Konsekvenser av ett kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan

2
1917

Sedan decennier pågår en konflikt mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan om grtänsområden i Kashmir. Den 14 februari genomfördes en självmordsattack då 42 personer i reservpolisen dödades. Islamistgruppa Jaish-e-Mohammed (JeM), tog på sig ansvaret för detta. Gruppen har baser i Pakistan och vill erövra Kashim för att där införa ett styre med sharialagar. Indiskt flyg genomförde som svar på detta ett flygangrepp med bombningar, enligt Indien ett kirurgiskt angrepp på terrorister. «kirurgiske angrep på terrorister», som det heter i Times of India.

Pakistans statsminister Imran Khan men att angreppet sker pga. inrikespolitiska förhållanden. Om två månader ska det ske parlamentsval i Indient och stödet för nuvarande premiärministern Modi håller på att svikta.

Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK), där jag är medlem, har just publicerat en liten rapport om vad ett kärnvapenkrig i området skulle kunna innebära. Se nedan. SLMK: KLIMATKONSEKVENSER AV KÄRNVAPENKRIG MELLAN INDIEN OCH PAKISTAN


 

 

* Båda staterna har cirka 120 kärnvapen var och om dessa skulle avfyras skulle det innebära katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser. Vi har satt ihop ett underlag med information om ett regionalt kärnvapenkrig baserat på forskning. EFFEKTER AV ETT KÄRNVAPENKRIG MELLAN INDIEN OCH PAKISTAN

  • * När kärnvapen används orsakar det först och främst till mycket svåra lokala effekter i form av värmestrålning, bränder, tryckvågor, orkanvindar och radioaktiv strålning.

Antalet döda av de primära faktorerna skulle bli många miljoner människor, och siffrorna stiger markant om kärnvapenkrig utspelar sig i storstäder

  i en tätbefolkad region som Indien och Pakistan. Panik, massflykt, sönderfallen infrastruktur och lokal civilisationskollaps skulle skörda ytterligare dödsoffer.

* 2007 publicerade Alan Robock vid Rutgers University i USA studier av klimateffekter av ett ”begränsat” kärnvapenkrig. Utgångspunkten var ett krig mellan Indien och Pakistan. Studien är baserad på att länderna skulle använda cirka hälften av sina kärnvapen. De militära målen i Indien och Pakistan ligger i stor omfattning i städer och civila mål skulle oundvikligen angripas. Studien antog att kärnvapnen var ”små”, det vill säga med samma styrka som bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Detta är en underskattning.

* Studiens slutsatser var att eldstormar skulle härja de attackerade platserna och sotmoln skulle stiga och lägga sig några kilometer över städerna. Den starka instrålningen från solen skulle medföra att dessa sotmoln hettades upp för att stiga upp i stratosfären. När sot stiger till stratosfären innebär det att en minskad mängd ljus och värme når fram till jorden. Resultatet blir enligt denna studie en kraftfull temperatursänkning, under de första åren i genomsnitt med -1,25°C och efter tio år med -0,5°C.

* I publikationen ”Nuclear Famine: Two billion people at risk” (2013) har läkaren Ira Helfand analyserat möjliga konsekvenser för människor utifrån Robocks studie av ett begränsat kärnvapenkrig mellan Indien och Pakistan. Hans slutsats visar globala effekter. Ett krig med användning av färre än en procent av världens kärnvapen skulle enligt Helfand ge en så omfattande klimatpåverkan att upp till två miljarder människor skulle riskera att svälta ihjäl till följd av minskad jordbruksproduktion.

* I nyare forskning av Jenny Lindvall m.fl. ”Climate effects of a hypothetical regional nuclear war: Sensitivity to emission, duration and particle composition” (2016)vid meteorologiska institutionen på Stockholms universitet bekräftas resultaten av tidigare forskning och att det dessutom är troligt att även den indiska monsunen påverkas och ger mindre nederbörd i regionen.

* Resultaten är osäkra men följderna kan lika väl bli ännu allvarligare än vad studierna har kommit fram till.Det finns en betydande risk att även en regional konflikt kan få konsekvenser för klimatet, inte bara regionalt utan globalt.

* Kärnvapen är det mest destruktiva vapen som människan har uppfunnit. Än i dag vårdas tusentals människor på Röda Korsets sjukhus i Hiroshima och Nagasaki för skador och sjukdomar orsakade av de två amerikanska bomberna, inte bara överlevande utan också deras barn.

FN:S KÄRNVAPENFÖRBUD

* I juli 2017 röstade 122 stater fram FN:s konvention för ett förbud mot kärnvapen. Konventionen utvecklades för att vända den negativa utvecklingen kring kärnvapen. Den följer flera decenniers försök att inom icke-spridningsavtalet (NPT) få kärnvapenstaterna att ta väsentliga steg mot nedrustning. Den nya FN-konventionen stärker det multilaterala arbetet för kärnvapennedrustning och tydliggör kopplingen mellan kärnvapen och den internationella humanitära rätten (krigets lagar).” (SLUT)


Men vad händer?

 

USA lämnar INF-avtalet. Ryssland har försökt bromsa detta och behålla avtalet, eller utvidga det till andra länder. Bland annat i FN.

Men Västländer röstar med USA och ökar risken för kärnvapenkrig. USA påstår att Ryssland har robotar i strid med avtalet. Ryssland bestrider detta och USA har inte lämnat någon typ av bevis för sitt påstående.

Ryssland uttryckte besvikelse då dess resolution till stöd för INF-fördraget röstades ned med knapp marginal i FN:s generalförsamling 21/12 2018.

Fyrtiotre stater, inklusive Kina och Sydamerika, röstade med Rysslands förslag.
Fyrtiosex stater röstade emot resolutionen medan 78 stater la ned sina röster. De amerikanska allierade i Nato och EU röstade nej,
trots att de tidigare var positiva till att behålla INF-fördraget intakt, noterade Ryska utrikesdepartementet.
Även Japan, Turkiet, Israel and Ukraina röstade mot Rysslands förslag.” RT
TASS

USA pressade olika länder att rösta emot Rysslands förslag. Så mycket är klart att resultat av omröstningen ökar risken för ytterligare upprustning och för kärnvapenkrig. Med risk för utplåning av hela eller nästan hela mänskligheten. Press-TV

* USA sa ensidigt upp ABM-avtalet eller SALT 1-avtalet för långdistansmissiler 2001, ett avtal som ingicks 1972.

USA:s omfattande upprustning av kärnvapen har pågått länge.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”

* Jag påminner: Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner människor i kärnvapenkrig.

* Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen, men har inte alls samma budget för detta.

* Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.

USA satsar USA bland annat på sådana nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 meter vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari 2017 fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.

Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.

Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet.
I syn senaste kärnvapendoktrin menar Nato att man skall fortfarande behålla sina kärnvapen så länge kärnvapen finns kvar i världen.
Nato skall inte längre verka för en kärnvapenfri värld utan bara för att skapa förhållanden då en sådan värld kan vara möjlig. Alltså, ett betydligt svagare språk än tidigare. De europeiska Nato-ländernas ansvar för kärnvapenpolitiken ökar.


Vad tycker man i Sverige?

Wikipedia skriver ”Sveriges regering var till en början drivande för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen. Man deltog också aktivt under konferensen och röstade ja till konventionen. I en röstförklaring framhöll dock Sverige att man inte fullt ut tyckte att konventionen tillgodosåg svenska önskemål[4]. Därefter har man antagit en mer försiktig hållning och har valt att avvakta med signering. Istället har man tillsatt en utredning som fått i uppdrag att se över vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå om Sverige skriver under konventionen. Utredningen ska b.la. analysera eventuella följder avseende Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten och vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen. Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2018”.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på,

Sverige har historiskt varit drivande internationellt då det gäller kärnvapennedrustning. Men utredningen visade att detta inte gäller längre. Sverige har sålt sin själ till USA:s krigspolitik och starka motstånd mot kärnvapennedrustning. Ambassadör Lundin har levererat en utredning som passar krigshökarna i USA bra.

Läs mer här!
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

Relaterat

USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig.
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Föregående artikelSanders skämmer skamlöst sig som stridslysten supporterspekulant – sågas sällsynt skickligt snabbt
Nästa artikelVarför misslyckades mötet mellan Kim Jong Un och Donald Trump?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

 1. ”Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!”

  Det finns just nu bara en av de många presidentkandidaterna i USA som vill arbeta för att minska hotet om nukleär utplåning, och det är Tulsi Gabbard. Ingen annan talar om kärnvapen nedrustning, och med sådana åsikter framställs hon följaktligen som ett monster av MSM. I den grad hon överhuvudtaget omnämns.

  Om nu folket i världen och i Sverige vill ha bort kärnvapnen och våra folkvalda politiker vägrar utan i stället hetsar på om att vi skall ha amerikanska kärnvapen på svensk mark, och helst en jävla massa då antar jag, samt att vår stolta MS media eldar på krigshetsen och ett WW3, vad skall vi göra?

  Vi får bilda ett nytt parti, ett opolitiskt sakfrågeparti med NEJ till kärnvapen i Sverige och i världen, och gärna också NEJ till utländska militärbaser på svensk mark, NEJ till NATO och JA till neutralitet

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here