Från manifestationen till stöd för Julian Assange 17 juni. Manifestation for Support of Julian Assange.

2
1105
Julian Assange och Chelsea Manning.

The speech to the British Embassy and Government can be found at the bottom of article. Talet kan läsas längre ned i artikeln.

I måndags 17/6 kl 14, under vanlig arbetstid, hade sju av oss en manifestation utanför Storbritanniens ambassad med fina banderoller – se bilder och ny video.

Jag höll ett snabbt hopskrivet tal för Stödkommittén för Julian Assange, som senare kunde överlämnas i adresserat kuvert till Storbritanniens ambassad och regering.

”Stödkommittén för Julian Assange” bildades av representanter för ett tiotal föreningar och enskilda i augusti och har visat förmåga till viss aktivitet: Tre demonstrationer utanför Ecuadors ambassad i augusti, en utanför UK:s i september, manifestation med banderoller och tal i centrala Stockholm i december. Nu i vår manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm med flera tal och banderoll i april snabbt efter gripandet av Assange. Sedan flera manifestationer med banderoller, och ibland flygblad i centrala Stockholm, och senast 17/6 utanför UK:s ambassad. Information om manifestationerna har spritts på sociala medier före och efteråt med beskrivningar, bilder och flera Youtubeinspelningar.

Inriktningen har varit på att kunna få brett stöd och vi har inte tagit upp frågor om t.ex. regeringens nära samarbete och ställningstagande till kärnvapenkonventionen. Vi har fokuserat på Assanges insatser och situation och frågan om yttrandefrihet.

Beklagar mitt dåliga engelska uttal här och där.

Anders Romelsjö lämnar över tal till stöd för Julian Assange till vakt utanför Brittiska ambassaden. Denne lovar att lämna det vidare till ambassadören.

* En första rapport från manifestationen och kontakterna med polisen, samt om manifestationens (o)laglighet har publicerats. Manifestation utanför brittiska ambassaden i Stockholm 17 juni till stöd för Julian Assange med brev till regeringen.


Talet: Uttalande 17 juni 2019 till den brittiska ambassaden i Stockholm och den brittiska regeringen. 

(Ursprungliga versionen på engelska finns nedtill).

Detta är ett protest mot utlämning av den prisbelönta journalisten Julian Assange från Storbritannien till USA. Julian Assange, en av grundarna av Wikileaks, mottog Amnesty Internationals ”Media Award” för utlämnandet av utomrättsliga avrättningar i Kenya 2009. Han har publicerat många avslöjande papper om misstänkta krigsförbrytelser av USA i Irak och Afghanistan, om hemlig övervakning av medborgare och andra brott i USA och även kritiska dokument om Ryssland.

Chelsea Manning, försvarsanalytiker i USA: s armé, gav Assange många av dessa dokument. Detta är ett uttryck för demokrati – människor har rätt att veta sanningen om vad som händer i deras namn. Efter ett kort besök i Sverige år 2010, där han fängslades för sexuella övergrepp och förgäves väntade på polisens förhör, reste Julian Assange till London där han beviljades asyl år 2012 vid Ecuadors ambassad och medborgarskap i Ecuador, vid sidan sitt australiensiska medborgarskap. När Ecuador valde en ny president år 2017, blev Assange berövat detta skydd.

Den brittiska polisen släpade honom ut ur ambassaden den 10 april och sa att han var ”arresterad på grund av utlämningsanspråk från USA” men också på grund av ett borgensärende när han gick till Ecuadors ambassad istället för att gå till polisen i London 2012, för sju år sedan. Han sitter nu i fängelse i London under mycket svåra förhållanden, och hans hälsa är mycket dålig.

Nils Melzer, FN: s representant mot tortyr, menar att USA, Storbritannien, Sverige och Ecuador sedan länge har utsatt Julian Assange för psykisk tortyr. Trots det faktum att åklagarna i Stockholm har lagt åtalet för Julian Assange för sexuella trakasserier två gånger, då det inte fann hållbara bevis, har en ny åklagare nu återupptagit undersökningen. Assange fruktar att även Sverige skulle kunna utlämna honom till USA.FN: s talesman Nils Melzer sade att Assanges mänskliga rättigheter och hälsa skulle kunna hotas ytterligare med utlämning till Förenta staterna för att möta 18 åtalspunkter, däribland 17 enligt ”Espionage Act” från 1917. Inget tillförlitligt stöd för dessa åtalspunkter har presenterats. FN: s talesman menar att detta verkligen kan innebära kränkningar av hans mänskliga rättigheter, inklusive hans yttrandefrihet, rätten till rättvis rättegång, tortyr och annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Användningen av ”Espionage Act” ”kan mycket väl leda till livstids fängelse utan möjlighet till nåd eller eventuellt dödsstraff om ytterligare åtalspunkter läggs till”

Storbritanniens inrikesminister Sajid Javid har nu skriftligt godkänt att Assange kan utlämnas till Förenta staterna. Detta kan påverka det beslut som formellt kommer att fattas av domstolen den 25 februari 2020. Att utlämna journalisten Julian Assange under sådana förhållanden innebär en attack mot yttrandefriheten och skulle bidra till att undergräva demokratin.

Vi uppmanar Storbritannien att inte utlämna Julian Assange och att försvara yttrandefriheten!

Stödkommittén för Julian Assange.

Kontaktperson: Anders Romelsjö, e-post: , telefon 004670-4888823.


Statement 17 June 2019 to the British Embassy in Stockholm and to the British Government

This is a protest against extradition of the award-winning journalist Julian Assange from United Kingdom to the United States. Julian Assange, one of the founders of Wikileaks received Amnesty International’s ”Media Award” for the disclosure of extra-judicial executions in Kenya in 2009.

He has published many disclosing papers on suspected war crimes by the United States in Iraq and Afghanistan, on secret surveillance of citizens and other crimes in the United States and also in Russia. Chelsea Manning, defense analyst in the US Army, provided Assange with many of these documents. This is an expression of democracy – people have the right to know the truth of what is going on in their name.

After a brief visit to Sweden in 2010, where he was detained for sexual assault and waited in vain for interrogation by the police, Julian Assange went to London where he was granted asylum in 2012 at Ecuador’s Embassy, and citizenship in Ecuador, besides his Australian citizenship.

When Ecuador elected a new president in 2017, Assange was deprived of this protection. British police dragged him out of the embassy 11 April and said he was ”arrested because of US extradition claims” but also because of minor ”crimes of guilt” when he went to the Ecuadorian embassy instead of going to the police in London in 2012, seven years ago.

He is now in prison in London under very difficult conditions, and his health is very poor.
Nils Melzer, The UN representative against torture states that the United States, Britain, Sweden and Ecuador have long exposed Julian Assange to psychic torture.
Despite the fact that the prosecutors in Stockholm have closed the prosecution of Julian Assange for sexual harassment twice, in the absence of sustainable evidence, a new prosecutor have now resumed the preliminary investigation. Assange fears that also Sweden could extradite him to the US.

The UN spokesman Nils Melzer said that Assange’s human rights and health could be further threatened with extradition to the United States to face 18 charges, including 17 under the Espionage Act from 1917. No reliable support for these charges has been presented.

 

The UN spokesman means that this can really mean violations of his human rights, including his freedom of speech, the right to fair trial, torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The use of the Espionage Act ”may very well lead to a lifetime prison without the possibility of pardon or possibly death penalty if additional charges are added”.

The UK Home Minister Sajid Javid has now approved in writing that Assange can extradited to the United States. This can affect the decision that will be formally taken by court on 25 February 2020.

To extradite the journalist Julian Assange under such charges means an attack on the freedom of expression and would contribute to undermining of democracy.
We urge Great Britain not to extradite Julian Assange and to defend freedom of expression!

The Swedish Committee for Support of Julian Assange.

Contact Person: Anders Romelsjö, e-mail: , telephone nr:

Föregående artikelUSA har angripit Iran! Vad säger Tucker på Fox News – ”mannen som uppsköt kriget” och andra media om Trumps krig mot Iran.
Nästa artikelViktiga länder deltog faktiskt i kärnvapenkonferensen i Sverige!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here