5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism

21
2713
Brinnande regnskogar i Brasilien. President Bolsonaro uppmuntrar exploateringen av Amazonas regnskog. Foto :NASA / Public domain. Bild i artikel av Benny Andersson 200226.

Denna artikel 5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism av Vanessa Taylor, en ung analytiker från Philadelfia. Hon presenteras närmare efter artikeln. I artikeln finns flera referenser.

IN ENGLISH FURTHER DOWN


5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism

När man befinner sig mitt i en pandemi kan man ha svårt att tänka på något annat. Vi är redan med om en händelse som bara inträffar en gång i livet, så varför skulle någon annan politisk fråga vara viktigare? Tyvärr har inte de problem som fanns före coronaviruset försvunnit. Ett brännande exempel är klimatförändringarna.

Före Donald Trump låg inte USA precis på topp när det gällde att ta hand om miljön. Men under hans tid som president tog USA jättestora kliv tillbaka. Framförallt gjorde sig Trump av med många miljöpolitiker och drog sig ur Parisavtalen. Så när president Biden tillträdde i januari 2021 ärvde han inte bara den pågående pandemin, utan också en klimatkris som hade blivit svårare att hantera.

Även om Bidens politiska karriär inte nödvändigtvis har definierats av miljöfrågor är hans meritlista i ämnet inte så dålig. Eftersom Biden och demokraterna nu kontrollerar representanthuset och senaten, kan partiet inte ursäktas för att de inte tar upp klimatförändringarna på allvar.

Men när människor talar om klimatförändringar så skjuter man ofta över ansvaret på individen. Resultatet blir att de lösningar som kommer upp fokuserar på saker som: Flyg inte, cykla istället för att köra bil etc.

Så, vad kan regeringen egentligen göra? Om man bara fokuserar på att individen måste ändra på sitt beteende så innebär det att man tillåter stora aktörer att smita ifrån sitt ansvar. De fortsätter som vanligt, medan vi är för upptagna med att övervaka varandra för att se till att alla använder engångssugrör. Ansvaret för klimatförändringarna sträcker sig långt bortom dig och mig.

Låt oss analysera några av de fem främsta orsakerna till klimatförändringarna.

1. Utvinning av fossila bränslen

Det kommer nog inte som en överraskning. När de flesta hör ”klimatförändringar” så kopplar de nog ihop det med fossila bränslen.
Men alla kanske inte är medvetna om hur dåligt det är med utvinning av fossila bränslen?

Den ideella miljöorganisationen -CDP publicerade 2017, en rapport, Carbon-Majors, i samarbete med Climate Accountability Institute. I den konstaterades att sedan 1988 var 100 företag ansvariga för 70 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Av dessa företag är fossila bränsleproducenter bland de värsta.

I rapporten framhölls att fossilindustrin ”fördubblade sitt bidrag till den globala uppvärmningen genom att släppa ut lika mycket växthusgaser på 28 år som under de 237 år som förflutit mellan den industriella revolutionens födelse och 1988”, och den pekade särskilt ut ExxonMobil, Shell, BP och Chevron som stora aktörer. Rapporten visade också att om fossilindustrin fortsätter att utvinna i samma takt under de kommande 28 åren kan temperaturerna stiga globalt med 4 grader Celsius till slutet av seklet – en katastrofal ökning.
Varför behöver världen så mycket fossilt bränsle? Visst, saker som de 276 miljoner registrerade fordonen bara i USA styr efterfrågan. Men det finns andra enheter som slukar mer fossila bränslen än du och jag någonsin kan göra av med under hela vår livstid.

2. Den amerikanska militären

Med ”andra”, menar jag, den amerikanska militärmakten. USA har en av de största krigsmakterna i världen, och den är en demon i klimatfrågan. Under 2019 kom en rapport om vad krig orsakar, Watson Institute for International and Public Affairs vid Brown University visade att försvarsdepartementet fortfarande är världens enskilt största oljekonsument – trots att det har minskat sin fossila bränsleförbrukning stadigt sedan början av 2000-talet.

Faktum är att sedan det globala kriget mot terrorn började har den amerikanska militären släppt ut 1, 2 miljarder ton växthusgaser.
Som om det inte var nog rapporterade The Conversation att den amerikanska militären köpte cirka 269 230 fat olja varje dag år 2017. Förbränning av allt detta bränsle släppte ut över 25 000 kiloton CO2. Sammanfattningsvis så delgav rapporten att om den amerikanska militärmakten hade varit ett land, så skull dess bränsleförbrukning göra det till världens 47: e största utsläppare av växthusgaser.

3.Massproduktion inom jordbruket

Under 2019 konstaterade World Resources Institute att jordbruket står för cirka 25 procent av de årliga utsläppen av växthusgaser. Detta visade sig när man undersökte livsmedelsproduktion och förändrad markanvändning, som plöjning, fastän den största delen kommer från boskapsuppfödning. Samma år uppmanade FN att livsmedelsproducenterna måste förändra sin strategi utomordentligt mycket för att effektivt kunna bekämpa klimatförändringarna.

Nu finns det en del som ser det här och tänker: “Okej, problemet är att sluta att äta kött, och alla som fortsätter att göra det suger. Jag är inte en av dem.” I hela världen har många ursprungsbefolkningar alltid ätit kött, och fortsätter att göra det, utan att det har varit ett problem. Problemet är inte , som dessa rapporter visar, att det är dåligt att människor äter kött, i stället handlar det om hur USA och liknande nationer förhåller sig till jordbruk och livsmedelsproduktion som helhet. Om man tog bort kött ur ekvationen, men behöll livsmedelsproduktionen och massjordbruket som det är, så skulle fortfarande problemet kvarstå.

4. Avskogning

Förutom jordbruket är avskogning en stor bidragande orsak till klimatförändringarna. Som Rainforest Alliance kommit fram till, är avskogning ett problem, när vi hugger ner träd, avlägsnar vi något som kan ta upp växthusgaser som koldioxid (Rainforest Alliance: “Vi bygger en allians för att skydda skogar, förbättra försörjningen för jordbrukare och skogssamhällen, främja deras mänskliga rättigheter och hjälpa dem att mildra och anpassa sig till klimatkrisen.”). Men dessutom alstrar själva avskogningsprocessen utsläpp. Om du hugger ner ett träd, måste allt kol som det har lagrat ta vägen någonstans? Så säg adjö till atmosfären.

Avskogningens koppling till klimatförändringarna illustreras kanske bäst av situationen i Brasilien. Förra året visade en studie att Amazonas regnskog skulle kunna slå över från att vara en kolsänka till att bli en kolkälla 2035, på grund av klimatförändringarna. Och Amazonas är inte det enda området som har drabbats: Cerradoregionen i Brasilien (ett stort savannområde i det inre av Brasilien som sträcker sig in i Paraguay och Bolivia Wikipedia) står för mer än 21% av all mark i landet och fungerar också som en kolsänka, den förstörs också av avskogning.

5. Ärligt talat, kapitalism

Jag har räknat upp några stora aktörer som orsakar klimatförändringarna, men låt oss vara ärliga. Kapitalismen är drivkraften bakom allt.
Kapitalismen är orsaken till att länder prioriterar Big Business framför människoliv. Det är anledningen till att länderna på södra halvklotet, de som är minst ansvariga för klimatförändringarna, tvingas ta konsekvenserna, medan en exklusiv grupp på det norra halvklotet får hämta hem vinsten.

Som vetenskapsjournalisten Matt Simon skrev i Wired (Online-publikation som innehåller frågor om vetenskap, hur ökad användning av teknologi påverkar kultur, ekonomi och politik.)  ”Kapitalismen kör som en ångvält över denna planet och dess organismer, bryter berg, överutnyttjar fiskbeståndet och förbränner fossila bränslen, allt i en manisk hetsjakt efter tillväxt och för att berika en bråkdel av mänskligheten.

Visst, var och en av oss kan göra saker för att minska vårt koldioxidavtryck. Och visst måste vi se över hur vi lever dagligdags. Vi måste tänka på vårt förhållande till vår jord, till andra människor och de icke-mänskliga djurarter som också ödeläggs av denna kris.

Men om vi bara fokuserar på enskilda handlingar, kommer vi att slukas av ett monster som är mycket större än vi själva är.
I stället måste vi vara ett kollektivt som är stort nog att ta oss an vad som helst, samtidigt som vi inser att om vi ska kunna få bukt med klimatförändringarna betyder det att USA och andra västländer helt och hållet måste ersätta sitt ekonomiska system. Enkelt uttryckt: Att få ett slut på klimatförändringarna kräver ett slut på kapitalismen.

Om artikelförfattaren: Vanessa Taylor är en produktiv frilansande journalist som bor i Minneapolis, Minnesota. Hon försöker använda ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att uppnå social rättvisa, som aktivist på gatan, och genom att grunda Black Liberation Project och utbilda aktivistgrupper att skriva på ett sätt som är lätt att förstå. Hennes skrivande fokuserar på att ta itu med svarta muslimska kvinnors komplicerade verklighet.


IN ENGLISH

5 causes of climate change: From fossil fuels to capitalism

In the midst of a global pandemic, some find it difficult to think about anything else. We’re already living a once-in-a-lifetime event, right, so why should any other issue take political precedence? Unfortunately, the problems that existed before coronavirus haven’t gone away. Climate change is one key example.

Before Donald Trump, the United States wasn’t exactly the pinnacle of environmentalism. But under the former president, the U.S. took major steps back. Notably, Trump did away with numerous environmental policies and withdrew from the Paris climate accords. So when President Biden took office in January 2021, he inherited not only the ongoing pandemic, but a worsening climate crisis, too.

Although environmental issues haven’t necessarily defined Biden’s political career, his record on the subject isn’t too bad. With Biden and Democrats now controlling the House and Senate, the party has no excuse not to take up climate change in earnest. But when people talk about climate change, the responsibility is often transferred to individuals. As a result, solutions tend to focus on things like: Don’t go on airplanes, bike instead of drive, and etc.

So, what can the government actually do? While taking individual action isn’t bad, focusing on that alone allows big players to shirk responsibility. They keep on with business as usual, while we’re all too busy policing each other for using disposable straws. Really, the responsibility for climate change extends far beyond you and me. Let’s break down some of the five major causes of climate change to see what I mean.

1. Fossil fuel extraction

This one probably doesn’t come as much of a surprise. When most people hear ”climate change,” they have some sort of association with fossil fuels.

However, you might not be aware of just how bad fossil fuel extraction is. In 2017, the environmental non-profit CDP published The Carbon Majors report in collaboration with the Climate Accountability Institute. The report found that since 1988, just 100 companies have been responsible for over 70% of the world’s total greenhouse gas emissions. Of those companies, fossil fuel producers are among the worst.

The report stated the fossil fuel industry ”doubled its contribution to global warming by emitting as much greenhouse gas in 28 years as in the 237 years between 1988 and the birth of the industrial revolution,” specifically calling out ExxonMobil, Shell, BP, and Chevron as major players. It also said that if the fossil fuel industry keeps extracting at the same rate over the next 28 years, temperatures globally could rise by 4 degrees Celsius by the end of the century — a catastrophic increase.

Now, why does the world need so much fossil fuel? Sure, things like the 276 million registered vehicles in the U.S. alone play a factor in demand. However, there are other entities that are guzzling up more fossil fuels than you and I ever could in our lifetimes.

2. The U.S. military

Yep: By ”others,” I mean, the U.S. military. The U.S. has one of the largest militaries in the world, and it’s an absolute demon for the climate. In 2019, the Costs of War, a project from the Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University, reported that the Department of Defense remains the world’s single largest consumer of oil — even after reducing its fossil fuel consumption steadily since the early 2000s. In fact, since the global war on terror began, the U.S. military has produced 1.2 billion metric tons of greenhouse gas emissions.

As if that isn’t enough, The Conversation reported that in 2017, the U.S. military bought about 269,230 barrels of oil every single day. Burning all that fuel emitted over 25,000 kilotonnes of carbon dioxide. Overall, the outlet stated that if the U.S. military was a country by itself, its fuel usage alone would make it the world’s 47th largest emitter of greenhouse gases.

3. Mass agriculture

In 2019, the the World Resources Institute found that agriculture generates about 25% of annual greenhouse gas emissions. That’s looking at food production and land-use changes, like plowing, although the majority of it comes from raising livestock. That same year, the United Nations warned that humans need to change their food production strategy dramatically in order to effectively combat climate change.

Now, there are some people see this and think: All right, eating animals is the problem, and anyone who keeps doing so sucks. I’m not one of those people. Plenty of Indigenous communities worldwide have historically eaten meat, and continue to do so, without it being a problem. The issue illustrated by these reports isn’t that eating meat alone is bad; instead, the issue is with how the U.S. and similar nations approach agriculture and food production as a whole. If you took meat out of the equation, but kept food production and mass agriculture as is, you’d still see problems.

4. Deforestation

In addition to agriculture, deforestation is a major contributor to climate change. As the Rainforest Alliance broke down, deforestation is an issue because when we get rid of trees, we’re removing an object that captures greenhouses gases like carbon dioxide. But in addition, the process of deforestation itself creates emissions. If you knock down a tree, all that carbon that it has been storing has to go somewhere, right? So say goodbye to the atmosphere.

Deforestation’s link to climate change is perhaps best illustrated by the situation in Brazil. Last year, a study found that the Amazon rainforest could switch from being a carbon sink to a carbon source by 2035, because of climate change. And the Amazon isn’t the only area suffering: Brazil’s Cerrado region, which accounts for more than 21% of all land in the country and serves as a carbon sink, too, is also being destroyed by deforestation.

5. Honestly, capitalism

I’ve listed out some major players in climate change, but let’s be real. Capitalism is the driving force behind each and every thing that I mentioned.

Capitalism is the reason that countries prioritize big business over people’s lives. It’s the reason that countries in the global south, who are the least responsible for climate change, continue to bear the brunt of its effects while a select few in the global north profit. As science journalist Matt Simon wrote in Wired, ”Capitalism has steamrolled this planet and its organisms, gouging out mountains, overexploiting fish stocks, and burning fossil fuels to power the maniacal pursuit of growth and enrich a fraction of humanity.”

Sure, we all have individual things we can do to lessen our carbon footprint. And certainly, we need to re-examine how we live our daily lives. We need to think about our relationship to the land, other people, and the non-human animal species who are also being devastated by this crisis. However, if we remain focused on individual actions, then we will be consumed by a monster much bigger than us.

Instead, we must be a collective, big enough to take on anything, while understanding that confronting climate change means that the U.S. and other Western countries must reimagine their economic structures overall. To put it simply: Ending climate change necessitates an end of capitalism.


 

 

Relaterat.

Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelLockdown har lett till kraftigt ökad dödlighet hos barn
Nästa artikelViktig ”Bortglömd” orsak till klimatpåverkan – Vad tycker Greta Thunberg – och jag
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

  • Tro inte, lyssna på den vetenskapliga konsensus som råder om hur mänsklig aktivitet har påverkat klimatet sedan industrialismens början. .

 1. Greta Thunberg tweetade ”And in case anyone’s worried about emissions from Evergreen ships like these, carrying our stuff from outsourced factories, don’t be! Emissions from intl aviation and shipping are excluded from our statistics. So in theory, they don’t exist. It feels better that way, doesn’t it?”

  Jag svarade ””Yes, and that information showing that e.g. US military has more emissions affecting the climate than Sweden and 50 + other countries. The military total in the world? Collaboration between the climate and peace movement is needed!”

 2. Så här ser verkligheten ut.
  Kan Ryssland dra nytta av blockeringen av Suezkanalen?
  Kreml vill främja ”Norra Sjövägen” och motverka europeiska bekymmer över Nord Stream 2.
  Nästan 300 miljoner dollar i ryska oljeprodukter väntar på att komma in i Suezkanalen, som förblir stängd efter jordning av Ever Given containerfartyg. Men Moskva hoppas att det kan göra freak-jordning till en långsiktig vinst.
  Ansträngningarna för att lossa fartyget är nu på sin tredje dag och de som har till uppgift att flytta containerfartyget har varnat för att det kommer att bli små framsteg innan nästa vecka, och vissa uppskattar att fartyget kan fastna långt in i april.
  Varor till ett värde av totalt 10 miljarder dollar passerar genom kanalen – vilket minskar 15 dagars restid för fartyg som reser från Europa till Asien – varje dag och står för 12% av den globala handeln.
  Ryssland, som den största exportören av råoljeprodukter genom kanalen, har drabbats hårt. På en genomsnittlig dag skickar Ryssland 546 000 fat olja genom kanalen, beräknar energianalysföretaget Vortexa. Det uppgår till cirka 5% av Rysslands totala oljeproduktion, med ett marknadsvärde på nära 35 miljoner dollar.
  Det finns redan sex oljetankfartyg som reser från ryska hamnar fastnat i trängseln, säger Arthur Richier, senior fraktanalytiker på Vortexa till The Moscow Times. De bär 3,2 miljoner fat råolja – värt cirka 195 miljoner dollar – och 1,2 miljoner fat ren petroleumsprodukt Nafta till ett värde av ytterligare 95 miljoner dollar.
  ”Nafta är den stora”, sa Richier. ”Asiatiska raffinaderier är i stort behov av Nafta, och de gillar verkligen ryska Nafta. Under de senaste 15 månaderna har i genomsnitt cirka 240 000 fat rena petroleumprodukter gått från Ryssland till Mellanöstern och Asien varje dag. Så det kommer att påverka en viktig leveransväg till Asien. ”

  Det 400 meter långa fartyget har gett stillastående trafik genom Suezkanalen.DPA / Tass
  Hittills har asiatiska raffinaderier dragit ner sina lager eftersom de väntar på att försenade transporter från Ryssland och andra europeiska hamnar anländer, sa analytiker vid OANDA i en ny anteckning.
  Trängseln har satt oljepriserna på framsidan efter en reträtt nyligen bland bekymmer över nya spikar i koronavirusinfektioner i Europa. Jämförelseindex Brent råolja ökade mer än 3% till 64 dollar per fat i handeln fredag. Kartdata visar att många fartyg redan har beslutat att undvika kanalen och ta den längre resan runt Afrikas södra spets. Med befraktningskostnader för containerfartyg som uppgår till $ 25 000 per dag, sänker fartygsägare och leveransföretag siffrorna för att se vad som är vettigt – vänta på förseningen eller åk söderut.
  Andra tomma ryska fartyg har hållits upp under sina återresor, inklusive minst tre Novatek-gasbärande fartyg, rapporterade Kommersants affärsidé på fredag.
  Norra sjövägen .. Trots att nästan 300 miljoner dollar av oljeprodukter redan har hamnat i trängseln på bara de första 72 timmarna, hoppas Moskva att det kan göra freak-jordning till en långsiktig vinst.
  Tjänstemän har redan börjat aggressivt främja Rysslands norra sjövägen (NSR) – en alternativ havsväg mellan Europa och Asien som passerar Arktis. Rutten minskar reseavstånden mellan Kina och Europa med 40%. Medan trafiken har ökat de senaste åren har den ännu inte visat sig vara en utmanare för Suezkanalen eller ens segla runt Afrika.
  Denna fördröjning kan emellertid förändra det, och Ryssland använder möjligheten att prata om ny infrastrukturutveckling för rutten.
  https://www.themoscowtimes.com/2021/03/26/could-russia-benefit-from-the-suez-canal-blockage-a73385

  Ryssland anklagas för att efter händelsen ”på ett oförskämt sätt driva Nordsjövägen” för att försöka tjäna pengar på problem i Suezkanalen.
  Västvärlden sa att landet ”vågade erbjuda norra sjövägen som ett alternativ.” Som ”Rambler” skrev den 23 Mars strandade ett av världens största containerfartyg, som ägs av Evergreen Marine i suezkanalen och blockerade tratiken på den. Mer än200 fartygfastnade i en trafikstockning. Sedan dess har de försökt att frigöra containerfartyget. Den 26 Mars började de muddra botten runt Cointainerfartyget.
  Suezkanalen är en av de viktigaste handelsvägarna i världen som förbinder Röda -och Medelhavet.. Man blir förvånad över att Rysslands ”planer” presenterades som något dåligt.
  https://infotime.co/

  • Här är frågan:
   drar järnvägsfrakt – inklusive hantering vid byte av spårvidd – mindre eller mer bränsle, totalt sett än sjöfrakt – inklusive på och avlastning samt anslutningstransporter? Hur mycket av den el som går åt på de elektrifierade sträckorna kommer från sol, vatten eller vindkraft?

   På samma sätt bör totalavtrycket – inklusive isbrytare och den större stålåtgången för isgående skepp – för Suez-rutten respektive den arktiska rutten beräknas för att veta om arktiska rutten är bättre eller sämre än järnvägsfrakt.

   För ganska många frakter är det järnväg via Chābahār https://en.wikipedia.org/wiki/Chabahar_Port eller Gwadar https://sv.wikipedia.org/wiki/Gwadars_hamn som är den alternativa lösningen. Det har redan körts godståg till Istambul från Lahore. Chābahār var tänkt som Indiens port till Centralasien. Det är dock oklart om alla räls har lagts från kusten till den nya stambanan Afghanistan-Iran. Sist jag läste om det kördes lastbil på sträckan. Man når också Moskva på hjul från båda hamnar.

 3. Den mikroskopiska partikeln mikroskopiska andel av atmosfären kan inte uteslutas ha påverkat medeltemperaturen på mikronivå. Det finns en oändlig mängd andra faktorer som kan påverka åt olika håll, klimatförändringarna har många fysiska orsaker i atmosfärens kaotiska flöden, magnetfält, solaktivitet och planetbana.

  Marknadsekonomin är förhållanden mellan subjekten, den aktiva faktorn, människan. Den skapades av människan under påverkan från kristendom och därur utvecklad vetenskap. Kyrkan är vetenskapens vagga. Realsocialismen hade långt värre miljöförstöring, med en teknologi den lånat från västeuropa och USA. Absolut ingenting antyder att upphävd rättstat och förstörd marknadsekonomi skulle ”förbättra” klimatet på något sätt. En minimal ökning av co2halten i atmosfären kan ge ökad växtlighet och större skördar, en ökning av co2 kan vara en förbättring. Skräckscenarios från politikens näringsidkare saknar vetenskaplig grund, det finns ingen konsensus om framtiden.

  Det finns inget linjärt samband mellan klimat och ”kapitalism”. Påverkan kan inte uteslutas, men det finns ingen enkel politisk lösning som man kan tvinga på folket. Ändå är det allt som diskuteras.

 4. Antalet fartyg som väntar på att passera genom kanalen har nått 321.
  https://ria.ru/20210328/sudno-1603181284.html
  MOSKVA 28 mars – RIA Novosti. Ytterligare två bogserbåtar är på väg till Suezkanalen för att hjälpa till med återhämtningen av det jordade containerfartyget Ever given, enligt Marine Traffic,
  Det noteras att bogserbåtarna Alp Guard och Carlo Magno redan ligger nära.
  Tidigare berättade en källa i administrationen av kanalen RIA Novosti att ett försök ta bort containerskeppet som hade blockerat Suezkanalen misslyckades, och de kommer att försöka frigöra fartyget igen på söndag under högvatten.
  På lördag sade chefen för administrationen av Suezkanalen, Osama Rabea, att 10 bogserbåtar försöker ta loss fartyget från grundet. Han noterade att situationen är komplicerad av fartygets storlek och antalet containrar på det. Enligt honom har antalet fartyg som väntar på att passera genom kanalen nått 321.
  Containerfartyget Ever given med en längd på 400 meter, en bredd på 60 meter och en bärkapacitet på cirka 224 tusen ton var på väg från Kina till Nederländerna och på tisdag strandade på kanalen och blockerade trafiken. Kanalen förbinder Medelhavet och Röda havet .

 5. USA:s nya president Joe Biden bjuder inte in sin liberala vänster kollega Stefan Löfven till toppmöte om klimatet.
  Men ett par av Sveriges grannländers statschefer har fått inbjudan, Norge och Danmarks.

  Man kan undra varför. Hur är det egentligen med Sverigebilden utomlands?
  Målas den av den rödgröna regeringen bättre än vad den egentligen är?

  Hur som helst kom jag att tänka på uttrycket att ”Sätta sig på för höga hästar”
  Ett talesätt jag fick lära mig redan som liten.

  https://samnytt.se/biden-ratar-lofven-far-inte-delta-i-toppmote-om-klimatet/

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sitta_p%C3%A5_h%C3%B6ga_h%C3%A4star

 6. Vanessa Taylor dryftar enkom jänkarnas militära utsläpp, fast de är dessvärre inte ensamma om verksamheten.

  Värre, preciserar hon inte om det gäller bara bränsleåtgången eller hela verksamheten, inklusive den civilinfrastruktur som byggs och underhålls för att exempelvis stridsvagnar skall kunna fraktas på räls eller på väg.
  (Inom NATO/EU byggdes allt om för 60 ton, från tidigare 40 ton, när stridsvagnarna blev tyngre. Nu när Abrams/Leopard snart väger 70 ton är frågan om huvudlederna, inklusive broar och viadukter skall byggas om igen… bokfört på de civila budgetarna, antar jag.)

  Krig alstrar bränder förutom krevader och allt skall återuppbyggas senare.
  Jag har dock aldrig sett en bränsle- och material totalkostnad för det senaste seklets många krig – kalla som heta.
  Kostnader anges i dollar och liv (blott dragdjur och människor), aldrig i Joule (eller i CO2-ekvivalenter för Gretas kompisar).
  Hur många berg har gått åt för att få fram malmer samt kalk till cement och sten till betong, vägar och järnvägar, dels till rustningen, dels för återuppbyggnaden efter förstörelsen? Hur mycket energi har gått åt för utvinning och frakter?
  Hur mycket energi och material går åt för uppstädningen efteråt (inklusive minröjning, m.m.)? Märk väl att ammunition (inklusive innehållande senapsgas och andra ”trevligheter”) från både WW I & II ligger fortfarande i botten av sjöar och hav, i väntan på destruering.
  Hur mycket energi och material går åt för tillverkning och underhåll av proteser (inklusive resor till och från kliniker)

 7. Jag kräver kriminalförändringar.
  Tycker det är minst lika viktigt som klimatförändringar.
  Tjejen i videon nedan är visst 25 år.
  Och redan professionell opinionsbildare.
  Ett medialt orakel.
  Vad kunde jag själv om sånt här vid 25 års ålder?
  ABSOLUT INGENTING!!!!
  Den som inte tar åt sig vad hon påtalar i den här videon måste vara skadad i hjärnkontoret.
  Jag är förstummad.

  https://www.youtube.com/watch?v=xQHpUCukJvI

  • Ingenting förvånar längre i Sverige..Ebba Åkerlunds grav blev återigen skändat och pappan filmade händelsen! Vad tror ni hände? Polisen grep pappan och tog in honom till förhör i stället för förövaren! Det är de kriminellas rättigheter som är viktiga i Sverige inte offrens!

 8. kapitalismen i dess nuvarande upplaga som är starkt associerad med US/UK är präglad av Malthusianer. Dvs dom har faktiskt en lösning på CO2-problematiken nämligen depopulation i stor skala.
  Jag sympatiserar inte med den lösningen men logiskt sett fungerar den. Medan jämlikhetssträvande rörelser som vill åstadkomma ökat välstånd för de många ställer högre krav på vår teknologiska problemlösningsförmåga än depopulationen gör.
  Kapitalismen har en sida, nämligen entreprenörskapet, som socialister har svårare att uppnå. Om alla ska vara så lika som möjligt blir det svårare att uppmuntra till de individuella ansträngningar som ett entreprenörskap innebär. Och ideologiskt besvärligare att avgöra hur dom som är framgångsrika passar in i agendan.
  Som jag tidigare varit inne på är dessutom hela motsättningen mellan socialismen och kapitalismen konstlad eftersom de bríttiska aristokraterna och deras Pilgrim Society har organiserat båda sidor delvis för att framkalla motsättningar som det går att slå mynt av. Nyligen har jag tagit del av den amerikanska intelligentians grävande som pekar på att britterna pådyvlade Usa organisationen YMCA Young Mens Christian Association dvs en nominellt kristen organisation och denna användes I KINA(!) för att i förtäckt form underlätta för Mao att träna sina kommunistiska adepter. Alla de kända revolutionärerna i Ryssland och Kina hade anknytning till Londons eliter och dess underhuggare i Usa.
  Det innebär inte att Stalin Mao och Lenin var i total maskopi med London utan efter min tro snarare att dom liksom vi var grundlurade.
  Dom trodde nog att det fanns olika läger i väst.
  Trotsky däremot var helt klart i maskopi med västoligarkin.
  Grover Furr verkar ha uppdaterad info om det.
  Han har också lagt ner stor ansträngning för att avslöja ovederhäftigheten i en anti-Stalin-bok som en amerikansk akademiker Kotkin publicerade 2017.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here