FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin

8
1632

Detta är en sammanfattning av en artikel i Independent.
Independent: Venezuela crisis: Former UN rapporteur says US sanctions are killing citizens


FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin

FN-rapportören de Zayas, som besökt Venezuela, säger sammanfattningsvis

Amerikanska sanktioner är olagliga och kan utgöra ”brott mot mänskligheten” enligt internationell rätt. Han kritiserar USA för att engagera sig i ”ekonomisk krigföring” mot Venezuela, som han menar skadar ekonomin och dödar venezuelaner. USA och Storbritannien stöder Juan Guaido, som utsåg sig själv. Europas ledare vill ha fria och rättvisa val. Ryssland och Turkiet är Maduros viktigaste anhängare.

De Zayas, en tidigare sekreterare i FN:s råd för mänskliga rättigheter och en internationell jurist säger att ”sanktioner dödar” genom livsmedels- och medicinbrist, de leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Zayas fann att bristfällig styrning och korruption hade drabbat den venezuelanska ekonomin svårt, men att ”ekonomisk krigföring” som utövas av USA, EU och Kanada är viktiga faktorer i den ekonomiska krisen.

Zayas rekommenderade att Internationella brottmålsdomstolen undersöker ekonomiska sanktioner mot Venezuela som möjligt brott mot mänskligheten enligt artikel 7. ”Dagens sanktioner/blockader” är jämförbara med medeltida belägringar av städer menar Zayas.

USA införde sanktioner mot Venezuela i mars 2015, när president Obama utfärdade verkställande order 13692 och förklarade att Venezuela var ett hot mot nationell säkerhet. Sanktionerna har sedan intensifierats under Donald Trump, som också hotat med militär invasion och diskuterat en kupp.

Trots att detta är den första FN-rapporten från Venezuela på 21 år, sade de Zayas att hans forskning om orsakerna till landets ekonomiska kris hittills i stor utsträckning har ignorerats av FN och media. Zayas tror att hans rapport har ignorerats eftersom det går emot den populära berättelsen att Venezuela behöver regimförändringar.

Han rekommenderade dialog mellan det internationella samfundet och venezuelanerna för att göra deras regering bättre, snarare än att klämma landet med sanktioner och stöd åt kupper. ”Nyckeln till krisen är dialog. Det finns inget mer odemokratiskt än en statskupp och inget mer frätande för rättsstatsprincipen och den internationella stabiliteten än när utländska regeringar lägger sig i andra staters angelägenheter ”

Endast venezuelanerna har rätt att bestämma, inte USA, inte Förenade kungariket. Vi vill inte ha en repetition av Pinochets statskupp 1973. Det är angeläget att hjälpa det venezuelanska folket genom internationell solidaritet – humanitärt bistånd och upphävande av den finansiella blockaden så att Venezuela kan köpa och sälja som alla andra länder. De Zayas har sedan dess undertecknat ett öppet brev med Noam Chomsky och över 70 andra akademiker och experter som fördömer det USA-stödda statskuppsförsöket mot den venezuelanska regeringen. Han kallade den senaste utvecklingen ”helt surrealistisk”.

In English

The UN rapporteur de Zayas who wisited Venezuela says –

Summary

US sanctions are illegal and could amount to “crimes against humanity” under international law. He is criticizing the US for engaging in “economic warfare” against Venezuela which he said is hurting the economy and killing Venezuelans.

US and UK backs Juan Guaido, who appointed himself “. European leaders cal for free and fair” elections. Russia and Turkey remain Maduro’s key supporters.

De Zayas, a former secretary of the UN Human Rights Council (HRC) and an expert in international law say – “Sanctions kill,” through food and medicine shortages, lead to violations of human rights “economic warfare” practised by the US, EU and Canada are significant factors in the economic crisis .

Zayas found that poor governance and corruption had hit the Venezuelan economy hard, but said “economic warfare” practised by the US, EU and Canada are significant factors in the economic crisis.

Zayas recommended that the International Criminal Court investigate economic sanctions against Venezuela as possible crimes against humanity under Article 7 “Modern-day sanctions/blockades are comparable with medieval sieges of towns.

The US imposed sanctions against Venezuela March 2015, when President Obama issued executive order 13692, declaring the country a threat to national security.(SIC)

The sanctions have since intensified under Donald Trump, who has also threatened military invasion and discussed a coup.

Despite being the first UN official to report from Venezuela in 21 years, Mr de Zayas said his research into the causes of the country’s economic crisis has so far largely been ignored by the UN and the media. Zayas believes his report has been ignored because it goes against the popular narrative that Venezuela needs regime change.

Zayas recommended dialogue between the international community and Venezuelans to make their government better, rather than squeezing the country with sanctions and backing coups. “The key to the the crisis is dialogue. There is nothing more undemocratic than a coup d’état and nothing more corrosive to the rule of law and to international stability when foreign governments meddle in the affairs of other states,”

“Only the Venezuelans have a right to decide, not the US, not the United Kingdom …

We do not want a repetition of the Pinochet putsch in 1973 … What is urgent is to help the Venezuelan people through international solidarity – humanitarian aid and a lifting of the financial blockade so that Venezuela can buy and sell like any other country.

Mr De Zayas has since signed an open letter with Noam Chomsky and over 70 other academics and experts, condemning the US-backed coup attempt against the Venezuelan government. He called the recent developments “totally surreal”.

Föregående artikelVenezuela-nytt: Maduro vill ha dialog, Guadio ha Venezuelas guld från UK, men väntar åtal – och andra notiser
Nästa artikelSuccé-möte om Vilhelm Moberg
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. En mycket bra artikel i Indepentent. I originalet finns det ytterligare intressanta påpekanden, t.ex. om Amnesty International. Läs originalet, blir min uppmaning. Den uppmaningen skulle jag också vilja ge till vår senaste regering, men den har tydligtvis klart intagit en hållning som går ut på att Venezuelas rikedomar inte tillhör det venezuelanska folket, utan den del av den globala marknaden som leds av USA. Denna vår regering lyssnar nu nog mest till de ”rätta” åsikterna.

  Men nu är ju den delen av marknaden så full av sprickor och krackeleringar, så att något i stil med vad som hände i Chile 1973 inte verkar troligt.

  • ”Denna vår regering lyssnar nu nog mest till de “rätta” åsikterna.”

   Det är nog så att de är styrt av främmande makt = USA.

 2. Jag läste nu ett inlägg på nazistiska Nordfronts hemsida om vad som just nu händer i Venezuela. Det händer jag går in där någon gång ibland och ströbläddrar lite. Men vid inlägget om Venezuela blev jag genast fastklistrad. Efter genomläsning kunde jag konstatera att där framförs precis samma orsakssamband som på den här, låt mig säja mer vänsterradikala sidan. Skulden till Venezuelas problem bär USA och västvärldens imperalismlakejer osv. Jag tycker det är anmärkningsvärt att två så motsatta sidor på den politiska vänster-högerskalan kommer till så lika resultat i en sådan laddad fråga som nu Venezuelas politiska öde tycks vara. Om det här för mig iögonfallande sammanträffandet skulle jag gärna vilja ha en förklaring.

  • Vad är det som är konstigt? Påstår du att orsakssambandet är fel?
   Mer konstigt att Socialdemokraterna och Moderaterna har samma åsikt om Venezuela?

 3. ”Vad är det som är konstigt?”
  Vänstern anklagar ALLTID högern för att gå kapitalets ärenden. Men på högerextrema Nordfronts sida här kan man väl knappast påstå de gör det?

  • Jag har t.om. hört en talare från NMR säga att man bör förstatliga bankerna, så nazister är ett mycket speciellt släkte. En stor del av dom tillhör nog det som Leif GW Persson brukar kalla ”begåvningsreserven” och andra strävar efter en stark stat med en stark ledare. I Tyskland fick dom ändå storkapitalets stöd för att rädslan för expropriering av kommunisterna var större.

   Annars kan man med fullständig självklarhet anklaga högern för att gå kapitalets ärenden. Högern är ju kapitalets politiska företrädare. Allt annat hade varit synnerligen märkligt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here