Anmälan av ett program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland och programserien i sin helhet för brott mot kravet på opartiskhet

33
1755

Källa: https://www.synapze.se/2023/03/23/anmalan-av-ett-program-i-serien-radiokorrespondenterna-ryssland-och-programserien-i-sin-helhet-for-brott-mot-kravet-pa-opartiskhet/


Redaktören:
Artikeln publiceras med godkännande av författaren Lars Drake. Anmälan har enligt honom skett till Granskningsnämnden, vilken sedan 2016 har namnet ”Myndigheten för press, radio och tv.”

Lars Drake

Inledning

Det näst senaste programmet är ett av många exempel på bristande opartiskhet i Sveriges Radio om Ryssland och kriget i Ukraina. Rubriken är ”Därför har Putin kört fast i östra Ukraina”. Längre ner behandlas några aspekter på programserien baserat på de senaste 20 inslagen.[i]

Programledaren Fredrik Wadström och de tre som intervjuats har i stort sett samma syn. Redan detta borde ifrågasättas. De som intervjuas är ” Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, som undervisar på Försvarshögskolan. Sveriges Radios Rysslandskorrespondent Maria Persson Löfgren.” Dessa fyra personer har redan tidigare getts stort utrymme i SR och SVT i program där deras uttalanden inte ifrågasatts. De är alla kända för att sprida en ensidig syn på vad som sker i Ryssland och dess politiska lednings avsikter och agerande.

Det anmälda programmet

Att det går dåligt för Ryssland tas för givet i programmet och det visas genom att Ryssland inte tagit så mycket terräng sedan den tidiga fasen av kriget. Fronten rör sig inte så fort. Den ryska avsikten påstås vara att ockupera hela Ukraina vilket inte är korrekt. De ryska målen är att se till att Ukraina är militärt sett neutralt, avväpna Ukraina och ta de östliga och södra länen. En sådan beskrivning är mer i linje med vad Rysslands president sa i sitt tal morgonen när Ryssland anföll den 24/2 2022. Ryssland har lyckats att kraftigt minska den ukrainska arméns kapacitet och ta och behålla huvuddelen av de östliga och södra delarna. Det betyder att Ryssland uppnår sina mål om än med flera misstag i början av kriget och med låg hastighet.

Det var dålig planering i början, men den var inte helt fel. Invasionen ledde till fredsförhandling, men den processen avbröts på initiativ från UK och USA. USA hade signalerat att de inte skulle delta på Ukrainas sida i det förväntade kriget. Stöd ekonomiskt, politiskt, utbildning av soldater, militärt material och informationsmässigt blev betydligt mer omfattande än de flesta kunde ana. Tillbakadragandet från Kharkivområdet och Khersonområdet väster om den väl fungerande gränslinjen Dnjepr kan ses som en smart taktik snarare om en militär förlust.

Min argumentation visar inte någon absolut sanning utan att det finns väldigt mycket motargument till det som framförts i det anmälda programmet eller i tidigare program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland, men som på grund av partiskhet inte ges det utrymme det förtjänar.

Svaret på frågan om ”varför har Ryssland kört fast i Östra Ukraina”  var t.ex. ”… ­för att de inte är tillräckligt bra för att göra något annat ” – lite som att säga att de är dåliga för att de är dåliga. Ett annat svar var ” … motståndet har visat sig för hårt och allt det här om att dom inte har tillräckligt med artilleri ….. dom skickar dom som är nymobiliserade längst fram till en säker död”. I västmedier har det i flera månader talats om brist på ammunition, men det har ännu inte visats vara korrekt. En av de faktorer som varit avgörande i kriget är tvärtom att Ryssland har haft ett kraftigt övertag när det gäller artilleri. Det har gjort att många ukrainska soldater stupat innan de ens sett en rysk soldat eller avlossat ett enda skott. Långsam framflyttning av fronten tyder inte på att Ryssland skickar fram vågor av soldater som dör i stor mängd. Inte heller det om att det är just de nymobiliserade som sätts in längst fram är korrekt. Det mesta tyder på att uttalandet bygger på vad den ukrainska sidan påstått.

Det talas i programmet om att det ”kommit uppgifter om” och att det ”rapporterats” om vad som förkommit i striderna i östra Ukraina, men det sägs inte vem avsändaren är. Det är viktigt eftersom båda sidor har ett intresse av att ge sin bild. Den egna sidans framgångar och den andra sidans tillkortakommanden överdrivs. I programmet nämns att det kommit flera mobilfilmer där ryska soldater klagar på villkoren vid fronten. Det uppmärksammas däremot inte att det finns flera liknande inspelningar från soldater på den ukrainska sidan.

Jacques Baud

Experter som Douglas Macgregor, en överste med stridserfarenhet i Irak och rådgivare i Pentagon, Scott Ritter, vapeninspektör, Jacques Baud överste som arbetat för såväl NATO som FN bl.a. i Ukraina, och Brian Berletic, marinkåren, har sammanfattat läget och de ger en helt annan bild än `de fyra`. Här är ett av väldigt många talande exempel på hur läget är i Ukraina. Det publicerades i Washington Post några dagar innan det aktuella programmet sändes. [ii]

En av många ensidiga kommentarer i programmet är, ” i den ryska propagandan och så så går det ganska bra”, men `de fyra´ verkar inte inse att den bild de ger – att det går bra för den sida de håller på – också är just är propaganda (för Ukraina, USA, EU ….). Det är väl för mycket begärt av de fyra, men de som är ansvariga inom SR borde kanske tänka över detta.

Om den ryska propagandan sägs bl.a. att ”relativt tidigt så är det inte längre Ukraina som är nån krigförande part utan Ukraina blev då en marionett för västs krig”. Det som inte nämns i Radiokorrespondenterna Rysslands sändningar är att det ´relativt tidigt` (21/3 2022) klargjordes av fd CIA-chefen och Secretary of Defense, Leon Panetta, att kriget i Ukraina är just ett proxykrig. Är höken Panetta en av RT:s talespersoner?

Leon Panetta

En fråga som diskuteras i programmet är den strategiska betydelsen av Bachmut. Tidigare har det varit vanligt i västlig press att peka på dess betydelse. Det är en av de viktigaste delarna av de försvarsanläggningar som byggdes upp under tiden efter 2014. Det är även beläget på östra sidan om ett betydligt högre område som innebär att om de ryska styrkorna tar detta område får de fördelar vid attacker mot de lägre områden som finns på den västra sidan om dessa höga områden, dvs. Kramatorsk och Slavjansk. Det har ju t.o.m. V. Zelenski sagt (i programmet sägs lite svepande om frågan om ev strategisk betydelse: ”det finns dom som säger”) som motiv till att inte dra tillbaka trupperna ur ett hopplöst läge. I programmet görs bedömningen att slaget om Bachmut främst är en symbolisk kamp. Ståndpunkten är förståelig om Bachmut är på väg att falla OCH syftet är att förringa ukrainska förluster och ryska framgångar. Hur det ställer sig sakligt är något helt annat. Några exempel på beskrivningar av vad som sker vid fronten i östra Ukraina finns i dessa länkar. [iii]

Det andra huvudargumentet för att det går dåligt för Ryssland är det stora antalet döda ryska soldater. Paasikivi påstår att Ryssland har förlorat 100 000-200 000 i döda och skadade. Vad grundar han det på? Det verkar vara från den ukrainska sidan, men att ta ena sidans påståenden är i bästa fall naivt. Uppgiften kommer inte från Ryssland som borde veta – men har intresse av att underskatta egna förluster. Den kommer inte heller från oberoende bedömare jag har tillgång till. Samtidigt hävdar Paasikivi att Ukraina också har haft stora förluster om än inte lika stora, men att vi inte vet hur många eftersom det är hemliga uppgifter. Generellt bör uppgifter från Ryssland, Ukraina och de länder som helhjärtat sluter upp bakom ena eller andra sidan ifrågasättas. Paasikivi avstår från att redovisa allmänt spridda uppgifter om ukrainska förluster, men presenterar uppgifter om ryska förluster som med stor sannolikhet är felaktiga.

Ibland kommer det ut uppgifter som inte var avsedda för spridning. Ursula von der Leyen försa sig när hon hävdade att fler än 100 000 ukrainska soldater dött (det var inte fel, men så fick man inte säga så det togs bort från hennes sida). Läckta uppgifter från Mossad, som brukar vara välinformerade, pekar på 157 000 döda ukrainska soldater och 18 480 döda ryska soldater. [iv] Detta har tagits upp av ett flertal aktörer, men har SR eller SVT granskat uppgifterna? 18 480 döda ryska soldater ligger inte i närheten av de siffror som Paasikivi presenterade. Motsvarande gäller relationen mellan ukrainska och ryska förluster. Överste Douglas Macgregor hävdar nu i mars 2023 att minst 200 000 ukrainska soldater har dött. [v]

Jag rekommenderar Radiokorrespondenterna Ryssland att systematiskt gå igenom de skattningar för antal dödade och skadade som kommit från olika aktörer. Gör en bedömning av vilken roll dessa aktörer, om någon, har i konflikten. Vilket underlag och vilka metoder har de redovisat och vilken allmän trovärdighet har de? Det är sannolikt att de då modifierar sina uttalanden.

I sin iver att ge en negativ bild av vad Ryssland vill hänvisade de i programmet till vad parlamentsledamoten Andrej Gorolof ska ha sagt. Han ”krävde att Ukraina skulle utplånas som land”. Det finns ett kort utdrag av en inspelning av vad han har sagt (på ryska). En översättning visar att ordet ”land” inte nämns utan ”projektet Ukraina” och det är oklart vad det syftar på. I uttalandet finns inte heller ordet ”utplåna” med. Uttalandet kan tolkas på flera sätt och inget av dem är i linje med den officiella ryska ståndpunkten (i så fall skulle de ha varit mer lämpligt att citera Putin eller Lavrov).

Det finns ett flertal experter i väst som ger en helt annan bild än den som SR och SVT sprider. Hur ofta får sådana personers syn framföras i SR:s program? Mina källor är folk som arbetat för en eller flera av USA, NATO och FN. De är väl meriterade experter som har erfarenhet av konflikter mellan öst och väst. Det finns ett stort antal sådana, presidentrådgivaren (avseende Sovjetunionen) inom CIA Ray MacGovern, professorn John Mearsheimer geopolitik, professorn i militär strategi vid militärhögskolor i USA Michael Vlahos och en av världens mest kända ekonomer professor Jeffrey Sachs. Vidare kan Macgregor, Ritter och Baud nämnas igen. Dessa har en helt annan syn på konfliktens bakgrund och utveckling än den som basuneras ut från Ukraina, USA och EU och upprepas av svenska ”experter”, medier och politiker. De nämnda personerna är pensionerade – det underlättar om man vill kunna tala fritt. De som är anställda får inte på något avgörande sätt offentligt kritisera den syn deras arbetsgivare har. Finns det någon vettig person som tror att alla dessa experter inom relevanta områden i västliga länder är ”Putinister” som inte behöver tas på allvar?

John Mearsheimer. Bild Wikipedia.

Professor John Mearsheimer har åtminstone de senaste åtta åren visat att USA/NATO har agerat på ett sätt som lagt grunden för den ryska invasionen och att de därmed har ett ansvar för det som skett och sker i Ukraina. Han har inte försvarat Ryssland, men han har klargjort vilka mekanismer som gett upphov till dagens händelser. Mearsheimer ses av många som den globalt mest meriterade i den realistiska skolan inom området geopolitik och är därmed svår att avfärda. [vi]

Här i länken finns det en intervju av Douglas Macgregor som gjorts av den norske professorn Glenn Diesen där den analytiska nivån ligger skyhögt över det som normalt presenteras i svenska medier – och i synnerhet av Radiokorrespondenterna Ryssland. [vii]

De fyra som framträder i programmet framstår som mer ensidiga än kompetenta. Om detta tydligt partiska program är ett olycksfall i arbetet kunde det kanske ursäktas, men det är ­ju snarare norm än undantag bland Radiokorrespondenterna Rysslands många bidrag. Den ensidiga bilden som ges av SR, SVT och svensk press är en form av självbedrägeri. Uppvaknandet kan bli smärtsamt. Kommer svenska medier att komma ur den västliga propagandabubblan sist av alla västländers medier? Bidrar Radiokorrespondenterna Ryssland och övriga SR och SVT till att öka förtroendet för svenska medier – eller kan det vara tvärt om? [viii]

Programserien i sin helhet

Rubrikerna för de senaste 20 programmen som SR listat under rubriken Radiokorrespondenterna Ryssland finns här nedan och det visar på en uppenbar partiskhet (senaste först):

Förekomst av några namn i rubriker för de 20 programmen är som synes: Putin 12 Ryssland 3 och Ukraina 4 (plus Podden Ukraina 2)

Det är ett tecken på att det handlar om hets mot den ryske presidenten, Vladimir Putin. De sju första programmen hade Putin i rubriken (sen blev det väl för enformigt t.o.m. för dem som står bakom programserien). Det frekventa användandet av ”Putin” i rubrikerna funkar nog bra om syftet är att ge en bild av en ondskefull despot som agerar irrationellt i stället för att försöka förstå vad som ligger bakom den geopolitiska konflikt som pågår. Piska upp en antirysk stämning verkar vara en del av syftet. Det är uppenbart att rubrikerna sammantagna signalerar en negativ attityd till Ryssland. Det finns inte ens en antydan till opartiskhet.

Medverkande i de listade 20 programmen ledda av Fredrik Wadström:

Maria Persson Löfgren, Sveriges Radios Rysslandskorrespondent (11 ggr)

Johanna Melén, tidigare Rysslandskorrespondent (9)

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan (6)

Stefan Ingvarsson, centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska Institutet (4)

Lubna El-Shanti, korrespondent i Ukraina (4)

Gudrun Persson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut (3)

Jakob Hedenskog, Utrikespolitiska Institutet (3)

Per Enerud, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar (2)

Peter Lidén, överstelöjtnant vid Försvarshögskolan (2)

Ytterligare 7 personer har deltagit i ett program varav två kända kan nämnas. Martin Kragh som presenteras som forskare, men inte att han är knuten till Utrikespolitiska institutetet och känd för en artikel som blev hårt kritiserad för låg vetenskaplig kvalité 2017. Anna Wieslander som presenteras som Nordeuropachef för Atlantic Council (en av USA:s viktigaste ”tankesmedjor” som verkar för en värld ledd av USA). Att hon haft hög position inom vapentillverkaren SAAB finns inte med i presentationen.

Jag har inte lyckats se att någon av de 18 deltagarna eller programledaren har en positiv inställning till Ryssland eller som har en negativ inställning till USA/NATO som är så djupt involverade i upptakten och genomförandet av kriget i Ukraina. Det handlar inte om att de ska vara positiva till kriget utan om att de inser att USA m.fl. Västländer bidragit till den situation som orsakade kriget och/eller att utvecklingen i kriget inte är som det mer eller mindre oemotsagt presenterats i programmen.

Av deltagarna är 6 av 18 kopplade till en svensk myndighet varav 2 till ett universitet/högskola. Dessutom är 3 av 18 kopplade till en organisation, Utrikespolitiska Institutet, som huvudsakligen är statsfinansierad. Av de 18 deltagarna är 5 kopplade till SR/SVT. Det innebär sammantaget ett betydande beroende. De som är anställda av en myndighet, utom universitet/högskola, kan/får inte säga något som på ett betydande sätt avviker från vad deras myndighet deklarerat.

Det skulle minska ensidigheten om någon inbjöds att säga mot dumheter som att kriget redan från början var ”fullskaligt”. Det finns många motbilder som borde ha ventilerats. Sammanhållning i Väst har betonats, men det talas mindre om att en stor majoritet av världens länder inte deltar i sanktionerna mot Ryssland. Ukraina har beskrivits som en demokrati och Ryssland som en diktatur. Det faktum att 18 politiska partier har förbjudits i Ukraina (dock inte Zelenskis eller något högerextremt parti) och mycket annat tyder på att den bilden inte stämmer. Kriget påstås ha börjat 2014 med rysk aggression. Att det faktiskt genomfördes en statskupp mot en demokratiskt vald president med hjälp av beväpnade högerextrema grupper och där det avgörande beslutet i Radan togs i strid med gällande konstitution borde vara en viktig sak att behandla – på ett seriöst sätt. Att det går mycket dåligt för den ukrainska armén borde inte döljas – det blir svårt att ta konsekvensen när verkligheten kryper fram.

SR eller SVT har aldrig haft en på motsvarande sätt ensidig grupp mot USA eller USA:s krig. Kritik mot USA har framförts, men har inte fått stå oemotsagt. I krig efter 1945 där USA varit en huvudaktör har 20-30 miljoner människor dött. Det är betydligt värre än det Ryssland (eller Sovjetunionen) gjort och det gäller oberoende av startår efter andra världskriget fram till idag. [ix]


[i] Därför har Putin kört fast i östra Ukraina 16 mars 2023 – Radiokorrespondenterna Ryssland | Sveriges Radio

[ii] Ukraine short of skilled troops and ammunition as losses and pessimism grow – The Washington Post

[iii] The Russians have destroyed THREE UKRAINIAN ARMIES – YouTube,

Ukraine sends all its reserves to Bakhmut. Military Summary And Analysis 2023.03.18 – YouTube,

Avdeevka Encirclement + US Prepares Ukraine for ”Last Chance” Offensive, Surging Ammunition – YouTube

[iv] Mossad Leaks The REAL Ukraine- Russia Casualty Numbers. It’s Grim For Ukraine – YouTube

[v] https://www.youtube.com/watch?v=fyrjj1K906k

[vi] PROFESSOR JOHN MEARSHEIMER THE CRISIS IN UKRAINE – Bing video

[vii] Den kommende stormen, USAs begrensede ressurser og Ukrainas kollaps – steigan.no

[viii] Inte bara SVT borde skämmas – om svenska medier, Ryssland och Ukraina – Synapze

[ix] U.S. Regime Has Killed 20-30 Million People Since World War II – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization

Föregående artikelIsraels ockupation måste få konsekvenser!
Nästa artikelHemskt uttalande av Rysslands ambassadör – eller hur?

33 KOMMENTARER

 1. Propaganda är bara effektivt om du inte inser att det är propaganda, och teknokrater har upptäckt hur man kan maskera det som sanning.
  JOHN & NISHA WHITEHEAD VIA THE RUTHERFORD INSTITUTE 30 MARS 2023.
  Regeringen skapar masshysteri för tillstånd av aldrig sinande kris.

  Sinnekontroll: Teknokrater definierade teknokrati på 1930-talet som ”vetenskapen om social ingenjörskonst”.
  Den så kallade vetenskapen har avancerat snabbt med expansionen av andra vetenskaper, till en punkt av total dominans. Propaganda är bara effektivt om du inte inser att det är propaganda, och teknokrater har upptäckt hur man kan maskera det som sanning.

  “Det här landet (USA) har haft ett rikstäckande nervsammanbrott sedan 9/11. En nation av människor bröt plötsligt, marknadsekonomin går åt helvete och de hotas på alla sidor av en okänd, olycksbådande fiende. Men jag tror inte att rädsla är ett särskilt effektivt sätt att hantera saker – att svara på verkligheten. Rädsla är bara ett annat ord för okunnighet.” —Hunter S. Thompson, gonzojournalist

  Vi har blivit försökskaniner i ett hänsynslöst beräknat, noggrant orkestrerat, kyligt kallblodigt experiment i hur man kan kontrollera en befolkning och föra fram en politisk agenda utan större motstånd från medborgarna. Detta är sinneskontroll i sin mest olyckliga form.
  Med alarmerande regelbundenhet utsätts nationen för en ström av våld som terroriserar allmänheten, destabiliserar landet och ger regeringen större motiveringar att slå ner, låsa ner och införa ännu mer auktoritär politik för den så kallade nationella skull. säkerhet utan många invändningar från medborgarna.
  https://www.technocracy.news/government-foments-mass-hysteria-for-state-of-never-ending-crisis/

  • @Ivan 31 mars, 2023 At 09:29
   ”bara effektivt om du inte inser att det är propaganda”
   Glöm inte Josef Goebbels.

   1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”– Josef Goebbels
   2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”– Josef Goebbels
   3. ”Den mest lysande propaganda tekniken kommer inte att ge någon framgång om inte en grundläggande princip hela tiden hålls i åtanke – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.”– Josef Goebbels
   4. ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.” – Josef Goebbels.

   “Föreställ er pressen som ett gigantiskt piano, på vilket regimen kan spela.”

 2. Tack så mycket för din fantastiska genomgång och anmälan av dessa program som sprider obehag, russofobi och Putinhat.

 3. Vad vill Ryssland med sitt angrepp på Ukraina? Rysslands mål i kriget mot Ukraina definieras av väst och regeringen Zelenskij utan vidare som ett försök att avsätta regeringen och göra Ukraina till en rysk lydstat. Men det motsägs av uttalanden från Putin som säger att invasionen i Ukraina enbart syftar till att undsätta de sydostliga rysktalande provinserna Donetsk och Luhansk som är utsatta för ett väpnat offensivt angrepp av regeringen i Kiev, i ett läge där regeringen utökade sin militära offensiv mot de oppositionella provinserna. Någon avsikt att byta landets regering finns inte.
  Det är bara Ukrainas ”vänner” i väst som har intresse av att eskalera konflikten och nu vill förlänga den genom att förbjuda Ukraina att fredsförhandla.

 4. Så då SVT inte vill ta in just era experter/konspirationsteoretiker så ska programmet anmälas, visst lycka till. Ska ni inte anmäla läkar program härnäst dom har ju inte med
  varken vaccinskeptiker eller förespråkare för Kinesisk naturmedicin. Eller varför bjuder inte SVT in Svensk koreanska föreningen för att ge sin bild om hur förträffligt Nordkorea är, väldigt ensidigt.
  Det var en dokumentär för ett tag sen om förintelsen, varför hade dom inte med några förintelseförnekare.

  Ni har hittat ett par stycken som håller med er, vilket automatiskt gör dessa män Ritter Macgregor ex till dom största experterna som aldrig har fel och allt dom säger är sanningen själv. Samma namn varenda gång, börjar man titta efter visar det sig snart att är dom inte gamla RT talking heads så är dom rent ut sagt galna.
  Sen för att bortförklara sånt som är uppenbart Ex Ryssland begår inga krigsbrott, dom använder inte gammalt materiel så uppfinner ni gigantiska konspirationer där CIA styr var enda tidning och varje nyhetssändning. Var enda akademiker som inte delar er syn CIA och förbannad lögn, varje undersökning som inte delar er verklighet CIA igen.

  Dom behöver inte bjuda in nån expert räcker med nån som kan göra en variant på.
  Allt går enligt planen för Ryssland nu är det snart slut med (tittar pappren vad gäller denna vecka) Nazist/narkomanen/satanist/bög regimen i Kiev.
  Dom Ryska soldaterna med sina överlägsna vapen vill inte skada befolkningen så dom hjälper mest till med hushållssysslor Ex planterar rabatter.
  Dom Ukrainska soldaterna blir dödade av Nato soldater för dom vill egentligen inte slåss emot Ryssarna som inte alls har invaderat deras land för Ukraina är inget riktigt land.
  Alla Himars system blir förstörda så fort dom kommer in i Ukraina, dessutom är dom värdelösa precis som allt annat ifrån väst. Dom Ryska vapnen däremot är fantastiska och helt nya och det finns hur mycket som helst av allt.
  Kommer det bilder/vittnesmål ligger CIA bakom allt fungerar inte det är det Soros/Israel som gäller.
  Konstigt att dom inte vill ha med den experten.

  • ”Robert” I ett kommentars-fält till en artikel uttrycker du dig väldigt negativt om allt möjligt och du skriver kategoriskt utan
   stöd i verkligheten, t.ex. ang. experter: ”… som aldrig har fel och allt dom säger är sanningen själv.” Det finns inget i artikeln som ger grund för dylika utfall. Jag listade 8 personer i Väst, främst USA som har haft viktiga positioner inom militär och informationsområdena. Jag kan ge en betydligt längre lista inklusive reportrar som rapporterat från Donbas som inte blir publicerade i Väst, men Ritter och MacGregor kommer ofta upp just för att de uttalat sig ofta under de senaste månaderna och de har fått bred spridning. Brian Berletic som har bloggen The New Atlas var så vitt jag vet först med en ingående analys av kapaciteten i USA att producera ammunition för bl.a. artilleri som inte var i närheten av åtgången i Ukrainas armé. Han punkterade påståendena om att Ryssland har brist på ammunition när det faktiskt är den andra sidan som har de största problemen på det området. Dessa påståenden har spritts om och om igen av bl.a. Paasikivi. Ditt inlägg är laddat med denna typ av löjliga överdrifter som inte har med min artikel att göra: ”Alla Himars system blir förstörda så fort dom kommer in i Ukraina, dessutom är dom värdelösa precis som allt annat ifrån väst. Dom Ryska vapnen däremot är fantastiska och helt nya och det finns hur mycket som helst av allt.”
   Min text är betydligt mer nyanserad: ”Min argumentation visar inte någon absolut sanning utan att det finns väldigt mycket motargument till det som framförts i det anmälda programmet eller i tidigare program i serien Radiokorrespondenterna Ryssland, men som på grund av partiskhet inte ges det utrymme det förtjänar.”

   Kom gärna med kritik mot det som faktiskt står i artikeln.

   • Det enda syftet med din artikel är att misskreditera de experter som säger sånt du inte håller med om. Du använder vartenda litet knep alltifrån guilt by association till vart dom tidigare arbetade som argument.
    De experter du håller med framställs som däremot som oberoende och kvalificerade även dom som arbetarar för Ex RT.
    Vi kan ta det här som exempel. Paasikivi säger att Ryssland förlorat 100000 soldater du frågar, vart har han fått det ifrån. Det vet jag inte med den siffran nämns inte bara av honom. Sen kriver du Mossad som brukar vara välinformerade säger 18 480 döda ryska soldater. Till och börja med talar Mossad sanning nu? Gå till vilken militär du vill och fråga vem som generellt sett förlorar mest soldater den attackerade eller försvande sidan.
    Om det nu går så bra för Ryssland varför ha en icke populär mobilisering? Varför skicka fångar till fronten? Din beskrivning går ju inte riktigt ihop.

    • Med experter menar du Paasikivi, Kragh och dylik väl, @Robert?
     Dessa har visat sig var bluffmakare än experter. Alla deras utsagor om Ryssland har slagit slint- Men de är konsekventa i det det kan man inte ta ifrån de.

    • Robert,
     Skicka fångar till fronten är inte Kremls idé.
     Det är en entreprenörs idé som kommer från en rysk oligark och företagare som startat en privat armé eller paramilitär grupp som han i patriotisk anda erbjuder ryska staten.
     Gruppen har namnet Wagner.
     Idén har visat sig vara mycket framgångsrik då resurser kan fördelas på ett sätt som fordrar mindre hänsyn vilket är behövligt för en offensiv armé.

     Ryssland är mästare på att kopiera och själva idén är troligtvis hämtad från USA där man sedan länge haft olika privatarméer registrerade som ”säkerhetsföretag”.
     Troligtvis finns även sådana grupper inom UAF på fiendesidan.

     Jag står upp för global rättvisa och i den kampen är kanske Ryssland den viktigaste komponenten.
     Vill i sammanhanget understryka jag inte är någon kommunist även om jag har full respekt för ideologin och vad den åstadkommit i sin positiva mening.

     Jag är inte för kommunism men utan kommunism hade världen varit fattigare och mer orättvis.

     • Mitt svar var till Lars som påstod att Ukraina förlorat 200000 soldater och Ryssland 18000. Jag ifrågasatte varför man då skickar fångar och genomför mobilisering.

      Men nu tar vi vad du skriver istället. Vems idé det var att skicka fångar till fronten spelar mindre roll, Wagner gör det med regeringens godkännande.
      ”Idén har visat sig vara mycket framgångsrik” har den? Är det därför ingen annan (i modern tid) använder sig utav fångar som soldater?
      Jag har ärligt talat svårt att tro att skicka outbildade kriminella till fronten gör mycket väldigt mycket nytta. Soldater behöver utbildning speciellt om man ska anfalla.
      Utöver det är det läskigt oetiskt att gå till folk I fängelse och säga sex månader vid fronten och du år fri, prata om att vara i en utsatt situation.
      Sen har du samhällskostnaden, dom flesta av dessa män satt säkerligen i fängelse av en anledning. Att ge kriminella stridserfarenhet och de psykologiska problemen strid ofta medför låter ju som en utmärkt idé.
      Sen släpper vi lös 10 tusentals kriminella med vapen och stridserfarenhet i landet, vad kan gå fel.

     • Länder med krigsmakter som i krigstid måste använda sig av diverse ”privata” legoknecktsarméer vid sidan av sina reguljära trupper, är det helt enkelt något organisatoriskt fel på.

      USA i Irak 2003, Ryssland i Ukraina år 2022.

      Resultaten visar sitt givna resultat.

    • ”Det enda syftet med din artikel är att misskreditera de experter som säger sånt du inte håller med om”.
     Huvudsyftet var väl ändå att belysa bristande opartiskhet hos Sveriges radio. Väl dokumenterat i artkeln.

    • Så ROBERT, är det för mycket begärt att kräva att Sveriges radio speglar frågor/ämnen på ett opartiskt sätt och ger en mångsidig belysning av förekommande problem, precis som dess uppgift är och som vi tvångsbetalar för?

 5. Robert låt dessa också komma fram någonsin och någongång så får Svt och deras såkallade experter, motbevisa dessa gällande Ukraina. De har ALDRIG hänt och dom har haft MASSOR med fel under hela krisen. Låt andra ovanstående namn med fler också få synas någongång och så kan man ha diskussion öppet och låta tittarna bilda sej en uppfattning? Man vågar ALDRIG för desinformation och propaganda ihop med raka lögner har DAGLIGEN kablats ut i våra massmedierna. Det är HELT bedrövligt hur katastrof dåliga man varit

  • Naturligtvis har även experter fel hade varit konstigt om dom var felfria. Men lista gärna gärna några experter ifrån Ex SVT som hade fel och vad dom sa.

   Ni tror alltid att anledningen till att just er expert inte får vara med eller tas på allvar är för att man inte vågar för då skulle minsan sanningen komma fram. Man får samma argument ifrån förintelseförnekare, om bara min expert får tala kommer alla förstå.

   Men som jag skrev ovan det behövs inte. Den Ryska positionen är alltid samma. Alla andra ljuger hela tiden och all information som pekar på att det inte går förträffligt för Ryssland är CIA lögner. Vad tycker du den experten tillför? Vittnesmål ifrån överlevande bemötas på samma sätt CIA lögner med betalda skådespelare. Det är alltid samma historia, spelar ingen roll vad det är. Syftet är inte att övertyga folk I västvärlden syftet är att det som på engelska kallas muddy the waters. Det tillför noll.

   • Dåliga nyheter för ryssofober.

    ”In Moscow you feel no crisis. No effects of sanctions. No unemployment. No homeless people in the streets. Minimal inflation. Import substitution in all areas, especially agriculture, has been a resounding success. Supermarkets have everything – and more – compared to the West. There’s an abundance of first-rate restaurants.”

    https://strategic-culture.org/news/2023/03/30/the-capital-of-the-multipolar-world-a-moscow-diary/

   • Väldig dåliga nyheter för lögnimperiets lakejer. Finansministrarna för ASEAN
    vill dumpa både dollarn och euron men även pundet och yen för handel emellan medlemsländerna 🤗🤗🤗. Vampyrens blodtillförsel kommer att sina marknat –

    ”The meeting took place in Indonesia and revolved around finding ways to reduce dependence on western currencies, such as the US Dollar, Euro, Yen and British Pound through the Local Currency Transaction (LCT) system, an extension of a previous settlement system that has started to be implemented among ASEAN member states and allows local currencies for trade.

    An agreement on a similar system was reached between Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, and Thailand last November.”

    https://www.presstv.ir/Detail/2023/03/31/700746/ASEAN-BRICS-US-dollar-financial-transactions

 6. Själv misstänker jag att oligarker på båda sidor är ganska nöjda med det långa utdragna konventionella kriget. De äger nämligen produktionsmedlen och levererar vapnen. Oligarkerna har sina pengar i skatteparadis och folket betalar in sina skatter.

  Det tycks främst vara ukrainare som stupar i deras gemensamma krig och i Ryssland är stödet stort p.g.a. tidigare invasionsförsök av Ryssland från väst, samt att det återigen rör sig om nazistiska förband som har begått folkmord på rysktalande civila i Donbass. Klart att Putin nu är poppis och att även kommunister villigt ställer sig i kön att deltaga.

  Hur motsägelsefullt det än kan låta, med tanke på den kriminella formen av nynazism i Ukraina kopplad till Zelinsky som påstås ha judisk bakgrund, så ser de ev. Ukraina som en ny nazi-sionistisk ”judisk” stat? Endast så får jag ihop ekvationen.

  I själva verket tror jag dock att vi här inte talar om äkta judendom, som inkluderar tio Guds bud och varnar för de sju dödssynderna, snarare om det som Jesus benämner ”satans synagoga” i Bibeln, samt att de flesta oligarkerna tillhör denna.

 7. Även Kinapodden saknar opartiskhet. Lyssnar man på Kinapodden lär man inte får förståelse för Kina snarare förstärks den bilden av Kina som korrupt, brist på mänskliga rättigheter och utgör ett hot mot världen.

  • @Alex 31 mars, 2023 At 17:25
   Kinapodden är inget annat än en amerikansk NGO och amerikansk agent med uppgift att sprida falska rykten om Kina. Glöm aldrig:

   ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.” – Josef Goebbels.

   Vi måste få svenskarna att förstå avsikten.

 8. Brukar det inte heta i ankdammen Sverige att ”vi har bara plats för en åsikt i taget” i det här landet…?

  Om vi kortar ned all kritik till en mening så verkar det helt enkelt vara en person- (d.v.s. expert-) fråga.

  I Sverige finns inte särdeles många fritänkande experter och specialister som den norske professorn Glen Diesen. Skulle det gå att intervjua honom på norska? Förmodligen: ja.

  Skulle lyssnarna tycka om att låta analyser av professor Diesen gå i debatt med t.ex. docent Gudrun Persson och överstelöjtnanten Paasikiivi? Det skulle vara informativt!

  Vilka andra svenska expertisnamn har vi i övrigt att rekommendera programmet?

  I Ryssland finns en utpräglad mycket vältalig geopolitisk expert som ofta dessutom fått rätt i flera förutsägelser: Fjodor Lukjanov. Det fina med Lukjanov är att han talar oklanderligt god svenska!! Han är programchef numera för det sedan många år internationella samtalsmötet Valdai. För bra många år sedan uttalade han sig ofta i Sveriges Radios olika utrikespolitiska ämnen i mestadels P1.

  Jag tror det bästa vi kan göra för detta ”ensidiga” program i dagens P1 är att just föreslå gäster att nyttja för redaktionen att ha på linjen som får uttala sig. Jag föreslår definitivt den norske professor Diesen som den svensktalande Lukjanov.

  För många år sedan fanns ett gapigt och skrikigt debattprogram på den (med lite fula ord) nordkorealiknande amerikansk-reaktionära tv-kanalen Fox News. Jag har tyvärr glömt programmets namn. Men efter en tid när debatterna gått höga mot det frihetliga samhällets alla avarter, så kom det fram till att ALLA debattörer var medarbetare på samma högernationalistiska tidskriftsredaktion! Smal debattbredd med andra ord!

  Men samtidigt är inte dessa SR-poddar som Kinapodden, USA-podden och Utrikeskorrespondenterna Ryssland just uttalade program för debatt, utan analys och expertutlåtanden.

  Men visst har programmet Rysslandskorrespondenterna en tydlig västlig principiell slagsida där vi ofta inte förstår (eller informeras om det) ryska ”narrativet” och sammanhanget. Ibland är det rikt, om dagens ryska utgångspunkter får vi en avhyvling av idel elände, men inte varför.

  Glen Diesen och Fjodor Lukjanov är exempel på tänkbara och lättillgängliga inbjudna gäster som definitivt skulle kasta mer ljus över sakernas tillstånd. Det finns naturligtvis många fler namn lämpliga för svenska lyssnare.

  • @Johan de Naucler 1 april, 2023 At 16:30
   ”dessa SR-poddar som Kinapodden, — utan analys och expertutlåtanden.”
   När det gäller Kinapodden saknas kunskaper om Kina katastrofalt. Den enda analys eller expertis jag upplevt är expertis i hur man sprider den grovt förfalskade propaganda bilden av Kina. Det är rent otroligt hur faktavidriga dessa program är, och det är mycket grova faktafel. För mig som kan jämföra med den verklighet jag lever i är Kinapodden knappas mer än rena propaganda spektaklet efter samma mall som i Tredje Riket.

 9. Svar till Robert X . . . ”Det enda syftet med din artikel är att misskreditera de experter som säger sånt du inte håller med om. Du använder vartenda litet knep alltifrån guilt by association till vart dom tidigare arbetade som argument.” , , , Nej mitt syfte var att visa att jag inte kunde finna en inbjuden gäst som i något avgörande avseende hade annan åsikt än programledarens – dvs det bryter mot SR/SVT:s krav om opartiskhet. Det handlade inte om en person som tidigare arbetat någonstans i allmänhet utan om en som varit djupt involverad i svensk vapenindustri (och dess lobby-förgreningar) som är de som gör stora vinster av svenska vapenleveranser (och naturligtvis Natomedlemskap) , dvs det är relevant i sammanhanget.

  ”De experter du håller med framställs som däremot som oberoende och kvalificerade även dom som arbetarar för Ex RT.”
  Leon Panetta beskriver jag som en hök. Det intressanta är att flertalet av dem jag nämnde i artikeln är fd högnivåexperter i USA!!! som numera har slutat sin tjänst och kan tala fritt. Har du något exempel på ”arbetarar för Ex RT”, som sträcker sig längre än att ha blivit intervjuad eller publicering av någon enstaka artikel (som i så fall troligtvis refuserats i Väst)? Det handlar om personer som intervjuats vid ett mycket stort antal tillfällen i en rad olika medier. Har du något bevis för att någon får betalt av RT när de ”arbetar för”?

  ”Gå till vilken militär du vill och fråga vem som generellt sett förlorar mest soldater den attackerade eller försvande sidan.” . . . Ja den anfallande sidan förlorar flest soldater när två styrkor som är rätt lika varandra krigar. Om den ena sidan går fram mycket långsamt och har ett kraftigt övertag i artilleri är det en annan sak. Och det är just det som sker i de avgörande slagen i och runt Bakhmut. Min artikel började med att programmet hade som utgångspunkt att det går dåligt för Ryssland, de hade ”kört fast”. Argumentet byggde på att Ryssland hade för avsikt att ta hela Ukraina vilket är fel. Om ett huvudsyfte däremot var att avmilitarisera, dvs slå ut Ukrainas militära kapacitet, kan det ju vara rationellt att inte ta territorier utan ligga relativt still och låta motståndaren attackera och utnyttja övertaget i artilleri.

  ”Om det nu går så bra för Ryssland varför ha en icke populär mobilisering?” . . . Har någon påstått att det har gått bra hela tiden? Den styrka som gick in i Ukraina var betydligt mindre än den Ukraina hade mobiliserat och i ännu större utsträckning kunde få ihop inom kort. Fredsförhandlingarna som hade kommit långt i slutet av mars 2022 avbröts på uppmaning av USA och UK. Tillbakadragandet från områdena norr om Kiev gjordes efter medgivandet i förhandlingarna om att Ukraina kunde gå med på att vara neutralt. Omfattande stöd från Väst och Ukrainas övertag i antal soldater gjorde att Ryssland måste retirera från områdena kring Charkiv. Den begränsade insatsen övergick därmed till ett mer ”normalt” krig. I det läget togs beslut om mobilisering av personer i reserven (dvs militärt utbildade). Nu har Ryssland ett övertag på i stort sett alla områden, flyg, missiler, artilleri, soldater …..

  • Jaaa…. Jag tror det är så att doktriner tär på samvetet hos dem som innerst inne har en högre moral.
   När de senare inte har piskan över sig kan de lätta sina samveten.
   Sådant sker också hos oss i Sverige.
   Man kan se en viss heder över sådant. Att vara ärlig.

   Till skillnad mot det förljugna som med det enklaste direkt kan förkastas och en mindre bra människa står där naken.

   Propaganda är endast effektiv till dem som tror på den.
   Samma gäller vanlig produktreklam.
   Formulering viktig likväl som omfattning.
   Ju mer tilltalande reklam, högre styrka och genomslag, desto flera kommer köpa produkten.

   Detta förhållande i sin tur gör demokratin manipulativ.
   De som har bäst möjlighet att rycka i trådarna kommer vinna flest röster.

   Demokrati, har blivit till en offentlig teater med människors förtroenden.

   SVT Public Service spår idag en övervikt för Samlingspartiet i Söndagens allmänna val i Finland.
   På uppdrag, undrar jag?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here