Läkare för Assange: ”Den psykologiska tortyren måste upphöra.”

3
1837
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
Julian Assange den 21 okt 2019 i London efter ett förhör om utlämning till USA. Foto: Ruplty.com via Twitter
https://twitter.com/Ruptly/status/1186292873827889153

The original text in English and the references can be rad further down in this article.

Denna artikel av ”Doctors for Assange” har 25 juni publicerats i synnerligen ansedda Lancet: The ongoing torture and medical neglect of Julian Assange dagen före ”International Day in Support of Victims of Torture” idag.

Jag har översatt och publicerar artikeln nedan.

En längre version finns här, i bilagan. Där finns många referenser och namnen på de 216 läkarna som undertecknat brevet i The Lancet. Av dessa har 17 läkare ankytning till Sverige. En av dessa är jag själv.


Den pågående tortyren och medicinska försummelsen av Julian Assange.

”Den 17 februari 2020 krävde ”Läkare för Assange” ett slut på tortyr och medicinsk försummelse av Julian Assange. (1) Ändå har ingen ansvarig myndighet agerat. Nils Melzer, FN: s specielle rapportör för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och två medicinska experter besökte Julian Assange i fängelset i maj 2019 och drog slutsatsen att hans behandling utgjorde psykologisk tortyr, en form av tortyr som syftar till att förstöra personens personlighet. (2)

Situationen har försämrats sedan dess med fortsatt missbruk av Assanges grundläggande rättigheter och de medicinska riskerna som COVID-19 innebär. Sedan februari 2020 har det skett en rad utfrågningar inom ramen för Julian Assanges eventuella utlämning till USA. En tidslinje finns i bilagan.

Hans behandling genom hela tiden har beskrivits som ”chockerande och mycket dålig” av International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI). (3).
Han har hållits i fängslad och vid rättegång i ett avgränsat förvar så att han inte kan följa proceduren tillfredsställande och han har nekats möten med sina advokater. Vid rättegången i februari undersöktes han ingående vid flera tillfällen och fängslades med handbojor 11 gånger, flyttades till fem olika celler och hans kommunikation med advokater beslagtogs. (3)

Julian Assange deltog endast via videolänk på grund av dålig hälsa, endast en session och missade de fyra följande utfrågningarna på grund av COVID-19-relaterade begränsningar och medicinska risker. (4) Lockdown av fängelser i Storbritannien har förhindrat möten med hans advokater för att förbereda inför framtida utfrågningar.

Detta orsakar hjälplöshet, godtycklighet, hot och isolering, alla viktiga komponenter i psykologisk tortyr.Assange utsätts för allvarlig risk av COVID-19. Eftersom han är icke-våldsam, hålls arresterad och godtyckligt fängslad enligt FN: s arbetsgrupp för godtycklig frihetsberövning, uppfyller han internationellt rekommenderade kriterier för fångarnas frisläppning under COVID-19. (5, 6) En borgenansökan med en plan för övervakning i hem förvägrades dock, och Assange hålls i ensam förvarning 23 timmar varje dag.

Isolering och understimulering är viktiga psykologiska tortyrtaktiker, som kan orsaka allvarlig förtvivlan, desorientering, destabilisering och desintegration av centrala mentala funktioner.

Med tanke på de senaste attackerna mot journalister, medför psykologiska tortyr av en förläggares och journalist oro internationellt.Organisationer för mänskliga rättigheter och andra har begärt att Assange släpps och fördömer procedurer för utlämning. Amnesty International har förespråkat att Assange frisläpps mot borgen. (5)

Europarådet anser (7) att behandlingen av Assange är bland ”de allvarligaste hoten mot mediefrihet” .(8) Vi upprepar vår begäran om att avsluta tortyr och medicinsk försummelse av Julian Assange.(1) IBAHRI konstaterar att med tanke på att Julian Assange blev offer för psykologisk tortyr, skulle hans utlämning till USA vara olagligt enligt internationella lagar för mänskliga rättigheter. (3)

The World Psychiatric Association betonar att förvägran av lämplig medicinsk behandling i sig kan innebära tortyr,(9) och enligt konventionen mot tortyr kan de som agerar i officiell position hållas ansvariga inte bara för att begå tortyr, utan för tyst samtycke. Som läkare har vi en professionell och etisk plikt att tala ut mot, rapportera och stoppa tortyr. (10, 11) Tystnad över Assanges tortyr kan mycket väl underlätta hans död.(12) Tystnaden måste brytas. Nu. Gå med i vår organisation! Vi är medlemmar i doktorer för Assange.

Denna korrespondens har 216 undertecknare som representerar 33 länder. En längre version av denna korrespondens och listan över undertecknare finns i bilagan.


The ongoing torture and medical neglect of Julian Assange

On Feb 17, 2020, Doctors for Assange demanded an end to the torture and medical neglect of Julian Assange.1 Yet no responsible authority has acted. Nils Melzer, the UN Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and two medical experts visited Mr Assange in prison in May, 2019, concluding that his treatment constituted psychological torture, a form of torture aimed at destroying the personality of an individual.2 The situation has deteriorated since then, with continued abuses of Mr Assange’s fundamental rights and the medical risks posed by COVID-19.
Since February, 2020, there has been a string of hearings in the context of Mr Assange’s US extradition trial. A timeline is provided in the appendix. His treatment throughout has been described as “shocking and excessive” by the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI).3 He has been held in a bulletproof enclosure unable to fully hear proceedings and denied meetings with his lawyers. He was strip-searched, handcuffed 11 times, moved to five different holding cells, and had privileged client–lawyer communications seized.3
Mr Assange attended, by videolink due to ill health, only one hearing, missing the four following hearings because of COVID-19-related restrictions and medical risks.
Prison lockdowns in the UK have prevented meetings with his lawyers to prepare for future hearings. These irregularities and excesses cause helplessness, arbitrariness, threat, and isolation, all key components of psychological torture.
Mr Assange is at grave risk from contracting COVID-19. As he is non-violent, being held on remand, and arbitrarily detained according to the UN Working Group on Arbitrary Detention,4 he meets internationally recommended criteria for prisoner release during COVID-19.5, 6 A bail application with a plan for monitored home detention was refused, however, and Mr Assange is held in solitary confinement for 23 h each day.
Isolation and under-stimulation are key psychological torture tactics, capable of inducing severe despair, disorientation, destabilisation, and disintegration of crucial mental functions. Given recent attacks against journalists, the psychological torture of a publisher and journalist sets a precedent of international concern.
Human rights organisations and others have called for Mr Assange’s release and condemned the extradition proceedings. Amnesty International has advocated for Mr Assange’s release on bail.5 The Council of Europe considers7 Mr Assange’s treatment to be among “the most severe threats to media freedom”.8
We reiterate our demand to end the torture and medical neglect of Julian Assange.1 IBAHRI states that, in view of Mr Assange being a victim of psychological torture, his extradition to the USA would be illegal under international human rights law.3 The World Psychiatric Association emphasises that withholding appropriate medical treatment can itself amount to torture,9 and under the Convention Against Torture, those acting in official capacities can be held complicit and accountable not only for perpetration of torture, but for their silent acquiescence and consent.
As physicians, we have a professional and ethical duty to speak out against, report, and stop torture.10, 11 Silence on Mr Assange’s torture might well facilitate his death.12 The silence must be broken. Now. Please join us!
We are members of Doctors for Assange. This Correspondence has 216 signatories, representing 33 countries. A longer version of this Correspondence and the list of signatories is available in the appendix.


Referenser.

1.Doctors for Assange
End torture and medical neglect of Julian Assange.
Lancet. 2020; 395: e44-e45
2.Melzer N
State responsibility for the torture of Julian Assange—speech by UN Special Rapporteur on Torture, at the German Bundestag in Berlin, 27 November 2019.
https://medium.com/@njmelzer/state-responsibility-for-the-torture-of-julian-assange-40935ea5d7c3
3.International Bar Association’s Human Rights Instititute
IBAHRI condemns UK treatment of Julian Assange in US extradition trial.
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=C05C57EE-1FEE-47DC-99F9-26824208A750
4.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights
United Kingdom: Working Group on Arbitrary Detention expresses concern about Assange proceedings.
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24552
5.Amnesty International
UK: Assange bail application highlights COVID-19 risk to many vulnerable detainees and prisoners.
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/03/uk-assange-bail-application-highlights-covid19-risk-to-many-vulnerable-detainees-and-prisoners/
6.Reporters Without Borders. UK: Adjournment of Julian Assange’s US extradition hearing considered amidst coronavirus concerns.
https://rsf.org/en/news/uk-adjournment-julian-assanges-us-extradition-hearing-considered-amidst-coronavirus-concerns
7.Council of Europe
Continued detention of WikiLeaks founder and publisher Julian Assange.
https://go.coe.int/WIMX9
8.Council of Europe
Hands off press freedom: attacks on media in Europe must not become a new normal.
https://rm.coe.int/annual-report-en-final-23-april-2020/16809e39dd
9.Pérez-Sales P
WPA position statement on banning the participation of psychiatrists in the interrogation of detainees.
World Psychiatry. 2018; 17: 237-238
10.Keller AS
Human rights and advocacy: an integral part of medical education and practice.
Virtual Mentor. 2004; 6: 33-36
11.Rubenstein LS
The medical community’s response to torture.
Lancet. 2003; 3611556
12.Johnson L
Psychological torture, coronavirus, and Julian Assange.

Psychological Torture, Coronavirus, and Julian Assange

Föregående artikelGreta Thunberg säger det klimatexperterna borde ha sagt
Nästa artikelAllt närmare israelisk annektering av Palestina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Hur kunde detta hända i en ”demokrati” frågar sig många? Frågan borde snarare varit lever vi i en demokrati?

  ”Imagine, you are living in a world that you are told is a democracy – and you may even believe it – but in fact your life and fate is in the hands of a few ultra-rich, ultra-powerful and ultra-inhuman oligarchs. They may be called Deep State, or simply the Beast, or anything else obscure or untraceable – it doesn’t matter. They are less than the 0.0001%. For lack of a better expression, let’s call them for now “obscure individuals These obscure individuals who pretend running our world have never been elected. We don’t need to name them. You will figure out who they are, and why they are famous, and some of them totally invisible. They have created structures, or organisms without any legal format. They are fully out of international legality. They are a forefront for the Beast. Maybe there are several competing Beasts. But they have the same objective: A New or One World Order (NWO, or OWO).”

  https://www.globalresearch.ca/global-reset-unplugged/5716178

  Caitlin Johnstone jämför ”yttrandefriheten” i dagens väst till kycklings fabriken: ”Mass media outlets are the factory farms of speech”

  https://consortiumnews.com/2020/06/26/assange-extradition-free-speech-in-the-us-empire-is-as-illusory-as-free-range-eggs/

 2. The way Julian Assenge been treated is scary!! He is a journalist and has not murdered anybody!
  I`m shocked and sad that this is happening! WHY?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here