Mänskliga rättigheter i Kina och USA – hur ser det ut?

20
3644

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Artikeln har översatts och presenteras av Karl Wang, ingenjör som nu bor i Kina. Han gör sina kommentarer direkt i texten, vilket jag markerat med hans namn Karl Wang och kursiv stil.
Text i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter har markerats i fet stil, och presenteras i totalt 30 punkter, varav de 10 första i denna artikel.

Artikeln är skriven av Godfree Roberts. Godfree Roberts: Human Rights in China and America. Denne har besökt Kina upprepade gånger sedan 1967. I år utkommer hans nya bok ”Here comes China”.

Eftersom texten med Karl Wangs kommentarer är mycket lång har den delats upp på två artiklar. Detta är alltså del 1.

Översättarens notering. Jag har inte följt den klassiska metoden att göra en ”ordagrann” översättning, mycket av texten blir så svårläst. Jag har använt mening och innehåll i ursprungstexten vid översättningen, alltså hur en skribent troligen skulle ha uttryckt sig om detta varit skrivet på svenska från början. Jag har inom [–-] även korrigerat en del sakfel eller lagt till förklaringar till originaltexten.

 

 


Mänskliga rättigheter i Kina och USA.

”Behandla andra som du vill att dom skall behandla dig”

Fritt efter Konfucius, eller Kǒng Fūzǐ (孔夫子), som betyder ”Mästar Kǒng”. Kinesisk filosof som levde 551–479 f.Kr.

De som är kristna söker gärna personlig befrielse från världsligt slaveri och träldom genom att prioritera abstrakta rättigheter som fri och ohämmad yttrandefrihet i tal och skrift, vi söker exportera detta som ”mänskliga rättigheter” och använda dem som en motivering att invaderande andra länder. Det imponerar inte på kineserna, säger Randall Nadeau [1].

Sådana ”västerländska åsikter baserade på kristna värderingar som individens totala autonomi, individens prioritering över familjen och individens prioritering över staten i ett överlägset förhållande till världen, är främmande för kineserna. Väst definierar mänskliga rättigheter som ”frihet från” förtryckande tendenser från familjen och staten och grundar mänskliga rättigheter i alla människors grundläggande jämlikhet. Således likställs de mänskliga rättigheterna med den självständiga individens oberoende från samhällets restriktioner.”

Kineserna prioriterar familjen över individen och staten över familjen, de söker befrielse genom uppfyllande av deras gemensamma ansvar och ser materiellt välbefinnande som primärrätt och offentligt tal som sekundär. De prioriterar [2] moral över lagen, samhället över individer, den andliga över materialet, ansvaret för rättigheter, nationellt välbefinnande över demokrati, ordning över frihet, detta liv över det nästa, harmoni över konflikt, civilisation över fattigdom och familj över social klass. Deras skapande av ett xiaokang-samhälle [betyder ungefär ett blygsamt och anspråkslöst samhälle] kommer i deras ögon att vara den största mänskliga rättighetsprestationen i historien.

[Karl Wang. Man prioriterar familjen över individen, och i vissa avseenden kollektivet över familjen, men inte staten över familjen. Inte heller ser man ”materiellt välbefinnande ”som en primärrätt utan snarare fredliga och harmoniska mänskliga relationer som en primärrätt. ] [Fel. Man prioriterar inte moral över lagen, men tolkning av lagen skall styras av mänsklig pragmatik och förståelse.] [Västerländsk demokrati figurerar inte alls i Kina. Man prioriterar fred, frihet harmoni, samverkan och samarbete över konflikt. Detta är fundamentalt i Kina och dess många kulturer.]

För att vara tydlig, har de ingen grundläggande meningsskiljaktighet med oss i den övriga världen. Konfucius [3] insisterade själv på att alla rättigheter börjar med individuellt ansvar: ”Från Himmelens Son ner till folkets massa måste alla som person vara roten till allt annat ”och Mao [4] sa:” Med politiska mänskliga rättigheter menar vi frihet och demokrati. ”2010 berättade premiärminister Wen Jiabao 2003-2013,” Vetenskap, demokrati, rättsstatsprincipen, frihet och mänsklighet rättigheter är inte begrepp som är unika för kapitalismen. Snarare är de gemensamma värderingar för hela mänskligheten genom hela mänsklighetens historia, dom är den mänskliga civilisations frukter. Det är bara det – på olika historiska stadier och i olika länder – uppnås de på olika sätt och i olika former. ” [Karl Wang: Mao talade inte om vad västerlänningar menar med ”demokrati”, utan som filosofen LaoTsi, en filosof från 600 talet f.Kr. formulerade det: ”Den som vill leda ett folk måste kunna följa dom”] [Krav och ansvar är mycket fundamentala rekvisit i Kina.]

Nationella prioriteringar kan skilja sig, men fördragsförpliktelser gör det inte. Både Kina och USA har ratificerat FN: s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna, så låt oss jämföra deras följsamhet med dokumentets krav. Eftersom vi hör mycket kritik av Kinas mänskliga rättigheter och lite av våra egna är det lämpligt att börja med expresident Jimmy Carters påminnelse. [5] ”Förenta staterna har övergett sin roll som världens ledare för mänskliga rättigheter. Att de högsta tjänstemännen nedlåter sig till att mörda människor utomlands, inklusive amerikanska medborgare, är bara det senaste och störande beviset på hur lågt vår nations kränkning av de mänskliga rättigheterna har sjunkit.

 

Denna utveckling började efter terrorattackerna den 11 september 2001 och har sanktionerats och eskalerats av både Republikaner och Demokrater genom lagstiftningsåtgärder, och utan protester från allmänheten. Som ett resultat kan vårt land inte längre tala med moralisk auktoritet om dessa kritiska frågor. I exemplen nedan har jag inte försökt att vara balanserad, utan snarare att visa att vi, världens ledande människorättskritiker, sällan observerar även de grundläggande rättigheterna vi svurit att upprätthålla.”

FN:s universella förklaring om mänskliga rättigheter.

Inledning: FN: s universella förklaring om de mänskliga rättigheterna röstades igenom den 10 december 1948 med avsikt att varje individ och varje organ i samhället, skall hålla denna förklaring ständigt i åtanke, och ska sträva efter att leda och utbilda alla för att främja respekten för dessa rättigheter och friheter och genom progressiva åtgärder, nationella och internationella, för att säkerställa deras universella och effektiva erkännande och efterlevnad, både bland medlemsstaternas folk själva och bland de folk i territorier som omfattas av deras jurisdiktion.

1. Alla människor är födda fria med lika i värdighet och rättigheter. De är begåvade av förnuft och samvete och bör agera mot varandra i broderskapets anda. I World Values Survey [6] sa fler kineser än amerikaner att de kände sig fria. [
Karl Wang: Det är sant, men det bör tilläggas att i Kina ställs dessutom stora krav på hur friheten tillämpas, och envar känner ett långtgående personligt ansvar för sina egna, och även familjens, handlingar. Dessutom finns en mycket stor, men inte obegränsad, tolerans]

2. Alla har rätt till alla rättigheter och friheter som anges i denna deklaration, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse eller annat status. Vidare ska ingen åtskillnad göras på grundval av den politiska, rättsförvaltningsområde eller internationella statusen för det land eller territorium som en person tillhör, oavsett om den är oberoende, ansvarig, icke-självstyrande eller under någon annan begränsning av suveränitet. Kinas liangshaoyikuan-politiska privilegier, ger sin lokala utbildning företräde och visar ökad överseende mot brott – står i motsats till vår behandling av minoriteter. [Karl Wang: Liangshaoyikuan (Chinese: 兩少一寬) är en grundläggande rättsprincip i Kina att minoritetsfolk är garanterade sitt eget rättsväsende, att stifta och tillämpa lokala lagar, inklusive icke nedskrivna traditionella lagar, få lokal utbildning, praktisera sin egen kultur och språk, inom vida gränser, även om det går emot nationella lagar.]

3. Alla har rätt till liv, frihet och säkerhet. Jimmy Carter säger [7], ”Avslöjanden att höga tjänstemän har nedlåtit sig till att lönnmörda människor utomlands, inklusive amerikanska medborgare, är bara det senaste, störande beviset på hur långt vår nations kränkning av de mänskliga rättigheterna har sjunkit.” Samtidigt som vi måste döma Kinas 1979-angrepp på Vietnam allvarligt, Amerikas attacker mot andra nationer är mer talrika och mindre motiverade. [Karl Wang: Kinas ”angrepp” på Vietnam var en varningsexpedition, en metod som har rötter i Asiens historia och kulturer. Något liknande i västerländsk medvetande finns inte.]

4. Ingen får hållas i slaveri eller i träldom; Slaveri och slavhandel ska vara förbjudna i alla former. Tvångsarbete är vanligt i amerikanska fängelser och på fängesejordbruk.

5. Ingen ska utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Jimmy Carter: ”Vår regerings politik mot terrorism bryter nu klart åtminstone 10 av de 30 artiklarna, inklusive förbud mot grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” [Karl Wang: Här bör påpekas att träldom och omänskliga och förnedrade bestraffningar pågick i Tibet ända till 50-talet. Kina har mycket framgångsrikt avskaffat detta, men anhängare av den tidigare teokratiska och autokratiska grymma styrelseskicket vill återinföra det.]

6. Alla har rätt att erkännas överallt som en individ och person inför lagen. Vi i USA håller fångar i Guantanamo speciellt för att undvika att erkänna dem som personer inför lagen. Vi litar på vårt rättssystem hälften så mycket som kinesiska litar på sitt.

7. Alla är lika inför lagen, och har rätt till lika skydd av lagen, utan diskriminering. Alla har rätt till lika skydd mot diskriminering under denna förklaring och mot incitament och påverkan för sådan diskriminering.

[Karl Wang: Det bör påpekas här att det kinesiska rättsväsendet fungerar olika det västliga. Ett brott begås, en misstänkt häktas av en domstol. Om det föreligger risk för flykt, brott eller skada sätts den misstänkte i förvar, mestadels i en vanlig bostad. Polisen utreder nu, ingen tillåts påverka den utredningen, den misstänkte tillåts inte kommunicera, inte ens med en försvarare. När utredningen är klar överlämnas den till åklagaren, den misstänkte och försvararen, som regel inte en advokat. Om åklagaren väljer att åtala måste den misstänkte ges tillfälle att erkänna och göra avbön, eller välja att bestrida i öppen domstol. Om inte, släpps den misstänkte. Sedan följer en plea-bargaing process, åklagare och försvar försöker komma överens om påföljd som skall accepteras av den anklagade. Vid till exempel ett inbrott kan det bli att återlämna det stulna, betala skadestånd och ersättning, och ett fängelsestraff. Detta går sedan till en domstol som granskar att överenskommelsen ligger inom lagens ramar, och att de skadelidande tas om hand. Sedan fastställer man överenskommelsen som en dom. Det är därför det ser ut som om 90% av alla domar är fällande efter korta överläggningar. De fall där bevisen inte räcker eller personen anses oskyldig kommer ärendet aldrig fram till domstolen]

8. Alla har rätt till effektiva åtgärder av behöriga nationella domstolar för brott mot de grundläggande rättigheterna som beviljats honom enligt konstitutionen eller lagen. Amerika förnekade effektiva åtgärder för Guantanamo-fångar, Chelsea Manning, Julian Assange och Edward Snowden och fängslar och avrättar fler svarta än Sydafrika under apartheidregimens glansdagar, oftast utan rättegång.

[Karl Wang: Domstolsväsendet i USA har blivit mycket politiserat och alltmer kommit att användas som ett politiskt verktyg, vilket vi såg i fallet med Huaweis Meng Wanzhou’s kvarhållande som gisslan i Kanada. Domstolarna i Kina är idag mycket strikt förbjudna att blanda in politik i sitt arbete.]

9. Ingen ska utsättas för godtycklig arrestering, frihetsberövande eller exil. USA kidnappar och fängslar hundratals människor hemma och utomlands varje år.

10. Alla har rätt till full jämställdhet och till en rättvis och offentlig utfrågning av en oberoende och opartisk domstol i tillämpningen av sina rättigheter och skyldigheter samt över straffrättsliga anklagelser mot honom. Ex-president Carter: ”Ny lagstiftning i USA har möjliggjort att USA’s president kan fängsla en person på obestämd tid på misstankar om anknytning till terroristorganisationer. Denna lag strider mot rätten till yttrandefrihet och att anses oskyldig tills personen är bevisad skyldig, två andra rättigheter som fastställts i förklaringen. Förutom att amerikanska medborgare är utsatta för lönnmord eller frihetsberövande på obestämd tid. ”

Fortsättning med 20 punkter i del 2!

Bild 1 i Godfree Roberts artikel.

Referenser

[1] Randall Nadeau, Confucianism and the Problem of Human Rights

[2] Core Values of Chinese Civilisation. Chen Lai

[3] The Great Learning

[4] On the Correct Handling of Contradictions Among the People

[5] Cruel and Unusual Record. By JIMMY CARTER JUNE 24, 2012. New York Times

[6] World Values Survey Wave 6: 2010-2014, V55.- How much freedom of choice and control over own life?

[7] Idem

[8] Law enforcement took more stuff from people than burglars did last year. Christopher Ingraham. Washington Post, November 23, 2015

[9] Hunger in America: Compromises and coping strategies. Feeding America, 2014.

[10] Xi Jinping at UNESCO Headquarters. 2014/03/28

[11] June 2017, HRC35, “The contribution of development to the enjoyment of all human rights” and the resolution was adopted 30 to 13. A follow-up study will advance China’s ‘development first’ agenda and its resolution on “The right to food” (A/HRC/34/L.21).

Föregående artikelVad händer i Hongkong? Vilken säkerhetspolitik får Kina ha?
Nästa artikelVilka har deltagit i BLM-demonstrationerna i USA och Sverige?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

20 KOMMENTARER

 1. Intressant text, men mycket irriterande med Karl Wangs korrigeringar och tillrättalägganden. Varför kan han inte låta texten stå för sig själv? Det inger inte förtroende för Karl Wang att han agerar besserwisser.

  • Det är inte en fråga om att var besserwisser, utan att jag kan och vet hur det går till i det samhälle jag lever i, precis som du förmodligen känner det samhälle du lever i. Du vet säkert hur domstolarna i Sverige fungerar, och om någon påstod att den anklagade torteras i domstolen för att erkänna skulle du nog vilja korrigera det. Det är det jag gör. I det ständiga flödet av falska rykten om Kina tycker jag verkligen det är på plats att informera om hur det verkligen går till. Dessutom nämns saker som ”Liangshaoyikuan” utan någon förklaring vad det är. Uttrycket behöver förklaras, inte minst därför att någon liknande rättighet för minoriteter helt saknas i Sverige. Kan jag nämna Sharia. Det kan väl inte vara så att du stöder falska nyheter och falsk propaganda.

 2. I Kina käkar man hundar.

  (Denna kommentar har postats av en person i Lund som använder flera olika alias och ibland tar en annans persons namn. Det är inte tillåtet i detta forum. / redaktören)

  • ”Hundkött är kött av hundraser som föds upp och slaktas för att sedan ätas inom vissa kulturer främst i Asien (Kina, Korea och Vietnam) och vissa länder i Afrika, bland annat Nigeria.” Wikipedia.

  • Det har man slutat med sedan länge. Det lär finnas ett litet sällskap av gamla stofiler, omkring 25 personer, någonstans i södra Kina som fortfarande äter hund vid speciella tillfällen, man annars är det borta. I historiskt tid åt man på en del håll hund i Kina, men det är borta sedan länge och var aldrig omfattande. Det har aldrig varit utbrett, det är bara falska rykten. Så här är hundlivet i dagens Kina https://robingeephoto.files.wordpress.com/2011/02/002001.jpg

   • Äta hund står i strid med den svenska kulturen. Ja, kanske rentav hela den västerländska kulturen. Hunden är människans bästa vän. Man äter väl inte sina vänner?

    Jag är djurvän men inte militant. Jag har precis ätit nu och ställt tallriken åt sidan. Jag vart åt affären för ett par timmar sedan och plockade ihop en påse nya potäter och köpte en kartong med fyra frysta panerade fiskbitar i. Det står på asken det är torsk. Det blev lite högtidligt ikväll därför för det mesta äter jag inget animaliskt alls. Det gjorde jag tidigare men med EU inträdet insåg jag det inte riktigt går att lita på maten längre. Men det händer jag stoppar i mig ett par korvar med bröd på IKEA. Ibland vill jag något snabbt och enkelt. Min favorit är potatis men även gröt. Jag gillar potatis ungefär som gräsänder gillar bröd. Det passar alltid.

    • Att inte äta hund i väst har kulturell, emotionell, och ideologisk grund. Vi äter ju gärna grisar, även om grisar biologiskt står människan närmare än hunden, och är väl så intelligenta som hundar, och precis lika sällskapliga. Den västerländska kulturen är här numera ganska universellt införd i Kina, där hundar numera ses som en del av familjen, och det vimlar av hundar i bostadsområdena, till den grad att man infört restriktioner på en del platser. I stor utsträckning är det ungdomen och aktivister som ligger bakom ändringen. Hundskydds-aktivisterna har ibland varit så aktiva och även aggressiva att myndigheterna har tvingats ingripa.

  • Inte minst i USA internerar man medborgare – man har världens största fängelsebefolkning, vilken saknar rösträtt. Och man förföljer visselblåsare stenhårt, som Manning, åtalet mot Assange (massor av artiklar på denna blogg), förföljelsen av Snowden. Vilka är uighurerna?

   • Anders, ett lands förföljelsen upphäver inte ett annat lands förföljelse.

    Och när du beskriver dig själv som socialist så är ditt upprepande användandet av Karl Wang som är kapitalist och inte förespråkar marxistisk/leninistisk demokrati eller för den delen ’västerländsk’, där en liten klick har hela makten (vilket är ingen skillnad mellan Kinas och den västerländska demokratin) mycket underligt. Har du blivit kapitalist (merkantilist), modell Kina?

    • ”Har du blivit ….. (merkantilist)….?”

     Enligt ordlista betyder merkantil ”kommersiell” eller ”affärsmässig”.
     Vad är det för fel med handel? Vad jag förstår är det just affärer och handel i sin form av ramverk för arbetet som just skapat allt välstånd. Ställen som begränsat och motverkat handel har det gått mindre bra för. Mänskliga resurser har begränsats genom tvång. Det måste kännas som en ofrihet att leva så. Just handel borde vara en mänsklig rättighet om den nu inte redan är det.

    • Jag förespråkar inte marxistisk/leninistisk demokrati. Den fick jag nog av i Sovjet, DDR och Sverige. Sedan är varken jag eller Kina kapitalistisk. Kina har förhindrat att landet blir styrt av en liten finansiell klick. En metod har varit att förhindra att någon etnisk grupp köper upp en kontrollerande del av industrin och finanssektorn, vilket ju har skett i USA.

   • ”Vad har Kina gjort som inte USa redan gjort” – jo – man har skapat ett fredligt, säkert och harmonisk samhälle där alla kan gå säkra på gatorna utan risk att bli nedskjutna av antingen polisen, terrorister, eller kriminella. Ett samhälle där folk dansar på torgen på kvällen, polisen går obeväpnad, behöver inte ens patrullera, ett samhälle där alla kan säga sin mening utan ”hembesök”, uthängningar och trakasserier av journalister och extremister, ett samhälle där hemslösa eller tiggare inte finns, där alla kan äta sig mätta, sova tryggt, och välja sin livsstil, där folk har verklig påverkan på beslut av makthavare, ett samhälle med värdens starkaste skydd för privatlivet, och jag kan hålla på länge.

  • Vad man gör I Kina är inte att ”interner man uighurer och förfölja oppositionella” utan att internera och ”förfölja” våldsverkare och terrorister och internera dom innan dom kör ihjäl oskyldiga som på Drottninggatan eller hugger ihjäl oskyldiga som på IKEA. Det helt oberoende av etnisk eller religiös tillhörighet. I Sverige ”respekterar” man terroristernas ”mänskliga rättigheter” att begå våldsbrott innan dom omhändertas. Offrens mänskliga rättigheter bryr man sig inte om.

 3. USA är namnet på ett brottsligt konsortium som blev till genom att förinta miljoner ursprungsfolk i Nord Amerika. Mänskliga rättigheter avser rättigheter inom en stats territorium. Över 20 miljoner människor mördats av USA sedan 1945. Men dessa miljoner människor räknas inte i alla de vackra talen om ”mänskliga rättigheter” eftersom brotten ägde inte rum i USA. Dessutom är dessa miljoner människor inte västerlänningar.

  https://www.globalresearch.ca/us-has-killed-more-than-20-million-people-in-37-victim-nations-since-world-war-ii/5492051

  Länder som toppar mördarlistan i människans historia: USA, apartheid israel, Frankrike, Britannien, Belgien, Italien, Portugal och Spanien.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here