Hur går det i domstolen för Julian Assange? Rapport inifrån rättegången

5
2803
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
https://twitter.com/Ruptly/status/1186292873827889153

Denna artikel av förre ambassadören Craig Murray i Storbritannien har vänligen översatts av Christine Vaple.https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/09/your-man-in-the-public-gallery-assange-hearing-day-19/ (Er man på åhörarläktaren:  Dag 19 i förhandlingarna mot Assange) Den publicerades en av de sista rättegångsdagarna. Dom väntas 4 januari.
Rapporterna från den viktiga rättegången har varit mycket begränsade i svenska media.

Men Daniel Alling har en bra rapport i Sveriges Radio.


Er man på åhörarläktaren:  Dag 19 i förhandlingarna mot Assange

Idag var försvarets värsta dag sedan rättegången inleddes, då deras expertvittnen inte stod pall för USA-regeringens aggressiva korsförhör och fick backa från påståenden som de visste var sanna. Det var obehagligt att se.

Det var inte så att åklagarsidan på något sätt förändrat sina mycket systematiska metoder att förnedra och hunsa. I själva verket följde man den exakta åtalsmallen. Den ser ut så här:

Åtalsmallen.

 1. förringa akademiska meriter som inte exakt relevanta;
  2. förödmjuka genom upprepade minnestestfrågor om exakt formulering av oklara regler eller definitioner;
  3. nedvärdera relevansen av praktisk erfarenhet;
  4. upprepa officiella ståndpunkter och utmana vittnet att säga att de uttalats av namngivna tjänstemän i ond tro;
  5. förödmjuka genom att be vittnet ur minnet upprepa regler för expertvittnesmål vid brittiska domstolar;
  6. gå igenom en lista av meriter och myndighetsbefattningar relevanta för ämnet och få vittnet tillstå en efter en att de inte innehaft dem;
  7. påstå att vittnesmålet är partiskt eller värdelöst eftersom det inte fullt ut inkluderar regeringens påståenden.

Man kommer att märka att inget av detta har något att göra med sanningshalten i den faktiska bevisningen, och hittills har nästan alla vittnen lätt, ibland föraktfullt, sett igenom denna intellektuellt låga attackmetod. Men idag var det annorlunda. Ironin var att, när det gällde de faktiska bevisen var det uppenbart för varje förnuftig människa att åklagarens påståenden om de goda förhållandena i USA:s fängelser för omtalade nationella säkerhetsfångar bara är nonsens. Men det var en dag då separationen mellan sanning och domstolsprocess var än tydligare än vanligt. Med tanke på den fruktansvärda verkligheten bakom denna förhandling var det en svår dag att genomlida.

Först ut att vittna via videolänk var Yancey Ellis, advokat med doktorsexamen i juridik. Ellis har utövat yrket i 15 år, varav fem som jurist vid USA:s flotta. Han är för närvarande privatpraktiserande i Alexandria, Virginia, efter att formellt varit offentlig försvarare. Som sådan känner han mycket väl till Alexandria Detention Center, där Assange skulle hållas inför en rättegång. Detta inkluderar att besöka klienter som hålls i administrativ segregation (AdSeg eller X-block) för fångar klassade som omtalade och nationella säkerhetsrisker.

Han vittnade om att häktning kan pågå i många månader eller till och med år. Syftet med X-blocket är isolering från andra fångar. Fångar hålls i små celler på mindre än 5 kvadratmeter. Sängen är en hylla. Bara en till två timmar utanför cellen tillåts per dag, i ett litet område utanför då ingen annan är där. Den andra timmen var i allmänhet tillgänglig endast mitt i natten, så den utnyttjades inte.

Edward Fitzgerald, advokat för försvaret, frågade Ellis om fångar i administrativ segregation kunde ha kontakt med andra fångar. Ellis svarade ”inte precis”. Syftet med AdSeg var att förhindra detta. Man släpptes aldrig ut ur cellen samtidigt som andra AdSeg-fångar. I motsats till Gordon Krombergs påståenden var det mycket svårt att samtala genom de tjocka ståldörrarna. Man måste skrika väldigt högt för att alls höras. Ellis hade själv försökt att på detta sätt samtala med sina klienter. Kommunikation var endast möjlig om han kunde hitta någon personal som kunde öppna matluckan i dörren åt honom. Eftersom fångar i AdSeg hålls inlåsta var enheten vanligtvis inte bemannad.

Ellis sa att AdSeg innebar isolering, enligt definitionen mer än 22 timmar om dagen ensam utan mänsklig kontakt. I praktiken kunde man inte överklaga till de rättsliga myndigheterna om fängelsevillkoren. ”Domstolar kommer att hänvisa till fängelset om hur de hyser fångar” [vilket naturligtvis speglar Baraitser svar på förfrågningar om att förbättra Assanges perioder i isolering och annan dålig behandling i Belmarsh-fängelset].

Fitzgerald påpekade att det AdSeg-system som Ellis beskriver dessutom var utan tillägg av särskilda administrativa åtgärder (SAM), vilket medför ytterligare restriktioner. Ellis bekräftade att ingen av de klienter han representerade var föremål för SAM. Han bekräftade att de fick tillgång till telefon, men bara till en tjänst genom vilken de kunde skicka ”förinspelade telefonsamtal” till anhöriga. Fitzgerald frågade då hur detta påverkades av SAM, men James Lewis protesterade eftersom Ellis sagt att han inte hade någon direkt kunskap och Baraitser godkände protesten.

Fitzgerald frågade Lewis om tillgång till allmänmedicinsk och psykiatrisk vård. Ellis svarade att Alexandriafängelset har inga läkare anställda. Det fanns viss socialarbetar- och kuratorservice tillgänglig.

Sjukvård tillhandahölls av ett privat företag. Det kunde ta flera veckor att få träffa en psykiater, även under en kris. På frågan om självmordsrisk sa Ellis att fångar kunde tvingas bära en ”speciell kostym” [tvångströja?] och att man tog bort skosnören, bälte osv.

James Lewis korsförhörde sedan för USA-regeringens räkning och jag tror att detta förmedlas bäst som en dialog. Återigen är detta något kondenserat och omformulerat. Det är inte en utskrift (det skulle vara olagligt för mig att göra en utskrift; nej, jag vet inte heller varför).

Craig Murray berättar för oss om läget i rättegången vid lunchtid utanför Belmarsh-fängelset, då vi var där i februari.

 

Lewis Du har beskrivit USA:s biträdande federale åklagare Gordon Krombergs vittnesmål som ”felaktigt eller ofullständigt”. Hur många fångar finns för närvarande på Alexandria-fängelset?
Ellis Cirka 300.
Lewis Du säger att det finns fyra eller sex celler i administrativ segregation, AdSeg?
Ellis Ja, i H-blocket.
Lewis Din information kommer från dina besök och från fångar?
Ellis Ja.
Lewis Har du intervjuat fängelsedirektören?
Ellis Nej
Lewis Har du intervjuat fångvårdspersonalen?
Ellis Nej
Lewis Har du intervjuat psykiatrikerna eller psykologerna?
Ellis Nej
Lewis Du har gett en sida av saken. En sida av bilden. Håller du med?
Ellis Håller jag med om att varje sak har två sidor?
Lewis Myndigheterna inspekterar årligen fängelset. Håller du inte med?
Ellis  Jag vet inte.
Lewis Kromberg säger att den inspekterades av myndigheterna den 5 augusti 2019 och befanns uppfylla kraven. Vad säger du?
Ellis Okej.
Lewis Det inspekterades också av staten Virginia 23-5 juli 2019. Det har inte förekommit några självmord under den aktuella inspektionsperioden.
Ellis De har bra statistik när det gäller genomförda självmord.
Lewis Har du läst dessa rapporter? Känner du till resultaten i dessa rapporter? Du vet inte hur fångar bedöms för olika typer av inlåsning?
Ellis Jag har ofta bett om utvärderingsrapporter i enskilda fall. Jag har aldrig fått någon.
Lewis Du vet inte att Assange kommer att placeras i administrativ segregation?
Ellis Jag skulle kunna slå vad om att han blir det.
Lewis Kromberg har sagt att AdSeg-fångar har tillgång till fångprogram men du har vittnat om något annat. Men du har aldrig representerat federala fångar, eller hur?
Ellis Det är ingen skillnad i behandlingen i fängelset mellan statliga och federala fångar.
Lewis Ombads du av försvaret att säga att AdSeg är isolering?
Ellis Nej.
Lewis De har obegränsad tillgång till sina advokater. Det beaktas inte i din definition av isolering.
Ellis Inte obegränsad.
Lewis Har AdSeg-fångar tillgång till bibliotek?
Ellis Sällan. De kanske kan få gå dit under sin tid utanför cellen, men bara om det är tomt där just då, så att de inte möter någon.

Lewis Du säger att Assange kommer att hamna i AdSeg på bottenvåningen. Det kan du inte veta.
Ellis Alla nationella säkerhetsfångar finns på bottenvåningen. De övre våningarna är för vanliga fångar.
Lewis Dina klienter i AdSeg var en säkerhetsrisk. Vet du att Assange kommer att anses som det?
Ellis Nej.
Lewis Hur vet du att Assange inte kommer att inhysas i sjukvårdsflygeln?
Ellis Omtalade fångar får inte beblanda sig med andra fångar.
Lewis Men kommer inte Assange att dra nytta av en hop advokater som ifrågasätter hans villkor. Tror du inte att publicitet och stöd kommer att ge honom bättre behandling?
Ellis Jag vet inte om det kommer att få den effekten.

Därefter förhörde Edward Fitzgerald för försvaret.
Fitzgerald Dina bedömningar baseras på dina personliga observationer?
Ellis Ja, och rapporter från mina klienter.
Fitzgerald Och varför menar du att Assange kommer att inhysas i H-blocket?
Ellis Fängelset är byggt så. Det finns ingen annanstans en långvarig AdSeg-fånge kan hållas.
Fitzgerald Ang fångprogram säger du att de inte skulle vara möjliga om det innebar att träffa en annan fånge?
Ellis Ja, och det finns inga individuella program.

För första gången under denna rättegång ställde domare Baraitser nu en fråga till vittnet. Hon frågade Ellis varför han trodde att Assange inte skulle hållas i den allmänna delen av fängelset, som han för närvarande var i Belmarsh. Ellis sa att det var för att han var en offentlig person i ett omtalat fall. Baraitser menade att i Storbritannien, innebar att vara omtalad ingen särbehandling. Ellis sa att han helt enkelt berättade om hur det faktiskt fungerade i Alexandriafängelset i sådana fall.

Baraitsers inlägg var extraordinärt med tanke på att hon hört obestridliga bevis från Dr Blackwood att Assange hade placerats i isolering i sjukvårdsflygeln på Belmarsh, efter att någon kort filmat honom, för att förhindra att fängelsets ”anseende skulle skadas”. Ja, nu sa hon att omtalade fångar i Storbritannien inte separeras från övriga interner. Hon verkar ha ett ofelbart mentalt filter för att blockera obekväm information.

Hennes mindre undermedvetna filter var nästa bevis, eftersom det fanns tid för ett snabbt procedurbeslut innan nästa vittne, gällande fängelsedirektörens beslut om Julian Assange och fallet med rakbladet i cellen. Protokollet från denna utfrågning uppgick till minst 19 punkter, där själva beslutet var punkt 19.

Baraitser hade angett att hon bara hade för avsikt att ta punkt 19 som bevis, även om försvaret sa att hela dokumentet innehöll mycket användbar information. Jag får veta att punkterna 1 till 18 innehåller information om det extraordinära beslutet att placera Julian Assange i isolering kamouflerat som ”sjukvård”, inklusive det faktum att Dr. Daly, chefsläkaren för Belmarsh, inte presenterat en enda av de obligatoriska månatliga läkarrapporterna under Assanges fem månader i sjukvårdsflygeln.

I en av dessa anpassningar som jag tycker är oförklarliga medgav försvaret, utan att tvinga Baraitser till något avgörande, att punkterna 1 till 18 skulle ignoreras och endast punkt 19 accepteras som bevis, i insikten att den visade att rakbladet existerade och därmed rättfärdiga Prof Kopelmans dom och visade att anklagelsen bara avvisats som icke läglig.

Ovanstående korsförhör av Yancey Ellis är mycket bra, och han gav bra svar på åtalets attack. Men han lät skakad och nervös, och framträdandet var mindre övertygande än när man läser det.

Det skulle bli mycket värre för försvaret.

Nästa vittne var Joel Sickler. Han har en magisterexamen i rättsskipning och har arbetat i fyrtio år inom straffutmätning och advokatverksamhet. Han leder en organisation som heter Justice in Alexandria, Virginia, är expert på fängelseförhållanden och har besökt mer än 50 fängelser över hela USA. Hans organisation gör framställan till domstolen om vilka institutioner som är lämpliga för en fånge. Han vittnade om att han hade gjort dussintals besök på Alexandriafängelset.

Han sa att Assange enligt policyn skulle placeras i AdSeg på grund av sitt engagemang i nationella säkerhetsfrågor och farhågor om att han skulle kunna föra hemligheter vidare till andra fångar. Han skulle också kunna kategoriseras som i behov av skydd från andra fångar och från självskada. Han skulle ha ingen eller mycket begränsad kontakt med andra fångar. Sickler karakteriserade Krombergs påstående att fångar kunde kommunicera med varandra genom ståldörrarna och de tjocka plexiglasfönstren som ”löjligt”. Om SAM tillämpades utöver detta innebar det regelrätt isolering.

Sickler sa att hans kunskap om förhållandena för fängsligt förvar på ADX /Administrative Maximum Prison/ Florens i Colorado till stor del kom från rapporter han läst. Han hade en klient där inne som inte var föremål för SAM men som ändå hölls i isolering i tjugo år, trots gott uppförande. Fitzgerald frågade om tillhandahållande av allmänmedicinsk och psykiatrisk vård, och Sickler uppgav att i hela det federala systemet hade han dussintals klienter som hittat något sätt att begå självmord. Specifikt vad gäller ADX fanns det en möjlighet att i extrema fall överföras till ett federalt sjukvårdscenter.

På ADX skulle Assange inhysas i den särskilda säkerhetsavdelning som kallas H-blocket. Med eller utan SAM skulle kontakt med andra fångar vara helt utesluten. Kontakten med omvärlden skulle vara utomordentligt begränsad. Den kontakt med familjen som tillåts skulle övervakas av FBI. Ett 15-minuters telefonsamtal var tillåtet per månad. Efter domen var kontakten med advokater mycket begränsad.

Fitzgerald frågade hur man skulle kunna överklaga SAM eller andra fängelseförhållanden. Sickler svarade att överklaganden, även i små administrativa frågor, nästan aldrig lyckas. SAM kan endast ändras av justitieministern. Inom fängelsesystemet i allmänhet hade Sickler lämnat in tusentals begäran gällande fängelsevillkoren och kanske ett dussin av dem hade gått igenom. Med SAM fanns det faktiskt ingen möjlighet. Isolering kan ske under obegränsad tid på ADX – det fanns ingen övre gräns.

Fitzgerald frågade om förändringar på fängelset efter Cunningham-uppgörelsen. Sickler sa att förändringarna varit nominella. Verklig förbättring hade bara påverkat fångar av lägre säkerhetsgrad. Om fängelsevillkor i allmänhet: ”Officiella och offentliga uttalanden är en sak, verkligheten i fängelset är något annat”. Dr Alison Leukefelds edsvurna utsaga för regeringen såg bra ut på papper men var inte praxis. Å andra sidan överensstämde rapporter från organisationer som Marshallprojektet exakt med hans praktiska erfarenhet. Officiell statistik, som att bara 3% av federala fångar har psykiska hälsoproblem, ”låter inte sant i mina öron”. Det fanns en betydande risk att Assange inte skulle få adekvat fysisk och psykisk vård.

Clair Dobbin steg sedan fram för att korsförhöra. Återigen rapporterar jag detta i dialogform.

Dobbin Vad arbetar du med? Arbetar du för försvaret i olika fall?
Sickler Ja, jag hjälper till att identifiera lämpliga fängelser och hjälper klienter att navigera i fängelsesystemet.
Dobbin Fångbistånd alltså?
Sickler Ja.
Dobbin Så du går bara till fängelser för att besöka dem du representerar?
Sickler Ja.
Dobbin Så du är inte fängelseinspektör?
Sickler Nej, det är jag inte.
Dobbin Så du är inte akademiker?
Sickler Nej, det är jag inte.
Dobbin Så du är inte psykiater?
Sickler Nej, det är jag inte.
Dobbin Så du är inte forskare?
Sickler Nej, det är jag inte.
Dobbin Så du är inte läkare? Du får inte se läkarjournaler?
Sickler Nej, det är jag inte. Men jag anlitar en medicinsk konsult. Jag tittar på läkarjournaler och jag initierar uppföranderapporter på daglig basis.
Dobbin Men har du inte tillgång till hela linjen? Endast med avseende på dina klienter?
Sickler Det är korrekt.
Dobbin Men du är inte kliniker. Du har inte befogenhet att validera läkarutlåtanden?
Sickler Nej, men jag anlitar en medicinsk konsult.
Dobbin Är denna konsult en klinisk psykiater?
Sickler Nej.
Dobbin Har du representerat någon med SAM?
Sickler Nej. SAM-liknande förfaranden, men inte SAM som endast kan beordras av justiteministern.
Dobbin Men du sa tydligt i din förklaring att du har SAM-klienter. Har du lagt till det för att du vill ge intryck av att du har mer expertis än du har?
Sickler Naturligtvis inte.
Dobbin Du har aldrig varit i AdSeg-området på Alexandriafängelset. Så vad grundar du din åsikt på?
Sickler Information jag får av många tredje parter, inklusive mina klienter, andra advokater och den offentliga försvararen.
Dobbin Men tyckte du inte att det var viktigt att klargöra i ditt uttalande att det här är hörsägen?
Sickler Jag såg inte skillnaden som viktig.
Dobbin Såg du reglerna för expertbevis för denna domstol?
Sickler Ja. Jag trodde inte att det stred mot reglerna.
Dobbin Du har sett Krombergs uttalande. Accepterar du att det kan finnas legitima skäl för att Assange placeras i AdSeg?
Sickler Absolut.
Dobbin Fångar i skyddsförvar får alla samma service och rättigheter som andra fångar?
Sjukdomare Naturligtvis.
Dobbin Håller du med om att han skulle kunna delta i program med andra fångar?
Sickler Inte med SAM.
Dobbin Håller du med om att de i skyddsförvar kan träffa andra fångar?
Sickler Naturligtvis.
Dobbin Håller du med om att det inte finns några begränsningar i tillgången till advokater?
Sickler Absolut, det är en konstitutionell rättighet.
Dobbin Håller du med om att SAM endast kan åläggas av justitieministern?
Sickler Ja.
Dobbin Hur går det till?
Sickler Det innebär att man konsulterar underrättelsetjänsterna.
Dobbin. Det måste certifieras av en chef för en av säkerhetstjänsterna att fången utgör ett hot mot USA?
Sickler Ja.
Dobbin Du kan inte veta att Assange kommer att få SAM. Och SAM skiljer sig från person till person.
Sickler Ja, korrekt.
Dobbin I fallet med den dömde terroristen El-Haj, hade han SAM men fick ändå träffa sina familjemedlemmar?
Sickler Ja, sin närmaste familj.
Dobbin Bestämmelserna beror på den enskilda fången?
Sickler Ja.
Dobbin Domaren som dömde [en annan fånge vars namn inte uppfattades] gick personligen in i MMC för att kontrollera fängelseförhållandena. Visar inte det att det finns god rättslig tillsyn?
Sickler Jag har sett det, i sällsynta fall.
Dobbin SAM begränsar inte tillgången till advokat.
Sickler Hur får du tillgång till advokat på Florence ADX? Och före rättegången finns schemaläggningsproblem. Om han fått SAM kommer hans advokat också att övervakas.
Dobbin Vilka bevis har du för det?
Sickler Fallet Lynne Stewart. Lindsay Lewis.
Dobbin Lynne Stewart förmedlade ett budskap till jihadister (hon lade till många påstådda detaljer). Hennes klient var föremål för SAM för att hindra honom från att leda en terroristorganisation.
Sickler Det fallet och andra hade en ohygglig effekt på advokaternas vilja att ta sig an SAM-ärenden som involverade nationell säkerhet.
Dobbin Alexandriafängelset är inte överfullt.
Sickler Nej, det är under kapacitet. Det är ett välskött fängelse. Personalen är mycket professionell.
Dobbin Kromberg anger mycket hög medicinsk personalnivå.
Sickler Jag förstår att det mest är privata entreprenörer, inte fängelsepersonal. I praktiken tillgodoses inte fångarnas behov på ett meningsfullt sätt. Det tar från några dagar till några veckor att få behandling.
Dobbin Men de får tillräcklig behandling?
Sickler Det finns ingen riktig psykiatrisk behandling. Det är inte på toppnivå. Vanligtvis blir fångar bara medicinerade.
Dobbin Så de har tillgång till medicin? Och någon att prata med?
Sickler Korrekt.
Dobbin Dina bevis hänvisar bara till ett självmord, vid Metropolitan Correctional Center.
Sickler Det är bara ett exempel, ett av mina nuvarande fall.
Dobbin Men två kriminalvårdare har åtalats för det.
Sickler Vi är alltid snabba med att skylla på den lille mannen.
Dobbin Det var inte regelverket det var fel på, bara två personer som inte gjorde sitt jobb. [Detta är möjligen Epstein-fallet.] Alexandriafängelset har bra statistik beträffande självmord.
Sickler Det är ett väldigt krävande, nästan tortyrliknande isoleringssystem i AdSeg. Assange lider av depression och befinner sig inom autismspektrumet. Det kommer att bli outhärdligt för honom. Även för mina friska klienter har det skett en skrämmande försämring av dessa förhållanden.

Dobbin Bevisen är att de lyckas med att förhindra självmord på Alexandriafängelset.
Sickler Ja, de har enastående statistik.
Dobbin I fallet Babar Ahmad (2012) tog Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter upp SAM och fann att det inte var oacceptabelt. Har något förändrats sedan 2012?
Sickler Inte påtagligt.
Dobbin Du sa ursprungligen i din rapport att Assange kanske inte skickas till ADX. Nu ändrar du dig. Det är domaren som dömer. Det finns ingen grund för din rapport.
Sickler Jag har ändrat uppfattning sedan dess. Enligt det andra efterföljande åtalet är anklagelsen nu spioneri och regeringen hävdar att Assange utgör ett fortsatt hot mot USA.
Dobbin Du var konsult i Reality Winner-fallet. Hon fick bara 53 månader.
Sickler Hon var en kvalitativt annan typ av svarande.
Dobbin Hon var en insider. De får vanligtvis hårdare straff. Hon avtjänar sitt straff på en sjukvårdsanläggning.
Sickler Inte av medicinska skäl. Det är den federala fängelseanläggning som ligger närmast hennes familj.
Dobbin Du säger att Assange skulle placeras i isolering. Men Kromberg säger att de flesta fångar på specialavdelningar placeras i dubbelceller med en cellkamrat.
Sickler Det kan vara värre. Många är våldsamma och mår psykiskt dåligt. Övergrepp av cellkamrater är vanliga.

Därpå följde en ordväxling där Dobbin försökte lura Sickler angående procedurerna för att skicka någon till ADX Florence, men han visade sig känna till detaljerna.

Dobbin Förfarandena säger att fångar med hälsoproblem inte kommer att skickas till ADX såvida inte det finns allvarliga säkerhetsproblem.
Sickler Abu Hamza är där och han har inga vapen.
Dobbin Det finns bara 14 personer på ADX i denna kategori. Du har inte varit där. Hur får du din information?
Sickler Rapporter, inklusive från Lowenstein Center och Center for Constitutional Rights.
Dobbin Fångar på ADX får ta emot familjebesök.
Sickler Hur ofta skulle Mr Assange få ta emot besök av sin familj? Varför berättar du inte det för domstolen?
Dobbin [namn hördes inte], en dömd terrorist som försökte spränga ett plan, befinner sig på ADX och får familjebesök och telefonsamtal.
Sickler Han får kommunicera med två namngivna familjemedlemmar. Men hur ofta får han ringa eller träffa dem?
Dobbin Du har sagt att isolering på ADX kan vara på obestämd tid?
Sickler Det är mitt intryck.
Dobbin Vad har du för informationskälla?
Sickler Det är från fångar och advokater. Det är hörsägen, det medger jag. Men säger du att någon gång kommer USA:s regering att besluta att Assange sannolikt inte kommer att lämna ut sekretessbelagd information?
Dobbin Förstår du att det finns tre nivåer i H-blocket som de tilltalade kan arbeta sig igenom för att komma ut?
Sickler Nej.
Dobbin Visste du att även med SAM kan fångar mingla under sociala perioder?
Sickler Nej, det visste jag inte.
Dobbin (Citerar ECHR-dom som stöder stepdown-programmet)
Sickler Du måste ha mindre än två år kvar till frigivning. Om du av justitieministern ålagts SAM så är du inte berättigad till det programmet. Förhållandena på ADX är utomordentligt stränga.
Dobbin Kromberg anger faserna och säger att fas 3 tillåter kontakt med andra fångar.
Sickler Det låter hemskt. Även när du når fas 3 med extra privilegier. Om de gör det i praktiken är det underbart. Det låter fortfarande hemskt i mina öron.
Dobbin Det är ett framåtskridande.
Sickler Jag skulle vilja veta hur lång tid det tar.
Dobbin Vet du hur många som har frigivits från ADX? Borde du inte känna till dessa fakta?
Sickler Stället är rena tortyren. Det är odiskutabelt.
Dobbin Hur fångar behandlas beror på hur stor säkerhetsrisk de utgör.
Sickler Precis.
Dobbin Sjukvård på ADX påverkas inte av SAM.
Sickler OK.
Dobbin Håller du med om att efter Cunningham-uppgörelsen har det skett en väsentlig förbättring?
Sickler Det kan jag inte uttala mig om.
Dobbin Gordon Kromberg vittnar om att ADX Colorado har mer psykisk hälsovård per intagen än något annat federalt fängelse.
Sickler Det behövs på grund av de extrema omständigheter människor hålls i.
Dobbin Indikerar det inte för dig att vårdstandarden är bra?
Sickler Finns det meningsfull interaktion mellan patient och kliniker? Jag vet inte.
Dobbin Cunningham-uppgörelsen ledde till att över 100 personer flyttades från ADX.
Sickler Men hur många hade SAM?
Dobbin Vi har konstaterat att du inte vet någonting om förflyttning av personer med SAM.
Sickler Ja, det har du fastställt.
Dobbin Som ett resultat av Cunningham-uppgörelsen inrättades två nya psykiatriska institutioner.
Sickler Ja, för schizofreni och psykoser.
Dobbin En rapport från kriminalvården 2014 visar att vissa interner aldrig vill lämna ADX eftersom de tycker att vårdstandarden är så bra. De begår nya brott för att komma in igen.
Sickler De väljer noggrant ut vilka de pratar med. De flesta fångar är desperata för att komma ut.
Dobbin Varje rapport får ett officiellt svar från Fångvårdsstyrelsen och policyn uppgraderas ständigt.
Sickler Ja, men jag ser bara inga resultat i praktiken. Jag hade en klient nyligen, en fånge som i stället for att bli behandlad blev slagen och kastades naken ner i hålet. Det tog månader innan en domstol fick ut honom. En annan fånge nekades att få förskriven medicin för att den inte fanns med i BoP-formuläret.
Dobbin I det första fallet blev det en rättslig prövning. Så systemet fungerar.
Sickler Efter sex månader.

Det blev mer i samma stil. Korsförhöret varade i två och en halv timme. Återigen verkar det  Sickler skrivit ner mycket mer övertygande än det han framförde personligen, då han tycktes skakad av aggressionen. Svaren han gav, som låter som bestämda svar, lät griniga och svamliga när han uttalade dem. Han gav intrycket att det inte var värt besväret att samarbeta med den orubblige Dobbin och, trots att jag helhjärtat sympatiserar med honom, var det inte det som behövdes nu.

Sickler gav definitivt intrycket att han ibland instämde med åklagaren bara för att det var enklare så. Han gjorde det ofta med en röst som antydde skepsis, sarkasm eller hån, men det var inte tydligt i hans ordval och kommer inte att framgå i utskriften.

I det normala livet kan det vara en form av förlöjligande att göra korta sarkastiska svar som ”Åh ja, det är underbart” som svar på löjliga påståenden från åklagaren om förhållandena i USA:s supermaxfängelser, men i en domstol fungerar det inte alls. Till Sicklers försvar ska sägas att det faktum att han var hemma och inte personligen närvarande vid en domstolsförhandling kan delvis förklara detta. Men i domstolsprotokollet kommer att stå att Sickler säger att förhållandena i USA:s supermaxfängelser är underbara. Det visar inte på någon sarkasm.

Dobbin är nitisk bortom offensiv; hon framstår som en riktigt motbjudande person.

Den obehagliga ironin i allt detta är att både Sickler och Ellis förlöjligades och hånades för deras brist på personlig kunskap om ADX Colorado, när åklagare och domare just denna fredag ​​hade beslutat utestänga två vittnen som försvaret ville skulle vittna och som hade  personlig erfarenhet av ADX Florence. Detta är ännu ett slående exempel på det faktum att denna process är skild från varje äkta försök att hitta sanning eller rättvisa.

Föregående artikelVad händer med planeten?
Nästa artikelKommentarer till Stefan Löfvéns tal i FN:s generalförsamling
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Processen kan också vara till för att skrämma andra journalister och visselblåsare till tystnad, för människor saknar ofta ryggrad. Människoapan är allra ofta en feg apa som underkastar sig psykopatiska apor. Personligen tror jag därför att de psykopatiska aporna måste attackeras på ett sätt som skrämmer dem och andra psykopatiska apor från att begå psykopatiska gärningar mot individer med ryggrad.

  De kan givetvis attackeras med våld, t.o.m. dödligt våld (även extra utdraget och långvarigt vilket avskräcker ännu mer), för det kan faktiskt avskräcka psykopater såsom de försöker avskräcka journalister med behandlingen av Assange, men att förlöjliga deras psykopati med komedi och sarkasm är också effektiv metod, för den sarkasm kan dessa extrema narcissister oftast inte hantera. Därför vet jag faktiskt inte om sarkasmen i domstolen var helt bortkastad. Den kan ha varit utmärkt i den aspekten, eftersom den förlöjligar dem och deras psykopati.

  Det man nu kan önska sig nu är väl enbart att satiriker i hela världen ställer upp och gör narr av de psykopater som vill skapa livslång tortyr av Assange i USA, när han i själva verket inte enbart borde släppas fri, borde få fortsätta sin journalistiska gärning, men även få enorma skadestånd från den rättsapparat och de medier som har ärekränkt honom, trots bristande bevis eller domar, samt därefter har varit i princip tysta om förfalskningen av vittnesmål i Sverige, d.v.s. en rättsapparat som man inte längre kan ha tillit till.

  Utlämnas Assange så är nog britterna vid den punkt som Che Guevara talade om:

  ”Där en regering har kommit till makten genom någon form av folkomröstning, falsk eller inte, och åtminstone bevarar ett intryck av rättsstatens principer, kan gerillans utbrott kan inte främjas, eftersom möjligheterna till en fredlig kamp ännu inte har uttömts.”
  / Che Guevara

  En revolution, fritagning och demokratisk/rättslig omformning av Storbritannien skulle då sannolikt få ett mycket stort stöd, av allmänheten, tror jag, och det är exakt vad man behöver vid en revolution. Den kan även vara fredlig som ex. på Island, men jag tror inte att sittande elit kommer tillåta att den blir det, men förmodligen kommer infiltrera den med huliganer/AFA som arbetar för dem, så att polis och militär kommer få anledning att skjuta skarpt. Det är därför en ev. revolution i Storbritannien förmodligen kommer bli blodig.

 2. Afshin Rattansi intervjuar John Pilger i RT, som följt rättegången i veckor och suttit i rättssalen.
  Han säger att detta är absolut ingen vanlig rättegången där man söker sanning utan istället söker man hämnd och inte rättvisa.
  John säger att många journalister har gjort samma sak som Assange, men aldrig behandlats på detta sätt. Han menar att det är okej om man avslöjar officiella fiender ex. Kina och Ryssland, men man klarar inte av att se sig själv i spegeln och se det man inte vill se: för vi skjuter inte ned oskyldiga människor och skrattar, för det är vad Assange visar i sina filmer
  John kritiserar hur MSM har publicerat om Assange, och tar upp flera exempel, speciellt The Guardian som publicerade detta: Trump advisor Paul Manafort och ryssar har besökt Assange.
  Detta har aldrig hänt och de har aldrig bett om ursäkt för detta.
  John anser att man oemotsagt får föra fram lögner om Assange, och när någon vill bevisas motsatsen till lögnen blir de nedtystade i domstolen.
  John har intervjuat många personer i USA:s fängelser och de säger att det är ett rent helvete, så han är väldigt orolig för vad Assange kommer att göra om han hamnar där.
  I början på rättegången kom det fram bevis på att spansk säkerhetstjänst spionerat på Assange, säkerligen betalad av CIA anser John. Vilket han tycker borde varit tillräckligt för att lägga ned målet..
  Biden kallar Assange för cyberterrorist.

  Vad betyder det om han vinner valet i USA, vilket krav kommer han ställa på England, och hur kommer han behandla Assange om han utlämnas till USA.

 3. FBI Seized Legally Privileged Materials From Julian Assange After Arrest In Ecuador Embassy
  The FBI in the United Kingdom enlisted the Ecuador government’s help in seizing legally privileged materials from WikiLeaks founder Julian Assange after he was arrested and expelled from their embassy in London on April 11, 2019.

  According to Gareth Peirce, one of Assange’s attorneys, that day she “made immediate contact with the embassy in regard to legally privileged material, an issue of huge concern.” Assange wanted the material—in addition to “confidential medical data”—”identified and released to his lawyers.”

  “Repeated requests by telephone, email and recorded delivery mail were entirely ignored by the embassy,” and in testimony submitted during the final day of evidence in Assange’s extradition trial, the embassy has never responded.
  https://www.blacklistednews.com/article/78155/fbi-seized-legally-privileged-materials-from-julian-assange-after-arrest-in-ecuador.html

 4. Om de beskrivna förhållandena i Amerikanska fängelserna är sanna är inte bara Guantanamo en skandal. Stalins Gulag är inte längre ett hållbart argument mot diktaturens bestraffning & tortyr som instrument. Särskikt inte när US/UK med pervers hänförelse och i samförstånd ägnar sig åt samma sak mot politiska fångar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here