Ryssland, Ukraina och krigets lag: krigsförbrytelser

15
1518
Syrien. Raqqa, förstört bl.a. av USA:s bombningar. Ej känt som krigsförbrytelse.

Denna artikel Ryssland, Ukraina och krigets lag: krigsförbrytelserav Scott Ritter publicerades 1 april hos Consortiumnews.Om krigshändelser sedan dess föranlett ändrad uppfattning hos artikelförfattaren vet jag inte.

_________________________________________________________________

Ryssland, Ukraina och krigets lag: krigsförbrytelser

Under sin senaste fyra dagar långa Europaturné skapade USA:s president Joe Biden rubriker när han under ett möte med Polens president Andrzej Duda beskrev Rysslands president Vladimir Putin som ”en man som jag uppriktigt sagt tror är en krigsförbrytare”, och tillägger ” Jag tror att det kommer att uppfylla den juridiska definitionen av det också.”

Putins talesperson, Dmitry Peskov, fördömde Bidens kommentar som ”oacceptabel och oförlåtlig retorik från chefen för en stats vars bomber har dödat hundratusentals människor runt om i världen.”

Biden gjorde sina kommentarer efter ett uttalande från utrikesminister Antony Blinken där Blinken meddelade att utrikesdepartementet gjort en formell bedömning av att den ryska militären hade begått krigsförbrytelser i Ukraina. ”Baserat på den information som för närvarande finns tillgänglig,” sa Blinken, ”bedömer den amerikanska regeringen att medlemmar av Rysslands styrkor har begått krigsförbrytelser i Ukraina. ”Vår bedömning,” tillade Blinken, ”baseras på en noggrann granskning av tillgänglig information från offentliga och underrättelsekällor.”

Enligt Blinken har ”Rysslands styrkor förstört hyreshus, skolor, sjukhus, kritisk infrastruktur, civila fordon, köpcentrum och ambulanser, och lämnat tusentals oskyldiga civila dödade eller skadade. Många av de platser som Rysslands styrkor har träffat har tydligt kunnat identifieras som i bruk av civila.” Blinken förklarade att denna kategori ”inkluderar Mariupol mödrasjukhus” såväl som ”en strejk som drabbade en Mariupol-teater, tydligt markerad med det ryska ordet för ”barn” – med stora bokstäver synliga från himlen.”

Antony Blinken. Bild Wikipedia.

Blinkens anklagelser återspeglar de som framförts av den ukrainska regeringen och organisationer som Amnesty International . Karim Khan, ledande åklagare för Internationella brottmålsdomstolen, har meddelat att hans kontor kommer att börja utreda anklagelser om ryska krigsförbrytelser som begåtts under den pågående militära operationen i Ukraina.

Berättelsen som utmålar Ryssland och den ryska militären som förövare av krigsförbrytelser går dock i strid med den faktiska internationella humanitära rätten och krigets lagar. Frågan om jus in bello (lagen som styr uppförande under våldsanvändning) anger ett ramverk av juridiska begrepp som, när de förenas med specifika handlingar, hjälper till att avgöra om en faktisk kränkning av krigslagen har inträffat.

Jus in bello härrör från fördrag, överenskommelser och internationell sedvanerätt. Två uppsättningar internationella överenskommelser, Haagkonventionerna från 1899 och 1907, och de fyra Genèvekonventionerna från 1949, tjänar som grunden för den moderna förståelsen av jus in bello , som reglerar vad som är tillåtet vid genomförandet av krig, och skydd som ges till icke-stridande, inklusive civila och krigsfångar. ”Gravliga överträdelser” av jus in bello kan åtalas i domstolar med relevant jurisdiktion som krigsförbrytelser.

Med utgångspunkt från påståendet att krig är lite mer än organiserat mord, är frågan om hur man definierar vad som är tillräckligt med mord för att kategoriseras som en varelse av kriminell karaktär mycket svårare än man kan tro. Michael Herr gav röst åt denna verklighet i sin bok, Dispatches, om USA:s krig i Vietnam, när han observerade att ”Att anklaga en man för mord på den här platsen var som att dela ut fortkörningsböter på Indy 500.”

Distinktion, avsikt, nödvändighet

Bild: Israelisk luft- och artilleriattack mot flerfamiljshus, Beirut 2006. (Hamed Talebi/Mehr News Agency/Wikimedia Commons)

En av de viktigaste övervägandena som skiljer en legitim krigshandling och ett krigsbrott är begreppet ”militär nödvändighet”. Enligt de föreskrifter som anges i krigslagen tillåter militär nödvändighet åtgärder som faktiskt är nödvändiga för att uppnå ett legitimt militärt syfte och inte på annat sätt är förbjudna enligt internationell humanitär rätt. I fallet med en väpnad konflikt är det enda legitima militära syftet att försvaga den militära kapaciteten hos de andra parterna i konflikten.”

Att arbeta hand i handske med begreppet militär nödvändighet är frågan om ” mänsklighet ”, nämligen att en militär operation inte kan orsaka lidande, skada eller förstörelse som inte är nödvändig för att uppnå ett legitimt militärt mål. Även om ”mänsklighet” är svårt att definiera (finns det någonsin ett humant sätt att ta ett människoliv under krig?), men relaterar det till en annan princip i internationell humanitär rätt, ” proportionalitet .”

Proportionalitet i krigstid har ännu inte strikt kodifierats, men i grundläggande termer kretsar det kring ”tanken att militära medel bör stå i proportion till deras förväntade mål.”

Kort sagt, om det finns en fientlig prickskytt i ett rum på tredje våningen i ett hyreshus, skulle proportionaliteten uppfyllas om den kraft som krävs för att eliminera prickskytten i rummet i fråga användes; om det fanns några civila i rummet vid den tidpunkten, skulle detta inte utgöra ett brott mot krigslagarna, eftersom de civila tyvärr (och tragiskt nog) skulle falla under begreppet ”collateral damage”.

Om emellertid våld appliceras som resulterar i att hela lägenhetskomplexet förstörs, vilket dödar mängder om inte hundratals civila, kan man hävda att våldsanvändningen var oproportionerlig i förhållande till det förväntade militära resultatet, och som sådan utgör en krigsförbrytelse.

Den sista noteringsprincipen är ” särskiljningsprincipen ”, som säger att parter i en väpnad konflikt måste ”hela tiden skilja mellan civilbefolkningen och stridande och mellan civila objekt och militära mål och följaktligen ska rikta sina operationer endast mot militära mål. ” Distinktionen förbjuder ”urskillningslösa attacker och användning av urskillningslösa medel och metoder för krigföring”, såsom mattbombning, eller ett artilleribombardement som saknade ett specifikt militärt syfte.

Från dessa grundläggande föreskrifter och principer har det internationella samfundet kodifierat specifika handlingar som utgör krigsförbrytelser i form av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, särskilt artikel 8 (Krigsförbrytelser). Här hittar vi uppräknade olika handlingar som ger upphov till de flesta, om inte alla, av anklagelserna från Biden och Blinken när de riktade sina anklagelser om krigsförbrytelser mot Putin och den ryska militären:

Att avsiktligt rikta attacker mot civilbefolkningen som sådan eller mot enskilda civila som inte deltar direkt i fientligheter;
Avsiktligt rikta attacker mot civila föremål, det vill säga föremål som inte är militära mål;
Att avsiktligt rikta attacker mot personal, installationer, material, enheter eller fordon som är involverade i ett humanitärt bistånd eller fredsbevarande uppdrag i enlighet med Förenta Nationernas stadga, så länge som de har rätt till det skydd som ges till civila eller civila föremål enligt den internationella lagen om väpnad konflikt; och
Att avsiktligt inleda en attack i vetskapen om att en sådan attack kommer att orsaka oavsiktlig förlust av liv eller skada på civila eller skada på civila föremål.

Elementen

bildtext; Extremt exempel på bristande proportionalitet med avsikt: Bombningen av Nagasaki sett från staden Koyagi, cirka 13 km söderut, tagen 15 minuter efter att bomben exploderade. I förgrunden fortsatte livet till synes opåverkat. (Hiromichi Matsuda/Wikimedia Commons)

Vart och ett av brotten som listas ovan består av två delar, som vart och ett måste bevisas enligt lag, innan anklagelsen om ett krigsbrott kan kännas igen. Dessa är det fysiska elementet, eller actus reaus , nämligen själva handlingen, och det mentala elementet, eller mens rea, som utgör specifik avsikt, eller dolus specialis , att begå handlingen i fråga.

Även om du kan bevisa den fysiska delen av ett påstått brott, såsom bombningen av ett sjukhus eller lägenhetskomplex, såvida man inte kan bevisa den faktiska avsikten bakom attacken (dvs. inte bara rikta attacker mot en civilbefolkning, utan snarare avsiktligt rikta dessa attacker) har inget brott begåtts.

En av de främsta förmildrande omständigheterna mot de flesta påstådda krigsförbrytelser är principen om ”militär nödvändighet”. Ta till exempel handlingen att bomba ett sjukhus. Om en bomb träffar ett sjukhus har man fastställt de facto actus reas . Låt oss nu säga att det finns en skriftlig order från en befälhavare till en pilot som beordrar piloten att bomba sjukhuset i fråga – dolus specialis har nu etablerats och ett krigsbrott har begåtts.

Inte så fort.

Medan krigslagen förbjuder direkta attacker mot civila mål, såsom bostäder, skolor och sjukhus, som Internationella rödakorskommittén klargör , ”kan ett sjukhus eller en skola bli ett legitimt militärt mål om det bidrar till specifika militära operationer av fienden och om dess förstörelse erbjuder en bestämd militär fördel för den anfallande sidan”, eller om den ”används som en bas för att inleda ett angrepp, som en vapendepå eller för att gömma friska soldater/jaktare.”

Häri ligger ett problem. ”I allt högre grad”, noterade en nyligen publicerad artikel i The Washinton Post , ” ukrainare konfronteras med en obekväm sanning: militärens förståeliga impuls att försvara sig mot ryska attacker kan vara att sätta civila i korset. Praktiskt taget varje stadsdel i de flesta städer har blivit militariserad, vissa mer än andra, vilket gör dem till potentiella mål för ryska styrkor som försöker ta ut ukrainska försvar.”

Dessutom, ”Ukrainas strategi att placera tung militär utrustning och andra befästningar i civila zoner kan försvaga västerländska och ukrainska ansträngningar att hålla Ryssland lagligt skyldigt för möjliga krigsförbrytelser.”

Vem är skyldig?

Summan av kardemumman är att om Ryssland har underrättelser om att Ukraina använder ett i övrigt skyddat civilt mål för militära ändamål, och om ett beslut fattas att attackera målet med våld som anses vara proportionellt mot hotet, så har inget krigsbrott begåtts.

Med tanke på vad The Washington Post har dokumenterat verkar det faktiskt vara Ukraina, inte Ryssland, som begår krigsförbrytelser. Enligt Richard Weir, en forskare inom Human Rights Watchs kris- och konfliktdivision som citeras i Post – artikeln, har den ukrainska militären ”ett ansvar enligt internationell lag” att antingen avlägsna sina styrkor och utrustning från civila områden, eller att flytta civilbefolkningen från de områden där militär personal och utrustning förvaras.

”Om de inte gör det,” sa Weir, ”är det ett brott mot krigets lagar. För vad de gör är att de utsätter civila för risker. Eftersom all militär utrustning är legitima mål.”

Summan av kardemumman är att medan den ukrainska regeringen, amerikanska politiker och människorättsgrupper kan framföra anklagelser om krigsförbrytelser av Ryssland i Ukraina, är det en mycket svårare uppgift att bevisa dessa anklagelser.

Dessutom verkar det som att, vid närmare granskning, den som anklagar (åtminstone när det gäller den ukrainska regeringen) kan bli anklagad om någon grundlig undersökning av de påstådda händelserna inträffar.

Om den ukrainska regeringen hävdar att specifika platser som drabbats av Ryssland tillhör en skyddad kategori och att Ryssland genom att attackera dem har begått ett krigsbrott, så måste det antas att varje åtagande av Ukraina att placera militär personal och utrustning i närheten av dessa mål utgör ”en avsiktlig samlokalisering av militära mål och civila eller personer i strid med den specifika avsikten att försöka förhindra inriktning mot dessa militära mål.”

Det är den juridiska definitionen av en mänsklig sköld , som i och för sig är ett brott mot krigets lagar.

Scott Ritter är en före detta underrättelseofficer för US Marine Corps som tjänstgjorde i fd Sovjetunionen för att genomföra vapenkontrollavtal, i Persiska viken under Operation Desert Storm och i Irak och övervakade nedrustningen av massförstörelsevapen.

De åsikter som uttrycks är enbart författarens och återspeglar kanske inte Consortium News.

Föregående artikelSå banaliseras Europas historieskrivning
Nästa artikelLäs gärna också Ryska Posten! Om mänskliga sköldar och annat
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Det är en förolämpning varje gång att läsa om när washington påstår att andra begått sk krigsbrott, ett rent skämt helt enkelt. Ritter är en skicklig analytiker och vet vad han pratar om. Hans exposér över washingtons, isrhells, the squares, ’city of paris’ krigseskapader är mkt givande. För inte så länge sedan signerade korruptionshögborgen i washington ett meningslöst dokument, som sa att washington har rätt att invadera nederländerna.. (icc i Haag) om washington o/el dess andra tre krigsenklaver blir anklagade för krigsbrott..Det skulle bli många ’invasioner’ av Holland, med tanke på vad de fyra åstadkommit de senaste 30åren. De framstår som mer o mer tossiga, o jag tror omvärlden på allvar måste överväga vad det är för diagnos som ska sättas på de individer som röjer i vårt väst..

 2. Idag mördades en journalist i Palestina. Hon jobbade som journalist för Al Jazeera sedan år 2000. Hon sköts i huvudet medan hon bar på sig skyddsvästen med PRESS skriven på.

  https://www.presstv.ir/Detail/2022/05/11/681882/Al-Jazeera-reporter-killed-Israeli-forces-occupied-West-Bank

  Mördarregimen slaktar barn, kvinnor och civila varje dag. Inga fördömanden från de ack så annars moraliserande exceptionella skiten från väst. Det har inte kommit ett enda yppande från Sveriges ”utrikesminister”. Annat är det när det gäller Ryssland – man väntar inte ens på bevis. Här är det fullt med bevis ändå väljer hon att vara tyst som råttan.

  Inget självfallet från sionisten Anthony Blinken, israels ställföreträdande utrikesminister likaså från lilla-Britanniens Boris Johnson. Som vanligt ljuger apartheid och mördar regimen israel om beskjutning.

  Tilldags dato har mördarregimen slaktat över 50 civila palestinier (många av de barn/tonåringar). Var håller svensk media hus? Har de tältat i Lvov? Däremot få vi veta om mordet på journalisten i detalj från Rt (”propaganda kanalen” enligt alla dessa falska moralister från väst) https://www.rt.com/news/555281-journalist-killed-west-bank/

  Det må dröja men den dag kommer då alla sionister får vad de förtjänar- var så säkra!

  • Tack för den, ännu en bekräftelse på vad antisemiterna i usrel håller på med mot de semitiska kristna o muslimska Palestinierna, shitt alltså..

  • https://www.youtube.com/watch?v=sWokT9ejN30

   Video av Richard Medhurst om mordet på den palestinska Al Jazeera -journalisten. Videon startar vid ca 21 min.
   Ett journalistmord av den brutalaste sorten. Hon var tydligt synlig med pressväst tillsammans med andra journalister och långt från den plats där det förekom oro. Skjuten mitt i ansiktet med hela ansiktet borta.

   Al Jazeera som i övrigt krupit in under täcket med övriga MSM har hittils gjort undantag med Palestina-rapporteringen som varit deras styrka. Kanske dags att tänka om helt och hållet.

   Kvinna, kristen, palestinier och en av de bästa journalisterna på plats – vad tycker ni, Magdalena och Ann, ni som ömmar för era medsystrar över hela världen. Kanske glömma den lede Putin för en dag och fokusera på Israel åtmistone en gång.

 3. Eftersom Scott Ritter fick denna artikel publicerad på Consortium News, är det viktigt att informera om det krig USA för mot dessa oberoende media, som tar in artiklar även om de inte passar USA:s agenda.
  USA försöker sabotera deras överlevnad genom att stänga deras PayPal konton, vilket drabbar dem hårt då de är beroende av frivilligt ekonomiskt stöd.
  PayPal vägrar att förklara varför de stängt av: @consortiumnews, @MintPressNews, @calebmaupin, @geopolitics.Emp och andra.
  Consortium News är stängt för alltid. De andra kanske kan åtgärda något och få öppna sina konton igen.
  Hoppas de inte går med på att tysta det fria ordet.

  https://twitter.com/Consortiumnews/status/1522638921196179456

  En kundtjänstagent från PayPal på torsdagen sa till Consortium News att ett e-postmeddelande som skickades till CN på tisdagen där det stod att åtgärder kunde vidtas för att återställa kontot var ett ”misstag” och att CN verkligen är permanent förbjudet att använda dess tjänster.
  En agent från PayPals ”eskaleringsavdelning” sa då att hon inte kunde ge någon information om varför kontot blockerades eftersom Robert Parry, CN- grundaren vars namn står på kontot, är avliden. Hon sa att de bara kunde prata med honom. PayPal vägrar att byta namn till den nuvarande chefredaktören eftersom kontot var permanent förbjudet (även om han för några dagar sedan skickade in de dokument som krävs för ett namnbyte). ”Eskaleringsagenten” sa också att hon inte kunde diskutera detaljer eftersom hon var orolig för sin ”anställning”. 

  MintPress News , vars konto också stängdes av , fick det exakta e-postmeddelandet som CN fick, och att medlen skulle frigöras och att de kunde vidta åtgärder för att häva förbudet. Namnet på MintPress News PayPal-konto är Mnar Adley, MintPress verkställande direktör, som fortfarande är mycket vid liv. Men PayPal berättade inte heller för Adley varför MintPress konto stängdes, sa Adley till Consortium News. Hon sa att ett uttalande hade utarbetats för att läsas upp för henne om att ingen ytterligare information skulle göras tillgänglig. Så ursäkten om att bara kunna prata med Parry var osann. PayPal kommer varken att tala med någon död eller levande om varför konton stängdes i dessa fall.

  Dags att börja tänka på vilket betalningsforum man själv använder när man handlar så man inte gynnar dem som vill tysta det fria ordet.

  • Bra info där, ruggigt o så det är. Monopolisterroristerna tar folk o organisationer där de är som mest sårbara; ekonomi, yrke, karaktär, försörjning. De är livsfarliga o måste stoppas fr dessa fasoner. Monopolet är korruptionens ursprung, o ftf är det mesta i vårt väst centraliserat. Det måste få ett stopp. Som ngn klok person sa; makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut

  • Det tråkiga är att vi alla blir fångar i systemet. Vi blir beroende av de få oligopol-betalningssystem som finns, såvida vi inte vill avstå att handla på nätet m.m. Om någon har en lösning så tar jag gärna emot en sådan.
   Själv sade jag upp mitt sällan använda, och då onödiga, PayPal-konto när de blockerade överföringar till WikiLeaks. Men sedan några år tillbaka har jag åter ett PayPal-konto, nu betydligt flitigare använt. Minns inte exakt men tror det var någon sajt som krävde Pay Pal som gjorde att jag kapitulerade och åter började använda Pay Pal. Sedan dess har ännu fler tjänster börjat går över till Pay Pal, så Pay Pals makt och inflytande har ökat eftersom allt fler nätföretag använder dem.
   Visa och Mastercard är inte mycket bättre än Pay Pal. De ställer också upp med strypta transfereringar när makthavarna så kräver.

   Visst känner jag att jag är en femtekolonnare som bidrar till dessa företags profit och makt, men jag vill lyfta frågan om det finns reella alternativ samt vilka uppoffringar man bör göra och om dessa uppoffringar är till någon betydande nytta i förhållande till uppoffringen. Detta är inget jag funderat särskilt mycket över, men nu vore det intressant med lite synpunkter,

   • Man kan försöka ta det minst dåliga, värstingarna måste få konsekvenser av deras beslut.
    Så tänker jag alltid vare sig det är tjänster eller varor.
    Såg att det var någon som Max Blumenthal Retweetat som lagt ut en lång lista på oberoende media som PayPal stänger ned deras konto.

    Kevork Almassian som skriver om Syrien fick också sitt PayPal konto stängt, och har gått över till det systemet där man köper en kopp kaffe till honom som har ett pris och kan då betala med mastercard eller visa, han säljer då en produkt och man kan använda betalkort.
    Patrick Lancaster som har mordhot på sig från nazister i Ukraina, använder också systemet köp en kopp kaffe, och då kan man betala med ex. mastercard.
    Så att betala med PayPal måste vara sämre än med mastercard och visa, när det gäller att man skall låta fria pressen få leva och kunna få försörjning.
    När man handlar på nätet får man oftast flera betalningsalternativ, och då kan man välja bort PayPal
    .
    Det är därför många oberoende journalister också gått över till Telegram, för twitter stängde ned deras konto hela tiden, vilket innebar att de noga måste tänka på vad de skriver för annars blir det en minirättegång inför twitter, där de skall förklara sig för att få sina twitter konton öppnade igen.

    Max Blumenthal har både ett Telegram och Twitterkonto, så då kan han använda Telegram till viss information där han är osäker på om den skulle innebära att twitter stänger av honom och i stället lägga ut den på Telegram.
    Sedan är det Scott Ritter och Eva Bartlett som fått sina twitter konton för evigt stängda, som är helt hänvisade till Telegram. Scott Ritter säger att han saknar inte twitter och är helt nöjd med Telegram.

    Jag har börjat vänja mig vid Telegram, och tycker att det fungerar väldigt bra. Det piper till i mobilen varje gång någon som jag följer lägger ut ett nytt meddelande.
    Dessutom får jag mycket mer värdefull information från Telegram, då alla som är bannlysta på twitter kan man hitta där.

    • Nu fick du mig att tänka efter och kolla lite på hur nödvändigt Pay Pal är för mig. Eftersom jag tror att jag faktiskt kan klara mig utan så har jag nu avslutat mitt Pay Pal-konto för andra gången.

     • Om jag inte minns fel, så var det du och Jan Nybodas som var speciellt intresserade av Pfizers vaccin och vad som låg bakom valet av detta vaccin.
      Här några EU-parlamentariker som kräver Ursula van Leyens omedelbara avgång, just p-g-a oegentligheter och som de säger korruption med valet av Pfizer, hennes mans kopplingar till vaccinet och hennes diktatorisk beslut att köpa in detta vaccin.

      https://www.youtube.com/watch?v=qhe20QRG_Rw

      Nu meddelar även Rysslands försvar, uppseendeväckande dokument från USA:s biologiska laboratorium i Ukraina, och hur man använt patienter på ett psykiatriskt sjukhus som försökspersoner.
      Inblandade i detta är även Pfizers och Moderna.
      Informationen tack vare Telegram där Eva Bartlett lagt ut den.

 4. Ukrainas regering (uppbackade av USA) gjorde verkligen allt för att provocera Rysslands invasion. Ryska trupper, c:a 200 000, står vid Ukrainas gräns dagarna före invasionen den 24 februari och Zelensky bryter avtalet om eldupphör och bombar intensivt Donbass-regionen (se OSCE-rapport nedan), ett stenkast från de ryska trupperna, med en stor rysk befolkning (dubbla medborgarskap). På så sätt följde de till punkt och pricka
  USAs Think Tank RAND (finansierad av State Department) planering redan 2019. Och Putin agerade precis som RAND hoppats:
  ”Utöka amerikanskt bistånd till Ukraina, inklusive dödlig militär
  bistånd, skulle sannolikt öka kostnaderna för Ryssland, både i form av blod
  och kostnader, att hålla Donbass-regionen. Mer ryskt bistånd till
  separatister och en ytterligare rysk truppnärvaro skulle sannolikt bli det
  krävs, vilket leder till större utgifter, utrustningsförluster och ryska offer. Det senare kan bli ganska kontroversiellt hemma,
  som det gjorde när sovjeterna invaderade Afghanistan”
  https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/512683#:~:text=In%20the%20previous%20reporting%20period,ceasefire%20violations%20in%20the%20region.

 5. Vidare Vivianne (men det vet du såklart), sa en av de gångna rockeffelrna att ’konkurrens är en synd’, ergo allt som har att göra med decentralisering, sund företagskapitalism, byggande av ett samhälle för att kunna fördela resurser,, att det skulle vara en sk synd. Detta alltså kommet från en av klanglobalistfamiljerna..Inte allså konstigt att allt håller på o centreras runt en viss ’grupp’. Mitt framför oss.

  • Vem bryr sig om korrumperade FN! Och varför är USA och Saudiarabien med på detta struntmöte? De värsta förbrytarna mot mänskliga rättigheter i världen…Patetiskt!

   • Du har helt rätt i att FN är helt korrupt, när man kan köpa sig fri, fast man är en av världens värsta diktaturer.

    Nedan ett utdrag av vad journalisten Hana Al-Khamri som är uppvuxen i Saudiarabien skrev på SvD debatt. i maj 2017. Hon är mellanösternanalytiker med fokus på Saudiarabien och Jemen.

    Om och om igen har Saudiarabien demonstrerat sin ovilja att acceptera mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen. Istället missbrukar landet sitt internationella och ekonomiska inflytande för att sätta press på andra länder och aktörer att acceptera status quo i Saudiarabien.

    FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-Moon medgav förra året att han gav vika för oljerika Saudiarabiens utpressning och landets krav på att tas bort från listan över de länder som kränker barns rättigheter. Saudierna hade annars hotat med att dra in bistånd och finansiering till FN-program.

    Vid en konferens som FN:s råd för mänskliga rättigheter (HRC) höll 2015, hade Saudiarabien invändningar mot ett nederländskt förslag om att skicka oberoende FN-utredare till Jemen för att utreda krigsförbrytelser där. Saudierna, som är djupt involverade i det pågående kriget i Jemen, arbetade intensivt för att istället få igenom en partisk resolution baserad på en saudisk text, som i slutändan fick stöd av västerländska regeringar.

    2014 utfärdade Saudiarabien ett reseförbud riktat mot Samar Badawi, hustru till den av regimen fängslade juristen och Olof Palme-pristagaren Waleed Abu al-Khair, när hon ville delta i en EU-konferens om mänskliga rättigheter i Bryssel och tala å sin mans vägnar.

    Ett arabiskt ordspråk lyder: ”En blind person kan inte bedöma färger.” Och en stat som praktiserar könsapartheid och fjättrar kvinnor politiskt, socialt och juridiskt, kan inte leda vägen mot jämställdhet mellan könen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here