24 September Global Climate Strike. Kom med!

1
1446

Ingress: På fredag är det dags! Fridaysfor future. Drygt 1600 events är planerade i 92 länder. Varav 59 events i Sverige enligt listan över länder. Om man ser på kartan är aktiviteter planerade på betydligt fler orter i Sverige. Jag har fritt översatt det radikala närmast anti-imperialistiska uppropet! Vi måste vara många fler som är ute och manifesterar och protesterar!

 

VÅRT MEDDELANDE TILL VÄRLDSLEDARE
1. Den globala norra delen av världen måste minska utsläppen drastiskt genom att gå bort från från fossila bränslen och sluta utvinna, förbränna och använda dessa. Vi behöver konkreta planer och detaljerade årliga koldioxidbudgetar med färdplaner och milstolpar för att säkerställa att vi kommer till noll med rättvisa i den tid som krävs för att hantera klimatförändringarna.

2. Kolonisatörerna i norr har en klimatskuld att betala för sina oproportionerliga mängder historiska utsläpp och som börjar med ökning av finansiering för att genomföra antirasistiska klimatinsatser, annullering av skulder särskilt för skador orsakade av extrema väderhändelser, och för att tillhandahålla med till adaption som tjänar samhällena.

3. Arbeta mot en verkligt global återhämtning från COVID-19 genom att säkerställa en rättvis vaccindistribution över hela världen och avbryta immateriella rättigheter för COVID-19-teknik. Detta är ett viktigt steg mot en global, grön och rättvis återhämtning.

4. Erkänna klimatkrisen som en risk för människors säkerhet och säkra klimatflyktingars rättigheter i internationell rätt.

5. Erkänna den ovärderliga inverkan av biologisk mångfald på ursprungsbefolkningarnas liv och kultur, och förbinda sig att göra ekocid till ett internationellt straffbart brott.

6. Stoppa våldet och kriminaliseringen mot ursprungsbefolkningar, småbönder, småfiskare och andra miljö- och markförsvarare. Stöd det arbete de gör. Respektera och lyssna på våra försvarare.

VÅR MEDDELANDE TILL ALLA

 1. MAPA (Most Affected Peoples and Areas) är okända, men saknar inte röst. De har kämpat för sin tillvaro här och nu, inte bara för sin framtid. Ingen ska vara utsatt för orättvisa. Kämpa inte FÖR MAPA, kämpa TILLSAMMANS MED MAPA. MAPA är inte bara sorgliga upplevelser, vi måste lyfta fram deras rika historier om motstånd.
 2.  MAPA -länder är inte ”fattiga”, de är rika på resurser men har historiskt och systematiskt förtryckts och hindrats från att utvecklas. Ledarna i Globala Nord har en klimatskuld att betala till mänskligheten. Brådskande klimatåtgärder och hjälp med anpassning är inte en ”hedersplikt” eller ”solidaritet”, det är skadestånd för de orättvisor som rika nationer och sektorer har orsakat genom sitt utnyttjande.
 3.  MAPA:s röster måste förstärkas och centreras i vår kamp för klimaträttvisa Även om vi lyckades begränsa den globala uppvärmningen till säkra nivåer för livet på jorden, skulle annars marginaliserade samhällen fortfarande offras och lämnas kvar, så bara en del av problemen skulle lösas.
 4.  Nu mer än någonsin måste vi gå med massorna och följa miljöförsvararnas, arbetarnas och de som mest ignoreras. Var med i deras kamp för avkolonisering, rättvisa och autonomi. Vi måste komma ihåg att våra befrielser är knutna till varandra.

OUR MESSAGE TO WORLD LEADERS

 1. The Global North needs to cut emissions drastically by divesting from fossil fuels and ending its extraction, burning, and use. We need concrete plans and detailed annual carbon budgets with roadmaps and milestones to ensure we get to net-zero with justice and equity in the time needed to address climate change.
 2. The colonizers of the north have a climate debt to pay for their disproportionate amount of historic emissions and that starts with the increase of climate finance to implement anti-racist climate reparations, the cancellation of debts especially for damage caused by extreme weather events, and providing adaptation funds that serve the communities.
 3. Work towards a genuinely global recovery from COVID-19 by ensuring equitable vaccine distribution worldwide and suspending intellectual property restrictions on COVID-19 technologies. This is an essential step towards a global, green, and just recovery.
 4. Recognize the tangibility of the climate crisis as a risk to human safety and secure the rights of climate refugees in international law.
 5. Recognize the invaluable impact of biodiversity on indigenous communities’ lives and culture, and commit to make ecocide an international punishable crime.
 6. Stop the violence and criminalization against indigenous peoples, small farmers, small fisherfolk, and other environmental and land defenders. Support the work they do.  Respect and listen to our defenders.

OUR MESSAGE TO EVERYONE

 1. MAPA (Most Affected Peoples and Areas) are unheard, not voiceless. They’ve been fighting for their present, not just their future. No one should be a prisoner of injustice. Don’t fight FOR MAPA, fight ALONGSIDE MAPA. MAPA are not just sad experiences, we must highlight their rich stories of resistance.
 2. MAPA countries are not “poor,” they are rich with resources but have been historically and systematically oppressed and kept from developing.  The Global North leaders have a climate debt to pay to humanity. Urgent climate action and assisting with adaptation is not an “honorable duty” or “solidarity” it’s reparations for the injustices high income nations and sectors have caused through their exploitation.
 3. MAPA voices must be amplified and centered in our fight for climate justice, otherwise even if we succeeded in limiting global warming to safe levels for life on Earth, marginalized communities would still be sacrificed and left behind, thus only part of the problem would be solved.
 4. Now more than ever, we have to join the masses and follow the lead of environmental defenders, workers, and those most ignored. Join in their struggle for decolonization, justice and autonomy. We must remember that our liberations are tied together.
Föregående artikelFolke Bernadotte-akademin – smutsar Folke Bernadottes namn som fredsvän
Nästa artikelHur man kan lösa klimatproblemet? Vad tycker svenska politiska partier och organisationer?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. SVT Public Service vittnar om ”massiva klimatprotester” och en ”Greta Thunberg som talar inför folkmassor”.
  Men några verifierande bilder kan jag inte se.
  Det ser ut att vara rörelsen Fridays for Future som har någon kampanj.

  SVT påstår sig vara opartisk och sanningsenlig.
  Men kan man lita på det?
  ”Folkmassor” och ”massiva protester” är något demokratiskt stort och mäktigt.
  Men hur ser där ut i verkligheten med här manifestationerna i Tyskland?
  Visa gärna belägg om SVT talar sanning.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/greta-thunberg-infor-valet-i-tyskland-det-racker-inte-att-rosta

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here