Pulitzerprisvinnaren Chris Hedges: Utopisk social ingenjörskonst leder ofelbart till katastrof. Är det så?

0
1314

Denna krönika är hämtad från anteckningar som Chris Hedges skrev för att förbereda en debatt på University of Toronto’s Munk School of Global Affairs and Public Policy. Hedges, som talade från Princeton, N.J., argumenterade för initiativet: ”Vare det löst, politik fungerar inte som vanligt. Det är dags för en revolution.” ”Motdebattör” var David Brooks, en kolumnist i The New York Times som talade från Washington, D.C. En podd av debatten kommer att finnas tillgänglig. här.

Chris Hedges har vunnit Pulitzer-priset, arbetat på New York Times och framträder som en ledande kritiker av neoliberalismen bland annat.
Artikeln har hittats och översatts av en läsare i väst-Sverige.

Chris Hedges

Utopisk social ingenjörskonst leder ofelbart till katastrof

I ”Det öppna samhället och dess fiender” varnade Karl Popper för ”utopisk social ingenjörskonst”, massiva sociala förändringar som leds av dem som tror att de har upptäckt den verkliga sanningen. Dessa utopiska ingenjörer vräker bort hela system, institutioner och sociala och kulturella strukturer i sina lönlösa försök att åstadkomma en vision. I den processen demonteras de självkorrigerande mekanismerna för stegvisa och gradvisa reformer som hindret impediment mot visionen. Historia är fylld med katastrofala utopier – jakobinernas, marxisternas, fascisternas och nu, i vår egen tid, globalisternas eller de nyliberala imperialisternas.

De nyliberala imperialisternas ideologi,bortsett från dess ekonomiska betydelse, är den senaste upprepningen av utopiska projekt som kräver en medveten okunnighet om social och ekonomisk historia. Den menar att det mänskliga samhället når sin topp när enskilda företagares verksamheter är fria från regeringens begränsningar. Samhälle och kultur bör dikteras av äganderättens överlägsenhet, med öppen handel – som placerar industriproduktionen i låglönefabriker i Kina och den globala södern, och tillåter flödet av pengar över gränserna – och obegränsade globala marknader.

Arbets- och produktionsmarknaden bör avregleras och befrias från statlig tillsyn.
Globala finansiärer bör få kontroll över nationalstaternas ekonomier. Statens roll bör reduceras till att säkerhetsställa pengarnas kvalitet och integritet , tillsammans med inre och yttre säkerhet, och till att privatisera kontrollen av mark, vatten, offentliga bolag, utbildning och statliga tjänster som underrättelser och ofta militären, fängelser, hälsovård och förvaltning av naturresurser. Nyliberalism förvandlar kapitalismen till en religiös avgud.
Denna utopiska syn på marknaden har naturligtvis ingen förankring i verkligheten. Kapitalister hatar fria marknader. De försöker kontrollera dem genom fusioner och förvärv och genom att köpa ut konkurrenter. De dränker kulturen med reklam för att manipulera allmänhetens smak och konsumtion. De deltar i prissättning. De bygger omöjliga monopol. De verkställer listiga planer,utan kontroller eller översyn, för vilda spekulationer, plundring, bedrägerier och stöld, De berikar sig själva genom återköp av aktier, Ponzibedrägerier,, strukturerad kapitalförstörelse genom inflation, förstör tillgångar och inför förkrossande skuldsättning på allmänheten.

I USA dränker de valprocessen med pengar, och köper lojalitet av valda tjänstemän från de två styrande partierna för att lagstifta skattebojkotter, avskaffa regler och ytterligare konsolidera deras rikedom och makt.
Dessa företagskapitalister spenderar hundratals miljoner dollar för att finansiera organisationer som Business Roundtable och Chamber of Commerce och tankesmedjor som The Heritage Foundation för att sälja ideologin till allmänheten. De överöser universitet med donationer, så länge universiteten svär trohet mot den härskande ideologin. De använder sitt inflytande och rikedom, såväl som sitt ägande av medieplattformar, för att förvandla pressen till sin megafon. Och de tystar kättare eller gör det svårt för dem att hitta arbete. Att öka aktievärdet, snarare än att producera, blir det nya måttet på ekonomin.

Allt finansieras och görs till handelsvaror.
Dessa utopier lemlästar den sociala strukturen genom avindustrialisering och förvandlar en gång stora tillverkningscentra till förfallna ödemarker, och vilken demokrati som helsts bålverk, som medel- och arbetarklassen, till ett frustrerat och upprört prekariat.
De förpassar arbeten ”offshore”, genomför massiva uppsägningar och sänker löner. De förstör fackföreningar. Nyliberalism – omfördelar rikedom uppåt- eftersom det alltid var ett klassprojekt och detta var dess mål.
”Rånad på skyddet för kulturinstitutioner,” skriver Karl Polanyi i sin bok ”Den stora omvandlingen”, försvinner människor ”av det social blottställandets effekter ” och dör som ”offer för akut social belägenhet .”
Nyliberalism, är Åtta familjer äger nu lika mycket som 50% av världens befolkning.

Under 2019 ökade världens 500 rikaste människor sina tillgångar med 12 biljoner dollar, medan nästan hälften av alla amerikaner hade inga besparingar och nästan 70% skulle inte klara en nödsituation som krävde 1 000 dollar utan att bli skuldsatta.

David Harvey kallar detta ”ackumulering genom stöld.” Detta nyliberala angrepp, antagonistiskt mot alla former av social solidaritet som begränsar kapitalets möjlighet att öka, har utplånat de självkorrigerande demokratiska mekanismerna som en gång möjliggjorde stegvisa och gradvisa reformer. Det har förvandlat människor och den naturliga världen till varor som ska utnyttjas till utmattning eller kollaps.

De härskande eliternas slaviska hängivenhet för företagens vinst och den globala oligarkins ansamling av rikedom innebär att de är ovilliga eller oförmögna att ta itu med den största existentiella kris som människans art står inför – klimatnödläget.

Samtidigt som dessa utopier, försöker införa amerikansk makt och global dominans, invaderades och ockuperades hela Mellanöstern som har förfallit i meningslösa eländiga förhållanden som kostar USA mellan 5 biljoner och 7 biljoner dollar. Dessa utopiska projekt i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och proxykriget i Jemen har dödat hundratusentals, fördrivit eller förvandlat miljoner till flyktingar, förstört städer och nationer, skapat misslyckade stater som inkuberar jihadistgrupper och dödligt försvagat den amerikanska makten.

I själva verket är dessa krig, några nu på deras 18:e år, den största strategiska misstaget i amerikansk historia.

De som trodde på utopierna -var okunniga om de länder som de ockuperade, kulturellt, språkligt och historiskt – de trodde i sin naivitet att de kunde inplantera demokrati på platser som Bagdad och se till att den spred sig över hela Mellanöstern. De försäkrade oss om att vi skulle hälsas som befriare; oljeinkomsterna skulle betala för återuppbyggnaden och Iran skulle kuvas och stängas av. Detta var inte mer uppnåeligt eller verklighetsförankrat än det utopiska planen att frigöra marknaden och släppa loss världsomspännande välstånd och frihet.
När en falang – monarkisk, kommunistisk, fascistisk eller nyliberal – griper makten, innebär nedmonteringerna av de mekanismerna som möjliggör reformer, för dem som söker ett öppet samhälle, inget annat val än att störta systemet. Den korporativa staten, liksom de kommunistiska regimerna som jag bevakade i Östeuropa, går inte att reformera inifrån.

De misslyckanden som plågar oss i USA är tvåpartis- misslyckandet. I alla de stora strukturella frågorna, inklusive krig och ekonomi, finns det liten eller ingen skillnad mellan de två styrande politiska partierna. Koncentrationen av rikedom och makt i händerna på en oligarkisk elit, som Aristoteles varnade för, lämnar bara två alternativ – tyranni eller revolution. Och vi är snabbt på väg mot tyranni.
Nyliberal utopism, eftersom den slår ner på friheterna att organisera, reglera och skydda allmännyttan och stärker friheterna att utnyttja och konsolidera rikedom och makt, är alltid förutbestämd, skriver Polanyi, att sluta i despoti eller direkt fascism. De goda friheterna går förlorade. De dåliga tar över.
Nyliberalism har gett upphov till framväxten av den värsta formen av monopolkapitalism och största inkomstskillnaderna i amerikansk historia. Bankerna och jordbruks-, livsmedels-, vapen- och kommunikationsindustrin har förstört de regleringar som en gång förhindrade deras monopol från att fastställa priser, hålla tillbaka löner, garantera vinster, avskaffa miljökontroller och utnyttja sina arbetare. De har utplånat konkurrensen på den fria marknaden.

Karl Marx påpekade att oinskränkt kapitalism förstör den så kallade fria marknaden. Den är fientligt mot den kapitalistiska demokratins värderingar och traditioner. Kapitalismens sista etapp, skrev Marx, präglas av plundring av de system och strukturer som gör kapitalismen möjlig. Det är inte kapitalism alls. Vapenindustrin, till exempel, med sitt officiella försvarsanslag på 612 miljarder dollar – en siffra som inte innehåller de många andra militära utgifterna som finns i andra budgetar, som maskerar det faktum att våra verkliga utgifter för nationella säkerhetskostnader är över 1 biljon dollaR per år – har fått regeringen att förbinda sig att spendera 348 miljarder dollar under det kommande decenniet för att modernisera våra kärnvapen och bygga 12 nya Ohio-klassade kärnvapenbestyckade u-båtar, uppskattade till 8 miljarder dollar vardera.

Vi spenderar cirka 100 miljarder dollar per år på underrättelse – läs övervakning – och 70% av dessa pengar går till privata entreprenörer som Booz Allen Hamilton, som får 99% av sina intäkter från den amerikanska regeringen. Vi är den största vapenexportören i världen.
Den fossila bränsleindustrin slukar 5,3 biljoner dollar per år i hela världen i dolda kostnader för att kunna forsätta att använda fossila bränslen, enligt Internationella valutafonden. Dessa pengar, konstaterar IMF, utöver de 492 miljarder dollar i direkta subventioner som erbjuds av regeringar runt om i världen genom avskrivningar, nedskrivningar och kryphål i markanvändningen.
Skattesubventioner till de stora bankerna – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och Goldman Sachs – beräknas till 64 miljarder dollar per år, vilket är ungefär lika med deras årliga vinster i genomsnitt. 1980 avreglerades godstågen. Antalet 1klass-järnvägar minskade från 40 till 7. Fyra står för 90% av branschens omsättning. Nästan en tredjedel av alla transportörer har bara tillgång till en järnväg.

President Bill Clintons telekommunikationslag från 1996 utsågs som ett sätt att öppna kabelindustrin för konkurrens. Istället blev det en massiv konsolidering av industrin i händerna på ungefär ett halvt dussin företag som kontrollerar 90% av amerikanerna ser eller hör i etern.
Flygindustrin, befriad från reglering, konsoliderades snabbt.
Fyra flygbolag kontrollerar 85% av den inhemska marknaden. De har delat upp landet i regionala nav där de avpressar avgifter, fastställer priser, avbryter flygningar när som helst, lämnar passagerare strandsatta utan kompensation och tillhandahåller dålig service.

Läkemedels- och försäkringsföretag som hanterar vår vinstdrivna sjukvårdsindustri extraherade 812 dollar miljarder från amerikaner under 2017. Detta utgör mer än en tredjedel (34,2%) av de totala utgifterna för läkarbesök, sjukhus, långtidsvård och sjukförsäkring.

Om vi hade ett folkhälsosystem, som i Kanada, skulle det bespara oss 600 miljarder dollar i kostnader på ett enda år, enligt en rapport från läkare för en nationell hälsoplan. Hälsokostnaderna under 2017 var mer än fyra gånger högre per capita i USA än i Kanada (2 479 USD mot $ 551 per person), konstaterar gruppen. Kanada implementerade ett enda system, ”Medicare for All” 1962. Under 2017 spenderade amerikanerna 844 dollar per person på försäkringskostnader. Kanadensare spenderade 146 dollar.

Nyliberalism kan inte försvaras som mer innovativt eller effektivare. Det har inte spridit demokrati, och genom att orkestrera oöverträffade nivåer av ojämlikheter när det gäller inkomster, och politisk stagnation har den spytt upp demagoger och auktoritära regimer som falskt lovar att hämnas de regerande eliter som förrådde folket.

Vår demokrati har under detta angrepp ersatts med meningslös politisk teater.

Som akademikerna Benjamin Page och Martin Gilens redogjorde för i deras uttömmande studie 2017 “Democracy in America?”: ”de bästa bevisen indikerar att önskemål från vanliga amerikaner [har] liten eller ingen inverkan på utformningen av den federala regeringspolitiken. Rika individer och organiserade intressegrupper – särskilt affärsföretag – har … mycket mer politisk slagkraft. … [T] allmänheten [är] … praktiskt taget maktlös. Majoriteternas vilja i USA hindras av de välmående och välorganiserade, som blockerar förslag som är till gagn för folket, och bara antar speciella förslag som är till fördel för dem själva. …

Majoriteten av amerikanerna föredrar en slags politik som är utformad för att hantera problem som klimatförändringar, vapenvåld, ett ohållbart immigrationssystem, otillräckliga offentliga skolor och uttjänade broar och motorvägar. … Stora majoritetsgrupper i Amerika stöder olika program för att minska arbetslösheten, höja lönerna, hjälpa de arbetslösa, tillhandahålla en allmän sjukförsäkring, säkerställa anständiga ålderspensioner och betala för sådana program med progressiva skatter. De flesta amerikaner vill också minska ”understöd åt företagen.” Men de rika, affärsgrupperna och strukturella bromsar har mestadels blockerat en sådan ny politik.
Här borde inte finnas någon debatt om hur man genomför förändringar. Delmål och stegvisa reform är alltid att föredra framför den oundvikliga anarkin som varje maktvakuum skapar. Problemet är att våra utopiska sociala ingenjörer i sin desperata demontering av ett ekonomiskt och demokratiskt system, liksom deras dränering av statens resurser genom de krig som de bedriver utomlands, har laddat verktygen med dynamit som kan rädda oss.

De ger oss inget annat alternativ än att göra uppror och avlägsna dem från makten.

Vi kommer att genomföra långvariga civila olydnads-aktioner för att avlägsna dessa företagsoligarker eller fortsätta att leva i en Orwellsk tyranni, åtminstone tills dess att klimatnödläget gör att den mänskliga arten utrotas.
Förordningar, lagar, planering och kontroll är inte frihetens fiender. De hindrar kapitalister från att kväva frihet, förneka rättvisa och avskaffa allmännyttan.

Den kapitalistiska klassens frihet att utnyttja människor och den naturliga världen utan begränsning förvandlar de mångas frihet till frihet för de få.
Det har alltid varit poängen.

Föregående artikelUSA:s handelskrig mot Kina
Nästa artikelTrumps budget: Mer till militären, mindre till vård och sociala behov, 20 % underfinansiering.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here