”Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?

28
3405
Den stora klimatmanifestationen i Kungsträdgården 27/9 2019 Foto: Jan-Erik Romson .

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad även idag.


”Jag återpublicerar här nedan en programmatisk artikel av den norske kunnige, socialistiske bloggaren Pål Steigan. här Han menar som hans titel ovan visar att klimatkampen handlar om klasskamp. Jag har i några av mina många artiklar diskuterat klimatfrågan i förhållande till kapitalism och socialism, och även frågan om ”Grön klimatpolitik”.

I en kommentar behandlas detta och andra frågor.


Nu handlar det inte om klimatet. Detta är rå klasskamp.

 

Årets möte med World Economic Forum (WEF) visar på ett övertydligt sätt att de rikaste multinationella bolagen i världen nu ämnar att använda ”klimat” som ett svepskäl för att driva igenom sin dagordning och säkra sin politiska och ekonomiska kontroll över jorden. Detta är den rikaste 0,001-procentens benhårda klasskamp mot resten av oss.

Deras agenda skall drivas och tvingas fram genom FN-systemet som WEF redan har tagit ett nackgrepp på. Där heter det Agenda 2030, som är det som statsminister Erna Solberg är anställd för att hålla på med.

Det kallas ”bärkraft” och det skall naturligtvis ske ”för klimatet”. Men det har inte mycket med både bärkraft och klimat att göra. ”Klimat” och klimatpanik används bara som släggor som skall riva ner allt motstånd som annars kommer att resas mot en så hänsynslös och massiv överföring av ekonomiska resurser och politisk kontroll som vi nu står inför.

Här hemma har dessa planer fått sitt första koncentrerade uttryck genom norska regeringens Klimakur 2030, som presenterades av det partiet som klarar av att överträffa FRP [Fremskrittspartiet/Framstegspartiet] när det gäller att vara reaktionär i internationella frågor, nämligen småpartiet Venstre.

 

Vad anser vi om global uppvärmning och mänsklig påverkan på klimatet?

 

Ett par läsare har kritiserat oss för att ”svika klimatkampen” för att vi inte skriver så mycket om klimat som vi gjorde till exempel 2012-2013. Kritiken är oriktig. Men att upprepa det vi skrev för 6-7 år sedan är att slå in öppna dörrar. Nu är inte problemet att folk inte är uppmärksamma på mänsklig påverkan av klimatet.

Nu är problemet att detta används i en klasskamp som handlar om något helt annat.

Låt oss därför precisera vår redaktionella ståndpunkt:

Vi anser att det finns grund för att säga att det pågår en global uppvärmning, och för första gången i historien är den mänskliga påverkan så stor att den bidrar till denna globala uppvärmning.

Detta är vår bästa värdering av det forskningsbaserade materialet vi har kunnat sätta oss in i. Men vi är inte forskare, och vill inte låta som om vi är det. Skulle senare forskning visa att vi tar fel när det gäller klimatet kommer vi att ändra uppfattning. Samtidigt försvarar vi falsifikationsprincipen i vetenskapsteorin. Forskning skall försöka att falsifiera vedertagna sanningar, och ju mer en teori kan stå emot falsifiering, ju starkare står den. Försöken att tysta kritiker, så som också nu NRK [Norsk Rikskringkasting] gör, strider därför mot grundläggande vetenskapsteoretiska principer. Om vi förutsätter att forskningen bakom IPCC-rapporterna är sund borde kritikerna få forskningsmedel för att försöka falsifiera dem, och inte bli stämplade som otrogna.

Vi menar också att det pågår en så massiv rovdrift på hela ekosystemet att det kan föra till civilisationssammanbrott i vårt århundrade.
Drivkraften bakom detta är kapitalismens systemnödvändiga eviga tillväxt.
Om man varnar för människoskapad påverkan av klimatet, och inte vill avskaffa kapitalismen, så är man inte seriös.
En ”grön kapitalism” är en omöjlighet.

Naturen är chefen.

Vi menar samtidigt att det är ett missförstånd och en överdrift att all global uppvärmning kan skyllas mänsklig aktivitet. Det är en överdrift av den betydelse vi människor har, som gränsar till hybris. Det är naturen som har kommandot. Klimatet på jorden har växlat från isplanet till ökenplanet genom hundratals miljoner år, helt utan mänsklig påverkan.
År 1816 var det inte sommar i Norge eller på det norra halvklotet. Det skedde en omedelbar och drastisk klimatförsämring som förde till missväxt och katastrofala förhållanden, till epidemier och hungersnöd.

Orsaken var ett explosivt utbrott av vulkanen Tabora i nuvarande Indonesien. Åren 535 och 536 efter vår tidräkning skedde det en liknande katastrof där solen i två år ”var utan styrka” och då massor av människor svalt ihjäl. [Detta kan vara bakgrunden till den nordiska berättelsen om ’Fimbulvintern’. Ö.a.].Skulden är antagligen också en vulkanexplosion.
Naturen är chef. Inget av det vi människor kan göra, frånsett kärnvapenkrig, kan överträffa detta.

Det skulle vara oerhört överraskande och strida mot alla erfarenheter om inte naturen också skulle ha något av ansvaret för den globala uppvärmningen vi upplever nu. Vi människor får nog nöja oss med att ha bara en del av ”äran”.

Men idag handlar det inte om klimat – det handlar om en brutal klasskamp

Nu säger de rikaste miljardärerna i världen, med Michael Bloomberg och BlackRocks Larry Fink i spetsen, EU-kommissionen och World Economic Forum, att de skall ”rädda klimatet”.
Men när man ser på vad de verkligen gör har det ingen sådan effekt.
Det de däremot gör är att bruka det vi kan kalla klimatpanik till att trumfa igenom en massiv överföring av makt, ekonomiska och materiella resurser och kontroll till organ som kontrolleras av miljardärerna.

Sett så har Greta Thunberg rätt när hon säger: ”De hör på mig, men de lyssnar inte!”

Hennes roll är bara att marknadsföra behovet för en chockdoktrin. Och ingen har heller tänkt att följa de kraven hon ställde i Davos. Hon krävde bland annat att bolag och länder skulle ”omedelbart och fullständigt dra sig ur fossil energi”. Och det skulle inte ”göras innan 2050, 2030 eller till och med 2021, vi vill att detta görs nu.”

Fråga norska partier som beundrar Thunberg om de har tänkt att stoppa oljeutvinningen i Nordsjön från detta ögonblick, så som hon kräver. Ingen av dem kommer att säga ja till detta, för de själv inser att det vore gallimatias.

Agenda 2030 och Klimakur 2030

Det som däremot sker är en massiv kampanj för att använda ”klimat” som slägga för att slå de sista resterna av demokrati och nationellt självbestämmande i stycken, för att tvinga igenom en privatisering av allmänningen som det aldrig hade varit möjlig att få accepterad om det inte hade varit för ”klimatet”.

I multimiljardärernas värld är de våra rätta herdar för att leda den mänskliga fårflocken in på den rätta vägen. Detta framkommer mycket klart i 2020-utgåvan av Davos-manifestet:

”Ett bolag som har en multinationell verksamhet tjänar inte bara alla intressenter (stakeholders) som är direkt engagerade, men fungerar själv som en intressent – tillsammans med regeringar och civilsamhällen – i vår globala framtid. Korporationernas globala medborgarskap kräver att ett bolag utnyttjar kärnkompetensen, sitt entreprenörskap, sina färdigheter och relevanta resurser i samarbete med andra bolag och intressenter för att förbättra världssituation.”

Detta är Agenda 2030. Agenda 2030. Det är för det ändamålet som World Economic Forum har ingått partnerskap med FN som gör att de multinationella bolagen nu kommer att vara representerade i och ha en styrande hand i alla viktiga FN-fora.

Werner Hoyer, som är ordförande för European Investment Bank, förklarar denna strategi på Project Syndicate. (Project Syndicate är sponsrat av bland annat George Soros och Bill och Melinda Gates.) I artikeln How to finance the Green Transition [Hur man finansierar den gröna övergången] skriver Werner Hoyer:

”Givet klimatkrisens omfattning rör vi oss inte så snabbt som vi borde göra. Vi har suttit fast i andra spår för länge. Att få fart på ändringstakten kommer att kräva en kombination av insatser från alla aktörer, offentliga och privata.

Lyckligtvis finns det redan en växande koalition i privatsektorn som är dedicerad till att bekämpa klimatändringar, genom arbetet med Climate Finance Leadership Initiative (CFLI). Ledd av Michael Bloomberg, FN:s specialutsände för klimataktion, upprättades CFLI för att mobilisera privatkapital på global nivå som svar på denna kritiska sak. Denna månad utgav CFLI en ny rapport, Financing the Low Carbon Future som skisserar sätt som grön finans kan skalas upp för att stödja en ordnad övergång till en lågkolekonomi, och identifierar möjligheter för offentlig-privata partnerskap för att uppfylla målen i klimatavtalet från Paris 2015.”

Bloomberg är en av världens absolut rikaste människor. 2019 placerade Forbes honom på åttonde plats bland världens miljardärer. 2017 etablerade han Bloomberg Global Business Forum som han anknöt till Clinton Global Initiative, och med Bill Clinton som förste talare. Där var också Världsbankens direktör Jim Kim och ledaren för UN Framework Convention on Climate ChangePatricia Espinosa.

De multinationella bolagen har via WEF tagit kontroll över FN-systemet genom ett ”partnerskapsavtal”, och de kommer att använda detta till att genomdriva sin agenda via världsorganisationen.

Det folkliga upproret ekar i Europa. I Frankrike har det slagit ut i öppna lågor. Titelbild i Pål Steigans artikel. Bild: Shutterstock.

Detta är rå klasskamp från miljardärernas sida, och det bekräftar åter vad miljardären Warren Buffet har sagt: Det pågår ett klasskrig, det är riktigt. Men det är min klass, den rika klassen, som för detta krig – och vi vinner.

Klimakur 2030 skall rasera norskt lantbruk och matproduktion ”på grund av klimatet”.

Norska regeringens Klimakur 2030 är en del av detta klasskrig. Med ”klimat” som ursäkt tar Solbergsregimen med globalistpartiet Venstre i spetsen sikte på att i loppet av tio år rasera och förvandla Norge till det oigenkännliga. Norskt lantbruk och det norska kulturlandskapet skall ödeläggas, otvivelaktigt till glädje för global agrobusiness. Fjällvärlden och skärgården skall sprängas i stycken och genomskäras av anläggningsvägar för att bygga en vindindustri som bara spekulanterna har intresse av. Och elpriserna skall mångdubblas, något som inte minst de fattigaste familjerna kommer att uppleva som ett hårt ingrepp i det dagliga livet.

Och glöm inte att Emmanuel Macrons extraskatt på drivmedel var en så kallad ”klimatskatt”, och den utlöste den största klasskampen i nyare europeisk historia genom de Gula Västarnas uppror. Underklassen, pensionärerna och periferien i Frankrike har gjort uppror mot överklassens ”klimat”politik eftersom den först och främst är de rikas kamp mot de fattiga. När Solberg & Co tredubblar strömpriserna här i landet får man nog se gula västar här också. Tills vidare är det utkantsnorge, och inte minst folk på Frøya, som har höjt upprorsfanan. Må det bli många fler.

Nu handlar det inte om ”klimat”. Det pågår en våldsam klasskamp för att ta ifrån oss de sista resterna av nationellt självbestämmande och demokrati. I den kampen bör man samla alla som kan samlas på de undertrycktas sida, oavsett vad de kan anse om orsakerna till den globala uppvärmningen.


Kommentarer:

I. Kapitalism? Jag instämmer i Pål Steigans bedömning i att kapitalismens nödvändiga strävan efter ökad produktion och ökad vinst är inte förenligt med de åtgärder som krävs för att ta itu med klimatproblemen. Med den kraft som behövs enligt en IPCC och en så gott som enig kår av forskare inom relevanta område utan bindning till industrin. Sedan finns som inom andra vetenskapliga områden osäkerhet och också oenighet då det gäller vissa frågor. Professor Johan Rockström och många andra forskare anser att tipping points finns och är viktiga, medan professor Lennart Bengtsson anser att det vetenskapliga stödet är för svagt för att man ska kunna konstatera att tipping points finns, fast även han stödjer IPCC:s bedömningar.

Stödet för socialistiska partier runtom i världen har försvagats de senaste 40 åren. Men det är starkt i USA, särskilt bland unga. Hur det är i länder i Europa vet jag inte.

Starkt stöd för socialism i USA. Enligt en artikel i Washington Post 2019 fann en opinionsundersökning av Pew Research att 42 % av invånarna i kapitalismens hjärteland USA har en positiv uppfattning av socialism, vilket beskrivs så här ”“a much larger share of Americans have a positive impression of capitalism (65%) than socialism (42%).” Washington Post . Givetvis varierar uppfattningen om vad socialism är, och en betydande andel var positiva både till kapitalism och socialism.

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den. här.

Hur är opinionen i Sverige? Finner ingen undersökning om det?

I denna artikel redovisas många fler undersökningar Rädda

II. En framtidsvision: I den just nämnda artikeln beskrivs både några förhållanden som bör vara möjliga i kommande betydligt mer demokratiska socialistiska stater, och alternativa energikällor. Jag utvecklar inte detta här.

III. Klimatpolitiken: Pål Steigan kritiserar den norska klimatpolitiken. Jag tycker att den svenska klimatpolitiken är alldeles otillräcklig efter genomläsning av de 132 punkterna. Läs själv! Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

IV. Vad bör göras? Om mänskligheten verkligen ta kontroll över klimatet måste kontrollen av produktionsmedlen, produktionen, naturreserserna, bankerna, finansinstituten hamna under den stora majoritetens kontroll och bestämmanderätt. Detta innebär en demokratisk revolution. En liten grupp på färre än 10 000 människor kontrollerar huvuddelen av jordens produktionsmedel, fattar beslut utan demokratisk insyn för att stärka och öka sina tillgångar. Världens 2153 dollarmiljardärer äger mer än 4,6 miljarder människor tillsammans. Bra så? Och vem har arbetat ihop över 95 % av miljardärerna tillgångar – jo den överväldigande majoriteten av andra människor utan eller med obetydligt inflytande. Så primitiv, odemokratisk och oförnuftig är kapitalismen.

* Är förenligt med att tillsammans med andra med annan uppfattning i denna fråga brett arbeta för en bättre klimatpolitik med opinionsbildning och breda klimatpolitiska manifestationer.

Vitali och medarbetare (2011) fann att 147 av 37 miljoner företag i världen kontrollerade 40 % av de samlade tillgångarna. Fyrtionio var banker och finansinstitut, av vilka 21 hade säte i USA. Författarna menar att bolags sammankoppling i block kan minska konkurrensen och att finansinstitut med tätt nätverk tar större risker. (Vitali, S, Glattfelder, J, Battiston, S. The network of global corporate control. PLoS ONE 6(10): e25995. doi:10.1371/journal.pone.0025995.)

Måste inte socialister i klimatrörelsen på lämpligt sätt föra in en diskussion om det ekonomiska systemet i sitt klimatarbete och sin information, i sina artiklar. Hur ska annars medvetenhet om detta komma? Och konkret avslöja och bemöta försök av den lila, lilla eliten att utnyttja situation till att ytterligare stärka sin ställning?

V. Vad tycker Greta Thunberg? Pål Steigan menar att Greta Thunbergs objektiva funktion är att väcka klimatalarm som Kapitalet kan utnyttja. Jag har nyligen läst hennes bok ”No one is too small to make a difference”. Hon har större insikter i det ekonomiska systemet som hinder än vad som vanligen framkommer. ”One you have done your homework you realize that we need new politics, we need new economics” (sid 34, Tal 29/2 2019). ”We live in a strange world where no one dares to look beyong our current political system even though it’s clear that the answers we seek will not be found within the politics today”. (anfört arbete, sid 41). Nästa gång jag träffar på henne ska jag upp en diskussion om detta med henne. Idag är hon i Jokkmokk och inte på närbelägna Mynttorget som jag når på en halvtimme.

Relaterat.
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelTal av Putin och Xi i Davos 2021 pekar mot en annan framtid
Nästa artikelDen största krisen i kapitalismens historia – kamouflerad som en Covid-hälsokris
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

28 KOMMENTARER

 1. Dina kommentarer är förvirrade och förvirrande, Anders!

  Dels ställer du frågan: ” Måste inte socialister i klimatrörelsen på lämpligt sätt föra in en diskussion om det ekonomiska systemet i sitt klimatarbete och sin information, i sina artiklar. Hur ska annars medvetenhet om detta komma? Och konkret avslöja och bemöta försök av den lila, lilla eliten att utnyttja situation till att ytterligare stärka sin ställning?”

  Samtidigt har du tidigare försvarat överhetens hela klimatkampanj, dvs att IPCC har rätt i sak.

  Nu ger du ändå Steigan rätt i att den är styrd av den yttersta överheten i världen, men det ger dig tydligen ingen anledning till förnyade slutsatser om kampanjens innehåll i sig, utan du vänder dig istället till den som för dig tycks vara den yttersta auktoriteten, med frågan: ”Vad tycker Greta Thunberg?”.

  • Liksom Steigan bedömer jag att IPCC har rätt i sak. Kapitalet försöker förstås utnyttja denna situation till sin fördel, liksom andra situationer. Och de är starka, motståndet är svagt.

   Detta innebär alls inte att IPCC:s rapporter är otillförlitliga.

 2. Ja, detta är rå klasskamp. Kapitalet försöker inte bara utnyttja situationen med klimatpanik, utan de har skapat hela situationen i syfte att stärka sin makt. Idéerna om att människan kan styra klimatet och att CO2 är en farlig gas är förvånansvärt enfaldiga, vilket i alla fall de som har elementära fysikkunskaper borde inse. Och när man nu ser vilka som driver frågan, så borde man ju förstå att man är utsatt för målmedveten propaganda.

  • Fakta visar att människan påverkar klimatet, men att det naturligtvis även finns andra faktorer. Kapitalismen är det ekonomiska systemet som sedan länge dominerar och det får anses klart att produktion och ekonomisk verksamhet bidragit till klimatändringarna. I den meningen har Kapitalet skapat hela situationen. Det är självklarat att Kapitalet vill utnyttja situationen för attb ytterligare stärka sin ställning.

   Socialister kan ”utnyttja” situationen genom att söka påvisa detta samband och även genom att föreslå alternativ, t.ex. en slags demokratisk socialism, vilket jag skissat på i bland annat en artikel som refereras i blogginlägget. Nu är denna typ av socialister, t.ex. undertecknad, mycket svagare i politiskt inflytande än Kapitalet – trots det starka stödet för någon typ av socialism i t.ex. USA.

   Ingen påstår nog att CO2 per se är en ”farlig gas”, men växthuseffekt är en realitet enligt de allra flesta forskare.

 3. En konfliktplanering styr världspolitiken. Bankväldet och Bilderberggruppen styr världsmaktens korrupta historia och politik. Media och politikerna dansar villig med i den för tillfället populäraste valsen (klimatvalsen).
  Lita aldrig på någon enda politiker, vare sig de påstår sig representera antingen höger eller vänsterpolitik. eller till och med både och. De har alla samma mål.
  Det globalistiska projektet Agenda 2030, presenterades i FN i september 2015 och började sättas i verket i januari 2016, styr världspolitikens agenda. Agenda 2030 presenteras politiskt och medialt som ett nödvändigt projekt för att komma till rätta med ”klimatförstöringen”.
  Bakom alla de vackra orden döljer sig ett totalitärt skräcksamhälle långt värre än Orwells 1984.

  • Ivan
   Du tänker i för enkla banor Ivan. Överhetens makt kan mycket väl generera ett ”totalitärt skräcksamhälle långt värre än Orwells”, men det finns likafullt ingen rimlig anledning att inte ta klimatvarningarna på allvar.
   Greta tänker betydligt bättre. Hon säger också åt oss att inte lita på politiker och ledare för stora företag, dvs. överheten, men samtidigt att kampen mot klimatförstörarna måste föras och den måste föras av folket.

   Folklig organisering är det enda som kan bli en maktfaktor av tillräcklig dignitet föra att stoppa överhetens konspirationer. Det gäller både frågan om demokratin och frågan om klimatet.
   Klimatrörelsen bär på fröet till verklig folklig organisering. Tillsammans med dom rörelser som just nu uppstår i t.ex. Frankrike kan detta bli en verklig kraft i politiken. Kommer sådan organisering till stånd på ett bra sätt så kommer det att ge vattenringseffekter i form av kanske nya politiska teorier och ytterligare rörelser i andra frågor.

   Mycket av kritiken mot klimatrörelsen kommer från högerpopulistiskt håll och det är inte svårt att genomskåda syftet. I dom kretsarna handlar allt om att skydda överheten från folkets vrede. Bristande välfärd skylls på invandrarna och klimathotet är bara hysteri. I bägge fallen skyddas dom verkliga skurkarna från sin skuld till det som händer.

   Om du nu är motståndare till överhetens makt Ivan, så kanske du skulle organisera dig i klimatrörelsen istället. Att enbart rikta ensidig kritik mot den, som du gör, är att i praktiken stödja dom krafter du varnar för.

   • Rå klasskamp eller inte? Hur går dina egna tankebanor Anders Åberg?
    Den svenske klimatologen dr Hans Jelbring menar att det är meningslöst att alls tala om en global medeltemperatur.
    Jordens olika regioner har olika klimat med årsmedeltemperaturer från lägre än 50 minusgrader i det inre av iskontinenten Antarktis till 34,5 plusgrader i Danakli-öknen i Etiopien. Uppmätta rekordtemperaturer är 98,6 grader minus i östra Antarktis och ca 54 plusgrader i amerikanska Death Valley och på flera platser i Mellanöstern.
    Om man räknar bort isöknen Antarktis ligger 76,5 procent av allt land på norra halvklotet. Där bor också 90 procent av Jordens befolkning, och där görs de flesta temperaturmätningarna – främst i välståndsländernas befolkade trakter. Större delen av Jorden saknar helt eller delvis mätstationer. Det kompenseras till viss del av satellitmätningar samt sk Argo-bojar i världshaven.
    ”Någon global medeltemperatur finns inte”, betonar Hans Jelbring. Den är bara medeltalet av vad som råkat mätas. På en sida av en bergskedja kan det vara torrt och varmt, på den andra behagligt milt och grönskande. Satelliter täcker bara vissa höjdskikt i atmosfären, och Argo-bojar mäter havstemperaturer. Satelliter kan inte mäta havsnivåer med ebb och flod och rörliga vattenmassor.
    Hans Jelbring har i sin forskning visat hur Jordens klimat påverkas av ett samspel mellan Solen, Jorden, Månen och övriga planeter. Solen är förstås viktigast men påverkas också av planeterna.”Detta driver massflöden som havsströmmar och vindar med effekt på klimatet, säger Hans Jelbring. Han hänvisar till boken ”Sun, Weather and Climate”. Den utgavs av USA:s rymdorgan NASA 1978 som en samlad faktagenomgång. Det var innan larmen om påstått CO2-driven global uppvärmning kommit igång. Boken redovisar fakta som talar emot hypotesen att ökande CO2-halt i atmosfären skulle hota Jorden med farlig uppvärmning. Denna hypotes drivs av FN:s klimatpanel IPCC.
    NASA försöker kompensera minskade anslag för rymdforskning med ökade anslag för forskning kring påstått klimathot från mänsklig verksamhet. Nu försöker NASA i efterhand att minska 30-talets höga temperaturer och höja de senaste årens för att ge intryck av hotande uppvärmning. Därför håller NASA undan sin faktabok från 1978. Men boken finns fortfarande kvar att köpa med bekräftade, ursprungliga data.

   • ”Klimatrörelsen bär på fröet till verklig folklig organisering.”

    Det blir ingenting utav det Anders Åberg.

    ”Man kan lura hela folket en del av tiden och en del av folket hela tiden, men man kan aldrig lura hela folket hela tiden.”
    Abraham Lincoln

    • Det finns nu många föreningar bland vuxna i Klimatrörelsen. Många av dem är medlemmar i paraplyorganisationen ”Klimat-Sverige”. Möten sker varje fredag utanför statsministers Lövens bostad Sagerska palatset. 24/4 sker en större klimatmanifestation i bl.a. Stockholm. Hoppas vi kan överträffa uppställningen från september med 60 000 deltagare enligt uppgift.

     För närvarande ser man behovet av samordning. Själv är jag med i 2 organisationer. Nästa manifestation blir på närbeläget torg fredag kl 12. Sedan en sväng förbi Sagerska och sedan till Mynttorget där jag hoppas få se, och gärna prata vidare med Greta T, fast man vill ju inte tränga sig på.

     [caption id="attachment_100294" align="aligncenter" width="696"] Den stora klimatmanifestationen i Kungsträdgården 27/9 2019 Foto: Jan-Erik Romson .[/caption]

     • Visst, en av dessa föreningar/grupper är Extinction Rebellions som påstår sig vara engagerat för klimatfrågor.
      Föreningen/gruppen Extinction Rebellion bildades i England 2018 och lär nu finnas i c.a 56 länder.
      Flera av multimiljardären i dollar George Soros NGO organisationer, varav Extinction Rebellion är en i högen, lyfter bl.a fram civil olydnad, som på klassiskt Sorros maner, arrangerar gatudemonstrationer, orsakar skadegörelse och massarresteringar vilka ska bidra till att utmana, även i klimatfrågan.
      Extinction Rebellion är en reaktionär, regressiv och elitistisk rörelse vars syfte är att införa den mest störande formen av åtstramning som man kan tänka på människor över hela världen.
      Häpnadsväckande med fenomenet Extinction Rebellion är vilken lätt resa dessa människor får i media och vissa politiska organisationer.
      De utmålas som kloka och radikala försvarare av förnuft och framtid. Dessa människor är en hot mot sunt förnuft, rationalitet, sanning och framsteg.

 4. Vem är då denne Greta Thunberg, som Anders Åberg vurmar så starkt för. Han skriver att ”Greta tänker betydligt bättre”.. Bättre än alla andra?
  Åberg, vilka är ”klimatförstörarna”? Jag förmodar att du menar de som utför den ”miljöförstöring” som Greta Thunberg sett på en skolfilm om plastföroreningar i havet.
  En sökning på Wikipedia säger att hon föddes den 3 januari 2003, i Stockholm. Och gick läsåret 2018–2019 i nionde klass, samt att under sina tidigare skolår började Greta, efter att ha sett en skolfilm om plastföroreningar i haven oroa sig över miljöförstöring och global uppvärmning.
  I slutet av maj 2018 placerade sig Greta Thunberg på andra plats i en uppsatstävling om klimatfrågan, som arrangerats av Svenska Dagbladet. Uppsatsen hette ”Vi vet – och vi kan göra något nu”.
  Den 20 augusti 2018 tog Greta Thunberg sin cykel och inledde sin sittstrejk från skolundervisningen, utanför Riksdagshuset i Stockholm. Tre dagar efter att sittstrejken påbörjades utgavs första upplagan av boken Scener ur hjärtat, som hennes båda föräldrar har författat.
  Greta Thunberg har därefter gjort sig känd för att uppmana vuxenvärlden att ”stå upp bakom forskningen”, det vill säga lyssna på klimatforskarna.
  Sedan dess har det rullat vidare, med visst internationellt kändisskap, plus ett antal utlandsresor.

  • Ivan
   Du frågar om mina tankebanor. Dom kan du läsa om inlägget du kommenterade, men visst är det en rå klasskamp, men en ensidig sådan. Arbetarklassen är inte inblandad alls, mer än som offer. Möjligen ser vi något hända i Frankrike, vi får avvakta utvecklingen där.

   Sedan hittar du Hans Jelbring på någon skeptikersida och verkar vilja få oss att ta honom som ett hållbart argument mot massor av klimatforskare från hela världen. Hans åsikt om jordens medeltemperatur verkar dessutom mer än lovligt ointelligent. Naturligtvis kan man mäta medeltemperaturen och lika naturligtvis är det intressant om den går upp eller ner. I övrigt tror jag inte att varken du eller jag kan avgöra en diskussion mellan klimatforskare.

   Därefter ett helt ovidkommande inlägg om Greta. Konstigt att du inte tog med hennes skonummer också.

   Jag får känslan att det råder en alldeles påfallande argumenttorka bland klimatförnekarna. Det börjar bli lite som dom alltmer pinsamma bullentinerna från Vita huset. Vilka påhitt och meningslösheter som helst duger.

 5. Apropå George Soros, så finns det en hel del kritik mot honom.
  Det omfattande ekonomiska stödet till organisationer och nätverk runt om i världen, inklusive press och media, har av hans meningsmotståndare uppfattats som kontroversiellt.
  David C. Korten ser ett antal starkt problematiska delar, liksom även rena motsägelser, i Soros teori och världsbild. Inte minst i Soros grundläggande idé att egoism och egennytta skall vara den styrande principen för människor i deras marknadsagerande, medan de i sin roll som medborgare bör låta allmänintresset styra. Detta eftersom Soros i ena stunden investerar hundratals miljoner dollar i exempelvis Östeuropa i syfte att göra privat vinst.
  David Higgitz ser Soros engagemang i frågor kring migration och flyktingströmmar och hans verkande för öppnare gränser och mer pluralism befolkningsmässigt som närmast patologiskt, drivet till sin spets, något som måste ske till varje pris. Det vill säga även till priset av ökade spänningar och konflikter. Open Society är idag, enligt egen uppgift, ett nätverk av organisationer, nätverk, projekt, partners och stiftelser i mer än 100 länder.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/George_Soros

  Multimiljardären Soros vill tjäna pengar på krig, statskupper och migration.
  http://jinge.se/allmant/multimiljardaren-soros-vill-oka-migrationen-och-tjana-pengar-pa-den.htm

  • Ivan
   George Soros, Extinction Rebellion, ok, men säger det oss något? Att Soros är en kapitalist som försöker tjäna storkovan på allt visste vi redan. Extinction Rebellion vet jag inte jättemycket om, men jag är inte beredd att ta din beskrivning för sanning. Även om den skulle vara sann så är det faktum att olika frågor ibland lockar till sig extrema människor och i vissa fall t.om. provokatörer något man måste lära sig leva med, men inget som säger oss särskilt mycket om själva sakfrågan.
   Du kör på tomgång Ivan och på typiskt högerpopulistmaner så försvarar du inte dina ståndpunkter utan matar bara på med nytt hela tiden. Det blir inte mycket till debatt av sådant, men du kanske inte vill ha det heller.

 6. Anders Åberg.
  Det är omöjligt att hitta någon gemensam beröringspunkt i en tänkt debatt med dig.
  Därför är en sådan meningslös.

 7. Jag finner häpnadsväckande att WBs *bekännelse inte får fler klockor att ringa vilt hos vänsteropinionen.
  *”Detta är rå klasskamp från miljardärernas sida, och det bekräftar åter vad miljardären Warren Buffet har sagt: Det pågår ett klasskrig, det är riktigt. Men det är min klass, den rika klassen, som för detta krig – och vi vinner.” (länk i artikeln ovan)

  Jag finner också mycket märklig att det envist bortses från faktum att Al Gore / Barak Obama (Go green, go nuclear! eller ”let’s go Green, Go Nuclear” eller ”If you want to go green then go nuclear” – jag hittar inte originalcitatet, bara paroller) satte fart på CO2-valsen och pumpade in diverse bidrag till nya kärnkraftsverk just när USA var i färd med att påbörja en kärnvapen”modernisering”, alltså upprustning, som krävde en satsning på hela atombranschen (alltså utbildning av kärnfysiker, till att börja med). http://www.gpny.org/greens_call_president_obama_s_resurrection_of_nuclear_power_and_handout_for_georgia_nuclear_reactors_his_worst_idea_yet
  Det hela mynnade sedan officiellt i en ny militärdoktrin (som utgår från möjligheten till anfall med kärnvapen, medan den gamla doktrinen utgick från användning av kärnvapen bara som svar på kärnvapenanfall), i uppsagda kärnvapenavtal och ***nya vapen. {Trump fick bära det offentliga ansvaret för beslut fattade långt före hans ämbetstid.}
  ***US Reportedly Deploys New Low Yield Nuke on Submarine as Doomsday Clock Ticks Closer to Midnight
  20:32 GMT 01.02.2020 https://sptnkne.ws/Bn6x
  Tim Korso

  Under resans gång förklarade miljögurun George Monbiot att kärnkraft är grejen (https://www.monbiot.com/2011/03/16/atomised och främst https://www.monbiot.com/2011/03/21/going-critical Going Critical, 21st March 2011. How the Fukushima disaster taught me to stop worrying and embrace nuclear power. By George Monbiot, published in the Guardian 22nd March 2011 i början av katastrofen i Fukushima!) och diverse vindföljen hakade på.
  Om Monbiot och radioaktivitet: https://www.counterpunch.org/2018/03/20/cancer-george-monbiot-and-nuclear-weapons-test-fallout
  Cancer, George Monbiot and Nuclear Weapons Test Fallout
  by CHRIS BUSBY, MARCH 20, 2018

  En annan som struntar i gruvor, avfall och enorma dolda subventioner till den franska kärnkraften (av militära skäll, förstås): https://therepublicanstandard.com/ted-berlin-want-go-green-go-nuclear

  Pingstvännernas parti KDS, som hade varit drivande i Linje 3 (kärnkraftsomröstningen, 1980 – för de läsare som inte var födda då), går under sitt nytt namn Kd i spetsen för kärnkraftspropagandan. Jag vet däremot inte om andra kristna kyrkor har lika lätt övergett sitt etiskt grundat motstånd mot kärnvapen – som från början och alltid har varit kärnkraftens raison d’être, jfr. https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_k%C3%A4rnvapenprogrammet Svenska kärnvapenprogrammet

  Allt detta medan tillverkningsfusk uppdagas löpande från Frankrike till Japan i samband med diverse atomhaverier och påföljande kontroller, som varje gång ledde till skärpningar av regelverket och allt större merkostnader.
  Under tiden rasade kostnaden för andra kraftslag, främst på grund av först tyska och sedan kinesiska investeringar i sol- och vindkraft och helt nya tekniker utvecklas (vågkraft, vattenflödeskraft/hydroliennes) medan gamla tas ur glömskan och förbättras (biogas, tidvattenkraft, jordvärme, osv). Kärnkraften är numera ekonomiskt stendöd vad gäller nya verk men likväl puffas det för enorma subventioner till den (Kommissionen godkände brittiska subventioner till et nytt verk, Hinkley Point C, helt emot EUs ideologi och regelverk!) från olika håll.
  Kärnkraftstillverkare blir därmed allt färre, efter diverse mer eller mindre väl dolda konkurser, och en branschspecialist påstod ifjol att det numera finns bara kinesiska, koreanska och ryska kompetenta tillverkare av nyckelfärdiga verk att räkna med på världsmarknaden.

  Nå, finns det inga problem med satsningarna på biobränslen, sol och vind?
  Ja, det finns.
  Biogasen har inte byggts ut efter dess potential, fast den behövs (efter rötning blir materialet en bra gödsel). Biomassan har inte heller fått den plats som den förtjänar; exempelvis ligger fortfarande miljoner hektar i träda inom EU, på vilka man kunde odla energigrödor eller/och foder som skulle ersätta importen av främst soja.

  Nätstabiliteten hotas när vattenmagasinen – främst vid torka – inte räcker till för att balansera nätet efter att all kondenskraft (både fossileldad och urandriven) har lagts ner i hela Europa.
  Redan nu blir spotpriserna negativa vid storm en söndagskväll under vårfloden, vilket beror på att kraftnätet inte räcker till för att överföra all överskott-ström dit den kunde göra nytta. Detta fast man är bara i början av vindkraftsutbyggnaden, jämfört med vad som behövs för att ersätta kondenskraften i hela Europa.
  Att i det läget helt fasa ut fossila bränslen och lägga ner reserv/balans-kondenskraften och samtidigt satsa på ett ”allt elektriskt”-samhälle är rena vansinnet, ty lagringsanläggningarna kommer att kosta skjortan (Alpernas och den nordiska vattenkraften räcker inte för hela Europa).
  Att behålla gasturbiner och diverse pannor som kör på gas/kol/olja/torv som reserv-/regler-/toppkraft betyder i stort sätt ingenting vad gäller utsläpp eftersom de skulle köras rätt sällan. Nedan ett påpekande värt att begrunda:
  http://activistteacher.blogspot.com/2011/03/on-gargantuan-lie-of-climate-change.html 
  Reader’s comment: 
  blouis79 said… April 20, 2011 at 5:51 PM 
  ”It is 100% guaranteed that turning any source of potential energy (chemical, nuclear) on earth to heat will cause a rise in temperature. Bo Nordell has analyzed this and claims to account for about 3/4 of the observed warming based on ”thermal pollution”.
  { https://www.ltu.se/cms_fs/1.5035!/nordell%20gpc%20vol%2038%20issue%203-4.pdf
  Global and Planetary Change 38 (2003) 305 – 312
  Thermal pollution causes global warming
  Bo Nordell*
  Division of Water Resources Engineering, Luleå University of Technology, SE-97187 Luleå, Sweden
  Received 14 December 2001; accepted 27 January 2003 }

  But this is inconvenient if one wishes to demonize fossil fuels in favor of nuclear energy, which obviously shifts the balance of energy power from the middle east towards the US and Europe.”

  Vidare, att el/datasamhället är extremt sårbar bevisades i morse när SEBs tjänster låg nere och ingen av dess kunder kunde vare sig betala för sig eller göra någonting annat i eller genom den banken.

  Det kom också relativt nyligen fram att stora mängder fossil CO2 *#*bubblar upp från Stilla havets botten, samt att en kedja vulkaner under Antarktis smälter isen underifrån. Det kunde förstås inte tas med i IPCCs beräkningar, precis som andra då okända variabler.
  *#*https://newatlas.com/seafloor-carbon-dioxide-reservoirs-ice-age/58473

  Annars har inte olika forskares politisk eller religiöst hemvist ett piss med klimatforskning att göra. Fysik och matematik är varken blå eller röd.
  Som Connolly skrev, många skeptiker må vara höger, jag är vänster (andemeningen, inte exakt citat, ty jag har glömt var och när det skrevs av vilken i den familjen).
  https://globalwarmingsolved.com/category/consensus
  https://globalwarmingsolved.com/2017/05/progress-report-global-warming-solved-team/#conspiracy

  Vi har en massa högst verkliga och allvarliga miljöproblem att tampas med men jag tänker inte sluta med att äta rött kött och svarta linser för att minska den mängd metan som nötdjuren och jag fiser ut.
  Vi kunde i stället sluta med att sända granit från Bohuslän till Kina för att få gatstenar till exempelvis Göteborg, eller att frakta mjölk från Normandie till Italien för att göra mejeriprodukter till Paris.

  Hypercentraliseringen medför ett enormt energislöseri och tillför onödiga sårbarheter (exempelvis läkemedelsbrist i merparten av världen efter att en nyckelfabrik i Kina har brunnit ner).
  Att kapitalet är privat eller offentligt gör i det avseendet varken till eller från. Det är organisationsmodellen som är fullkomligt feltänkt, ty den utgår från ett alltför begränsat antal variabler, och viktar dessutom dessa utan hänsyn till den långsiktiga verkligheten.

 8. Noterar att eloptimismen är gränslös i energidebatten. Den stora frågan handlar om var elenergin kommer ifrån. ”Hållbara” energikällor, till exempel vindkraftverk, medför också allvarliga miljöproblem.
  De nonchaleras mycket ofta med det outtalade argumentet att syftet, mer hållbar el, står över all hänsyn till olika konsekvenser. Och nya stora företag som slukar elenergi startas hela tiden, som om tillgången till elenergi är oändlig. Det är den inte, om vi ska kräva att den ska vara ”hållbar”. Även här gäller regeln om att naturen sätter gränser. Men vi fastnar lätt i det ekonomiska systemets inneboende tillväxtoptimism. Vi borde redan nu planera för en framtid med ett begränsat behov av elenergi. Men hur många är idag villiga att lyssna till sådana röster?

  • Kina har planerat och i stort även genomfört ett begränsat behov av elenergi, så det är bara att studera och lära. Bara uppvärmningen av mitt hem drar bara 20% av vad ett svenskt system skulle dra i energi. 35% av Kinas BNP är digitalt, i Sverige noll. 93% i Kina säger att dom kommer att besöka släkt och vänner digital över nyåret istället för att resa. Sverige har knappas ens börjat att tillämpa digitalteknik och energibesparingar. Om vindkraft orsakar miljöproblem beror på var du bygger dom, ute i öknarna stör dom ingen. De ”företag” som slukar mest energi är de som används för massövervakningen, server hallar, som ägs av USA företag, staten låter dig betala för genereringen av elektriciteten och sedan skänker man nästan den till USA företagen för att dom skall spionera på dig.
   https://www.frojdh.se/2018/08/08/facebook-och-googles-svenska-serverhallar-far-hundratals-miljoner-i-skattestod-du-betalar/
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2V0On/jattarna-slukar-sveriges-energi/promo
   Om massövervakningen skall fungera måste ju informationen finnas någonstans där den kan övervakas och censureras, dom platserna heter just ”serverhallar”. Om du inte vill övervakas, välj bort alla USA system som Facebook, Zoom, SKYPE, och Google. Här kan du läsa om vilka system som är säkra.
   https://sputniknews.com/analysis/201908091076503742-to-avoid-us-big-techs-wiretapping-users-should-shift-to-chinese-software-devices/
   https://www.globalpolitics.se/spionen-usa-som-akte-ut-i-kylan/

   • ”93% i Kina säger att dom kommer att besöka släkt och vänner digital över nyåret istället för att resa.”

    Detta är sinnebilden på ett mardröm till samhälle.

    • ??? Varför då. Tvärt om, det ger valmöjligheter. Om en part bor i Luleå och den andra i Ystad kan dom umgås flera gånger om dagen utan att resa. Problemet i Sverige är att svenskarna och det svenska samhället inte är så långt kommet i utvecklingen. Det är samma situation som innan telefonen blev utbredd. Äldre vägrade att använda den, idiotiskt att stå och prata med en låda på väggen, om man vill prata med någon då går man och träffar dom. Om det verkligen är sinnebilden på ett mardröm till samhälle så inträffade den mardrömmen redan på 30- och40-talen då telefonen blev vanligare.

     • Jag tillhör de som växte upp helt utan vare sig telefon eller TV, vilket var normen i Frankrike där enkom företag eller läkare hade telefon fram till 70-talet. (Mor fixade TV 1973, när hon var sjuk, och telefon 1976. Far ringde aldrig. Jag var då bortflugen för länge sen.)
      Folk i allmänhet hade inte heller telefon i Glasgow 1969. Det gick att leva ändå. Till släkt och vänner skrev man. Det var ett bra sätt att lära sig att formulera sig, och det gav tillfällen att fundera och reflektera.

      Telefoneländet mötte jag först när jag kom till Sverige och någon som bodde 500 m bort ringde i stället för att komma förbi.
      Att bara knacka på dörren, ens hos sina vänner, går inte för sig här i landet.
      Det blir ett iskallt sönderplanerat samhälle, där folk ylar om sin ensamhet men inte kan tänka sig att avstå från något sketen TV-series aktuell episod. ”Du är välkommen, men ring först”. Vi ses om ett kvartal eller så…
      Å andra sidan ringer någon och frågar ”är du hemma?”, och man svarar ”visst, om du kommer blir jag hemma”, och ung-gäveln (som kan vara 30+) varken dyker upp eller ens lämnar återbud. Så har jag missat exempelvis otaliga besök på teater eller bio under åren. (Jularbetare anmälde inte ens frånvaro för 11 år sen, innan jag pensionerades.)

      Man umgås inte längre med de som bort i närheten, man pratar inte längre med okända människor på bussen, på tåget eller på gatan. Man kommer aldrig ur sin bubbla, avskärmad bakom sina hörlurar.
      Var fjärde som bor i Sverige mår psykiskt dålig eller värre än så.
      En rysk bekant stämplade Sverige som ett helvete, och det var för 40 år sen, innan flodvågen av elektroniska prylar sköljde över oss.

      En butiksägare mittemot Expresso houses uteservering påpekade för några år sen att det allt som oftast sitter 4 personer runt bordet mittemot hans butik, alla upptagna med var sin mobil och den enda interaktionen sker när någon vill vissa andra någonting som förekommer på dennes telefon.
      Vid högtidsmiddagar i Frankrike har jag varit med om att någon 40+ (civilekonom försjunken i virtuell verklighets spel, ej jobbet) pillar med mobilen medan han äter. Samme ”far” står inte ut med sin ”störande” unge. På flera timmars släktträff blev interaktionen ”hej!” och sedan ”adjö!”.
      När jag var barn kunde en onkel ta fram sitt dragspel och far (som hatade dragspel) sin fjol och vi dansade. Efter TVens intåg blev det slut på dansen till jul. Dumburken har frätt sönder det kitt som håller släkt och samhällen ihop trots diametralt motsatta åsikter i mångt och mycket, för att inte säga det mesta.
      I dagens samhälle existerar inte längre ”den andre” som någon som sitter vid samma bord och knaprar på samma revbensspjäll.
      ”Cancel culture”, som tidigare var ett kännetecken för slutna sekter, sprider sig, som en logisk följd, även på universiteten. Folk tar censuren som naturgiven.

      Under fysiska möten sker saker som inte kan förmedlas i ord.
      Vissa människor är bra på att kommunicera ordlöst, och min far var en sådan, särskild under promenader.
      Han har aldrig någonsin sagt ”jag litar på dig” men jag har aldrig någonsin ens behövt undra om han gjorde det. Det är förmodligen orsaken till jag har flera gånger fått höra, långt senare, ”jag känner mig trygg med dig” av olika bekanta. Farfar, som hade växt upp en en fattig arändatorfamilj, var också bra på att lära ut saker utan att säga ett ord, fastän han var mycket bra på att berätta sagor. Som barn känner man pulsen på den som lär av, och väljer sim ledsagare på samma sätt som en katt väljer på vilka knän han kommer för att tiga smekningar att spinna från.

      Vi är däggdjur, Karl, inte maskiner.

     • Även jag växte upp utan telefon och TV, och jag har även idag varken telefon eller TV. (sant!!). Första telefonen för mig var 1950, man lyfte luren och en kvinna sa ”Vilket nummer önskas”. Skulle man ringa rikssamtal utanför byn fick man beställa och vänta. Grannen var först i byn med TV, vilket gjorde honom väldigt populär.

      Teknologin har tvärtom ökat umgänget i Kina, även det personliga. Man hälsar på varandra på kvällspromenaden, tar det lugnare, man hejar från balkongerna, och ”ringer” varandra på WeChat. Torget här är mötesplatsen, ungarna far som torra skinn på sparkcyklar eller elbräden, man diskuterar politik, debatterar, spelar mahjong, spelar kort, spelar pingpong, badminton, spelar musik och dansar. WeChat har fördelen att vill jag inte bli störd stänger jag den och meddelandena ligger och väntar på mig när det passar mig att lyssna eller titta på dom. Det går inte med telefonen. Kina har helt enkelt hunnit betydligt längre i samhällsutvecklingen, människan. Först låg man efter. 1989, 4 juni incidenten, då fanns inga telefoner i hemmen, bara högre tjänstemän och företagsledare hade telefon. Sedan gick man direkt till mobilerna och skippade trådtelefonen, 2000 hade alla mobiler. 2010 började man med umgänge och affärer via mobilerna, och sedan har det gått fort. Utveckling och anpassning. Covid-19 satte verkligen fart på utvecklingen 2020, 35% av BNP är nu digitalt. Ingenting sådant i Sverige ännu. Sverige ligger helt enkelt minst 10 år efter Kina och har inte passerat 2010 ännu, och det är inte bara teknologin utan betydligt än mer hur den integrerats och smält in och fungerar i samhället. ”Däggdjuren” har anpassats till teknologin i väst medan i Kina har teknologin anpassats till människan. Livet är lugnare och behagligare, folk tar långledigt, och jobbar mer när man känner för det. Jag tror förklaringen ligger mycket i kapitalistkulturen. Teknologin har använts av kapitalisterna som en piska för att driva människa fortare och hårdare, och det är det som nu slår bakut i sämre hälsa, samhällsproblem och sjukdomar som håller på att strypa hela samhället.

  • Du har rått i att stävan till att elektrifiera allt är fel väg att gå.

   För det första ökar det samhällets sårbarhet enormt. Det är som att lägga alla ägg i en korg och att åka skridskor över tunna isar.
   Av beredskapsskäl borde funktionen av allt som måste fungera oavsett vad säkras på annat sätt, om möjligt. Rampumpar är ett exempel på gammal känd så gott som underhållsfri teknik som är helt el- och bränsleoberoende.
   Lokaluppvärmning och varmvattenförsörjningen göres med fördel medelst fjärrvärme, solpaneler, jordvärme, spillvärme… Gamla solpaneler klarar galant att ge en gammal villa i Dalarna 40 % av sitt årsbehov av värme. Ett nytt välisolerat hus behöver mindre. Resterande 60% täcker en kombipanna. Eftersom merparten av befolkningen bor i städer, alltså inom räckhåll för ett fjärrvärmenät, är inte glesbygdens bränsleåtgång ett problem, utom för hysteriska klimatalarmister.
   Matlagning göres gärna på gasspis. Då kan man äta varm mat även om elnätet är utslaget av en naturkatastrof, krig eller sabotage.
   Betalningar måste fungera oavsett vad, alltså måste kontanthanteringens infrastruktur behållas och butikerna måste ha alternativ till butiksdata systemet om reservkraft och lokalhantering inte ingår. Kassapersonal bör kunna huvudräkning samt kunna hantera ett kulram. Vårdinrättningar måste ha beredskap för varaktig strömavbrott. Osv.

   Annars har Sveriges befolkning ökat med flera miljoner och även om energiåtgången per person minskar måste man räkna med en större energiförbrukning, varav el.

   Personligen tror jag inte på behovet att utfasa fossila bränslen, av två skäl: dels blir all energi till slut värme och en övergång till el löser inte det problemet, dels är det naturen (universum, solen, osv) som bestämmer, på en höft, 98 % av klimatvariationerna. Det finns alltså ett större behov att undervisa i naturens klimatcykler, för att sedan anpassa samhällsplaneringen, än att lyssna på klimatcharlataner och vräka ut pengar på att ersätta välfungerande anläggningar och system.

   • Samhällets sårbarhet ökar inte, för det gamla systemet finns kvar. Kanske olika i Sverige där man vill avskaffa kontanter. Jag måste inte använda elcykeln eller Segway till affären, jag kan gå eller cykla som jag gjorde på 40-talet. Jag behöver inte handla digitalt i affären tvärs över gatan, jag kan gå dit som förr och betala med kontanter. Om elen försvinner går det faktiskt lätt att tända en kolkamin eller oljelampa. På kolkaminen går det även att laga mat om gasen stannar. Metangasen samlar man in och bränner för den är 102 gånger mer växthusdrivande än CO2 om alla faktorer tas med i beräkningen. Mina solpaneler finns kvar och driver belysningen och kommunikationen.

 9. Att ”klimatpolitiken” handlar om att hålla folk på mattan understryks nu av den sanslös framkallade paniken för covid-19 och de frihetskränkande åtgärden som i flera fall har bevisats vara medicinskt omotiverade, om inte rent av kontraproduktiva.
  De gula västarna låses in och får munkorg som alla andra, medan överklassen skiter fullkomligt i den ekonomiska katastrofen och den psykiska misären som medföljer. För många runt om i världen blir det svält efter den personliga konkursen.

  Folk har mjukats upp av klimatångesten och sedan golvats av covidångesten.
  Det är så illa att man på många ställen köar för att bli obetald försökskanin för medel som är helt oprövade i sammanhanget och därför inte ens godkända än.

  Pål Steigan gillar inte vindsnurror, som det fanns gott om i Europa innan ångmaskinerna tog över, och han på den punkten finns i sällskap av kärnkraftslobbyn (inklusive APK och EAP i Sverige).
  I de kretsarna är vindmöllor fula men, konstigt nog, mobilmaster samt telefon- och TV-torn med tillhörande kraftledningar är oproblematiska. Likväl byggs servicevägar när telefontorn eller TV-relä anläggs (i bl.a. Frankrike går trafiken numera mellan telefonstationerna i bärvåg i luften i stället för i kablar; kopparnätet skall avvecklas i hela EU). Kärnkraftstationernas kyltorn må vara högre och mera bastanta än kyrktorn gormas det inte emot i samma omfattning som mot vindsnurror. Landskapsestetiken har påfallande olika kriterier beroende på innehav eller inte av mast- och elkrävande mobiltelefon (Obs: satir).

  Dock passar vindkraften utmärkt att köras i tandem med vattenkraften, speciellt i områden där det förekommer perioder av torka. Hade det funnits vindsnurror i början på sjuttiotalet skulle vi ha sluppit den elransonering som följde flera torra år.

  Vad gäller elpriserna i Norge, bortsett beskattningen, kan höjning följa av uppförande av kablar till England, Nederländerna och Tyskland, vilka möjliggör export av vårfloden, utöver STEP-funktionen. Elen var också billig i Skellefteå när vårfloden inte gick att exportera och beskattningen var låg.

  Frågan om energiskatter är annars kopplad till den allmänna beskattningsfilosofin.
  Skall man beskatta arbetet eller energin och råvarorna? (Det är svårt att beskatta kapitalet i en värld i vilken det har befriats från varje form av kontroll.)
  Skolan, snöröjningen och vården m.m. (plus NATO-medlemskapet vad gäller Norge, respektive isbrytarna vad gäller Sverige) skall finansieras på ett eller annat sätt.
  Att beskatta arbetet främjar inte sysselsättningen och missgynnar reparationsverksamhet, alltså kretsloppssamhället. Skatt på energi har också den fördelen att den inte går att smitta ifrån; bra för jämlikheten.
  För mig, boende i lägenhet i Sverige, är det dock abonnemangen (distributionsnätet) som kostar mest före skatter. Precis som för telefonin kostar infrastrukturen nästa lika mycket oavsett om kapaciteten används eller inte. Det är samma sak med en cykel som inte används eller en begravningskostym, kapitalinsatsen kostar mer än någonting annat. Börjar man att använda hojen flitigt tillkommer olja/smörjfett, däck- och kedjeslitage samt bromspackningar.

  När folkskolan var treårig, det fanns knappt några vägar, man började att arbeta vid 12 och man trillade av pinnen innan man nådde pensionsåldern var inte beskattningsbehovet lika stor. Välfärdssamhället är dyr för att den inte kan vara billig om alla skall vara med. Handikappanpassningen kostar multum, reningsverken ännu mer.
  Uppstädningen av planeten kommer inte att vara billig, om den ens är möjlig med tanke på att ammunition, kemikalier och radioaktivt avfall har dumpats i haven och i sjöarna, i bästa fall i behållare som ofta har hunnit rosta. Överblivna läkemedel finns i gamla soptippar, och läkemedelsrester nedströms alla utlopp. Listan på elände är oändlig.

  Slutsats: ”Vänstern” måste akta sig för att falla i Mogens Glistrups grop.

 10. Jag läser på Samnytt att regeringen kräver förnybart motorbränsle inom försvaret.
  En kritik webbtidningen påpekar är att:
  ”Ett av problemen man pekar på är att hållbarhetstiden för biobränsle är mycket kortare än för fossila bränslen.”

  Som motormänniska vet jag det här är delvis lögn.
  Men bara delvis.
  För bränsle till motorer med kompressionständning, i praktiken dieselmotorer, stämmer uppgifterna att vegetabiliska, men även animaliska, drivmedel har sämre hållbarhet.
  Alla vet ju att en flaska matolja härsknar med tiden.

  Men när vi kommer till motorer med elektrisk tändning, s.k. otto-motorer, är saken den motsatta.
  Bensin har ingen särskild bra hållbarhet.
  Det finns dom som inte kunnat starta gräsklipparen på fjolårets bensin som funnits i bränsletanken över vintern.
  Däremot vegetabiliska alkoholbränslen är hållbarheten så mycket bättre.
  Ett sådant bränsle är det kontroversiella bränslet E85 som marknadsförts genom politiska metoder.
  Alkohol har i sig väldigt lång hållbarhet och är det något som blir sämre med tiden då är det i så fall den mindre mängd fossil bensin bränslet E85 innehåller för att motorerna ska bli lättare att starta.

  https://samnytt.se/regeringen-kraver-fornybart-bransle-i-forsvaret-kan-forlama-forsvarsmakten/

  Men det bör påpekas att Försvarsmakten med tiden och moderniseringar övergått till fordon med dieselmotorer främst av skälen det rör sig om tunga fordon. Men bland mindre och lättare fordon bör de ”bensindrivna” finnas kvar som förut.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here