Ny roll för Kina och Ryssland efter Biden-seger?

16
2648

Jag har publicerat rätt många artiklar om Kina, Ryssland i ett geopolitisk sammanhagn. När jag får tips om en ny artikel, vilket händer nästan dagligen, så blir en första frågan om den har något tips att komma med. Och jag får dagligdags tips om nya artiklar, så tacksam för det!

Jag tycker nog det, och den reser intressanta frågor. Är vi verkligen på väg in i en ny situation där Kina & Ryssland kommer att arbeta tämligen oberoende av Väst på negång inte bara ekonomiskt utan moraliskt (om man nu kan sjunka så mycket djupare?).

Och författaren menar att en seger för Trump är bättre för världen än en seger för Biden! Hur resonerar karln egentligen? Artikeln av Paul Schmutz Schaller har publicerats hos The Saker.

The original article in English is published after the article in Swedish.


Ny roll för Kina och Ryssland – och hur blir det efter en Biden-seger?

På världsscenen pågår djupgående förändringar. Uppenbarligen har Kina och Ryssland tappat förtroendet för att Väst kommer att bidra till lösningen av världens problem på något konstruktivt sätt.

Kina och Ryssland har nu accepterat sin roll som de ledande krafterna med ansvaret för att hålla världen samman. Väst hade denna roll i århundraden, men den här tiden är över. Väst har väsentligen blivit destruktivt.

Väst har tappat förmågan att lösa problem och använder nu sina resurser främst för att skapa problem. I mina ögon är detta den senaste utvecklingen under de senaste månaderna och det är en epokgörande förändring.

Kina och Ryssland beslut att gå vidare utan Väst var inte lätt. De har tvekat länge. De är ganska medvetna om bördan de kommer att behöva bära. Andra länder har lett vägen. I synnerhet har Iran och Nordkorea övertygats att de inte kan räkna med väst. Detsamma gäller Hizbollah, Syrien, Kuba eller Venezuela. Men uppenbarligen hade Kina och Ryssland inte för avsikt att ”blint” följa dessa länder. Men inte bara ögonblicket har kommit för att fatta ett beslut, men Kina och Ryssland känner sig nu också starka för att gå vidare utan Väst, eller, kanske, mer exakt, trots Väst.

Den nya rollen för Kina och Ryssland innebär många uppgifter. De måste försvara någon form av internationell ordning och lag; de måste upprätthålla och till och med stärka viktiga internationella organisationer, särskilt FN; de måste försöka begränsa regionala konflikter; de måste föreslå möjliga lösningar för världens problem.

Kina och Ryssland insisterar alltid på att besluten måste fattas i en mycket mer demokratisk anda än den som Väst praktiserat. Det är ett faktum att väst undergräver mer och mer någon form av internationell lag och ordning. Deras internationella politik är destruktiv. Det finns otaliga sanktioner mot andra länder, det finns mord, konspirationer och lögner.

På senare tid finns det ingen konflikt i världen där västvärlden har försökt stödja en fredlig lösning, kanske med undantag för Afghanistan och – åtminstone under en tid – Nord- och Sydkorea. Och under den nuvarande pandemin har västvärlden inte gjort några ansträngningar för att föreslå en gemensam insats i världen; länder som Kina, Ryssland och Kuba gjorde mycket mer i den här riktningen.

Det är inte en enkel tillfällighet att Kina och Ryssland använde firande av 75-årsdagen av segern i Andra världskriget den 3 september för att klargöra sin nya roll. Under detta krig bar Ryssland och Kina nämligen redan huvudansvaret för segern över de fascistiska angriparna.

Xin Jinping skrev då till Vladimir Putin: „Kina och Ryssland axlar båda viktiga ansvar för fred i världen och för utveckling. Jag är redo att samarbeta med er för att ta 75-årsjubileet för segern i världens antifascistiska krig som ett tillfälle att leda Kina och Ryssland mot en djupare omfattande strategisk samordning. Tillsammans med det internationella samfundet bör vi skydda vår seger under Andra världskriget och internationell rättvisa och rättvisa, aktivt upprätthålla och utöva multilateralism, främja byggandet av en gemenskap med en gemensam framtid för mänskligheten, i ett försök att låta framtida generationer njuta av en värld med bestående fred, allmän säkerhet och gemensamt välstånd. ”

Vladimir Putin skrev vid samma tillfälle (3 september) till Xi Jinping att ”Det är ett gemensamt ansvar för Ryssland och Kina att skydda sanningen om andra världskrigets historia” och uppmanade de två länderna att resolut motsätta sig alla försök att förneka resultaten av kriget. Ryssland är redo ”att fortsätta aktiva insatser tillsammans med sitt allierade Kina för att förhindra krig och konflikter i världen och säkerställa global stabilitet och säkerhet.”

I sitt tal vid Valdai Discussion Club (22 oktober) har Putin mycket utvecklat Rysslands (och Kinas) nya roll. Detta är ett absolut avgörande tal, inklusive frågor och svar. Framför allt förklarar Putin att en stark stat som har medborgarnas förtroende är ”en grundläggande förutsättning för Rysslands utveckling”. Putin understryker att ”äkta demokrati och det civila samhället inte kan importeras,” bara medborgarna i ett visst land kan avgöra sitt allmänna intresse ”

.* * * * *

 

Trump och Biden i valdebatt.

Låt oss nu se på Väst. Det kommande valet i USA kommer att avgöra det officiella västerländska ledarskapet, det vill säga Trump-laget eller Biden-laget. Det är naturligtvis ett viktigt beslut, även om skillnaderna mellan de två lagen mer avser stil än innehållet. Ändå kommer resultatet att ha ett stort inflytande på Väst.

För mig är den första frågan vilken sida är minst destruktiv? Denna fråga är fortfarande ganska svår att svara på. Trump-teamet har mer och mer utvecklat en destruktiv utrikespolitik, särskilt mot Iran och Kina. Biden-teamet har koncentrerat kampanjen på att kritisera Trump-teamet, utan att ange konstruktiva projekt. Så båda sidor är i grund och botten destruktiva.

Den andra frågan är vilket lag kan få mest förtroende hos medborgarna? Valresultatet är inte avgörande. De särskilda och egoistiska intressena hos några mäktiga och mycket rika grupper har ett enormt inflytande – vid sidan av korruption och manipulation av valet.

Vad jag hör från USA antyder att Biden-teamet är ytterst arrogant och helt fristående från folket och som en följd av detta är mer beroende av de kraftfulla och mycket rika gruppernas intressen.

Detta betyder inte att Trump-teamet är nära medborgarna, men åtminstone närmare än Biden-laget; därför är Trump-teamet något mer autonomt. När det gäller väst skulle Trump-teamets seger troligen inte förändra mycket.

En seger för Trump skulle vara en liten fördel för världen eftersom Väst kommerså att förbli blockerat av interna splittringar, och nya aggressiva krig kommer att bli ganska svåra. Å andra sidan innebär en seger för Bidens team risken att båda ledande politiska partier i USA kommer att enas om att planera nya krig.

Hur stor är denna fara? Den bör inte underskattas. Trump-teamets kraft kommer mer från direkt folkligt stöd. Om detta stöd försvagas tillräckligt så kommer de särskilda egoistiska grupperna att försöka eliminera Trump-teamet och dess anhängare från inflytande. Dessutom kommer den ”moraliska” och ”ideologiska” imperialismen i hela väst att få ett stort uppsving.

Dessa ”förhoppningar” i Väst inför perspektivet på en Bidens seger är dock en ren illusion. De är bara baserade på nostalgi. Det är helt enkelt nonsens att tro att problemen i väst skapades av Trump-teamet och dess anhängare. En seger för Väst kan inte lösa Västs inre problem och Väst kan inte återfå sin tidigare styrka.

Den ”moraliska” (humanitära”) imperialismen vill straffa alla länder som inte har ett, ofta importerat, västerländskt liberalt system. Men detta är omöjligt. Världen har blivit alltför diversifierad. Så, trycket mot denna patologiska känsla av västens överlägsenhet kan vara ganska farlig.

Vilken är min prognos? Vi bör förvänta oss en seger för Biden. Som jag förklarade är detta inte vad jag skulle önska. Val har dock egna lagar. Ofta är det centrala ämnet i valstriden av avgörande betydelse. När det centrala ämnet var den sociala oron i de amerikanska städerna, hade Trump-teamet en klar fördel. Men nu verkar det centrala ämnet ha flyttats till pandemin. Detta gynnar Bidens team.

Jag tror inte att Biden skulle ha bättre hanterat pandemin. Men det var Trump som var president under pandemin. Därför kommer han i någon mening att bli ansvarig för pandemin.
Naturligtvis är det möjligt att Trump-laget vinner. Det är också möjligt att det blir kaos efter valet. Men ändå räknar jag inte med ett sådant resultat. Mer troligt är att någon form av hat riktat mot Trump-teamets anhängare.
Om så sker blir USA mer alienerat i Väst.

* * * * *Nationella val är inte isolerade händelser. De äger rum i ett globalt sammanhang. Detta globala sammanhang måste övervägas för en korrekt bedömning av resultaten. Detta är det första valet i en ny epok, som kännetecknas av Kinas och Rysslands nya roll. Man kan anta att de kommer att ge viktiga tips om hur världen kommer att utvecklas i den nya epoken.


New role for China and Russia – and how after a Biden victory?

On the world stage, profound changes are under way. Obviously, China and Russia have lost the confidence that the West will contribute to the solution of the world’s problems in some constructive manner. China and Russia have now accepted their role as the leading forces with the responsibility of holding the world together. The West held this role for centuries, but this time is over. The West has essentially become destructive. The West has lost the power of solving problems and now use her resources mainly for creating problems. In my eyes, this is the central evolution of the last months and it is an epochal change.

China and Russia did not easily decide to go ahead without the West. They have hesitated for a long time. They are quite aware of the burden they will have to bear. Other countries have led the way. In particular, Iran and North Korea have come to the conviction already some time ago that they cannot count on the West. The same is true for Hezbollah, for Syria, for Cuba, or for Venezuela. But apparently, China and Russia did not intend to „blindly“ follow these countries. However, not only the moment has come to take a decision, but China and Russia now also feel strong enough to advance without the West, or, may-be more precisely, despite the West.

The new role for China and Russia includes a lot of functions. They have to defend some kind of international order and law; they have to maintain and even strengthen important international organizations, in particular the UNO; they have to try to contain regional conflicts; they have to propose possible solutions for the world’s problems. Of course, this cannot and will not be done in a dictatorial manner. China and Russia always insist that the decisions must be taken in a much more democratic spirit than that which was – and is – practiced by the West.

It is a fact that the West does more and more undermine any kind of international law and order. Their international politics is destructive.There are countless sanctions against other countries, there are murders, conspiracies, and lies. In recent times, there is no conflict in the world where the West has tried to support a peaceful solution, may-be with the exception of Afghanistan and – at least for some time – of the two Koreas. And during the current pandemic, the West has made no effort in order to propose a common reaction of the world; countries like China, Russia, and Cuba did much more in this direction.

It is not a simple coincidence that China and Russia used the occasion of the 75th anniversary of the victory in World War II, the 3 September, in order to clarify their new role. Namely, during this war, Russia and China already bore the principal responsibility for the victory over the fascist aggressors.

In this context, Xin Jinping wrote to Vladimir Putin: „China and Russia both shoulder important responsibilities for the cause of world peace and development. I am ready to work with you to take the 75th anniversary of the victory of the World Anti-Fascist War as an opportunity to lead China and Russia towards deeper comprehensive strategic coordination. Together with the international community, we should firmly protect our victory in World War II and international fairness and justice, actively uphold and practice multilateralism, promote the building of a community with a shared future for mankind, in a bid to allow future generations to enjoy a world featuring lasting peace, universal security and common prosperity.“

Vladimir Putin, on the same occasion (3 September), wrote to Xi Jinping that „it is a common responsibility of Russia and China to safeguard the truth of WWII history“ and called on the two countries to resolutely oppose any attempt to deny the outcomes of the war. Russia is ready “to continue active efforts jointly with its ally China in order to prevent wars and conflicts in the world and ensure global stability and security.”

In his speech at the Valdai Discussion Club (22 October), Putin has very much developed the new role of Russia (and China). This is an absolutely crucial speech, including the questions and answers. In particular, Putin explains that a strong state which has the confidence of the citizens is „a basic condition for Russia’s development“. Putin underlines that „genuine democracy and civil society cannot be ‚imported‘ … only the citizens of a particular country can determine their public interest“.

* * * * *

Now let us come to the other side, the West. The upcoming US elections will determine the official Western leadership, that is, the Trump team or the Biden team. It is of course an important decision, even if the differences between the two teams are may-be more in style than in the content. Nevertheless, the outcome will have a big influence on the whole West. So, let us try to consider the consequences.

For me, the first question is, which side is less destructive? This question is still quite difficult to answer. The Trump team has more and more developed a destructive foreign politics, in particular against Iran and China. The Biden team on the other hand has concentrated the campaign essentially on the destruction of the Trump team, without mentioning constructive projects. So both sides are basically and intrinsically destructive.

The second question is, citing Putin’s formula, which team may gain more confidence of the citizens? The (numerical) outcome of the elections is by far not the unique measure for this. The particulate and egoistic interests of some powerful and very rich groups have an enormous influence – leaving aside corruption and manipulation of the elections.

All what I hear from the USA hints to my feeling that the Biden team is utmost arrogant and completely detached from the people and, as a consequence, is more subdued to the particulate and egoistic interests of these powerful and very rich groups. This does not mean that the Trump team is close to the citizens, but at least it is tendentiously closer than the other team; therefore, the Trump team is somewhat more autonomous.

Concerning the West, a victory of the Trump team would probably not change much. This would be a small advantage for the world since the West will – partly – remain blocked by internal divisions, and new aggressive wars will be quite difficult. On the other hand, a victory of Biden’s team bears the risk that both leading political parties in the USA will unit in order to plan new wars.

How big is this danger? It should not be underestimated. The power of the Trump team is basically one which comes from direct popular support. If this popular support becomes negligible, then the particulate egoistic groups will try to eliminate the Trump team and all its supporters. Moreover, in the whole West, the „moral“ and „ideological“ imperialism will obtain a big push.

However, these „hopes“ created in the West by the perspective of a Biden’s victory are a pure illusion. There are based on nothing, just on nostalgia. It is plain nonsense to think that the problems of the West were created by the Trump team and its supporters. A Biden’s victory cannot solve the inner problems of the West, and the former strength of the West cannot be regained.

The „moral“ imperialism intends to punish all countries which do not have an, often imported, Western liberal system. But this is impossible. The world has become too diversified. So, the push towards this pathological feeling of superiority of the West will probably be a straw fire. Nevertheless, it can be quite dangerous.

What is my prognosis? We should expect a victory of Biden’s team. As I explained, this is not what I would wish. However, elections have some own laws. Often, the central subject of the election battle is of crucial importance. When the central subject was the social unrest in the US cities, then the Trump team had a clear advantage. But now, the central subject seems to be have shifted to the pandemic. This favors Biden’s team. Of course, I do not think that Biden would have better managed the pandemic. But it was Trump who was the president during the pandemic. Therefore, in some sense, he will be taken responsible for the pandemic, justified or not.

Of course, it is possible that the Trump team wins. It is also possible that after the elections, there will be chaos. But still, I would not count on such a result. More probable is some kind of which hunt against the supporters of the Trump team. This could also affect everybody who is not a declared Trump hater. But this foreseeable extremism, provoked by a Biden’s victory, will again alienate the USA inside the West.

* * * * *

National elections are not isolated events. They take place in a global context. This global context has to be considered for a correct assessment of the results. These elections are the first US elections in the new epoch, characterized by the new role of China and Russia. The elections will be affected by this fundamental change, in some way or another. It can be supposed that they will give important hints how the world will proceed in the new epoch.

Föregående artikelHur polisen stoppar oliktänkande i Nordkorea, nej jag menar FBI i USA
Nästa artikelAndrej Bogdan, tidigare stabschef för Ukrainas president Zelensky säger “Vi förrådde Putin brutalt”. Vad menar han?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Inte bara Kina och Ryssland har tröttnat på USA utan även solen. Det är skymning i det landet. Risken att den slits itu i små bitar är överhängande. För världens del vore det bästa som skulle hända om USA gick Sovjets väg – det vill säga brytas samman i mindre stater såsom Kalifornien, Texas och Florida mm.

  Kina och Ryssland kan tillsammans ta hand om den multi-polär världen som håller på att födas. EU är väldig duktigt på att eka lakej. Den kan fortsätta göra det fast på Mandarin den här gången och rikta kritik och anklagelser mot USAs vad gäller brist på ”friheter”, ”demokrati”och ”rättigheter”

  Här är en glimt av vad som väntar Mad House USA

  https://www.globalresearch.ca/american-empire-will-fall-not-america-itself/5697307

 2. När funktionärer från Reagan-eran framstår som både radikala och de enda förnuftiga, då förstår man hur djupt USA har sjunkit. Tidigare utrikesministern George Schulz var i veckan ute och beklagade hur det ena nedrustningsavtalet efter det andra sagts upp av USA. Paul Craig Roberts låter som en gamla tiders vänsterradikal trots att han varken är det eller påstår det.

  Som artikelskribenten antyder vore en seger för Biden, som sannolikt omsätts i ett övertagande av Harris, en faktor som förstärker den moraliska västimperialismen med vad det innebär av fler våldsamma interventionskrig och konflikter. För Trumps del gäller oberäkneligheten. I sin desperation att motstå de mot honom riktade provokationerna har han bekräftat hur han låter sig provoceras. ”Putinvännen” som gjort det ena fientliga draget efter det andra mot just Ryssland. En stark president med visioner skulle ha satt sig på Air Force One med destination Moskva och bett det liberala etablissemanget dra åt helsike.

  Frågan är vad som händer med USA:s ekonomi. Kina är redan störst i PPP-termer. Men nu kommer Kina att dra ifrån ytterligare som en följd av lockdown-politiken i väst. Sprickorna är många och ett skred kan komma igång. Vilket ytterligare poängterar att de länder som samlas kring Kina måste börja agera alltmer proaktivt, ta ett större aktivt ansvar för den globala utvecklingen och försöka snärja elefanten i porslinsbutiken.

  • Kamala är ju gift med rätt sort (dessutom en marktjuv bosättare) så det skulle funka utmärkt om senilen Biden avlägsnades innan 20 januari och Kamala Harris ”kröns” till första kvinnliga presidenten i USA. Oavsett utgången i ”president valet” val” i USA är det absolut inte sionisterna som förlorar. Egentligen är det ett icke-val kan man väl säga i o m att det är en tävlan mellan sionist lakejer.

 3. I en intervju med Mick Kelly från marxist-leninistiska ”Freedom Road Socialist Organization” (i USA) skriver tidningen Proletären att Mick anser att ”Det är väldigt viktigt att Trump besegras. Han representerar en rasistisk och reaktionär agenda. För möjligheten till sociala framsteg och för att föra den folkliga rörelsen framåt menar vi att han måste bort.” Tja vad skall man säga om denne marxist-leninist? Han tror, och jag måste betona tror för någon vidare analys ser jag (ännu) inte, att han menar att arbetarklassen i USA får det bättre med Joe Biden. OK, det är hans syn. Hur han tror att världen i övrigt kommer att få det med JB vid rodret för USA-imperialismen det framgår inte. Vet Mick K. vilka inte bara hökaktiga utan även rent rasistiska uttalanden J.B. kom med när USA bestämt sig för att invadera Irak? Jag utgår naturligtvis ifrån att Mick inte tagit Trumps anklagelse mot Biden för att han skulle vara socialist, som skäl för att rösta på honom (Biden).
  F.ö. undrar jag vad Proletären och partiet som står bakom tidningen, Kommunisterna, tycker i frågan. De kanske tycker som den flitige skribenten på fibbloggen, Mats Parner, att Joe Biden är den mer ”anständige” av de två presidentkandidaterna?

  • Det är den kontrollerade vänstern som talar. För dessa är en anständig sionist att föredra än en clown dito. När ska vänstern lära sig att valen i USA handlar om att välja vem som tjänar bäst sionisternas intressen?

 4. Demokraterna är mer krigsbenägna, och kanske är det bättre för alla om Biden vinner. Trump är mer affärsman, här krävs en hök.

  • Jaha? Och mot vem/vilka ska Biden starta krig emot? Du menar alltså att det är bra om Biden vinner och startar nya krig? Med vilka pengar och soldater ska då USA föra krig…själva är de totalt bankrutt och inte många är beredda att åka iväg och kriga i främmande länder och dessutom alltid förlora i slutändan!

 5. Ett stort fel i skendebatten är att man dryftar enkom presidentposten, och bara två kandidater.

  Valen till båda kamrar och alla andra instanser är dock minst lika viktiga.
  Den politiska basen finns i kommunerna och delstaterna, samt inte minst i rättsväsendet.
  I de flesta europeiska länder är rättsväsendet i händerna på karriärjurister medan det är politiker som väljs till nyckelposter ”over there”. Common Law ärvd från England bidrar till mardrömmen.

  Vem som än väljs till president behöver få sina åtgärder godkända i båda kamrar.
  ”Executive orders” må missbrukas allt mer (det ökade särskilt under Obama), domarmakten missbrukas minst lika mycket.
  Trump var i grunden en lam anka, som det sägs på engelska, eftersom han hade andra kammaren och mycket av domare-kåren emot sig. Biden/Harris kan lika gärna bli det, om inte nu så om två år.

  Det finns inga som helst möjligheter till kontinuitet för en eventuellt avvikande politik när det är val vartannat år, så länge som den politiska basen ute i delstaterna och kommunerna förblir densamma. Det, med nuvarande konstitutionell ordning, kan helt enkelt bara bli ”same shit as usual” med mindre att det förekommer en mäktig politisk jordbävning.

  För oss, ute i världen, var Trumps försök till att ändra kurs på vissa punkter och hans burdus stil bättre än exempelvis den duktige dammsugare-försäljare Obamas hyckleri, ty det tvingade alla att befatta sig med verkligheten.
  Krigsbrott på löpande band beordrade av en svärmorsdröm till smörsångare var inte vad världen behövde, och är inte vad världen behöver i morgon.

  Inrikespolitiskt är det inte de två genomkorrupta och mycket heterogena partierna som har någonting att komma med.

 6. Väst har upphört att vara centrum, det kommer inte att bli något stort krig.
  Ryssland ägnar för mycket uppmärksamhet åt väst, till exempel vid en tidpunkt som hoppas på Donald Trumps makt i USA, medan länderna i öst med snabbt växande ekonomier blir ett riktigt nytt världscentrum.
  Detta tillkännagavs i radio ”Baltkom” av den ryska politiska analytikern Fjodor Lukyanov, korrespondenten för ”PolitNavigator” rapporterar.

  Provinsialitet är när du känner dig beroende av någon annan och följaktligen reagerar på andras händelser så viktiga för dig. Det är nödvändigt att bli av med det nu ännu mer än tidigare, eftersom det inte alls motsvarar den moderna världen. I den moderna världen är västcentrism inte meningsfullt, eftersom väst har upphört att vara centrum.
  Det finns många centra, och det mest växande centrumet är öst. Och det ryska problemet är rent psykologiskt. Det är i huvudet. Här är något att göra med henne.
  Gud förbjuder, jag kräver inte en kamp med väst, det måste bara placeras på den plats som det nu upptar i den globala paletten. En av de viktigaste, men långt ifrån den enda delen av världen, sade han.

  Lukyanov berättade också varför man inte borde förvänta sig ett nytt storskaligt krig på grund av USA: s uppdelning av fördraget på mellan- och kortare avståndsmissiler.
  ”Garantin för att det inte kommer att bli ett stort världskrig är närvaron av kärnvapen i de två största länderna och ett antal andra, inklusive Kina och så vidare. Detta är en garanti, inte ett INF- eller START-avtal. Naturligtvis ökar försvinnandet av det avtalsenliga graden av osäkerhet. Men dessa avtal upphörde inte för att Ryssland eller Amerika bryter mot något, det är en anledning som användes, utan för att själva modellen har tömt sig själv. Världen är inte densamma, och det som uppfanns för 60-70-talet fungerar inte längre, sammanfattade experten.
  https://www.politnavigator.net/zapad-perestal-byt-centrom-bolshojj-vojjny-ne-budet.html

  • EU har mindre och mindre betydelse för Ryssland för varje år som går! EU hade chansen att visa sin självständighet i Ukraina 2014 men backade och efter det så betraktar Ryssland EU som lakejer åt USA och globalistmaffian. Så ett krig i Europa eller världen i övrigt i större skala är nog uteslutet och det har sina militära och logistiska orsaker förutom det att det finansiella systemet skulle braka ihop och därmed den globala ekonomin. Ingen har längre råd med att starta stora krig så krigshökarna får nöja sig med att bomba u-länder i brist på annat.

 7. Idag läser jag Kina styrande Parti och dess ledare gratulerat Joe Biden till presidentposten.
  Må så vara. Det är deras val.

  På annan plats kunde jag läsa USA:s nuvarande president Donald Trump utfärdat en presidentorder som förbjuder USA-företag göra investeringar i Kinas krigsindustri.
  Så är det. Gemenskaper och samarbeten är progressivt inte bara för samhällsstyrning utan även för produktion av varor vilket företagen gärna utnyttjar så långt det går.
  Men gynnsam produktion ger även ökad makt och just där brast Sovjetunionen men Kina vill inte så gärna göra om det misstaget om de vill värna sitt inflytande i världspolitiken inte bara med vapenskrammel likt diktaturen Nordkorea.

  Det är så jag låter mig betrakta en av Donald Trumps kanske sista(?) presidentordrar.
  Åtminstone för den här omgången därför familjen Trump lär inte försvinna från USA:s politiska etablissemang.
  För mig är Donald Trump ett absolut fenomen.
  En fighter in i det allra sista.
  Att aldrig vika ner sig, att aldrig ge upp.
  Trots mäktiga intressen mot sig.
  I den landsänden där jag bor finns en liknande person i mikroformat.
  Med egen blogg ungefär lika stor som den här.
  Det känns i luften som han tänker starta eget lokalparti.
  För att ge en känga åt det (korrupta) lokalpolitiska enväldet.
  Om han får några röster?
  Ja, jag tror faktiskt det.
  Förarbetet har det absolut inte varit något fel på.
  Och Donald Trump har det ju faktiskt gått ganska bra för.
  Eller hur?

 8. Både Ryssland och Kina håller muslimerna kort. Att de skulle ha ”accepterat uppgiften att hålla världen samman” får ses som ett skämt. Det här är två framtida konkurrenter, där den ena har tio gånger mer folk, modern konsumtionsvaruindustri och hårdast slitna miljö, och den andra har världens största om än inte mest träffsäkra strategiska kärnvapen. Bägge länderna är svårt märkta av socialistisk korruption och ideologiska irrvägar. Ryssarna aktar sig för att sälja sin mest avancerade utrustning till kineserna, den blir snabbt reverseenginered, och Ryssland norr om kinesiska gränsen är tomt, medan Kina är fullt. De röda imperieresterna är inte kompatibla, ett samarbete kommer att bli på kinesiska villkor, det kommer inte ryssarna att acceptera. Ryssland och Kinas enda gemensamma intresse är deras väl inövade antiamerikanism.

  Trump är inte frasradikalt inställsam och ”woke”, har hanterat klimatbluffen och Parisfiaskot bra, men låtit Erdogans tuppkam växa. Turkiets fredssabotage i östra medelhavet är en viktig fråga för Europa. Där skulle Biden eventuellt kunna vara bättre än Trump, men Biden kommer att styra in USA i klimatåtervändsgränden. Givetvis på arbetarklassens bekostnad, en av poängerna med klimathysterin är att beröva arbetarklassen vad den vunnit på kapitalismen. Den jobbar inte tillräckligt gratis, utsugningen ska ökas över skatten, utan att man får något annat än fromma förhoppningar klimatavlatsbrev för pengarna.

  • Tja. att Kina och Ryssland hyser ”antiamerikanism” ska nog skyllas på USA och deras utrikespolitik och inget annat! Givetvis så kan USA inte göra så mycket åt varken Ryssland eller Kina militärt så det man har kvar är sanktioner och gruff om både det ena och det andra! Ingen vettig begriper sig på USA:s utrikespolitik eftersom den många gånger är kontraproduktiv men i ljuset av att Israel är prio ett för maffian som styr USA så kan den bli lite mer begriplig!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here