Appell mot DCA-avtalet av Andreas Falk på Medborgarplatsen 8 maj

0
107

Andreas Falk och arkitekt och boende nära Bergabasen.

Fredsvänner!
Jag är boende i Haninge kommun, på en åkerholme i jordbrukslandskapet. Ett falurött hus från 1900, med katt och bikupor och så här års mängder med scillor och gullvivor, och i lördags slog mitt japanska körsbärsträd ut.

Jag är boende i Haninge kommun, i Bergabasens influensområde. Jag har 15 minuters promenad till övningsområdets gräns och har vuxit upp med cykelturer längs grusvägarna ner mellan skjutfälten och paddlingsturer i de kustnära vattnen utanför Berga.

När varningsflaggorna för skjutövningar inte är hissade vid infarterna, så är det fullt möjligt och tillåtet att passera och beträda området, om än på egen risk.

Men vad innebär då influensområde? Det är den utvidgade zon kring försvarsmaktens militära övningsområden som direkt påverkas av – och även kan ha påverkan på – övningsområdets användning och verksamhet. I praktiken betyder detta att  försvarsmakten kan lägga in sitt veto mot byggplaner i området – vilket de också gör. Försvaret vill undvika klagomål på exv. buller, ifrån boenden i nybyggda bostadsområden. De har nyligen till och med lagt in veto mot bygglov för ett nytt ridhus vid naturbruksgymnasiet intill, eftersom det skulle kunna leda till att fler människor rör sig i militärbasens närområde.

Detta influensområde kan inom en snar framtid komma att utvidgas och få en ytterst kännbar betydelse, för Haninges civilbefolkning.

Det så kallade DCA-avtalet redogör mycket ingående för USA:s rättigheter på svenskt territorium, men antyder mycket svepande, i vaga ordalag vilka
skyldigheter som USA:s militär har gentemot Sverige, svenska lagar och Sveriges befolkning. Bland annat ger DCA-avtalet USA oinskränkt tillgång till svenska militärbaser och dessas övningsområden. Det ger därtill USA rätt att vid behov förfoga över mark även utanför basernas övningsområden, med samma oinskränkta tillgång, som till baserna. Beslut om när, var och hur hänvisas till ”parternas verkställande organ”, dvs över kommuninvånarnas huvuden.

Avtalet ger USA:s styrkor rätten att ”vid exceptionella omständigheter” utföra vad de anser vara nödvändiga åtgärder ”bortom den omedelbara närheten av överenskomna anläggningar och områden” för att säkra USA:s operationer på svenskt territorium
utan att svenskt godkännande krävs. USA ges även rätten att inrätta militärpolisenheter vid militärbaserna, med befogenhet att operera både på och utanför basernas områden, liksom i närliggande samhällen, ytterst oklart hur, och på vilka villkor.

När Telia byggde sitt nya huvudkontor nära Haninge Centrum på 1980-talet,
berättades det stolt att skyddsrummen under byggnaden skulle stå pall, i händelse av ett kärnvapenangrepp på Bergabasen. Jag vet att jag då såg framför mig Telias chefer och personal sköta teletekniken där nere i skyddsrummen, medan allting ovan jord var ödelagt, som i Hiroshima. Idag är Telias tegelborg Haninges kommunhus, och den som har tillgång till den säkra bunkern är inte Telias chef, utan kommunstyrelsens ordförande.

Haninge kommun har varit remissinstans för den promemoria som idag har lämnats från regeringskansliet till riksdagen för beredning. Frågan om remissvar nådde inte ens kommunstyrelsen, utan författades med hänvisning till kommunens delegationsordning gällande brådskande ärenden, av kommunstyrelsens ordförande själv, två dagar innan remisstiden gick ut.
En genomläsning av remissinstansernas yttranden gör det uppenbart att det är det flera av dem som lämnar ärendet helt utan kommentar. Andra kommenterar ytterst marginellt.

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun efterlyser en risk- och sårbarhetsanalys och betonar i sitt yttrande:
§ Risken för målkonflikter för exempelvis räddningstjänst och polis
§ Ekonomisk belastning vid expansion av Bergabasen och dess verksamhet
§ Ansvarsfrågan gällande kostnader för förbättrad transportinfrastruktur
§ Äskande av dubbelspår till Nynäshamn (!)
Han utnyttjar alltså kommunens rätt till kommentarer primärt för att lyfta
ekonomiska ansvarsfrågor. Andra aspekter hade varit synnerligen rimliga att ta upp:
§ Miljökonsekvenserna av ökad militär övningsverksamhet,
§ risken att Haninge blir ett militärstrategiskt mål i en av USA:s många
pågående konflikter,
§ samt konsekvenser av USA:s personal som utanför tjänst bär vapen i det
svenska civilsamhället, nämner han inte.
§ För att inte tala om de våldtäkter och den människohandel som omvittnat
förekommer kring USA:s baser på många andra håll i världen. USA:s
lagstiftning innefattar inte begreppet samtycke.

Inte heller risken att USA:s militär kan göra anspråk på mark och även privat mark utanför basens område, berördes i Haninges remissvar. Vid ett lokalt informationsmöte i Årsta Havsbad, strax norr om Berga, samlades i slutet av april ett 20-tal boende, som uttryckte förvirring och oro – borde vi kanske försöka sälja våra hus nu?

För vad innebär det militärstrategiskt, att USA placerar styrkor och förhandslagrar krigsmateriel och ammunition på Bergabasen? DCA-avtalet ger USA:s styrkor rätten att föra in vapen och ammunition i landet och till basen utan svensk insyn och kontroll, och på basen har de rätt att avgränsa exklusiva zoner dit svenska myndigheter inte har tillträde.
DCA-avtalet ger USA rätt att angöra svenska hamnar och flygfält.

USA har ständigt kärnvapenbestyckade fartyg i rörelse i världen, det är en viktig del i deras kärnvapenstrategi. USA har sedan länge den militärstrategiska policyn att ”neither confirm nor deny” (Varken bekräfta eller förneka)  huruvida deras fartyg bär kärnvapen. Den ovissheten är deras trumf.
Så i realiteten kommer vi aldrig få veta om deras fartyg bär kärnvapen när de
kommer in på svenskt territorium, och i praktiken kan de föra in och förhandslagra vilken typ av materiel som helst, även kärnvapen, på svensk mark, vare sig ett undantag för kärnvapen skrivs in i DCA-avtalet eller inte. Eftersom vi aldrig kan kontrollera detta.

Vad innebär det militärstrategiskt, att USA har möjlighet att placera kärnvapen på Berga? Vare sig de gör det eller inte, så kommer det hela tiden att vara potentiellt möjligt att kärnvapen finns på Bergabasens område. Blotta närvaron av USA:s
styrkor gör att Haninge, liksom andra kommuner med militärbaser, blir
militärstrategiska mål för en yttre makt. Regeringsföreträdarna talar i svepande ordalag om avtalet som en garant för ökad svensk säkerhet.

Medan det de facto inte fanns något hot mot Sverige, innan NATO-medlemskapet aktualiserades offentligt.
Ryssland började rusta längs den finska gränsen, först efter att den finska ansökan om NATO-medlemskap skickats in.
USA har satt i system att inrätta gemensamma militärbaser med olika värdländer, och genomför medvetna provokationer mot sina fiender med värdländernas militär i
följe.

Senast nu i vårvintras, då två bombplan korsade luftrummet över Norrland i
riktning mot Murmansk i sällskap med ett svenskt JAS-plan. Därmed gör de sina egna krig och konflikter även till värdländernas krig. I och med DCA-avtalet blir Sverige ett så kallat uppmarschområde för USA:s militär. Bergabasen förvandlar Haninge till en av 17 dörrmattor och frizoner för USA:s militära styrkor, och detta utan att befolkningen informerats och tillfrågats.

Avtalet är ett kapitulationsfördrag
och vår suveränitet nedmonteras, under fullständigt odemokratiska former.

Sveriges befolkning har inte kapitulerat!
DCA-avtalet kan inte godkännas av Sveriges riksdag!
För att citera Tage Danielsson:
Freden måste komma först!
Gör den inte det, min vän,
Kommer inget efter den!

Tack!

Föregående artikelIrans president och utrikesminister dog i helikopterkrasch
Nästa artikel”Världen förändras – men Sverige hänger inte med” – artikel i SvD! Vi skrev om detta för 10 år sedan
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here