Allvarlig kritik av FOI och Folk och Försvar

16
2762

 

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med de finska och amerikanska försvarsministrarna under det trepartsmöte som hölls i anslutning till mötet i Norra gruppen. Foto: Janne Karjalainen / Finlands Försvarsministerium

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Jag skrev 13 mars 2020. ”Denna artikel av Lars Drake har nyligen publicerats på Synapze. Jag får återge den, med egna svärtade markeringar.”


Öppet brev till Riksrevisionen

Kopia till GD för FOI

Uppsala 2020 03 10

Hej

Bifogad artikel är ett tips på ett område som Riksrevisionen kan granska. Det handlar om att några myndigheter och statsfinansierade organisationer tar fram dåligt beslutsunderlag eftersom de utgår från uppfattningar och antaganden, eller förutfattade meningar, som kan och bör ifrågasättas. Det medför att beslutsunderlaget som presenteras för beslutsfattare inte håller en tillfredsställande kvalitet. Jag ser fram mot att få reda på om Riksrevisionen avser att utreda fråga. Om så sker har jag mer material som indikerar att detta är ett allvarligt problem inom berörda områden, som skulle kunna utnyttjas i en utredning.

Mvh Lars Drake

Murargatan 33, lgh 1306, 75437 Uppsala, 073 90 61 689,

Jag har arbetat i flera år inom såväl Sveriges Lantbruksuniversitet som Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. Jag pensionerades som adjungerad professor i nationalekonomi och har varit aktiv som skribent inom utrikespolitik, försvarspolitik och fredsarbete.


Folk och Försvar och synen på USA:s utrikes- och försvarspolitik

Jag hade en intressant upplevelse för några dagar sedan. Jag var på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar. Titeln var ’Amerikansk säkerhetspolitik i en multipolär värld’.

Det borde ha funnits utrymme för en allsidig analys och diskussion av detta viktiga ämne, men så blev det inte. Mötet innehöll två inlägg på 20 minuter och ett på 10 minuter samt en diskussion om 10 minuter. De tre talarna representerade en i huvudsak positiv syn på USA och Nato med lite kritik av Trumps ’isolationistiska’ utrikespolitik.

Kritik av USA:s brott mot FN-stadgans våldsförbud lyste med sin frånvaro. Rysslands agerande på Krim och Kinas i Sydkinesiska sjön togs upp som problem, men USA/+allierade/Natos Kosovokrig 1999, Afghanistankrig 2001-?, Irakkrig 2003-?, Libyenkrig 2011-? och Syrienkrig 2011-? ansågs inte vara värda uppmärksamhet. Frågetecknen indikerar inte att det pågått fullskaliga krig under hela den mellanliggande tiden utan att det faktiskt förekommer strider än idag i de länder som angripits.

Jag kan inte minnas att någon av de tre talarna nämnde folkrätten och USA:s alla brott mot den. Den förste talaren, Niklas Rossbach, talade dock om ’regelbaserad världsordning”, men det måste ha syftat på något helt annat. Denna regelbaserade världsordning hotas enligt honom av Kina och Ryssland.
USA:s vägran att underordna sig ICC tyder på att USA har svårt att ställa upp på en regelbaserad världsordning. De många brotten mot FN-stadgans våldsförbud är dock det tydligaste tecknet och det tas upp längre ner.

USA:s krig.

USA betraktas allmänt som en företrädare för fri handel, men stämmer det när USA är världsledande i att tillämpa sanktioner mot andra länder? Sanktioner är ett redskap som bör införas av FN, inte av ett land eller en grupp länder. Då är det ett övergrepp mot det land som utsätts. I senaste omröstningen i Generalförsamlingen om att fördöma USA:s sanktioner mot Kuba röstade endast USA och Israel mot. USA har makt att tvinga andra länders företag att följa denna och andra sanktioner. USA:s lagar ställs därmed över de globala.

I en FOI-skrift ”USA:s framtida säkerhetspolitik – på 30 års sikt” av Niklas Rossbach (FOI Memo 6784) finns det flera intressanta iakttagelser, men också flera ohållbara argument. USA anses ha en stor fördel av den nya metoden att få ut mer fossil olja och gas med hjälp av fracking. Det är för övrigt mycket miljöstörande. Den första frågan man måste ställa sig är hur länge den metoden kan göra USA oberoende på energiområdet? Rossbach skriver att detta ger USA en stor fördel till skillnad från Kina som är beroende av energiimport och Ryssland som vars statsfinanser är beroende av energiexport.

Detta står i direkt motsättning till ett av de stora problem som i artikeln anses hota USA i framtiden, att det inte finns en stor fiende utan två som kanske måste bekämpas samtidigt: Kina och Ryssland. Om det är så kan dessa två länder samarbeta på energiområdet, vilket de för övrigt redan gör. Om ett land har överskott och ett grannland underskott på energi och de slåss mot samma fiende är det inte så svårt att inse att de kan överföra detta överskott dit där behovet är störst. Det är inte mycket till fördel för USA således.

Angående USA:s försvar kan nämnas att ordet ’angrepp’ finns med i nämnda FOI- skrift. Det syftar inte på något av USA:s alla krig utan om Pearl Harbour och 9/11. Det kan ju tolkas som ett erkännande av att USA efter andra världskriget har krigat, men inte för att försvara eget territorium utan av andra skäl och på annat håll. 9/11 var inte en attack av ett annat land utan av en terrorgrupp som hade ett ursprung i de islamister USA, Saudiarabien m.fl. länder finansierade för att lura in Sovjetunionen i krig i Afghanistan.

En motåtgärd var G W Bush ’krig mot terror’ som medfört en ökning av terrordåd i världen.

En liten miss är att Rossbach påstår att såväl höga som låga priser på olja är bra för USA:s ekonomi. Det som är korrekt är att höga priser gynnar oljeproducenter och låga priser gynnar konsumenterna, vilket också finns angivet i texten.

Ett annat positivt påstående om USA är att landet har ”ett fungerande rättssystem”. Det är inte troligt att miljontals fattiga och icke-vita medborgare instämmer. USA har fler i fängelse än något annat land. Rättssystemet fungerar tydligen bra när det gäller att fylla de privatiserade fängelserna, men hur är det med likhet inför lagen? Jag kan trots dessa invändningar instämma i att det finns många länder med ännu sämre rättssystem.

Skriften innehåller flera andra formuleringar som framställer USA i positiv form när det finns mycket goda skäl att vara kritisk. Det talas om ’globalt ledarskap’ och följande som syftar på Barak Obama och Donald Trump:

”Båda har, hittills, varit inriktade på säkerhetspolitisk återhämtning, och återhållsamma med den slags värnande av den internationella ordningen och stora insatser som präglat amerikanskt agerande under 00-talet.”

USA:s pågående krig i flera länder ses som återhållsamt för att det är mindre öppet eller aggressivt än under GW Bush! När den ’internationella ordningen’ diskuteras nämns inte FN-stadgan eller folkrätt. Spelar det ingen roll i en svensk myndighets analys av USA:s internationella uppträdande?

Jag ställde en fråga på seminariet om talet om ’regelbaserad världsordning’ och påpekade att det som då är viktigt är FN-stadgan med dess våldsförbud mellan länder. Jag sa att det är USA som de senaste 20 åren attackerat flest andra länder och gav några exempel. Det som i inlägget av Rossbach hade nämnts som kritik mot Ryssland var Krim som inte på lång vägar är lika allvarligt som USAs många krig. Jag fick ett svar, men inte från den som talat om detta utan av den tredje talaren, Aftonbladets Anders Lindberg. Jag hade begränsat mig till en historisk period och om man öppnade lite skulle Sovjetunionens förtryck av länder i Östeuropa tas med och då var den sidan värre tyckte han. Vad Lindberg då missade var att om man förlänger bak till den tid när FN bildades kommer Indokinakrigen med flera miljoner döda att tas upp på USA:s konto. Liksom stöd till folkmordet i Indonesien runt 1965, Stöd till Irak i dess krig mot Iran, stöd till militärdiktaturer i Latinamerika och mycket annan inblandning i andra länder. Vilket år efter andra världskriget som än tas som startpunkt visar det sig att USA:s brott är betydligt värre än övriga länders. Mitt förtroende för Anders Lindberg som politisk analytiker gick från lågt till mycket lågt.

Begreppet ’globalt ledarskap’ innefattar rollen som ’världspolis’. Enligt FN-stadgan har rätten att besluta om användande av våld i annat än självförsvar lagts på FN och dess Säkerhetsråd. Det motsvaras av det våldsmonopol staters centrala organ har i och med att de bestämmer över militär och polis. En mer adekvat beteckning är därför ’globala medborgargarden’, om det skett i vällovligt syfte, och ’global maffia’, om det skett i egoistiskt syfte. Ser inte analytiker på FOI sånt som är så uppenbart.

Varför ska en svensk myndighet ge uttryck för en ensidig syn på världens enda supermakt i sina skrifter? Är det ett lämpligt sätt att använda våra skattepengar? På vilket sätt gynnas Sverige av att svenska myndigheters omvärldsanalyser genomförs med färgade glasögon eller kraftig bias. Det kan väl inte leda till bra beslutsunderlag?

Även arrangören, Folk och Försvar, som gång på gång arrangerar sammankomster som är så ensidiga, är statsfinansierade och bör därmed utsättas för liknande ifrågasättande. Folk och Försvar har 100 medlemsorganisationer, mestadels försvarsanknutna, politiska och fackliga organisationer samt försvarsanknutna företag. Det kan tyckas vara ett tydligt tecken på god förankring i samhället och oberoende av staten. Så här har Folk och Försvar presenterat sig: ” Icke – statlig organisation (NGO)”. Finansieringen kommer dock bara till en del från de 100 medlemsorganisationerna, ca 8 %. Staten står för drygt 50 % i bidrag och 20 % i form av myndighetsuppdrag. Resten bestod av intäkter från egna aktiviteter. Det skulle ha varit ärligare skriva så här: ”Folk och Försvar . En statsfinansierad ’icke – statlig ’ organisation”.

Konstruktionen är ett sätt för de dominerande politiska krafterna i landet att påverka utan att behöva stå till svars för det sakliga innehållet. Det liknar den konstruktion som finns för det huvudsakligen statsfinansierade ’oberoende’ Utrikespolitiska Institutet. Är det en bra konstruktion i ett demokratiskt system och hur utkrävs ansvar för hur verksamheten bedrivits / budgetmedel används?

År efter år har frågor relaterade till det globala säkerhetsläget tagits upp på Folk och Försvars konferenser. Ensidigheten, för USA/Nato och mot Ryssland, har i det sammanhanget varit mycket tydlig.
Som av en händelse har flera talare kommit från Natopositiva organisationer som Frivärld och Atlantic Council. Det borde inte behövas eftersom flertalet av de andra talarna som uttryckt en åsikt om Nato är positiva till den organisationen. Oenigheten avser formellt medlemskap eller ej.

Frågan om rysk påverkan har tagits upp i mer än ett föredrag, bl.a. av Patrik Oksanen som numera är senior fellow vid Frivärld.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnade under 2018 för rysk påverkan på det svenska valet, men konstaterade efteråt att någon sådan påverkan inte skett. Det varnades inte för dylik påverkan från USA eller andra Västländer. Dock hade det förekommit kritiska artiklar i rysk press om problem med invandring m.m. i Sverige. Jag har frågat MSB om det gjorts någon analys hur sådana ämnen behandlats i andra länder jämfört med i Ryssland. Svaret var att MSB inte gjort någon sådan analys. Varför ska då Ryssland pekas ut?

Felet är inte att den här typen av svag argumentation framförts på seminarier arrangerade av Folk och Försvar.
Felet är att den bild som ges är ensidig i en viss riktning och att motargumenten inte får tillnärmelsevis samma utrymme. Utan allsidig belysning riskerar vi att dra fel slutsatser och därmed få dåligt resultat i kommande konflikter eller kriser. En organisation som Folk och Försvar har ett berättigande ….. om den blir bas för en öppen och mer förutsättningslös diskussion om försvarsfrågor.

Myndigheters och statsfinansierade organisationers propagandaverksamhet bör utredas.

Föregående artikelLavrov: Berlin bekräftar att man gav Navalny tillgång till arkiv om Putin
Nästa artikelCOVID-19-krisen, den stora klyftan och den stora börsbubblan. När spricker den?

16 KOMMENTARER

 1. Bilden är inte bara ensidig utan direkt falsk. Men de, liksom deras mentorer i USA tror på denna bild som troende på den Heliga Skriften. Det är så krig blir till, på falska grundsatser, och därför är deras falskhet farlig.

  Inget av Västmakternas otaliga krig efter Andra världskriget har skett i självförsvar. Samtliga har varit angreppskrig antingen direkt eller via mellanhänder. Det viktiga ur deras synvinkel är att varje krig behöver ett säljargument. Detta trummas sedan in via media och fungerar efteråt som ett instrument som befriar från ansvar. Västmakterna krigar alltid för den goda sakens skull, om man får tro dem själva.

  Angående Sovjetunionens förtryck av Östeuropa skriver den tyske statsvetaren Hermann Ploppa i sin senaste bok att det förbleknar i jämförelse med vad Grekland utsattes för direkt efter krigsslutet som för dem inte var något slut. Greklands blodiga efterkrigsår har helt suddats ut ur historien och omtalas inte ens av grekernas mesiga regeringar numera. Där gick Storbritannien och USA samman med landets svarta krafter och utplånade den grekiska vänstern som kämpat mot nazisterna och skulle ha fått en stark politisk ställning. Greklands historia präglas fortsatt av detta fasansfulla övergrepp.

  Syriens president sade något mycket intressant i sin intervju nyligen. Hur ser världen ut sedd från de angripnas sida ? Han sade att Europa för Syrien upphörde att finnas till som samtalspartner 2003. Europas länder saknade egen politik och Bryssels politik var underordnad USA:s. Vad man än diskuterade, ledde det ingen vart. Nu när Syrienkriget går mot sitt slut har Västmakterna låst sina positioner. Som straff för att Syrien inte vikit sig kommer landets återuppbyggnad att saboteras till varje pris. Men, sade Assad, arabvärlden har redan ändrat sig och upprättat relationer, de kan bara inte visa det öppet. Turkiet kan vända åtminstone efter att Erdogan lämnar sin post. Med turkarna som folk har Syrien inga dispyter.

  Europa har upphört 2003. Låt det sjunka in.

  • ”Bilden är inte bara ensidig utan direkt falsk” Det är sant, och har historiskt varit basen för åtskilliga krig genom tiderna. Jag kan dagligen jämföra den grovt förfalskade bilden av Kina som förmedlas i Sverige, jag behöver ju bara gå utanför dörren och ta en promenad. De senaste grova förfalskade angreppet är om ”folkmord” i Xinjiang. Hur kommer det sig att befolkningen fördubblats i Xinjiang, och hur kommer det sig att undantagslöst alla jag får kontakt med är överlyckliga över utvecklingen. BBC reportage gjorde vi aska av genom att besöka platsen där det skulle finnas ett läger och regelbundna våldtäkter. Det var den grövsta av alla lögner.
   http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/

 2. Denna Lars Drakes artikel pekar på ett utmärkt sätt ut hur rätt Steigan har när han idag i en artikel ”Den-tynne-hinnen-vi-vandrer-pa” menar att den civilisation vi har nu, med alla problem världen står inför, bara är just en tunn hinna som snabbt kan brista. Drakes artikel visar mycket klart på hur tveksamt det är att kalla Sverige en rättsstat.
  Men det är först nu, när USA-imperiet så flagrant spottar sina vasaller inom EU och NATO rakt i ansiktet, först nu som dessa vasaller verkar, obs verkar, börja reagera. Likaså blir det också mer och mer klart för medborgarna i Europa att ”fredsprojektet EU” alls inte är något sådant. Det visar avsaknaden av solidaritet mellan EU-länderna både när det gäller problemen med flyktingar på gränsen mellan Grekland och Turkiet och oviljan att gemensamt utjämna resurserna för att bekämpa COVID-19. Varifrån får det hårt drabbade Italien hjälp? Från det av Väst alltmer kritiserade Kina! Häromdagen en mängd utrustning och nyss en grupp medicinska experter.
  Jag har lite svårt att förstå varför man i Kina så ofta ger uttryck för hur illa berörd man blir av den rasism och felaktiga kritik man får från USA-imperiet och dess vasaller. Vad är det att bry sig om, om en drummel, en okunnig, ett litet barn eller en mentalt skadad skäller och står i? I Ryssland, med Putin och Lavrov i spetsen verkar man förstå detta mycket bättre. Det är ändå i sista hand olika staters, och maktblocks handlande som kommer att ha betydelse. Och nu ser vi att också det viktiga vapnet ”att äga berättelsen om vad som sker (narrativet)” mer och mer vrids ur händerna på USA-imperiet och dess vasaller. Vad är det för demokrati vi har i Sverige. Veckorna framöver kommer att berätta mycket om det.

  • ”Regelbaserad världsordning” och ”globalt ledarskap” är bara kodord för USAs önskade autokratiska globala militärdiktatur. Organisationer som FOI och Folk och Försvar med flera är bara kontrollerade propagandakanaler som på ytan ser oberoende ut. Tyskland uppfann systemet 1933. Sverige är ingen rättsstat, rättsväsendet är politiskt och ideologiskt styrt, det är ju ett krav att nämndmän skall vara politiska och är politiskt utsedda. Italien får hjälp av Kina, även Iran. Fem experter från Kinas Röda Kors har rest till Iran med medicinska förnödenheter. 25,000 ansiktsskydd donerade till Korea. Sedan skall vi inte glömma andra sidan av myntet. När Kina hade problem, Myanmar-regeringen försåg Kina med ris, Sri Lanka donerade svart te, Mongoliet gav 30,000 får till Kina och Pakistan donerade masker från sjukhusen i hela landet. Vad gör USA regeringen, man lönnmördar generaler, inför sanktioner, och hoppas helt öppet att när tillräckligt många iranier har lidit och dött, då böjer sig Iran för USA-regimen. Inte att förglömma, hjälp kom även från organisationer i USA till Kina, inte regeringen. Vilken värld vill ni själva leva i i framtiden, Den som USAs djupa stat dikterar, eller……. Det är detta Kina kallar den multipolära världen där alla hjälps åt. http://en.people.cn/n3/2020/0313/c90000-9667825.html

 3. Helt rätt! jag bara undrar över att 9/11 fortfarande beskrivs som en attack av en terrorgrupp, när så mycket skrivits av initierade experter om alla motsägelser i det som skedde, vilka tydligt pekar på en variant av false slag operation.

  • Bara det att man vägrar en oberoende utredning av 9/11 när mängder av journalister,civilingenjörer och andra experter påpekar att regeringens förklaringar inte stämmer med beprövad vetenskap.Detta att förvägra folket en ny utredning och expertundersökning talar för allt inte står rätt till,minst sagt.

  • Hörru Rolf!
   Det kommer mera som än så länge mest ligger på det konspiratoriska bordet. GT skrev igår ”Outspoken diplomat suspects US as source of virus”. Och ”outspoken diplomat” är ”Zhao Lijian, spokesperson of the Chinese Foreign Ministry”. Kanske blir person 0 i covid-19-fallet så småningom inte en kines utan en US-amerikan. Fast jag begriper inte hur spårningen/bevisföringen skall gå till. Men spännande är det!
   https://www.globaltimes.cn/content/1182511.shtml

   • Hörru Bertil!
    Undrar om det inte är mer korrekt att säga indexfallet eller det primära fallet i en epidemilogisk undersökning när det gäller den initiala patienten i ex.vis covid 19.

    • Mycket möjligt Peter. Eftersom jag inte är insatt i korrekt terminologi använder jag det begrepp som jag sett på en del bloggar. Vissa ord/begrepp undviker jag dock när jag anser det bli helt fel. T.ex. Amerika när man menar USA, materialist när man menar en som bara bryr sig om ”saker”. Men ibland är det svårt. Jag skriver ibland Imperiet och menar USA med vasaller. Det har irriterat någon kommentator på denna blogg, och det kan jag förstå. Men eftersom det var länge sedan (2007) jag stod i ett klassrum och pratade med ungdomar, vilka kräver en terminolog som åtminstone är mycket nära deras nivå av abstrakt tänkande, så utgår jag nu ifrån vad jag tror är nära den abstraktionsnivå som denna bloggs läsare befinner sig på. Självklart gör jag missar ibland. Tack för orden indexfall och primära fallet Peter.

   • Det börjar klarna varifrån viruset kom. Det känns som en kamera som alltmer hittar fokus. Ingenting slutgiltigt bevisat, ännu, men sannolikheten ätt det kom från ett biolabb i USA är mu mycket hög. Först var det kanske inte farligt, men muterade.
    https://mychinaway.blog.se/allt-starkare-indicier-kommer-fram-om-viruset-ursprung/
    Läs speciellt denna artikel från 2015, alltså innan pandemin, om att biosäkerhet som regel helt saknades i USA.
    https://www.usatoday.com/story/news/2015/05/28/biolabs-pathogens-location-incidents/26587505/

  • Det enda vi vet med säkerhet om 9-11 är att vi inte vet sanningen. Ta det där planet som påstås ska ha flugit in i Pentagon. Jag brukade affärsflyga själv och tusentals timmar i luften, och jag har frågat erfarna trafikpiloter. Alla är överens. Vad som syns på filmen går inte att genomföra. Kommer ni ihåg German Wings planet dom flög in i berget. Där fanns fullt med bitar av planet efter kraschen, tillhörigheter och omkomna. I Pentagon fallet, ingenting sådant.

   • Många är övertygade (inkl.mig själv) om att både Pentagon och ”flygplanet” som störtade i Shanksville Pennsylvania var missiler.FBI lade beslag på alla de videor som fanns i Pentagons grannskap,c:a ett 70 tal,som kunde tänkas ha filmat händelsen. Myndigheterna har vägrat att visa en enda snutt som kan stärka påståendet att det skulle vara ett passagerarplan.Man har också gått ut med ett absolut förbud för alla och särskilt för journalister,att ta kontakt med släktingar till de drabbade passagerarna. Detta kommer att beivras med ett långt fängelsestraff,har myndigheten låtit meddela.Sen har WTC-7 som rasade ner perfekt i sitt eget ”fotavtryck” utan att ha träffats av ngt plan och stod dessutom en bit ifrån WTC-1 och 2.Den gemensamma nämnaren var att de tre fastigheterna ägdes av en och samma person nämligen Larry ”Lucky Larry” Silverstein som hade försäkrat fastigheterna 2 månader tidigare för ett fantasibelopp med tillägget att summan skulle dubbleras om ett terrorbrott skulle ”uppstå”.De sk.5 dansande mossadagenterna,som filmade händelserna,berättade i israelisk tv att de fick uppdraget att flyga till USA för att dokumentera händelsen med en videoinspelning. https://www.youtube.com/watch?v=UG-dDuLbhWM

 4. Tack för bra kompletterande synpunkter av flera. Jan N, jag anser inte heller att Anders L argument om Östeuropa håller (jag skrev att han tyckte det). Bilden som ges av FOI m.fl. är delvis ensidig delvis falsk – man kan väl säga att falskheten är en del i ensidigheten.

 5. Om jag lagt in något om det som pekar på en annan tolkning av 9/11 hade jag blivit avfärdad som en konspirationsteoretiker och resten hade dribblats bort. Det är bättre att ta den diskussionen separat. Vad som är korrekt vet jag inte, bara att delar av den officiella utredningen har ”luckor”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here