Klimatfrågan – Det brinner!?

19
4073
En bloggare deltar i manifestation för bättre klimat i Stockholm 15 mars 2019.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag.


Klimatfrågan – Det brinner!?

 

Detta är en översättning av första delen en artikel ”On Fire This Time” av John Bellamy Foster, en ledande marxistisk debattör i klimatfrågan på vänsterkanten i USA. Sociologiprofessorn JB Foster är chefredaktör för Monthly Review, en socialistisk kvalitetstidskrift som utkommit sedan 1949. I första numret fanns en artikel av en inte helt obekant forskare, Albert Einstein ”Why I am a socialist”.
Artikeln finns i novembernumret av tidskeiften och har titeln ”On Fire This Time”.

Albert Einsten

Översättningen har gjorts av en i frågan mycket intresserad dam i Göteborgstrakten, som även har översatt kommande utdrag ur den långa artikeln.

Är Fosters optimism välgrundad? Det är frågan.


On Fire This Time.

Idag kan vi se, vad som verkar vara början på en ekologisk revolution, ett nytt historiskt ögonblick som ingen annan mänsklighet har upplevt.1 Som Naomi Klein antyder i sin nya bok ”On Fire” brinner inte bara planeten, utan en revolutionär klimatrörelse håller på att resa sig och dess svar är ”On Fire” .2 Här är en kort kronologi från det senaste året, med fokus på klimataktioner i Europa och Nordamerika – även om det bör betonas att hela världen den här gången nu objektivt (och subjektivt) brinner.3

John Bellamy Foster

Augusti 2018: 15-åriga Greta Thunberg inleder sin skolstrejk utanför Sveriges Riksdagshus.
8 oktober 2018: FN: s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) släpper en särskild rapport om global uppvärmning på 1,5 ºC , som pekar på behovet av ”systemskifte …. i en omfattning som saknar motstycke.” 4 (The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) releases Special Report on Global Warming of 1.5)
6 november 2018: Alexandra Ocasio-Cortez (demokrat) väljs in som ett kongressledamot för en plattform som inkluderar New Green Deal.5
17 oktober 2018: Extinction Rebellion-aktvister ockuperar Greenpeaces huvudkontor i Storbritannien och kräver iscensättning av en massiv civil olydnad för att ta itu med klimatnödläget.
13 november 2018: Medlemmar av Sunrise-rörelsen ockuperar talmannen Nancy Pelosis kongressbyrå; den nyvalda ledamoten Ocasio-Cortez ansluter sig till dem.5
17 november 2018: Extinction Rebellion- aktivister blockerar fem broar över Themsen i London.
10 december 2018: Sunrise Movement-aktivister strömmade in på Demokratiska partiets viktiga kongressbyråer och krävde upprättandet av en särskild kommitté för en New Green Deal.
19 december 2018: Antalet kongressmedlemmarna som nu stöder en särskild kommitté för en New Green Deal stiger till fyrtio.
25 januari 2019: Greta Thunberg talar inför World Economic Forum: ”Vårt hus brinner … Jag vill att ni ska agera som om vårt hus brinner. För det gör det. ”6
7 februari 2019: Kongressledamoten Ocasio-Cortez och senator Edward Markey introducerar Green New Deal-resolutionen för kongressen.7
15 mars 2019: Nästan 2 100 ungdomsledda klimatstrejker äger rum i 125 länder, 1,6 miljoner deltar (100 000 i Milano, 40 000 i Paris, 150 000 i Montreal) .8
15–19 april 2019: Extinction Rebellion stänger av stora delar av centrala London.
23 april 2019: Thunberg talar inför Storbritanniens parlament ”Hörde ni vad jag just sa? Är min engelska okej? Är mikrofonen på? För jag börjar undra. ”9
25 april 2019: Demonstranter för Extinction Rebeillions blockerar Londonbörsen och limmar fast sig på deras entréer.
1 maj 2019: Storbritanniens parlament förklarar klimatnödläge strax efter liknande förklaringar från Skottland och Wales.
22 augusti 2019: Senator och presidentkandidat Bernie Sanders presenterar den hittills mest omfattande Green New Deal-planen och föreslår offentliga investeringar på 16,3 biljoner dollar under tio år.10
12 september 2019: Antalet kongressledamöter som stöder Green New Deal-resolutionen når 107.11
20 september 2019: Fyra miljoner människor ansluter sig till den globala klimatstrejken och arrangerar mer än 2500 aktioner i 150 länder. 1,4 miljoner protester bara i Tyskland.12
23 september 2019: Thunberg håller tal FN: ”Människor lider. Människor dör. Hela ekosystem kollapsar. Vi är i början av en massutrotning, och allt ni kan prata om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt. Hur vågar ni! ”13
25 september 2019: IPCC: s särskilda rapport om havet och kryosfären släpps, den indikerar att många lågtliggande megastäder och små öar, särskilt i tropiska regioner, kommer att få vara med om ”extrema havsnivåer” varje år fram till 2050.14

Greta Thunberg i Bryssel i oktober 2018 By Jan Ainali – still picture out of File:Greta Thunberg i Bryssel.webm, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74941583

Vågen av protester mot klimatförändringarna under det senaste året, berodde till stor del på IPCC: s rapport i oktober 2018, som förklarade att om vi ska lyckas nå målet, måste koldioxidutsläppen ha sin kulmen 2020, och därefter sjunka med 45 procent fram till 2030 och komma fram till nollutsläpp 2050, för att världen ska ha en rimlig chans att undvika en katastrofal ökning av den globala medeltemperaturen på 1,5 ºC.15

Ett oerhört stort antal människor har plötsligt blivit medvetna om att för att kunna backa från det stup som mänskligheten står inför är det är nödvändigt att påbörja stora socioekonomiska förändringar som överensstämmer med krisen i det globala systemet . Detta har resulterat i att System Change Not Climate Change, namnet på den ledande amerikanska ekosocialistiska rörelsen, blev mantrat för hela den globala klimatrörelsens gräsrötter. 16

Thunbergs och skolelevernas häpnadsväckande strejker för klimatet, Sunrise Movement, Extinction Rebellion och Green New Deal, allt inom ett år, tillsammans med de faktiska protesterna och miljoner klimataktivisters strejker, varav den stora majoriteten är unga, har inneburit en massiv förändring av miljökampen i de långt framskridna kapitalistländerna. Praktiskt taget över en natt har kampen förskjutits från dess tidigare mer allmänna ramverk för klimatåtgärder, mot rörelsens mer radikala klimaträttvisa och in under ekosocialistiska vingar.17

Klimataktionsrörelsen har till stor del varit reformistisk, och den har bara försökt att knuffa ”business as usual” i en mer klimatmedveten riktning. 400 000 demonstrerade i Klimatmarschen i New York 2014, demonstrationen organiserades av People’s Climate Movement, men den fortsatte inte till FN-skrapan där klimatförhandlare möttes, utan till 34th Street och 11th Avenue, en icke-destination, med resultatet att den hade mer karaktär av en parad än av en protest.18

Däremot är klimaträttviseorganisationer som Extinction Rebellion, Sunrise Movement och Climate Justice Alliance kända för sina direkta aktioner. Den nya rörelsen är yngre, djärvare, mer mångfaldig och mer revolutionära i sin synvinkel.19 I den nuvarande kampen för planeten finns det en växande acceptans för att de sociala och ekologiska produktionsförhållandena måste omvandlas.

Endast en förändring som är revolutionerande när det gäller skala och tempo kan dra mänskligheten ur den fälla som kapitalismen har gillrat.
Som Thunberg sa inför FN: s klimatkonferens den 15 december 2018, ”Om lösningarna inom detta system är så omöjliga att hitta, kanske vi borde ändra på själva systemet.” 20

I förändringens tid

 

Det är vanligt att i den samhällsvetenskapliga litteraturen, som representerar den rådande liberala ideologin, se samhället som något som består av dess individers handlingar.
Andra, som är mer kritiska i sitt tänkande förordar ibland den motsatta uppfattningen att individer är produkten av den övergripande sociala strukturen.

En tredje allmän mall menar att individer påverkar samhället, och samhället påverkar individer i en slags rörelse framåt och tillbaka, som en syntes av struktur och verkan.64

Till skillnad från alla dessa mainstream, mestadels liberala synsätt, som lämnar litet utrymme för äkta social ombildning, förlitar sig marxistisk teori, med sin historisk-dialektiska inställning, till vad den kritisk-realistiska filosofen Roy Bhaskar har kallat en ”transformationsmodell för social aktivitet” där individer historiskt föds in och socialiseras i ett givet samhälle (produktionssätt), som bestämmer de basala parametrarna för deras existens.65

Dessa förhållanden och fruktbärande relationer förändras emellertid på oförutsägbara, ovissa sätt under deras liv, vilket leder till oavsiktliga konsekvenser, motsägelser och kriser.

Fångade i historiska situationer som dom inte har valt, agerar människor, både spontant och genom organiserade sociala rörelser, återspeglande klass och andra individuella och kollektiva identiteter, och försöker förändra de befintliga strukturerna för social reproduktion och social förändring, vilket ger upphov till kritiska historiska ögonblick som består av radikala brytningar och revolutioner och nya oförutsedda verkligheter. Som Karl Marx skrev: ”Människor skapar sin egen historia, men de kan inte forma den precis som de vill ; de skapar den inte under omständigheter som de själva valt, utan under omständigheter som de direkt stöter på, som givits och överförts från det förflutna. ”66

Karl Marx.

En sådan förändringsmodell för social aktivitet stöder en teori om mänsklig frigörelse i historien. Existerande sociala relationer blir bojor för allmän mänsklig utveckling; men de ger också upphov till grundläggande motsättningar i arbets- och produktionsprocessen – eller vad Marx kallade den sociala metabolismen i mänsklighet och natour och som leder till perioder av kriser och förändring, som hotar den revolutionära omstörtningen av produktionens sociala relationer eller klass-, egendoms- och maktförhållanden.67

I dag står vi inför allvarliga motsättningar i naturens och samhällets metabolism och inför produktionens sociala relationer, men som vi saknar verkliga historiska förebilder för.
I antropocen sammanfaller planetens ekologiska nödläge med överackumulation av kapital och en intensifierad imperialistisk expropriering, vilket skapar en omfattande ekonomisk och ekologisk kris.68 Det är överackumulation av kapital som påskyndar den globala ekologiska krisen genom att driva kapitalet att hitta på nya sätt att stimulera konsumtionen för att hålla vinsten flödande.

Resultatet är ett tillstånd av planetarisk Armagedon, som inte bara hotar den socioekonomiska stabiliteten utan den mänskliga civilisationens överlevnad och människans art. För Klein är själva kärnan enkel och hon skriver att man ska notera att ”Marx skrev om kapitalismens oåterkalleliga brott mot ” själva naturlagarna ””. Hon fortsätter med att understryka att ”många till vänster har hävdat att ett ekonomiskt system som släpper loss det glupska kapitalets aptit skulle krossa det naturliga system som livet är beroende av.”69 Och det är exakt vad som har hänt under perioden sedan andra världskriget, genom den stora accelerationen av ekonomisk aktivitet, de rikas överkonsumtion, och som ett resultat av det, den ekologiska förstörelsen.
Det kapitalistiska samhället har länge glorifierat naturens överhöghet. William James, den stora pragmatiska filosofen, hänvisade 1906 till ”den moraliska motsvarigheten till krig.”
Även om det sällan nämns, fanns enligt James en moralisk likvärdighet med krig mot jorden, där han föreslog ”att under ett visst antal år involvera en del av armén mot naturen. ”70

I dag måste vi tänka rakt motsatt och skapa en ny, mer revolutionär moralisk motsvarighet till krig; inte en som syftar till att bilda en armé som kan erövra jorden, utan en som syftar till att mobilisera själva invånarna för att rädda jorden, för att bevara den som en plats för mänsklig boning. Detta kan endast åstadkommas genom en kamp för ekologisk hållbarhet och substantiell jämlikhet som syftar till att återuppväcka allt som är gemensamt globalt. Som Thunberg talade inför FN den 23 september 2019, ”Just här, just nu drar vi en skarp gräns. Världen vaknar. Och förändring kommer, oavsett om man tycker om det eller inte. ”

Världen brinner den här gången.

Referenser

1. ↩ Here, revolution is viewed as a complex historical process, encompassing many actors and phases, sometimes nascent, sometimes developed, encompassing a fundamental challenging of the state, along with the property, productive, and class structure of society. It may involve actors whose intentions are not revolutionary but who are objectively part of the development of a revolutionary situation. For a historical analogue, see George Lefebvre, The Coming of the French Revolution (Princeton: Princeton University Press, 1947). On the concept of ecological revolution itself, see John Bellamy Foster, The Ecological Revolution (New York: Monthly Review Press, 2009), 11–35.
2. ↩ Naomi Klein, On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal (New York: Simon and Schuster, 2019).
3. ↩ James Baldwin, The Fire Next Time (New York: Dial, 1963).
4. ↩ IPCC, Global Warming of 1.5ºC (Geneva: IPCC, 2018).
5. ↩ John Haltiwanger, “This Is the Platform That Launched Alexandria Ocasio-Cortez, a 29-Year-Old Democratic Socialist, to Become the Youngest Woman Ever Elected to Congress,” Business Insider, January 4, 2019.
6. ↩ Greta Thunberg, No One Is Too Small to Make a Difference (London: Penguin, 2019), 19–24.
7. ↩ Representative Alexandria Ocasio-Cortez, 116th Congress, 1st Session, House Resolution 109, “Recognizing the Duty of the Federal Government to Create a Green New Deal” (subsequently referred to as Green New Deal Resolution), February 7, 2019, available at http://ocasio-cortez.house.gov.
8. ↩ Klein, On Fire, 1–7.
9. ↩ Thunberg, No One Is Too Small to Make a Difference, 61.
10. ↩ Bernie Sanders, “The Green New Deal,” April 22, 2019, available at http://berniesanders.com.
11. ↩ Res. 109, “Recognizing the Duty of the Federal Government to Create a Green New Deal,” list of cosponsors available at http://congress.gov; S. Res. 59, “Recognizing the Duty of the Federal Government to Create a Green New Deal,” list of cosponsors available at http://congress.gov.
12. ↩ Eliza Barclay and Brian Resnick, “How Big Was the Global Climate Strike? 4 Million People Activists Estimate,” Vox, September 20, 2019.
13. ↩ “Transcript: Greta Thunberg’s Speech to UN Climate Action Summit,” NPR, September 23, 2019.
14. ↩ IPCC, Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, Summary for Policymakers (Geneva: IPCC, 2019), 22–24, 33.
15-. ↩ Nicholas Stern, “We Must Reduce Greenhous Gas Emissions to Net Zero or Face More Floods,” Guardian, October 7, 2018; “Transcript: Greta Thunberg’s Speech to UN Climate Action Summit.” Usually it is assumed that the world must stay below 2ºC in order to avoid a point of no return with respect to the human relation to the planet. But more and more science has pointed to 1.5ºC as the marker. Most IPCC-recognized climate mitigation schemes today assume a temporary overshooting of the 1.5ºC boundary (or else the 2ºC boundary) with negative emissions, then removing carbon from the atmosphere before the worst effects have occurred. But such a strategy, it is increasingly recognized, is worse than Russian roulette in terms of statistical odds—and more filled with illusions.
16. ↩ http://systemchangenotclimatechange.org. See also Martin Empson, ed., System Change Not Climate Change (London: Bookmarks, 2019).
17. ↩ On the distinction between climate action and climate justice, see Klein, On Fire, 27–28.
18. ↩ The climate march was followed a few days later by the Flood Wall Street action, in which protestors engaged in civil disobedience but lacked the force of numbers.
19. ↩ Klein, On Fire, 27–28.
20. ↩ Thunberg, No One Is Too Small to Make a Difference, 16.

65. ↩ Bhaskar, Reclaiming Reality, 76–77, 92–94.
66. ↩ Karl Marx, Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852; repr., New York: International Publishers, 1963): 15.
67. ↩ Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 283.
68. ↩ See Ian Angus, Facing the Anthropocene (New York: Monthly Review Press, 2016), 175–91.
69. ↩ Klein, On Fire, 90–91; Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 949.
70. ↩ William James, “Proposing the Moral Equivalent of War” (speech, Stanford University, 1906), available at Lapham’s Quarterly online.

Föregående artikelVem vann Venezuela-valet? Varför? – Uppdaterat.
Nästa artikelAmerikaner och européer förbereds noggrant för ett kärnvapenkrig!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Nej, det brinner inte. Det är svinkallt. Som vanligt vid den här tiden. Och havsnivån sjunker i förhållande till udden här utanför.

 2. Sedan en tid tillbaka har jag blivit rebellisk som en tonåring mot sådant som ”Klas” gör. Inga egna analyser, inga egna tankar eller kommentarer, bara en massa länkar. Det är som på ett bönemöte/vänstersektmöte där bibelcitaten/Lenincitaten haglar. Jag säger som Homer ”boooring!”

 3. Bertil jag har ofta kommenterat här om klimatfrågan men har också påpekat att jag har få egna
  kunskaper. Många säger att forskarna är överens och med dessa länkar vill jag bara visa att så inte är fallet. Klas

 4. Klas 3 videolänkar (jag har aldrig haft konto på multiskandalsajten facebook och därför kan jag inte kommentera den länken) är mycket intressanta.
  Mest undrar jag nu varför den klimathysteriska kampanjen ignorerar fakta som var känd redan före WWII.
  Jfr.
  Jag har just tittat på videon från 2018 som framhäver Raymond H. Wheelers viktigt arbete på 30-talet. 
  Solen och klimatet
  https://www.youtube.com/watch?v=phaBUQ3NU1w&app=desktop %5B5:30%5D The Sun is going to sleep last grand solar minimum 400 years ago(3) • 4 jan. 2018 

  För att veta mer gick jag till Wikipedia och till min stora förvåning saknas Wheeler där, utom på franska. 
  Då undrar jag hur det kan komma sig att ett arbete av en man som dog redan 1961 kunde undgå dagens datoriserade allmänhet – och universitet – i ett så brännande ämne. 

  The page ”Raymond Holder Wheeler” does not exist. 
  The page ”Wheeler Raymond Holder” does not exist. 
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Holder_Wheeler  
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycles_Wheeler 

  Qwantsök gav ingenting annat klimatrelaterat från/om Wheeler.

  http://cyclesresearchinstitute.org/cycles-research/weather/wheeler 
  Cycles Research Institute  For the Interdisciplinary Study of Cycles 

  Most of the material that we have about Wheeler is found in the book Climate: The Key To Understanding Business Cycles by Raymond Wheeler, (Revised & Edited by Michael Zahorchak).  
   
  https://www.wikidata.org/wiki/Q3420922  
  Raymond Holder Wheeler (Q3420922) No description
  Esperanto: No label defined No description defined
  French: No description defined Raymond H. Wheeler
  Swedish: No label defined No description defined

 5. OK Klas, jag ger mig. Guy fick mig på andra tankar, så nu har jag spanat in dina medskickade länkar, utom det till Facebook, för där är jag som Guy. Jag får väl vara lite mindre som Homer S nästa gång, dina länkar var intressanta.

 6. Problemet är att hela den kapitalistiska västvärlden är helt bygg på fossilbränning, och inte gärna ser förändringar som hota deras makt kontroll och vinster.

  Det börjar klarna vad som verkligen händer med klimatet. Jordens omloppsbana kring solen är inte konstant cirkulär. Avståndet ändras och den är ibland elliptisk. När jorden kommer närmare solen, värms den upp, precis som det blir varmare ju närmare man är värmelampan. Det värmer upp haven och jordytan, permafrosten smälter, havsströmmarna ändras, och väldiga mängder lagrad koldioxid och metan frigörs, och det accelererar uppvärmningen. Sahara var en gång en savann, och på sydpolen växte det skog. Människan kan inte påverka detta, bara anpassa sig. Detta är cykler på hundra miljoner år eller mer. En intressant artikel här.
  https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/120787344/south-islandtype-forests-flourishednear-south-pole-90-million-years-ago-study-shows
  https://www.cnn.com/2018/01/05/health/polar-forest-antarctica/index.html
  https://www.bbc.com/news/science-environment-12378934

  Människan bör snarare koncentrera sig på att förbättra miljö än att försöka manipulera klimatet. Tro inte på mediapropagandan. Dom tillhör samma träsk som de som vill vilseleda er.

  • Så du menar att den konsensus som råder bland forskarna om att människan påverkar klimatet inte går att lita på? Har jag förstått dig rätt?

   • Människan påverkar klimatet, det är ett konsensus som jag håller med om, frågan är hur mycket jämfört med naturens egna krafter. Står du på bryggan och häller ut ett glas vatten i havet stiger ju havsnivån, odisputabelt, men hur mycket påverkar det. En skogsbrand i Australien producerar med koldioxid per minut än hela Sveriges befolkning under flera år. Det betyder inte att vi skall strunta i alltihopa, utan att vi bör koncentrera oss på miljön istället för BigBusiness och statens ansträngningar att använda klimatförändringarna för att ytterligare skinna befolkningen.

   • Catarina Östlund.. Mainstream media, förkortat MSM, är etablerade och traditionella medier som utgör en så kallad huvudströmning eller ett övergripande flöde inom medielandskapet. Dessa kännetecknas av stora distributionskanaler och utgör de medier som de flesta mediekonsumenter kommer i kontakt med.
    Sveriges klimatrapportering är allt annat än opartisk och att fabeln om gemensam klimat-konsensus är en totalitär tankefigur som hör hemma i fascistiska och kommunistiska system.
    De kommunistiska samhällen som existerade i vår närhet före 1989 byggde i väsentlig grad på ”gemensamma verklighetsbilder” som levererades av statliga etermedier och statliga tidningar som ”Pravda”, ”Neues Deutschland”, ”Rude Pravo” och ”Scinteia”. Det var en tillrättalagd verklighetsbild, där väsentliga fakta undanhölls och där endast en hårt politiserad tolkning (eller verklighetsbild) var tillåten.

    • Uppriktigt sagt, Ivan du svamlar…. och försöker som en del av er andra andra blanda bort korten!
     Läs vad briljanta Greta sa i sitt sommartal!
     Mitt budskap är och har alltid varit…lyssna på forskarna! Lyssna  på vetenskapen. 
     Vilka forskare då, kan man invända…inom alla vetenskapliga områden råder det självklart en konstant pågående debatt, det är så vetenskap fungerar , och klimatkrisförnekare och fördröjare älskar den här vinkeln… att sprida tvivel om huruvida det råder konsensus  om klimatforskningens grunder…det argumentet går att använda i nästan alla andra frågor men det går inte längre att använda  här, det tåget har gått.. 

     Debatten är över…debatten kring det globala antagandet och erkännandet av parisavtalet och IPCC:s rapporter är över…för det är det som gäller… Vad är det så som står där? 

     I Paris förpliktigade sig världens regeringar till att hålla uppvärmningen väl  under 2 grader C… men i den senaste uppdateringen  från IPCC  så understryker man att det inte är en säker nivå. Vi har idag redan passerat ca 1, 2 grader och i rapporten betonar man istället vikten av  att begränsa  höjningen av den globala medeltemperaturen  till under 1, 5  grader, och det är för att ge oss största möjliga chans  att undvika att  passera sk “tipping points”  och att sätta igång oåterkalleliga kedjeeffekter bortom  mänsklig kontroll.  
     Så var ska vi börja?  Jag skulle föreslå att vi gör det som alla världens regeringar  har förpliktigat sig till att göra i Parisavtalet… nämligen att utgå från den mest  exakta officiella konsensusrådande forskning  som finns idag.  Och den hittar vi bl a på sidan  108, kapitel  2 i  IPCC:s SR 1, 5 rapport, där står det angivet att första januari  2018  hade vi 420 gigaton CO2 kvar  globalt att släppa ut för att ha  en 66%:s Chans  att hålla oss under 1, 5 grader C. Vi släpper idag ut ca  42 gigaton Co2 varje år, om man inkluderar landanvändning som skogs och jordbruk,  så idag är vi snart redan nere på  300 gigaton  CO2 kvar. Det motsvarar mindre än 7 1/2 år  av dagens fortsatta utsläppstakt, tills den budgeten är helt  slut.  Du hörde rätt. Mindre än  7 ½ år . ”
     ”Budskapet är inte att konsensus är bevis. Det är i stället att bevis leder till konsensus.”(Uppsalainitiativet, Lasse Karlsson 2013)

    • Catarina, jag håller med Ivan och tycker inte det är svammel alls, en mycket bra beskrivning hur samhället styrs dit makteliten vill. Och vem är ”forskarna”, betalda propagandister, den som inte forskar ”rätt” och säger ”rätt” får inga anslag. Jag är inte precis okunnig eller okvalificerad själv att bedöma den av storfinansen och staterna finansierade, och styrda, ”forskningen”. Samhällesstyrningen i sig självt är intressant. Romarna uppfann systemet, Acta Diurna, världens första daglig tidning i Rom för över 2,000 år sedan, där innevånarna informerades om vad dom behövde veta, och inte informerades om vad dom inte borde veta. Nazisterna utvecklade systemet till perfektion, det var så dom lyckades styra demokratin Tyskland 1933 till 1945, och det är nazisterna system som används i Sverige idag. Inget fel på Paris avtalet, att reducera utsläppen, men vi skall inte glömma att naturens krafter klarar vi inte att styra.

     • Karl W, jag bemötte bara Ivans tal om konsensus, inget annat. Men kommentaren riktade sig till dig också, för ofta flikar du in något som kan tolkas som misstro mot just den konsensus som råder beträffande klimatet , som ex ”men vi skall inte glömma att naturens krafter klarar vi inte att styra.”

 7. Du har fått korten bortblandade för dig. Det stämmer att co2 är en växthusgas, ingen ifrågasätter det. När alarmister pratar om vetenskaplig konsensus, så finns en vetenskaplig konsensus bara så länge man håller sig till det som man faktiskt är överens om.

  Men sen finns det en skola som blandar bort korten för okunniga. Den låtsas som att det finns konsensus om konsekvenserna av den obetydliga ökningen av co2halt. Denna konsensus är fiktiv, men sprids av DN och Rapport av personer som kallar sig journalister men agerar som aktivister. Det finns ingen konsensus om meterhöga havshöjningar och massiva ökningar av katastrofväder. Varje gång du ser en katastrofartikel som hänvisar till vetenskaplig konsensus, ställ dig frågan hur de kan vara överens. Det är ju framtidsprojektioner, det är ren spekulation.

  Klimatalarmister förnekar också att avståndet till solen och solens aktivitet i stort sett är det enda som påverkar jordens temperaturer, som för övrigt är olika överallt hela tiden. Medeltemperatur är en statistisk villa. Den klimatalarmistiska skolan sprider föreställningen om nödläge och dramatiska förändringar, illusioner om kommande katastrofer i bästa Hollywood-stil, som Hollywood gjort massor av fantasyfilmer om redan.

  Vi kan inte förhindra en ny istid, men kanske skjuta upp den. Vi kan inte hindra ny co2 från att nå atmosfären, det finns massor lagrat i haven som kontinuerligt frigörs. Det finns ingen möjlighet att tvärsluta elda kol, det är för väl att det inte alls behövs. Koldioxidhalten har stigit från 0,03 till 0,04 promille på etthundrafemtio år, och medeltemperaturen har stigit någon grad. Där finns ett oändligt antal alternativa parametrar. Av det kan ingen slutsats dras om framtida temperaturer, och den som försöker skrämmas med katastrofscenarios och hävda vetenskaplig konsensus är en charlatan.

  För Sveriges del så är de årliga utsläppen 44gT, och skogen konsumerar 40gT, vi är i princip i perfekt balans lokalt. Det finns ingen enda anledning att skämmas och dra på sig tagelskjortan, särskilt inte å andras vägnar. Den svenska nationsporten.

  • Jag är inte särskilt orolig för Svenska utsläpp.
   Det som jag funderar på är nivån i atmosfären.
   Jag är inte tillräckligt kunnig för att bedöma vad 1ppm betyder i Co2 halt.
   Det jag vet är att ett perfekt balanserat system av vilket slag som helst kan hamna i obalans av mycket små förändringar.
   Vet du vad 1ppm högre Co2 betyder?
   Vad jag förstår var Co2 under 300ppm i mer än 100.000 år.
   Första gången över 300ppm år 1960, 418ppm 2020 och projektion 2050 minst 570ppm.
   Du kanske vet vad en fördubbling av Co2-halten betyder för klimatet och behöver då inte fundera.
   Jag som lekman inom Co2-haltens betydelse för atmosfären kan bara undra om det är ok med dubbelt så mycket Co2 som de senaste 100.000 åren.
   Jag är inte särskilt orolig, tycker bara det är intressant med kunskap.
   Att säga som du gör att 0.04 inte är mycket mer än 0.03 säger inget om effekten.
   Det låter bara lite att säga så.
   Jag vet ju inte varför men någon anledning finns så klart.
   Det är inte alls säker att 400-500ppm av något är ofarligt, och jag är tveksam till om du vet det.
   Men kanske är det så och då är det väl bra.
   Jag blir lite fundersam när livsviktiga system ändrar sig på ett sätt som inte skett på 100.000 år.
   Men det är ju oxo individuellt.
   Vill man inte fundera så behöver man inte, tro inte att random hen kan påverka en annan hen särskilt mycket.
   Jag tycker bara det är intressant att försöka förstå konsekvenser.
   Konsekvensanalys är bland det intressantaste som finns.
   Även ovetenskaplig så gynnar den tankeförmågan och stimulerar fantasin.
   Hoppas du får en bra dag.
   M.v.h.

   • Bara ang ”svenska utsläpp”. Den svenskas imperialismen har någon milj anställda utomlands, många i produktion. Där sker också ”svenska utsläpp.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here