11000 personer, däribland forskare, varnar för akut klimatkris.

125
5747
Klimat öken Pixabay. desert-2227962__480

Det har klagats över att forskare är för tysta i klimatdebatten. Nyligen kom dock en artikel underskriven av omkring 11 000 personer som uppger sig vara forskare. Artikeln ”World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”

Av dessa personer kommer 163 från Sverige. Hundratal forskare i Sverige stöder larm om akut klimatkris

Artikeln har översatts av en medarbetare i Göteborgstrakten. Fler referenser finns i originalartikeln.

OBS! Det har senare kommit till min kännedom att flera av dem som skrivit på inte är forskare. Hela artikeln bör granskas extra kritiskt av alla en extra gång, särskilt av forskare, även av mig efter förmåga.

Nu skriver författare ”Statement:

During our original signature screening process, we attempted to remove all signatures that appeared to be invalid. Although, a few invalid ones were missed. We are thoroughly reviewing the full list at the moment and will make further updates if required.
The collection of signatures for this project is currently closed.” (https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/)

Hur länge de påstått detta vet jag inte.

En viktig fråga är hur man definierar ”forskare”. I ett äldre upprop som kritiserar bedömningen om människans stora nuvarande klimatpåverkan medtar man även icke disputerade personer. C:a 9000 av 31000 är disputerade.


11000 forskare varnar för akut klimatkris

Forskare har moralisk skyldighet att bestämt varna mänskligheten för katastrofala hot och att ”berätta sanningen.” Utgående från denna skyldighet och de grafiska indikatorer som vi presenterar här nedanför förklarar vi, med mer än 11 000 undertecknande forskare över hela världen, klart och entydigt att planeten Jorden står inför en nödsituation som beror på klimatet.

För exakt 40 år sedan möttes forskare från 50 nationer vid First World Climate Conference (Världens första klimatkonferens i Genève 1979) och enades om att oroande tendenser till klimatförändringar gjorde det ytterst nödvändigt att agera. Sedan dess har det slagits liknande larm genom Rio-toppmötet 1992, Kyoto-protokollet 1997 och Parisavtalet 2015, såväl som av av andra globala sammankomster, och genom forskares uttryckliga varningar för att otillräckliga framsteg görs (Ripple et al. 2017). Trots det ökar utsläppen av växthusgaser fortfarande snabbt, med tilltagande skadliga effekter på jordens klimat. ([IPCC] Intergovernmental Panel on Climate Change. 2018. Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report . IPCC.)

Det krävs att vi anstränger oss enormt mycket mer än vi gör, för att vi ska kunna bevara vår biosfär, och för att undvika outsägliga lidanden på grund av klimatkrisen (IPCC 2018).

De flesta offentliga diskussioner om klimatförändringar baseras endast på en global yttemperatur, vilket är otillräckligt för att fånga omfattningen av mänskliga aktiviteter och de verkliga faror som härrör från en planet som håller på att bli allt varmare. (Briggs et al. 2015). Politiker och allmänheten behöver nu snabbt få tillgång till en uppsättning indikatorer som åskådliggör de effekter som mänsklig aktivitet har på utsläppen av växthusgaser, och hur de därmed påverkar klimatet, vår miljö och samhället.

Med utgångspunkt från tidigare arbeten (se Supplemental File S2: World Scientists‘ Warning of a Climate Emergency by William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Phoebe Barnard, William R. Moomaw, 11,258 scientist signatories from 153 countries (list in supplemental file S1)) presenterar vi en serie av grafiska vitalparametrar på klimatförändringar under de senaste 40 åren (figur 1), som påverkats av mänskliga aktiviteter och som har haft mycket stor betydelse för förändringar i klimatet och som på samma sätt har effekter på klimatet idag. (figur 2). Vi använder endast relevanta datamängder som är tydliga, förståeliga, systematiskt insamlade under som kortast tid, de senaste 5 åren och uppdateras minst en gång om året.

Figurtext: Förändring av globala mänskliga aktiviteter från 1979 till nutid. Dessa indikatorer är åtminstone delvis kopplade till klimatförändringar. I ruta(f) kan den årliga förlusten av täckande skog vara en anledning (t.ex. löpeld, trädplantagesskördar eller omvandling av skog till jordbruksmark). Skogsförtätning ingår inte i beräkningen av skogsförlusten. I ruta (h) visas vattenkraft och kärnkraft i S2. De siffror som visas i rutorna är de procentuella förändringarna per decennium över hela tidsserierna. De årliga uppgifterna visas med grå punkter. De svarta linjerna är trendlinjer med lokal regression Förkortning: Gt oe per år, gigaton oljeekvivalent per år. Källor och ytterligare detaljer om varje variabel finns i tilläggsfilen S2, inklusive tabell S2.


Figurtext: Tidsserie över klimatet från 1979 till nutid. De tal som visas i rutorna är ändringarna per decennium för hela tidsserien. Dessa tal återges i procentuella termer, med undantag för intervallvariablerna (d, f, g, h, i, k), där istället tillsatsförändringar redovisas. För havets surhet (pH) baseras procentandelen på förändringen i vätejonaktivitet, aH + (där lägre pH-värden representerar högre surhet). De årliga uppgifterna visas med grå punkter. De svarta linjerna är utjämnade regressionslinjer. Källor och ytterligare detaljer om varje variabel finns i tilläggsfilen S2, inklusive tabell S3. (Supplemental File S2: World Scientists‘ Warning of a Climate Emergency
by William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsome, Phoebe Barnard, William R. Moomaw, 11,258 scientist signatories from 153 countries (list in supplemental file S1)

Klimatkrisen är tätt ihopkopplad med en överdriven konsumtion av den rika livsstilen. De rikaste länderna är huvudsakligen ansvariga för utsläppen av växthusgaser som har skett och står rent allmänt för de största utsläppen per capita (tabell S1). I den här artikeln visar vi allmänna mönster, mestadels i global skala, eftersom det finns många klimatinsatser som gäller enskilda regioner och länder. Våra vitalparametrar är utformade för att kunna användas av allmänheten, beslutsfattare, näringslivet och de som arbetar för att genomföra klimatavtalet från Paris, FN: s mål för en hållbar utveckling och Aichis biologiska mångfaldsmål (FN-konventionen om mångfald utvecklades i Rio de Janeiro 1992 och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade konventionen. Wikipedia)

Djupt oroande tecken på mänsklig aktivitet inkluderar fortsatt ökning av både mänskliga och idisslande boskapspopulationer, köttproduktion per capita, världens bruttonationalprodukt, global skogbevuxenhet , fossil bränsleförbrukning, antalet flygresenärer, CO2-utsläpp per capita sedan 2000 (figur 1, kompletterande fil S2).

Uppmuntrande tecken inkluderar minskning av den globala fertiliteten (figur 1b), inbromsning av skogsaververkning i det brasilianska Amazonas (figur 1g), ökning av konsumtionen av sol- och vindkraft (figur 1h), avyttring av institutionellt fossil bränsle för mer än USA 7 biljoner dollar (figur 1j) och andelen utsläpp av växthusgaser som omfattas av koldioxidpriser (figur 1m).

Emellertid har fertilitetminskningen hos människor sjunkit avsevärt under de senaste 20 åren (figur 1b), och takten på skogavverkning i Brasiliens Amazonas har nu börjat öka igen (figur 1g). Förbrukningen av sol- och vindkraftsenergi har ökat med 373% per decennium, men 2018 var den fortfarande 28 gånger lägre än den fossila bränsleförbrukningen (kombinerat gas, kol, olja; figur 1h). Från och med 2018 täcktes cirka 14,0% av GHG skatterna (GHG växthusgaser) av prisssättningen på koldioxid (figur 1m), men det globala utsläppsviktade genomsnittliga priset per ton koldioxid var endast cirka 15,25 USD (figur 1n).

En mycket högre koldisoxidskatt behövs (IPCC 2018, avsnitt 2.5.2.1). Årliga fossilbränslesubventioner till energiföretagen har varierat, och på grund av en nyligen inträffad ökning har de varit större än 400 miljarder US-dollar under 2018 (figur 1o).

Särskilt oroande är parallella trender i de vitala parametrar av klimatpåverkan (figur 2, kompletterande fil S2).

Tre rikliga atmosfäriska växthusgaser (CO2, metan och kväveoxid) fortsätter att öka (se figur S1 en olycksbådande ökning för CO2 2019), liksom den globala yttemperaturen (figur 2a – 2d). Globalt har is försvunnit snabbt, vilket framgår av minskningen av sommarisen, när isen är som tunnast, i Arktis, på Grönland och i Antarktis , och av glaciärtjockleken över hela världen (figur 2e – 2h).

Havets värmeinnehåll, havets surhet, havsnivån, de nedbrända området i USA och extremt väder med tillhörande skadekostnader visar alla uppåtstigande trender (figur 2i – 2n). Klimatförändringar förutspås starkt påverka livet för havsvatten, sötvatten och livet på land, från plankton och koraller till fiskar och skogar (IPCC 2018, 2019). Dessa frågor belyser det akuta behovet av åtgärder.

Trots 40 år av globala klimatförhandlingar, med några få års undantag, har vi i allmänhet fortsatt med ”business as usual” och har till stor del inte lyckats ta itu med detta problem (figur 1). Klimatkrisen har kommit och accelererar snabbare än de flesta forskare förväntade sig (figur 2, IPCC 2018). Det är allvarligare än man förusett, naturliga ekosystem och människans öde hotas(IPCC 2019).

Särskilt oroande är potentiella oåterkalleliga klimatförändringspunkter (tipping points) och naturens förstärkande återkopplingar (atmosfäriska, havs- och markbundna) som kan leda till en katastofal ”hothouse Earth” ( En period utan kontinentala glaciärer, koldioxid- och andra växthusgashalter är höga, och temperaturer som är 4-5 grader C högre än under förindustriell tid…och betydligt högre vattennivåer än vi har idag övers. anm), långt utanför människors kontroll (Steffen et al. 2018). Dessa klimatkedjereaktioner kan orsaka betydande störningar i ekosystem, samhällen och ekonomier, vilka potentiellt kan göra stora områden på jorden obeboeliga.

För att säkra en hållbar framtid måste vi skyndsamt förändra vårt sätt att leva så att det förbättrar de vitala parametrar som sammanfattas av våra grafer. Ekonomisk tillväxt och befolkningsökning är bland de viktigaste orsakerna till ökningen av koldioxidutsläpp från förbränning av fossilt bränsle (Pachauri et al. 2014, Bongaarts och O’Neill 2018); därför behöver vi djärva och drastiska förändringar när det gäller den ekonomisk politiken och befolkningspolitiken.

Vi föreslår sex kritiska och sammanhängande steg (i ingen särskild ordning) som regeringar, företag och resten av mänskligheten kan vidta för att minska de värsta effekterna av klimatförändringar. Dessa är viktiga steg men de är inte de enda åtgärder som behövs eller är som är möjliga (Pachauri et al. 2014, IPCC 2018, 2019).

Energi

Världen måste snabbt genomföra en massiv effektivisering av energin och bevarandepraxis, och vi måste ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor (figur 1h) och andra renare energikällor som är säkra för människor och miljö (figur S2). Vi bör lämna kvarvarande lager av fossila bränslen i marken (se tidslinjerna i IPCC 2018) och bör noggrant sträva efter att effektivisera negativa utsläpp med teknik som utvinning av CO2 från dess alstrare och fånga in den från luften och särskilt genom att förbättra naturliga system (se ”Natur ” sektion). De rikare länderna måste stödja fattigare länder när de övergår från fossila bränslen. Vi måste snabbt ta bort subventionerna för fossila bränslen (figur 1o) och använda en effektiv och rättvis politik för att kraftigt höja priserna på CO2 för att begränsa användningen.

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Vi måste snabbt minska utsläppen från kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, inklusive metan (figur 2b), svart kol (sot) och kolväten (HFC). Genom att göra detta kan man minska klimatåterkopplingsslingorna och potentiellt minska den kortsiktiga uppvärmningstrenden med mer än 50% under de kommande decennierna samtidigt som man räddar miljontals liv och ökar skörden på grund av minskade luftföroreningar (Shindell et al. 2017). Kigalis ändringsförslag 2016 för att avveckla HFC: er välkomnas.

Natur

Vi måste skydda och återställa jordens ekosystem. Fytoplankton, korallrev, skogar, savanner, gräsmarker, våtmarker, torvmarker, jordar, mangrover och havsgräs bidrar starkt till bindning av atmosfärisk koldioxid. Marin- och markväxter, djur och mikroorganismer spelar en betydande roll för kretsloppet och lagringen av koldioxud- och näringsämnen. Vi måste snabbt bekämpa förlusten av livsmiljöer och biologisk mångfald (figur 1f – 1g), skydda de återstående primära och intakta skogarna, särskilt de med stora förråd av koldixoid och andra skogar som har kapacitet att snabbt binda koldioxid (proforestation/ förebyggande plantering), samtidigt med återplantering av skog och plantering av skog på områden där det inte funnits skog i enorma skalor. Även om de tillgängliga landområdena kan vara begränsade på vissa platser, kan upp till en tredjedel av de utsläppsminskningar som behövs år 2030 för Parisavtalet (mindre än 2 ° C) erhållas med dessa naturliga klimatlösningar (Griscom et al. 2017).

Mat

Att äta mestadels växtbaserade livsmedel och samtidigt minska den globala konsumtionen av animaliska produkter (figur 1c – d), särskilt från idisslande boskapsdjur (Ripple et al. 2014), kan förbättra människors hälsa och ge avsevärt lägre utsläpp av växthusgaser (inklusive metan i ” Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna steget” (”Short-lived pollutants step”) . Dessutom kommer detta att frigöra åkrar för odling av välbehövliga livsmedel istället för till boskapfoder, samtidigt som vissa betesmarker frigörs för att stödja naturliga klimatlösningar (se avsnittet ”Natur”). Att använda jordbruksmetoder vid odling av grödor i olika höjd och att bearbeta jorden så lite som möjligt, för att inte öka CO2-utsläppet är mycket viktigt. Vi måste drastiskt minska den enorma mängden matavfall som finns runt om i världen.

Ekonomi

Överdriven utvinning av råmaterial och överutnyttjande av ekosystem, på grund av krav på ekonomisk tillväxt, måste snabbt begränsas för att bibehålla en långsiktig hållbarhet i biosfären. Vi behöver en koldioxidfri ekonomi som uttryckligen tar upp det mänskliga beroendet av biosfären och en politik som styr ekonomiska beslut i enlighet därmed. Våra mål måste växla från BNP-tillväxt och strävan efter välstånd, till att upprätthålla ekosystem och förbättra människors välbefinnande genom att prioritera grundläggande behov och minska ojämlikhet.

Befolkning

Världspopulationen måste stabiliseras, och helst, gradvis minskas – inom en ram som säkerställer social integritet, jordens befolkning fortsätter som det nu är att öka med cirka 80 miljoner människor per år, eller med mer än 200 000 per dag (figur 1a – b), Det finns beprövade och effektiva grundprinciper som stärker mänskliga rättigheter, samtidigt som man sänker fertiliteten och minskar befolkningsökningseffekterna på utsläppen av växthusgaser och förlusten av biologisk mångfald. Denna politik gör familjeplaneringsupplysning tillgänglig för alla människor, tar bort de hinder som finns mot det och följden bir att full jämställdhet kan ernås, en global norm för alla bör inrättas, en grundskole- och gymnasieutbildning , särskilt för flickor och unga kvinnor (Bongaarts och O’Neill 2018).

Slutsatser

Att mildra och anpassa sig till klimatförändringar samtidigt som man respekterar människors mångfald innebär stora förändringar i hur vårt globala samhälle fungerar och interagerar med naturliga ekosystem. Vi stärks av en oro som har ökat på senare tid. Regeringar avger deklarationer om klimatnöd. Skolbarn strejkar. Ecocideprocesser (ecocide – ”att döda naturen”) fortsätter vid domstolarna. Gräsrotsrörelser kräver förändring och många länder, stater och provinser, städer och företag svarar.
Som Alliance of World Scientists är vi redo att hjälpa beslutsfattare med en bra övergång till en hållbar och rättvis framtid. Vi uppmanar till en utbredd användning av vitalparametrar, som på ett bättre sätt gör det möjligt för beslutsfattare, den privata sektorn och allmänheten att förstå storleken på denna kris, upptäcka framsteg och justera prioriteringar för att lindra klimatförändringarna. Den goda nyheten är att en sådan transformativ förändring, med social och ekonomisk rättvisa för alla, ger mycket bättre löften om människors välbefinnande än ”business as usual”. Vi tror att möjligheterna kommer att vara störst om beslutsfattare och hela mänskligheten omedelbart svarar på denna varning och detta tillkännagivande om en nödsituation för klimatet och agerar för att upprätthålla livet på planeten Jorden, vårt enda hem.
As the Alliance of World Scientists, we stand ready to assist decision-makers in a just transition to a sustainable and equitable future. We urge widespread use of vital signs, which will better allow policymakers, the private sector, and the public to understand the magnitude of this crisis, track progress, and realign priorities for alleviating climate change. The good news is that such transformative change, with social and economic justice for all, promises far greater human well-being than does business as usual. We believe that the prospects will be greatest if decision-makers and all of humanity promptly respond to this warning and declaration of a climate emergency and act to sustain life on planet Earth, our only home.
Contributing reviewers

Föregående artikelRyssland, Iran och Kina etablerar banksystem vid sidan av SWIFT. Brytningen med dollarn fortsätter, medan USA:s budgetunderskott växer.
Nästa artikelSe och hör manifestationen för yttrandefriheten, Julian Assange och Chelsea Manning i Stockholm 2 november 2019!!!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

125 KOMMENTARER

  • Inte bara han.

   * De flesta öar i Söderhavet kommet att stå under vatten om 20 år (1990),
   * säg adjö till snö och vinter, om 20 år har vi glömt hur man åker skidor (2000), Der Spiegel
   * Vi har 50 dagar att stoppa en oåterkallelig uppvärmning av planeten (2009), Oct 20, 2009, Gordon Brown, UK Prime Minister
   * Sept 19, 1989, St. Louis Post-Dispatch: “New York will probably be like Florida 15 years from now.
   * 1988, Dr. James Hansen. Asked by author Rob Reiss how the greenhouse effect was likely to affect the neighborhood below Hansen’s office in NYC in the next 20 years, Hansen replied: “The West Side Highway [which runs along the Hudson River] will be under water. And there will be tape across the windows across the street because of high winds. And the same birds won’t be there. The trees in the median strip will change… There will be more police cars…[since] you know what happens to crime when the heat goes up.”
   * 1990, Michael Oppenheimer, The Environmental Defense Fund: “By 1996, the Pla�e River of
   Nebraska would be dry, while a continent-wide black blizzard of prairie topsoil will stop traffic on
   interstates, strip paint from houses and shut down computers… The Mexican police will round up
   illegal American migrants surging into Mexico seeking work as field hands.”
   * October 15, 1990, Carl Sagan: “The planet could face an ecological and agricultural catastrophe by the next decade if global warming trends continue.”
   * 1990, Actress Meryl Streep: “By the year 2000 – that’s less than ten years away — earth’s climate
   will be warmer than it’s been in over 100,000 years. If we don’t do something, there’ll be enormous
   calamities in a very short time.”
   * July 26, 1999, The Birmingham Post: “Scientists are warning that some of the Himalayan glaciers
   could vanishwithin ten years because of global warming. A build-up of greenhouse gases is
   blamed for the meltdown, which could lead to drought and flooding in the region affecting
   millions of people.”
   * March 29, 2001, CNN: “In ten years’ time, most of the low-lying atolls surrounding Tuvalu’s nine
   islands in the South Pacific Ocean will be submerged under water as global warming rises sea
   levels.”

   det går att fylla hela bibliotek av sådana ”vetenskapliga” förutsägelser baserade på förutsägelser av ”forskare”. Jag är rätt så trött på showen, eller snarare spektaklet.

   • Man har nog betydligt bättre underlag för bedömningar nu, då mer aktuella data finns och för flera år.

    • Bra data finns faktiskt från mycket långt tillbaka. Över 100 år. Vetenskap är inte bedömningar, det byggs upp av mätningar, matematiska analyser, och fakta utförda av utbildade personer med relevant kompetens, kunskaper och erfarenheter. Jag har inte sett mycket av det, men massor av ”bedömningar”, ”åsikter” och ”tyckande”, mest baserat på känslor och spekulation. Allt började som jag kommer ihåg omkring 1950. Vad jag efterlyser är något reellt praktiskt, som exempel, avskaffa alla skatter, tullar och avgifter på elcyklar och elbilar, fri parkering för elbilar i städerna, sänk körkortsåldern på elektriska stadsbilar till 15 år. Som exempel, jag har väldigt svårt att se hur en mikrobiolog (forskare), jag har faktiskt jobbat en hel del med dom, har ens den ringaste kunskapsunderlag för att förstå de komplexa fysikaliska principer som driver klimatet.

     • Men Karl, ska kritiker inte noggrannt redovisa vad som är fel eller tveksamt i t.ex. denna rapport genom att ganska detaljerat granska uppgifter och bilder samt komma med alternativa tolkningar?

     • Sant, problemet är inte det, utan dels granskarnas relevanta kompetens och avsikt, och att andra sedan en-masse presenterar denna ”granskning” som korrekt och sanning. Här är en sådan ”granskning”.

      ”Det verkliga hotet mot planeten är inte klimatförändringar utan en förestående invasion av rymdödlor. 97% av alla rymdödle-forskare är överens. Läget är akut! Om inte drastiska åtgärder vidtas omedelbart går planeten under i en invasion av ödlor om 10 år! För att förhindra invasionen krävs att samtliga medborgare ödle-kompenserar. Detta görs bl.a. genom att betala en mängd olika ödle-skatter (s.k. ödle-skatteväxling). Dessa skatter kommer oavkortat gå till att blidka den stora ödle-guden KRETA. Om KRETA blir tillräckligt blidkad kan invasionen hejdas. Samhället måste även bli av med alla ”rymdödle-förnekare”. Dessa obildade, oborstade individer är ett hot mot demokratin och hela samhället. SVT, SR, DN, SVD har alla bildat speciella rymdödle-avdelningar för att hela tiden hålla folket informerade om ”invasionskrisen” och ”invasionshotet”. Läget är akut!! Planeten går under om 10 år om vi inte gör något!! Alla eventuella likheter med en pågående samhällsdebatt kan vara helt slumpmässiga…” (Publ 22 oktober, 2019 kl. 03:04)

      Nu fylls hela nätet av ”Greta-skämt” och det har blivit en folkrörelse att punktera klimat-falsarier. Jag känner bara en kompetent klimatforskare, Lennart Bengtsson, och vad han säger är välkänt. Rodret är borta.

     • Ulf Karlström fil dr som varit miljöchef i Norrköping har skrivit två artiklar om Lennart Bengtsson (LB). Den ena diskuterar LB:s uppfattning i klimatfrågan. LB avvisar inte alls IPPC:s rapporter men menar att utvecklingen och tidsförhållandena är osäkra.

      Den ena är en kunnig recension av LB:s bok.Hur skall vi bedöma hastigheten i klimatförändringen? – en svår fråga, med svåra konsekvenser om vi tar fel! Ulf skriver bl.a. ”Bengtssons bok är mycket läsvärd och kunskapsrik, vilket väl kan förväntas av en internationellt erkänd expert på det synnerligen dynamiska klimatsystemet. Jag skall villigt erkänna att jag lärde mig mycket av Bengtssons bok, och vill därför säga: Läs boken! Och fundera om allt är rimligt?

      Mycket schematiskt framställt säger Bengtsson att vi kan skynda långsamt. Han förnekar absolut inte klimatpåverkan, och ger därmed klimatskeptikerna/förnekarna en rejäl känga vilket de förtjänar.

      Författaren polemiserar även – om än enbart indirekt – mot dagens klimatalarmister.”

      Den andra har uppmärksammat LB:s politiska uppfattning utifrån en intervu. Där kan man bl.a. läsa

      ”Lennart Bengtsson (LB) börjar med att bunta ihop Kina med Nazi-Tyskland och Sovjetunionen, då de ”var mycket framgångsrika att engagera ungdomen för sin politik”.

      ”När så LB tar upp klimatet ondgör han sig över: ”I vår tid har jordens klimat seglat upp som en huvudfråga”. Här är jag och LB överens.
      Överdrifterna i klimatfrågan skymmer t ex viktigare insatser i dagens värld, där jag ser arbetet för fred och att motverka krigshoten, framför allt från USA och vasallerna i Nato, som viktigast.”

      Jag själv instämmer i Ulfs bedömning.

      Vidare ”LB skriver vidare: ”Svenska tidningar och media svämmar över av artiklar och appeller med förslag hur klimatet skall räddas och flickan Greta Thunberg har blivit en symbol för klimatkampen”. LB överdriver allt för kraftigt, och här spårar han ur. Troligen blandar han samman klimat med allt vad ”miljö” kan handla om? ”

      ”LB går här i artikeln mycket längre i polemisk tonart än vad han gör i sin, nyligen utgivna bok. I boken kritiserar han med rätta problemet med modeller som beskriver framtiden om 70 år, men gör det sakligt och nyanserat. Här i artikeln plockar han fram en prognos för år 2300. Det är att göra det väl enkelt för sig.”

      En meteorologiprofessors samlade tankar – om samhällets utveckling.

     • Inte heller jag tycker att vi skall ”en gros” dumpa IPPC:s rapporter, men dom framhålls alltför ofta och regelmässigt som någon slags sanningsmanual. Det rör sig snarast om ett politiskt verktyg. Sant att tidsförhållandena och utvecklingen är osäkra. Minst sagt. En gång hade jag tillfälle att ta en titt på de algoritmer och system som förutsäger vädret. Komplexiteten var enorm, och som en användare påpekade att systemet är som en humla eller jumbojet. Ingen enda enskild vet varför dom kan flyga, men det gör det, i alla fall hjälpligt. Klimatet är medelvärdet av vädret under sådär 100 år, på hela jorden. Lite knepigare att förutsäga. Få förnekar klimatpåverkan, frågan är av vad och hur och hur mycket. Klimatet ändras hela tiden. Det finns paralleller mellan det forna Kina och Nazityskland, inte bara att engagera ungdomar. Kanske än mer att ledarfigurerna, Hitler i Tyskland och Mao Kina, var mycket av personkulter och populism. Entusiasmen inrikes för både Hitler och Mao var närmas en avgudadyrkan och svår att föreställa sig. Både Kina och Tyskland har framgångsrikt undvikit att upprepa det misstaget. Det finns ingen debatt i Kina om klimatet, allt fokuserar på miljön, och helt märkbart påverkar det både väder och därmed klimat mycket positivt. Jag satte mig själv ner och försökte skissa på hur en matematisk modell av klimatet skulle se ut, faktorer som påverkar är nästan enorma till antalet, och sedan har vi kombinationerna. Data finns bara inte. Till exempel. Jordaxeln oscillerar med en frekvens av 1 period på 4,000 år. Hur i all världen påverkar det. Sedan har vi havsströmmarna, yt-strömmarna kan vi rätt bra, bottenströmmarna kan vi dåligt, och vertikalströmmarna har vi knappas den blekaste aning om, men dom tycks har stor påverkan.

 1. Dags igen för befolkningspanik.
  I somras blev jordens befolkning 7,7 miljarder och till nästa sekelskifte beräknas vi vara 10,9 miljarder.
  Hur många klarar jorden att livnära och hur ska en växande befolkning förenas med högt ställda klimatmål?
  I över 300 år har pastor Malthus namn från tid till annan dykt upp i debatter om mänsklighetens framtid.
  Pastor Malthus uppfattade i slutet av 1700-talet nöden han såg runt om sig som bevis på överbefolkning. Följaktligen menade han att nöden skulle bekämpas genom befolkningskontroll.
  Malthus läror dök sedan upp i ny skepnad på 1800-talet och så sent som på 1960-talet lanserade professor Georg Borgström, ledamot av den svenska vetenskapsakademien, nya teorier om ”överbefolkningen”. Han hävdade att inget jordbruksmirakel skulle klara en världsbefolkning på 7 miljarder – och i somras blev vi 7,7 miljarder!
  Den senaste rapporten från FN:s befolkningsavdelning (UNPD) ”World Population Prospects 2019” ger fakta i frågan. Världens befolkning fortsätter att växa, om än i en långsammare takt än någonsin sedan 1950 på grund av minskade fertilitetsnivåer. Den globala befolkningen tros (i ett medelscenario) växa till cirka 8,5 miljarder år 2030, 9,7 miljarder år 2050 och 10,9 miljarder år 2100. Mer än hälften av den beräknade ökningen av den globala befolkningen fram till 2050 kommer att koncentreras till bara nio länder: Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Etiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Pakistan, Tanzania och USA.
  Däremot väntas befolkningen i Öst- och Sydostasien, Central- och Sydasien, Latinamerika, Nordamerika, Karibien och Europa börja minska före slutet av detta århundrade.
  Befolkningarna i 55 länder eller områden beräknas minska med en procent eller mer mellan 2019 och 2050 på grund av långvariga låga nivåer av fertilitet, och på vissa ställen, höga emigrationsnivåer. Befolkningsförluster på 20 procent eller mer förväntas i Bulgarien, Lettland, Litauen och Ukraina – länder där en illa fungerande planekonomi ersatts av en ännu sämre fungerade ”marknadsekonomi”.
  Vad som framgår klart i rapporten är lagbundenheten i utvecklingen. Med stigande levnadsstandard sjunker barnafödandet. Antalet barn upphör att vara livförsäkring. Världen som helhet är nu nere på 2,5 födda per kvinna mot för 3,2 så sent som 1990. 2050 tros barnafödandet vara ner i 2,2 per kvinna, dvs. exakt så många som krävs för reproduktion och nolltillväxt på sikt.
  USA:s politik utgör helt konkret ett hinder mot balans i jordens befolkningstillväxt. USA driver en hård linje mot allt som luktar befolkningskontroll. Därför finns det inte ett ord om detta i UNPD-rapporten. Men befolkningskontrollen är en lika viktig faktor som hälso- och välfärdsåtgärder som påverkar nativitet och mortalitet.
  Befolkningstillväxten i Kina har nedbringats från 2,7 procent per år till 0,6 procent.
  https://www.nyhetsbanken.se/2019/11/dags-igen-for-befolkningspanik.html
  https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

   • Jag sände denna kommentar till UW:s site ”Denna genomgång visar på intet sätt att forskarnas rapport är osaklig. En saklig granskning måste avse innehållet och t.ex. tolkningen av alla figurer som visas där. Jag har publicerat många artiklar om klimatfrågan sedan flera år. Slående är att i alla jag inte sett någon tillräckligt seriös kritik av god kvalitet mot IPPC:s rapport och inte av dnna forskarartikel. Har dock viss vana som professor emeritus vid 2 universitet. Man har som forskare en tröning som gör att man har bättre förutsättningar att kritiskt granska vetenskapliga publikationer även från andra discipliner, i detta fall inom naturvetenskapen. Hela artikeln finns på svenska på min blogg Globalpolitics.se (plats 2 bland 800 besöksrankade politiska bloggar på Blogtoplist.se) //www.globalpolitics.se/11000-forskare-varnar-for-akut-klimatkris/”

   • Hur vet man vem som är en verklig klimatforskare? Det är en grupp som ständigt hänvisas till och man får ett intryck av en stor del av dom står bakom klimatvarningarna, men dom rör sig lite som skuggor i kulisserna.
    Dom som slår sig för bröstet och påstår sig veta allt tvärsäkert är aldrig forskare, men nästan alltid klimatskeptiker. Mycket märkligt fenomen i sig det där.

    • Problemet är att den som står upp mot klimat-mobben, den mobb som tjänar feta pengar på klimathysterin, kommer att hängas ut i media och på bloggar som ”skeptiker” med allsköns personligt nedsättande och förolämpande språk och metoder. Dom vill inte bli ”granskade” av några statligt finansierade ”trolljägare” i sina hem och på arbetet och få sina liv förstörda, eller kanske dö plötsligt och ”oförklarligt som” Udo Ulfkotte eller Bechir Rabani. Därför stannar dom i skuggorna och håller sig undan mobben.

     • Det finns övertoner i debatten från olika håll. Vi ska väl sträva efter saklighet. Därför kan jag inte acceptera allt i alla kommentarer, försöker att stryk eller inte publicera alltför nedsättande inslag, även om grän är svår att dra.

     • Karl
      Du har möjligen inte sett att klimatforskare kallas bedragare och bluffmakare, köpta av globalisterna? Eller att folk från klimatrörelsen kallas hysteriker och klimatskojare?
      Problemet med dig Karl är att du är så tvärsäker, men inte trovärdig då det gäller klimat eller Kina.

     • Anders Åberg Men du är tvärsäker. Det tycks finnas ganska gott om bedragare och bluffmakare, hysteriker och klimatskojare, (kanske) köpta av globalisterna, men jag tror inte det kan kopplas till någon titel.

     • Karl
      Tvärsäker på vad? Inte på klimatet iallafall. Jag nöjer mig med Gretas variant och erkänner hela tiden min egen oförmåga när det gäller att utvärdera klimatsimulationer. Du verkar däremot ha egna klimatsimulationer som tillåter tvärsäkra uttalanden. Var hittar du dom? Inte ens forskarna verkar ju ha tillgång till dom.

     • Anders Åberg ”Gretas variant” (inte hennes fel personligen) har kommit att utvecklas till vad alltmer en sekt eller kult, en emotionellt baserad massrörelse, med samma religiösa övertoner som medeltidens trollpackor med häxbränning eller häxprocesser ackompanjerad av förtal och ryktesspridning. Vissa säger sig kunna se koldioxider med blotta ögat. Detta börjar mer likna sammanslutningar av egen-proklamerade Messias som Jim Jones – The People’s Temple, Scientologerna, Charles Manson – The Family, David Koresh – Branch Davidians, osv. Väder och klimatsimulationer bygger på något gemensamt, det kallas matematik, och den som är utbildad i matematik klara mycket bra att granska. Tyvärr, som så ofta, tar tar den känslobaserade åsikts mobben över och kväver fakta och debatt och nöjer sig med detta i avsaknad av kunskap.

  • Denna petition är en protest mot Kyotoatalet och underskrevs av bl.a. Edward Teller (Vätebombens fader), som dog 2003. Den avslutas ”The final text conforms instead to the United Nations objective of building support for world taxation and rationing of industrially-useful energy.”

   • Varför inte läsa innantill om vad avsikten var med petitionen?

    ”Purpose of Petition

    The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis.

    Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.

    It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not ”a few.” Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”

    These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.”

  • Syftet med framställningsprojektet är att visa att påståendet om ”fast vetenskap” och ett överväldigande ”samförstånd” till förmån för hypotesen om mänsklig orsakad global uppvärmning och därmed klimatologisk skada är fel. Det finns ingen sådan konsensus eller fast vetenskap. Som framgår av framställningstexten och undertecknande listan, avvisar ett mycket stort antal amerikanska forskare denna hypotes.

   Publicister vid FN, Al Gore, och deras anhängare hävdar ofta att det bara finns några ”skeptiker” kvar – skeptiker som fortfarande inte är övertygade om att det finns en katastrofisk orsakad global uppvärmningssituation.
   Det är uppenbart att 31 487 amerikaner med universitetsgrader i vetenskap – inklusive 9 029 doktorander inte är ”några”. Av det tydliga och starka framställningsuttalandet som de har undertecknat är det dessutom uppenbart att dessa 31 487 amerikanska forskare inte är ”skeptiker.”
   Dessa forskare är istället övertygade om att den mänskliga orsakade globala uppvärmningshypotesen är utan vetenskaplig giltighet och att regeringsåtgärder på grundval av denna hypotese onödigt och motproduktivt skulle skada både mänskligt välstånd och jordens naturliga miljö.

   • Denna petition avser inte dagens IPCC-rapporter utan tillkom som protest mot Kyotoavtalet för 22 år sedan. Sedan dess har viktig information tillkommit.

 2. Gedigen genomgång. Bra att riskerna med ”tipping points” tas upp. Det har ju ifrågasatts av skeptikerna tidigare. Kanske är det där den stora faran ligger.
  Rättviseaspekten i tänkbara åtgärder får också stor plats och det är inte svårt att fatta att stora delar av överheten gör vad dom kan för att förringa varningarna. Högerpopulisternas roll får sin förklaring.

  Det man undrar är bara hur mycket av detta som är genomförbart i en värld dominerad av högerkrafter och rikemän. Jag tror vi måste gå till storms mot dessa krafter och inte ge dom ett lillfinger om det kan undvikas. Precis så som Greta gjorde vid FN:s klimatkonferens. Vi kan börja med att avslöja högerpopulisternas bedrägeri och akta oss noga för att samarbeta med dom.

  • Klimathistorien visar att det inte råder någon ”tipping points” gällande CO2 halten. Hade den teorin varit sann hade vi kokat bort för länge sedan. För 550 miljoner år sedan var CO2 halten i atmosfären 7000 ppmv alltså ca 17ggr högre än idag utan att någon tipping point uppstod. Idag upplever jorden sin långvarigaste kallaste period sedan kambrisk tid.

   • Kjell
    På den tiden var syrehalten betydligt lägre, kontinenterna såg annorlunda ut och den sk. Kambriska revolutionen ägde rum. Något triggade naturligtvis den.
    CO2 är också bara en ingrediens i klimatet och när dom 11000 pratar om tipping points så menar dom hela klimatet och där är historien en enda lång rad av tipping points. Värmetider och istider avlöser varandra hela tiden.
    Jag kan också tänka mig att deras kunskap om hur olika växthusgaser interagerar är något högre än din.

    • Istider dominerar historien och värmeperioderna är kortvariga. Istider medförde missväxt, hunger och farsoter, till följd av att umbäranden försvagade befolkningens immunförsvar. Under värmeperioderna blomstrade de mänskliga aktiviteterna.

     Kalla hav magasinerar koldioxid, Varma hav avger koldioxid. Det mänskligt åstadkomna tillskottet av koldioxid är marginellt jämfört med den av varmare hav avgivna.

     Uppvärmningen har historiskt alltid kommit före ökningen av koldioxid i atmosfären, inte tvärtom.

 3. ”Man har ljugit för dig: Valross morden var INTE orsakat av klimatförändringar när Attenborough-historien tyst reviderades. Vad annat är lögn?” (RT just nu)
  Musse Pigg som klimatexpert, med flera, var en lögn, vad annat är en lögn.
  Al Gore och alla dessa klimatalarmister försöker hela tiden ”bevisa” något med att göra associationer. Det är inte vetenskap, det är propaganda. Sedan tjänar man pengar på drevet. Får mig att tänka på ett skämt från 50-talet. ”Rost i kalsongerna betyder inte att du är stålmannen”. Känns ungefär på samma nivå som ”klimatalarmismen”.

  • Jag har skickat in denna inte publicerade kommentar till hennes artikel ”Denna genomgång visar på intet sätt att forskarnas rapport är osaklig. En saklig granskning måste avse innehållet och t.ex. tolkningen av alla figurer som visas där. Jag har publicerat många artiklar om klimatfrågan sedan flera år. Slående är att i alla jag inte sett någon tillräckligt seriös kritik av god kvalitet mot IPPC:s rapport och inte av dnna forskarartikel. Har dock viss vana som professor emeritus vid 2 universitet. Man har som forskare en tröning som gör att man har bättre förutsättningar att kritiskt granska vetenskapliga publikationer även från andra discipliner, i detta fall inom naturvetenskapen. Hela artikeln finns på svenska på min blogg Globalpolitics.se (plats 2 bland 800 besöksrankade politiska bloggar på Blogtoplist.se) //www.globalpolitics.se/11000-forskare-varnar-for-akut-klimatkris/”

   • IPPC sattes ihop för att åstadkomma ett förutbestämt resultat, och deras arbete motsvarar förväntningarna. Att vara akademiker ger inga kvalifikationer generellt att granska forskningsrapporter. När det rör sig om att granska komplexa matematiska analyser tror jag lika mycket på läkare som jag tror på matematikers kompetens att granska hjärttransplantationer. Sedan vet vi idag att det rör sig inte om några 11,000 ”forskare” utan om en vanlig namninsamling som fått 11,000 underskrifter. Vilken kompetens i ämnet har till exempel en Landscape Ecologist, Student Lecturer, Professor of Political Science, Accountant, Finance Phd, lab technician, Professor of industrial design, osv. OK, nästa gång jag får blodförgiftning bör jag nog ringa närmaste rörmokare.

    • Jag tror inte att din beskrivning av IPCC stämmer, och Lennart Bengtsson avvisar inte IPCC. Frågan är hur forskare ska definieras

     Jag har i inledningen av artikeln nu skrivit ”Det har senare kommit till min kännedom att flera av dem som skrivit på inte är forskare. Hela artikeln bör granskas extra kritiskt av alla en extra gång, särskilt av forskare, även av mig efter förmåga.

     Nu skriver författare ”Statement:

     During our original signature screening process, we attempted to remove all signatures that appeared to be invalid. Although, a few invalid ones were missed. We are thoroughly reviewing the full list at the moment and will make further updates if required.
     The collection of signatures for this project is currently closed.” (https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/)

     Hur länge de påstått detta vet jag inte.

     En viktig fråga är hur man definierar ”forskare”. I ett äldre upprop som kritiserar bedömningen om människans stora nuvarande klimatpåverkan medtar man även icke disputerade personer. C:a 9000 av 31000 är disputerade.

     • Själv tycker jag att detta med att vara disputerad är ointressant numera. Just vid disputationen är det lite av en kvalitetsstämpel, men en produkt med en kvalitetsstämpel behöver inte vara bättre än en utan. Einstein var disputerad, men i ”molekylära dimensioner”, lite långt från relativitetsteorin som han blev berömd för, men koppling är matematiken. Utan den går det inte. Samma med väder och klimat, trots floran av åsikter. Jag kände en gång en svensk företagsledare, och en mycket framgångsrik sådan, som utsågs till hedersdoktor, trots att han närmast var en teknisk idiot, men han betalade universitet rundlig för att utföra projekt för hans företag. Forskare eller inte har knappast med saken att göra. Hur mycket kompetens har en genusforskare i klimatanalys.

      Kommentar 2: Sant – och jag tänker inte göra det till en heltidssysselsättning. Det blir snabbt tråkigt när 99% (eller så) är bara svammel.

      Kommentar 3: Det är sant, och det är så Kina arbetar. Man försöker inte lyfta alla samtidigt genom att skapa ett bidragssystem som de mest framgångsrika får betala för. Man bygger som man murar ett hus, en sten i taget, ett distrikt i taget. Dessutom finns inte den kommunistiska kulturen att alla skall ha lika inkomst, som i Sverige. Alla skall ha rätt att själva välja, ”klyftor” och skillnader är en rättighet i Kina. Vissa jobbar hårt, blir förmögna räknat i pengar och lever lyxliv, andra väljer att pensionera sig vid 40 och leva som ”fattiga”, till exempel som lärare i någon avlägsen by, därför att dom trivs så och vill ha det så. Den ”svenska modellen” tillåter det inte. I Sverige mäts allt i pengar, i Kina värderar man i livskvalitet och personlig tillfredsställelse.

  • Musse Pigg är väl i detta sammanhang hyfsat trovärdig. Värre hade varit om Kalle Anka eller, ve och fasa, Långben hade skrivit under. Dom gubbarna vet inte ett skit om forskning.

 4. Vi befinner oss globalt i den kallaste perioden på 550 miljoner år. Koldioxidhalten var då under kambrisk tid 17 ggr högre alltså 7000 ppmv än idag utan att någon ”tipping points” uppstod. Då var polartrakterna helt isfria vilket de sedan var under flera 100 miljoner år medan livet utvecklades i rasande takt, med undantag för några rejäla bakslag på grund av meteoritnedfall. Sedan dess har temperaturen sjunkit drastiskt under bara de senaste 10 miljoner åren. och vi är inne i en mycket långvarig kall period med ömsom stora nedisningar på om ca 90 000 år och lite varmare perioder på mellan 10 000 till 15 000 år. vi är inne i den femte interglacialen på 450 000 år och det är den svalaste av de fem.

  Under innevarande interglacial som började för ca 10 000 år sedan var det betydligt varmare än idag för 9000 år sedan fram till för 3000 år sedan då temperaturerna började falla med mindre återhämtningar för 2000 år sedan Romarriket, för 1000 år sedan Medeltida värmeperioden som sedan övergick i Lilla istiden den kallaste perioden inom denna interglacial. Efter Lilla istiden har det skett en mycket blygsam återhämtning på runt 0,7C grader. Så historiskt sett är vi temperaturmässigt på en mycket låg nivå detta till trots och med ledning av det jag redovisat råder det absolut ingen klimatkris bortsett från att om det skulle bli kallare ligger vi mycket sämre till än om det blir ytterligare några grader varmare.

  Om vi låter utvecklingsländerna att utvecklas till moderna förvisso energikrävande industriländer som vi i väst gjort och att hela världens fattiga befolkning lyfts ur fattigdom så löser sig befolkningsproblemet av sig självt. Fattiga med stora barnkullar fungerade som en pension för äldre dagar. De var likadant i västländerna förr innan industrialiseringen.

  Beträffande energi så genereras all den energi vi behöver idag till runt 85% av kol, olja och naturgas. Det är en utopi att vi ska kunna slopa användningen av dessa energikällor under de kommande 100-150 åren utan att det får stora negativa konsekvenser för mänskligheten. Om det ändå påtvingas politiskt kommer det att medföra större fattigdom, svält och armod än man kan föreställa sig. Det förnybara kan inte på några villkor ersätta de kolbaserade bränslena under överskådlig tid.

  NASA m.fl. släppte en rapport för inte så länge sedan som visade med satellitbilder att jorden blivit grönare. Det växer bättre och öknarna krymper. Ett av skälen är just att CO2 halten stigit med lite över 100 ppmv vilket ger växterna större möjligheter att klara torka samt att det växer bättre.

  De mänskliga utsläppen ligger mellan 4-5% av de totala utsläppen enligt IPCC. naturen själv står för 95-96% av densamma, vilket gör att vår egen påverkan torde vara mycket begränsad. Det råder delade meningar i forskarvärlden hur mycket en ökande CO2 halt har på temperaturen den så kallade klimatkänsligheten. Alltså hur mycket temperaturen stiger med en fördubblad CO2 halt. Nu finns det många andra orsaker som planetpåverkan, jordens rotationshastighet som varierar, banan runt solen som varierar, jordaxels lutning till banplanet som varierar. Till det kommer solaktiviteten som varierar i flera olika cykler. Det finns mängder med orsaker till klimatförändringar som vi inte kan påverka.

  Så sammanfattningsvis:
  Det råder absolut ingen klimatkris.
  Att slopa fossila bränslen = mänsklig katastrof av kolossalformat.
  Ökande CO2 är bara bra för växtligheten och för vår möjlighet att mätta världens munnar.

   • Personligen är jag rätt trött på denna tidvattenvåg av ”rapporter” där avsändarna propagerar för mer eller mindre konstiga slutsatser som dom lyckats omvandla till virala drev och sedan begär att alla andra skall lägga ner arbete på att analysera och visa att dom har fel. Jag har bättre saker att göra och jag har inte råd att anställa hundratals personer för att göra det jobbet.

    Kommentar 2: För att illustrera. Om by-snickaren dyker upp på flygbolaget och ansöker om att bli anställd som trafikpilot, ska det då vara nödvändigt att ”analysera” genom att låta honom provflyga. Snarare blir han vänligt avfärdad på fläcken och faderligt uppmanad att utbilda sig och skaffa sig lämpliga kvalifikationer. Samma sak här.

    • Det kräver möda och betydande kunskap för att bedöma klimatrapporter. Jag avser att konsultera två kunniga experter inom området.

  • Vi kan göra en hel del för att göra vår egen miljö bättre, men det är inte det vi talar om. Al Gore drog igång denna klimat hysteri av en anledning. Idag flyger han omkring i eget privatjet, närmare bestämt en Gulfstream GIIB. Klimathysterin har inget att göra med klimatet, det har att göra med pengar. Tala om privat jets. Officiell statistik. Kina har 0.15 privatjets per miljon innevånare, Sverige 3.6, och USA har 36,52 eller över 12,000. Detta är en ny Tulpanlöksrörelse, eller dot-com hysteri.

  • Är då Klimatupplysningen en seriös site? Det är inte möjligt att kommenterar artiklar och inlägg där…

   • Är kännetecknet för en seriös site att man kan lämna kommentarer?
    LÖGNEN OM VETENSKAPLIG KONSENSUS (ENIGHET) I KLIMATFRÅGAN

    ”Vi måste lyssna på vetenskapen”, säger Greta.

    Det är naturligtvis en i grunden sund inställning, att ställningstaganden i klimatfrågan ska grundas på vetenskap, men dessförinnan måste man förstås GRANSKA det som påstås vara vetenskap.

    Vi får ständigt höra att vetenskapen står enig bakom klimatalarmismen, att endast ett fåtal klimatexperter är skeptiska till påståendet att de av människan orsakade utsläppen av koldioxid är vad som driver den påstådda globala uppvärmningen och som sägs vara ett stort hot mot människan som art.

    Det påstås att så mycket som 97 % av vetenskapen stöder hypotesen att människans påverkan på klimatet via utsläpp av koldioxid är den viktigaste drivkraften för global uppvärmning idag.

    Påståendet grundar sig på en studie från 2014 av 11 944 vetenskapliga uppsatser om klimatet. Det är detta påstående som ligger till grund för all klimatalarmistisk propaganda i media och därför måste det noga granskas.

    Studien finns här:

    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/pdf

    I studien undersöks alltså 11 944 artiklar om klimat mellan 1991–2011 vilka matchade uttrycken ’global climate change’ eller ’global warming’.

    Emellertid visar det sig att närmare två tredjedelar av dessa vetenskapliga artiklar inte berör frågan om mänsklig påverkan på klimatet.

    Vi citerar ur studiens sammanfattning

    ” We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW…”

    (AGW = Anthropogenic Global Warming = global uppvärmning orsakad av människan)

    Hur hanterades detta i studien? Ja, man gjorde det enkelt för sig. Dessa två tredjedelar sorterades omedelbart bort!

    Hur vet man att inte dessa fann människans påverkan var försumbar och därför fanns det inte anledning att ta upp den aspekten, eller att de helt enkelt anser att det är i huvudsak andra faktorer som styr klimatet?

    Ett annat skäl kan vara att man inte stödjer hypotesen om mänsklig påverkan, men undviker att gå ut med det, eftersom det kan äventyra deras möjligheter att få forskningsanslag. Sådant har vi sett förut.

    Genast inställer sig också frågan: Om 66,4 % sorterats bort, hur får man då ihop sina 97 % ???

    Vi citerar vidare ur studien:

    “…32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming.”

    Att människan har en viss påverkan på klimatet förnekar knappast någon.

    32,6 % angav att de ansåg att en sådan påverkan fanns, men majoriteten angav inte till hur stor del ansåg denna påverkan vara.

    Man börjar alltså med en grov lögn:

    ” Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming”.

    Man räknar alltså in alla artiklar som uttryckt att människan har någon påverkan på klimatet i den påstådda vetenskapliga enigheten.

    Men klimatalarmisterna påstår i sin propaganda att människans påverkan är stor och avgörande, att den faktiskt är vad som driver uppvärmningen!

    Då är det naturligtvis av största vikt att fastställa hur många som ansåg just detta, inte att klumpa ihop dem med de som anser att människans påverkan är svag eller måttlig!

    Och det finns fastställt!

    ”The Cook review (Cook, et al., 2013) of 11,944 peer-reviewed studies found 66.4% of the studies had no stated position on anthropogenic global warming, and while 32.6% of the studies implied or stated that humans are contributing to climate change, only 65 papers (0.5%) explicitly stated ”that humans are the primary cause of recent global warming.” (Popular Technology, 2014).”

    Läs mer här: https://wattsupwiththat.com/2013/05/17/to-john-cook-it-isnt-hate-its-pity-pity-for-having-such-a-weak-argument-you-are-forced-to-fabricate-in-epic-proportions/

    Alltså: Av 11 944 studier var det endast 65 (0,5 %) som uttryckligen påstod att människan är den primära orsaken till den nuvarande globala uppvärmningen.

    Av de 97 procenten bidde bara en tumme! Men det hindrar inte att lögnen fortsätter att spridas, både medvetet av globalisterna och omedvetet av de som litar på att det inte ljugs om så viktiga saker.

    Detta är ett slående exempel på vad den brittiske premiärministern Benjamin Israeli en gång yttrade:i: ”There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”

    ”Det finns tre slags lögner: lögner, förbannade lögner och statistik”

    • Du hänvisar till en snart 7 år gammal studie, medan den studien jag återgav publicerades 5 november i år. Uppgifterna är ganska meningslösa. Du gör ingen jämförande analys av fråga efter fråga i de två artiklarna.

   • Så kan du inte jämföra. Det är upp till utgivaren om det ska finnas någon kommunikation med läsekretsen eller inte alls.
    Alla alternativa högermedier utom Samtiden har det. Global Politics har det.
    SVT har det inte. Ej heller Proletären eller Expo.
    Jag tycker rubriken KlimatUPPLYSNINGEN inte på något sätt syftar till diskussionsforum. Det är helt enkelt en envägs informationskanal. Givetvis med politiskt påverkanssyfte. Men vilken informationskanal har inte det idag kan man tycka?

    • Jag tycker att det är en svaghet att Klimatupplysningen inte tillåter debatt. Högermedier har det inte utom i begränsad omfattning. Det är närmast omöjligt att få in en artikel som framför en annan omfattning i en viktig fråga, även om den är väl underbyggd med uppgifter och källor och väl skriven. Min och andras erfarenhet. Ett undantag är att man på 1500 tecken på nätet i ”Ifrågasätt” kan kommentera även en artikel i t.ex. DN och SvD. Exempelvis kunde jag kommentera en artikel där ledarskribenten Erik Helmerson bl.a. hyllar neoliberalismen genom att skriva: (https://www.dn.se/ledare/erik-helmerson-tva-man-kan-fa-mig-att-bli-vanster-regissoren-ken-loach-ar-en-av-dem/)
     ”Erik Helmerson skriver ”Marknadsliberala lösningar har på några decennier skapat ett kollektivt välstånd som våra förfäder inte hade kunnat fantisera ihop ens om de fått marknadsmässigt betalt för det.” Men den absolut majoriteten som lyfts ur fattigdom under de senaste 10 åren bor i Kina, som har en slags statskontrollerad kapitalism, men alls ingen nyliberalism. Vidare var t.ex. ökningen av miljardärernas tillgångar år 2017 sju gånger större än vad som behövs för att utplåna fattigdomen. Helmerson tecknar en alltför oriktig bild av förhållandena i världen. Hungern ökar, liksom arbetslösheten, undersysselsättningen och de ekonomiska klyftorna – enligt all statistik. Majoriteten av de 3,3 miljarderna som arbetar (58 %) i åldern 25-64 år gör det i otrygga arbeten enligt ILO. USA:s tillväst är främst lånefinansierad, då landets statsskuld ökar mer än BNP sedan några år. De stora flyktingströmmarna beror inte minst på krigsäventyren av den dominerande nyliberala staten USA och i övrigt att fattiga länder drabbas av nyliberalismen och dess krav via IMF och Världsbanken. Det är dags för en helhetssyn. ”

     Sannolikt ganska få läsare. Jag har försökt få uppgifter om antal läsare av ”Ifrågasätt”, men de vägrar att lämna ut uppgifter om det.

     • Bara som upplysning, Kina hade en gång något som kunde kallas statskontrollerad kapitalism men den är sedan länge borta. Kina är varken kapitalistiskt eller kommunistiskt, inte heller som Sverige hårt centralstyrt. Man har utvecklat ett eget system man kalla socialism med kinesiska förtecken som går ut på att alla delar med sig, och bygger mycket på, ”ge en man en fisk och han har mat för dagen (den svenska modellen), lär honom fiska och han har mat för livet (den kinesiska modellen).”

     • Det är sant, och det är så Kina arbetar. Man försöker inte lyfta alla samtidigt genom att skapa ett bidragssystem som de mest framgångsrika får betala för. Man bygger som man murar ett hus, en sten i taget, ett distrikt i taget. Dessutom finns inte den kommunistiska kulturen att alla skall ha lika inkomst, som i Sverige. Alla skall ha rätt att själva välja, ”klyftor” och skillnader är en rättighet i Kina. Vissa jobbar hårt, blir förmögna räknat i pengar och lever lyxliv, andra väljer att pensionera sig vid 40 och leva som ”fattiga”, till exempel som lärare i någon avlägsen by, därför att dom trivs så och vill ha det så. Den ”svenska modellen” tillåter det inte. I Sverige mäts allt i pengar, i Kina värderar man i livskvalitet och personlig tillfredsställelse.

 5. Denna petition är en protest mot Kyotoatalet och underskrevs av bl.a. Edward Teller (Vätebombens fader), som dog 2003. Den avslutas “The final text conforms instead to the United Nations objective of building support for world taxation and rationing of industrially-useful energy.”??

  Purpose of Petition

  The purpose of the Petition Project is to demonstrate that the claim of “settled science” and an overwhelming “consensus” in favor of the hypothesis of human-caused global warming and consequent climatological damage is wrong. No such consensus or settled science exists. As indicated by the petition text and signatory list, a very large number of American scientists reject this hypothesis.

  Publicists at the United Nations, Mr. Al Gore, and their supporters frequently claim that only a few “skeptics” remain – skeptics who are still unconvinced about the existence of a catastrophic human-caused global warming emergency.

  It is evident that 31,487 Americans with university degrees in science – including 9,029 PhDs, are not ”a few.” Moreover, from the clear and strong petition statement that they have signed, it is evident that these 31,487 American scientists are not “skeptics.”

  These scientists are instead convinced that the human-caused global warming hypothesis is without scientific validity and that government action on the basis of this hypothesis would unnecessarily and counterproductively damage both human prosperity and the natural environment of the Earth.

 6. Grundas vetenskap på konsensus?
  En gång i tiden rådde konsensus om att jorden var världsalltet medelpunkt.
  Katolska kyrkan försvarade detta med inkvisition och bannlysning.

  Röster har nu höjts för att det skall vara kriminellt att ifrågasätta klimatreligionen…

  Den studie som hela klimatalarmismen grundar sig på, den om “hockeyklubban” är äldre än så. Klimatalarmisterna har ännu inte tagit avstånd från den, inte heller du.

  Du har chansen nu…

  • Här har inga sådana röster höjts.

   Finner inget skäl att här ta avstånd från ”hockeyklubban” som presenterades första gången 1998, för 21 år sedan. Frågan gäller tolkningen av nuvarande kunskap.

  • Glöm inte Aristoteles och Galilei. Aristoteles levde 384–322 F.Kr. och Galilei 1564-1642. I mellantiden var det Aristoteles teorier som gällde, och den som uttryckte avvikande mening riskerade fängelse eller till och med döden. När praktiska experiment på 1500-talet visade att Aristoteles teorier inte stämde hotades vetenskaparna med döden av främst religiösa krafter som ansåg att det var svartkonster och magi. Det är väl inte utan att säga att vi är tillbaka på den nivån nu.

 7. Frank Nilsson…se det som att allt förändras…numera råder det faktiskt konsensus om att jorden faktiskt inte är världsalltets medelpunkt,eller hur? Ingenting är nämligen stillastående, så och forskningen om klimatet. Och berätta nu exakt varför ”hockeyklubban” inte stämmer!

 8. Nej, det gjorde dom inte alls, Frank Nilsson! Här kan du läsa vad Upsalainitiativer skriver,dom är inte på minsta sätt ute efter att påverka opinionen, utan skriver bara om vad forskningen har kommit fram till! Ett tips till dig, när du nästa gång läser propaganda, gå in och kolla om det stämmer!

 9. OBS! Det har senare kommit till min kännedom att flera av dem som skrivit på inte är forskare. Hela artikeln bör granskas extra kritiskt av alla en extra gång, särskilt av forskare, även av mig efter förmåga.

  Nu skriver författare ”Statement:

  During our original signature screening process, we attempted to remove all signatures that appeared to be invalid. Although, a few invalid ones were missed. We are thoroughly reviewing the full list at the moment and will make further updates if required.
  The collection of signatures for this project is currently closed.” (https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/)

  Hur länge de påstått detta vet jag inte.

  • 28 april 2013: … / … ”Och nyligen gav oss PAGES 2k Network 2013 en figur som går tillbaka till år 0 och som visar globala temperaturer. Den kanske kommer att dyka upp i nästa IPCC-rapport, den femte i ordningen.”
   Det roliga här är att det maximala globala temperaturavvikelsen sedan år noll i vår tideräkning når inte ens 1 (en) grad.
   Det har svängt betydligt mer än så här i Europa; folk och fä dog i massor av antingen värmeböljor (700 000 i bara Frankrike i början på 1700-talet) eller giftiga gaser och köld som gav missväxt (tacka Islands vulkaner för det, från 1783). Det torde ha bidragit till att Ludwig XVI halshöggs…

   Annars är inte uppgifter från 2013 precis dagsfärska. F. Gervais (2018) tycks mig inte ha varit imponerad. Det bli intressant att läsa granskningarna av senaste rapport från IPCC.

 10. Syftet med framställningsprojektet ”Global Warming Petition Project” är är att visa att påståendet om ”fast vetenskap” och ett överväldigande ”samförstånd” till förmån för hypotesen om mänsklig orsakad global uppvärmning och därmed klimatologisk skada är fel. Det finns ingen sådan konsensus eller fast vetenskap.

  Som framgår av framställningstexten och undertecknande listan, avvisar ett mycket stort antal amerikanska forskare denna hypotes.
  Publicister vid FN, Al Gore, och deras anhängare hävdar ofta att det bara finns några ”skeptiker” kvar – skeptiker som fortfarande inte är övertygade om att det finns en katastrofisk orsakad global uppvärmningssituation.
  Det är uppenbart att 31 487 amerikaner med universitetsgrader i vetenskap – inklusive 9 029 doktorander inte är ”några”. Av det tydliga och starka framställningsuttalandet som de har undertecknat är det dessutom uppenbart att dessa 31 487 amerikanska forskare inte är ”skeptiker.”
  Dessa forskare är istället övertygade om att den mänskliga orsakade globala uppvärmningshypotesen är utan vetenskaplig giltighet och att regeringsåtgärder på grundval av denna hypotese onödigt och motproduktivt skulle skada både mänskligt välstånd och jordens naturliga miljö.

 11. Ta bort denna artikel från Global Politics, den är avslöjad som ett fejk precis som allt annat klimatskojeri! Pinsamt att ni har så dåligt faktakoll när det gäller klimatskojet, lika usel som Expressen…”Mickey Mouse professor från Nigeria”..Man tar sig för pannan!

  • Ja det är ett bekymmer. Författarna skriver ”Statement:

   During our original signature screening process, we attempted to remove all signatures that appeared to be invalid. Although, a few invalid ones were missed. We are thoroughly reviewing the full list at the moment and will make further updates if required.” (https://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/)

   Detta innebär i sig inte att artikelns innehåll är felaktigt. Jag har nu bett två kunnigare personer bedöma den.

  • Jag tycker tvärt om. Mickey Mouse var en bra illustration att hela detta projekt inte är att lita på eller att tas på allvar i fakta hänseende. Det är bara en åsikts lista av samma värde som dessa listor, ge alla afghaner permanent uppehållstillstånd. Den har ingenting med något seriöst att göra när det gäller vetenskap. Det är en vanlig namninsamling som fått 11000 underskrifter.

    • Från min sida kommer den inte heller. Jag tar en titt på vem som skrev på och önskar bättre lycka i framtiden. Som jag sagt, när by-snickaren ansöker till ett jobb som hjärnkirurg eller raketforskare bryr jag mig inte heller om att analysera. En gång var jag VD för ett företag i Australien. Vi fick en ny bokhållare. Han kom in till mig med ett frågande uttryck i ansiktet och sa: ”Gör vi 45% vinst?”. – ”Snarare 15%”. Jag brydde mig inte om att ”analysera” hans beräkningar heller. Passar det inte in i en rimlighetsbedömning, varför spendera tid på massa analyser.

     • Karl
      Men skall vi hålla på och traggla med att du har blivit klimatexpert, utan relevant utbildning. Kasta sten i glashus.

     • Anders Åberg Man behöver inte vara expert på bilkonstruktion för att köra en bil. Man behöver inte vara klimatexpert för att granska en klimatanalys. Men för att både köra en bil och granska en klimatanalys behövs utbildning och kunskap.

     • Anders Åberg Och tvärsäker är du själv. Men både väder och klimat drivs av fysikaliska naturlagar, inte åsikter, naturlagar som bäst förstås genom att lära sig dom och studera dom. Hur dom verkar är just vad vi inte riktigt har listat ut än, men solen, inte människan, torde vara den verkliga drivkraften. Jag rekommenderar studier för att förstå klimatfrågan, inte bara att ha åsikter.

  • Benny
   Bara för att ett antal klimatskeptiker uttrycker sig tvärsäkert i en fråga där tvärsäkerhet bara är ovetenskapligt trams, kanske rentav på Musse Pigg nivå, så borde vi enligt din egen logik ta bort alla dina inlägg också.
   Tur att inte GP agerar på det viset.

   Här har uppenbarligen nästlat sig in några provokatörer. Vi får hoppas att dom reder ut det, dom tycks ju jobba med det nu iallafall.
   Undrar just om det kan vara någon av klimatskeptikerna på den här bloggen som varit framme? Vet du möjligtvis något mer om detta Benny?

 12. 8 dagar: LYSSNA på Björn Gillberg

  ”Regeringens mål att Sverige till 2045 ska bli världens första fossilfria samhälle ifrågasätts överraskande nog av en av Sveriges ledande miljökämpar sedan minst 50 år, Björn Gillberg.
  Gillbergs argumentation går ut på att kostnaderna blir orimliga, tiden är alltför knapp och den yrkeskunniga arbetskraften saknas. Att bygga ut kapaciteten i elproduktionen med 48 TWh kostar i runda slängar 100 000 kr per svensk.
  Till detta kommer 37 000 – 67 000 för att bebihålla befintlig kapacitet.
  Att lägga alla EL-ägg i samma korg leder bara till EL-ände, säger Gillberg.”

  https://www.8dagar.com/2019/11/lyssna-pa-bjorn-gillberg.html

 13. Det här börjat ta rent bisarra former. Greta finns nu som en väggmålning i San Francisco, med ett ansiktsuttryck som klart leder tankarna till Orwells dystopi 1984.
  https://sputniknews.com/viral/201911091077263613-watching-you-creepy-mural-of-swedish-climate-activist-greta-thunberg-to-overlook-san-francisco/
  https://cdn.junglecreations.com/wp/junglecms/2019/11/2a23ac6d-mural-2.jpg
  Spinoffs lät inte låtit vänta på sig.
  https://yadi.sk/i/X0LePmemOdiLdA
  Bilden är från filmen 1984, men ansiktet på ”Big Brother” har ersatts med Gretas bild.
  Sedan undrar jag, vad har detta ”Greta – spektakel” egentligen åstadkommit. Inte hennes fel personligen förstås, men mängder av nya CO2 skatter och avgifter, och storfinans och storföretag dreglar över tillfället att tjäna mer pengar på ”klimatåtgärder”. Jag kan inte tänka på någonting, utom hype, som har gynnat varken miljön eller klimatet. Vanligt folkvett tycks ha gått till historien.

  • Kan hända samma sak som med Gretas väggmålning i Edmonton/Kanada.

   ‘We Don’t Need Foreigners’: Greta Thunberg Mural Defaced in Canada in Protest of Anti-Oil Rhetoric
   ”This is Alberta,” the graffiti artist said. ”This is oil country. My father has worked in the oil industry. We don’t need foreigners coming in and telling us how to run our business, support our families, put food on our tables.”
   ”I think it’s absolutely intolerant of them to tell us how to change our lives and our people,” Bagnell added. ”She should go back to her country and try to make her country better.”
   “Agent provocateur,” the new painting reads, “Out of Canada!”
   On Friday, Thunberg gave a speech in Alberta, which was met with counter-protests, as people blamed the climate activist for not proposing real-world solutions.
   https://sputniknews.com/world/201910221077112573-we-dont-need-foreigners-greta-thunberg-mural-defaced-in-canada-in-protest-of-anti-oil-rhetoric/

   En bakläxa för ett bortskämt barn från en välbärgad svensk familj, som inte har någon aning om en vuxen persons skyldigheter, att ha pengar att betala räkningar och ställa mat på bordet.

   Vad skulle Greta ha sagt till folk i Central- och Sydamerika…

 14. @Anders Åberg 9 november, 2019 at 21:31
  ”Karl
  Men skall vi hålla på och traggla med attdu har blivit klimatexpert, utan relevant utbildning. Kasta sten i glashus.”

  Har Greta T, en 16-åring, någon relevant utbildning/klimatexpert för att uttala sig i klimat frågor? Både du och AR hänvisar till.

   • ”vetenskap utan närmare precision”, precis, och det finns gott om sådant. Kom och tänka på Heaven’s Gate Cult och Hale Bopp som ansåg att det fanns vetenskapliga bevis på ett passerande rymdskepp, och dom ville med, hela 36 stycken av dom som trodde på det – och begick självmord. Erich von Däniken presenterar ju mängder fantastiska vetenskapliga bevis på utomjordisk kontakter. Att klimatet förändras som det alltid gjort är väl ovedersägligt, men den masshysteri som skapats rund ett naturfenomen är knappast till hjälp i någon riktning. Det har fått mer en karaktär av religiös medeltida hysteri än vetenskap.

     • Just precis, och det är det jag menar. De flesta seriösa och kompetenta vetenskapsmän kallar Erich von Dänikens arbete pseudovetenskap. Han var dock medgrundare till till exempel Astronautics and SETI Research Association. (AAS RA) och ordval som ”forskning” och ”vetenskap” används ofta i association med hans namn. Det är alltså skillnad mot till exempel Carl Sagan som var en mycket meriterad astronom som populariserade vetenskap. Själv skulle jag, när det gäller klimatet, vilja placera en person som Lennart Bengtsson i samma kategori som Carl Sagan, och nästan alla andra som kallar sig ”forskare” och ”vetenskapsmän” i ämnet i samma kategori som Erich von Däniken.

  • Sista halvtimme är mest intressant vad gäller den här debatten.

   Av alla visade diagram var den som illustrerar denna artikel av Cliff Harris och Randy Mann http://www.longrangeweather.com/global_temperatures.htm viktigast för mig, ty den visar en solklar korrelation mellan vulkanisk aktivitet och temperatur.
   Det som saknas i bakgrunden är däremot solsystemets cykler, som kunde tänkas påverka nivån av den vulkaniska aktiviteten. Korrelation där kunde vara intressant att studera om det skulle tyckas finnas.
   Den som vet någonting om det vore välkommen att bjuda på länkar.

 15. Allvarligt talat,Klas…hör du inte hur intervjuaren i slutet säger  ””men man hittar ju ingen vetenskapsman som faktiskt debatterar utifrån vetenskap och som säger att det är farligt”…”men däremot är det politiker som säger att det är farligt”…och P-O Eriksson håller med…Läs en gång till vad artikeln  här ovanför heter som du kommenterar! Om det så är 2000 fakenamn  bakom uppropet så är det fortfarande 9000 som säger att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Dessutom P-O Eriksson anser att Lennart Bengtsson är världens främste  när det gäller klimatet, läs här vad Uppsalainitiativet skriver om honom http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2019/08/lennart-bengtsson-verkar-inte-veta-vad.html

  • Om vi glömmer alla fejk-namn för ett ögonblick. Om det är 9,000 som säger att vi befinner oss i ett klimatnödläge, vilken trovärdighet, kunskap, bakgrund ock kompetens har dom för att forma den åsikten, för det är en åsikt man uttrycker, inte fakta. Är den värd att lyssna på, och i vilken utsträckning har dom påverkats av de intensiva och mycket ensidiga, hysteriska och ovetenskapliga klimatdreven i media. Detta är bara en namninsamling av samma sort som om vi skall ha ett Nobel Center och museum på Blasieholmen i centrala Stockholm, eller om Apple skall sälja i Kungsträdgården eller inte, helt baserad på åsikter och känslor. Det är samma slags nivå av åsikter som rörelser som Jim Jones – The People’s Temple, Charles Manson – The Family, David Koresh – Branch Davidians, Shoko Asahara – Aum Shinrikyo hålls samman av. Någon slags tro på något. Vi måste helt enkelt lära oss att vara käll-kritiska. För att 11,000 individer i en arrangerad massrörelse av klimathysteri tycker till och har en åsikt betyder det inte att det är sant och fakta.

 16. Karl W…”Only 4 of them are russian” ..källkritisk var ordet!
  ”11,000 Scientists Warn of ‘Untold Suffering’ From Climate Change. Only 4 of Them Are Russian.
  The Moscow Times spoke to one of the Russian scientists about his reasons for signing the open letter and his fears for the future.” Artikeln kan läsas i Moscow Times, googla på 11 000 scientist!
  Så dags att koncentrera sig på innehållet i uppropet!

  https://www.themoscowtimes.com/2019/11/08/11000-scientists-have-warned-us-about-climate-change-4-were-russian-a68110 Lyssna vad en ryske forskare säger…

  • Hur skulle det vara om vi började koncentrera oss på sakfrågan istället för på ett allmänt upprop baserat på allmänna åsikter och känslor hos människor, eller etniciteten på de i namninsamlingen. Att uppmana till att lyssna på just de personer som råkar arbeta med någon slags forskning är lika värdefullt som att uppmana till att lyssna på personer med rött hår, kör spårvagnar, eller något annat attribut. Dessutom har jag inte påpekat något sådant. Klimatet ändras, vi kommer knappast att kunna styra det så sakfrågan är, hur skall vi bäst kunna anpassa oss till förändringarna.

 17. Catarina Östlund
  Alvarligt talat, Catarina så kommenterar jag inte artikeln utan intervjun i
  Swebbtv. Jag hör vad han säger i slutet men lyssnade på hela intervjun
  vars huvudfråga handlade om CO2 och dess roll på klimatet där du inte
  har någon åsikt, bara dessa slutomdömen och synen på Lennart B.
  Jag är inte någon forskare och har små kunskaper i detta ämne. Jag delar
  olika artiklar även om jag inte delar eller förstår allt för att jag anser att
  yttrandefrihet och olika åsikter är det enda som leder framåt.
  Men jag är säker på följjande:
  1 Det finns ingen konsensus om detta bland forskare och klimatkunniga.
  Hans Hjelm har här tidigare avslöjat bluffen om de 97%
  Den senaste appellen med 11000 verkar även den opålitlig.
  De över 30 000 och andra liknande appeller som går emot klimatalarmismen
  mörkar/ljuger/förlöjligas det om i MSM.

  2 Det är inte CO2 som är skuld till allt elände på vår jord. Detta är en syndabock som, GLOBALISTERNA/BANKARTELLEN/FINANSKAPITALISTERNA/ MONOPOLKAPITALISTERNA/DERAS KÖPTA
  OCH KORRUMPERADE REGERINGAR, FN, EU,HEMLIGA SÄLLSKAP SOM ROMKLUBBEN, TRILATERALEN, FRIMURARE, JESUITER M. M. SAMT DERAS MONOPOLÄGANDE AV MAINSTREAM MEDIA OCH EN STOR DEL AV ALTERNATIV MEDIA, använder sig av för att dölja:
  Att dessa Globalister ligger bakom krig, terrorism, statskupper, miljöförstöring
  förgiftning av natur, mat och människor som dödar miljoner människor.

  Tills jag har andra fakta är jag övertygad om att de som står bakom
  klimatalarmismen är jordens rikaste och mäktigaste som Romklubben,
  Bilderbergarna och övrig elit. Syftet med detta är att skrämma upp oss
  så mycket att vi kommer acceptera en världsregering med diktatorisk makt.
  Globalisterna vill ha fri rörlighet för kapital, varor och arbetskraft.
  För detta använder man även miggrationsfrågan, kriget mot terrorismen och
  nedbryrandet av alla nationer.
  3
  Hyckleriet är stort när man med tusentals privatjet flyger till olika klimat
  konferenser. Greta seglar till USA och sedan flygs besättningen hem och en
  ny besättning flygs för att segla båten tillbaka. Skavlan flög med sitt team för att intervjua Greta i USA och även många andra journalister. Obama som fick fredspris fast han förde krig i 7 länder. Påven som är ledare för en av de rikaste och mäktigaste organisationerna på vår jord, han är Jesuit. Al Gore och andra som blivit mångmiljonärer. Obama och al Gore tycks inte tro på någon havshöjning då köpt stora egendomar vid havet.

  4
  Energiskatter, flygskam och all annan skam drabbar bara de i samhället med låga Inkomster. Globalister, politiker, kändisar har det så gott ställt så några extra energiskatter drabbar inte dessa grupper.
  5
  Att många som kallar sig vänster helt har gått på globalisternas agenda.
  Det har de även gjort i andra frågor som EU, migrationsfrågan.
  Hela klimatfrågan har blivit som en religiös väckelserörelse fast han sa
  att religion är ett opium för folket.
  6
  Tack och lov att jag är pensionerad och kan säga vad jag tycker utan att
  bli utfryst av kollegor eller bli uppkallad till chefen som talar om att min
  löneutveckling är i fara då jag inte har rätt värdegrund. Att mina
  forskningsanslag dras in, avsked från arbetet eller uthängd i expressen.
  Att jag inte bryr mig om att vissa familjemedlemmar och så kallade vänner
  bryter och tar avstånd från mig för att jag inte följer rådande åsiktsmode.
  Tyvärr kommer många att vakna upp när det är försent.
  Jag anser att vi lever i en demokratur där yttrandefrihet och fri debatt bara är
  tomma ord.

  • Klas! När man bedömer verkligheten, så vill man ju att den ska verka logisk, eller hur?  Sven Wernström har sagt något i stil med ”Om man har benägenhet att tro på konspirationsteorier, så kan man vara övertygad om att konspirationen kan vara mycket mer konspiratorisk än man någonsin kan ana”.
   Har det någon gång slagit dig, att oljeindustrin kanske ligger bakom den teori som du tror på?
   Annars, hur får hur får du det här att gå ihop:   Den som grundade Romklubben var en Rockerfeller, den som grundade Standard oil var också en Rockerfeller, Och familjen är stora ägare i oljeindustrin.
   Att Oljeindustrin rankas som den 3:e största industrin i världen.
   ——-
   Det kan inte vara så att familjen Rockerfeller m fl oljeintressenter, såg vartåt det barkade, att dom kunde vara på väg att förlora sina förmögenheter, då lät dom några hitta på det du skriver om?
   (3. OPEC Revenue – $1027 Billion (OIL))
   —————————
   Och hur hänger det som beskrivs här logiskt ihop med det du tror på? https://www.globalpolitics.se/las-och-hor-hur-exxon-och-andra-desinformerar-infor-usas-kongr
   ”Två före detta ExxonMobil-forskare berättade för första gången på onsdagen sin historia inför ett kongressutskott, de beskrev hur oljegiganten för 40 år sedan ignorerade den forskning de gjorde för företaget om det annalkande hotet om klimatförändringar.
   1982 ……förutspådde Exxon noggrant att jorden  år 2019 skulle uppnå en koldioxidkoncentration på 415 delar per miljon och en temperaturökning på 1 grad Celsius……
   Samtidigt som de vittnade i Washington, DC, prövades Exxon i en domstol i New York, företaget anklagas för att ha vilselett investerare om klimatförändringsrisker, vilket underströk hur politik och juridik har anpassats  av en företagsgigant som i åratal försökte sprida tvivel om faran med koldioxidutsläpp.
   Geochemist Ed Garvey beskrev hur Exxon stängde av det koldioxidforskningsprogram som han arbetade med i företaget från 1978 till 1983.
   Efter oljeprisraset på världsmarknaden  1982, sade Garvey, ” började de avyttra saker som litiumbatteriforskning och andra avdelningar inom Exxon-forskningen samtidigt som de ryckte ut och fokuserade enbart på olja.” Ett av de program som avslutades var hans projekt som gick ut på att övervaka koldioxidkoncentrationer i luft- och havsytan på en viss plats, ombord på en av företagets supertankers.
   ”Det var verkligen en kursändring … de gick från det här mycket breda, mycket framtidsinriktade energiföretaget, till att bli ett oljebolag,” berättade Garvey i förhöret.
   ……fysiker Martin Hoffert … beskrev sin bedrövelse när han såg företagets tidningsannonser på 1990-talet som motsade vetenskapen om de fossila utsläppens koppling till global uppvärmning. Det arbetet  hade han fokuserat på han på när han var konsult åt företaget 1981 till 1987.
   ”Oavsett vilket uppsåt dom hade ……..De skapade medvetet tvivel när deras egen interna forskning bekräftade hur allvarligt hotet var. ”
   ……….en av de viktigaste uppgifterna som avslöjades  under förhandlingen mot Exxon, var att det finansierade cirka 40 tankesmedjor och särintressegrupper som arbetat i flera år på att blockera meningsfulla amerikanska åtgärder mot klimatförändringar.”

 18. Att det råder olika uppfattninar om hur klimatet kommer att utveckla sig är ju inte underligt, det är ju alltid svårt att spå, i synnerhet om framtiden (Mark Twain). Men det som förvånat och oroat mig är att klimataktivisterna och deras följare blundar för de oomkullrunkeliga fakta som visar att klimatet vad avser ”extremväder” inte har förändrats på 100-150 år. Modellerna visar att de kommer att öka pga uppvärmningen, men hittills har de inte gjort det. Detta ställer modellerna i en tvivelaktig dager.

  • Kan det vara tröskeleffekt eller ackumulationseffekt? Dvs. att det komemr längre fram om utvecklingen fortsätter som nu? Man arbetar visst på att förbättra modeller.

   • Jo, man arbetar på att förbättra modellerna, i synnerhet behandlingen av molnigheten som hittills beskrivits ganska schematiskt. Vad gäller ev. tröskeleffekter eller ackumulationer är jag inte medveten om att sådana finns i atmosfären. Kanske i andra system, men inte i alla, och troligen inte i atmosfären.

    Om nu, som det verkar, polartrakterna värms upp mer än tropikerna, dvs högre latituder mer än lägre, kommer det att reducera den nord-sydliga temperaturkontrast som driver de vanliga lägtrycken, inklusive extremhändelserna av ”Gudrun” typ.

    Detta är något som man kan läsa i elementära, polulärvetenskapliga böcker och jag är återigen fårvånad över att klimatdebattörerna inte gjort sig mödan att sätta sig in i det mest elementära inom meteorologin – förutom att inte titta på klimatstatistiken på SMHI:s sajt https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer

    Var det inte Galileo som hade problem med kardinaler som inte ville titta i hans teleskop????

   • Det gäller 36 år, vilket är en väldigt kort period när det gäller klimatfrågor. ”Klimatet” är medelvädret under en lång period, minst 100 år. Det finns gott om sådan här, vad jag kallar, bluff forskning. Man tar en lämplig begränsad period och drar långtgående slutsatser från det. Som illustration. Man mäter solstrålningen i Stockholm mellan 12 på dagen och tolv på natten, och sedan drar man slutsatsen att solen slocknar för ljuset och solstrålningen minskar ju hela tiden. Ta istället en period på 500 år, då blir det riktigare, helst 5,000 år.

 19. Det finns inga meningsfulla åtgärder mot klimatförändringarna, de är helt utom vår kontroll.

  Om dagens klimathysteriska vänstergeneration lyckas införa global klimatdiktatur i samarbete med monopolkapitalet, baserad på energibrist och planekonomiska begränsningar i utbud och efterfrågan, så kommer det att leda till indragningar av frihet kombinerat med obefintliga förändringar av medeltemperaturer. De är ute efter vår köpkraft, de vill att vi ska arbeta gratis, och att lönen ska täcka skatt plus existensminimum.

  Vi går mot global nerkylning, på grund av variationer i solaktivitet och planetbanan. Uppvärmningen har vi bakom oss, snart kommer nerkylningen.

  • Björn! Dagens ”klimathysteriska vänstergeneration” är nog/kommer nog att vara alldeles för klok för att inse att det är själva det kapitalistiska systemet som hotar vår jord. Och det finns visst meningsfulla åtgärder, läs artikeln igen, i den kan du läsa vilka det är.

   • Att det ”kapitalistiska systemet” är roten till mycket av världens problem håller jag med om. Världens kapitalism etablerades först av UK, och ärvdes av USA som drivit det. Problemet är, hur avskaffar vi det, och vad ersätter vi det med. Kina har lyckats, låt vara att vägen dit inte var precis vad man kan kalla ”elegant”, men rå-kapitalismen är borta. Hur kan vi genomföra en förändring i resten av världen, västvärlden speciellt.

   • Dagens klimathysteriska generation är inte riktigt klok, den vill skjuta energiförsörjningen i benen och göra energi dyrt. Arbetarklassens ska ta sin lön och betala mer för att värma sig.

    Det finns inget kapitalistiskt system, globalt sett finns det varierande grad av skydd för privat egendom och maffiaverksamhet. Där politiker angriper privat egendom skyddar sig ägare genom att flytta pengarna till länder med bättre skydd. Socialismen är världskänd för att smutsa ner mest. Endast i länder med skydd för individens rättigheter kan man ens driva miljövård.

    Att till oerhörda kostnader hindra fossil förbränning, samtidigt som man vägrar bygga ut vattenkraft och river kärnkraftverk, för att påverka medeltemperaturer som förändras på helt andra grunder, är sinnessjukt. Dagens vänster har psykiska problem. Kina och Indien bryr sig inte.

 20. Klas! http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2012/11/inget-nytt-under-solen.html
  ”Oavsett detta är det tydligt att det inte finns några starka belägg för en omfattande länk mellan flöde av kosmisk strålning och moln.” Skriver Uppsalainitiativet…som enbart är ute efter att berätta vad den samlade forskningen har kommit fram till.
  Dessutom, vore det som sagt intressant att få höra hur du får det hela att logiskt gå ihop, se min fråga här ovanför.

 21. Catarina, jag tror inte utan lyssnar på olika meningar om klimatet. Har inte kunskaper nog för att avgöra vad som är rätt eller fel. Vad som gör mig skeptisk är när den samlade världseliten och MSM är klimatalarmister och vill att vanligt folk skall betala vad dessa globalister ställt till med. Globalisterna är bara intresserade av mer makt och pengar. Mer logik kan jag inte ge dig.

  • Klas, inte alls med ett penndrag! 
   För mig är det självklart att jag hellre lyssnar på några som har gått igenom ”tillgängliga artiklar i frågan och sammanfattar  läget” än att lyssna på en enda man som påstår något i  samma fråga i en intervju. Men redovisa gärna något som visar att Svensmark har fått andra forskare att ändra sig.
   Uppsalainitiativet skriver  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2012/11/inget-nytt-under-solen.htmloch läs också den genomarbetade artikel som det refereras till!  ”Benjamin Laken och medarbetare har gått igenom tillgängliga artiklar i frågan och sammanfattar läget i en ny artikel i Journal of Space Weather and Space Climate.”
   ”Inget nytt under solen
   Vi har sagt det förut. Beläggen för att kosmisk strålning påverkar molnbildning på Jorden1, och därigenom vårt klimat, är svaga. Benjamin Laken och medarbetare har gått igenom tillgängliga artiklar i frågan och sammanfattar läget i en ny artikel i Journal of Space Weather and Space Climate.
   Trots över 35 års konstanta satellitbaserade mätningar av moln, saknas fortfarande tillförlitliga belägg på ett länge hypotetiserat samband mellan förändringar i solens aktivitet och jordens molntäcke. Detta arbete undersöker belägg på en länk mellan kosmiska strålar och moln från en rad olika källor, bland annat satellitbaserade mätningar av moln och långsiktiga markbaserade klimatologiska mätningar.

       .Det är möjligt att molndata uppmätta med satelliter och analysmetoder helt enkelt kan vara alltför okänsliga för att detektera en liten signal från solens påverkan. Belägg från markbaserade studier tyder på att vissa svaga men statistiskt signifikanta kosmisk strålning-moln-samband kan finnas på regional skala, involverande mekanismer relaterade till den globala strömkretsen. Men en dålig förståelse för dessa mekanismer och deras inverkan på moln gör nettoeffekterna av sådana länkar osäkra. Oavsett detta är det tydligt att det inte finns några starka belägg för en omfattande länk mellan flöde av kosmisk strålning och moln.
   Inga nyheter, men ändå värt att poängtera.”

 22. Klas, inte alls med ett penndrag! 
  För mig är det självklart att jag hellre lyssnar på några som har gått igenom “tillgängliga artiklar i frågan och sammanfattar  läget” än att lyssna på en enda man som påstår något i  samma fråga i en intervju. Men redovisa gärna något som visar att Svensmark har fått andra forskare att ändra sig.
  Catarina,
  Om du hade sett vad som redovisats i ”intervjun” hade du sett att han samarbetade med andra forskare. Hur han blev motarbetad. Galileos teleskop beteende från många klimatalarmister tycker jag.

 23. Klas! Ingen människa orkar/hinner sitta och titta igenom varje entimmes-intervju som delas, skriv exakt var han säger att han har blivit motarbetad.
  F ö ett standardargument hos dom som misstror forskningen när det gäller klimatet,   ”Någons forskning har stoppats”.
    Hur kommer det sig att du inte upprörs över hur oljebolaget  Exxon stoppade all vidare forskning om växthuseffekten  på företaget,  och sen gick ut gick ut i stora annonskampanjer för att säga rakt motsatt till det forskarna  hade kommit fram till, och  att företaget bekostade åtskilliga tankesmedjor för att föra fram samma budskap. Forskarna på Exxon  visade sig vara så duktiga att de nästan exakt kunde förutsäga hur det skulle se ut på jorden med temperatur och CO2halt i atmosfären år 2019.   En annan sak, intervjuerna med Svensmarks  är gjorda 2011, Uppsalintitiativets artikel är från 2012 i november.

  • Looking for the exact wording and the details of this quote from Oscar Wilde (“I never read a book I must review; it prejudices you so.” ”Jag läser aldrig en bok som jag ska recensera; det är så lätt att bli påverkad.” / ”Jag läser aldrig de böcker jag ska recensera. Man blir så påverkad då.”) i bumped into these quotes: 

   – No despotism is so formidable as that of a religion or a scientific system. Georg Christoph Lichtenberg

   – nummolt.blogspot.comNT: ”I never read a book I must review, it prejudices you so” es un aforismo generalmente atribuido a Oscar Wilde. En realidad fue acuñado por Sydney Smith (1771–1845) Que dijo: ”I never read a book before reviewing it; it prejudices a man so”. Pero antes de esto, fue: Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799), que dijo ”One of the greatest creations of the human mind is the art of reviewing books without having read them.”

   Att jag alls sökte efter datum och ställe för föregående citat var för att ditt påstående är så magstark att jag höll på att ramla av stolen.

   Catarina Östlund 13 november, 2019 at 20:35: ”Klas! Ingen människa orkar/hinner sitta och titta igenom varje entimmes-intervju som delas, skriv exakt var han säger att han har blivit motarbetad.”

   Här bevisar du att du är en driven skojare, som struntar i att ens höra på andras argument och som slänger ur sig saker fast du förmodligen inte ens läser/lyssnar det som du länkar till.
   Det är ett sektbeteende.
   Du har precis gjort dig själv irrelevant i debatten.

 24. Catarina skriver;
  Klas! Ingen orkar/hinner sitta och titta igenom varje entimmes-intervju som delas, skriv exakt var han säger att han har blivit motarbetad.
  F ö ett standardargument hos dom som misstror forskningen när det gäller klimatet,   “Någons forskning har stoppats”

  Catarina hur vet du att ingen människa orkar? Tala för dig själv! Jag gjorde det och fann ny forskning som motsäger ditt heliga Uppsalainitiativ.
  Finner ingen anlednig att återge vad Svensmark exakt berättar för att du inte orkar att se dokumentären om den nya forskningen. Svensmark sa inte
  att hans forskning stoppats utan att det var svårt att få anslag till de praktiska
  experiment som de utförde och att de nya forskningsresultaten som de fick
  fram hindrades lång tid från att publiceras.

  För mig är det självklart att jag hellre lyssnar på några som har gått igenom “tillgängliga artiklar i frågan och sammanfattar  läget” än att lyssna på en enda man som påstår något i  samma fråga i en intervju. Men redovisa gärna något som visar att Svensmark har fått andra forskare att ändra sig.

  Om du hade orkat se dokumentären hade du sett att Svensmark inte var
  ensam utan sammarbetade med minst 3 andra forskare från andra länder.

  För mig är det självklart att allt förändras som du skriver nedan till Frank.
  Forskning pågår i många olika frågor och nya fakta kommer fram hela tiden ibland av flera ibland av enstaka forskare.
  Det som idag visar sig vara sant kan imorgon visa sig vara falskt och
  tvärtom. Du väljer att tro på uppsalainitiativet som att sista ordet är sagt
  då du inte orkar eller hinner vara öppen för nya kunskaper.
  Ungefär som kardinalerna när de vägrade titta i Galileos nykonstruerade
  teleskop.
  Catarina Östlund 8 november, 2019 at 18:2
Frank Nilsson…se det som att allt förändras…numera råder det faktiskt konsensus om att jorden faktiskt inte är världsalltets medelpunkt,eller hur? Ingenting är nämligen stillastående, så och forskningen om klimatet.

  Catarina så sant men du lever inte som du lär, eller som prästen som byborna
  hittade stupfull i diket på landsvägen sa : ni skall leva som jag lär inte som jag lever.
  Jag orkar däremot inte sätta mig in i Exons förehavanden då jag är säker på att även där finns lika många åsikter som i klimatfrågan.
  Jag tycker att det mesta har sagts nu i denna tråd med många intressanta
  inlägg och kan bara konstatera att någon konsensus bland forskare och oss
  vanliga dödliga finns inte. Att för klimatalarmisterna har det blivit en religion.
  BARA FRAMTIDEN OCH VERKLIGHETEN KAN AVGÖRA OM IPCCs
  MODELLER STÄMMER OCH OM DET VARIT RÄTT ATT PUNGSLÅ
  VANLIGA LÖNTAGARE MED SMÅ INKOMSTER MED YTTERLIGGARE
  SKATTER, FLYGSKAM M.M. UNDER TIDEN KAN ELITEN FORTSÄTTA MED SINA PRIVATJETS OCH ANNAN ENERGISLUKANDE VERKSAMHET.

 25. Den som läser dagens artikel nedan från SVT Public Service borde hålla med mig om att politik inte alltid är det bästa sättet att styra samhällsansvar och samhällsutveckling. Problemet ligger i det fåtalet som ytterst fattar besluten inte är kompetenta och alltför lätta att påverka så utvecklingen brister i kontinuitet. Så är fallet med utvecklingsbara bränslet etanol som är en del av naturens kretslopp och inget fossilbränsle som tar slut. All energipolitik måste vara långsiktig och fri från politikers och opinioners tillfälliga svängningar och känslomässiga mer eller mindre överreagerade yttringar. Det som kan ändra riktningarna bör endast vara bevisade vetenskapliga upptäckter. Som till exempel att dieselbilar var mer miljöfarliga än vad vetenskapen hittills hade konstaterat.

  I Sverige blandar man i högst 5% etanol i handelsbensinen. I USA är det tillåtet att blanda i tre gånger så mycket. I Brasilien ännu mer, hela 22%.

  Men det hänger på biltillverkarna om de lyckas göra bilarna omställningsbara. Hade jag haft modern bil hade jag också varit tvungen att inse det svåra eller omöjliga. Men äldre fordon och motorer är lätta att bygga om. Ju äldre desto lättare kan man säga. Det är i första hand elektronik och elektronisk motorstyrning som försvårar. Elektroniken effektiviserar men modern bil blir aldrig veteranbil. Efter 50-60 år går bilen förmodligen aldrig mer att starta och ej heller att reparera. Sådan konsumtionsvara som bilar är idag har de aldrig tidigare varit.
  Köp slit och släng – men högst i tio år.
  En kapital- och miljöförstöring utan dess like.

  Länk:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/etanolens-uppgang-och-fall-vad-var-det-som-hande

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here