USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig

11
2218
Nuclear Threats Trump Bomb Atom Bomb

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Tyvärr finns ingen anledning att omvärdera…


USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig

 

Sveriges Radio Nyheter rapporterar i början av augusti 2019 att USA lämnar INF-avtalet. Enligt Sveriges Radio påstår USA att Ryssland konstruerat en missil med räckvidd som bryter mot avtalets innehåll. USA har inte presenterat bevis för sitt påstående och Ryssland menar att man inte har konstruerat den påstådda missilen. DN: Nu har USA lämnat kärnvapenavtalet INF.

Sputniknews uppger idag ”Reuters citerade tidigare flera namngivna högre tjänstemän i Trump-administrationen som uppger att det första testet av planerad konventionell amerikansk medeldistansmissil kommer att genomföras under de kommande månaderna.”

Massmedia rapporterade igår att USA lämnar INF-avtalet. Ryssland har försökt bromsa detta och behålla avtalet, eller utvidga det till andra länder. Bland annat i FN – se nedan…Reuters citerade tidigare flera namngivna högre tjänstemän i Trump-administrationen som uppger att det första testet av planerad konventionell amerikansk medeldistansmissil kommer att genomföras under de kommande månaderna.”Vi har föreslagit till USA och andra Nato-medlemmar att vi tillkännager ett moratorium för utplacering av medeldistansmissiler. Detta moratorium är förenligt med ett förslag från Vladimir Putin som innebär att om USA inte installerar sådana missiler i vissa regioner, så kommer Ryssland också att avstå från att göra det. Sputniknews.

Mot bakgrund av detta återpublicerar jag en artikel från 2 februari 2019.


Artikeln publicerad 2 februari första gången.

”Men Västländer röstar med USA och ökar risken för kärnvapenkrig. USA påstår att Ryssland har robotar i strid med avtalet. Ryssland bestrider detta och USA har inte lämnat någon typ av bevis för sitt påstående. Lördag morgon uppger Ryssland att man lämnar avtalet och att man ska utveckla nya robotor. AftonbladetKapprustningen ökar och vår säkerhet minskar.

* 1 februari 2019 hörde jag Daniel Ellsberg, tidigare verksam i kärnvapenfrågan i Pentagon på ABF i Stockholm berätta att USA i början av 60-talet hade färdiga planer på kärnvapenanfall mot Sovjetunionen och Kina, som beräknandes döda 600 miljoner männiksor. Idag skulle antalet dödade bli betydligt fler – och de eventuella överlevande skulle leva i en förstörd värld, full med dödlig strålning.

I en global folkomröstning skulle en stor majoritet rusta för att avveckla alla kärnvapen tror i alla fall jag.

Tass rapporterar ”Samma nationer som kritiserade Vita huset för att dra sig ur INF-fördragets från 1987 har nu hjälpt till att begrava en FN-resolution från Ryssland att behålla avtalet.
Ryssland uttryckte besvikelse då dess resolution till stöd för INF-fördraget röstades ned med knapp marginal i FN:s generalförsamling 21/12 2018.

Fyrtiotre stater, inklusive Kina och Sydamerika, röstade med Rysslands förslag.
Fyrtiosex stater röstade emot resolutionen medan 78 stater la ned sina röster. De amerikanska allierade i Nato och EU röstade nej,
trots att de tidigare var positiva till att behålla INF-fördraget intakt, noterade Ryska utrikesdepartementet.
Även Japan, Turkiet, Israel and Ukraina röstade mot Rysslands förslag.” RT
TASS


USA ökar risken för kärnvapenkrig

Jag vet inte hur Sverige röstade. I pressmeddelandet från FN nämns inte Sverige. Pressmeddelande från FN

USA pressade olika länder att rösta emot Rysslands förslag. Så mycket är klart att resultat av omröstningen ökar risken för ytterligare upprustning och för kärnvapenkrig. Med risk för utplåning av hela eller nästan hela mänskligheten. Press-TV

I slutet av oktober röstade USA & Co ned ett förslag från Ryssland att stärka INF-fördraget. USA & Co röstar ned Rysslands förslag i FN att stärka INF-fördraget
* Rysslands president Putin sa nyligen att Ryssland inte kommer att använda kärnvapen först i krig. Sputniknews

* USA sa ensidigt upp ABM-avtalet eller SALT 1-avtalet för långdistansmissiler 2001, ett avtal som ingicks 1972.

USA:s omfattande upprustning av kärnvapen har pågått länge.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”

* Jag påminner: Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner människor i kärnvapenkrig.

* Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen, men har inte alls samma budget för detta.

* Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.

USA satsar USA bland annat på sådana nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 meter vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari 2017 fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.

Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister förra året då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

SvD skrev 11/5 2016 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”
År 2009 tvingades USA dra tillbaka kärnvapen som fanns i Tyskland, dvs. mycket nära Ryssland. Detta var ett krav från utrikesministern Frank-Walter Steinmeier (SPD), vilket Merkel tvingades acceptera. 2016 bryter Tyskland med detta och låter USA placera 20 kärnvapen, som vardera har en kapacitet som är fyra gånger större än Hiroshimabombens.

Sverige står Nato synnerligen nära.
Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet.
I syn senaste kärnvapendoktrin menar Nato att man skall fortfarande behålla sina kärnvapen så länge kärnvapen finns kvar i världen.
Nato skall inte längre verka för en kärnvapenfri värld utan bara för att skapa förhållanden då en sådan värld kan vara möjlig. Alltså, ett betydligt svagare språk än tidigare. De europeiska Nato-ländernas ansvar för kärnvapenpolitiken ökar.

Nato arbetar nu för att ”skapa förhållanden i överensstämmelse med NPT, inklusive Artikel VI, för en stegvis, verifierbar väg som understödjer internationell stabilitet, baserad på principen av oförminskad säkerhet för alla.”

* I 15 NATO-länder har övningar skett som innefattar bruk av kärnvapen. Har detta skett i Sverige?

FN:s konvention mot kärnvapen.

Wikipedia skriver ”FN:s konvention om kärnvapenförbud (på engelska Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) är en FN-konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet NPT och syftar till en global kärnvapennedrustning. Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen. Konventionen antogs vid multilaterala FN-förhandlingar i New York den 7 juli 2017 och är en följd av resolution 71/258. Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen. För kärnvapenstater som ansluter sig innebär avtalet dessutom att en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets kärnvapen ska göras”.

Förbudet antogs i en omröstning där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen).

Wikipedia skriver ”Sveriges regering var till en början drivande för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen. Man deltog också aktivt under konferensen och röstade ja till konventionen. I en röstförklaring framhöll dock Sverige att man inte fullt ut tyckte att konventionen tillgodosåg svenska önskemål[4]. Därefter har man antagit en mer försiktig hållning och har valt att avvakta med signering. Istället har man tillsatt en utredning som fått i uppdrag att se över vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå om Sverige skriver under konventionen. Utredningen ska b.la. analysera eventuella följder avseende Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten och vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen. Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2018”.

Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på,

SvD skriver ””Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år”, skriver utrikesministern i ett uttalande.
Frågan är vad förbudet kommer att innebära i praktiken. De nio kärnvapenmakterna – däribland USA, Ryssland och Kina – bojkottade enligt nyhetsbyrån AFP såväl förhandlingarna som omröstningen. Även de flesta Natoländerna bojkottade.
”Förbudskonventionen som antogs i dag i New York är inte förenlig med våra alliansförpliktelser i Nato. I den här frågan står vi enade med våra allierade”, säger Norges utrikesminister Børge Brende i en kommentar.…
Moderaterna är kritiskt till vad partiet kallar en ”tandlös” konvention. SvD

Förbudet antogs i en omröstning sommaren 2017 där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen). Notera dock att 69 nationer inte röstade, däribland alla kärnvapenstater och alla Nato:s medlemsländer, utom Nederländerna som röstade mot.

I september 2018 hade endast 69 stater har signerat konventionen och endast 19 stater har ratificerat den.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

Föregående artikelSlutförandet av Nord Stream 2 är en fråga om europeisk suveränitet
Nästa artikelStorbritannien säger att Ryssland inte påverkade Brexit
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

11 KOMMENTARER

 1. Skrev detta i ”Ifrågasätt” i DN i februari.
  Risken för kärnvapenkrig har ökat sedan USA lämnat INF-avtalet. Ryssland har försökt bromsa detta och behåll avtalet, eller utvidga det till andra länder. Bland annat i FN – där Västländer röstar med USA och ökar risken för kärnvapenkrig i Europa. USA genomför sedan många är en omfattande dyr modernisering av kärnvapen. Man har ändrat sin strategi. Beslut om användning av kärnvapen kan nu fattas på lägre nivåer och man öppnar upp för att inleda krig med anfall med kärnvapen. USA satsar mer än 10 gånger mer på det militära än Ryssland, som för en mycket fredligare utrikespolitik. Med legal hjälp i Syriens krig mot USA-stödda terrorister (enligt ledande USA-politiker & militärer och press som BBC, media, NY Times). USA:s/Natos: folkrättsvidriga krig mot nationell självständighet har dödat mer än 2 miljoner människor i Mellanöstern, förstört Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien. Nu planeras angrepp/statskupp mot bl.a Iran och Venezuela. För nationell självständighet bör Sverige samarbeta även med Ryssland och minska beroendet från den ”transatlantiska länken”. Juristen synes vara en av de många som fastnat för osaklig demoniserande och krigsökande USA-propaganda. En närmare analys: https://www.globalpolitics.se/usa-lamnar-inf-sedan-vast-lander-motsatt-sig-i-fn-att-inf-avtalet-behalls-okad-risk-for-karnvapenkrig/

 2. Publicerade nyss detta i ”Ifrågasätt” till DN-artikel idag. DN ”USA påstår att Ryssland konstruerat en missil med räckvidd som bryter mot avtalets innehåll. USA har inte presenterat bevis för det och Ryssland menar att man inte har konstruerat den påstådda missilen.

  Ryssland, som har en militärbudget på omkring 10 % av USA:s har bl.a. i FN föreslagit att INF-avtalet behålls.
  Ryssland har rustat ned medan USA kraftigt rustar upp och hotar med krig och regimskiften i bl.a. Venezuela, Iran och Nordkorea. Dags att sluta blunda!

  USA-krig har dödat 3 miljoner detta millennium och drivit fler på flykt – bland annat till Sverige.

  Fyrtiotre stater, inklusive Kina och Sydamerika, röstade med Rysslands förslag.
  Fyrtiosex stater röstade emot resolutionen medan 78 stater la ned sina röster. De amerikanska allierade i Nato och EU röstade nej, trots att de tidigare var positiva till att behålla INF-fördraget intakt.
  Även Japan, Turkiet, Israel and Ukraina röstade mot Rysslands förslag.

  Reuters citerar nu tidigare flera namngivna högre tjänstemän i Trump-administrationen som uppger att det första testet av planerad konventionell amerikansk medeldistansmissil kommer att genomföras under de kommande månaderna.”Vi har föreslagit till USA och andra Nato-medlemmar att vi tillkännager ett moratorium för utplacering av medeldistansmissiler. Detta moratorium är förenligt med ett förslag från Vladimir Putin som innebär att om USA inte installerar sådana missiler i vissa regioner, så kommer Ryssland också att avstå från att göra det.

 3. Vad jag förstår är USA också berett att inte förlänga New Start-avtalet från 2011 som gäller i 10 år. Det kan förlängas med 5 år om två år.
  Guardian skriver i oktober 2018 ”Bolton and the top arms control adviser in the National Security Council (NSC), Tim Morrison, are also opposed to the extension of another major pillar of arms control, the 2010 New Start agreement with Russia”. Läget är allvarligt

 4. Trump säger sig vara övertygad om att det efter INF-fördragets upphörande kommer att vara möjligt att underteckna ett nytt avtal om begränsning och minskning av kärnvapen. Enligt Trump bör ett avtal ingås mellan tre parter – USA, Ryssland och Kina. Samtidigt noterade han att en minskning av kostnaderna för kärnvapen kommer att gynna länderna. Han sade detta under en konversation med reportrar i Vita huset, rapporterar TASS .
  ”Vi har pratat med Ryssland om pakten om kärnvapen och föreslog att om minskaren del av deras arsenal, kommer vi att minska med en del. Vi kommer förmodligen att behöva föra Kina in i detta,” enligt Trump. Han noterade att Kina ligger på tredje plats när det gäller antalet länder kärnvapen, Ryssland ligger på andra plats och USA står i spetsen. ”När det gäller antalet enheter kärnvapen har Kina mycket lägre än Ryssland och USA. Ändå vill vi naturligtvis ansluta Kina i något skede till avtal om begränsning av antalet kärnvapen”.
  Enligt Trump har han diskutera denna fråga med Putin och den kinesiska ledaren Xi Jinping.
  Med tanke tanke på utsikterna för ytterligare minskning av antalet kärnvapen i världen, liksom kinas deltagande i sådana avtal. Samtidigt noterade Trump att om det är möjligt att nå en överenskommelse, kommer detta att gynna hela världen. Jag tror verkligen att detta kommer att hända.
  Han noterade också i en intervju med reportrar att han föredrar normalisering av Rysslands-amerikanska relationer. Donald Trump uttalade också att att sänka kostnaderna för att skapa kärnvapen skulle gynna både USA och Ryssland med Kina. ”Om vi ​​kan minska kostnaderna genom att ingå en pakt med Ryssland och Kina, skulle det vara mycket bra för alla tre länderna.
  Dessutom noterade han att USA: s tillbakadragande från det ryska-amerikanska fördraget om avskaffande av mellanliggande räckvidd och kortare räckvidd (INF-fördraget) berodde på att Moskva ”inte uppfyllde sina skyldigheter”, vilket strider mot bestämmelserna i avtalet.
  Tidigare anklagade Washington upprepade gånger Moskva för att kränka bestämmelserna i detta fördrag. De första sådana anklagelser uttrycktes i juli 2014. Då sade de amerikanska myndigheterna att den ryska sidan kränkte INF-fördraget genom att skapa 9M729-missilen.
  Ryssland hävdar i sin tur att dessa missiler när det gäller tekniska komponenter inte faller inom ramen för detta avtal, som undertecknades mellan USA och Sovjetunionen 1987. Dokumentet föreskrev att parterna likviderar avtalet om missiler av mindre (500 till 1000 km) och medelstora (upp till 5500 km) landbaserade. Tack vare avtalet förstörde parterna 2692 missiler från två klasser samtidigt.
  https://www.gazeta.ru/army/2019/08/03/12554353.shtml

 5. Moskva insisterar, att bli av med INF var det önskade målet för USA.
  Pentagon lovar att omedelbart utveckla ”konventionella” markbaserade missiler som tidigare var förbjudna enligt INF avtalet.
  Ryssland kommer inte att vara den första att sprida INF-förbjudna ammunition och kommer att agera endast som svar på eventuella amerikanska åtgärder. USA:s unilaterala tillbakadragande från INF-fördraget, har på allvar komplicerat situationen i världen och skapat grundläggande risker för alla.
  Avtalet – hyllat som en milstolpe i slutet av det kalla kriget, förbjöd skapandet och utplaceringen av landbaserade missiler med intervall mellan 500 och 5 500 km, och ledde till förstörelse av ammunition av dessa slag.
  Samtidigt kan havs- och luftbaserade system, som Ryssland redan har i lager, motverka alla potentiella hot som kan uppstå från uppkomsten av INF-förbjudna vapen i USA:s händer.
  Ryssland nämnde luftdistribuerade Kh-101 strategiska kryssningsraketer, hypersonic Kinzhal, liksom havsbaserade Kalibr och- också hypersonic – Zirconkryssnings missiler bland vapnet.
  Moskva kommer inte att skynda sig att utveckla landbaserade mellandistans missiler efter fördragets upphörande och kommer bara att agera om USA fortsätter med att faktiskt utforma detta slags vapen. Potential utsättning av sådana missiler kommer endast att ske som svar på Washingtons handlingar.

  Washington avbröt INF-affären i februari, med hänvisning till påstådda överträdelser av avtalet av Ryssland, och drog sig till slut från avtalet den 2 augusti. Skulden ”för fördragets bortgång” placerades i kvadrat på Moskva av statssekreteraren Mike Pompeo. Pentagon lovade omedelbart att utveckla ”konventionella” markbaserade missiler som tidigare var förbjudna enligt avtalet.

 6. den enda anledningen till att häva avtalet från usa är en strategi ,nu kommer europa (nato) att lagra mängder med atombomber som når hela västra ryssland

  • Den 30 juli blev det känt att senatorer från båda stora amerikanska partier förberedde ett lagförslag om den årliga fördelningen av 300 miljoner dollar som militärhjälp till Ukraina, inklusive leverans av dödliga vapen.
   ”Om USA antar en föreslagen lag om tilldelning av 300 miljoner dollar per år för militärt bistånd till Ukraina , kan det tvinga Ryssland att tänka på att leverera vapen till Donbass”, sa Leonid Kalashnikov, ordförande för Dumas utskott för CIS-frågor, Eurasiska integration och förbindelser med landsmän.

   ”Jag tror att fördelningen av 300 miljoner dollar till USA för militär hjälp till Ukraina, tvärtom, öppnar dörren för oss att hjälpa människorna de vill skjuta med dessa vapen – DPR och LPR,” sade han. ”Under sådana förhållanden har vi också rätten att officiellt leverera vapen till dessa republiker, kanske inte med trupper, men åtminstone leveranser av vapen. ”Och för att stänga detta ämne – var inte blyg över att leverera vapen till DPR och LPR,” föreslog Kalashnikov.

   2020/03/08
   Ryssland kan officiellt leverera vapen till Donbass. Men Kreml har ingen avsikt att annektera republiken Donetsk och Luhansk till Ryssland. Putins beslut om Donetsk och Luhansk kommer att överraska alla, jag tror på honom,” citerar direktören för webbplatsen Tsargrad-TV-kanalen Korobko. Direktören erinrade om att Donetsk och Lugansk före revolutionen 1917 var en del av den historiska regionen Novorossiya och sedan slogs samman till Donetsk-Kryvyi Rih republiken. Först efter upprättandet av bolsjevikernas makt på det ryska imperiets territorium gavs Donbass till Ukraina, betonade Korobko. Som exempel citerade han återföreningen av Krim med Ryssland och antagandet av ändringar av konstitutionen nyligen. Putins handlingar är svåra att beräkna, men en sak är tydlig – han kommer inte att lämna Donbass i problem. Källa: Interfax-

   https://www.interfax.ru/russia/719720

 7. Det gäller att fredliga partier förstår att valsamverka brett, likt Rødt i Norge och Enhetslisten i Danmark, därefter ta sig in i Riksdagen, sakta men säkert trycka bort de andra partierna, så att Sverige kan bli neutralt och alliansfritt INNAN något händer.

  När skall folk få tummen ur och börja samverka? När åkrarna är kontaminerade av radioaktivt nedfall?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here