Svenska advokater: Sverige måste utreda Israel för krigsbrott. Därför polisanmäler vi den israeliska statsledningen

5
829

Detta är en artikel på Aftonbladet Debatt 2/11 av advokaterna Mikael Westerlund  och
Behrang Eslami, som troligen inte alla läsare sett. Har legat ett tag men tveklöst aktuell https://www.aftonbladet.se/debatt/a/dwEE7X/advokater-sveriges-skyldighet-utreda-israel-for-krigsbrott

Förra veckan polisanmälde vi israeliska statsföreträdare för brott. Efter att vi gav in vår anmälan till svensk åklagare har det kommit frågor om varför vi gjorde detta och med den här artikeln avser vi att förklara våra överväganden.

Låt oss dock inledningsvis konstatera det självklara, nämligen Israels rätt till självförsvar efter de ohyggliga attackerna utförda av terroristorganisationen Hamas mot israelisk civilbefolkning.

Israels rätt till självförsvar kommer särskilt till uttryck i Förenta nationernas stadga artikel 51 av vilken det följer att ingen bestämmelse inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp.

Däremot är inte Israels rätt till självförsvar absolut utan måste ske inom ramen för den humanitära rätten, det vill säga krigets lagar.

Enligt den humanitära rätten är det exempelvis inte tillåtet att rikta anfall mot ett militärt mål som leder till att civila kommer att dödas eller skadas, civil egendom förstöras eller den naturliga miljön förorsakas allvarliga skador i en omfattning som saknar proportion i förhållande till den konkreta och omedelbara övergripande militära fördel som kan förväntas.

Den som bryter mot detta förbud gör sig skyldig till krigsförbrytelser.

Att det förhåller sig på det sättet kommer till uttryck i såväl svensk inhemsk rätt som i Internationella brottmålsdomstolens stadga. Förbudet ger uttryck för tre grundläggande element i den humanitära rätten; distinktion, militär nödvändighet och slutligen proportionalitet.

Vi kan då utifrån FN-organet OCHA:s rapporter konstatera att över 7 000 palestinier dött i Gaza efter att Israel inledde sin offensiv med bombningar och insättande av markstridskrafter. Av dessa ska över 3 000 döda vara barn och över 1 700 kvinnor. Över 18 000 personer ska vara rapporterade skadade.

Vi kan därmed konstatera att det rör sig om omfattande och förödande lidande.

Därutöver har Israel skadat civil egendom i mycket stor omfattning och uppmanat befolkningen i norra Gaza att lämna sina hem och flytta söderut.

Vid en proportionalitetsbedömning bör rimligen det mycket stora antalet dödade barn vara särskilt besvärande. Enligt Rädda Barnen har det på tre veckor dödats fler barn i Gaza än det gjorts i konflikter i hela världen sedan 2019.

Gaza är en av världens mest tätbefolkade platser och befolkningen är genom murar och stängsel inlåsta av Israel viket innebär att de inte har möjlighet att fly undan striderna. De stridsmetoder och stridsmedel som Israel använder är också sådana att de följder vi nu ser är högst förväntade.

Därutöver har ledande israeliska politiker uttryckt att de avser att ”jämna Gaza med marken”.

Med anledning av detta har vi gjort bedömningen att det finns anledning att anta att ledande företrädare i Israel har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och att det finns skäl för nationella myndigheter att säkra bevisning inför framtida lagföringar då det följer av Sveriges internationella åtaganden att utreda och lagföra krigsförbrytelser.

Därutöver konstaterar vi att det följer av den humanitära rätten att den som berövar en civilbefolkning livsnödvändiga förnödenheter genom utsvältning också gör sig skyldig till krigsförbrytelser.

Av Internationella brottmålsdomstolens stadga följer att förbudet mot utsvältning innefattar ett förbud mot att beröva civilbefolkningen förnödenheter som är nödvändiga för dess överlevnad.

Ett typexempel är att man förhindrar hjälpsändningar och förutom livsmedel och medicin kan även egendom som mer indirekt har betydelse för civilbefolkningens överlevnad omfattas av det skydd som förbudet innebär, exempelvis nödvändig utrustning för produktion, förvaring och bearbetning av livsmedel eller för upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner.

Vi kan då konstatera att det finns oroande uppgifter om att hela civilsamhället inne i Gaza är på väg att kollapsa.

Det finns exempelvis uppgifter om att personer plundrar för att få tag på mat, på sjukhusen tvingas läkare att operera utan narkos, livsviktig medicin saknas, mat och vatten är bristvaror och elnätet har enligt medieuppgifter slagits ut. Samtidigt som Israel upprätthåller blockaden av Gaza och håller gränsövergångar stängda.

Det finns därför anledning att anta att Israel gör sig skyldiga till krigsförbrytelser även på dessa grunder.

Enligt människorättsorganisationerna Amnesty international och Human rights watch finns även uppgifter om att israelisk militär använt ämnet vit fosfor när de bombat mål i Gaza.

Om dessa uppgifter stämmer har Israel på ett tydligt sätt brutit mot den humanitära rätten.

I vår polisanmälan konstaterade vi att det finns anledning att anta att Yoav Gallant, Israels försvarsminister, och Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, tillsammans och i samförstånd med andra gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser.

Vi är dock införstådda med att det kan finnas immunitetsproblematik beträffande just dessa namngivna personer då vissa statsöverhuvuden har immunitet gentemot nationella myndigheter. Det kommer dock komma en dag då dessa inte har kvar sina politiska ämbeten.

Därutöver kan vi konstatera att de inte har immunitet i den internationella brottmålsdomstolen. Därför utgör inte immunitet tillräckliga skäl för att inte inleda någon förundersökning i Sverige mot namngivna personer.

I vart fall har de misstänkta brotten rimligen organiserats av en större krets inom den centrala stats- och militärförvaltningen som inte åtnjuter immunitet.

Under alla förhållanden finns skäl för svenska myndigheter att öppna en så kallad strukturell förundersökning.

Strukturella förundersökningar utvecklades först i Tyskland och används där sedan 2011 vid utredning av internationella brott. Men metoden tillämpas även i Frankrike och Sverige och går i korthet ut på att det inleds en formellt sedvanlig förundersökning avseende ett visst internationellt brott även om det ännu inte finns någon utpekad misstänkt person eller gärning.

I stället bygger brottsmisstanken på att en förståelse av att brotten förutsätter aktörer som agerar i en kollektiv struktur och utredningen fokuserar på att samla in bevisning på en mera övergripande nivå. Svenska myndigheter tillämpar exempelvis för närvarande metoden på situationen i Ukraina.

Som konstateras ovan följer det av Sveriges internationella åtaganden att vi har en skyldighet att utreda och lagföra krigsförbrytelser.

Det föreligger universell jurisdiktion och genom att även svenska medborgare har drabbats finns tillräcklig anknytning till Sverige för att nationella myndigheter bör öppna en förundersökning.

Föregående artikelTal av Hans Öhrn, ordförande i Sveriges fredsråd vid manifestationen i Stockholm 19/11: ”Ockupationen av Palestina måste upphöra.”
Nästa artikelMoskva kritiserar nederländsk domstol för en politiskt motiverad dom i MH17-rättegången
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Det känns som svårt eller kanske omöjligt att offentligt anklaga staten Israel.
  Resultatet utmynnar i att den som gör det genast själv blir anklagad för att vara antisemit eller möjligen kommunist.
  Jag tror staten Israels lycka är att vara demokrati.
  Därför att vara demokrat får man Gud med sig samt hela den kollektiva borgerliga Västvärlden bakom sig.

 2. En ockupationsmakt har inte Internationel lag bakom sig till ett försvar, det har den som attackerar.

  Därmed inte sagt att mitt inlägg är något som helst försvar för Mossads skapelse Hamas. Det fredsprisbelönade PLO var ju plågsamt fredliga och stöttade av en hederlig del av världen… Så vad gör en folkmordsbenägen krigsförbrytare åt ett sådant dilemma? Den slutgiltiga lösningen på Gaza flyr sin kos om inte Terrorn skapas av den som vill ha en ursäkt för sitt blodbad på Palestinier och få plaska i sin cynism som psykopat med utryck som ”det var Palestiniernas eget fel”.

  Trist att ha regeringsföreträdare utan ryggrad, ministrar som föredrar massmord, ett utrikesdepartementet höljt i skam. Kakistrokraterna har gett oss allt och näringslivet ville ha dem där.

 3. Nu ska du inte vara sådan arbetarklass. Sverige är ju en demokratisk rättsstat där det råder likhet inför lagen. Dessutom så gick åklagarmyndigheten ut redan 2021-07-27 och påtalade hur allvarlig svenska åklagare ser på krigsbrott och att de har en viss skyldighet att utreda dessa brott även om de inte skett i Sverige.
  https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/juli/atal-for-folkrattsbrott-i-iran/

  Jag citerar:
  “– Folkrättsbrott, eller krigsbrott som det också kallas, är ett av de allra grövsta brotten, både sett internationellt och i den svenska lagstiftningen. Folkrättsbrott har bedömts vara så allvarligt att oavsett var de begås eller av vem så ska nationella domstolar kunna pröva sådana misstankar. På grund av att Sverige har universell jurisdiktion för folkrättsbrott, har vi både en möjlighet men också en viss skyldighet, att lagföra dessa brott, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson.
  – Den omfattande polisutredningen som lett fram till detta åtal är en viktig signal att även om brott har begåtts utanför Sveriges gränser och många år tillbaka i tiden, så kan denna typ av misstankar lagföras i Sverige, säger kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson.”
  Så det så!!! !!! !!! Ord och inga visor.

  Fast då gällde det en man från Iran. Och likhet inför lagen och rättsstat betyder ju i svensk kontext inte att alla är lika inför lagen eller att rättsstaten Sverige är en rättsstat. Men du måste ändå erkänna att kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson håller en helt otroligt fantastiskt hög svansföring som borde betyda att Israel omfattas av samma svenska lagar som Iran. Men sen måste ju etablissemanget i Sverige vara pragmatiskt och göra skillnad på folk och folk, annat vore i högsta grad osvenskt.

 4. Tyvärr kommer detta ”fall” ge noll resultat i Sverige. Det är inte politiskt minsta hållbart.

  Förenta nationerna och deras många organ och institutioners uttalanden, liksom generalsekreterarens, förefaller vara helt omöjliga att rapportera om eller recitera i något större svenskt medium.

  Då rasar debatten igång: antisemitismen ökar kraftigt i världen.

  Den internationella rättvisan kommer att mala långsamt, om något ett och ett halvt eller två år framåt kan vi däremot kunna få se juridiska ageranden från internationella organ, som ICC.

  Men knappast i Sverige. Den typen av kraftfulla jurister utbildas inte i detta land sedan många decennier tillbaka, bara ganska lealösa superbyråkrater (som dock kan LÄSA juridisk text), men knappast agera självständigt. Den epoken är över.

  Glöm alla tankar på något svenskt juridiskt agerande i denna sak med det ’israeliska problemet’.

  Folkmordet får fortsätta denna gång. Med svenskt juridiskt tillåtande.

 5. En täckmantel för folkmord.
  En formell undersökning av dödandet av Liel Hezroni och de nästan 1 200 andra israelerna som dödades tillsammans med henne kommer sannolikt inte att ske snart, om alls.
  I kölvattnet av Al-Aqsa-floden har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kritiserats hårt för de underrättelsemisslyckanden som möjliggjorde det palestinska motståndets framgång. Han har lovat en utredning men vägrar att genomföra den förrän efter kriget.
  Skulle en undersökning äga rum kommer den sannolikt att finna att Netanyahu och andra israeliska ledare känner att en död 12-årig israelisk flicka är bättre än en fängslad 12-årig israelisk flicka.
  Ändå framträder också en nykter insikt: en livlös Liel Herzoni har potentiellt utnyttjats för att rationalisera avhumaniseringen av Gazas 2,3 miljoner palestinier, inklusive mer än en miljon barn, genom att stämpla dem som ”människodjur” och tillhandahålla en förevändning för de hänsynslösa, folkmördande israeliska aktionerna världen har sett på sociala medier under de senaste sex veckorna.

  Sedan den 7 oktober har Israel urskillningslöst mattbombat Gaza och riktat sina attacker mot hem, moskéer, kyrkor, sjukhus och skolor. Detta obevekliga övergrepp har resulterat i den tragiska förlusten av över 14 000 palestinska liv, mer än 5 000 av dem barn.
  Mitt i detta aldrig tidigare skådade angrepp tvingas man ifrågasätta: om Israel visar lite hänsyn till sina egna bosättare-medborgares liv, vilket hopp finns kvar för den förtryckta palestinska befolkningen när de uthärdar en offensiv som drivs av en ilska driven aggression? Allt detta ”rättfärdigat”, naturligtvis, av en ”Hamas massaker” som kanske aldrig har hänt.
  https://new.thecradle.co/articles/was-october-7th-a-hamas-or-israeli-massacre

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here