Hur man kan lösa klimatproblemet? Vad tycker svenska politiska partier och organisationer?

6
1937
Bild: Shutterstock på licens.

Ingress: Catarina Östlund som ofta deltar i debtt om klimatet på bloggen, och som översatt flera artiklar har skrivit denna viktiga artikel. Har hon inte rätt? Artikeln går tillbaka på en diskussion vi hade av artikeln Natur, klimat, partipolitik och ekonomisk tillväxt, där Erik Plathe diskuterade de norska partiernas inställning i klimatfrågan. Även Fridays For Future anser att en ändring av det ekonomiska systemet behövs. här.
Under rubriken ”Relaterat” har jag lagt in länkar till några ”klimatartiklar” som publicerats här.


Hur man kan lösa klimatproblemet!?

Utmärkande för nästan alla partier i riksdagen och organisationer och föreningar som har klimatet och miljön som huvudfråga verkar vara att ”marknaden och dess aktörer spelar en viktig roll för att en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås”. Inte ett enda parti pekar ut det enskilt största hotet mot klimatet, kapitalismen. Dvs det system som bygger på kapitalackumulation som kräver ständig tillväxt, och vars fundament är den privata äganderätten av ex produktionen och av naturtillgångar.

En koll på partiernas program när det gäller klimatet

Det är ingen måtta på ambitionerna hos de olika partierna i Sverige, det talas om “styrmedel, investeringar, våra företag ska bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar, det är den svenska modellen, att koppla ihop ambitiös miljöpolitik ger jobb, miljöåtgärder stärker konkurrenskraften, konsumtionen- men inte vilken, förnybar energi, teknisk utveckling, ekonomisk tillväxt, innovationer, beskatta transporter fast inte sjöfarten förrän senare, flyget, snabbtåg, fasa ut fossila bränslen, investeringar i att ta bort CO2 i atmosfären (minusutsläpp) förnya elsystemet, miljöbonusar och miljöavgifter på bilar, infrastruktur för laddning för elbilar och ellastbilar, biodrivmedel, solceller, ersätta traditionell olja med tallolja, skattelättnader, låna ut pengar till billig ränta till företag och kommuner, CCS, koldioxidavskiljning och lagring, utsläppsrätter, ansvar för konsumtionsbaserade utsläppen, avskaffa klimatskadliga subventioner Sverige ska vara ett föregångsland osv osv i en salig blandning….

Moderaterna värnar om äganderätten och förvaltarskapstanken…..”när äganderätten inte är tillämpbar som när det gäller havet luften och klimatet, då uppstår problem i ansvarsfrågan, och då finns det motiv för att politiken ska få ingripa, där måste politiker få styra.” Moderaterna är nästan också de enda som talar om basindustrins del i utsläppen.

KD vill bredda ägandet … “Det riskerar att skapa negativa effekter när bolag som ägs av staten kan agera aggressivt och till exempel erbjuda lägre priser än privat ägda bolag som har andra avkastningskrav och inte motsvarande tillgång till kapital.”

Centerpartiet vill visa att ekonomisk tillväxt och fler jobb kan gå hand i hand med minskade utsläpp.

SD värnar om ekonomisk tillväxt.

MP riktar in sig mycket på individens konsumtion. Och om kraftfulla ekonomiska styrmedel, att energin ska vara fossilfri. Och om livsstilsförändringar. Miljöpartiet skriver inte i miljöprogrammet, men under rubriken ekonomi att “ ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade möjligheter. Det är politikens ansvar att forma marknadens förutsättningar så att resurser används i överensstämmelse med villkoren för ett hållbart samhälle.”

V snuddar vid tanken på kapitalism, de nämner vinstintresse, men då endast i samband med fossilindustrin. Och i nästa stund talar de om inrätta en grön statlig investeringsbank som ska låna ut pengar till företag och kommuner för klimatinvesteringar till låg ränta. På annat ställe kan man läsa att V vill ha en långsiktig hållbar tillväxt.

Vänsterpartiet gör en klassanalys, “inte för att mekaniskt räkna in varje människa i en klass, utan att förklara hur gemensamma intressen uppstår och förändras i samhället.” Men de anser inte att det är nödvändigt att avskaffa klassamhället.

Liberalerna vill att EU ska ta ledningen och införa en europeisk koldioxidskatt för att minska utsläppen och bana väg för en ny grön teknik. Liberalerna talar om ekonomisk tillväxt på annat ställe dvs inte i programmet.

MP och V , och L till viss del, talar om det globala rättviseperspektivet. Moderaterna talar om rättvisa i EU, att inte Sverige ska förfördelas.

I princip betyder det alltså att samtliga partier i riksdagen anser att “ekonomisk tillväxt är det första budet” och att inte ett enda parti anser de nödvändigt att ersätta det ekonomiska samhällssystem som vi har, dvs det som grundar sig på den privata äganderätten och som ställer krav på evig vinst och tillväxt

Samtliga partier accepterar IPCC:s slutsatser. Alla partier vill att Sverige ska verka i EU, och anser att EU är en viktig aktör. Endast Vänsterpartiet vill att vi ska säga upp värdlandsavtalet med NATO. Inget parti kopplar ihop krigsalliansen med stora utsläpp av växthusgaser. De enda partier som säger blankt nej till kärnkraft är V och MP. C vill ha “kärnkraft utan statligt stöd”, och S vill att kärnkraften ska fasas ut, de övriga, M, KD, L och SD vill ha kärnkraft.

Här kan man läsa hur de olika partierna ställde sig till de 33 frågor som WWF och Föräldravrålet sammanställt 2018 wwf-klimatkompassen-2018-18-9765.pdf Världsnaturfonden, WWF: Klimatkompassen.

Och här kan man läsa att det är stor skillnad på vad dom säger och vad dom gör ny_fart_i_miljopolitiken_-_partiutvardering_2014-2018_web.pdf. Naturskyddsföreningen: Ny fart i miljöpolitiken – en utvärdering av riksdagspartiernas miljöinsatser 2014 – 2018

Med andra ord, de partier i riksdagen som lyssnar mest på IPCC tvingas vrida sig som maskar på en metkrok, vare sig dom vill eller inte, för att tillfredsställa kapitalismen.

Hur förhåller sig några olika organisationer till kapitalismen?

De flesta organisationer som värnar om miljön och klimatet har inte heller identifierat vilka som orsakar klimatförändringarna.

Naturskyddsföreningen “Vi väcker engagemang för naturen, utbildar och sprider kunskap om miljö och hälsa, verkar för skydd och vård av värdefull natur, skapar opinion samt påverkar, granskar och utkräver ansvar av makthavare och lagstiftare….Vi samarbetar med nätverk, organisationer och företag i Sverige och världen för att möta framtidens stora miljöutmaningar.”

Våra Barns klimat f d Föräldravrålet vill se en politik som tar klimatmålen på allvar. Ett upprop att skriva på står i centrum för arbetet. Tar inte ställning till enskilda styrmedel och åtgärder. Vill att politikerna ska sätta klimatet främst.

Klimataktion vill att regioner, kommuner och näringsliv ska ta sina respektive delar av ansvaret. Svenska företag, inte minst den energikrävande basindustri, bör sträva efter att gå före i utveckling av teknik som snabbt kan ställa om till fossilfri.

WWF (Världsnaturfonden) menar att “Marknaden och dess aktörer spelar en viktig roll för att en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. Hållbar utveckling förutsätter att en kritisk massa av marknadens aktörer arbetar med ett långsiktigt perspektiv och uppmuntrar företag att satsa resurser på att utveckla sådana lösningar.”

Greenpeace “Vi ser alltid till att hålla myndigheter och företag ansvariga för sina handlingar….de stora förändringarna kommer när vi går samman för att kämpa för en bättre värld….” De betonar ”Modiga handlingar.”

Extinction Rebellions “filosofi är icke-våld och civil olydnad. Målet är att bygga ett fredligt medborgaruppror för att förmå politikerna att göra det som krävs för att bromsa klimatkrisen och artutrotningen…ett samhällssystem som maximerar välmående och minimerar skada.”

Jordens vänner verkar vara de enda som tar politisk ställning. “ Rättvis omställning: • har sin grund i systemförändring och måste innebära en ändring av maktbalansen • ska inte lämna arbetare i sticket och ska erbjuda bra jobb • innehåller en energiomställning • innebär ekonomisk rättvisa och att stå emot nyliberalism ….”

Fridays for future skolstrejk för klimatet startades av Greta Thunberg som har gjort en enastående insats för att samla världens ungdomar i en gemensam klimatstrejk. Gretas uppriktiga och klarsynta sätt att bemöta all världens ledare som vill ”join her, if you can´t beat her” är respektingivande. “Varje fredag strejkar nu tusentals elever och studenter i över 100 länder på alla kontinenter för att uppmana politikerna att Hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C jämfört med förindustriell nivå. Följa Parisavtalet. Säkerhetsställa klimaträttvisa. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns.”

Och vad tänker svenska folket om klimatet?

SOM-undersökningen 2020 visade att på frågan ’Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag? “ blev svaret ”Den femte viktigaste frågan är miljö/klimat” .
WWF:s årliga Kantar Sifo-undersökning inför Earth Hour om klimat och biologisk mångfald visade att ”Sex av tio personer i Sverige oroade sig för klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade för förlusten av biologiskt mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året.” (Februari 2021)
Med all säkerhet kommer frågan om klimatet att ha blivit ännu mer aktuell efter de händelser som klimatförändringarna har orsakat under de senaste året runt om i världen.

Kapitalismen kräver alltså evig tillväxt. Om tillväxten, dvs bruttonationalprodukten (BNP) ökar med lågt räknat 2 % per år, så kommer vi om 70 år ha en konsumtion som är fyra gånger större än idag.
Kravet på tillväxt förutsätter enorma mängder energi. Den förnybara energi som hade behövts finns inte. Det är orsaken till att man fortsätter att borra efter olja.

I år inföll Earth Overshoot Day den 29 juli. Den dagen visade att vi globalt har levt som om vi hade 1, 7 planeter till vårt förfogande. I Sverige har vi levt som om vi hade 4 planeter. År 1970 inföll den dagen den 30 december. En del vill göra gällande att orsaken till det är världen är överbefolkad. Om man räknar det ekologiska fotavtrycket per capita så ser man att den förklaringen inte stämmer.

Slutsatsen när det gäller klimatet måste bli, att om inte fienden identifieras, så slåss de politiska partierna och organisationerna och klimatrörelsen i blindo, och IPCC:s mål om 1,5 °C kommer aldrig att uppnås.

Vi måste alltså på sikt avskaffa det system som kräver evig vinst och tillväxt. Och hur gör vi det?


Karl Marx och Friedrich Engels skrev för 173 år sedan ”Kommunistiska Manifestet.”

Där beskrivs hur det mänskliga samhället hade utvecklats. De förstod att det fanns en lagbundenhet i historien, och att den inte bara bestod av enskilda händelser eller berodde på enskilda människors idéer och handlingar.

Mycket kortfattat återgett så skrev de att “utan att producera sina egna livsförnödenheter kan människan inte göra någon historia överhuvudtaget…..produktionen av materiella nyttigheter var grunden för varje samhälles existens, grunden för all historisk utveckling……samhället utvecklades när det hade nått en viss utvecklingsnivå, när det gällde arbetskraft, teknik och organisation, och hur det utvecklades från det första samhället, då allt ägdes gemensamt och människorna levde av det naturen erbjöd. Vidare hur samhället utvecklades till slavsamhället, och att samtidigt infördes den privata äganderätten. Sedan hur slavsamhället följdes av det feodala samhället som i sin tur efterträddes av det borgerliga samhället, dvs kapitalistiska samhället, då borgarklassens produktion hamnade i motsättning till det feodala samhällets produktion, ….och kapitalismen blev det rådande ekonomiska systemet.”

Utmärkande för de tre sista samhällssystemen är den privata äganderätten. Äganderätten i vårt kapitalistiska samhälle är förödande för vår planet, för all produktion inrättas efter ett litet antal ägares krav på vinst. Därför måste äganderätten till produktionen, naturresurser osv bli gemensam. Först då kan all produktion inrättas efter vad samhället och människorna behöver.

Ordet kommunism kommer från det latinets communis som betyder gemensam, och det är egentligen det gemensamma ägandet som kommunismen utmärks av. (Fast de som vill behålla den privata äganderätten har alltid, i propagandasyfte, kopplat ihop kommunism med “våld och terror.” )

Och det är just här som den slutgiltiga lösningen på klimatförändringarna ligger. Det kapitalistiska samhället har spelat ut sin historiska roll, och måste ersättas av ett nytt, nämligen det socialistiska (för att senare efterträdas av det kommunistiska, det sk klasslösa samhället). Marx och Engels skriver att det är “arbetarklassens historiska roll att störta det kapitalistiska samhället”. Arbetarklassen har nämligen det vapen som krävs, nämligen strejkvapnet. Självklart är det inte en process som kan ske på en dag, men själva slutmålet måste vara det.

En del partier på vänsterkanten som inte är representerade i riksdagen är övertygade om att Marx och Engels har rätt i sin analys av samhället, och de är helt på det klara med att utan arbetarklassens medverkan kommer vi inte att kunna hålla oss under den gräns som IPCC förespråkar.

Frågan är om en grupp medvetna kommunistiska arbetare och intellektuella kan ta ledningen och visa vägen i denna kamp. Det förutsätter att de kan komma överens om en gemensam plattform och lämna alla politiska motsättningar bakom sig.
Måtte det ske, för kommande generationers skull.


 

Relaterat
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.
En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism.
Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen.
Vilka grupper bryr sig mest om klimatförändringar?
Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
USA:s hyckleri om klimatpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter – Jeffrey Sachs.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism.
Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikel24 September Global Climate Strike. Kom med!
Nästa artikelSigyn Meders och andras tal från mötet om ”Frige Julian Assange-försvara yttrandefriheten”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Det är intressant att stickspår och återvändsgränder poängteras just när en invandrad iranier åtalas för spioneri mot Sverige och Kina plötsligt och utan förvarning byter ut sin ambassadör.

 2. Det är inte kapitalismen, som är problemet. Det är konsumismen.
  Miljarder fattiga vill ha det bättre, lika bra som vi i väst .det medför ökade utsläpp och miljöförstöring. Vem vill minska sin egen konsumtion ? Det är den enda lösningen, men det är det ingen politiker som förstår eller vill berätta

  • Det som sticker mest i ögonen är fegheten hos politiker att ärligt säga till vanligt folk att de ska få det mycket sämre om klimathysterin får fortsätta med en meningslös jakt på CO2! Lågenergisamhällen är fattiga samhällen, det är bara att blicka ut i världen och konstatera detta! Klimathysterins främsta apostlar som Al Gore med flera tänker dock inte sänka sin standard utan flyger vidare med sina privata jetplan och kör med sina stora båtar. Klimathysterin får alla lättlurade gräsrötter stå för Al Gore kan inte bry sig mindre! Undrar om Greta kommer att avstå från sin häst och hund för att minska sitt klimatavtryck? (Klimatavtryck vilket löjligt ord för övrigt)

   • Europeiska unionen och Kina ber Ryssland att öka energiförsörjningen.
    https://www.gazeta.ru/business/news/2021/09/30/n_16615405.shtml?updated
    Elproducenterna på kontinenten tvingas be om mer kol från Ryssland för att underlätta energikrisen när vintern närmar sig och rekordhöga gaspriser, enligt representanter för två ryska kolföretag.
    Samtidigt sa Ryska federationens energiministerium att exporten av kol, inklusive för produktion av el till Europa, inte kommer att förändras i år och kommer att uppgå till cirka 48 miljoner ton.
    Chefsanalytiker Wood Mackenzie Ltd. i Houston tror Natasha Tyurina att om alla europeiska verktyg byter till kol kommer det att leda till en enorm ökning av efterfrågan på denna produkt. Ryssland ensam kommer inte att kunna förse Europa med kol på kort tid.
    Tidigare rapporterades att Kina bad Ryssland att dramatiskt öka sin elförsörjning.

 3. Intressant text som knyter ihop
  klimatfrågan med egendomsfrågan . Militärindustriella komplexet är i grunden finansoligarkins verksamhet i att berika sig . Staten köper vapen , inleder krig och rånar andra länder på mineraler mm. Klimatkamp och reformer så långt det går – men borgarklasssen står i vägen . De har makten och bestämmer .

 4. Klimatet och vår påverkan och vad man lämpligen bör vidta för åtgärder är kunskapsfrågor som utmanar dem som känner ansvar att förbättra kvaliteten på debatten och borde ha en bäring på vilka som bör kunna väljas till politiska ämbeten om de i sin tur ska ha förutsättningar att kunna ta reda på vem dom bör anlita och lita på.
  Hittills är det väl mest lobbyister som ligger bakom alla initiativ gissar jag.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here