Assange: Brev till Belmarshs fängelsedirektör från Kristina Hillgren, Stockholm och Jane Henderson, London

1
1512

Dessa brev nådde mig under söndagen 20 december från Kristina Hillgren. De har publicerats här. WISE Up Action – A Solidarity Network for Manning and Assange

Jag återger dem på svenska och engelska.


Bäste guvernör Rob Davis, fängelset i Belmarsh, London, Storbritannien, kopia till den som kan beröras av detta.

1. Svenska myndigheter och svenska medier såväl som individer har behandlat Julian Assange på ett mycket skamligt sätt. Lika skyldiga är brittiska myndigheter och brittiska medier.
Denna grymma och omänskliga behandling måste stoppas innan döden skiljer oss från Julian Assange som har gett oss information om krigsförbrytelser som är avsedda att förbli hemligheter och göra oss blinda för grymheter som begåtts i demokratins namn. Om han dör i fängelse eller döms till 175 års fängelse i USA, måste vi leva med skuld och skam att inte göra tillräckligt för att stoppa denna historiska orättvisa.
2. Jag är bosatt i Sverige och är svensk medborgare. Som psykolog som arbetar med narkotikamissbrukare känner jag till fängelser och är medveten om problemen där. Jag läste att alla infekterade fångar flyttas till samma del av fängelset som Julian Assange, som vi vet är svag och har andningsproblem. I brevet anges också att Mr Assange hålls kvar i sin cell dygnet runt.
3. Jag är bekymrad över hans liv och ber dig att verkligen göra ditt yttersta för att rädda Julian Assanges liv och att du – i din egenskap av guvernör i Belmarsh-fängelset – kommer att använda din auktoritet för att Julian Assange ska släppas så att han kan behandlas rättvist och anständigt.

Vänliga hälsningar,
Kristina Hillgren

Några deltagare i manifestation utanför grindarna till Belmarsh Prison. Vänd mot kameran står jag själv.

Bäste Rob Davis,

Som brittisk medborgare skriver jag för att ta upp oro för den orättvisa behandlingen av fången #: A9379AY Mr Julian Assange.

Det är en allmän uppfattning att Mr Assange inte har någon uppvärmning i sin cell, med natttemperatur på 0 °, så kallt att han försökt skydda sig mot kylan genom att placera bäcker vid cellfönstret. Efter många veckors begäran på vinterkläder har du eller din personal bara gett honom ett par filtar! Hans kläder finns i Belmarsh någonstans och ändå har han inte fått dem? Detta är helt oacceptabelt.

Får jag säga till dig herr Davis att du verkar ha gått vilse! Du är guvernör för ett högsäkerhetsfängelse, en mycket ansvarsfull och inflytelserik roll i samhället och ändå är ditt beteende gentemot denna fånge särskilt häpnadsväckande och inte förenligt med mänskliga rättigheter i en demokrati eller pressfrihet! Herr Davis, du har en skyldighet för alla fångar i Belmarsh, inklusive Herr Assange. Det lär ha skett ett allvarligt utbrott av Covid 19 i Belmarsh, och din prioritering är att skydda liv. Jag påminner er om att det är din plikt att skydda Mr Assanges liv innan du försvagar hans immunförsvar, ännu mer eller värre, dödar honom fortfarande. Många misstänker att detta är vad du försöker göra.

Herr Assange är inte en brottsling. Det är uppenbart för alla. Han är i Belmarsh som ett straff för att publicera information om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inklusive tortyr och mord. De män som ansvarar för dessa brott fortsätter att åtnjuta straffrihet och håvar in miljoner pund. Det är djupt störande och olagligt!

Ta till dig detta herr Davis, att ditt namn för alltid kommer att kopplas till förföljelsen och tortyren av Julian Assange. Så kommer du att bli ihågkommen genom historien. Du kan dock ändra detta genom att visa starkt, medkännande ledarskap och genom att göra rätt. Sluta tortera Julian Assange.

Med vänliga hälsningar
Jane Henderson


Dear Governor Rob Davis, Belmarsh Prison, London, Great Britain , cc to whom it may concern

1. Swedish authorities and Swedish media as well as individuals have treated Julian Assange in a most disgraceful way. Equally guilty are British authorities and British media.
This cruel and inhuman treatment must stop before death us part from Julian Assange who has provided us with information of war crimes meant to remain secrets and make us blind to atrocities committed in the name of democracy. If he dies in prison or is sentenced to 175 years imprisonment in the USA, we will have to live with the guilt and shame of not doing enough to stop this historical injustice.
2. I am a resident of Sweden and of Swedish nationality. As a psychologist working with drug users, I am familiar with prisons and aware of problems you confront . I read that all infected prisoners are moved to the same part of the prison as Julian Assange, who we know is weak and has breathing problems. The letter also states that Mr Assange is held in his cell 24 hours per day.
3.I am concerned for his life and ask you, to please do your utmost to save Julian Assange´s life and that you-in your capacity as Governor of Belmarsh prison – will use your authority to have Julian Assange released so he can be treated fairly and decently.

Best regards,
Kristina Hillgren


Dear Mr Rob Davis,

As a British Citizen I write to raise concerns about the unjust treatment of prisoner #: A9379AY Mr Julian Assange.

It is widely believed that Mr Assange has no heating in his cell and whose temperature at night is 0°, so cold in fact that he has boarded his cell window up with books. Apparently, after many weeks of requests for his winter clothes, you or your staff have only given him a couple of blankets! His clothes are in Belmarsh somewhere and yet he has not received them? This is utterly unacceptable.

May I put it to you Mr Davis that you seem to have lost your way! You are the Governor of a High Security Prison, a highly responsible and influential role in society and yet, your behaviour towards this inmate, in particular, is astonishing and not compatible with Human Rights in a democracy or freedom of press! Mr Davis, you have a care of duty to all inmates at Belmarsh, including Mr Assange, and as much as I realise there has been a serious outbreak of Covid 19 in Belmarsh, and your priority is to protect lives, I remind you that it is your duty to protect the life of Mr Assange before you weaken his immune system even more or worse still kill him. Many suspect that this is what you are trying to do.

Mr Assange is not a criminal. It is blatantly obvious to everyone. He is in Belmarsh as a punishment for publishing information about serious human rights violations, including torture and murder. The officials responsible for these crimes continue to enjoy impunity and rake in millions and millions of pounds. Its profoundly disturbing and unlawful!

Please take this onboard Mr Davis, that your name will be forever linked with the persecution and torture of Julian Assange and this is how you will be remembered throughout History. However, you could change this by showing strong, compassionate leadership and by doing the right thing. Stop torturing Julian Assange.

Yours sincerely
Jane Henderson

Föregående artikelDN rentvättar ledare för terroristanknutna ”Vita Hjälmarna”.
Nästa artikelCOVID-19 är ett klasskrig!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

  1. För att stoppa tortyren tvärt så måste nog några individer själva, tyvärr bryta mot lagen, gripa och tortera en hel av del av de ansvariga som de lyckas få tag på, samt kabla ut den nedsättande tortyren. Jag uppmanar inte till det, tänker inte själv utföra det, men tror enbart att sådant kan skrämma eliten till att bli anständig mot Assange tvärt. Om någon gör det kommer jag heller inte bli förvånad eller fördöma det, eftersom tortyr av hjältejournalister är ett mycket värre brott.

    Själv jobbar jag för världsfred, eftersom jag ser det som rätt långsiktiga väg, samt att vi får det genom att partier för världsfred valsamverkar och kommer över 4% tillsammans. Endast partier som röstar emot krigsorganisationer, mot överstatlighet och röstar emot imperialistiska invasioner bör får vara med, anser jag.

    När väl fredens partier tar över världen kommer det inte finnas krigsförbrytelser att rapportera om och då kommer Assange med all sannolikhet släppas fri och få upprättelse.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here