Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också

42
4810
Bild från Pixabay.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.

Detta är en återpublicering av en artikel från december 2018 i aktuellt ämne.

”FN:s stora klimatmöte 2018 (COP24) har inletts i Katowice, Polen och ska pågå till 14/12. Här träffas representanter för alla länder som har skrivit under klimatkonventionen för att förhandla om hur man ska gå vidare för att möta klimathotet. 200 länder enades 2015 om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader. Hur ska man nå målen?” DN

2018 – fjärde varmaste året.

DN skrev också ”2018 kommer att bli det fjärde varmaste året som har uppmätts. Orkanerna i norra hemisfären har varit fler än genomsnittet, temperaturer och skogsbränder har satt rekord, torka har påverkat skördar och dödliga skyfall har drabbat flera länder. Världsmeteorologiorganisationen, WMO, radar upp en rad olycksbådande rekord i en ny rapport.

” Halterna av växthusgaser har nått nya rekordnivåer och om den nuvarande trenden fortsätter kan vi komma att se temperaturhöjningar på 3 till 5 grader i slutet av århundradet. Om vi använder alla kända tillgångar till fossila bränslen kommer temperaturhöjningen att bli väsentligt högre.” Rapport: 2018 det fjärde varmaste året som har uppmätts.

Tidigare beskrev jag den aktuella situationen i denna artikel. Klimatkatastrof?

FN-chefen säger ”Det är en fråga om liv och död.” DN

Bra nyhet ”I fredags hölls manifestationer på 104 platser runt om i Sverige inför FN:s stora klimatmöte i Polen där 200 länder ska enas om nästa steg i kampen mot klimathotet.”

I DN skriver professorn i filosofi och vänstermannen Torbjörn Tännsjö: ”Jag har länge trott och argumenterat för att lösningen är global demokrati med ett globalt parlament, som utser en global regering och som lagstiftar för hela klotet (i ”Global democracy. The case for a world government”, 2008/2014). Jag tror fortfarande att en sådan global demokrati skulle kunna rädda oss ur vårt kollektiva existentiella predikament. Ett problem är emellertid att tiden nu förefaller vara så knapp.” Tännsjö i DN: Torbjörn Tännsjö: Så kan klimatkrisen leda fram till en global despoti

*** Jag anser, liksom Naomi Klein, att det är nödvändigt att gå längre: Ersätt kapitalismen med en slags demokratiska socialism. Då finns förutsättningar att lösa klimatkrisen och många andra stora problem. ***


Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Paris: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.
Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man med större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger störreän vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed kliamtförstörelse – ett måste. Så primitivt är kapitalismen!

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Man får medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså mycket substantiella förhållanden i USA som bör kunna leda till en utveckling åt vänster trots hela etablissemanget stora ansträngningar att förtala socialism.
Tyvärr saknar jag motsvarande uppgifter från Sverige. Skada bara att den etablerade pressen är privatägd, av företrädare för olika varianter av den bestående ordningen.

Vad kan göras nu?

Jag måste anta att kapitalismen, som egentligen gynnar en liten grupp på högst 1 % av jordens befolkning inte avskaffas hur som helst. Kapitalismens intressen kontrollerar egentligen politiken och etablerade media framför budskap i deras intresse. Vi är all utsatta för en massiv indoktrinering och en massiv svartmålning av socialismen, som måste lära av gångna misstag. Nedan en kort översikt av energikällor etc.

Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent.
Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris.
Kaapitalismen är det stora hindret och det inte bara för att hindra en klimatkatastrof!

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Alternativ

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används väldiga mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvininningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Blivit mycket billigare. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.
storm

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

Några artiklar om klimatet.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet
Föregående artikelSaudisk olja viktigare för omvärlden än jemeniters blod.
Nästa artikelPresident Trumps tal till FN: s generalförsamling 22 september
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

42 KOMMENTARER

 1. Avskaffandet av kapitalismen kräver att man avskaffar människan, är inte det att gå lite långt? Om man tror den miljöpartistiska mediaorkestern, vore det inte rimligare att helt enkelt minska mängden människor?

  Varför beskrivs sjunkande nativitet i skandinavien som ett problem samtidigt som ökad befolkning måste vara ett problem, om konsumtion är ett problem? Varför ska vi bidragsfinansiera mellanösternmän för att förhindra den minskade population som måste vara lösningen på för högkonsumtion.

  Varför finns det ingen logik alls i tänkandet? Förr fanns åtminstone en sammanhängande idé om produktivkrafter och samhällsorganisation, nu finns bara enstaka känslobaserad positionering utan tillstymmelse till konsekvensanalys.

  Något intellektuellt krav kan man ha. Antingen är konsumtionen ett problem, då är vi glada att populationen sjunker, och hjälper araber och afrikaner att bli färre. Eller så är konsumtion inget problem, men överheten ger bort våra pensioner i bidrag åt andra. Solidarisk och miljömedveten med 150.000 i månaden, fria bostäder och 45.000 i resebidrag utan redovisningskrav.

  • Inte alls. Homo sapiens har funnits i 100 000 år c:a. Kapitalismen i max 500 år där den först utvecklades.

   • Egennyttan, det som futilt kritiseras under epitetet ”kapitalism” existerar under alla produktionsförhållanden. Produktionsöverskottet är bara 6000 år gammalt.

    Vill man sänka utsläppen minskar man bara mängden människor. Det är väl inte så svårt att fatta?

     • Ursäkta att jag svarar men där ligger problemet som jag nu förstått. Vem ska vara kvar och vem ska bort? Ingen politiker vill ta i den frågan. Istället spelar de för gallerierna med möten och avtal som aldrig kommer resultera i något konkret. I vart fall inte under överskådlig tid.
      Att sedan Anders med flera inte håller med beror på att de är socialister och därmed helt fixerade på just människor. Precis som Bibeln. Människor skapelsens krona. Viktigare än allt annat. Men jag är hoppfull och tror att naturen kommer ordna det här på sitt eget speciella vis. Eller människorna gör det själva. Sånt har hänt förut. Förhoppningsvis när jag inte längre finns kvar här.

      Problemet med socialismen i det är perspektivet är att den tillkom vid en tid när de här frågorna inte ens var påtänkta. Eller kan någon här påvisa vad Karl Marx och de övriga i avantgardet hade för synpunkter på koldioxidproblemet, stigande medeltemperaturer och övrig miljöförstöring?

     • Ta en titt på länder som Japan men även Sverige. Ökat välstånd innebär färre människor. Samma utveckling ser vi nu i Kina. Sverige motverkar den trenden genom massimport av lågutbildade och analfabeter.

 2. En fråga som leder till ett svar som de flesta kan kontrollera.
  Det har under många år påståtts att glaciärer, landbaserad is har smält. Och det med en ökande fart. Detta skulle leda till stora havsnivåhöjningar.
  Hur mycket av isen har smält sedan det började larmas? Av larmen att döma känns 5% lågt räknat. Det skulle innebära en höjning av havsnivån med 4 meter.
  Var hittar ni den havsnivåökningen?

  • Här nere i Skåne hittar vi den havsnivåökningen, Gunnar Andersson! Men jag vet inte om den är på fyra meter. Emellertid är höjningen av havet ett faktum – och inte fake News.
   https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/stranderosion/stranderosion-langs-skanes-kust/

   Faktum är att Kristianstad – som har Sveriges lägsta punkt – har byggt en stabilare mur mot att Helgå inte ska svämma över och göra delar av Kristianstad obeboeligt.

   Men denna erosion pågår inte bara här utan även längs med Storbritanniens kuster, särskilt den östra.

   • Erosion längs kuster pågår även utan havsnivåhöjningar. Så det är egentligen inget argument. Mer intressant är att sådana här ’klimathotskampanjer’ dras igång i samband med allmänna val, undertecknande av avtal etc. Samma beteende som stater inför ett krig. Först måste ’massan’ bearbetas innan planerna kan sättas i verk. Propaganda.

   • På en geologisk tidsskala har havsnivån fluktuerat mellan 300 och 400 meter. Lägsta nivån var under glaciär tiden (LGM) för omkring 20,000 år sedan. Sista gången havsnivån var högre än idag var under Emian perioden för 130,000 år sedan. Precis som klimat, väder och hur landmassorna glider och förändras förändras även havsnivån. Inget konstigt i det, vad alarmisterna gör är att begränsa observationsperioden till ett tidsintervall som passar deras syften. Sedan blandar dessa alarmister gärna ihop havsnivån med geologiska förändringar, som att marken sjunker. Det är ungefär som att mäta ljusstyrkan mellan kl 12 på dagen och midnatt och sedan skrika att ljuset försvinner, solen slocknar, vi har ju beviset. Acceptera istället att vi lever på ett klot som ständigt förändras, det kommer inte att sluta, och studera hur vi bäst skall kunna anpassa oss till förändringarna.

    • Tidsberäkningarna, prognoserna baseras på vetenskapliga studier, och de rymmer osäkerhet som flera artiklar här har visat.

  • I staden där jag bor vill Socialdemokraterna och Vänstern bygga bostäder på grönområden och naturområden som gränsar precis till vattnet. Det är också flack och plan mark där. K Marx lovade ju ’tak över huvudet’. Om de nu är så säkra på att havsnivåerna kommer att stiga inom överskådlig framtid varför vill de då exploatera dessa naturområden? Blir det som de hotar kommer första våningen stå under vatten om något femtiotal år. Varför vill de exploatera den centralt belägna marken under sådana omständigheter? Kan jag lita på dem?
   På nätet har jag hittat vykort från platsen för cirka hundra år sedan. Ser ungefär lika ut idag. Underbart.

   • Politiker har lyset på in i nästa val. När sanningen hinner ikapp verkligheten ”avgår” dom på fet skattebetald pension, och bosätter sig lång från de problem som skapat.

 3. Problemet med kapitalismen kontra klimatet är att den kapitalistiska marknaden som ekonomiskt system är självgående och kräver ständig tillväxt med tillgång till nya marknader att exploatera. Om tillväxten stannar upp kollapsar systemet och total anarki hotar – ifall inte övergången till ett nytt system har planerats och förberetts. Vilket är mindre troligt med tanke på hur starka antagonistiska intressen som här står emot varandra. Och vi har ont om tid. Torbjörn Tännsjö tror inte att det finns tid för en lösning den demokratiska vägen och hoppas på en upplyst global despot. Det vittnar om en desperat förtvivlan som är lätt att förstå mot bakgrund av dagens verklighet Dessvärre finns ingen upplyst despot i sikte. Dagens despoter är alla av det högerextrema slaget med fascistiska tendenser – rena giftormar för klimatet.

  Naomi Klein sätter sitt hopp till en gräsrötternas växande massrörelse, som förändrar det ekonomiska systemet underifrån. Men denna rörelse kan inte vara enbart allmänt antikapitalistisk. Den måste också förstå den stora risken med att stoppa den kapitalistiska marknadens tillväxt och kravet att ersätta den med alternativ som förebygger totalt ekonomiskt sammanbrott och krig när kapitalismen kollapsar.

 4. Nu är det mindre än en månad till 2018 byts till 2019. Då ska politiskt styrda kommuner som påstår sig främja miljö och motverka klimatförändringar förpesta luften och göra tillvaron för hundar (och även mig) till ett dundrande och blixtrande helvete. Om politikerna lever som dom lär skulle de främja så nyårsfyrverkerierna fasades ut eller åtminstone minskade. Men det gör dom inte. Istället är det just kommunerna som främjar det här helt onödiga miljöförstörande vansinne. Jag var inne i centrum vid millenieskiftet. Kommunen hade ordnat talare som lästa vackra dikter och en kör som sjöng sånger. Allt det vackra dränktes i blixtar och kraftiga smällar och en illaluktande krutrök som kanske var i samma omfattning som slaget vid Lützen. Det var bland det mest idiotiska jag upplevt så jag drog mig snabbt därifrån. Som tur hade jag hörselkåpor med mig men jag skulle behövt gasmask också!

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/umea-skrotar-lasershowen-raketerna-har-for-att-stanna

  Sedan tycker jag laser borde förbjudas förutom till professionell och nödvändig användning. Laserljus är farligt och förstör människors ögon. Det finns tre ljuskällor jag flyr undan idag. LED, laser och infrarött ljus. Men det börjar bli svårt för det bara ökar överallt för varje dag. Det produktionsbilliga samhället av plast och elektronik.

 5. Att DN:s chefredaktör fortsatt vill förvilla om klimatförändringar är naturligtvis inte förvånande. DN har gjort förvillandet till en stor konstform, vilket Anders Romelsjö själv vet om och själv har fått erfara. Olof Palme visste om att media förvillade människor långt innan den DN-läsande Wilhelm Moberg och svenska folket visste om detta.

  Klimatalarmismen handlar, helt evident, om ett fåtal monopolkapitalistiska aktörers politiska vilja att skapa en världsordning som de själva kontrollerar, enligt forskaren Jakob Nordangård. Evidens: http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2009/09/thoughts-leading-to-action.pdf

  Det är även lätt att genomskåda klimatalarmismen genom att den globalisering och tillväxt, som förespråkas av alla klimatalarmerande politiker, faktiskt leder till ökade transporter, vilket i sin tur slår ut ekologisk hållbarhet lokalt, samt leder till ökad CO2-halt, men även till en försvagad beredskap mot alla möjliga verkliga katastof-scenarion, såsom ex. supervulkanutbrott i Yellowstone-kalderan eller större asteroidnedslag. Politikernas budskap är således fullkomligt motsägelsefullt.

  Om man är ingenjör eller mer i något naturvetenskapligt ämne och har läst vetenskapsteori, så kan man naturligtvis även betrakta evidensen för och emot klimatalarmismen och dra en helt korrekt slutsats även geom detta.

  Har man läst ledarskapspsykologi kan man se igenom de psykologiska trix som används för att övertyga människor.

  Har man läst in sig på olika former av argumentationsfel kan man även se hur klimatalarmisterna avänder dessa för att propagera den politiska doktrinen.

  Varför varken vänstern, sossana, den gröna rörelsen, eller Alliansens politiker klarar av se igenom den uppenbara lögnen, är för mig därför märkvärdigt bisarrt. Jag funderar om det beror på någon slags gemensam naiv disposition av att vilja bli lurade?

 6. Kanske är detta en av dom viktigaste artiklar du har skrivit Anders och jag tror jag kan skriva under på alltihop utan problem.
  En sammanfattning av vad som antagligen måste göras och i den bästa av världar en kickstarter för alla kloka vänstermänniskor att börja fundera på hur det skall genomföras. Vi måste äntligen komma igång med skapandet av en ny teori för framtiden. Släppa det gamla och försöka se framåt.
  Alla tummar upp!

  Artikeln Ger också en känsla av vad vi har emot oss och vad vi måste arbeta med. Vi vet i nuläget inte om det är ”Dagens nödvändiga socialism” eller ”mänsklig kapitalism” vi strävar efter och någon arbetarrörelse värd namnet syns inte till.
  Dom globala multinationella företagen och deras politiska medhjälpare i den internationella högern är däremot mycket välorganiserade. Dom har tankesmedjor som naturligtvis jobbar med scenariot att organiserat motstånd kan tänkas uppstå och sannolikt är det dom som antingen ligger direkt bakom eller iallafall backar upp högerpopulismen, i syfte att sprida förvirring, rasism och splittring i en sådan tänkbar rörelse.
  Vi ser ju direkt i kommentarerna här hur klimatsvamlarna kommer igång och snart vaknar väl rasisterna också. Din artikel är nog det värsta dom kan tänka sig och det är antagligen precis en sådan rörelse som du skissar upp som högerpopulisterna är tillsatta att förhindra.
  Detta är i sig ett synnerligen gott betyg åt din artikel.

 7. Det är ”tillväxten” som är det huvudsakliga problemet. Om tillväxten i ekonomin ökar så betraktas det som något positivt för att inte säga nödvändigt. Om befolkningen ökar i en stad så är befolkningsökningen positiv. Om en mer hållbar ekonomi ska kunna uppnås måste tillväxtbegreppet reformeras till vad som är nödvändigt för planeten jorden och dess liv. För att det ska kunna genomföras måste liberalismen begränsas därför det kräver auktoritära åtgärder för att åstadkomma något som kortsiktigt är emot människans begär. Kommunist-Kina lyckades motverka sin befolkningsexplosion genom åtgärder för barnbegränsning. Det fungerade bra i städerna där regimen hade räkning på befolkningen men sämre på landsbygden där kontrollen var bristfällig. Resultatet blev att man dödade flickebarnen och behöll pojkarna som blivande arbetskraft till familjerna. Ett cyniskt tankemönster i det fördolda.

 8. SVT har en klimatspecial på hemsidan idag. Det har varit mycket om de ”mänskligt påverkade klimatförändringarna” senaste tiden. Förvisso klimatmöten men jag tror möjligt extraval också har betydelse. Väljarna måste avhållas klimatskeptiska högerpartier. Klimatspecialen handlar om hur klimatet i Sverige kan förändras enligt uppsatta modeller. Observera ”kan” något säkrare besked existerar inte. Klimatmodellen menar att Sverige kommer bli något varmare men framförallt blötare inom någon hundraårsperiod. Som tekniskt intresserad ser jag då genast att vattenkraften kommer få ökad betydelse. Vattenkraften liksom kärnkraften är en reglerbar kraft som kan kompensera intermittent vind- och solkraft varav vindkraften är den viktigaste. En klimatförändring enligt modellen är då således inte bara av ondo. De beräknade klimatförändringarna kan då även göra vi kan avveckla kärnkraften snabbare vilket jag betraktar önskvärt då kärnkraften inte är fullständigt säker och lämnar efter sig ett avfall som ingen riktigt vet hur det hållbart ska tas om hand. Vattenkraft är tvärt emot kärnkraften en helt förnybar energikälla.

  https://www.svt.se/special/sa-kan-sveriges-klimat-forandras/

 9. Nödvändigt att avskaffa kapitalismen?

  Ett synonym till kapitalism är marknadsekonomi.
  Jag tror inte det är möjligt därför människorna är marknaden.
  Vad skulle marknaden annars vara?
  En försvinnande liten del av mänskligheten vill avskaffa marknaden men många fler är emot delar av marknadens mekanismer och inte minst delar av marknadens aktörer.
  Kanske SVT:s nyligen publicerade grafik visar att marknaden är här för att stanna?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/marmorstein-om-att-m-kd-sd-far-egen-majoritet-i-novus-kommer-oka-trycket-pa-kristersson

  Jag ska svara på din fråga om ”resa med lastfartyg”. Är för tillfället bara lite upptagen av familjeskäl. En släkting har avlidit. Av åldersskäl. Vi skall alla den vägen vandra.

  På sjuttiotalet och bakåt ägde arbetarrörelsen i Sverige en stor del av näringslivet. Det var också en tid av patriotism, vilken jag faktiskt tror kommer tillbaka då folk på allvar tröttnat på de globala strävandena. Det gick nästan och leva utanför den privata marknaden. Vid nyliberaliseringen sålde arbetarrörelsen ut företag efter företag eller helt enkelt lade ner dem. Men något fåtal finns faktiskt kvar. Fonus är ett av dem.
  Här kan man få praktiska råd och tips så man är väl förberedd inför en begravning.
  Jag förutsätter både sin egen och andras.

  https://www.fonus.se/gast-pa-begravning/

  • Mraknader kan finnas och har funnits i socialistiska länder. ”På sjuttiotalet och bakåt ägde arbetarrörelsen i Sverige en stor del av näringslivet. ” – Nej, inte så mycket.

   • ”Nej, inte så mycket.”

    Åjovars, arbetarrörelsens ägande genom kooperationen var framstående i ett flertal branscher.

    Här är några exempel ur arbetarrörelsens ägande av svenska näringslivet på sin tid. Ibland talades det om att Sverige hade en ”blandekonomi”. Hur kan du bara ha glömt det?

    Lampfabriken LUMA
    Wårby Bryggerier
    OK Oljekonsumenterna m.fl. dotterbolag
    BPA Byggproduktion
    Kafferosteriet Gäddviken ”Cirkelkaffe”
    Juvel Kvarn AB Stockholm?
    Tre Lejon Kvarn Göteborg
    Gislaveds Gummifabrik
    Nordchoklad AB
    Wettex AB (disktrasor)
    Annonsbyrån Svea
    Gustavsberg Porslinfabrik
    Goman charkuterifabriker
    Bokförlaget Rabén & Sjögren
    Reso AB (resebyrå)
    Slitman Arbetskläder
    Lindells vågfabrik (Stathmos)
    Försäkringsbolaget Folksam
    Karlshamns Oljefabriker AB (margarin)
    Fabriken Hugin, kassa-apparater (har själv en Hugin miniräknare)
    Svenska Rayonbolaget (syntet-tyger)
    Björnekulla Konservfabrik (vars rödkål på glasburk är en av mina favoriter)

    Det går att räkna upp ännu fler men jag slutar här 🙂

    • Du har rätt i att Kooperativa Förbundet tidigare hade flera företag, men ändå en begränsad del av företagen med avseende på storlek och värde.

     • Jag glömde ett av arbetarrörelsens företag som idag är världskänt. BT eller Bygg & Transport som det hette då. En av BT:s innovationer och transportlösningar är ”Europapallen” eller SJ-pallen som den kallades när jag var yngre. Den blev en världs-succé och är idag allenarådande inom styckegodshantering.

      Arbetarrörelsens olika företag tillsammans med bondekooperationen borde vara huvudorsaken till att Sverige på den tiden kallades blandekonomi och betraktades som lite ”halvkommunistiskt”. Det var då en mycket framgångsrik ekonomi men på något sätt upphörde den att fungera. 1970-talet blev industrikrisernas decennium och den ekonomiska politiken ändrade form. I dag är den ”kommunistiska” delen helt borta och vi har fått en helkapitalism istället för en halvkommunism. Åtminstone om vi håller oss inom industri och näringsliv. Jag tror avnationaliseringen gjort mycket för det här men jag tvivlar samtidigt att det globaliserade samhället kommer att bestå. En samhällsrörelse följs sällan av en rörelse i samma riktning. Istället uppstår motkrafter som ändrar rörelsens riktning. Tidens dynamik. Kungen hade tidigare ett valspråk i kronan ”För Sverige i tiden”. Tiderna förändras och vi med dem. Vi människor ändras inte mycket men kanske något ändå?

      Jag har varit på begravning idag så jag är uppfylld med sorgkänslor och intryck. Samt möten med släktingar jag inte sett på evigheter och kanske inte ens kände igen. Generationer växlar, man upplever det inte minst på begravningar. Försvinner gör de gamla och de yngre tar vid.
      Jag ber att få återkomma när allt lugnat ner sig.

 10. TJA…. vad säger egentligen dom som vägrar att tro på forskarna, det här till exempel: ”Jag litar inte på en enda auktoritet”, ”jag har inte fel”, ”jag vill inte erkänna att jag har haft fel om kapitalismen i hela mitt liv”, ”jag gillar att dra upp folk på grälandets scen, skit samma vad jag diskuterar om, jag går igång på det”, eller ”jag är inte ute efter att föra en konstruktiv diskussion, jag är bara ute efter att påverka opinionen,”jag får betalt för det, jag är nämligen ett troll, det är orsaken till att jag alltid måste använda en signatur” osv. ….Som sagt, en sagolik tur att Greta finns!

 11. ”…nödvändigt att avskaffa kapitalismen?”

  Vem ska göra det?
  Du och din (lilla?) skara likasinnade?

  Jag föreslår istället du lär dig acceptera den fria marknaden bara därför den inte lär låta sig ”avskaffas”.
  Eller åtminstone högst motvilligt.
  Verkställande direktören för en mycket känd personbilstillverkare i Sverige, eller i hela världen för den delen, menar han kan tänka sig ett förbud mot bensin- och dieseldrivna bilar.
  Ja, du läste rätt. Ett förbud mot en produkt som varit företagets ryggrad sedan begynnelsen.

  Jag tror man måste betrakta ett sådant besked att näringslivet på allvar nu blivit ’vänster’.
  Så mycket vänster som näringslivet är idag har det aldrig tidigare varit vill jag med bestämdhet påstå.

  Jag tror vi är på väg till ett tillstånd då kapitalet blir till en del av samhällsgemenskapen eller samhällskroppen som jag skulle kunna uttrycka det.

  Så ett gott råd kan vara att i den utveckling som nu råder vara lite försiktig med ordval som ”avskaffa kapitalismen”.
  Ta det som ett vänligt råd.
  Därför jag ser risken att måla in sig i ett hörn.
  Och just där kanske det blir lite besvärligare att påverka demokratin?

  https://www.nyatider.nu/volvochefen-valkomnar-forbud-mot-bensin-och-dieseldrivna-bilar/

  (med reservation att jag inte har tillgång att läsa hela artikeln)

 12. Näringslivet ägs numera av fonder och andra ansvarslösa ägare, det är gott om plats för karriärister i dyra kostymer som vill avancera på andras bekostnad. Frasradikalismen är varm och blöt i byxan. Den Volvochef som basar för produktionen av el-fordon vill förstås förbjuda billigare konkurrenter, och allra helst med ”progressivt” (dvs reaktionärt) argument. Det är ett skolexempel på företagarradikalism, rådet att äta bakelser istället för bröd, och exakt den sorts politik som berövar gula västarna synen.

 13. Intressant kommentar Helldén+
  Det är precis vad jag kallar för fraskommunism.
  En mängd bestämda påståenden som bildligt sprutar fram och är svåra att tolka.
  Det påminner om språket man kan finna i gamla religiösa texter.
  Jag minns en gång när jag som äldre tonåring blev nyfiken kommunism och kommunister som hade så mycket att säga och var så svåra att säga emot.
  Jag lånade ett par böcker på biblioteket och försökte sätta mig in i vad som gällde.
  Men jag förstod ingenting. Det var som att läsa ett främmande språk.
  Då gav jag upp och glömde allt sen.
  Tills ett tjugotal år senare då jag så smått började intressera mig för samhället och politiken igen.
  Med ingång från vänster. På den tiden lyssnade jag ofta på radio och fastnade många gånger för kulturpersonligheter som hade något att säga.
  Oftast är den sorten människor till vänster.
  Ett försiktigt men ökande intresse som kanske varade ytterligare tjugo år.
  Sedan vände det igen för att bli ungefär det jag tycker idag.
  Men utöver det förstår jag nu man formas av både arv och miljö.
  Man påverkas av upplevelser som kan rubba det förutfattade.
  Jag tillhör dem som inte helt och hållet tror på vi föds som oskrivna blad.
  Det finns förutsättningar i våra gener det är jag helt säker på.
  Så där faller pladask vänstermänniskors påståenden att kriminalitet endast beror på socioekonomiska förutsättningar.

  Hur som helst måste resultatet av de socioekonomiska förutsättningarna tas om hand på något vis.
  I den landsänden där jag bor ska byggas ett nytt fängelse.
  Det gamla fängelset, ett av det äldsta i Sverige och beläget i stadskärnan, ska förmodligen bli luxuösa bostadsrätter åt den moderna medelklassvänstern med titlar (som inte längre används) samt höga löner och pensioner. Samt gärna inom offentlig förvaltning. Men föralldel även näringslivet som jag menar går precis samma väg.

  Det råder rena euforin inom stadens politiska elit. Naturligtvis över ”blockgränserna” så ingen opposition längre existerar.
  Det är ju så det är när både näringsliv och borgerlighet blev vänstervridet i sin skräck för en utmanande socialkonservatism som i värsta fall skulle göra de förlorade greppet om maktapparaten.

  https://thoralfsblogg.com/2020/12/14/klimattokig/

  Det är jobbigt för Thoralf som tycker sig bli klimattokig.
  Undrar hur han har det på sina kommunfullmäktigesammanträden?
  Ingen med sig och alla emot sig?

 14. Jag diskuterade vindkraft med Benny häromdagen och vår vän rör ihop begreppen men det gör Höger-Thoralf också.
  Men Thoralf har rätt i att miljöpartisten kommer med Fake News.
  Det tekniska kan jag ganska bra eftersom jag är gammal bilmekaniker men tekniskt intresserad även för övrigt.

  Miljöpartisten rör ihop effekt med energi liksom Benny gjorde men för miljöpartisten blir det Fake News.
  Alltså ett resultat som inte stämmer.

  Effekt är möjlighet och Energi är faktisk effekt per tidsenhet.

  Thoralf gör fadäsen att han beskriver nyttjandegrad som verkningsgrad.
  Thoralf använder fel ord.
  Verkningsgrad är skillnaden mellan tillförd energi och avgiven energi.
  En viss mängd vind avger en viss mängd elektrisk energi ur vindkraftverket.
  Resten är förluster i någon form. Virvelbildning vid vingarna, spillvärme från generatorn etc.
  Men verkningsgraden är hög för ett vindkraftverk av större storlek liksom den är från vattenkraft.
  Verkningsgraden från värmekraftverk, kärnkraft, fossileldade kraftverk, är sämre då energi måste kylas bort i den så kallade kondensorn som skapar undertrycket för returångan.
  Däremot är nyttjandegraden väldigt hög för kärnkraftverk eftersom de levererar energi konstant hela tiden.
  Nyttjandegraden är också väldigt hög för de stora vattenkraftverken men det beror på att människan manipulerat naturen genom att anlägga stora vattenmagasin i Norrlands inland.
  Det var ett våldsamt ingrepp i naturen och som skapade protester och demonstrationer från naturvänner och radikalt vänsterfolk på den tiden.

  20 à 30% procent nyttjandegrad för ett vindkraftverk tycker jag inte alls är dåligt i sig.
  Det ligger i linje med de många och små vattenkraftverken som finns runt om i Sverige.
  Effekten på ett kraftverk med icke planeringsbar energitillgång är något som ingenjören beräknar för att få ut mesta möjliga energi ur kraftverket.
  Effekten är således en möjlighet medan den utvunna energin blir resultatet.

  https://thoralfsblogg.com/2021/02/17/mp-fake-news/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here