställa honom under bevakad husarrest under tiden USA: s utlämningsförfarande pågår: https://t.co / 4ek26NUnwe
pic.twitter.com/okycDzdTub

– FN: s särskilda förfaranden (@UN_SPExperts) 8 december 2020 [https://twitter.com/UN_SPExperts/status/1336269637324070912?ref_src=twsrc%5Etfw]

Det som håller korthuset samman är tystnad. Myndigheterna förlitar sig på medverkan från personer inom de offentliga institutionerna, de som behöver sin lönecheck, de som har undertecknat den officiella sekretesslagen, de som fruktar repressalier om de berättar. Men vi vet att det bara behövs några få för att riva korthuset. Vi känner till visselblåsarnas kraft. Det är därför Assange sitter i fängelset i Belmarsh och kämpar för sitt liv.

Mitt meddelande till insiders: Hjälp #FreeAssangeNOW [https://twitter.com/hashtag/FreeAssangeNOW?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw]

Julian räddade visselblåsare. Nu måste visselblåsare rädda Julian.

Om du är insider och du vet något, vänligen offentliggör det. Hans liv hänger på det.

Läs YouTube-beskrivningen för mer information. Https://t.co/u3SdDyMTqe pic.twitter.com/U3PCPPq5D0

– Stella Moris (@ StellaMoris1) 3 december 2020 [https://twitter.com/StellaMoris1/status/1334442660678037505?ref_src=twsrc%5Etfw]

Föregående artikelFyra skäl att säga nej till EU. Vad tycks om detta?
Nästa artikelLancet: De starka sambanden mellan klimat och hälsa.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. I en Nürnbergrättegång eller en folkdomstol kan de som är ansvariga för långvarig tortyr, samt utlämning till krigsförbrytarstaterna USA, komma att dömas till straff som motsvarar förbrytelsen.

  Skulle de däremot visa ånger nu, samt inleda aktiviteter som siktar på världsfred, så kan jag tänka mig att de skulle benådas helt och hållet, ja, t.o.m. gå till historien som prisade hjältar, trots det klandervärda som de har befläckat sitt rykte med hittills.

 2. NEW Assange recording reveals WikiLeaks founder tried to WARN Washington about damaging release, defying claims of carelessness

  With calls mounting for President Trump to pardon WikiLeaks founder Julian Assange, a new tape reveals that despite being smeared as a foreign agent, Assange tried to limit the release of damaging information to the US.

  Days after a former WikiLeaks employee circulated the password to a tranche of classified US State Department cables in 2011, Julian Assange tried to get in touch with Hillary Clinton, then secretary of state. The phone call was originally captured in the Showtime documentary ‘Risk’, but a newly-released tape reveals both sides of the fateful conversation.

  In the tape, released by conservative outlet Project Veritas on Wednesday, Assange allegedly speaks to Cliff Johnson, an attorney at the State Department. The WikiLeaks founder warns Johnson that an archive of 250,000 department cables – containing classified information – was being “spread around” the internet.
  https://www.rt.com/usa/509889-project-veritas-assange-pardon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here