Hur kommer den ekonomiska krisen att fortsätta?

4
1270

Bild i ursprungsartikeln: Stigande matkostnader och livsmedelspriser stigande kostnader för livsmedelsbutiker som ett koncept för inflationskris.

Den senaste uppdateringen om utvecklingen i den ekonomiska krisen kom från mig här på steigan.no i mars, i artikeln Hur utvecklas kapitalismen i höginkomstländer? Ett halvår har gått och det är dags att se hur situationen har utvecklats hittills.

Av Tollef Hovig.

Höginkomstländerna har fortfarande en ganska likartad utveckling, även om det finns skillnader. Den största skillnaden är att efterfrågan globalt på amerikanska dollar är högre än efterfrågan på euro, pund eller andra länders valutor. Detta ger USA större manöverutrymme för att skriva ut dollar, utan att orsaka inflation. De har alltså större möjligheter till statliga subventioner via centralbankspengar än andra länder. Det senaste halvåret har det pågått en diskussion om orsakerna till inflationen i flera norska och utländska medier. Det kan därför vara intressant att titta lite på orsakerna till inflationen innan vi tittar på själva krisens förlopp.

Inflation, var kommer den ifrån?

Fyra huvudorsaker till inflation har angetts. En anledning är att det har varit för mycket centralbankspengar och statliga subventioner under pandemin, så mängden pengar är mycket större än mängden varor. En annan orsak, tror många, ligger i störningen av de globala handelskedjorna som pandemin skapade. Varorna kom inte dit de skulle när de skulle och det ledde till för låga erbjudanden i perioder. Det tredje skälet som har framförts har varit att producenterna av ren girighet höjer priserna på sina varor mer än vad inflationen av de grundämnen de använder i produktionen skulle diktera. Det fjärde skälet är att en fallande kronkurs skapad av överdriven norsk försäljning av kronor leder till importerad inflation. När kronan blir mindre värd blir alla importerade varor dyrare.

Alla dessa faktorer har påverkat inflationen, men jag tror att det är nödvändigt att titta närmare på den senaste tidens historia för att fullt ut förstå dagens inflationFrån 1980-talet gick höginkomstländerna igenom en fas av fallande räntor och en motsvarande uppbyggnad av skuldberg, som jag kallar kapitalismens ålder. Figuren nedan gäller styrräntan i USA, men kan användas som en illustration av ränteutvecklingen i alla höginkomstländer i denna fas.

Runt 2020 var denna ränterörelse oåterkallelig vid botten runt noll. Under hela denna period kunde produktionskapital öka sin skuld utan att ådra sig högre dagliga kostnader. När räntorna närmade sig noll var höginkomstländerna gravida med en kris, eftersom de inte längre kunde låna så mycket som de ville. Produktionskapitalet var tvungen att hitta ett nytt sätt att finansiera sig.

Exxon

Låt oss ta en titt på ett företag som Exxon (Esso), ett av de största energibolagen i USA för att illustrera utvecklingen. Nedan kan du se skulduppbyggnaden i Exxon.

(Källa: Trading Economics)

Den har stigit stadigt under hela perioden, men här är ett avsnitt som visar utvecklingen från 2011. Vi ser att skulden toppar något under 2020, innan den sedan börjar falla. Som vi kan se nedan har bolagets vinst en något sammanfallande utveckling med skulduppbyggnaden.

(Källa: Trading Economics)

Hittills så bra, men om vi tittar på utdelningar från bolaget till aktieägarna får vi en lite annorlunda kurva, här ser vi en stadig ökning:

Hur kan detta kopplas ihop. Det finns egentligen bara två möjligheter. Antingen har de börjat sälja tillgångar, eller så måste de låna pengar. Och mycket riktigt, 2021 var de tvungna att låna 8 miljarder dollar, eller över 80 miljarder NOK för att betala utdelning till aktieägarna. Behovet av att sätta priser när möjligheterna till lånefinansiering utan att öka de dagliga kostnaderna försvinner är absolut akut.

Exxon är inte ensamma om denna utveckling, ser vi till produktionskapitalets skuldutveckling generellt i höginkomstländer är bilden densamma överallt. Generellt i USA är ökningen av produktivt kapitals skuldsättning ganska stor under perioden. Sett i relation till ökningen av BNP, är ökningen av brottet 2021 enligt nedan:

Nu är USA ett av de länder som har lägst lån till produktionskapital i förhållande till utvecklingen i BNP, så låt oss ta en titt på USA jämfört med andra länder. Nummer 1,2 och 3 på listan är Luxemburg, Irland och Hong Kong. Nummer 4,5 och 6 på listan visas i grafen till vänster, de är Sverige, Belgien och Frankrike. Nummer 7, 8 och 9 på listan är Norge, Nederländerna och Singapore som visas i grafen i mitten, och nummer 10, 11 och 12 på listan är Danmark, Schweiz och Kanada, etc, etc.

Produktionskapitalets användning av lånekapital från de privata bankerna gjorde att inflationen var liten under perioden 1980-talet till 2020, men när räntan gick till noll och finansieringen via skuldberg från de privata bankerna föll var läget mogen för antingen en kris, eller för att ersätta lånefinansieringen med centralbankspengar och omfördelning .

Krisens inledande faser

Första fasen – sponsring av kapitalägarna

Kapitalägarna har redan under ett antal år försökt ta äganderätten till det gröna skiftet, för att på sitt sätt utnyttja det. Men befolkningen var inte tillräckligt politiskt mogen för att i stor skala motivera en omfattande centralbankssubvention av kapital på grund av det gröna skiftet. Pandemin å andra sidan skapades för att skapa politisk opinion för storskalig subventionering av kapitalägarna. Vi ser hur balansräkningen i höginkomstländernas centralbanker skjuter i höjden under perioden, eftersom de ”trycker ut pengar” för att sponsra kapitalägarna. ”Money printing” är i grunden att göra pengar tillgängliga för staten.

Kapitalägarna arbetar nu för att till sin fördel utnyttja det gröna skiftet och eventuella resursunderskott. I stort sett vill de att befolkningen ska axla bördan. Till exempel att använda sina sparpengar för att efterisolera sina hus, även om det sparar försumbara mängder el. Då kommer de själva att få massiva subventioner för luftslott baserat på politikernas orealistiska mål och falska klimaträkenskapssiffror a la Høyre i Norge, och deras beslut att inte ta med CO2-upptag från skogen. Hittills har de lyckats förverkliga dessa ambitioner.

Andra fasen – prishöjningar och omfördelning till förmån för produktionskapital

Massiv sponsring i den föregående fasen, i kombination med uppskjuten konsumtion under pandemin, gav produktionskapital möjligheter till prishöjningar. Vi ser av graferna ovan att sponsringen från centralbankerna minskar 2020/21, då tar prishöjningarna och därmed omfördelningen från det arbetande folket över sponsringen från kapitalägarna. Som jag ser det ger det den bästa förståelsen att se inflationen i den här större bilden. Alla de inledningsvis nämnda orsakerna till inflationen är bidragande orsaker, men den främsta orsaken ligger i att den tidigare sponsringsmodellen med fallande räntor och ökande skuldberg utan ökade dagliga kostnader försvann från 1980-talet till 2020. När denna sponsring av kapitalägarna föll bort, behovet av nya sponsorer brådskande. Lösningen har varit subventioner från centralbankerna och omfördelning med prishöjningar.

Dessa prisökningar går rakt ner i fickorna på produktionskapitalet. Prisökningarna återspeglas både i produktionskapitalets fallande skuldsättning (se ovan) och ökade vinster (se nedan).

Tredje fasen – finansiellt kapital kommer att få sin del av sponsringsmedlen

Finansiellt kapital kommer inte att sitta och se produktionskapital dra in både former av nya sponsringsmedel, omfördelning och subventioner. Den höjer därför priset på lånekapital (finansiellt kapital) i snabb takt för att så snabbt som möjligt ta fram vad den tror är dess andel.

Anledningen till räntehöjningarna är att de kommer att få ner inflationen. Om du tittar på inflationsgrafen för USA (ovan) ser du att inflationen nyligen har varit på uppgång igen, på grund av stigande olje- och gaspriser. Att räntehöjningar är till för att få ner inflationen är ett gammaldags sätt att tänka från den monetära tidsåldern där Keynes och Friedmans idéer beskrev världen. Situationen att bygga upp ett skuldberg sedan 1980-talet med krediter från de privata bankerna ledde till en ökad efterfrågan på kapital, både produktionskapital (företag) och fastighetskapital (bostäder, tomter, kommersiella byggnader etc.), vilket ledde till en stor ökning av värdet på detta kapital under perioden. Det har också resulterat i ett mycket voluminöst lånekapital (skuld) med låg ränta/värde. Produktions- och fastighetskapitalet har blivit så dyrt att det bara går att ha låga vinstmarginaler på det och lånekapitalet har fått låg avkastning för att det är för mycket av det. Detta överflöd av kapital har lett till ett stort behov av nedskrivningar av alla former av kapital, för att höja vinstmarginalerna igen. En prisökning, och kanske inflation om lönerna också stiger, gör att det är finanskapitalet som får bära bördan av nedskrivningen. För att undvika det sätter den räntan så högt som möjligt. Det kommer att innebära att det är det finansiella kapitalet som får ta bördan av nedskrivningen.

Fjärde fasen – minskning av överskottet av produktionskapital

När räntorna höjs, centralbankssubventionerna planar ut och lönerna kan stiga, sjunker vinsten för produktionskapital igen, vilket vi ser nedan:

Krisens förlopp

En bild av hur denna kris kommer att visa sig börjar växa fram. Det vi har varit med om hittills har till stor del handlat om konsumenternas sponsring av kapitalet, genom höjda elräkningar, höjda livsmedelspriser, höjda bensin- och dieselpriser etc utan att det i någon större utsträckning påverkat själva kapitalet. Vi har också sett storskalig sponsring av kapitalägarna, med hjälp av deras vänner politikerna och allt större delar av medelklassen. Först genom pandemin, och nu genom att de utnyttjar klimat- och resursproblem till sin fördel, genom att skaffa massiv centralbank/statssponsring.

Det som nu kommer att hända är att omfördelningen från konsumenterna kommer att påverka själva produktionskapitalet. De branscher som kommer att drabbas först kommer att vara de som producerar långsiktiga investeringsprodukter för de arbetande. Av de långsiktiga investeringsprodukterna är bostäder den största och viktigaste. Sedan kommer fritidsfastighet, bil och båt. Tar vi en snabb titt på bostadsproduktionen i höginkomstländerna ser vi att bostadsproduktionen i Norge går rakt i väggen efter hösten. Det kommer att mer än halveras jämfört med de senaste årens genomsnitt. En studie från ifo-institutet i München https://www.ifo.de/en/press-release/2023-07-19/european-residential-construction-cools-downuppskattar att bostadsbyggandet i Tyskland kommer att minska med 32 % mellan 2023 och 2025, i Sverige med 39 % och i Danmark med 33 %. I England räknar analysföretaget Glenigan med ett fall på 33 %. I USA har tillväxten fallit, som visas nedan:

Denna nedgång i efterfrågan kommer inte bara att gälla bostadstillverkare, utan kommer att spridas över hela försörjningskedjan. För tillverkare av fönster, betong, stålgipsskivor, radiatorer etc etc. Även bilförsäljningen verkar gå på högvarv. Grafen nedan gäller för USA:

Så småningom är det troligt att fler branscher med enklare investeringsramar kommer att drabbas, till exempel möbler. Fler och fler företag kommer att få problem. Sannolikt kommer byggbranschen att få det allt svårare under hösten och 2024 kan bli det värsta året någonsin. Flera branscher kommer att följa efter. Denna kris har initialt inte tagit formen av en finanskris, utan av en konsumentkris. De branscher som har de tyngsta investeringarna för konsumenterna får först problem och senare får de branscher med mindre investeringar problem. I takt med att företag går i konkurs sprider det sig naturligtvis även till finansbranschen.

Lycka till 2024!

Föregående artikelKlimatmanifestation fredag 22/9 på Mynttorget kl 12-, samt demonstrationståg
Nästa artikelSyrien kräver ersättning i FN för USA:s stora oljestölder
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Allt fler varor och tjänster blir dyrare – inflationen stiger. Men vad är inflation? Och vad beror det på? Nationalekonomen Bertil Kilner skriver om varför de borgerliga ekonomerna har så svårt att förklara inflationen.

  BERTIL KILNER/ Proletären
  5 januari 2022

  På nytt stiger inflationen i de kapitalistiska kärnländerna. Vad beror det på?

  De borgerliga ekonomerna och massmedierna famlar efter en förklaring, och tvingas ofta konstatera att de inte kan förklara. Och det är inte så konstigt, eftersom förklaringen ligger i hur kapitalismen fungerar. Och kapitalismen vill de inte ifrågasätta.

  I ett försök att ändå ”förklara” inflationen är det vanligt att skylla på att stater/centralbanker ger ut för mycket pengar. Den ”förklaringen” tar som sin utgångspunkt något som kallas kvantitetsteorin som säger följande: penningmängden x pengarnas omloppshastighet = antalet köp x priset på varje köp.

  Den brukar tecknas med ekvationen MxV=TxP, där M står för pengar (Money), V för omloppshastighet (Velocity), T för antal köp (Transactions) och P för priset (Price). Som ”förklaring” till inflation hävdar alltså den vanliga borgerliga teorin att det är M i ekvationen som ändras genom att det ges ut för mycket pengar, och om V då är konstant så måste P öka för att ekvationen skall stämma.

  I all korthet: detta är fel, helt enkelt nonsens. Hur skulle det gå till i praktiken? Riksbanken sänker räntan, det blir lättare att låna, penningmängden ökar. ICA-handlaren får höra detta och springer runt i butiken och ändrar prislapparna på hyllorna?

  Nej, i stället är det tvärtom: priserna höjs, och för att det skall bli möjligt att sälja de dyrare varorna underlättar riksbanken långivningen, så att konsumenterna kan och måste skuldsätta sig för att kunna köpa. Först prishöjning/inflation, därefter ökad penningmängd genom krediter.

  Och det är ju just det som hänt. Under de senaste 15 åren har hushållens lån i Sverige mer än fördubblats och uppgår i dag till över 5.000 miljarder kronor. Och även om en del använts till bostadsköp, så har en stor del använts till vanlig konsumtion.

  Det visas av att det 2020 fanns 402.205 personer hos Kronofogden med obetalda skulder på sammanlagt över 87 miljarder kronor. Och det gäller alltså konsumtionslån. Bostadslån tecknas med säkerhet i bostaden, som kan användas till att betala lånet, om låntagaren/bostadsköparen inte skulle ha inkomster nog.

  Offentligtopparnas löner skenar iväg

  Då kommer vi till frågan: varför höjs priserna?

  SÅ HÄR GÅR DET TILL:

  Varor tillverkas och har ett värde, bytesvärde. Detta värde skapas av det levande, mänskliga arbetet, och bara av det.

  När produktiviteten höjs kan en arbetare framställa en vara på kortare tid än tidigare. Det åtgår alltså allt mindre mänskligt arbete i produktionen av varje enskild vara. Varje vara kommer då få ett allt lägre värde. Då kan man tycka att dess pris – värdet uttryckt i pengar – borde bli lägre.

  MEN…

  …det som har ökat produktiviteten – och alltså sänkt värdet på varje enskild vara – är bättre maskiner och teknik, som företaget/kapitalisten köpt, just för att kunna producera mer varor till lägre arbetskraftskostnad.

  Kapitalisten har därmed lagt ut ett större kapital som han vill ha avkastning – ränta – på. Och det enda som kan skapa den räntan är det levande arbetet, som får en allt större mängd kapital att förränta.

  Det blir allt svårare och då inträder det som Marx kallade profitkvotens* fallande tendens. När kapitalisten märker det, försöker hen kompensera sig genom att helt enkelt höja priset på varorna. Därmed höjs profiten, och profitkvoten återställs.

  När flera kapitalister gör samma sak innebär det inflation. Och inflationen finansieras genom ökade krediter, det vill säga skuldsättning hos konsumenterna.

  FÖRLORARE – OCH VINNARE

  Inflation innebär att samma värde som tidigare nu uttrycks i mer pengar. Pengarna blir mindre värda, kan köpa mindre. Den som har sina tillgångar i pengar blir fattigare.

  Det gäller framför allt alla som får lön. Och löneökningar kan förvandlas till sin motsats: Om lönen höjs med två procent och inflationstakten är tre procent (som nu i Sverige) så har man fått en faktisk lönesänkning med en procent, man får en reallönesänkning. Man får mer pengar, men de kan köpa mindre. Därför är det allvarligt när till exempel IF Metall säger att de inte vill att dess medlemmar ska få kompensation för inflationen. Medlemmarna kommer därmed att bli fattigare genom fackförbundets agerande.

  Förlorar gör också den som har pengar i plånboken, på banken eller i madrassen. 

  Däremot vinner den som har skulder. Skuldbeloppet är ju detsamma, men beloppet är mindre värt. Förutsättningen är att man har inkomster som åtminstone följer inflationstakten.

  Tillgångar i annat än pengar – en fastighet, bostadsrätt, eller till exempel fina smycken – drabbas inte av en inflation, då sådana tillgångar stiger i pris i takt med inflationen.

  INFLATIONSBEKÄMPNING…

  …är i dag en prioriterad uppgift för statsmakten. Det bestämmer de mäktiga finanskapitalisterna. Deras tillgångar består ju av kontanter, banktillgodohavanden och andra fordringar som obligationer och övriga värdepapper, vilka har ett fastställt värde i ett visst penningbelopp. En fordran på staten, en obligation, med ett åsatt värde av 200 kronor har med en inflation på fem procent efter ett år ett verkligt värde av 190 kronor.

  Inflation är också besvärlig för exportindustrin – ett högre belopp i svenska kronor (utan att det egentliga värdet ökat) betyder ett högre belopp i utländsk valuta, det som köparen av svensk export skall betala.

  I de kapitalistiska ekonomierna bekämpas inflationen med hjälp av medvetet skapad arbetslöshet. Köpkraften stramas åt. Genom att räntan höjs blir det svårare och dyrare att låna pengar. Och då sjunker efterfrågan, försäljningen går ned, människor blir av med jobbet.

  Med många arbetslösa är det lättare för kapitalisterna att pressa lönerna. Sänkta löner gör det möjligt för kapitalisterna att sänka priserna och ändå höja eller åtminstone behålla profitkvoten.

  Det finns till och med en nationalekonomisk term för detta, förkortningen NAIRU, uttytt Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment, det vill säga den nivå av arbetslöshet som är nödvändig för att undvika inflation. På svenska kallar ekonomerna detta för jämviktsarbetslöshet.

  Vad fan får jag för pengarna?

  BAKGRUND: ”PRISREVOLUTIONEN” I EUROPA PÅ 1500-TALET

  Den inflation vi nu åter upplever beror på kapitalismen. Men det fanns inflation även före kapitalismen, där orsakssambanden var annorlunda än i dag.

  Inflation innebär alltid att pengar, eller det som används som pengar, förlorar i värde, kan köpa mindre.

  I början av 1500-talet blev mynt, tillverkade av silver, ett vanligt betalningsmedel i Europa. De kallades thaler (efter gruvan Joachimsthal), daler eller till och med dólar (Spanien och dess kolonier). Dessa silvermynt – liksom andra metallmynt – fick sitt värde av det mänskliga arbete som gick åt för att framställa det. Precis som andra tillverkade varor.

  Därmed fanns det en fast värderelation mellan pengarna och de varor som pengarna användes till, och den värderelationen var det mänskliga arbetet.

  Från Sydamerika rövade spanjorerna med sig stora mängder silver till Spanien. Effekten blev tvåfaldig.

  Dels stannade Spaniens ekonomiska utveckling av. Landet, det vill säga överklassen, kunde för silvret köpa från andra länder vad de ville ha.

  Dels drabbades stora delar av Europa av en enorm inflation. Priserna tredubblades på 150 år.

  Varför?

  Det silver som tidigare använts i Europa hade fått sitt värde av det nedlagda arbetet för dess framställan. Nu kom stora mängder silver som hade stulits och inte kostat de spanska kolonialisterna något mänskligt arbete att tala om. Det var alltså mycket mindre värt. Därav inflationen.

  I dag hör man ofta att historiker säger att det var mängden silver som sänkte värdet, alltså skapade inflation.

  Hur då? Förekom det något slags auktion, där den med mycket silver (Spanien) kunde bjuda över alla andra och på så sätt höja den allmänna prisnivån?

  Naturligtvis inte, så centraliserad och organiserad var inte den internationella handeln på 1500-talet.

  Men att borgerliga historiker och ekonomer hävdar kvantitetsförklaringen beror på att de inte känner till – eller inte accepterar – arbetsvärdeteorin, såsom den först framfördes av Adam Smith och David Ricardo och sedan fick sin slutliga utformning av Karl Marx, när han delade upp arbetsdagen i nödvändig arbetstid och merarbetstid.

  Enligt den marxistiska arbetsvärdeteorin är det enbart arbete som skapar värde. Det är därför borgerliga historiker och ekonomer heller inte kan förklara vare sig inflation eller till exempel profitkvotens fallande tendens, vilken de kallar kapitalets marginella avtagande avkastning.

  *Profitkvoten är vinsten – profiten – uttryckt i procent av hela det investerade kapitalet. Profitkvoten kallas oftast i borgerliga sammanhang för avkastning eller lönsamhet.

 2. ”Hur kommer den ekonomiska krisen att fortsätta?”

  En förstärkt transatlantisk länk med NATO ger en starkare dollar som världsvaluta?

  Jag läser idag på högertabloiden Fria Tider att stärkt transatlantisk länk med undervisning på engelska i svenska skolor försämrar ytterligare skolornas resultat och elevers kunskaper.

  Avhoppen blir också fler med allmän undervisning på engelska språket.

  https://www.friatider.se/samre-resultat-och-fler-avhopp-med-undervisning-pa-engelska

  Men jag vet inte vad våra politiker menar,
  Kanske amerikanisering och demokrati är viktigare än befolkningen utbildning.
  I så fall tycker jag Sverige och Europa har dåliga framtidsutsikter.

  I Ryssland vet jag det inte är så.
  I Ryssland sätter man utbildningen väldigt högt.
  Och har gjort så sedan kommunisttiden.
  Det allmänna utbildningsspråket är nationens egna språk ryska.
  Och ingenting annat.
  De flesta ryssar är välutbildade och förstår sin samtid både inrikes och utrikes.

  Jämför där (medel) amerikanen.
  Vad vet de om landet utanför USA?

  Men på sätt och vis är det bra när deras demokratiska regering Що Байден vill ösa deras skattepengar-resurser till ett krig mot Ryssland i Ukraina.
  I presidentvalet nästa år borde amerikanarna se till att deras inbetalade skattepengar går tillbaka till dem själva i form av gemensam välfärd och trygghet till dem själva.

   • Спасибо
    Моя орфография с русского сайта.
    (орфография выше взята из гугл переводчика)

    По-русски в 1420 году говорят, что Москва «европеизирована».
    Но сельская Россия по-прежнему на 100% русская.

    Зная это, можно понять, что в Москве и Санкт-Петербурге вербовать солдат труднее.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here