Viktig ”Bortglömd” orsak till klimatpåverkan – Vad tycker Greta Thunberg – och jag

23
2300

Greta Thunberg tweetade detta omkring kl 10.50 idag.


Bilden på Greta Thunbergs Tweet har texten ”Picture taken by Suez Canal Authority via Reuters”

Jag svarade ”Yes, and that information showing that e.g. US military has more emissions affecting the climate than Sweden and 50 + other countries. The military total in the world? Collaboration between the climate and peace movement is needed!”

Hakar på med en artikel om militärens klimatpåverkan.

Jag har skrivit till Fridays for Future och föreslagit samverkan mellan klimat- och fredsrörelsen men inte fått svar än.


Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på.

Miljörättsrörelsen som växer globalt är avsiktligt intersektionell, vilket visar hur den globala uppvärmningen är kopplad till frågor som ras, fattigdom, migration och folkhälsa. Ett område som nära hänger ihop med klimatkrisen och som får liten uppmärksamhet är dock militarismen. Här är några av de sätt som dessa frågor – och deras lösningar – är sammanlänkade.

1.Den amerikanska militären skyddar Big Oil och andra utvinningsindustrier.
USA:s militär har ofta använts för att garantera att amerikanska företag har tillgång till utvinningsindustrins råmaterial ute i världen, särskilt olja. Gulfkriget mot Irak 1991 var ett uppenbart exempel på ett oljekrig. Idag är USA:s militära stöd till Saudiarabien kopplat till den fossila bränsleindustrins fasta föresats att kontrollera tillgången till världens olja. Hundratals amerikanska militära baser spridda över hela världen finns i resursrika områden och nära strategiska fraktleder till sjöss.
Vi kan inte hoppa av det fossila bränslets ekorrhjul förrän vi förmår stoppa vår militär från att agera som världens stora väktare för Big Oil.

Bild: Sputniknews.

2. Pentagon är världens största institutionella konsument av fossilt bränsle.
Om Pentagon var ett land skulle enbart dess bränsleanvändning göra det till den 47: e största utsläpparen av växthusgas i världen, större än hela nationer som Sverige, Norge eller Finland. USA:s militära utsläpp kommer främst från användning av bränslepåfyllning av vapen och utrustning, samt belysning, uppvärmning och avkylning av mer än 560 000 byggnader runt om i världen.

3. Pentagon lägger beslag på finansiella medel vi behöver för att på allvar kunna hantera klimatkrisen.
Vi spenderar nu mer än hälften av den federala regeringens årliga diskretionära budget på militära utgifter när det största hotet mot USA:s säkerhet inte är Iran eller Kina, utan klimatkrisen.
Vi skulle kunna minska Pentagons nuvarande budget till hälften och fortfarande ha en större militärbudget än Kina, Ryssland, Iran och Nordkorea tillsammans. Besparingarna på 350 miljarder dollar skulle sen kunna föras över in i Green New Deal. Bara 1 procent av den militära budgeten för 2019 på 716 miljarder dollar skulle räcka till att finansiera 128 879 gröna infrastrukturjobb istället.

4. Militära operationer lämnar efter sig ett giftigt arv .
USA:s militära baser fördärvar landskap, förgiftar jordar och förorenar dricksvatten. Vid Kadena-basen i Okinawa har den amerikanska flygvapnet förgiftat den lokala marken och vattnet med farliga kemikalier, som arsenik, bly, polyklorerade bifenyler (PCB), asbest och dioxin. Här hemma har miljöskyddsorganet EPA (Environmental Protection Agency) identifierat över 149 nuvarande eller före detta militära baser som ”SuperFund-platser” ( eftersom Pentagon har lämnat efter sig föroreningar i jorden och i grundvattnet i närheten, som är mycket farliga för människor, djur och växter.)
Enligt en regeringsrapport från 2017 har Pentagon redan använt 11,5 miljarder dollar på sanering av miljön av stängda baser och det krävs ytterligare 3,4 miljarder dollar.

5.Krig förstör ömtåliga ekosystem som är avgörande för människors hälsa och motståndskraft mot klimatet.
Direkt krigföring förstör naturligtvis miljön, genom bombningar och invasioner av trupper som förstör marker och infrastruktur. På Gazaremsan, ett område som har drabbats av tre stora israeliska militära angrepp mellan 2008 och 2014, riktade Israels bombkampanjer in sig på avloppsrenings och kraftanläggningar – vilka resulterade i att 97 procent av Gazas sötvatten förorenades med salt och med avloppsvatten, och därför blev hälsovådligt att förtära.

I Jemen har den saudiarabiska bombkampanjen skapat både en humanitär och en miljökatastrof, som har lett till mer än 2 000 fall av kolera som det nu rapporteras om dagligen. Efter Pentagons förödande invasion 2003 i Irak har spridits miljögifter, som innehåller utarmat uran, och barn som bor i närheten av amerikanska baser föds med ökad risk för medfödd hjärtsjukdom, ryggradsdeformation, cancer, leukemi, gomspalt och de föds utan eller har missbildade och förlamade armar och ben.

6.Klimatförändringar är en förstärkning av det hot som gör redan farliga sociala och politiska situationer ännu värre.

I Syrien ledde den värsta torkan på 500 år till en missväxt som drev landsbygdsbefolkningen in till städerna, vilket gjorde att arbetslösheten ökade och den politiska oron förvärrades, vilket bidrog till upproret 2011. Liknande klimatkriser har utlöst konflikter i andra länder i Mellanöstern, från Jemen till Libyen.

När globala temperaturer fortsätter att stiga kommer det att bli fler ekologiska katastrofer, fler massemigreringar och fler krig. Det kommer också att ske fler inhemska väpnade konflikter – inklusive inbördeskrig – som kan spridas utanför gränser och destabilisera hela regioner. De områden som är mest utsatta är Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Syd-, Central- och Sydostasien.

7. USA saboterar internationella avtal som handlar om klimatförändringar och krig.
USA har medvetet och konsekvent underminerat världens samlade ansträngningar för att hantera klimatkrisen genom minskning av växthusgasutsläppen och påskyndandet av övergången till förnybar energi. USA vägrade att gå med i Kyoto-avtalet 1997. Att Donald Trump lämnade Paris klimatavtal 2015 var det senaste exemplet på detta flagranta åsidosättande av naturen, vetenskapen och framtiden.
På liknande sätt vägrar USA att ansluta sig till Internationella brottmålsdomstolen som utreder krigsbrott, USA bryter mot internationella lagar genom egenmäktiga invasioner och sanktioner och drar sig ur kärnvapenavtalet med Ryssland. Genom att prioritera vår militär framför diplomati, sänder USA meddelandet att ”allting går med våld” och gör det svårare att hitta lösningar på klimatkrisen och militära konflikter.

8. Massemigration orsakas av både klimatförändringar och konflikter, emigranterna möter ofta ett militariserat förtryck.
En rapport från World Bank Group 2018 uppskattar att klimatförändringseffekter i tre av världens tätast befolkade utvecklingsregioner – Afrika söder om Sahara, Sydasien och Latinamerika – kan leda till förflyttningar av mer än 140 miljoner människor före 2050, både inom och utanför ländernas gränser.
Miljoner migranter från Centralamerika, Afrika och Mellanöstern flyr redan från miljökatastrofer och konflikter. Vid den amerikanska gränsen är migranter inlåsta i burar och strandade i läger. På Medelhavet har tusentals flyktingar drunknat när de försökt ta sig över till Europa. Samtidigt tjänar vapenhandlarna enorma summor när de underhåller konflikterna i dessa regioner genom att sälja vapen och bygga interneringsanläggningar för att säkra skiljelinjer mot flyktingarna.

9.Militariserat statligt våld utövas mot samhällen som gör motstånd mot företagens miljöförstöring.
Folkgrupper som kämpar för att skydda sina områden och byar mot oljeborrar, gruvföretag, storboskapsfarmare, jordbruksföretag etc. möts ofta med statligt och paramilitärt våld. Man kan se det i Amazonas idag, ursprungsbefolkningen mördas för att de försöker stoppa avverkning och nedbränning av deras skogar. Man kan se det i Honduras, där aktivister som Berta Caceres har skjutits för att hon försökt rädda deras floder. Berta Caceres var miljöaktivist från Honduras som försökte stoppa ett dammbygge som skulle översvämma stora delar av deras marker, mördades 2016, dagen innan hon skulle fylla 43 år.

År 2018 fanns det 164 dokumenterade fall där miljöaktivister hade mördats i världen.

I USA möttes de inhemska befolkningsgrupper- som protesterade mot planerna på att bygga Keystone-oljeledningen i South Dakota– av polisen som anföll de obeväpnade demonstranterna med tårgas, bönsäckar och vattenkanoner som avsiktligt sattes igång när det var minusgrader. Regeringar runt om i världen utvidgar sina undantagstillståndslagar för att omfatta klimatrelaterade omvälvningar, det underlättar möjligheten att utöva repressalier mot miljöaktivister som har brännmärkts som ”eko-terrorister” och som har utsatts för upprorsbekämpande operationer.

10. Klimatförändringar och kärnvapen är båda existensiella hot mot planeten.

Katastrofiska klimatförändringar och kärnvapen är alldeles särskilda existentiella hot mot människans överlevnad. Skapandet av kärnvapen – och deras spridning – drevs på av global militarism, men kärnvapen erkänns sällan som ett hot mot livets framtid på denna planet.

Till och med ett mycket ”begränsat” kärnvapenkrig, som involverar mindre än 0,5 procent av världens kärnvapen, skulle vara tillräckligt för att orsaka katastrofala globala klimatstörningar och en världsomfattande hungersnöd, vilket skulle medföra att upp till 2 miljarder människor hamnar i riskzonen.

The Bulletin of Atomic Scientists har ställt sin ikoniska domedagsklocka på 2 minuter i midnatt, vilket visar det allvarliga behovet av ratificering av FN-konnentionen om ett förbud mot kärnvapen. Miljörörelsen och anti-kärnvapen-rörelsen måste arbeta hand i hand för att stoppa dessa hot mot planetens överlevnad.

För att få loss miljarder Pentagon dollar till investeringar av livsviktiga miljöprojekt och för att eliminera krigens miljöförstörelse måste folkrörelser placera ”slutkrig” högst upp på ”måste göra” -listan, för att vi ska få en fredlig planet som det går att leva på. (Slut Medea Benjamin).

Mer uppgifter om utsläpp.

USA:s energidepartement har raporterat att USA:s försvarsdepartement har producerat totalt 527 miljoner ton CO2-ekvivalent från 2010 till 2017, i genomsnitt cirka 66 miljoner ton per år under denna period, ungefär samma växthusgas utsläpp som om 14 miljoner personbilar som körts under ett år. Under 2001-2017 skedde totalt uppsläpp på I totalt 1212 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Under ett år är Pentagons utsläpp större än många mindre länder utsläpp av växthusgaser. De militära utsläppen från USA uppgick år 2017 till 59 miljoner ton (inklusive biogena utsläpp), mer än Finland, som släppte ut 47 miljoner ton, Sverige som släppte 50,8 miljoner ton, och Danmark som släppte ut 33,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Utförlig rapport.

Relaterat
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder

Föregående artikel5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism
Nästa artikelVem vill fortfarande ha dollar? I vart fall inte Kina
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

23 KOMMENTARER

 1. Den officiella svenska klimatrapporteringen har under de senaste åren visat att upptaget av koldioxid i brukad skog är omkring 42–44 miljoner ton per år, svensk skog eliminerar alltså nästan hela det svenska klimatutsläppet om 50 miljoner ton. Om detta faktum är det helt tyst, alla massmedia är knäpptysta inför fakta.

  Vi går före med vårt aktiva skogsbruk. Andra länder bör följa efter och plantera skog, vissa har redan börjat. Däremot bör vi inte följa miljöpartiets civilsationsfientliga nerläggingspolitik, den innebär att backa in i framtiden.

  • Tacksam för länk(ar). Frågan diskuterades på Folk och Freds konferens 10-11/1.

   Se här: https://folkochfred.wordpress.com/konferensen-folk-och-fred-i-januari-2021/ med fördraget ”Kriget mot naturen – det tärande naturbruket, kl. 10:00-11:30 (videolänk)
   • Skogen i människans tjänst – så mycket kol skulle kunna inlagras. Stig-Olof Holm, ekolog vid Umeå Universitet, Elena Martinez medlem i Skydda skogen och representant för End Ecocide Sweden.”

   Här föredragen också https://www.facebook.com/folkochfred/videos/809102702974183

   Läs också artiklar i nr 12 2020 i Folket i Bild Kulturfront samt denna länk https://fib.se/huvudet/skogen-i-tidskriften-folket-i-bild-kulturfront/

  • Nu är jag ingen expert på skogsbruk, men jag såg en film på TV där det hävdas att skogsbruket istället ökar på CO2 utsläppen. När ett träd tas ner slutar det ta upp CO2. Om veden förbränns släpper den ut mer CO2 än kol. Dubbel effekt således. Om hygget plöjs förstörs alla svampar och levande organismer i jorden och ännu mer CO2 släpps ut. Inte förrän ett nytt lika stort träd har vuxit upp igen, efter kanske 70 år blir CO2 ekvationen noll och så lång tid har vi antagligen inte på oss.

   • Anders Å
    Träd som huggs ner och används till exvis trähus och böcker lagras.
    Vid återväxt/plantering kommer ju sedan ytterligare koldioxid att lagras.

    • Vad som är viktigt är inte vad som redan är lagrat, utan balansen mellan vad som släpps ut nu och vad som absorberas nu. Växter förbrukar CO2 kontinuerligt. Sågar man ner dom slutar dom att förbruka CO2.

  • När det gäller upptaget av koldioxid är Sverige så dåligt att landet inte ens når botten på skalan. Visserligen planterar Sverige skog, men man sågar även ner den och det tar över 30 år för den att återväxa. De länder som leder stort när det gäller upptaget av koldioxid är Kina och Indien.
   https://cdni.rt.com/files/2019.02/original/5c62c309dda4c8425b8b45e1.png
   https://cdni.rt.com/files/2019.02/article/5c62c2acdda4c84a5b8b45e8.png
   Både Kina och Indien är allt grönare.
   Sedan när det gäller utsläpp talar vi om mänskliga aktivitet, och där står det i proportion till antalet människor och de aktiviteter dom utför.

   • Karl W
    ”När det gäller upptaget av koldioxid är Sverige så dåligt att landet inte ens når botten på skalan.”
    Betyder det att svenska träd släpper ut koldioxid?
    Jag glädjer mej åt att Indien och Kina blir grönare.

   • Sverige är i det närmaste CO2-neutralt med tanke på skogarnas storlek och det är obegripligt varför svenska politiker trots denna vetskap håller på med drakoniska ”klimatåtgärder” och pålagor för svenska folket!

    • Det betyder att växter i Sverige slutar att förbruka CO2 eftersom dom sågas ner, och det tar många år för dom att växa upp igen. Svensk växtlighet släpper alltså inte ut CO2 utan slutar förbruka den. Nyplanteringar finns knappas i Sverige.

     • Jo alla avverkningar ska enligt lag nyplanteras så där har du fel…Sedan att det finns skogsägare som ser lätt på det här är en annan sak! Men även om ett kalhygge inte nyplanteras med gran/tall så växer björkar snart upp på den avverkade platsen av sig själv och absorberar CO2.

     • Är det inte självklart att träd som sågas ned fortsätter att lagra koldioxid om det av dessa produceras trä- och cellulosaprodukter?
      Ett totalavverkat område är absolut inget sterilt område, utan fortsätter direkt att lagra koldioxid. Därav den omfattande röjnings- och gallringsverksamheten fram till nästkommande slutavvekning.

     • Benny Alla avverkningar skall nyplanteras, men det tar över trettio år för dom att växa upp till den skog som avverkades.

     • Gunnar Andersson levande skog och växter förbrukar CO2, inte lagrar den. Det är samma sak som människor och djur förbruka syre, inte lagrar den. Döda växter förbrukar ingen CO2. Genom att brännas skapar kol, Carbon, C – grupp 14 period 2 i periodiska systemet, CO2, koldioxid, genom att oxideras. Det sker alltså ingen lagring i ordets rätta bemärkelse utan det är bara en populär beskrivning av två helt olika processer, förbrukning och generering.

 2. https://bioenergitidningen.se/skogsbransle/skogens-klimatnytta-nara-dubbelt-sa-stor-som-alla-svenska-utslapp-av-klimatgaser

  https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/trycksaker/2019/det-svenska-skogsbrukets-klimatpaverkan/

  https://news.cision.com/se/danske-bank-sverige/r/skogens-klimatnytta-storre-an-det-svenska-co2-utslappet,c3129609

  Motsvarande uppgifter finns hos Naturvårdsverket, miljöpartiet har inte helt lyckats döda forskning och data som underminerar deras agenda. Ju längre det får sitta i regering desto djupare gräver deras kolonn in sig i djupa staten, och desto svårare blir de att bli av med. Den naturromantiska och civilisationsfientliga traditionen från Rousseau lever och har hälsan, på samhällets bekostnad.

 3. Intressant Joel. Min egen insikt om Miljöpartiets miljövidrighet kom tidigare, då inte ens invandringen var på tapeten, förutom lite BSS propaganda som jag inte ens märkte.

  Nej. Insikten om miljövidrigheten kom när karriärister i partiets högerfalang hade övertygat den naiva skocken får att ta bort utträdeskravet ur EU. Jag fick då som ekologiskt hållbar socialist i MP spykänslor, inte enbart för katastrofen för miljöns skull, men även inför insikten om att de ville skapa ojämlikhet, vilken skapar höjd mordfrekvens enligt vetenskapliga metastudier.

  Alla människor som stöder Miljöpartiet idag är inte enbart klandervärda, för det kan väl alla vara ibland, men miljöpartisterna som styr det partiet har ofta varit klandervärda i tre decennier.

  Som lök på laxen har dessa s.k. ”miljöpartister”, tillsammans med fulmedierna och högern, drivit på V och S att bli för både massinvandring och mångkultur medelst tillväxt-argument, men det finns naturligtvis inget miljövänligt med en accelererande mängd människor i ett arktiskt klimat, heller inget medmänskligt med att ta emot horder av icke-flyktingar och icke-barn som saknar asylskäl, när de pengarna kunde gå till riktiga flyktingar och riktiga barn som istället borde skyddas från extrem islamism och få en fristad i Sverige. MP har bestulit dem från den fristaden och nu fruktar de ofta för sina liv här i Sverige. Acceptansen av mångkulturen är exakt det som gör att flickor flyger från balkongerna när de blir kära i en svensk kille, eller att barn får delar av genitalierna bortskurna. Vidrigt av MP att skapa detta.

  Den höga arbetslöshet, som EU-racet medför, bidrar dessutom till segregering, alienation och rasisiska känslor, både hos infödda och invandrade, när de tvingas kämpa mot varann med sänkta löner i detta EU-race mot bottnen, istället för att dela solidariskt på jobben. Facken hjälper inte heller till. Det är bisarrt.

  MP påstår hycklande att de är emot rasism, men de skapar den ihop med de andra i den hycklande högern. Mig kan de inte lura. Jag kom på deras hyckel tidigare än de allra flesta. Vi är många f.d. miljöpartister som hoppas att de åker ur.

  • Det var Fredrik Reinfeldts regering som deltog i förstörelsen av Libyen och Syrien och som sedan öppnade gränserna (”öppna era hjärtan!”).
   Löven fick lov att förvalta eländet bäst han kunde, i minoritetsministärer.

   Nog finns det skäl att hänga miljöpartisterna, men inte för att de har blivit Fredrik Reinfeldts städgumma och högerns gisslan.

 4. En enkel klassanalys på mp visar ett kvinnligt borgerligt parti som föraktar arbetare och hatar män. Det berättar de själva högt och tydligt.

 5. Noterar att Thunberg och hennes organisation nu går tvärtemot etablissemangets globalistiska narrativ och att det var just det etablissemanget som lyfte upp henne en gång i tiden, sannolikt i syfte att skrämma folket med klimathotet och få dem att acceptera försämringar, allt medan etablissemanget självt ökar sin rikedom och flyger privata jetflygplan och förstaklass.

  Thunberg förtjänar verkligen beröm. Jag verkar ha haft rätt i min känsla om hennes karaktär i min meditation. Etablissemanget kan inte köpa henne, men nu när hon inte längre marscherar i globalistisk takt så förväntar jag mig att de kommer börja mörka henne i sina medier.

  Kommer hon lägga ned det globalistiska fokuset och börja fokusera mer på lokal ekologisk hållbarhet, beredskap, världsfred och social rättvisa i världen? Jo. Det tror jag nog. Skulle bli förvånad om hon skulle bita sig kvar i globalisternas narrativ, men man vet aldrig.

  Indoktrinering, bekräftelsefördomar och gruppolarisering kan ibland ha ett oerhört tryck på människors förstånd. Meditation i enskildhet har potential att befria oss, men det innebär alltid kognitiv dissonans att komma ut ur den globalistiska media-inducerade masshysterin.

  • Hm, i Norrland skulle man nog knappast kalla det ingen snökaos! Men Sverige är avlångt och här i söder hade vi ca 8-10cm snö när det var som kallast i 3-4 veckor! Sen försvann den fort. Vem bryr sig om SVT:s ”klimatrapporter”? Hur vet man att det var den varmaste vintern/hösten någonsin i Europa? Under medeltiden var det betydligt varmare i Europa vilket man kan utläsa av krönikor som skrevs! Klimatbedrägeriet rullar på trots att allt tyder på ett kallare klimat kommer! Läs mer om detta på klimatsans och klimatupplysningen där klimatskojet avslöjas!

 6. Därför behöver Europa nya kärnkraftverk..
  Atomrenässans i Europa. Kärnkraftverk är det mest pålitliga sättet att få energi idag.
  Hälso-, miljö- och säkerhetsfördelarna med kärnenergi är dåligt förstådda och missförstås jämfört med andra typer av produktion. Kärnenergi är en bra lösning för att bekämpa klimatförändringarna.
  Efter olyckan vid det japanska kärnkraftverket ”Fukushima-1” i mars 2011 svepte ”post-Fukushima” -syndromet nästan hela världen, och vissa europeiska länder meddelade att de avvisade kärnenergi.
  Tyskland var bland ”refuseniks”. 11 kärnkraftverk har redan stängts här, och de återstående sex planeras stängas till 2022.Vissa EU-stater ansåg då Berlins kärnkraftspolitik som ”hysterisk”.
  På grund av stängningen av kärnkraftverket började Tyskland bränna mer kol. Detta resulterade i ytterligare utsläpp av tiotals miljoner ton koldioxid, som förorenade atmosfären med partiklar och svaveldioxid, vilket orsakade ytterligare 1 100 dödsfall per år på grund av andnings- och hjärt-kärlsjukdomar. Ekonomer uppskattar att den för tidiga stängningen av kärnkraftverket kommer att kosta tyskarna 12 miljarder dollar per år, främst på grund av ökad dödlighet.
  Frankrike har nyligen bett Europeiska kommissionen att erkänna kärnkraftverk som ”grön” energi. I mars franska presidenten Emmanuel Macrontillsammans med ledarna för länderna i Östeuropa undertecknade han ett brev där han uppmanade EG att inkludera kärnkraftverk i den ekologiska taxonomin. Frankrike är en av de största exportörerna av el till EU. För närvarande har Frankrike 58 kärnreaktorer.
  Polen, har åtagit sig att utveckla alternativa energikällor för att uppnå EU: s klimatmål. Under tiden genereras idag 70% av landets energi av koleldade kraftverk, vilket gör detta land till ett av de största luftföroreningarna i Europa. Polen planerar att bygga två kärnkraftverk och lansera den första kraftenheten 2033.
  Estland gör sig beroende av leveransen av el från EU, men detta är, som de fruktar i Tallinn, en opålitlig väg. En arbetsgrupp för kärnenergi kommer att träffas för första gången i Tallinn i maj, och den estniska regeringen kommer att överväga frågan om att bygga ett kärnkraftverk. Kärnkraftverket på 300 megawatt förväntas tillgodose 20% av Estlands dagliga elbehov.
  Det finns två kärnkraftverk i Tjeckien. Frågan om tidig nedläggning av NPP: erna i Dukovany och Temelin är definitivt inte på dagordningen i Tjeckien. Landet är en av de största förespråkarna för kärnenergi i Europa.
  Glöm inte att det moderna samhället behöver en stabil elförsörjning. Och atomenergi är perfekt för detta ändamål. Sol- och vindenergi är instabil, den kan bara erhållas 10-30% av tiden när solen skiner tillräckligt och vinden blåser. Och sjukhus, hem, städer och fabriker behöver energi hela tiden. Och medan batterierna har förbättrats avsevärt nyligen, är de inte lika effektiva som elnätet. Internationella energibyrån (IEA) betonar vikten av att ha tillförlitliga typer av basbelastning.
  https://ukraina.ru/exclusive/20210421/1031190122.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here