Begäran om att stoppa utbyggnaden av 5G

46
3252

 

5G. Shutterstock

Denna skrivelse har jag fått av docent Jan-Erikm Gustafsson som skriver ”jag har skrivit under en Begäran om att stoppa utbyggnaden av 5G, som Mona Nillson och din bekant ligger bakom. Det mejlades till Gd-ar ministrar och riksdagspolitiker i förrgår. Jag vet inte om det var p.g.a detta som det idag finns en förskräcklig och direkt osaklig artikel i Expressen med krigsrubriken Inbördeskrig, Mörkläggning – 5G-motståndet under corona. Jag tolkar det som att våra makthavare börjar bli besvärade av ett växande 5-G motstånd”

Själv är jag inte tillräckligt insatt för att ta definitiv ställning.

Till:
Gd och styrelseledamöter Post- och telestyrelsen (PTS)
Gd Strålsäkerhetsmyndigheten
Gd Folkhälsomyndigheten
Samtliga ministrar i den svenska regeringen
Samtliga ledamöter i den svenska riksdagen

BEGÄRAN OM ATT STOPPA UTBYGGNADEN AV 5G

Vi undertecknade begär härmed att utbyggnad av 5G stoppas.

Följande fem omständigheter ligger till grund för vår begäran:

1. 5G-tekniken leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i miljön. Detta massiva
tillskott av mikrovågsstrålning utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa och mot allt
levande i miljön. Omfattande vetenskaplig forskning visar att redan befintliga tekniksystem
(2G, 3G, 4G, WiFi mm) som också sänder ut mikrovågsstrålning, men vid andra frekvenser
och signalegenskaper, medför många hälso- och miljörisker.i
2. Den nya 5G-teknikens effekter på människors hälsa och miljön är helt outredda och det saknas forskning på effekter av verklig exponering för 5G-strålning.ii Det innebär att svenska folket utsätts för ett påtvingat farligt experiment. iii
3. 5G-utbyggnaden har inte förankrats demokratiskt utan påtvingas svenska folket utan demokratisk debatt och utan möjlighet till medbestämmande.
4. 5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020. Det har bekräftats via många mätningar att 5G-utbyggnaden redan lett till en massiv ökning av mikrovågsstrålning i den allmänna miljön och i människors bostäder. Ett stort antal
människor vittnar samstämmigt om svåra hälsoproblem i form av främst huvudvärk,
sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och
andningsbesvär. Dessa symptom har sedan 50 år beskrivits i den vetenskapliga
litteraturen som en effekt av exponering för mikrovågsstrålning. Mörkertalet av drabbade
kan vara mycket stort.
5. Över 400 vetenskapsmän och/eller läkare kräver i en gemensam skrivelse att utbyggnaden av 5G stoppas tills skador på människa och miljö har utretts (www.5gappeal.eu). Denna 5G-Appeal är publicerad i en vetenskapligt granskad artikel (sk peer-review).vii

5G-utbyggnaden bryter mot bland annat följande regelverk och konventioner:
1. EU-direktivet 2001/42viii gällande föregående bedömning av miljöpåverkan av planer som kan befaras medföra betydande miljöpåverkan. Någon föregående utredning av
miljöpåverkan av 5G har inte gjorts. Forskning om effekter på hälsan och miljön av 5Gstrålningen i sig samt i kombination med redan befintliga system (3G, 4G, WiFi mm), saknas helt.
2. Den svenska miljöbalkens 2:a kapitelix. Anger att om en verksamhet kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet ska den inte tillåtas. Detta gäller 5G som medför kraftigt ökad mikrovågsstrålning. Befintlig forskning om effekter av strålning från tidigare telekomsystem har visat att mikrovågsstrålning kan skada människors hälsa och miljön på många sätt. (se www.5Gappeal.eu samt www.emfscientist.org)
3. Århuskonventionenx. Har inte respekterats. Allmänheten har inte getts någon möjlighet till medbestämmande om beslutet att bygga ut 5G och inte heller getts tillgång till någon
information om vetenskaplig forskning på effekter av 5G:s nya frekvenser och utsändning av intensiv pulsad mikrovågsstrålning.
4. Nürnbergkonventionenxi: Eftersom ingen forskning har studerat effekter för människors
hälsa och miljön av 5G-strålning, utgör 5G-utbyggnaden ett stort påtvingat experiment med människors hälsa. Därmed bryter utbyggnaden mot denna konvention, som bland annat innebär att inga experiment får genomföras utan människors samtycke. Noggranna
förberedelser ska även göras för att även mindre sannolika risker ska undvikas, vilket inte
heller har gjorts. Ingen uppföljning av det påtvingade experimentets konsekvenser för
människors hälsa och för miljön görs. Ansvariga myndigheter d.v.s.
Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten, åser endast
passivt det oetiska storskaliga påtvingade 5G-experimentet.
Det gäller nu att välja mellan att agera för att skydda Sveriges befolkning eller att passivt åse att svenska folket utsätts för en påtvingad kraftig ökning av mikrovågsstrålning med potentiellt katastrofala följder.

Den 1 februari 2021
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Lennart Hardell, Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, tidigare överläkare och professor vid
onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Magnus Dahl, Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik (medicinsk teknik), fd forskare Karolinska
Anita Ejrup, Läkare, Stockholm
Merit Enckell, Civilingenjör, PhD, oberoende forskare
Jerry Eriksson, Fil. dr Molekylär Biologi, fd Umeå Universitet
Jan-Erik Gustafsson, Docent, Kungl Tekniska Högskolan
Lena Hedendahl, Distriktsläkare, Luleå samt Forskningsstiftelsen Miljö och cancer
Lena Lidström, Fil dr Pedagogiskt arbete, Sundsvall
Rainer Nyberg, Professor em., Vasa, Finland
Johan Wilhelmson, Narkosläkare, Gällivare sjukhus


Denna skrivelse stöds av följande organisationer och personer:
Föreningen Vågbrytaren
Elöverkänsligas Riksförbund
Föreningen 2000-talets Vetenskap
Strålsäkerhetsföreningen
National Health Federation, Sweden


i https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31457001/
ii https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/18/expertrapport-holland-vet-ej-om-5g-medfor-halsorisker-avrader-fran-anvandning-av-
26-ghz/
iii www.5gappeal.eu
iv https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/
v https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2020/11/report_1969.pdf sid 188 osv.
vi https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/12/03/skadliga-effekter-kanda-1969-fornekas-an-i-dag/
vii https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mco.2020.1984#
viii https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0042
ix https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
x https://ec.europa.eu/environment/aarhus/
xi https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code

Föregående artikelRyska utrikesministeriet: Navalny-teamet är ”agenter för Nato”, inte legitima politiker. Kan det stämma?
Nästa artikelOscarsnominerad film som stödjer terroristerna i Syrien finansieras till mer än 50 % av svenska skattepengar…
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

46 KOMMENTARER

 1. Det skulle vara intressant att få reda på när den tekniska utvecklingen var optimal, dvs gjorde mest nytta med minst skada.
  Skulle vi ha stoppat vid 3G, vid ångmaskinen, vid elden eller vad?

  • Mycket bra fråga!
   Svaret kräver en mycket omfattande tvärvetenskaplig utredning i stil med IPCC, fast oberoende på riktigt. Hur finansierar man en sådan utredning?
   Den första nöten att knäcka är nog: Var finns de behövliga pengarna? (Alltså folk som både sitter på tillräckligt mycket pengar och som inte har en förutfattad mening i frågan.)

   Skämt: dels någon https://sv.wikipedia.org/wiki/Amish dels en buddist barnläkare, dels Karl W tillsätts som utredningsledare.

   • Min gissning är att den bästa tiden i mänsklighetens historia var innan den där dåren släpade hem elden till grottan och utsatte sina medmänniskor för värmestrålning…

  • Gunnar Andersson,
   Jag ställer frågan är optimal nödvändig?

   Vad är meningen med en vanlig familjebil med en tvåhundrahästars motor,
   bromsar som en Formel 1 racerbil, väghållning som en gokart samt acceleration som en amerikansk dragster?
   Med tillägget strålkastare med ljus-itensitet starkare än fotografers fotoblixtar och intensivare än solens dagsljus utan skymmande moln.
   Samt ytterligare tillägget däck så breda att dess ljudnivå närmar sig bullret från ett Jetplan.

   Jag minns att på KomVux svenskalektioner vi fick läsa ur en bok av en rysk författare som handlade om en bonde som piskade sin häst så hårt att den inte längre orkade att springa utan lade sig på marken uttröttad och i plågor.

   Jag saknar måttfullheten som kan sätta en gräns där människan och samhället mår som allra bäst.
   Skulle det inte var möjligt att ordna med människans fria vilja då är det också vägen till det slutliga fördärvet där endast de mest tåliga och livskraftiga orkar med.
   Är det verkligen så du vill ha det?
   Högst märkligt att finna dylika tankar från människor ”åt vänster”.

  • En fråga till,
   Vad var nödvändigheten att resa till månen?
   Till vilken gagn för mänskligheten?
   Eller var det bara en cynisk duell om vem som är störst och bäst?
   Första försöken till ett möjligt framtida cyber war?
   Hur önskvärt?
   Förresten tror jag rymdkriget är arkiverat.
   Man hör i varje fall inte talas om det längre.
   Och ett sådant slut tycker jag vore det allra bästa 🙂

   Konkurrens och tävling skapar vinnare.
   Men också förlorare.
   Men ska alla vara vinnare så kan inte konkurrens vara lämpad precis överallt.
   Den här nyhetsbloggen talar varmt för samarbete.
   Och just med samarbete skulle konkurrensen kunna stävjas där den är som mindre lämpad eller direkt skadlig för människor. Men självklart även djur och natur.

  • Sverige har redan stoppat, man stoppade vid elden, skrota vedspisarna, ångmaskinerna är ju vanliga, kallas nu förbränningsmotorer, men det är samma princip, kolvar som går upp och ned, 4G har aldrig utvecklats, ligger på 1870 års användningsnivå då telefonen uppfanns, 5G vill man spola helt, så man stoppade i praktiken vid 3G i Sverige. Sverige ligger minst tio år efter nu i teknologiutvecklingen, teknologiföretag flyr på löpande band sedan 40 år, tänker på TetraPak och ASEA som exempel, inga nya utvecklas, snart är det väl tillbaka till naturen, tugga rötter i grottor.

   • TetraPaks ägare, precis som Kamprad med flera, flyttade till skatteparadis. Det gjorde Anders Wall inte. Girighet är olikt stor hos olika människor och strukturer. Börsnotering är sällan bra för uthålligheten eller ortstroheten. Brist på riskkapital gör att många patent säljs till utlandet i stället för att tas till vara på plats.

    Annars öppnade Ericsson konstruktionskontor först i Polen och sedan Indien för att det fanns inte tillräckligt många civilingenjörer att tillgå i Sverige.

    När teknikutveckling nöjde sig med gymnasieingenjörer eller påhittiga hantverkare räckte Sveriges befolkning.
    På dagens kunskapsnivå räcker inte 9 miljoner invånare som underlag, speciellt när skolan har blivit så flummig att man har behövt inrätta nivåhöjande kurser i främst matematik innan studenterna kan påbörja sina tekniska studier.

    • 9 miljoner räcker bra, men vem vill bli ingenjör när dom får avdankade politiker, jurister, ekonomer eller allmänna pratkvarnar som bestämmer över som. Jag träffade Hans Rausing på 80-talet och frågade varför beslutet togs. Det hade ingenting med skatteparadis att göra. Beslutet tog två timmar att fatta, valet var enkelt, antingen stannar vi kvar och då tar Meidner fonderna över företaget och därmed LO byråkraterna, och vi som äger det nu kommer inte att ha något intresse av att driva företaget vidare. Med andra or kommer det att stängas ner och alla anställda förlora jobbet. Anders Wall drev ett investmentbolag, Kamprad och Rausings drev företag som producerade och gav jobb. Varken TetraPak eller Kamprad anställde civilingenjörer på den tiden, men däremot var både Ericsson och ASEA beroende av dom. ASEA flyttade till Schweiz och slogs ihop med Brown Boveri och blev ABB, med Sveriges politik mot Huawei och Kina är tiden mogen att flytta Ericsson med flera till Kina och ha något designkontor i Sverige, och jag tror det kommer. Den svenska ingenjörsutbildningen avskaffade politikerna 1970, jag var en av de sista kullarna som gick ut på 60-talet. I Kina går nu 55% av en årskull ut universiteten och majoriteten är ingenjörer.

 2. Samma invändning restes vid 3g och 4g. En gigantisk ökning av mycket mycket svag strålning. De civilisationsfientliga invändningarnas vandringssägner avslöjades varje gång.

  • Du har inte läst Gunnar Anderssons fundering ordentligt, men bär ändå iväg som om han hade påstått någonting om mobiltelefonin.

   Det gäller, vad jag förstår, att utvärdera plus och minus, förmodligen med olika livsåskådningar som utgångspunkt. Ett spännande projekt som inte har ett givet svar på förhand.
   Ett kriterium kunde exempelvis vara lycka, individuell eller kollektiv, men hur definierar man lycka? Finns det någon universell definition? Kan det ens finnas en universell definition av lyckan?

  • Samma invändningar rester redan 1925 när radiotjänst började och har sedan ordagrant upprepats vid varenda förändring i teknologin. Kanske bäst att stänga Sverige.

   • Karl W
    Allt är inte dåligt i Sverige; just nu är det svinkallt, mycket snö och fossil elkraft har fått kopplas in. Så det går åt rätt håll.
    Och 5G är under utbyggnad, tack vare våra ”svenska krusbär”…

    • Vad är det för märkvärdigt med ”fossil elkraft” kopplats in?

     Det är ju elsystemets uppbyggnad genom att kunna kapa tillfälliga toppar när nu inte el går att spara någonstans mer än i annan energiform.

     Det finns några sådana toppkraftverk i Sverige men även spetskraft som ännu snabbare kan kopplas in.
     Det är gasturbiner men väldigt dyra i drift.
     Om man resonerar som du gör då kunde ju de här kraftverken, exempelvis Karlshamsverket lika gärna rivas och skrotas.
     Det stora problemet tror jag är att det gått för mycket politik i energiförsörjningen.
     Problemet med politiken är att den är så instabil och fylld med känslor.
     Det passar inte alls i system som är beroende av kontinuitet och lösningar på lång sikt.
     Politiker ska inte fingra för mycket i energisystemen.
     Särskilt inte detaljstyrning.
     Politikerna ska istället stå för det övergripande.
     Det därunder ska lämnas åt fackmän och sakkunskap.
     Mer eller mindre kärnkraft är en politisk fråga.
     Likaså utbyggnad eller inte utbyggnad av vindkraft.

     Men vindkraftmotståndarna har redan förlorat.
     Vindkraften har blommat ut till en global jätteindustri som inte går att hejda vare sig med bloggare eller plakatbärare.

     • ”Märkvärdigt”
      Vintern har knappt börjat och reservaggregat måste köras. Överföringsproblem pga skrotad kärnkraft.

     • Ett vanligt fel i debatten är att man förväxlar elframställningen och energiförsörjningen.
      El är bara en del av den energi som brukas/framställs. De som bor i eluppvärmda villor är de som mest snackar el(priser), verkar det som när man läser dagspressen.

      Uppvärmning kan göras på många sätt, beroende på vilken temperatur som man avser och var på jorden det skall ske, och i vilken skala.
      Värme och varmt vatten i svenska städer framställs med fördel i sopeldade kraftvärmeverk, ty man då uppnår en bra verkningsgrad och löser samtidigt avfallsproblemet (bara man har bra rökgasrening). Då kan man också producera fjärrkyla. Man slipper investera i för mycket överkapacitet om man lagrar värme i en stor vattentank (50 000 kubik m i Uppsala).

      Vad gäller el, som du påpekar, den går inte att lagra utom i en annan form.
      De som ojar sig över att vinden inte blåser jämt brukar glömma att man inte stryker sina skjortor nattetid, alltså att förbrukningen också är intermittent.

      Ett elsystem måste alltså byggas för värst tänkbar förbrukningstopp, vilket innebär en grov över dimensionering av både elnäten (stamnät och distributionsnät) och produktionskapaciteten, vilken teknik man än använder vid framställningen. Det är ofrånkomligt att ett antal anläggningar skall står för det mesta stilla under merparten av året, och till och under flertalet av åren.
      När man bör köra vad är ett tekniskt-ekonomiskt problem i vilket många variabler och konstanter ingår. Allmänt kan man säga att anläggningar där kapitalkostnaden är störst bör inte brukas som reserv och anläggningar som har högst driftskostnad bör inte användas för baskraft, sen beror det på …

      Elsystemet måste också byggas så att frekvensstabiliteten kan garanteras, vilket är olika svårt beroende på både hur elen framställs och hur lasten ser ut.
      Volatiliteten i förbrukningsledet är minst lika problematisk som i produktionsledet, men den faktorn diskuteras sällan eftersom det är ett gammal tekniskt problem som inte längre kräver nya politiska beslut, vad jag vet.

      Annars har du rätt i att sol- och vindkraftmotståndarna har missat tåget, som rullar allt snabbare världen över. Där behövs inte längre några subventioner medan ny kärnkraft blir bara dyrare efter varje haveri någonstans på jorden. Inte ens Indien, som framhålls som kärnkraftens eldorado räknar med den. Jag kollade Indiens energiplanering nyligen och där finns inte ett ord om urankraften eller om den mytiska toriumkraften. Visst byggs några forskningsanläggningar och en och annan reaktor men i relativa termer syns det inte. Fossilkraft, sol, vattenkraft och vindkraft är vad som Indien räknar med framöver.

     • Det har gått för mycket politik, ideologi och känslor i det mesta. Med nuvarande kvalifikationer på politikerna finns inget övergripande att stå för. fackmän och sakkunskap består idag av okunniga byråkrater och avdankade politiker i vänskapskorruption.

   • Karl W
    Om du är mätt, hur mår du då om du matas med mera mat?

    Tål människan en effektivisering av sin miljö utan bortre gräns?
    Och frågan är vad har vi hamnat då och har vi skapat lycka åt så många som möjligt eller bara åt vissa samt lidande åt andra?

    • Tål människan en effektivisering av sin miljö? I min iakttagelse har teknologin i Sverige använts för att effektivisera människan, att driva upp takten, kontrollera och övervaka och resultatet har blivit det motsatta med alla hälsoproblem, aggression, konflikter osv. i Kina har teknologin använts för att effektivisera miljön så människan kan ta det lugnare och må bättre. Teknologin i Sverige har bara överlagts det gamla samhället och ingenting tillåts att ändras, i Kina har samhället förändrats och människans sätt att leva i det. Som exempel, en telefon i Sverige används för att skicka meddelanden, och en väg för staten att övervaka, kontrollera och styra individerna, i Kina är den en funktion att umgås, handla, sälja, betala, debattera, ge service och att slippa staten. Att alla övervakas i Sverige med bland annat datalagringsdirektivet är välkänt. Nyligen försökte ett företag i Shenzhen. Det blev över tre års fängelse. Samma sak är det normala i Sverige.

  • Ronaldo Samma fråga restes redan i antiken, sedan tog det verklig fart när Radiotjänst började med rundradio 1925. Strålning kommer att utrota mänskligheten och allt liv, hette det. Sedan har man kört om samma spyor varenda gång en ny teknik har kommit.

 3. När man pekar på någonting osynligt blir den inte avgjord. Inga tecken i statistiken att peka på. Konspirationsteoretikerna kan fortsätta i alla evighet, och jämföra verklighet med fantasier utan att ställas till svars.

  • Det kan ta årtionden för cancer att uppstå så att det blir symptom. Så blev det med asbest.
   Det tog också lång tid innan man fattade att kvicksilver – som användes som läkemedel – är giftig.
   I vissa fall uppkommer skador eller nyttan av någonting först vid andra eller tredje generationen.

   Tvärtom finner man ibland att någonting som undvikits mycket länge är hälsosam eller lyckobringande.
   Ett studentlag på tekniska högskolan i Strasbourg (ETB-linjen, sextiotalet) fann att ett centralvärmesystem fungerar bättre om man lutar rören åt ”fel” håll. Det är ganska vanligt att ärlig forskning kommer fram till någonting som är motsatsen till vad man hade trott gäller.

   Vidare kan någonting som är mycket nyttig i små doser vara giftig eller skadlig i stora doser. Man kan dö av dricka för mycket vatten fast man dör också av att inte dricka alls.
   Inte för inte existerar begreppet lagom.

   Man skall aldrig utgå från ”självklara” omdöme, utan från seriös forskning baserat på bästa aktuell kunskap och teknik. Bättre metoder eller bättre teknik kan kullkasta tidigare rön, och gör det ganska ofta.

   • Cancer, den längsta tiden jag kan tänka på är Melanoma som kan orsakas av solens UV strålning. Där talar vi om 15 till 20 år. När det gäller radiovågor har vi erfarenhet från 1925, och när det gäller just telefoner från omkring 1990. Ingenting koppling påvisats ännu. Exponering av solstrålar en solig dag uppgår till omkring 1.5 KW. En mobil till några mikrowatt. Alltså en skillnad på omkring 1,000,000,000. Håller helt med när det gäller “självklara” omdömen, själv föredrar jag iakttagelser och erfarenhet.

 4. ”De som är för smarta att engagera sig i politik blir straffade genom att bli styrda av de som är dummare.”
  /Platon

  Jag kommer föra kampen för försiktighetsprincipen politiskt, även om de som påstår sig vara forskare, läkare och vetenskapsmän inte lyfter ett politiskt finger för den saken, vare sig för mitt initiativ (Vetenskapliga partiet) eller något annat politiskt initiativ. Jag har förstått att de helt enkelt saknar tillräcklig karaktär.

  De kan tycka till i någon media som är villig att publicera, för att framstå dsom godheten, men knappast organisera politiskt motstånd eller valsamverka sig över 4%. Straffet för denna karaktärslösa lättja kan komma snabbare än man tror.

  • Tycker du att det är konstigt att akademiker är engagerade i det som de är bäst på? Skulle i så fall politiker bygga rymdsonder eller agera hjärnkirurger? Tveksamt resonemang.

   Man kan påverka samhället på flera sätt än politiskt. Politiker blir man väl bara om man inte duger till något annat. Ett sistahandsalternativ s.a.s.

 5. Ett flertal mycket grova sakfel.
  —Det finns ingen ”strålning”, strålning är radioaktiv eller UV strålning och något helt annat. Det heter radiovågor. Propaganda för att skrämma och hetsa.
  —Det dom kallar ”mikrovågsstrålning” har vi exponerats för i 100 år. Inga effekter påvisade.
  —Det finns gott om aktivister som uppträder som blufforskare.
  —5G använder idag samma frekvensband som äldre system.
  —Det finns ingen ”massiv ökning” utan tvärt om en massiv minskning. 5G riktar radiovågorna, äldre system fungerar som flodljus. Min LED ficklampa drar 0.4 A, 1.6 Watt, och lyser upp en punkt lika bra som ett 5,000 Watt flodljus. Så fungerar 5G.
  —”Farligt Experiment”. 5G är mjukvaran, drivsystemet. Samma argument användes 1925 när Radiotjänst startad, och har repeterats vid varenda nytt framsteg i teknologi. Känns lite tjatigt nu.
  —”utan demokratisk debatt” Radikala små extremgrupper av huvudsakligen i ämnet obildade personer utan utbildning eller erfarenhet har verkligen försökt. Få har följt med.
  —En ökning av exponeringen av radiovågor var omkring 1990, inga effekter har påvisats.
  —5G i Kina är väl framskriden. 800,000 5G basstationer nu i drift, Kina har 309 miljoner digitalbutiker, 253 typer av 5G terminaler, 218 olika typer av 5G telefoner, 180 miljoner 5G terminaler i bruk, 20 miljoner 5G telefoner. Online video användare i Kina är nu 888 miljoner, eller 94.5% av internetanvändare, tidvattenvåg av nya 5G applikationer och AI, 160 miljoner användare anslutna i 300 städer. Nästa år rapporteras det bli ytterligare 600,000 basstationer. Positiva effekter på samhället, hälsa och välbefinnande är enorma.
  —Ett stort antal människor vittnar samstämmigt i Kina att svåra hälsoproblem orsakade av stress som huvudvärk, sömnlöshet, hjärtklappning, tinnitus, näsblod bland barn, utmattning, yrsel och andningsbesvär har försvunnit med 5G. Folk kan slappna v, ta det lugnare.
  —”400 vetenskapsmän”. Vi har letat reda på en hel del av som, ”vetenskapare” som genusforskare, kemister, mekanister, och historieforskare dominerar klart. Antalet varierar mellan ett par tusen och 40.
  —Strålskyddsstiftelsen är en radikal aktivistorganisation jämförbar som stämplats som WooDoo av forskare på Karolinska. Dom har jämförts med och häxbränning eller häxprocesser ackompanjerad av förtal och ryktesspridning, som en personkult, ”helt fokuserad på personer snarare än vetenskap” eller grupper som Jim Jones – The People’s Temple, Charles Manson – The Family, eller David Koresh – Branch Davidians.
  —”Denna skrivelse stöds av” Väldigt klargörande lista. Jag ser inte en enda som kan demonstrerar relevant kompetens eller erfarenhet i frågan, men alla har rätt till åsikter.

  Min åsikt. Stäng ner alla dessa system i Sverige, men kräv först att alla dessa aktivister skriver under ett bindande kontrakt att dom tar personligen ansvaret för konsekvenserna, finansiellt och samhälleligt. Sverige ligger idag 50 år efter i samhällsutvecklingen, man sitter fast i ideologin, fakta och pragmatik finns inte med. Sverige ligger 10 år efter i teknologiutvecklingen. 5G och associerad teknologi har i Kina medfört enorma förbättringar i samhället, inklusive hälsa och välbefinnande. Effektiviseringar i produktion på upp till 400%, medan människa får det lättare. Stäng 5G, företagen kommer att tvingas ut ur Sverige. Det går inte att driva industri idag med ångmaskiner heller. För all del, Volvo, Ericsson med flera är välkomna i Kina. Inför samhällsavlöning i Sverige, alla får betalt utan att arbeta och producera. Höj skatterna för att finansiera det. Det har ju fungerat bra i 70 år så lite mer går säkert.

   • Nej, det är det inte, fel definition. Det är samma fysikaliska fenomen, som heter ”elektromagnetisk vågrörelse”, inte ”strålning”. Språkligt är ordet strålning förknippat med fenomen som radioaktiv strålning eller röntgenstrålning. Aktivisterna har bara nött in det och uppdaterat olika wikis för att nå sina mål att skrämma upp folk. Elektromagnetiska vågrörelser har dramatiskt olika effekt beroende på styrka och frekvens, men de flesta är inte medvetna om det och det utnyttjas i propagandan.

    • Nej, det är helt rätt definition även om jag glömde att lägga till gravitation.

     Det du pratar om är joniserande strålning. Men strålning behöver inte vara joniserande för att vara farlig. Prova att stoppa huvudet i en mikrovågsugn i 10 minuter eller ställ dig lite för nära en vulkan så får du dig en upplevelsebaserad inlärning om vad strålning är.

     Du själv avger hela tiden värmestrålning även om du inte kan se det med blotta ögat utan en IR-kamera.

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A5lning#:~:text=Str%C3%A5lning%20(%C3%A4ven%20radiation)%20%C3%A4r%20utsl%C3%A4pp,elektromagnetisk%20str%C3%A5lning%2C%20partikelstr%C3%A5lning%20och%20gravitationsstr%C3%A5lning.

    • Jag vänder mig emot sammansättning av de båda begreppen
     • Radioaktiv (sönderfall av atomkärnor), och
     • Strålning (rumslig överföring av energi).

     Troligen syftar du (Karl) på sådan joniserande strålning som härrör från radioaktivt sönderfall.

     I vardagsspråkbruk (utanför kvantmekaniska djupsinnigheter) föreslår jag följande begreppsanvändning:

     Energi (= massa)
     Genom Albert Einsteins berömda formel E = mc² sammanförs energi E och massa m som ’två sidor av samma mynt’. Ifall man väljer att inte betrakta massa som ’kondenserad energi’ kan man i praktiska vardagssammanhang fortsätta att behandla fenomenen runt dem separat. Som t ex för strålning.

     Strålning
     Rumslig energiöverföring från ett ställe till ett annat kallas strålning.
     Denna strålning (energiöverföring) kan vara helt, delvis eller utan inblandning av massa:
     • helt – partikelstrålning (massa överförs, t ex alfapartiklar)
     • delvis – ljudstrålning (energi överförs via medium)
     • utan – elektromagnetisk strålning (t ex radio-, ljus-, röntgen-, gammastrålning)
     Elektromagnetisk strålning uppvisar, beroende av omständigheterna, både partikel och vågegenskaper. Dess fotonenergi är kopplat till frekvensen, vilket även avgör fotonernas förmåga att skada eller göra verkan (som man språkligt brukar kalla ’effekt’). Jag undviker kvantresonemang i denna förenklade beskrivning. Strålningens dubbelnatur med både partikel- och vågegenskaper renodlas av att man betraktar massa (partiklar) och energi som separata begrepp.

     Joniserande strålning
     Ett sätt att beskriva strålningens förmåga att skada är att dela in den i
     • joniserande strålning (= som kan riva loss elektroner),
     • icke-joniserande strålningen (= elektromagnetisk strålning med låg frekvens).

     Radioaktivt sönderfall => joniserande strålning
     Radioaktivitet är ett fysikaliskt fenomen (’sönderfall’) som genererar joniserande strålning:
     • alfastrålning
     = joniserande partikelstrålning bestående av heliumkärnor,
     • betastrålning
     = joniserande partikelstrålning bestående av elektoner/positroner,
     • neutronstrålning
     = joniserande partikelstrålning bestående av neutroner,
     • gammastrålning
     = joniserande elektromagnetisk strålning bestående av gammafotoner.

     Röntgenstrålning
     Liknande gammastrålning men med annat ursprung och i allmänhet med lägre fotonenergi (frekvens).

     För övrigt håller jag med Jan-Erik Gustafsson om efterlysning av debatt om artikelns faktainnehåll. Min personliga upprördhet över 5G handlar mer om brist på demokrati, militarisering (särskilt av rymden), integritetsapekter mm. Eftersom jag även, utöver det, är beredd att sälla mig till undertecknarna har jag inga invändningar. Överdrifter noterar jag dock från såväl anhängare som motståndare till 5G. Måste jag ta ställning i någon infekterad fråga stödjer jag mig oftast mot försiktighetsprincipen.

     Vad gäller ”skrämma upp” finns det även där två riskabla diken. Okunnigt ignorerande av allvarliga risker (klimatproblematiken, kärnvapen, extrem militär upprustning, övervakningssamhälle, kränkningar av yttrandefrihet, covid-19 och andra pandemirisker, etc) är minst lika skrämmande som överdrivna eller apokalyptiska varningar. Filmen Kinasyndromet (varning) kom före Three Mile Island-olyckan (skrämmande). Alla drabbade och överlevande efter Hiroshima, Nagasaki, Tjernobyl etc är inte oberättigat uppskrämda. Efter andra världskriget brukar man säga ”det hemska är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas likgiltighet”. Det gäller många farligheter – även 5G.

    • Efter en akademisk utbildning som tog över tio år och 50 års erfarenhet inom ämnet vet jag mycket väl vad jag talar om. Vad jag talar om är elektromagnetisk vågrörelse och förfalskat språkbruk. Med respekt personligen, men regelmässigt blir man rejält förbannad över dravlet som folk hasplar av efter ett par Google sökningar och att läsa Wikipedia.

     • Jag betackar mig insinuationer om att anlita Googles produkter över huvud taget. Jag bojkottar allt vad Google heter sedan 2012 (då jag läste villkoren).

      I stället för att angripa min person (jag är också fysikutbildad, årsrik och erfaren) borde du möta det du finner fel med fakta.

      Jag har försökt vara tydlig där jag anser att du med argument om språklig korrekthet brustit, just inom det område du kritiserar andra om. Uttrycket som aldrig borde upprepas, i synnerhet inte i skrift, och som jag reagerade mot, kan jämföras med det föråldrade sättet att beskriva vindhastighet i ’sekundmeter’, och att mäta tryck (däcktryck) i ’kilo’.

      Inte minst i debatter om 5G och kärnteknologi förekommer massor av missförstånd och sammanblandningar. I just detta sammanhang, och på förekommen anledning (= din bristfälliga uppläxning) fann jag det berättigat att försöka vara tydlig.

      Jag blir nyfiken på vad det är i min text du finner så fel att det berättigar till så hårda omdömen som dravel jag hasplat ur mig?

      Om du avser EM-strålning, varför använder du då ett i sammanhanget fullkomligt felaktigt begrepp. Strålning från radioaktivt sönderfall är dessutom i stor omfattning partikelstrålning (elektroner, neutroner, heliumkärnor etc).
      Din beskrivning av EM-vågrörelses (= EM-strålnings) ”dramatiskt olika effekt beroende på styrka och frekvens” invänder jag inte emot. Ej heller mot Erik Ståhlgrens påpekande att din referens till radioaktivt sönderfall riskerar att bli missledande. För övriga läsare (ej så fysikutbildad som du) försökte jag bidra med klargörande.

      När du så hårt kritiserar meningsmotståndare för faktafel bör du välkomna korrigering, i synnerhet då du själv snubblat med ordvalet. Det går naturligtvis att förfina och precisera detaljer, vilket jag tydligt berättade, men vad i min text är ”dravel”?

     • Du behöver ju inte bli arg när vi försöker hjälpa dig. Vi presenterar ju bara fakta för dig på ett hövligt och lättförståeligt sätt… Don’t shoot the messenger som man brukar säga.

      Även efter 2 ingenjörsutbildningar använder jag google när jag då och då halkar utanför min kompetens eller utbildning. Rätt använt är google ett kraftfullt instrument.

     • Även jag var en gång ”fysikutbildad” – i realskolan. När någon ger sig ut för att ha kunskaper dom uppenbart inte har utan skriver av webben, då förtjänar det att avslöjas. Jag behöver inte använda sökmotorer, jag har själv kunskaper och erfarenheter i ämnet. Vad vi talar om är en språkförfalskning för att skapa rädsla och sensation i bedrägligt syfte när det gäller system för kommunikation.

 6. De som är överkänsliga mot den här strålningen avfärdas nonchalant som psykfall, men många blir allvarligt sjuka och har svårt att hitta någon ostörd plats att bo på. De har också svårt att röra sig i samhället. Tidningen Miljömagasinet, liten men naggande god, som jag har prenumererat på i många år, är det enda ställe såvitt jag vet som ger dem utrymme att uttala sig. Det finns forskning som stödjer deras berättelse men här har vi att göra med så starka, dominerande ekonomiska och tekniska intressen – mobiler, smartphones, datorer, name it, som inte tolererar minsta tvivel på deras välsignelse.
  Själv minns jag ett tillfälle när jag åkte buss att en kvinna höjde rösten och bad medpassagerarna stänga av sina mobiler för att hon skulle kunna sitta kvar, Ingen protesterade.

  • Tekniska intressen?
   Vem då menar du?

   Jag menar där är en väldig bredd på demokratisk grund dessutom.
   Västerlandets upplysningstradition.
   Jag skulle vilja påpeka utbildning men på det påståendet vill du säkert inte lyssna.
   Mycket av teknisk utveckling sker just på tekniska högskolor.
   Hur då stoppa teknisk utveckling?
   Är det överhuvudtaget möjligt?
   En katastrof av tidigare inte skådat slag kanske?
   Problemet är den som angriper teknisk utveckling genast blir betraktad som bakåtsträvaren.
   Enda möjligheten som jag ser det skulle i så fall var en teknisk utveckling i en annan riktning än effektivisering.
   Till exempel riktning mot en hållbarare ekonomisk tillväxt dvs. med andra mål än mer och snabbare.
   Skulle vilja uppleva en känsla av att vi åtminstone ser en början på den vägen 🙂

   • Folk måste lära sig att välja vad dom vill ha och hur dom brukar det. Själv har jag dumpat både telefon, radio och TV och trivs så. Förr blev man påtvingad allt detta. Man kunde inte kontrollera när telefonen skulle ringa, eller vilka frågor som ställdes, TV och radioprogram kom när bolagen bestämde att du skulle titta eller lyssna. Med modern teknologi som WeChat bestämmer jag när eller om jag skall ta emot meddelanden, titt på TV eller lyssna på radio. Känns lugnare.

  • I över 100 år har detta påstående med överkänslighet repeterats. Inte i ett enda kontrollerat neutralt försök har det kunnat påvisas. I ett fall satte ett telebolag upp en mast i ett bostadsområde. Omedelbart kände sig folk sjuka, mådde illa, och man rapporterade cancerfall. Man krävde att bolaget skulle komma och lyssna på klagomålen. Företagets VD kom, och tålmodigt lyssna be alla klagomål om vad denna strålning hade åstadkommit. Sedan tog han till orda. ”Det första jag vill upplysa er om är att masten aldrig varit bruk. Elkablarna är ännu inte lagda, ni kan kontrollera det själva”. Många experiment har gjorts som denna. Någon kräver att en mobil skall stängas av. Personen halar ut den, och låtsas stänga av den, men lämnar den påslagen, och den som klagar genast säger att dom känner sig bättre. Erfarna läkare kan berätta om vitarocken symptomet som höjer blodtrycket, eller patienter som har studerat en handbok och genast känner alla symptomen.

 7. Jag konstaterar att i stort sett alla kommentarer är allmänt tyckande och inga seriösa synpunkter på sakinnehållet i skrivelsen förs fram. Det förfaller som att kommentatorerna är lika besvärade av att sakligt diskutera frågan som makthavarna.

   • Karl
    Som jag ser det kan man (sakligt) sammanfatta detta under temat:
    FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

    Du frågar efter vilka sakliga frågor artikelförfattaren vill ha diskussion om.
    De är t o m numrerade:
    1 Ökning av mikrovågsstrålning av 5G.
    2 Outredda hälso- och miljöeffekter av 5G.
    3 Avsaknad av demokratisk förankring av 5G.
    4 Redan bekräftad ökning av mikrovågsstrålning i bostäder av 5G.
    5 Vetenskapsmän har protesterat mot förhastad utbyggnad av 5G.

    Utöver det räknar artikelförfattaren upp exempel där 5G-utbyggnaden bryter mot regelverk och konventioner:
    1. EU-direktivet 2001/42
    2. Den svenska miljöbalkens 2:a kapitel
    3. Århuskonventionen
    4. Nürnbergkonventionen

    Ifall du vill sakligt belysa dessa 5+4 punkter har även jag intresse av det.

    Eftersom du valde att exemplifiera med radioteknikens snart 100-åriga historia som självklart bevis för ofarlighet vill jag problematisera faran med att generalisera den sortens resonemang.

    Bara för att söta ärtor är goda och ätliga innebär inte det att nästan likadana gullregns ’ärtor’ går att äta. De höll på att ända mitt liv som 4-åring.

    Bly (analogt är det med Kadmium och andra tungmetaller)
    Romarrikets extrema blyanvändning har lett till att västvärlden i stort sett förgiftats av icke naturliga nivåer av bly. Det finns ett mycket intressant avsnitt av Cosmos som handlar om Clair Pattersson som är mycket sevärd.
    Tyvärr hittar jag ingen beskrivning på svenska, men viss information finns på det för dig så förhatliga Wikipedia:
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Clean_Room
    Alternativt kan du läsa om honom här på främmande språk:
    https://www.mentalfloss.com/article/94569/clair-patterson-scientist-who-determined-age-earth-and-then-saved-it

    Strontium-90 (analogt är det med Cesium-137 mm)
    Kopplingen till kärnvapenprov i atmosfären är numera välkänd.
    Mindre känt är kontamineringen av Magelungen.
    http://docplayer.se/3909126-Magelungen-en-avloppsfraga-som-vackte-riksintresse.html

    Neurosedynkatastrofen
    https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2011/11/neurosedynkatastrofen-blev-ett-startskott/
    Ett mer nutida exempel:
    https://www.svt.se/nyheter/inrikes/detta-har-hant-skandalen-kring-stjarnkirurgen-paolo-macchiarini

    Kvicksilver (analogt med dioxin, PCB, DDT, PFAS, etc)
    Förutom svartlistningen av insjöfisk kan vi påminna oss Minimatakatastrofen:
    https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Minamatasjukan
    Vi borde få till en skyddskonvention först och därefter reglering av sådan hälsoskadlig och ekologiskt förödande verksamhet som tvingade världssamfundet att inse farorna med kvicksilver.
    http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Kvicksilver/

    Tritium
    Kontaminerat vatten från Fukushimakatastrofen är en miljö- och hälsofara.
    https://www.expressen.se/nyheter/klimat/beslutet-vatten-fran-fukushima-slapps-i-havet/.
    Igår (13 feb)rapporterades om nya jordbävningar i området med över 7 på Richterskalan.
    https://jordbävning.se/eq
    Undras om lokalbefolkningen hade välkomnat kärnkraftsbygge idag ifall de haft dagens kunskaper, och medgetts demokratiskt inflytande?
    https://www.expressen.se/tv/nyheter/jordbavning-utanfor-fukushima-/

    Vi vill varken aningslöst svälja kärnkraftsförespråkarnas lögner eller kontaminerade livsmedel.

    Med motsvarande resonemang bör hälsoeffekter och risker utredas först, innan storskaliga oreparabla katastrofer av typen Minimata, Tjernobyl, Windscale, Ozonhål, Magelungen, PFAS, etc även inbegriper 5G.

    • —Det finns ingen ökning av ”strålning” med 5G, exponeringen av radiovågorna minskar med 90%.
     —Hur vill du utreda dom, föreslå process. Efter 100 år har inga effekter kunnat påvisas.
     —Ingenjörsvetenskap har inget med demokrati att göra utan kunskap och erfarenhet.
     —5G frekvenserna har använt i bostäder sedan före 1990.
     —Mobil system har använts sedan 80-talet, kan knappast kallas förhastat. 5G är ett mjukvarusystem som driver kommunikationen. Inte ett komplett nytt mobilsystem.
     —Jag ser inget samband med romarrikets vattenledningar och dagens kommunikation.
     Inläggen här visar något annat. Den katastrofala kunskaps och kompetens degradering som pågår i Sverige, regering och riksdag utgörs av obildade, debatterna drivs av obildade, obildade väljs som ”experter”, det går snabbt utför i Sverige som faller snabbt i välfärdsligan. Det är det okunniga och obildade ”kvackarna” som driver landet ideologiskt. Bästa lösningen. Stäng ner kommunikationen, bygg inte ut 5G, utrota teknologin och därmed välfärdssamhället. Då får Sverige det samhälle de obildade nu strävar efter. Sen kan man börja om. Ordo ab Chao.

 8. Karl W verkar ge uttryck för det förakt som kan drabba dem som blir sjuka av den aktuella strålningen. Det finns en stark teknikoptimism som driver på den här utvecklingen,som också medför ett växande behov av elström. Ingen har ännu seriöst börjat ifrågasätta den galopperande efterfrågan på el i framtiden. Den här aktuella skrivelsen är kanske en liten början. Men än så länge växer den elektromagnetiska strålningen bortom all kontroll och får inte ens ifrågasättas.
  Att en växande grupp människor blir sjuka av elektromagnesisk strålning signalerar att någonting är fel och att forskningen måste ta reda på orsakerna. Det tycker jag är en fråga att sakligt diskutera utan besserwisserfasoner.

  • Att ingen ifrågasätter verkligheten tycks vara grymt sant i Sverige. Efterfrågan på el galopperar när nya lager av förbrukning ständigt läggs till de gamla, och samtidigt stänger man ner genereringen och ökar fossilkraften. Hela utvecklingen driver redlöst utan roder eller planering medan ideologerna pratar. Ingen har sedan generationer kunnat påvisa någon effekt av denna mystiska ”strålning”. Orsaken börjar alltmer klarna från utvecklingen i Kina. Det totala energibehovet ökar allt som välfärden ökar och fattigdomen nu är utrotat. Det relativa energibehovet minskar kraftigt med hänsyn till produktion och välfärd. Min egen bostad förbrukar bara 20% energi jämfört med Sverige. Kina har nu närmare 2 års erfarenhet av digitalsamhället och 5G. Sverige har inte börjat. Resultatet är ett dramatiskt lyft i välfärd och en dramatisk förbättring av hälsa och välbefinnande. Stressen försvinner och valfriheten ökar dramatiskt, liksom friheten. Folk känner sig bättre är friare och lyckligare.

   Det var alltså inte någon ”strålning” som orsakade problem, utan att teknologin användes för att öka pressen på människan att producera mer snabbare. Du vet aldrig när telefonen skulle ringa, och någon, vem som helst, kunde begära ett svar inom tre sekunder. Med röstkommunikation på WeChat väljer jag själv vem som kan ringa mig, när och om jag skall ta emot ”samtalet”. Jag kan lyssna på det flera gånger och fundera i tio minuter innan jag svarar. Ingen stress. Inga sjuksymptom.

   Någon påstod att skulle Kina införa Sveriges bilburna transportsystem skulle man bränna upp hela världens oljelager på en månad. Kina utvecklar ett digitalsamhälle, Sverige motarbetar det. Som exempel, en enda polisman kan patrullera motorvägen Stockholm – Göteborg, om det finns en sådan, elektroniskt. Sverige kör fossilbilar som på 50-talet.

   Det sätt som teknologin har tillämpats på har drivits underifrån, inte från toppen som i Sverige, och det har gett otroliga förbättringar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here