Xi Jinpings tal vid hundraårsjubileet för Kinas kommunistiska parti

3
1236
Bild: Xinhua.

Detta tal har vänligen översatts av Rolf Nilsson i Skåne. Han skriver ”Nyckelordet är Nationell pånyttfödelse och man måste nog vara kines för att förstå den djupa förnedring som Mittens rike utsattes för av de koloniala länderna med England och Japan i spetsen och där man nu återupprättat sin nationella stolthet och vad det betyder.På samma sätt som man nog måste vara ryss för att förstå vad det stora patriotiska krigets uppoffringar betytt för landet och dess folk.”
Talet

Talet är viktigt. Det återger åsikterna hos ledaren och ledningen för folkrepubliken Kina, som leder utvecklingen mot en bipolär och multipolär värld, mot USA:s hegemoni.


Tal vid en ceremoni som markerar hundraårsjubileet för Kinas kommunistiska parti den 1 juli 2021

 

Kamrater och vänner,

Idag, den första juli, är en stor och högtidlig dag, i både Kinas kommunistiska partis (CPC) och den kinesiska nationens historia. Vi samlas här för att förena alla partimedlemmar och kineser från alla etniska grupper runt om i landet, för att fira partiets hundraårsjubileum, se tillbaka på den härliga resan som partiet har gjort under 100 års kamp och ser fram emot de ljusa utsikterna för den kinesiska nationens pånyttfödelse.

Till att börja med, låt mig framföra ett varmt tack till alla partimedlemmar, på CPC:s centralkommittés vägnar.

Vid detta speciella tillfälle är det en ära för mig att, på partiets och folkets vägnar, förklara att vi ,genom hela partiets och hela nationens fortsatta ansträngningar, har uppnått det första hundraårsmålet, att bygga ett, i alla avseenden, måttligt välmående samhälle. Detta innebär att vi har åstadkommit en historisk lösning på problemet med absolut fattigdom i Kina, och vi marscherar nu med säkra steg mot det andra hundraårsmålet, att bygga Kina till ett i alla avseenden stort och modernt socialistiskt land. Detta är en stor och härlig prestation för den kinesiska nationen, för det kinesiska folket och för Kinas kommunistiska parti!

Kamrater och vänner,

Den kinesiska nationen är en stor nation. Med en historia som går tillbaka mer än 5000 år, har Kina gett outplånliga bidrag till den mänskliga civilisationens framsteg. Efter opiumkriget 1840 reducerades Kina emellertid gradvis till ett halvkolonialt, halvfeodalt samhälle och led under större härjningar än någonsin tidigare. Landet utsattes för intensiv förödmjukelse, folket utsattes för stor smärta och den kinesiska civilisationen kastades in i ett mörker. Sedan dess har nationell pånyttfödelse varit det kinesiska folkets och den kinesiska nationens största dröm.

För att rädda nationen från fara, utkämpade det kinesiska folket en modig kamp. När som ädla patrioter försökte samla nationen, steg Taiping Heavenly Kingdom Movement, reformrörelsen 1898, Yihetuan Movement och revolutionen 1911, fram efter varandra och en rad olika planer utformades för att säkerställa nationell överlevnad, men alla dessa slutade med misslyckande. Kina var i akut behov av nya idéer för att leda rörelsen för att rädda nationen och en ny organisation för att samla revolutionära krafter.

Med hälsningarna från Rysslands oktoberrevolution 1917 fördes marxismen-leninismen till Kina. 1921, då det kinesiska folket och den kinesiska nationen genomgick ett stort uppvaknande, och marxismen-leninismen blev nära integrerad med den kinesiska arbetarrörelsen, föddes Kinas kommunistiska parti. Grundandet av ett kommunistiskt parti i Kina var en epokgörande händelse, som kraftigt förändrade den kinesiska historiens gång i modern tid, förvandlade det kinesiska folkets och nationens framtid och förändrade landskapet för världens utveckling.

Sedan den dag då det grundades, har partiet gjort det till sin uppgift, sin strävan och sitt uppdrag att söka lycka för det kinesiska folket och pånyttfödelse för den kinesiska nationen. All kamp, uppoffring och skapelse, genom vilken partiet har förenat och lett det kinesiska folket under de senaste hundra åren, har knutits samman av ett ultimat tema – att åstadkomma den kinesiska nationens stora pånyttfödelse.

För att förverkliga nationell pånyttfödelse förenade och ledde partiet det kinesiska folket i att med obeveklig beslutsamhet utkämpa blodiga strider och uppnådde därigenom stor framgång i den nya demokratiska revolutionen.

Genom den norra expeditionen (the Northern expedition 1926, ö.a.), Det agrara revolutionskriget, Motståndskriget mot japansk aggression och Befrielsekriget bekämpade vi väpnad kontrarevolution med väpnad revolution och störtade de tre bergen av imperialism, feodalism och byråkrat-kapitalism och etablerade Folkrepubliken Kina, som gjorde folket till herrar i landet. Vi säkerställde alltså vår nations oberoende och befriade vårt folk.

Den nya demokratiska revolutionens seger gjorde slut på Kinas historia som ett halvkolonialt, halvfeodalt samhälle, det tillstånd av total splittring som fanns i det gamla Kina och alla de ojämlika fördrag som utländska makter införde i vårt land och alla privilegier som imperialistiska makter åtnjöt i Kina. Det skapade de grundläggande sociala förutsättningarna för att förverkliga nationell pånyttfödelse.

Genom en ihärdig kamp visade partiet och det kinesiska folket för världen, att det kinesiska folket hade stått upp, och att den tid då den kinesiska nationen kunde mobbas och kränkas av andra var för evigt förbi.
För att förverkliga nationell pånyttfödelse förenade och ledde partiet det kinesiska folket i ansträngningen att bygga ett starkare Kina, i en anda av självförtroende och där man uppnådde stor framgång i socialistisk revolution och uppbyggnad.

Genom att genomföra en socialistisk revolution, eliminerade vi det exploaterande och repressiva feodala system som hade varit förhärskande i Kina under tusentals år och etablerade socialismen som vårt grundläggande system. Under den socialistiska uppbyggnaden övervann vi subversion, sabotage och väpnad provokation av imperialistiska och hegemoniska makter och genomförde de mest omfattande och djupgående sociala förändringarna i den kinesiska nationens historia. Denna stora omvandling av Kina från ett fattigt och efterblivet land i öst, och med en stor befolkning, till ett socialistiskt land, fastställde de grundläggande politiska förhållandena och de institutionella grunder som var nödvändiga för att förverkliga nationell pånyttfödelse.

Genom en ihärdig kamp visade partiet och det kinesiska folket världen, att det kinesiska folket, inte bara kunde demontera det gamla samhället, utan också bygga ett nytt, att endast socialismen kunde rädda Kina och att endast socialismen kunde utveckla Kina.

För att förverkliga nationell pånyttfödelse förenade och ledde partiet det kinesiska folket i att frigöra sinnet och gå framåt, att uppnå stor framgång i reformer, att öppna upp och att genomföra en socialistisk modernisering.

Vi etablerade partiets grundläggande linje för socialismens första steg, att beslutsamt gå fram med reformer och öppnande, vi övervann risker och utmaningar från alla håll, och grundade, upprätthöll, skyddade och utvecklade en socialism med kinesiska förtecken, vilket innebar en stor omvälvning med långtgående betydelse i partiets historia, alltsedan grundandet av Folkrepubliken Kina. Detta gjorde det möjligt för Kina att omvandlas från en mycket centraliserad planekonomi, till en socialistisk marknadsekonomi, full av vitalitet och från ett land, som till stor del var isolerat, till ett land som är öppet för omvärlden över hela linjen. Det gjorde det också möjligt för Kina att uppnå det historiska språnget, från att vara ett land med relativt gammalmodiga produktiva krafter, till världens näst största ekonomi, och att göra den historiska omvandlingen av att höja sitt folks levnadsstandard från enbart uppehälle till en övergripande nivå av måttligt välstånd, och sedan i slutändan till måttligt välstånd i alla avseenden. Dessa framgångar låg bakom drivkraften mot nationell pånyttfödelse, genom att tillhandahålla institutionella garantier genomsyrade av ny energi, liksom de materiella förutsättningarna för snabb utveckling.
Genom ihärdig kamp visade partiet och det kinesiska folket världen, att genom att driva på reformer och öppna upp, ett avgörande steg för att göra Kina till vad det är idag, hade Kina kommit ifatt tiden i stora steg framåt.

För att förverkliga nationell pånyttfödelse har partiet förenat och lett det kinesiska folket i en stor kamp, ett stort projekt, en stor sak och en stor dröm genom en anda av självförtroende, självtillit och innovation och uppnått stor framgång för en socialism med kinesiska förtecken i den nya eran.

Efter partiets 18: e nationella kongress 2012 gick socialismen med kinesiska förtecken in i en ny era. I denna nya era har vi upprätthållit och stärkt partiets övergripande ledarskap, säkerställt ett samordnat genomförande av den plan som integrerar fem områden, den fyrdelade övergripande strategin, upprätthållit och förbättrat systemet för socialism med kinesiska förtecken, moderniserat Kinas system och kapacitet för styrning, förblivit engagerat i att utöva regelbaserad styrning över partiet och utvecklat ett sunt system med regler inom partiet. Vi har övervunnit en lång rad av stora risker och utmaningar, uppfyllt det första hundraårs-målet och fastställt strategiska steg för att uppnå det andra hundraårs-målet. Alla dessa historiska framsteg och förändringar i partiets och landets uppgift, har möjliggjort nationell pånyttfödelse, med mer robusta institutioner, starkare materiella förutsättningar och en inspirationskälla för att ta större initiativ.

Genom en ihärdig kamp har partiet och det kinesiska folket visat världen att den kinesiska nationen har uppnått den enorma omvandlingen, från att stå upp och skapa välstånd, till att bli stark, och att Kinas nationella pånyttfödelse har blivit en historisk oundviklighet.

Under de senaste hundra åren har partiet förenat och lett det kinesiska folket genom att skriva det mest magnifika kapitlet i den kinesiska nationens millennie-långa historia och genom att förkroppsliga den oförskräckta anda som Mao Zedong uttryckte, när han skrev: ”Våra sinnen blir starkare av martyrernas offer, vågar att få solen och månen att skina på den nya himlen.” Den stora väg som vi har utforskat och banat, den stora uppgift vi har tagit på oss och de stora prestationer som vi har gjort under det senaste århundradet, kommer att gå till historien i utvecklingen av den kinesiska nationen och den mänskliga civilisationen.

Kamrater och vänner,

För hundra år sedan grundade pionjärerna för kommunismen i Kina, Kinas kommunistiska parti och utvecklade partiets stora grundläggande anda, som består av följande principer: att upprätthålla sanning och ideal, att hålla sig till vår ursprungliga strävan och vårt grundläggande uppdrag, att modigt kämpa utan rädsla för uppoffringar och att förbli lojala mot partiet och trogna mot folket. Denna anda är partiets styrka.

Under de senaste hundra åren har partiet fört vidare denna stora grundläggande anda. Genom sina långvariga strider har det utvecklat en lång rad inspirerande principer för kinesiska kommunister och härdat en distinkt politisk karaktär. Eftersom historien fortsatte att gå framåt, har partiets anda förts vidare från generation till generation. Vi kommer att fortsätta att främja våra härliga traditioner och upprätthålla vårt revolutionära arv, så att partiets stora grundläggande anda alltid kommer att hållas vid liv och föras vidare.

Kamrater och vänner,

Vi står i skuld för allt vi har uppnått under de senaste hundra åren till de samordnade ansträngningarna från de kinesiska kommunisterna, det kinesiska folket och den kinesiska nationen. Kinesiska kommunister, med kamraterna Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin och Hu Jintao som sina huvudrepresentanter, har bidragit enormt och historiskt till pånyttfödelse av den kinesiska nationen. Till dem uttrycker vi vår högsta respekt.

Låt oss ta det här ögonblicket för att vårda minnet av kamraterna Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun och andra veteranrevolutionärer, som mycket bidragit till Kinas revolution, uppbyggnad och reformering och till grundandet, konsolideringen och utvecklingen av Kinas kommunistiska parti; låt oss vårda minnet av de revolutionära martyrer som modigt vigde sina liv åt att upprätta, försvara och utveckla Folkrepubliken; låt oss vårda minnet av dem, som ägnade sina liv åt reformering, öppning och socialistisk modernisering; och låt oss vårda minnet av alla män och kvinnor som, i modern tid, ihärdigt kämpat för nationell självständighet och befrielse för folket. Deras stora bidrag till vårt moderland och vår nation kommer att förevigas i historiens annaler, och deras ädla anda kommer att leva för evigt i det kinesiska folkets hjärtan.

Folket är de sanna hjältarna, för det är de som skapar historia. På CPC-centralkommitténs vägnar vill jag hylla arbetare, jordbrukare och intellektuella över hela landet. Jag vill också uttrycka min djupa respekt för andra politiska partier, offentliga personer utan partitillhörighet, folkorganisationer och patriotiska personer från alla samhällssektorer; för alla medlemmar i Folkets befrielsearmé, Folkets väpnade polisstyrka, säkerhetspolisen och brand- och räddningstjänsten; för alla socialistiska arbetande människor; och för alla medlemmar av enhetsfronten. Jag vill rikta mina uppriktiga hälsningar till landsmän i de särskilda administrativa regionerna Hong Kong och Macao och i Taiwan, såväl som till utomeuropeiska kineser. Och jag vill uttrycka min hjärtliga tacksamhet till människor och vänner från hela världen, som har visat vänskap till det kinesiska folket och förståelse och stöd för Kinas strävan efter revolution, utveckling och reform.

Kamrater och vänner,

Även om vårt partis grundläggande uppdrag är lätt att definiera, är det en svårare uppgift att se till att vi håller fast vid detta uppdrag. Genom att lära av historien kan vi förstå varför makter stiger upp och faller. Genom historiens spegel kan vi hitta var vi för närvarande står och få framsynthet inför framtiden. När vi ser tillbaka på partiets 100-åriga historia kan vi se varför vi varit framgångsrika tidigare och hur vi kan fortsätta att lyckas i framtiden. Detta kommer att säkerställa att vi agerar med större beslutsamhet och syfte att hålla oss till vårt grundläggande uppdrag och sträva efter en bättre framtid på den nya resa som ligger framför oss.

När vi satsar medvetet på att lära oss av historien för att skapa en ljus framtid måste vi ha följande i åtanke:

Vi måste upprätthålla partiets fasta ledarskap. Kinas framgång är beroende av partiet. Den kinesiska nationens mer än 180 år långa moderna historia, partiets 100 år långa historia och Folkrepubliken Kinas mer än 70 år långa historia, ger gott om bevis för att utan Kinas kommunistiska parti, skulle det inte finnas något nytt Kina och ingen nationell pånyttfödelse. Partiet valdes av historien och folket. Partiets ledning är det avgörande inslaget i socialismen med kinesiska förtecken och utgör den främsta styrkan i detta system. Det är partiets och landets grund och livsnerv, och kärnan som alla kinesers intressen och välbefinnande är beroende av.

På resan som ligger framför oss måste vi upprätthålla partiets övergripande ledarskap och fortsätta att förbättra dess ledarskap. Vi måste vara djupt medvetna om behovet av att upprätthålla politisk integritet, tänka i stora bilder, följa den ledningens kärna och hålla oss i linje med den centrala partiledningen. Vi måste förlita oss på socialismens väg, teori, system och kultur med kinesiska egenskaper. Vi måste upprätthålla generalsekreterarens kärnposition i partiets centralkommitté och i partiet som helhet och upprätthålla centralkommitténs auktoritet och dess centraliserade, förenade ledarskap. Med tanke på landets mest grundläggande intressen måste vi öka partiets förmåga att bedriva sund, demokratisk och rätts-baserad styrning och se till att det till fullo utövar sin centrala roll i att tillhandahålla övergripande ledarskap och samordna alla sidors insatser.

Vi måste förena och leda det kinesiska folket i att oavbrutet arbeta för ett bättre liv. Detta land är dess folk; folket är landet. När vi har kämpat för att etablera och befästa vårt ledarskap över landet, har vi i själva verket kämpat för att tjäna och behålla folkets stöd. Partiet har i folket sina rötter, sin livsnerv och sin källa till styrka. Partiet har alltid representerat alla kinesers grundläggande intressen; det står bakom dem i vått och torrt och delar ett gemensamt öde med dem. Partiet har inga egna intressen – det har aldrig representerat någon enskild intressegrupp, maktgrupp eller privilegierat skikt. Varje försök att skilja partiet från det kinesiska folket eller att sätta folket mot partiet kommer sannolikt att misslyckas. De mer än 95 miljoner partimedlemmarna och de över 1,4 miljarder kineserna kommer aldrig att låta ett sådant scenario uppstå.

På den resa, som ligger framför oss, måste vi lita på människorna för att skapa historia. Genom att upprätthålla partiets grundläggande syfte, att helhjärtat tjäna folket, kommer vi att stå fast med folket, genomföra partiets linje, respektera folkets kreativitet och utöva en folkcentrerad utvecklingsfilosofi. Vi kommer att utveckla folkets demokrati i hela processen, skydda social rättvisa och rättsskipning och lösa obalanser och brister i utvecklingen och de mest pressande svårigheter och problem som är viktiga för folket. Genom att göra detta kommer vi att göra mer anmärkningsvärda och väsentliga framsteg mot att nå en väl avvägd mänsklig utveckling och gemensamt välstånd för alla.

Vi måste fortsätta att anpassa marxismen till de kinesiska förhållandena. Marxismen är den grundläggande vägledande ideologi, som vårt parti och land bygger på; det är själen i vårt parti och den fana, under vilken det strävar. Kinas kommunistiska parti upprätthåller marxismens grundläggande principer och principen att söka sanning utifrån fakta. Baserat på Kinas verklighet har vi utvecklat stor insikt i dagens trender, tagit initiativet i historien och gjort noggranna undersökningar. Vi har således kunnat fortsätta att anpassa marxismen till det kinesiska sammanhanget och vår tids behov, och att vägleda det kinesiska folket i att främja vår stora sociala revolution. På den grundläggande nivån kan vårt partis förmåga och styrkorna i socialismen med kinesiska förtecken, tillskrivas det faktum att marxismen fungerar.

På resan framöver måste vi fortsätta att upprätthålla marxismen-leninismen, Mao Zedongs tänkande, Deng Xiaoping-teorin, Teorin om tre representanter (se här, ö.a.) och det vetenskapliga perspektivet på utveckling, och till fullo genomföra tanken på socialism med kinesiska förtecken för en ny era. Vi måste fortsätta att anpassa marxismens grundläggande principer till Kinas specifika verklighet och dess fina traditionella kultur. Vi kommer att använda marxismen för att observera, förstå och styra vår tids trender och fortsätta att utveckla marxismen i det moderna Kina och på 2000-talet.

Vi måste upprätthålla och utveckla socialism med kinesiska förtecken. Vi måste följa vår egen väg – det här är det fasta berg, som ligger till grund för alla partiets teorier och metoder. Mer än så är det den historiska slutsats som vårt parti har dragit av sina kamper under det senaste århundradet. Socialism med kinesiska förtecken är ett grundläggande mål att uppnå för partiet och folket, utformat genom otaliga svårigheter och stora uppoffringar, och det är rätt väg för oss att uppnå nationell pånyttfödelse. Eftersom vi har upprätthållit och utvecklat socialism med kinesiska förtecken och drivit samordnade framsteg i materiella, politiska, kulturella, etiska, sociala och ekologiska termer, har vi banat väg för en ny och unik kinesisk väg till modernisering och skapat en ny modell för mänsklig utveckling.

På resan framåt måste vi följa partiets grundläggande teori, linje och politik och genomföra den integrerade planen i fem områden (ekonomisk, politisk, kulturell, social och ekologi-miljö utveckling, se här, ö.a) och den fyrkantiga övergripande strategin (se här, ö.a.). Vi måste fördjupa reformer och öppna upp över hela linjen, grunda vårt arbete i detta nya utvecklingsstadium, tillämpa den nya utvecklingsfilosofin helt och hållet och främja ett nytt utvecklingsmönster. Vi måste främja utveckling av hög kvalitet och bygga upp vårt lands styrka inom vetenskap och teknik. Vi måste se till att det är vårt folk som driver landet, fortsätta att styra, baserat på rättsstatsprincipen, och upprätthålla de sociala kärnvärdena. Vi måste säkerställa och förbättra allmänhetens välbefinnande under utvecklingen, främja harmoni mellan mänskligheten och naturen och vidta väl samordnade steg för att göra vårt folk välmående, vårt land starkt och vårt land vackert.

Den kinesiska nationen har utvecklat en fantastisk civilisation under mer än 5000 års historia. Partiet har också skaffat sig en stor erfarenhet genom sina ansträngningar under de senaste 100 åren och under mer än 70 år av styrning. Samtidigt är vi också angelägna om att upptäcka vad vi kan lära oss av andra kulturers prestationer och välkomnar hjälpsamma förslag och konstruktiv kritik. Vi kommer dock inte att acceptera skenheligt predikande från dem som tycker att de har rätt att tillrättavisa oss. Partiet och det kinesiska folket kommer att med tillförsikt och med långa steg fortsätta framåt, längs den väg som vi har valt för oss själva, och vi kommer att se till att ödet för Kinas utveckling och framsteg förblir i våra egna händer.

Vi måste påskynda moderniseringen av det nationella försvaret och de väpnade styrkorna. Ett starkt land måste ha en stark militär, eftersom det först då kan garantera nationens säkerhet. Vid det tillfället det var inblandat i våldsam kamp, kom partiet att erkänna den obestridliga sanningen i att det måste behärska vapnet och bygga folkets egen militära styrka. Folkets militär har gjort outplånliga landvinningar på partiets och folkets vägnar. Det är en stark pelare för att skydda vårt socialistiska land och bevara den nationella värdigheten, och en kraftfull styrka för att skydda freden i vår region och utanför.

På resan framöver måste vi fullt ut genomföra partiets tänkande om att stärka militären i den nya eran, såväl som vår militära strategi för den nya eran, behålla partiets absoluta ledarskap över folkets väpnade styrkor och följa en kinesisk väg till militär utveckling. Vi kommer att vidta omfattande åtgärder för att stärka de väpnade styrkornas politiska lojalitet, stärka dem genom reformer och teknik och utbildning av kompetent personal och att driva dem i enlighet med lagen. Vi kommer att lyfta vårt folks väpnade styrkor till en standard i världsklass, så att vi är utrustade med större kapacitet och mer tillförlitliga medel för att skydda vår nationella suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen.

Vi måste fortsätta arbeta för att främja byggandet av en mänsklig gemenskap med en gemensam framtid. Fred, endräkt och harmoni är idéer som den kinesiska nationen har strävat efter och fört vidare i mer än 5000 år. Den kinesiska nationen bär inte aggressiva eller hegemoniska egenskaper i sina gener. Partiet bryr sig om mänsklighetens framtid och vill gå vidare tillsammans med alla progressiva krafter runt om i världen. Kina har alltid arbetat för att skydda världsfreden, bidra till global utveckling och bevara internationell ordning.

På resan framåt kommer vi att fortsätta att engagera oss för att främja fred, utveckling, samarbete och ömsesidig nytta, för en oberoende utrikespolitik för fred och för en väg till fredlig utveckling. Vi kommer att arbeta för att bygga en ny typ av internationella relationer och en mänsklig gemenskap med en gemensam framtid, främja högkvalitativ utveckling av ’Belt and Road Initiative’ genom gemensamma ansträngningar och använda Kinas nya framsteg inom utveckling, för att ge världen nya möjligheter. Partiet kommer att fortsätta arbeta med alla fredsälskande länder och folk för att främja de gemensamma mänskliga värdena fred, utveckling, rättrådighet, rättvisa, demokrati och frihet. Vi kommer att fortsätta att kämpa för samarbete framför konfrontation, att öppna upp snarare än att stänga våra dörrar och att fokusera på ömsesidiga fördelar istället för nollsummespel. Vi kommer att motsätta oss hegemoni- och maktpolitik och sträva efter att hålla historiens hjul rullande mot ljusa horisonter.

Vi kineser är ett folk som upprätthåller rättvisa och skräms inte av hot om våld. Som nation har vi en stark känsla av stolthet och självförtroende. Vi har aldrig mobbat, förtryckt eller underkuvat folket i något annat land, och vi kommer aldrig att göra det. På samma sätt kommer vi aldrig att tillåta någon främmande kraft att mobba, förtrycka eller underkuva oss. Den som skulle försöka göra det kommer att befinna sig på en kollisionskurs med en stor mur av stål, smidd av över 1,4 miljarder kineser.

Vi måste utkämpa en viktig kamp med många samtida verktyg. Att ha modet att kämpa och styrkan att vinna, är det som har gjort vårt parti oövervinnligt. Förverkligandet av vår stora dröm kräver hårt arbete och uthållighet. Idag är vi närmare, mer självsäkra och mer kapabla än någonsin att förverkliga målet för nationell pånyttfödelse. Men vi måste vara beredda att arbeta hårdare än någonsin för att komma dit.

På resan framöver måste vi visa starkare vaksamhet och alltid vara beredda på potentiell fara, även i tider av lugn. Vi måste anta en helhetssyn på nationell säkerhet, som balanserar utveckling och nödvändig säkerhet och genomföra den nationella strategin för pånyttfödelse inom ett vidare sammanhang av de förändringar, som en gång på hundra år äger rum i världen. Vi måste förvärva en fullständig förståelse för de nya funktionerna och kraven som följer av övergången till den huvudsakliga motsättningen i det kinesiska samhället och de nya frågorna och utmaningarna, som härrör från en komplicerad internationell miljö. Vi måste vara både modiga och skickliga i att utföra vår kamp, ​​skapa nya vägar och bygga nya broar där det behövs, för att ta oss förbi alla risker och utmaningar.

Vi måste stärka det kinesiska folkets stora enhet. Under vår kamp under det senaste århundradet, har partiet alltid placerat enhetsfronten i en viktig position. Vi har ständigt konsoliderat och utvecklat en bredast möjlig enhetsfront, förenat alla krafter som kan förenas, mobiliserat alla positiva faktorer som kan mobiliseras och samlat så mycket styrka som möjligt för kollektiva ansträngningar. Den patriotiska enhetsfronten är ett viktigt medel för partiet att förena alla den kinesiska nationens söner och döttrar, både hemma och utomlands, bakom målet för nationell föryngring.

På resan framåt måste vi säkerställa stor enhet och solidaritet och balansera gemensamhet och mångfald. Vi bör stärka teoretisk och politisk vägledning, bygga bred konsensus, samla de skarpaste hjärnorna och utvidga den gemensamma grunden och konvergensen av intressen, så att alla kineser, både hemma och utomlands, kan fokusera sin uppfinningsrikedom och energi på samma mål och samlas som en mäktig kraft för att förverkliga nationell pånyttfödelse.

Vi måste fortsätta att främja det stora nya projektet med att bygga partiet. Ett kännetecken som skiljer Kinas kommunistiska parti från andra politiska partier, är dess mod att genomföra självreformering. En viktig anledning till att partiet förblir så viktigt och levande, trots att ha genomgått så många prövningar, är att det utövar effektiv självövervakning och fullt och strikt självstyre. Det har således kunnat svara på lämpligt sätt på riskerna och testerna under olika historiska perioder, för att säkerställa att det alltid förblir i tidens framkant, även när djupgående förändringar sveper över det globala landskapet, och det har kunnat stå fast som nationens ryggrad genom hela processen att möta olika risker och utmaningar, hemma och utomlands.

På resan framåt måste vi tänka på det gamla ordspråket, att det krävs en bra smed för att göra bra stål. Vi måste visa större politisk medvetenhet om att fullt och strikt självstyre är en oändlig resa. Med att stärka partiet politiskt, som vår övergripande princip, måste vi fortsätta att utveckla det stora nya projektet för partibyggnad i den nya eran. Vi måste skärpa partiets organisationssystem, arbeta hårt för att utbilda högkvalitativa tjänstemän, som har både moralisk integritet och yrkeskompetens, förbli engagerade i att förbättra partiets uppförande, upprätthålla integritet och bekämpa korruption och utrota alla element som skulle skada partiets långt utvecklade natur och renhet och alla virus som skulle försämra dess hälsa. Vi måste se till att partiet bevarar sitt väsen, färg och karaktär och se till att det alltid fungerar som den starka kärnan i ledarskapet under upprätthållandet och utvecklingen av socialism med kinesiska förtecken i den nya eran.

Kamrater och vänner,

Vi kommer att hålla fast vid bokstaven och andan i principen om ett land, två system, enligt vilket folket i Hongkong administrerar Hongkong, och folket i Macao administrerar Macao, båda med en hög grad av autonomi. Vi kommer att se till att staten utövar övergripande jurisdiktion över Hongkong och Macao och implementerar de rättsliga systemen och verkställighetsmekanismerna för de två särskilda administrativa regionerna för att skydda den nationella säkerheten. Samtidigt som vi skyddar Kinas suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen, kommer vi att säkerställa social stabilitet i Hongkong och Macao och upprätthålla bestående välstånd och stabilitet i de två särskilda administrativa regionerna.

Att lösa Taiwanfrågan och förverkliga Kinas fullständiga återförening är ett historiskt uppdrag och ett orubbligt åtagande från Kinas kommunistiska parti. Det är också en delad ambition för alla kineser och söner till den kinesiska nationen. Vi kommer att upprätthålla principen om ett Kina och 1992 års samförstånd (med USA, ö.a.) och främja fredlig nationell återförening. Vi alla, landsmän på båda sidor av Taiwansundet, måste samlas och gå framåt i samförstånd. Vi måste vidta beslutsamma åtgärder för att fullständigt besegra varje försök att åstadkomma ”Taiwans självständighet” och arbeta tillsammans för att skapa en ljus framtid för nationell pånyttfödelse. Ingen bör underskatta det kinesiska folkets beslutsamhet, vilja och förmåga att försvara sin nationella suveränitet och territoriella integritet.

Kamrater och vänner,

Framtiden tillhör de unga människorna, och våra förhoppningar vilar också hos dem. För ett sekel sedan höll en grupp unga progressiva upp marxismens fackla och sökte ihärdigt under de mörka åren efter sätt att återskapa den kinesiska nationen. Sedan dess, under Kinas kommunistiska partis banér, har generation efter generation av unga kineser ägnat sin ungdom åt partiets och folkets sak och förblivit i spetsen för vår strävan att pånyttföda nationen.

Under den nya eran bör våra ungdomar göra det till sitt uppdrag att bidra till nationell pånyttfödelse och sträva efter att bli mer stolta, självsäkra och säkra i sin identitet som kineser, så att de kan leva upp till sin ungdoms löfte och förväntningarna från vår tid, vårt parti och från vårt folk.

Kamrater och vänner,

För hundra år sedan, vid tidpunkten för grundandet, hade Kinas kommunistiska parti drygt 50 medlemmar. Idag, med mer än 95 miljoner medlemmar i ett land med mer än 1,4 miljarder människor, är det världens största regeringsparti och har ett enormt internationellt inflytande.

För hundra år sedan var Kina i förfall och tynade bort i i världens ögon. Idag är den bild som vi presenterar för världen, en av en blomstrande nation, som går framåt med ostoppbar fart mot pånyttfödelse.

Under det senaste århundradet har Kinas kommunistiska parti säkerställt extraordinära historiska prestationer på folkets vägnar. Idag samlas det och leder det kinesiska folket på en ny resa mot att förverkliga det andra hundraårsmålet.

Till alla partimedlemmar,

Centralkommittén uppmanar var och en av er att hålla fast vid vårt partis uppdrag vid grundandet och stå fast i era ideal och övertygelser. När du agerar utifrån partiets syfte bör du alltid ha nära band till folket, ha empati och arbeta med dem, stå med dem genom goda och dåliga tider och fortsätta arbeta outtröttligt för att förverkliga deras strävan efter ett bättre liv och för att bringa ännu större ära till partiet och folket.

Kamrater och vänner,

Idag, hundra år efter dess grundande, är Kinas kommunistiska parti fortfarande i sin början och är fortfarande lika beslutsamt som någonsin att uppnå varaktig storhet för den kinesiska nationen. Ser vi tillbaka på den väg vi har färdats och framåt till den resa som ligger framför oss, är det säkert att vi med partiets fasta ledning och det stora samförståndet mellan det kinesiska folket i alla etniska grupper, kommer att uppnå målet att bygga ett modernt socialistiskt land i alla avseenden och uppfylla den kinesiska drömmen om nationell pånyttfödelse.

Länge leve vårt stora, härliga och rättrådiga parti!

Länge leve vårt stora, härliga och heroiska folk!

 

Föregående artikel32 poliser har dödats i tjänsten under 120 år i Sverige. I Nicaragua mördades 24 poliser under tre månader 2018 av den CIA-finansierade högeroppositionen!
Nästa artikelAssange-fallet faller sönder (Jimmy Dore) – och MSM-media tiger helt!
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here