Putins tal vid möte med utrikesministeriets högre tjänstemän

7
207

Möte med utrikesministeriets högre tjänstemän. Foto: Aleksey Maishev, RIA Novosti

Rolf Nilsson har letat upp och översatt detta ganska långa tal. Tveksam att läsa? – räkna med att Biden och dess allierade ser till att deras ”experter” läser det http://en.kremlin.ru/events/president/news/74285

Jag återger första delen av det långa talet nedan och publicerar den andra längre delen om Ukraina separat.

(OBS! Mina markeringar i texten med fet och kursiv, ö.a.)

Lavrov i FN i april 2023

Utrikesminister Sergej Lavrov: Herr president, kolleger,

Vi är alltid glada över att se er på utrikesministeriet. Låt mig välkomna er till detta möte å hela personalens vägnar.

Först och främst vill jag uttrycka vår uppriktiga tacksamhet för er ständiga uppmärksamhet på utrikesförvaltningen: både för vår yrkesverksamhet och för att ni förser ministeriet, våra ambassader och generalkonsulat med allt som krävs för att de tilldelade uppgifterna ska kunna fullgöras på ett framgångsrikt sätt.

Jag vill också tacka de kolleger som är närvarande här från presidentens kansli, regeringen, den federala församlingen och de verkställande myndigheterna.

Vi är alltid engagerade i det närmaste samarbetet och samordningen när vi fullföljer den enhetliga utrikespolitiska kurs som fastställts av presidenten och som beskrivs i det utrikespolitiska konceptet.

Ni undertecknade den senaste versionen av konceptet i mars 2023. Vi arbetar aktivt för att stärka våra positioner på den internationella arenan och säkerställa säkerhet och de mest gynnsamma externa förutsättningarna för utveckling, med vägledning av de strategiska mål som anges där.

Som en prioriterad fråga bygger vi upp band med länderna i den globala majoriteten, den globala södern och den globala östern, omfördelar våra materiella och mänskliga resurser i enlighet med detta och överför dem till de områden där de är mest efterfrågade under de nya geopolitiska förhållandena.

Jag vill också nämna att vi aktivt hjälper till att upprätta internationella band mellan Krim, folkrepublikerna Donetsk och Lugansk samt regionerna Zaporozhye och Kherson. För detta ändamål har utrikesministeriet redan etablerat sina representationskontor i Donetsk och Lugansk och stärkt kapaciteten hos representationskontoret i Simferopol.

Jag är övertygad om att dagens möte kommer att göra det möjligt för oss att specificera alla områden av vårt praktiska arbete på den internationella arenan.

Herr president, ni har ordet

Rysslands president Vladimir Putin: Tack så mycket.

Kolleger, god eftermiddag.

Det gläder mig att få välkomna er alla och uttrycka min tacksamhet för ert aktiva arbete för Rysslands och vårt folks intressen.

Vi träffades senast i detta utökade format i november 2021, och sedan dess har det inträffat många avgörande och till och med ödesdigra händelser, utan överdrift, både i Ryssland och runt om i världen. Därför anser jag att det är viktigt att bedöma den aktuella situationen i globala och regionala frågor samt att fastställa lämpliga uppgifter för utrikesministeriet. Alla dessa uppgifter syftar till att uppnå vårt huvudmål: att skapa förutsättningar för Rysslands hållbara utveckling, säkerställa dess säkerhet och förbättra de ryska familjernas välbefinnande.

Under dagens utmanande och oförutsägbara förhållanden kräver vårt arbete inom detta område att vi koncentrerar våra ansträngningar, initiativ, uthållighet och förmågor inte bara för att svara på aktuella utmaningar utan också för att fastställa vår egen långsiktiga agenda. Vi bör föreslå möjliga lösningar på grundläggande frågor som inte bara berör oss utan hela det internationella samfundet. Det är av avgörande betydelse att vi diskuterar dem med våra partner på ett öppet och konstruktivt sätt.

Låt mig upprepa: världen förändras snabbt. Den globala politiken, ekonomin och den tekniska konkurrensen kommer aldrig att vara densamma som tidigare. Fler länder strävar efter att stärka sin suveränitet, sin självförsörjning och sin nationella och kulturella identitet. Länderna i syd och öst får en allt mer framträdande roll, och Afrika och Latinamerika får en allt viktigare roll. Sedan sovjettiden har vi alltid erkänt betydelsen av dessa regioner, men idag har dynamiken helt förändrats, och detta blir alltmer uppenbart. Omvandlingstakten i Eurasien, där många betydande integrationsprojekt pågår, har också accelererat avsevärt.

Denna nya politiska och ekonomiska verklighet ligger nu till grund för den framväxande multipolära och multilaterala världsordningen, och detta är en oundviklig process. Den återspeglar den kulturella och civilisatoriska mångfald som är en naturlig del av mänskligheten, trots alla försök till artificiell förening.

Dessa djupgående, systemomfattande förändringar inspirerar verkligen till optimism och hopp, eftersom inrättandet av multipolaritet och multilateralism i internationella frågor, inklusive respekt för internationell rätt och bred representation, gör det möjligt att lösa de mest komplexa problemen tillsammans för den gemensamma nyttan och att bygga upp ömsesidigt fördelaktiga förbindelser och samarbete mellan suveräna stater för folkens välbefinnande och säkerhet.

En sådan framtidsvision stämmer överens med de allra flesta länders strävanden. Detta visar sig bland annat i det växande intresset för arbetet i en universell sammanslutning som BRICS, som bygger på en kultur av förtroendebaserad dialog, suverän jämlikhet mellan medlemmarna och respekt för varandra. Under det ryska ordförandeskapet i år kommer vi att underlätta ett smidigt införlivande av nya BRICS-medlemmar i föreningens arbetsorgan.

Jag ber regeringen och utrikesministeriet att fortsätta det konkreta arbetet och dialogen med våra partner för att se till att BRICS-toppmötet i Kazan i oktober kommer att innehålla en betydande uppsättning överenskomna beslut som kommer att bestämma inriktningen på vårt samarbete inom politik och säkerhet, ekonomi och finans, vetenskap, kultur, idrott och humanitära band.

I allmänhet anser jag att BRICS potential kommer att göra det möjligt för organisationen att bli en av de viktigaste reglerande institutionerna i den multipolära världsordningen.

Jag vill i detta sammanhang påpeka att det redan pågår internationella diskussioner om parametrarna för samspelet mellan stater i en multipolär värld och om demokratiseringen av hela systemet för internationella förbindelser. I detta avseende har vi tillsammans med våra kolleger i Oberoende staters samvälde kommit överens om och antagit ett gemensamt dokument om internationella förbindelser i en multipolär värld. Vi har också bjudit in våra partner att diskutera detta ämne på andra internationella plattformar, främst inom SCO och BRICS.

Vi är intresserade av att främja denna dialog inom FN, bland annat om ett ämne som är så viktigt för alla som skapandet av ett odelbart säkerhetssystem. Med andra ord måste globala frågor baseras på principen att säkerheten för vissa inte kan garanteras på bekostnad av säkerheten för andra.

Låt mig påminna er om att det internationella samfundet i slutet av 1900-talet, efter den intensiva militära och ideologiska konfrontationen, hade ett unikt tillfälle att bygga upp en pålitlig och rättvis säkerhetsordning. Detta krävde inte mycket – helt enkelt förmågan att lyssna till alla berörda parters åsikter och en ömsesidig vilja att ta hänsyn till dessa åsikter. Vårt land var fast beslutet att engagera sig i ett konstruktivt arbete av detta slag.

Ett annat synsätt var dock förhärskande. Västmakterna, med USA i spetsen, ansåg att de hade vunnit det kalla kriget och hade rätt att bestämma hur världen skulle organiseras. Den praktiska manifestationen av detta synsätt var projektet med en obegränsad expansion av det nordatlantiska blocket i tid och rum, trots att det fanns alternativa idéer för att garantera säkerheten i Europa.

De besvarade våra berättigade frågor med ursäkter och hävdade att det inte fanns några planer på att angripa Ryssland och att Natos utvidgning inte var riktad mot Ryssland. De glömde effektivt bort de löften som gavs till Sovjetunionen och senare Ryssland i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet om att blocket inte skulle acceptera nya medlemmar. Även om de erkände dessa löften skulle de skratta och avfärda dem som enbart muntliga försäkringar som inte var juridiskt bindande.

Under 1990-talet och senare påpekade vi konsekvent den västerländska elitens bristfälliga strategi. I stället för att bara kritisera och varna dem föreslog vi alternativ och konstruktiva lösningar och betonade behovet av att utveckla en europeisk och global säkerhetsmekanism som skulle vara godtagbar för alla inblandade parter (jag vill understryka detta). Det skulle ta för lång tid att räkna upp alla de initiativ som Ryssland har lagt fram genom åren.

Låt oss påminna om idén om ett europeiskt säkerhetsfördrag, som vi föreslog 2008. I december 2021 överlämnades ett memorandum från det ryska utrikesministeriet till USA och Nato, där samma frågor behandlades.

Alla våra upprepade försök (det är omöjligt att räkna upp dem alla) att övertyga våra partner, liksom våra förklaringar, vädjanden, varningar och förfrågningar, möttes dock inte av något svar. Västländerna, som inte så mycket är övertygade om att deras sak är rättfärdig som om sin makt och förmåga att påtvinga resten av världen vad de vill, bortsåg helt enkelt från andra perspektiv. I bästa fall föreslog de diskussioner om mindre viktiga frågor (som inte bidrog till att lösa de faktiska problemen) eller frågor som bara gynnade västvärlden.

Det stod snart klart att det västerländska konceptet, som sågs som det enda hållbara alternativet för säkerhet och välstånd i Europa och världen, i själva verket var ineffektivt. Låt oss påminna oss om tragedin på Balkan. Inrikespolitiska frågor hade förvisso bidragit till problemen i f.d. Jugoslavien, men de förvärrades i hög grad av påträngande yttre inblandning. Vid den tidpunkten framträdde huvudprincipen i Natos diplomati som allra tydligast – en djupt bristfällig princip som inte är till någon nytta när det gäller att hantera komplexa interna konflikter. I grund och botten syftar denna princip till att lägga skulden på en part (som ofta ogillas av väst av olika skäl) och släppa lös västs hela politiska, informationsmässiga och militära makt, inklusive ekonomiska sanktioner och restriktioner mot den.

Senare tillämpades samma metoder i olika länder, som vi känner till alltför väl: Irak, Syrien, Libyen och Afghanistan. Dessa ingripanden har inte gjort något annat än att förvärra befintliga problem, förstöra livet för miljontals människor, förstöra hela stater och skapa nav för humanitära och sociala katastrofer samt terroristenklaver. Faktum är att inget land i världen är immunt mot att ansluta sig till denna tragiska lista.

Till exempel försöker västvärlden just nu att på ett fräckt sätt blanda sig i Mellanösterns angelägenheter. De hade tidigare monopol på denna region, och konsekvenserna av deras agerande är nu uppenbara för alla. Sydkaukasien och Centralasien är också bra exempel. För två år sedan, vid Natos toppmöte i Madrid, förklarades att alliansen nu skulle hantera säkerhetsfrågor inte bara i Euroatlanten utan också i Asien och Stillahavsområdet. De hävdar att dessa områden inte kan klara sig utan dem. (se Pål Jonssons uttalande om detta, ö.a.) Detta var uppenbarligen ett försök att öka trycket på de länder i regionen vars utveckling de har beslutat att begränsa. Som ni vet står Ryssland högt upp på denna lista.

Låt mig också påminna er om att det var Washington som undergrävde den strategiska stabiliteten genom att ensidigt dra sig ur avtalen om antimissilförsvar, om avskaffande av missiler med medellång och kort räckvidd och om öppet luftrum, och genom att tillsammans med sina Natosatelliter avveckla det decennielånga systemet med förtroendeskapande åtgärder och vapenkontroll i Europa.

Slutligen har västländernas självcentrering och arrogans lett oss till en mycket farlig situation i dag. Vi rör oss farligt nära en punkt där det inte finns någon återvändo. Kraven på ett strategiskt nederlag för Ryssland, som har de största kärnvapenarsenalerna, visar på den extrema hänsynslöshet som västvärldens politiker uppvisar. Antingen förstår de inte omfattningen av det hot de skapar eller så är de helt enkelt uppslukade av sin föreställning om oövervinnelighet och exceptionalism. Båda scenarierna kan resultera i tragedi.

Det är uppenbart att hela det euroatlantiska säkerhetssystemet håller på att falla sönder framför våra ögon. För närvarande är det praktiskt taget obefintligt och måste byggas upp på nytt. För att uppnå detta måste vi samarbeta med intresserade länder, och de är många, för att utveckla våra egna strategier för att garantera säkerheten i Eurasien och sedan lägga fram dem för bredare internationella överläggningar.

Detta är den uppgift som ställdes i talet till den federala församlingen: att skissera en vision för jämlik och odelbar säkerhet, ömsesidigt fördelaktigt och rättvist samarbete och utveckling på den eurasiska kontinenten under överskådlig framtid.

Vad behöver göras för att uppnå detta och enligt vilka principer?

För det första

är det viktigt att upprätta en dialog med alla potentiella deltagare i detta framtida säkerhetssystem. Jag skulle vilja be er att ta upp de nödvändiga frågorna med länder som är öppna för ett konstruktivt samspel med Ryssland.

Under mitt besök i Kina nyligen diskuterade president Xi Jinping och jag denna fråga. Det noterades att det ryska förslaget inte är motsägelsefullt, utan snarare kompletterar och överensstämmer med de grundläggande principerna i det kinesiska globala säkerhetsinitiativet.

För det andra

är det viktigt att erkänna att den framtida säkerhetsarkitekturen bör vara öppen för alla eurasiska länder som vill delta i skapandet av den. ”För alla” inkluderar även europeiska länder och Natoländer. Vi delar samma kontinent, och vi måste leva och arbeta tillsammans oavsett omständigheterna. Geografin kan inte ändras.

Ja, Rysslands förbindelser med EU och många europeiska länder har försämrats, och det är viktigt att betona att vi inte bär skulden för det. Den antiryska propagandakampanjen, som involverar ledande europeiska politiker, åtföljs av spekulationer om att Ryssland har för avsikt att attackera Europa. Jag har tagit upp denna fråga tidigare, och det finns ingen anledning att upprepa den här igen. Vi förstår alla att dessa påståenden är grundlösa och endast tjänar till att rättfärdiga en kapprustning.

I detta sammanhang skulle jag vilja göra en kort utvikning. Hotet mot Europa kommer inte från Ryssland. Det största hotet mot européerna är deras kritiska och ökande beroende av Förenta staterna i militära, politiska, tekniska, ideologiska och informationsmässiga avseenden. Europa marginaliseras i den globala ekonomiska utvecklingen, kastas in i det kaos som utmaningar som migration innebär och förlorar sin internationella ställning och kulturella identitet.

Ibland får jag intrycket att europeiska politiker och företrädare för den europeiska byråkratin är mer rädda för att hamna i onåd hos Washington än för att förlora sitt eget folks förtroende. Det nyligen genomförda valet till Europaparlamentet har också visat detta. Europeiska politiker tolererar förödmjukelser, oförskämdheter och skandaler, såsom övervakning av europeiska ledare (.ex. Angela Merkel, se här, ö.a.), medan Förenta staterna helt enkelt utnyttjar dem för egen vinning. De tvingas t.ex. köpa dyr gas, som kostar tre till fyra gånger mer i Europa än i USA. Dessutom pressas europeiska länder att öka vapenleveranserna till Ukraina. Kraven är konstanta, och sanktioner mot europeiska ekonomiska aktörer införs utan tvekan.

De pressar nu sina partner att förse Ukraina med fler vapen och öka sin kapacitet att tillverka artilleripjäser. Vem kommer att behöva dessa granater när konflikten i Ukraina är över? Hur garanterar detta den europeiska militära säkerheten? Det är svårt att förstå. USA investerar i militär teknik, särskilt avancerad framtida teknik som utforskning av rymden, moderna drönare och anfallssystem som bygger på nya fysikaliska principer. Förenta staterna finansierar områden som kommer att forma karaktären på framtida väpnade konflikter, liksom nationers militära och politiska makt och deras ställning i världen. Dessa länder förväntas investera i områden som är av intresse för USA. Detta innebär dock inte att den europeiska potentialen utökas. Låt dem göra som de vill. Vi kommer förmodligen att dra nytta av det, men i själva verket är det så situationen ser ut.

Om Europa vill fortsätta att vara ett oberoende centrum för global utveckling och en kulturell och civilisatorisk pol på vår planet, bör det definitivt upprätthålla goda och vänskapliga förbindelser med Ryssland. Viktigast av allt är att vi är redo för detta.

Politiker som verkligen är europeiska och globala, som är patrioter för sina länder och nationer, förstår faktiskt detta enkla och uppenbara faktum. De tänker i termer av historiska kategorier och är inte bara följare av någon annans vilja och inflytande. Charles de Gaulle talade om detta under efterkrigstiden. Jag minns mycket väl att jag deltog i ett samtal 1991 där Tysklands förbundskansler Helmut Kohl betonade vikten av partnerskap mellan Europa och Ryssland. Jag hoppas att nya generationer av europeiska politiker så småningom kommer att återupprätta detta arv.

När det gäller Förenta staterna leder de nuvarande globalistiska liberala eliternas oavbrutna försök att sprida sin ideologi över hela världen, att på ett eller annat sätt upprätthålla sin imperialistiska status och dominans, bara till att landet blir ännu mer utmattat, att det förvandlas till ett förfall och att det klart strider mot det amerikanska folkets verkliga intressen. Om det inte vore för denna återvändsgrändspolitik, som drivs av en aggressiv messianism som bygger på tron på den egna överlägsenheten och exceptionalismen, skulle de internationella förbindelserna ha stabiliserats för länge sedan.

För det tredje

är det nödvändigt att avsevärt intensifiera dialogprocessen mellan multilaterala organisationer som redan är verksamma i Eurasien för att främja idén om ett eurasiskt säkerhetssystem, framför allt sådana organisationer som Unionsstaten (se här, ö.a.), Organisationen för det kollektiva säkerhetsfördraget (CSTO, se här, ö.a.), Eurasiska ekonomiska unionen (EaEU, se här, ö.a.), Oberoende staters samvälde (OSS eller CIS, se här, ö.a.) och Shanghai Cooperation Organisation (SCO, se här, ö.a.).

Vi anser att det är möjligt att andra inflytelserika eurasiska sammanslutningar från Sydostasien till Mellanöstern kommer att ansluta sig till dessa processer i framtiden.

För det fjärde

anser vi att tiden är mogen för att inleda en bred diskussion om ett nytt system med bilaterala och multilaterala garantier för kollektiv säkerhet i Eurasien. Samtidigt är det nödvändigt att på lång sikt gradvis fasa ut den militära närvaron av externa makter i den eurasiska regionen.

Vi är naturligtvis medvetna om att denna punkt kan verka orealistisk i den nuvarande situationen, men det kommer att förändras. Men om vi bygger upp ett tillförlitligt säkerhetssystem i framtiden kommer det helt enkelt inte att finnas något behov av en sådan närvaro av militära kontingenter utanför regionen. Ärligt talat finns det inget behov i dag heller – bara ockupation och det är allt (man kan t.ex. betrakta Tyskland som de facto ockuperat eftersom det finns omkring 50 000 amerikanska soldater där, stationerade på ett stort antal baser. Snart förfogar man också över 17 i Sverige enl. DCA-avtalet, se också här, ö.a.).

I den slutliga analysen anser vi att länder och regionala strukturer i Eurasien själva bör identifiera specifika samarbetsområden för gemensam säkerhet. Med detta som ledstjärna måste de också bygga upp ett system av fungerande institutioner, mekanismer och avtal som verkligen skulle tjäna till att uppnå gemensamma mål för stabilitet och utveckling.

I det avseendet stöder vi våra vitryska vänners initiativ att utveckla ett programdokument – en stadga för multipolaritet och mångfald under 2000-talet. Det kan formulera inte bara ramprinciperna för den eurasiska arkitekturen som bygger på de grundläggande normerna i internationell rätt, utan också en strategisk vision av multipolaritetens natur i en bredare bemärkelse och multilateralism som ett nytt system för internationella förbindelser som skulle ersätta den västcentrerade världen. Jag anser att det är viktigt och vill be er att grundligt arbeta med detta dokument tillsammans med våra partner och med alla intresserade stater. Jag vill tillägga att när vi diskuterar så komplicerade och omfattande frågor behöver vi en så bred representation som möjligt och ett beaktande av olika synsätt och ståndpunkter.

För det femte

bör en avgörande del av det eurasiska säkerhets- och utvecklingssystemet definitivt vara frågor som rör ekonomi, social välfärd, integration och ömsesidigt fördelaktigt samarbete, liksom att ta itu med sådana gemensamma problem som att övervinna fattigdom, ojämlikhet, klimatet, miljön och utveckla mekanismer för att bemöta hoten från pandemier och kriser i den globala ekonomin. Allt detta är viktigt.

Genom sitt agerande har västvärlden inte bara undergrävt den militärpolitiska stabiliteten i världen. Genom sina sanktioner och handelskrig har man äventyrat och försvagat de viktigaste marknadsinstitutionerna. Genom att använda IMF och Världsbanken och vrida på klimatagendan har man hämmat utvecklingen i det globala syd. Genom att ge efter i konkurrensen, till och med enligt de regler som västvärlden har skrivit för sig själv, tillämpar man prohibitiva hinder och all slags protektionism. Förenta staterna har således övergett Världshandelsorganisationen som en internationell handelsregulator. Allt är blockerat. Under tiden utövas trycket inte bara på konkurrenterna utan även på deras egna satelliter. Det räcker med att se hur de nu ”suger musten ur” de europeiska ekonomierna som balanserar på randen till recession.

Västländerna har fryst en del av Rysslands tillgångar och valutareserver. Nu försöker de uppfinna någon rättslig motivering för sitt oåterkalleliga tillägnande. Men å andra sidan, trots alla ohederliga jurister, kommer stöld självklart att förbli stöld och inte passera ostraffat.

Frågan är ännu djupare. Genom att stjäla ryska tillgångar kommer de att ta ytterligare ett steg mot att förstöra det system som de själva skapade och som under många decennier garanterade deras välstånd, gjorde det möjligt för dem att konsumera mer än de tjänade och lockade till sig pengar från hela världen genom skulder och åtaganden. Nu börjar det stå klart för alla länder, företag och statliga investeringsfonder att deras tillgångar och reserver är långt ifrån säkra, både juridiskt och ekonomiskt. Och vem som helst kan stå näst på tur att exproprieras av USA och västvärlden, det kan också vara de utländska statliga investeringsfonderna.

Det finns redan en växande misstro mot det finansiella system som bygger på västvärldens reservvalutor. Det har förekommit ett visst utflöde av medel från värdepapper och obligationer i västländerna, liksom från vissa europeiska banker, som fram till ganska nyligen ansågs vara helt tillförlitliga att placera kapital i. Nu tas det också ut guld från dessa banker. Och detta är rätt sak att göra.

Jag anser att vi på allvar måste intensifiera skapandet av effektiva och säkra bilaterala och multilaterala utländska ekonomiska mekanismer som alternativ till dem som kontrolleras av västvärlden. Detta inbegriper en utökning av avräkningarna i nationella valutor, skapandet av oberoende betalningssystem och uppbyggnaden av värdekedjor som kringgår de kanaler som blockeras eller äventyras av västvärlden.

Naturligtvis är det nödvändigt att fortsätta ansträngningarna att utveckla internationella transportkorridorer i Eurasien, kontinenten med Ryssland som sin naturliga geografiska kärna. (något som Kinas Belt and Road-projekt handlar om, se här, ö.a.)

Genom utrikesministeriet instruerar jag er att så mycket som möjligt hjälpa till med att utveckla internationella avtal inom alla dessa områden. De är oerhört viktiga för att stärka det ekonomiska samarbetet mellan vårt land och våra partner. Detta bör också ge en ny impuls till att bygga ett stort eurasiskt partnerskap, som i grund och botten kan bli en socioekonomisk grund för ett nytt odelbart säkerhetssystem i Europa.

Kollegor,

Våra förslag syftar till att skapa ett system där alla nationer kan känna sig trygga. Med ett sådant ramverk skulle vi kunna närma oss dagens många konflikter på ett annat och mer konstruktivt sätt. Frågorna om osäkerhet och ömsesidig misstro är inte begränsade till den eurasiska kontinenten; ökande spänningar är uppenbara över hela världen. Vår världs sammankoppling och ömsesidiga beroende är ständigt uppenbart, med Ukrainakrisen som ett tragiskt exempel med återverkningar som sprider sig över hela världen.

Den längre del av Putins tal som behandlade Ukrainas i separat artikel.

Avslutningsord

Sergey Lavrov:

Herr president! Först och främst vill jag tacka er så mycket för er bedömning av vårt arbete.

 

Vi försöker, och livet får oss att försöka ännu hårdare, och vi kommer att fortsätta att göra det, eftersom alla förstår att detta är nödvändigt för vårt lands öde, för vårt folks öde och i viss mån för världens öde. Vi kommer att uppfylla de instruktioner som ni just har skisserat när ni redogjorde för begreppet eurasisk säkerhet. Vi kommer att följa era instruktioner tillsammans med våra kolleger från andra byråer,

I samband med uppbyggnaden av ett nytt, rättvist och, som ni sa, odelbart säkerhetssystem som bygger på samma principer kommer vi att fortsätta att hjälpa till att lösa enskilda krissituationer, av vilka krisen i Ukraina naturligtvis har högsta prioritet för oss.

Vi kommer säkert att använda ert nya initiativ i en rad olika situationer, bland annat i vårt arbete inom BRICS, Shanghai Cooperation Organisation, med Folkrepubliken Kina, med länderna i Latinamerika och Afrika, som också har lagt fram sina initiativ, men som hittills har ignorerats fullständigt av dem som styr Ukraina.

Jag tackar er än en gång. Vi kommer att fortsätta att göra vårt bästa.

Vladimir Putin:

Tack så mycket.

Föregående artikelSensationellt om Den djupa staten…
Nästa artikelGlobaliseringens (döda) vinnare och förlorare. Resa in i det okända – del 1.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Det står ”säkerheten för vissa inte kan garanteras på bekostnad av säkerheten för andra.”.

  Det borde vara säkerheten för vissa inte kan garanteras på bekostnad av OSÄKERHETEN för andra.

 2. Fundering kring amerikansk expertkunskap. Ambassadören i Sverige förmedlar information till sin uppdragsgivare USAs president och deras tolkningsföreträde är överordnad värdnationen Sverige.
  Deras nuvarande ambassadör visar många exempel på det.
  Höjden av vanvördnad är att täcka över Kung Carl XVI Gustafs kraschaner med sitt ”letter of credentials” Det som återstår av medaljer i bild är de i brösthöjd.
  Inte nog med det, själva kuvertet är dekorerat i kalligrafi med kungens
  namn, men hans ordningstitel i romerska siffror är skriven i oklarhetens tecken. Det kan bero på okunskap alternativt ignorans för romerska siffror är inte bokstäver i samma bemärkelse som bokstäver.
  Således ser XVI ut som XV, men I är ett tal med krumelur och skulle kunna tolkas som f, dvs med streck i mitten. Men det är skönhetsskriftens I = översatt från engelskan = jag.
  Således förmedlar krumelurerna det subtila i agendan: stöld av identitet/värden dräneras på energi.
  I sökande efter ”clusters” dvs flera tecken som skulle kunna förstärka antagandet finns något postat på Prins Philips födelsedag. Dessa är de manliga personerna i Kungahuset, dvs släkt.
  Att följa ambassadörens ”Eriksgator” runt om i landet är av betydelse för att förstå den nivå av den dolda agenda som genomförs.

  Det gäller att läsa dessa amerikanska aktörers agerande med de amerikanska glasögonen, då är uppdraget fullständigt klart.

  Att tillhöra en minoritetsgrupp som t ex sexuell läggning kan också vara en metod för att undvara kritik från värdnationen eftersom det skulle kunna tolkas som diskriminering mot minoritet. Sånt vill ingen svensk höra. Märkligt att så många svenskar med den läggningen fått ministerposter. Är landet redan sålt?

 3. URSÄKTA Redaktören ta den här kommentaren istället:

  När man läser detta tal av Putin, så kan man inte låta bli att tänka på alla de journalister i Sverige som från första har stund försökt manipulera oss att tro att Putin är en mycket farlig person, en hänsynslös diktator när han istället är en sällsynt klok ledare.
  Om mänskligheten kommer att kunna lösa de ”gemensamma problem som att övervinna fattigdom, ojämlikhet, klimatet, miljön och utveckla mekanismer för att bemöta hoten från pandemier och kriser i den globala ekonomin” så är Putin en av dom som har bidragit till lösningen på ett enastående sätt.

  • Putin är en sällsynt svekfull diktator. Fråga bara Armenia som nu kommer att lämna CSTO efter att Ryssland inte kom till deras försvar i kriget mot Azerbajdzjan. Extra illa är det att det i förra veckan avslöjades att Belarus levererade vapen till Azerbaijan.

   Föreslår att du skaffar dig en pålitlig källa som norska Klassekampen.

   • Pelle Smart, skicka länk eller länkar så att jag kan få en uppfattning om vad det handlar om! Kommer självklart att läsa det med stort intresse!

   • Hmm, Pelle Smart, om Klassekampen kan man på Pål Steigan. no ex läsa följande :

    ””Redaktörsstyrda medier”  borde på något sätt vara guldstandarden när det kommer till oberoende och kritisk journalistik. Men ändå är alla sådana medier i Norge, inklusive Klassekampen, för att USA-dockor skickar vapen till Ukrainas regim. Lika stor är likriktningen i Stortinget. Den relativt stora norska minoriteten på runt 15 % som är emot detta finns alltså inte representerade vare sig i media eller i Stortinget. Så vad ska man göra med redaktörer? Och vad ska du göra med klassmatchen? En vänstertidning? Jag skulle säga att vänstern förtjänar bättre.”
    https://steigan.no/2024/05/klassekampen-hva-er-vitsen-med-den/
    ——————————–
    https://steigan.no/2024/05/vil-klassekampen-hvitvaske-nazistene-i-ukraina/
    ”Vi skal ikke blande oss inn i debattredaksjonens arbeid i Klassekampen, men vi har notert oss at mange som står for avisas opprinnelige ideer ofte blir refusert i avisa, mens avisa altså finner plass til et forsvar for Stepan Bandera (…).”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here