FNs nykoloniala migrationspakt godkänd, men de stora problemen kommer senare

53
1989
Glada miner efter beslutet i Marrakesh. Foto från FN.

Enligt en färsk opinionsundersökning, publicerad 10/12, vill 14 % av den vuxna befolkningen i Sverige ha ökad invandring, medan 52 % vill ha mindre eller ingen invandring. Pew research: Many worldwide oppose more migration – both into and out of their countries.Sverige har liksom många andra länder, utan annat än marginell debatt, debatt skrivit på FN-överenskommelsen som underlättar rejält ökad immigration.

Jag publicerade nyligen en artikel om FN:s migrationsavtal inför möte och beslut 10/12 i Marrakesh. Vilka gynnas av FN:s migrationsavtal? Fokus i artikeln är att avtalet är utformat för att passa globalismen och imperialismen. Det finns ingen motsättning mellan att inse och kritisera detta och att plädera för en bra migrationspolitik, att vara positiv till att Sverige låter 8000 unga män från Afghanistan stanna i landet, och för att Sverige väl ska ta hand om invandrare. Pål Steigan har publicerat en ny läsvärd artikel som kommenterar migrationsavtalet nu efter beslut. Den publiceras nedan.


FNs nykoloniala migrationspakt godkänd, men de stora problemen kommer senare.

Pål Steigan

Som ventet ble FNs migrasjonsavtale, eller Global Compact for Migration, som den nå kalles offisielt, godkjent i Marrakesh 10. desember 2018. FNs generalsekretær António Guterres kalte den «et veikart for å hindre lidelse og kaos«.Avtalet. Den er naturligvis alt annet. Sjefen for FNs migrasjonsavdeling, Louise Arbour, kalte det et «vidunderlig øyeblikk» da avtalen ble godkjent ved akklamasjon. Et overraskende stort mindretall av FNs medlemsland unnlot å undertegne avtalen. Tilhengerne av avtalen sier på den ene sida at den er historisk og på den andre sida at den «ikke er bindende». Det siste er en sannhet med betydelige modifikasjoner. La oss se på bakgrunnen og hvorfor denne avtalen er vedtatt.
To store problemer for imperialismen, fri flyt og demografi

Migrasjonsavtalen har en lang forhistorie og den er knyttet til den globaliseringa av den kapitalistiske verdensordningen som særlig skjøt fart etter Sovjetunionens sammenbrudd. Da ble det for alvor mulig for særlig amerikansk kapital å legge verden under seg og slå i stykker nasjonale markeder og regimer for å sikre seg både hegemoni og adgang til ressurser.

Rutene for menneskesmugling gjennom Afrika
Hvordan sikre fri flyt av arbeidskraft?
Det som hindrer kapitalens vekst er nasjonale økonomiske og politiske særordninger som legger bånd på den frie flyten av varer, kapital og arbeidskraft. Den frie flyten av varer og kapital er stort sett løst gjennom WTO og andre internasjonale systemer. I Europa har EU gått et langt stykke i retning av å hindre nasjonene i å styre sine egne ressurser og sitt eget arbeidsmarked. Men globalt har ikke kapitalen, i betydninga finanskapitalen og de multinasjonale selskapene, hatt den kontrollen de ønsker.

Rutterna för människosmuggling genom Afrika.

Verdens 1000 rikeste selskaper er samlet i organisasjonen World Economic Forum, som både er deres interesseforening og deres strategiske redskap for å drive verdenspolitikken i sin retning. Av deres egne dokumenter, konferanser og rapporter går det fram at de ønsker å omforme hele verdensordene i sitt blide. De kaller det Global Redesign Initiative (GRI),
og vår skribent Erik Plahte forklarer her hva dette initiativet er. GRI-dokumentet er digert, 604 sider, men Plahte oppsummerer slik hva det går ut på:Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden

De transnasjonale storkonsernene, mega-bankene og finansfyrstene finner seg ikke lenger i å bli holdt utafor det tradisjonelle globale beslutningssystemet som bygger på nasjonalstatene og de internasjonale FN-institusjonene. De vil være med å bestemme, og de vil sjøl legge føringene for hvordan dette skal skje. De vil altså sette de demokratiske og folkevalgte organene til side, uten å sjalte dem helt ut. De skal fortsatt få være med, men i et nytt, mer omfattende system der de transnasjonale konsernene og kapitalkreftene – etter eget ønske og ut fra sine egne interesser – skal styre på lik linje med nasjonalforsamlinger, nasjonalstater og de internasjonale, mellomstatlige institusjonene.

«Governance is the art of governing without government», som Susan George har skrevet i den lettleste lille boka Shadow Sovereigns – How Global Corporations are seizing Power (Polity Press, Cambridge, 2015).

Illustrasjon til Margaret Atwood: Oryx and Crake. Et par av de framtidsvisjonene som utmales av WEF er ikke særlig ulike dette.

Global Redesign Initiative – et initiativ for å nytegne den rådende verdensorden
Når det gjelder global tilgang på arbeidkraft for kapitalen er WEFs holdninger uttrykt i dokumentet The Business Case for Migration.

I dokumentet heter det:

«Det er et ubestridelig faktum at veladministrert migrasjonspolitikk kan bidra til nasjonal, regional og global økonomisk vekst. Innvandrere i begge ender av kompetansespekteret kan spille en rolle – ved å gjøre arbeid som lokalbefolkningen ikke er villig til å gjøre (selv under lavkonjunktur), så vel som å gjøre arbeid som lokalbefolkningen ikke kan gjøre fordi de mangler ferdighetene. Konkurranseevnen til selskaper, som de fleste moderne økonomier er avhengige av, kan styrkes markant av innvandrere og migrasjon. Begrensende og ufleksibel regjeringspolitikk setter selskapene i fare for å tape i den globale konkurransen om begrensede ferdigheter, og kan undergrave deres generelle konkurranseevne. Videre er innvandrere big business – både som entreprenører som skaper arbeid, og som forbrukere som skaper etterspørsel.»

«… gjøre arbeid som lokalbefolkningen ikke er villig til å gjøre (selv under lavkonjunktur) …» Les: dårlig betalt, dårlige arbeidsforhold eller farlig.

Les: Massemigration og profit.

For å drive igjennom denne agendaen i FN sørget man for at det ble opprettet et migrasjonsforum i FN-regi. Den sentrale pådriveren var Peter Sutherland, Goldman Sachs. Han var arkitekten for og den sentrale lederen for Global Forum on Migration and Development (GFMD) for å legge til rette for storstilt migrasjon, fordi han mente at dette tjener kapitalens behov. Det er dette forumet som har skrevet Global Compact for Migration. GFMD

Etter at Sutherland døde er det Louise Arbour som har tatt over den stafettpinnen. Hun er beryktet for sin rolle under den famøse rettssaken mot Slobodan Milošević, og hun var fra 2009 til 2014 sjef for den Soros-finansierte International Crisis Group. Hun skal lede det sekratariatet som skal koordinere implementeringa av migrasjonsavtalen. Og i sin erklæring om dette gjorde hun det helt klart at denne implementeringa skal starte nå og den skal være effektiv. International Crisis Group.

Den kaotiske massemigrasjonen fra Afrika og Midtøsten har tjent en hensikt fordi den har mørnet Europa for den politikken som skal implementeres, men den er ikke optimal sett fra et kapitalistisk perspektiv. Det er også et hovedelement i migrasjonsavtalen: Nå må migrasjonen bli velorganisert. Den illegale migrasjonen skal bringes inn i lovlige former.
Massemigrasjon er milliardindustri. Interpol sier at menneskesmugling i dag genererer 28 milliarder dollar i året, og er den raskest voksende kriminelle bransjen i verden. Interpols beräkningar.I mange afrikanske land er den blitt en del av nasjonale økonomien. Dette drives av mafiaorganisasjoner, jihadistgrupper og andre kriminelle nettverk, og de behersker hele verdikjeden fra Guineabukta til Skandinavia. I tillegg til fortjenestene ved illegal transport, illegale papirer, bestikkelser og så videre kommer profitt i narkohandel, prostistusjon, slavearbeid og annen kriminell virksomhet. Gjennom migrasjonsavtalen kan dette nå normaliseres. De kriminelle nettverkene kan omdanne deler av virksomheten sin til NGOer, som kan bli partnere med FN og EU.

Nykolonialisme
Jeg har kalt migrasjonsavtalen nykolonial, og det er ikke ment som et skjellsord, men som et forsøk på å plassere den historisk og økonomisk der den hører hjemme. Abtalen handler ikke om å støtte Afrikas eller araberstatenes kamp for frigjøring fra kolonisystemet, men tvert imot om å gjøre dette systemet permanent. Den økonomiske «fordelen» disse landene loves i tekstene er «remittance», altså penger som migrantene sender hjem til opprinnelseslandet. Det er ingen mekanisme for uavhengighet, men tvert om en mekanisme for varig underordning og utbytting. Det går også tydelig fram av avtalen at den handler om å skaffe kapitalen arbeidkraft gjennom migrasjon. I forbindelse med utdelinga av fredsprisen kom det fram i uttalelsene til fredsprisvinner Denis Mukwege hvordan imperialismen plyndrer Afrika, og da i dette tilfellet Kongo. Krigen i Kongo.

Denne plyndringa av råvarer skal fortsette og gjennom migrasjonsavtalen skal også Afrika plyndres for sin viktigste ressurs, den menneskelige arbeidskrafta, de menneskene som kunne ha bidratt til å skape et fritt Afrika.

EU, og ikke minst Frankrike, har i en årrekke arbeidet for å integrere Nord-Afrika og de tidligere franske koloniene med EU i noe som nå heter Union for the Mediterranean.Union for Mediterranean. De samarbeider med International Crisis Group og Mediterranenan Growth Initiative om å skape at felles arbeidsmarked rundt Middelhavet.

De har lovet landene i Nord-Afrika og Midt-Østen vekst og utvikling hvis de lar seg integrere med EU. I dette ligger også at det skal bli lettere å migrere til EU der nordafrikanerne forespeiles arbeid og velstand. For regjeringene i disse landene betyr det tilskudd, privilegier for overklassen – og en mulighet til å kvitte seg med en arbedsløs befolkning som kunne blitt brysom.

Redselen for det aldrende Europa
Ved siden av å gjøre kolonisystemet permanent og sørge for fri flyt av arbeidskraft på kapitalens premisser er det også et annet problem som har ridd den europeiske eliten: demografi; Europa eldes og europeerne blir færre.

Derfor begynte eliten i Europa i samarbeid med FN å gjøre prognoser om hvordan migrasjonen kan løse dette problemet. Det ble gjort en serie med framskrivinger og beregninger i FN-regi. Dette har det i liten grad vært offentlighet om, men det har ikke vært hemmelig. Dokumentene ligger der og kan leses av dem som vil. Og dette er ikke planer, men teoretiske modeller. Beregningene må ha sjokkert eliten også. Tankegangen er formulert i begrepet Replacement Migration, altså erstatningsmigrasjon. Replacement Migration. Eller migrasjon som skal erstatte det tapet som nedgangen i folketallet betyr. Det ble opereret med seks scenarier, og i det mest ytterliggående scenariet skulle Tyskland ha tatt imot 3,4 millioner migranter i året, noe som ville gitt en befolkning i Tyskland i 2050 på 299 millioner (mot 82 nå), hvorav 80 prosent ville være nye immigranter. (s. 42)
FN-komiteen sier sjøl at dette er helt uaktuelt, men det sier noe om den herretenkninga de domineres av; mennesker er brikker som flyttes omkring på kloden slik det måtte passe dem. Sjøl om de ekstreme variantene er forkastet ligger tankegangen der fortsatt. Det går fram av denne rapporten som er utformet av Ramboll Management Consulting and Eurasylum Limited på oppdrag fra EU-kommisjonen (2009).

Med samme suverene forakt for folkestyret jobber de der med å lage kvoter for såkalt «relokalisering» av migranter og asylsøkere.” Man lager da et kvotesystem basert på tre kriterier i mottakerlandene, BNP per innbygger, areal og befolkninsgtetthet, og på grunnlag av disse kvotene skal landene automatisk tildeles et antall mennesker for å «relokalisere» dem.

Europa er i djup økonomisk og politisk krise
Disse vidløftige planene drøftes samtidig som euroepiske land forfaller og forvitrer med stor parmanent arbeidsløshet og økende fattigdom. Og folkene, som herkerne behandler som kveg som kan dyttes dit det passer de maktige, har fått denne arrogansen og nyføydale oppførselen så til de grader på tvers i halsen at det slår ut i opprør, slik som nå i Frankrike.

Denne krisa kan ikke løses av noen migrasjonspakt, den vil tvert om forsterkes av den, fordi pakten mangler legitimtet og vil støte på massive problemer. Og den løses heller ikke av å skyve millioner av folk rundt som brikker på et brett. Den kan bare løses gjennom å avskaffe en kapitalisme som til de grader har gått ut på dato med et system som er basert på folkestyre og folkelig kontroll over produktivkreftene, både i Afrika og i Europa.

Nesten ingen debatt i Norge
T
il tross for at migrasjonspakten angivelig er historisk og sannsynligvis svært problematisk har det knapt nok vært noen debatt i Norge. Redaktørforeningen reagerte på passusene om at regjeringen skal styre opinionen, noe som førte til en norsk protokollmerknad. Men det har ikke vært noen debatt i partiene. Partier som SV og Rødt er antakelig for avtalen, men det har vært umulig å få dem til å vise kortene både i offentligheten og overfor egne medlemmer.

Föregående artikelFörlorad tilltro som bakgrund till det franska avgifts- och skatteupproret
Nästa artikelSaudiuppbackade Hadi-delegationen vill frisläppa fångar från al-Qaida och IS i Jemen
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

53 KOMMENTARER

 1. Vart är mänsligheten på väg? Tänk om det är de som erbjuder lösningen på problemen är identiska med de som skapar problemen?
  New World Order, New Age. Det är det nya globala systemet, New Age med alla människor microchipade och globala skatter.
  Rothschilds som redan äger halva världen vill operera in microchips i alla människor och äga dem alla. Rothschids äger så mycket media så att de kan göra chip-implantat trendiga.
  Socialistiska Sverige är ett Rothschild-experiment i tankekontroll.

 2. Makten betyder allt. Söndra för att härska. Sveriges media och politiker, med Socialdemokraterna i spetsen har blivit Rothschilds bästa allierade.
  De vill nu ändra strategi och skapa en vanlig ”lägre klass” som kommer att inkludera de flesta människor, en förberedelse för den kommande världsregeringen där medelmedborgaren får jobb, men inte är mer än en ”lägre klassslav” med låg lön utan möjlighet att motsätta sig systemet.
  Detta hända mer och mer på global nivå. Tredje-världsländerna kommer att öka sin levnadsstandard, medan de utvecklade länderna kommer att sänka deras, tills allt fallit på plats och blir grundstenen i den framtida globala staten, där det vanliga folket inte längre har några rättigheter.

 3. ”Fokus i artikeln är att avtalet är utformat för att passa globalismen och imperialismen. Det finns ingen motsättning mellan att inse och kritisera detta och att plädera för en bra migrationspolitik, att vara positiv till att Sverige låter 8000 unga män från Afghanistan stanna i landet, och för att Sverige väl ska ta hand om invandrare”. Bra skrivet, Anders! Äntligen en kritik av avtalet från vänster. Det måste gå att kombinera en generös invandrar- och flyktingpolitik med ett konsekvent motstånd mot alla slag av skoningslös exploateriing av människor som billiga handelsvaror och förbrukningsmaterial.
  Sverige behöver invandrare som fyller behoven av personal i den offentliga välfärden och den offentliga sektorn överhuvud taget. Vi har inget allvarligt arbetslöshetsproblem idag, tvärtom finns en brist på arbetskraft. Men det gäller att se till att invandrare inte diskrimineras på arbetsmarknaden utan ges rättigheter i nivå med infödd arbetskraft och kollektivavtal. Flyktingars behov av skydd måste respekteras.

  Men ett problem är att en konstruerad bostadsbrist och nerbantad offentlig sektor gör att flyktingar och infödda svenskar tvingas konkurrera om de offentliga resurserna och staten vältrar över ansvaret på kommunerna, samtidigt som den borgerliga Alliansen satsar på nya gigantiska skattesänkningar för de rika och ännu mindre av statlig progressiv skatt.

  Det är en farlig utveckling. Men den går att vända om vi vet vilka som är våra motståndare och vilka vi kan vinna som bundsförvanter.

  • Tack för din beskrivning. Den ligger rätt i tiden (även om jag inte tror på den) men jag återkommer om det. Kommentaren är också allmänpolitisk så därför kontrar jag med dagens budgetbeslut. Jag finner inget fel på den och sänkning av A-kassan är jag också emot. Så vad är egentligen problemet? Statsminister Löfven (s) tror jag till och med använde så starka ord som ”farlig för Sverige”. Däremot tror jag splittringen är farlig för Sverige. Den har ju resulterat i vi fått en stor del av ’arbetarklassen’ som hellre lyssnar till Jimmie Åkesson än sina arbetarledare. Det är tämligen lätt och påstå att Sverige av idag är avsolidariserat. Istället har vi fått ett splittrat Sverige med aktivistgrupper som bokstavligen är i krig med varandra. Mest verbalt men även handgripligt.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-paverkas-du-av-m-och-kd-s-gemensamma-budget

  • ”jag återkommer”
   Britta Ring
   Du är på rätt väg vad vänsterkrafterna blivit. Den väg du beskriver är den nu gällande. Fortsätt den vägen så kan du komma framåt. K Stigsson pläderar för en fundamental vänster som den var för länge sedan. Men tiderna förändras och vi med dem. Därför kan den tyvärr knappast få någon framgång och marginaliseras och formas mer till en historiebok att fördjupa sig i för intresserade. En sådan vänster/kommunism blir därför mer ett önsketänkande. Sedan börjar jag förstå själva roten till konflikten mellan de politiska vänster- och högerkrafterna. Det har med människans genus att göra och som vänstern av strategiska skäl vill radera ut vilket nu högern lyckats stävja genom att inte ge fortsatt ekonomisk finansiering av skattemedel till den av socialisterna (s) nyligen inrättade Jämställdhetsmyndigheten. Ytterst är de politiska vänster/högerkrafterna en konflikt mellan det emotionella och det logiska. Och den konflikten visar sig tydligast i det minsta samhället Familjen där man och kvinna kan bli oense på grund av olika av könstillhörigheten relaterade perspektiv. Snart kommer Tage Danielsson julsaga om Karl-Bertil Jonsson. Tala sanning! Du ska alltid tala sanning förmanade Karl-Bertils fader varuhusdirektören Tyko Jonsson. För honom var hederlighet en självklarhet annars skulle varuhuset gå åt skogen. Karl-Bertils ömma moder tänkte förmodligen annorlunda och menade att det var viktigare att Karl-Bertil fick ett gott hjärta. Själv menar jag att båda egenskaperna är av naturen komna och lika viktiga. Därför ser jag inte (den förmodligen kommande) nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten som någon förlust.
   Ha en bra kväll!

   • Ytterst är vänster/högerkrafterna en konflikt mellan dom krafter som uppkom vid den neolitiska revolutionen, mellan ägare av egendom och dom som inte äger någon egendom, eller mellan den ägande klassen och den arbetande klassen.
    Innan neolitikum fanns ingen egendom av substans att slåss om.
    Bara för att slippa meningslösa kommentarer så menar jag här egendom i form av produktionsmedel.

    Det emotionella och det logiska är en kamp som pågår inom varje människa och har inget övergripande med detta att göra.
    Som alltid så är det den materiella verkligheten som styr våra handlingar och våra idéer och inte tvärtom.

    Könsrollerna som vi känner dom idag är sannolikt också en produkt av ägandets uppkomst vid neolitikum. Innan ägandet var gruppsammanhållning den viktigaste faktorn för vår arts överlevnad och där spelade social kompetens stor roll.
    När egendomen uppstod blev försvaret av densamma och konkurrensen mellan ägarna av en viktigare faktor och den favoriserade kroppslig styrka, vilket sannolikt ledde vidare till patriarkatet. Patriarkatet och ägandet krävde kontroll av arvsföljden och således även av kvinnans sexualitet. Resten är historia och nu sitter vi här med den skiten, som har drivit världen ut i förtryck, otaliga krig och ändlöst lidande och inbillar oss att detta är normalt för arten människa.

    Att delar av högern som är ju förtryckets och ägandets politiska uttryck inte är så intresserade av jämställdhet är därför helt logiskt, men för dom som vill se en hållbar framtid, präglad av fred och rättvisa är den inställningen rent efterbliven.

 4. Jag saknar den tiden då det fanns en vänster som förstod att invandrarna var våra jämlikar i arbetarklassen. Vi strejkade tillsammans. Vi blev varslade tillsammans. Vi gjorde arbetet tillsammans. Det var vi mot arbetsgivaren.
  Det var inga från vänstern som sa att en del av arbetarklassen skall uteslutas.
  Arbetarklassen är internationell. Det är vi mot den internationella borgarklassen och kapitalet. Vi förtrycks här i Sverige såväl som på andra sidan sundet som i Sydamerika, Kina, USA, Ryssland, Baltikum, Polen och med flera länder.
  Det är inte invandrarnas fel att de måste immigrera. Om de hade fått välja fritt hade de säkert velat stanna kvar i det egna landet. Men på grund av imperialismen – inte minst vår egen imperialism – har genomfört lagar, regler, tillsatt borgerliga regeringar, etc har invandrarna sökt sig till andra länder än sina egna för att få en dräglig inkomst. Oftast blir de betalda svart av våra borgare, bor dåligt, får jobbar nästan dygnet runt, etc.
  Och så säger dagens vänster att de är inte våra kamrater – därför att de är från ett annat land, och är därför inte en av oss.
  Mycket märkligt.
  Pål, vad gör dig bättre som norsk gutt av arbetarklassen än en som har ännu besvärligare och kommer från Baltikum eller från Afrika? Nationaliteten?

  • Någon del av avtalet går ut på att förbjuda negativ publicitet om migration. I Sverige har vi en handfull ’alternativmedia’ som bl.a. jag själv läser mer eller mindre dagligen. Bör de här alternativmedierna förbjudas tycker du?

   • Det finns en hel del som jag kan kritiserar det här obindande avtalet. Ett exempel är som Kuba har nämnt, att man ska ta med orsakerna till hur krig uppstår.

    Men ingenstans står det att de vill förbjuda negativ publicering om migration. Det enda jag upptäckt är den här texten.
    ”We also must provide all our citizens with access to objective evidence-based. clear information about the benefit and challenges of migration, with a view to dispelling misleading narratives that generate negative perceptions of migrants.”

    https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf

    Det är vad jag har upptäckt. Och det är vad Anders Romelsjö hela tiden har sagt om t ex kriget i Syrien.
    Någon annan kanske kan hitta något där det står att de vill förbjuda negativ publicering om migration.

  • Kerstin.
   Inte ens på den tiden var folk som erbjöd sig att jobba billigare än dom andra populära. Tvärtom, dessa brukade kallas ”svartfötter” när det var strejk.
   Att angripa import av billig arbetskraft måste inte innebära att man angriper andra arbetare, men att man stenhårt kräver att dom skall ha samma lön och samma rättigheter som alla andra. Det skulle direkt göra att ”billigheten” förlorade sin betydelse och att behovet av arbetskraft blev avgörande.
   Idag har vi inga kämpande fackföreningar, Hamnfyran undantagen och därför är portarna vidöppna för företagen att pressa lönerna med folk som vill arbeta billigare och det blir sannolikt ännu värre med FNs migrationsavtal.

   • Anders,
    Jag tror vi har samma åsikt (rätta mig om jag har fel). Det näst bästa sättet är att bekämpa kapitalets behov av arbetskraftsimport är som du säger att dom skall stenhårt ha samma lön och samma rättigheter som alla andra som jobbar här i Sverige.

    Det bästa sättet vilket kan vara lite överkomligt i dagens läge att även slåss för arbetarnas rättigheter i deras egna länder.

    • Självklart skall vi, om vi kan, solidarisera oss med arbetare i andra länder, men så länge vi inte kan ge kapitalet en match ens på hemmaplan så blir det nog mest tomt prat.
     Det bästa vi kan göra och antagligen det enda i nuläget, är att försöka organisera oss och kämpa för våra egna rättigheter. Först när den organiseringen är på plats kan vi göra något mer än prata om internationell solidaritet.
     En viktig del i den organiseringen kommer med nödvändighet att vara kampen mot billig arbetskraftsinvandring och lönedumpning och en del i den kampen är motstånd mot FNs migrationsavtal.

     • Anders Å,
      Robert Mathiasson, KP skriver i länken nedan kommentar (som inte är min): ”Svaret på detta är den proletära internationalismen. Där det proletära handlar om en kampgemenskap mellan arbetare och fattiga människor i de olika länderna. Att inse att vi har gemensamma intressen är att bekämpa den nuvarande ordningen och ge stöd till varandra i denna kamp.”
      Anser du att han har fel?

      Kapitalet har blivit internationellt. Så låt oss själva bli internationella för att bekämpa kapitalet. Världen har blivit så mycket mindre än den var för tjugo trettio år sedan. Vårt svenska kapital har företag i stort sätt i alla fattiga länder, t ex Etiopien, Baltikum, Kina och m fl länder. Om du ringer efter taxi så är risken stor att utan att du vet hamnar i Estland eller Indien.
      Du kan inte organisera en enhetsfront mot billig arbetskraftsinvandring. Inte så länge som lagarna är internationella. Att förbjuda arbetskraftsinvandring går helt enkelt inte när det finns svenska bemanningsföretag som är etablerade i utlandet. Vi kan förbjuda svenska bemanningsföretag som är etablerade här i Sverige men inte dom företag som finns utomlands.
      Vi måste kräva att alla som arbetar här i Sverige – oavsett om de bor här tillfälligt eller permanent (eller för den delen en kvinna eller man eller ung eller gammal) – ska ha samma lön och rättigheter som alla andra. På så vis minskar vi även arbetskraftsinvandringen.
      Och vilka egna rättigheter är det? Menar du att svenska rättigheter går före rättigheter för arbetskraftsinvandrare som arbetar här i Sverige?
      Vår arbetarklass är internationell, inte nationell. Du kan inte utesluta någon som är av någon annan nationalitet.

     • Nej RM har inte fel och jag fattar inte hur du kan tolka det jag skrev som om jag tyckte det. MEN, vi kan inte bli internationella i någon som helst praktisk mening utan att vara organiserade och vi kan inte börja med att organisera arbetare i andra länder.
      Sedan finns det inget som säger att vi inte kan organisera oss mot billig arbetskraftsimport nationellt i Sverige. Det är ju enbart en styrkefråga. Är vi starka nog så blockerar vi dom företag som ägnar sig åt sådant.

      I Sverige går självklart Svenska rättigheter före utländska rättigheter. Det är ju själva kärnan i motståndet mot billig arbetskraftsimport och det innebär det jag skrev tidigare ”att man stenhårt kräver att dom skall ha samma lön och samma rättigheter som alla andra”.

     • Nej, vi måste börja i vårt eget land – eller i närområdet på den egna arbetsplatsen.

      Nästan varenda företag har billig arbetskraftsimport, t o m kommuner anlitar företag som anställer arbetskraftsimport. Ska vi blockerar alla företag och kommuner som gör så?
      Vi behöver inte organisera andra arbetare från andra länder – även om vi bör göra det. Det enda vi måste kräva, t ex i EU, att alla som arbetar här i Sverige (och alla andra länder) har samma lön och rättigheter. Så det kvittar om det är en polack med adress i Polen eller en svensk som anställs som snickare på ett företag. Polacken eller hon ska ha samma lön och samma rättigheter som vad svenskan ska ha.
      Greker och turkar som kom hit på 70-talet hade alla samma löner och rättigheter som svenskar hade. Och då betraktades de som en del av vår arbetsklass.

      Nej, i Sverige går inte längre svenska rättigheter före utländska rättigheter. Det är i EU – som Sverige är medlemmar i – som bestämmer vilka rättigheter Sverige ska ha. Och vad viktigare är – det är det svenska och internationella kapitalet som bestämmer vilka rättigheter Sverige och svenskarna ska ha. Den kapitalistiska staten – oavsett land och EU – har alltid gått kapitalets ärenden. Vi måste acceptera att kapitalet har blivit internationellt, och det för länge sedan. Och vi måste därför agerar här hemma internationellt.
      Om sådana företag som Lundin Oil – där den moderata och borgerliga politikern Carl Bildt hade stort ansvar – exploaterar landområden där tusentals människor dog, blev skadade och som tvingades att fly. Dessa människor blev alltså ekonomiska flyktingar undan ett svenskt företag. Har vi inte ett ansvar att betrakta dessa människor som en del av vår egen internationella arbetarklass om de exploateras av svensk kapitalism?

     • Anders Å,
      Anser du att kvinnor dumpar löner när de generellt har lägre löner än svenska manliga arbetare? Kvinnorna kan också betraktas som en reservarmé för att dumpa lönerna. Har du lust och blockera ett företag som anställer kvinnor med lägre lön än hennes manliga kolleger?
      Alla som arbetar här i Sverige – gammal som ung, kvinna som man, invandrare (även arbetskraftsinvandrare) som svensk – ska ha samma lön och samma rättigheter till det yrke de är anställda för. På så vis tvingar vi arbetsgivarna och kapitalet att börja anställa vem han vill – bara han betalar ut avtalsenlig och jämställd lön. Säg mig – vilken arbetsgivare vill leta efter arbetare på andra sidan jorden när han kan anställa arbetare här hemma för samma pris? Och så slipper han ordna med boende för arbetskraftsinvandrare …

     • Kerstin.
      ”Anser du att kvinnor dumpar löner när de generellt har lägre löner än svenska manliga arbetare?”
      Jag anser att arbetsgivaren dumpar kvinnors löner i det fallet och det framgår ju tydligt av resten av ditt inlägg att du håller med om det.

      Att svenska rättigheter skall gå före utländska rättigheter är kärnan i motståndet mot lönedumpningen och inte en beskrivning av nuläget tyckte jag själv att jag skrev, men kanske var jag otydlig där.

     • Anders Å,
      Just precis! Det är arbetsgivaren – alltså kapitalet – som dumpar löner och inskränker våra rättigheter på arbetsplatserna. Det är alltså inte arbetskraftsinvandrarna som dumpar våra löner. Om vi tar med den utländska arbetskraftinvandringen som arbetar här i Sverige i vår kamp och kräver att denna grupp ska ha samma lön och samma rättigheter (precis som när det gäller kvinnor) som vad den svenska arbetarklassen har så får vi säkert bukt med den splittring som arbetsgivaren – kapitalet – är ute efter. Och i och med när vi har jämlika löner och samma rättigheter – varför ska en arbetsgivare ha det trasslet att anställa en från Polen när han kan anställa en från Sverige för samma pris?
      Man åker inte till Malmö för att köpa t ex en dator när man kan köpa en likadan med samma märke och samma pris i Göteborg, eller hur?

 5. En sak jag märkt med partiet Socialdemokraterna är de vurmar för kollektiva lösningar. Ja, kanske till och med sätter de kollektiva lösningarna främst. Skattehöjningar är ett exempel på kollektiv lösning där staten blir den stora ekonomiska aktören för folket. Och med folkets egna pengar. En annan kollektiv lösning som Socialdemokraterna vurmade för och vann med kapitalets hjälp är EU. Även om det inte framgår av partiets program så inser jag visionerna. Det är så tydligt när man ser hur städer växer och landsorter utarmas. Husen står tomma i bruksorter och glesbygd och all satsning görs i städerna som bokstavligen byggs sönder. Jag tror allt är en politisk strategi där man vill centralisera och för att få en massa som är formbar. Å andra sidan kan man se de lokala lösningarna är Socialdemokraternas största fiende för då riskerar planen att falla. Nationen har blivit fiende och till exempel lokala samarbeten med det nationellt inriktade partiet Sverigedemokraterna betraktas som katastrofala misslyckanden utan att ens blivit prövade. EU, Globalism, socialism alla är de kollektiva lösningar. Det är vad som förenar dem.

 6. Artikeln är synnerligen kritisk till både avtalet och massmigrationen. Det verkar som att kommentatorerna Ring och Stigsson inte läst artikeln ?
  Massmigrationen är västimperialismens sista vapen. Denna kan inte längre dominera genom ekonomisk utveckling, inte ens genom militär övermakt. Enda utvägen att fortsätta med diktatpolitiken är att skapa kaos genom krig och okontrollerbar migration. USA, Saudiarabien och Israel ser till att de egna gränserna förblir stängda, samtidigt som nya krig frammanas och folk som kan betala för sig lockas till att hoppa på NGO:s masstransporter till Europa. Arbetstagarna, ”arbetarklassen” skall fungera som främlingslegionen, en rotlös massa som kan skickas än hit än dit för att kapitalets behov av mänskligt bränsle skall mötas, allt i humanitetens namn. Arbetarklassen är i själva verket den mest nationella av alla klasser, därför att dess förutsättningar att installera sig runt om i världen är sämst. Att de människor som tillhör denna klass borde inse sitt broderskap med alla i motsvarande situation är en helt annan sak. Så skedde även på den gamla goda tiden – numera allt mer sällan.
  Problemet är nynazismen ? Nej, nazisterna i Europa är, med Ukraina undantaget, mest pajasar, ”red herrings”, avsedda av avleda uppmärksamheten från nyliberalismens ekonomiska politik – en politik som fransmännen äntligen börjat utmana.
  Sedan är det svenskarnas egen sak att bestämma hur stor invandring som är lagom. Att tyska alternativa medier ständigt hänvisar till Sverige när de vill varna och ge skräckexempel på hur det kan se ut – det måste bero på deras dåliga kunskaper om Sverige, förutom att det inte är deras sak att bestämma hur det bör gå till i Sverige. Men Sverige som står för en ansvarsfull migrationspolitik bör givetvis kompensera de länder som grundutbildat den nya arbetskraften – annars handlar det om rån mitt på ljusan dag.

  • Nej, Jan.
   Arbetarklassen är internationell i den form då det internationella kapitalet förtrycker oss. Det finns svenska företag som flyttar ut, t ex till Baltikum. Företagen är fortfarande svenska och svenskägda. Emellertid har de flyttat på grund av att de anser att det är mer lönsammare i Estland, eller i Kina. Lönerna är låga. Arbetarnas rättigheter – om det finns några – är minimala. Inga fackföreningar som kan ta kampen. Ibland kan det också vara förbjudit att organisera sig. Om de gör det sparkas de. Socialistiska partier förbjuds, som t ex kommunistpartiet i Polen. Och så vidare. För att inte tala om miljon i närområdet där de är verksamma. Dessa företag har inte samma begränsningar att släppa ut miljöfarligt avfall i naturen i länder som Estland som de hade i Sverige.
   Eftersom lönerna är låga i länder som t ex Estland och Polen – löner som inte går att klara sig på – tvingas människor bort från dessa länder. Och här tvingas de arbeta för låga löner och många timmar om dagen. Deras boende är katastrofalt.
   De förtrycks alltså i deras hemländer av deras regeringar och av utländska företag, t ex svenska – och här i Sverige. Så arbetarklassen är internationell – inte nationell.

   Jan,
   anser du att vi ska utesluta invandrande finnar – som invandrade på 70- och 80-talet – i vår ‘nationella’ arbetarklass?

   • Läs Proletärens länkade artikel nedan, den besvarar dina frågor.
    Finnarnas massemigration till Sverige berodde på att de allierade sig med Tyskland för att radera ut kommunismen och Sovjetunionen. När projektet slutade i katastrof hade basen i den egna ekonomin raserats.
    Visst är migrationen en lösning i nöden. Tack och lov att Sverige fanns. Men för den första generationen invandrare är flytten samtidigt en stor uppoffring. Jag har vuxit upp i en utflyttningsbygd som dessutom var svensktalande. De hade inte ens språkhindret att övervinna. Ändå var det tungt. Rötterna är det dyrbaraste människan har och dem måste man släppa. Det är först nästa generation som kan rota sig i det nya samhället. Men om de som i Tyskland på 60- och 70-talet betecknas som gästarbetare påbörjas inte heller den processen.

    • Det är därför vi måste kämpa internationellt. Och att jag anser att arbetarklassen är internationell. Ingen vill lämna sitt land utan dom tvingas av det av borgarna och kapitalet.
     Vi måste betrakta vår egen arbetarklass som internationell, det eftersom det finns så många nationaliteter i arbetarklassen som bor och verkar här i Sverige, t ex finnar. Och se mitt kommentar till Proletärens artikel nedan. Läs gärna även Marx brev och jämför det med de finska eller andra länders förhållanden (istället för Irland). Ni finnar fick också utstå med spott och spe av de svenska arbetarna, precis som de irländska arbetarna blev av de engelska arbetarna – en företeelse som jag avskydde då och gör det fortfarande. Jag gick i skolan på 70-talet när många finnar kom hit. Och de finska barnen (bland andra nationaliteter) mobbades av de svenska barnen.
     Det sitter i min själ att vi alla ska betraktas som människor och ingen skall mobbas eller uteslutas på grund av sin nationalitet.

  • Det finns bemanningsföretag som är baserade i låglöneländer såsom Polen, Estland, etc men som är svenskägda på grund av att arbetsgivare i Sverige ska få tillgång till billig arbetskraft. De anställer arbetare från Baltikum och Polen för att arbeta i Sverige. Dessa arbetare skickas runt om i Sverige men även i hela Norden och EU. Den här artikeln är från 2004 men den kan vara skriven idag.
   https://www.svd.se/billig-arbetskraft-saljs-fran-utlandet

   Så arbetarklassen är internationell när de förtrycks av det internationella kapitalet. Det går inte att komma från, oavsett om vi vill det eller inte. Vi måste helt enkelt även ta kampen mot det internationella kapitalet.

 7. ”Arbetarklassen är i själva verket den mest nationella av alla klasser, därför att dess förutsättningar att installera sig runt om i världen är sämst. Att de människor som tillhör denna klass borde inse sitt broderskap med alla i motsvarande situation är en helt annan sak. Så skedde även på den gamla goda tiden – numera allt mer sällan.”

  Håller absolut med dig i första meningen. Det urbana livet tillhör främst borgarna. Håller även med dig i den andra meningen. Främst är vi bröder och systrar över hela världen och att vi skulle tillhöra samma ’klass’ är ett politiskt ställningstagande som långt ifrån delas av alla. Att dela upp mänskligheten i två (2) klasser är ett dualistiskt perspektiv vars egentliga syfte är att ställa ”det goda mot det onda”. Som hämtat ur Bibeln. Gud mot Satan.

  • Notera bara att det inte är vänstern som gör denna uppdelning. Marknadsekonomin gör det per automatik om ingen motkraft förhindrar det och under hela marknadsekonomins historia har klassuppdelningen varit en smärtsam realitet.
   Det betyder inte med säkerhet att inte marknadsekonomin skulle kunna vara ett fungerande system. Många här påstår säkert det, men det är inget vi vet. Om marknadsekonomin skall fungera som ett rimligt socialt och politiskt system så måste det dock utsättas för dubbla maktcentra. Vi fick en liten aning om detta under folkhemstiden, då en stark arbetarrörelse och hotet från kommunismen i öst tvingade överheten till eftergifter. Om det är möjligt att upprätta en sådan dubbelmakt igen vet väl ingen, men kanske är det iallafall ett av dom mest realistiska alternativen till både den globala överhetens diktatur från höger vi ser under utveckling idag och den enpartidiktatur från vänster vi sett i öst.
   På dagordningen står således byggandet av en stark, demokratisk och kämpande folklig rörelse som kan sätta tvångströja på överheten, men kanske inte nödvändigtvis slå ihjäl den.

   • ”Om marknadsekonomin skall fungera som ett rimligt socialt och politiskt system så måste det dock utsättas för dubbla maktcentra.”
    Det gör det tack vare genus som i grunden är det det dubbla maktcentrat. Feminism förskjuter maktcentrat och det är själva syftet.

    ”sätta tvångströja på överheten, men kanske inte nödvändigtvis slå ihjäl den.”
    Människar är ett flockdjur och flocken söker sin ledare. Kommunisterna enligt gamla traditionen försöker tvinga till sig rollen tack vare sin överlägsenhet som de menar sig representera. Ett bolag har en vd men även en ekonomisk förening. Jag tror vi behöver ledare för det ska fungera organisatoriskt. Sen kan man självklart kalla det överhet om man på något sätt inte är nöjd. Det händer mig också.

    • Genus ändrar inte på klassförhållanden, det där har du missuppfattat helt.
     Kapitalet har tvingat till sig ledarrollen och vanligt folk måste utmana den om vi skall kunna behålla eller få någon demokrati värd namnet. För att det skall bli möjligt måste vi organisera oss.

     • ”Genus ändrar inte på klassförhållanden, det där har du missuppfattat helt.”
      Men då måste man fokusera på att samhället är uppdelat i två klasser de som suger och de som sugs ut. Men långt från alla betraktar samhället ur det perspektivet. Jag anser villkor och personalvård som viktigast inte vem som äger. LO:s intima koppling till Socialdemokraterna tycker jag idag främst tillhör historien. Men organisationsrätten ställer jag helhjärtat upp för men fackföreningarna måste anpassa sig efter arbetsmarknadens förändringar över tiden. I dag är många arbeten betalda sysselsättningsprojekt. Jag har själv haft några sådana jobb tidigare. Kanske det skulle behövas en särskild fackförening för dem, för vem ska de arbetarna vända sig till om det uppstår problem? Jag finner snarare den likheten med Sovjetunionen där fackföreningar var förbjudna.

     • Man måste fokusera på verkligheten Klasse, inte på något påhitt som man själv råkar gilla.
      Som du kanske har märkt så framhåller jag sällan gamla Sovjetunionen som något föredöme. Den varianten på socialism tror jag är ett passerat stadium och socialdemokraterna anser jag vara det värsta bedrägeripartiet vi har i landet, t.om. värre än SD.
      Exakt hur framtida folkliga organisationer skall se ut vet jag inte, jag bara vet att sådana är nödvändiga för att försvara demokratin och vanliga människors grundläggande rättigheter.
      Överheten håller på att ta över fullständigt och det kommer att ske på bekostnad av både organisationsfrihet och yttrandefrihet.
      Makten har inget intresse av sådant.

 8. Här är en bra artikel från Proletären. Väl värd att läsa.
  Den s.k. liberala ”vänstern” förstår ingenting.
  Ibland är det bra med en RIKTIG VÄNSTER som förmår att analysera komplexiteten i migrationen.

  http://proletaren.se/artikel/migration-ar-ett-sjukdomstecken-i-en-hopplos-varld

  I EN HOPPLÖS OCH INDIVIDUALISERAD VÄRLD BLIR ALTERNATIVET ATT EMIGRERA OCH FÖR EGEN DEL HOPPAS PÅ EN BÄTTRE FRAMTID NÅGON ANNANSTANS, ISTÄLLET FÖR ATT STANNA OCH KOLLEKTIVT KÄMPA FÖR EN BÄTTRE FRAMTID.

  • Jag tror faktiskt att Robert Mathisson INTE har analyserat Marx rätt. Att immigranter var och är kapitalets reservarmé är rätt.
   ”Och viktigaste av allt: Varje handels- och industriort i England har nu en arbetarklass som uppdelats i två mot varandra fientliga läger: engelska proletärer och irländska proletärer. De flesta av de engelska arbetarna hatar sina irländska konkurrenter, som sänker levnadsstandarden för alla landets arbetare. De känner sig medlemmar i den härskande nationen. Och i sin attityd mot irländarna förvandlar de sig därigenom till eftersägande hejdukar åt aristokratin och kapitalisterna, som sålunda stärker sin makt över hela arbetarklassen. Mot den irländska arbetaren mobiliseras religiösa, social och nationella fördomar.”
   Marx säger att det enda som man kan göra är att flytta kampen till Irland och föra kampen för ett fritt Irland, ett socialistiskt Irland. Eller som i dagens fall – lägga kampen mot det internationella kapitalet på en internationell nivå.
   https://www.marxists.org/svenska/marx/brev/1870_04_09.htm
   Jag rekommenderar även att RM läser och analyserar marxisten James Connollys artiklar om nationalismen.

 9. Det sista stycket av artikeln som Robert Mathiasson skrev var mycket bra: ’Svaret på detta är den proletära internationalismen. Där det proletära handlar om en kampgemenskap mellan arbetare och fattiga människor i de olika länderna. Att inse att vi har gemensamma intressen av att bekämpa den nuvarande ordningen och ge stöd till varandra i denna kamp’.

  Jan Nybonda. Till och med RM säger att arbetarklassen är internationell. Men du hävdar att den är nationell. Ändå menar du att RMs artikel är bra och att du håller med honom. Det känns som om du säger emot dig själv.

  • Kampen är nationell, och måste föras nationellt, pga klassfiendens styrka.
   . .. STANNA OCH KOLLEKTIVT KÄMPA FÖR EN BÄTTRE FRAMTID. …

   Solidariteten är internationell (den proletära internationalismen).

   Det är vad Robert Mathiasson (K) säger.

   • Precis och internationell solidaritet förutsätter nationell organisering och nationell organisering är den första punkten på dagordningen som alla på vänsterkanten verkligen borde diskutera. Uppgiften är oerhört svår i dagens läge, men helt nödvändig om vi inte skall gå under.

    Kanske kan det födas något i Frankrike som kan hjälpa oss på vägen, ingen vet, men sannolikheten att nya demokratiska och folkliga organisationer och kanske t.om. en ny fungerande ideologi för 2000 talet skall växa fram ur just motsättningar och kamp är stor.

   • Utländska arbetare finns redan här i Sverige. Vi måste kunna försvara även dom med att kräva samma lön och samma rättigheter dör alla som arbetar i Sverige. Vilka ska ni då mer utesluta i kampen om ni utesluter en grupp i vårt samhälle? Kvinnorna?
    Så då menar alltså RM, VLF och Anders Å att vi kvinnor ska stanna hemma, att vår – kvinnors – kamp skall föras i det ojämlika hemmet, på grund av mannens (borgarens, förtryckarens) styrka är så mycket svagare i hemmet än ute i samhället ….?
    Men att männen utanför hemmets dörrar ska solidarisera med oss …?

    Visst, det är självklart att vi ska organisera den internationella arbetarklassen här hemma. Med internationell menar jag att den svenska arbetarklassen är internationell. I den svenska arbetarklassen ingår invandrare som kommit hit under flera decennium så därför är den internationell.
    Kampen är internationell i form av att arbetarklassen är internationell – och att kapitalet är internationellt.
    Ni menar alltså att det bara är den nationella – svenska – arbetarklassen som ska föra en kamp mot svenska företag här i Sverige och den svenska staten – när alla större företag och EU staten är placerade utomlands? De internationella Gula Västarna – för vem som helst fick gå med i demonstrationen (fråga Anders Romelsjö) – gick ut och demonstrerade mot det internationella oljekapitalet, EU och den franska kapitalistiska staten.

 10. Åter till migrationen som inlägget handlar om.
  För några minuter sedan kom jag och tänka på det är Lucia idag. Torsdagen den 13 december 2018. Jag har varit ute, förbi någon kyrka, genom stan, läst SVT sidan men inte ett ljud om någon Lucia. Bara för några år sedan kunde man inte undvika det. Folk pratade om det men jag har inte hört ett ljud av någon idag. Jag är förvånad. Håller Lucia på att försvinna? Kanske inte kristna högtider och traditioner passar in i det nya samhälle som håller på att växa fram?

 11. Anders Åberg 13 december, 2018 at 22:43
  ”Man måste fokusera på verkligheten Klasse, inte på något påhitt som man själv råkar gilla.”

  Det nya i tiden och som utvecklats med sociala medier är att folk börjar fundera och tänka själva samt bolla tankarna med andra människor. Den långvariga tiden med auktoritetstron börjar rinna ut när kommunikationerna väsentligen förbättrats därför förskjuts de traditionella medierna mot propaganda för att möta konkurrensen om tankeverksamheten. Därför tvingas jag nu betala TV avgiften via skattsedeln trots jag inte har någon TV. Där vi lever har vi friheten att tänka fritt. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka ditt påstående. Du står för verkligheten och jag fantiserar?

  • Om du försöker dilla i oss att samhället INTE är uppdelat i samhällsklasser så fantiserar du definitivt och med den närmast häpnadsväckande nivån på faktaresistens så är nog fortsatt diskussion meningslös.

   • Jag kallar mig själv arbetarklass. Bara för jag är det. Men att dela in samhället i endast två klasser de som suger och de som sugs ut stämmer dåligt med den verklighet som jag upplever den. Jag vet inte vad du fått ditt påstående ifrån.

    I din kommentar 13 december, 2018 22:43 läste jag bara första meningen sedan kände jag mig blockerad. Ett tips kunde vara att börja aldrig en kommentar med påhopp även om du känner dig provocerad. Risken är då att den du vänder dig till slutar läsa just där. Ta argumenten först och möjligen attacken sist som en bekräftelse till det förra. Om du nu känner att du verkligen måste.

    • Men Klasse! Du kallar dig arbetarklass för att du är det och i nästa mening förnekar du att klasser finns!!
     Man brukar definiera tre klasser i samhället. Exakt var gränserna går kan nog vara svårt att säga, men att det sedan industrialismens början har funnits en arbetande klass, en medelklass och en ägande klass är väl knappast någon som säger emot. Det känns t.om. rent pinsamt att ens behöva diskutera en sådan självklarhet.
     Att du blir kritiserad när du framför rent ogenomtänkt strunt, som att ersätta klasserna med genus, får du nog leva med. Det är liksom lite av ”essensen” i en fri och demokratisk diskussion.

  • Inte för att jag har några högre tankar om V, men menar du med detta att dom är fascister så tror jag du borde lägga lite mer tid på att lära dig ordens betydelse.

  • Jag tror politikerna börjar få identitetsproblem vilket inte minst börjar märkas i Frankrike. Vad är det egentligen de representerar? Hos oss här i Sverige har de nu instiftat en allmän flaggdag 17 dec för att visa hur betydelsefulla de är. Folket själva slutar engagera sig i partier och istället ventilerar politiken på sociala medier och i Frankrike av tradition på gatan. Jag tror att politikernas fokusering på internationell verksamhet gör att de distanserar sig från folket vars största betydelse blir valboskapet. Propagandan och opinionsundersökningarna blir politikens viktigaste verktyg för att samla flocken i fållan. Demokrati är ett vackert ord.

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/overbefalhavaren-beordrar-storstilad-flaggning-for-att-fira-svenska-rostrattens-100-arsdag

   • Ja inte minst socialdemokrater som faktiskt hävdar att dom är ett parti för social rättvisa borde få grava identitetsproblem. Inte minst nu när dom vill administrera en ren högerbudget, stödd av SD, som dränerar statskassan ännu mer än tidigare och därmed ytterligare försämrar vård, skola och omsorg.
    Vi får hoppas att dom problemen eskalerar och att detta bedragarparti exploderar av sina egna inbördes motsättningar. Först då kanske hederliga socialister och demokrater kan börja fundera på att bilda ett parti av folket för folket.

    • ”Vi får hoppas att dom problemen eskalerar och att detta bedragarparti exploderar av sina egna inbördes motsättningar.”

     Då tror jag du hoppas för mycket och kanske inte riktigt har förstått. Partiet Sverigedemokraterna är fött ur aktivistgrupper ungefär som kommunisterna. Aktivism och demokrati är inte särskilt förenliga därför måste partiet anpassa sig för att ”passa i systemet”. Men det tar tid och skapar motsättningar när personer i partiet anses icke önskvärda av somliga men uppskattas av andra vilket gör att somliga utesluts. Jag tror det här är den Sverigedemokratiska partiledningens strategi att få den parlamentariska delen fri från aktivism som ofta med all rätt kan attackeras av de politiska motståndarna och på så sätt värja partiet från offentliga angrepp. Aktivismen hör egentligen gatan till samt sociala medier med mera. Alternativmedier för att skapa opinion har kommit för att stanna. Räkna med det. Nu väntar vi på det extra valet och vad som kommer ur det. Det kan bli så att något parti rentav åker ur riksdagen men jag tror knappast det blir partiet Sverigedemokraterna.

 12. Visst har de svenska polikerna identitetsproblem.. Lita därför aldrig påpolitiker..
  Kort om Högerpartiets-Moderaternas historia (1934–52). Högern stödde helhjärtat eftergifterna till Hitlertyskland. Dessutom ville man förbjuda kommunistpartiet. Namnbytet till Moderata samlingspartiet 1969 var en följd av att begreppet ”höger” var helt ute. Det förknippades med diktatur och extremism. Publicerad i Populär Historia 3/2010.
  Folkpartiet (Liberalerna) bör granska sin egen historia.
  Folkpartiet gillade inte nazismen men ansåg ändå att en nazitysk seger vore det bästa för Sverige – ”för att skydda oss mot bolsjevismen.
  När riksdagens partigrupper röstade om svenskt stöd till nazismens krig midsommaren 1941 röstade folkpartisterna ”ja”.
  Vem har störst behov att kalla Sverigedemokraterna för rasister, facsister och nazister?
  Var finns fascisterna, rasisterna och nazisterna? Man kan inte lita på att nästkommande svenska regering slutar ljuga för folket!
  Läs Historien om när Centerpartiet var värre än SD.
  http://www.sydostran.se/ledare-sydostran/nar-centern-var-varre-an-sd/
  Historien om att Miljöpartiets rötter i ekofacsismen skrämmer.
  https://varjager.wordpress.com/2014/08/11/miljopartiets-rotter-i-ekofascismen-skrammer/
  och Historien om Socialdemokratins rötter
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=W56ZKUVECWs
  Har Sverige någonsin varit demokratiskt styrt?
  http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here