Manifestation om Assange utanför Storbritanniens ambassad! Se och lyssna på uttalandet som lämnades till ambassaden!

0
1133
Assange förs ut från Ecuadors ambassad i april 2019.

Vi var några stycken som ordnade en planerad spontan snabb manifestation utanför Storbritanniens ambassad. Medan vi har polistillstånd för mainfestationerna på Soltorget hann vi inte riktigt skaffa det denna gång.

Banderoller och tal som USA-födda Dee Drake läste upp. Översatt till svenska av mig)


Uttalande 17 december 2019 vid den brittiska ambassaden i Stockholm och till den brittiska regeringen.

Detta är en protest mot utlämningen av den prisbelönta journalisten Julian Assange från Storbritannien till USA. Julian Assange har vunnit många internationella priser för sin journalistik, bland annat i april i år GUE / NGL-priset för journalister och visselblåsare Defenders of the Right to Information. Tidpunkten för denna utmärkelsen är uppenbarligen direkt relaterad till hotet om utlämning till USA.

Julian Assange har genom Wikileaks publicerat många avslöjanden, alltid sanna och aldrig återkallade dokument om misstänkta krigsförbrytelser bland annat i Irak och Afghanistan. Chelsea Manning, före detta försvarsanalytiker i den amerikanska armén, gav Assange många av dessa dokument. Detta är ett uttryck för demokrati – människor har rätt att veta sanningen om vad som händer i deras namn.

Efter ett kort besök i Sverige 2010, där han arresterades för anklagelser om sexuellt övergrepp och väntades förgäves för förhör av polisen, åkte Julian Assange till London där han beviljades asyl 2012 på Ecuadors ambassad, samt medborgarskap i Ecuador, medan han behöll sitt australiska medborgarskap.

När Ecuador valde Lenin Moreno till den nya presidenten 2017, lät Moreno det bli känt att Assange inte var välkommen vid ambassaden. Moreno tillät den brittiska polisen släpa Assange ut ur ambassaden 11 april 2019. Att ta tillbaka ett tidigare beviljat asybeslutl som detta, en rätt som borde skyddas av internationell rätt, verkar mycket märkligt. Magistratdomare Vanessa Baraitser sade att Julian Assange skulle släppas från Belmarsh-fängelset den 22 september efter att ha avtjänat sin dom för att ha brutit mot borgensvillkor, men han släpptes inte på grund av bedömd risk att han skulle avvika.

Vid den tidpunkten då han fick detta meddelande var han för sjuk för att komma till domstol men var tvungen att delta via video. Det verkar logiskt, etiskt och humanitärt att om han inte kunde släppas skulle han åtminstone ha kunnat överföras till ett fängelse med fångar med mindre allvarliga brott och därmed mer rörelsefrihet, fler besökare, och mer tillgång till Internet.

Assanges hälsa har varit känd för att vara väldigt dålig under lång tid och vid sin senaste domstolsframträdande den 19 oktober kunde han knappt tala. Trots detta avslogs hans begäran om att skjuta upp utlämningsförhören. Nu har mer än 65 läkare från olika länder och specialiteter undertecknat ett brev till inrikesminister Priti Patel och uppmanar den brittiska regeringen att överföra Assange från Belmarsh till ett universitetssjukhus för att fullständig hälsobedömning och behandling som han har behövt sedan åratal. Hans liv kan vara i fara på grund av dessa hälsoproblem.

Nils Melzer, FN: s särskilda rapportör för tortyr, undersökte Julian Assange med två experter på den ecuadorianska ambassaden. Professor Melzer och hans team hittade gott om bevis för att dra slutsatsen att Julian Assange länge hade utsatts för psykisk tortyr. I maj i år presenterade han USA, Storbritannien, Ecuador och Sverige bevis förderas omfattande kränkningar av Assanges rättighter. Melzer fortsätter att tala på Julian Assanges vägnar nu när förhållandena är ännu värre, med isolering på Belmarsh-fängelset och med drakoniska regler om begränsad tillgång till advokater och dator för att förbereda sitt försvar inför rättegång om utlämning i februari 2020.

Melzer har dykt upp i paneldiskussioner tillsammans med den undersökande journalisten John Pilger och John Shipton, Julians far. De två senare har besökt Julian Assange på Belmarsh nyligen och försett oss med upprivande detaljer om Julians situation.

För de få kvarvarande engagerade journalisterna som John Pilger är frisläppandet av Julian Assange från fängelset och avlägsnandet av hotet om utlämning de enda lämpliga åtgärderna i rättvisans namn. FN: s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande (UN WGAD) utsåg en expertpanel som i februari 2016 presenterade slutsatsen att Julian Assange var olagligt arresterad av Sverige och Storbritannien och borde släppas omedelbart.

I december 2018 upprepade de konstaterandet att Assange olagligen hade kvarhållits utan åtal. Myndigheterna i Stockholm har lagt ned åtalet mot Julian Assange för sexuella trakasserier tre gånger, i avsaknad av hållbart bevis. Men det karaktärsmord som han har lidit för pga denna anklagelse (aldrig åtal) har behandlats i Sverige och på andra håll, och som har dokumenterats i detalj av Nils Melzer, är fortfarande mycket verkligt och mycket oroande ur en mänsklig rättighetssynpunkt.

FN: s talesman Nils Melzer går vidare och hävdar att utlämning verkligen kan innebära kränkningar av Julian Assanges mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet och rätten till en rättvis rättegång, samt rätten att vara fri från tortyr och andra former av grymma, omänskliga eller förnedrande behandling eller bestraffning. Användningen av spionagelagen (Espionage Act) ”kan mycket väl leda till livstid i fängelse utan möjlighet till benådning och eventuellt dödsstraff om ytterligare anklagelser tillkommer. ”

Storbritanniens inrikesminister vid tidpunkten för Assanges fängslande, Sajid Javid, godkände skriftligen att Assange får utlämnas till USA, vilket den nya inrikesministeren Priti Patel verkar vara överens med. Detta är för tidiga godkännande är en av flera förhållanden som kan påverka det beslut som formellt kommer att fattas av domstolen i februari 2020.

Vi uppmuntras av besked 2 december att Julian Assange tillåts senare i december att intervjuas via videolänk av domaren som undersöker påståenden om att ett privat spanskt företag med stöd av CIA genomförde en spionoperation mot honom medan han var bosatt på Ecuadors ambassad.

Kan dessa och andra oegentligheter verkligen accepteras av en nation som är stolt över att upprätthålla rättsstatens principer?

Att utlämna journalisten Julian Assange till USA skulle vara ett angrepp på yttrandefriheten och skulle bidra till en oåterkallelig underminering av demokratin.

Vi uppmanar Storbritannien att inte utlämna Julian Assange och försvara yttrandefriheten!

Svenska stödkommittén för Julian Assange.

Kontaktperson: Anders Romelsjö, e-mail:


Statement 17 December 2019 to the British Embassy in Stockholm and to the British Government.

Statement 17 December 2019 to the British Embassy in Stockholm and to the British Government

This is a protest against the extradition of the award-winning journalist Julian Assange from the United Kingdom to the United States. Julian Assange has won many international awards for his journalism, including in April of this year the 2019 GUE/NGL Award for Journalists, Whistleblowers and Defenders of the Right to Information. The timing of this award is obviously directly related to the threat of extradition to the USA.

Julian Assange through Wikileaks has published many revealing, always true, and never retracted documents on suspected war crimes by the United States in Iraq and Afghanistan, among other things. Chelsea Manning, former defence analyst in the US Army, provided Assange with many of these documents. This is an expression of democracy – people have the right to know the truth of what is going on in their name.

After a brief visit to Sweden in 2010, where he was detained for accusations of sexual assault and waited in vain for interrogation by the police, Julian Assange went to London where he was granted asylum in 2012 at Ecuador’s Embassy, as well as Ecuadorian citizenship, while keeping his Australian citizenship.

When Ecuador elected Lenin Moreno the new president in 2017, he let it be known that Assange was not welcome at the embassy. Moreno let British police drag Assange out of the embassy 11 April 2019. To take back a previously granted asylum like this, a right that should be protected by international law, seems highly irregular.

Magistrate Judge Vanessa Baraitser said that Julian Assange was due to be released from Belmarsh Prison on September 22 after serving his sentence for breaching bail conditions but he would not be released because of the risk that he would abscond. At the time he received this message he was too ill to appear in court but had to appear by video. It seems logical, ethical and humanitarian that if he could not be released, at least he could have been transferred to a prison with inmates with less serious offences and thus more freedom of movement, more visitors allowed and more access to the Internet.

Assange’s health has been known to be very poor for a long time and at his latest Case Management hearing on October 19, also presided over by Judge Baraitser, he could barely speak. Even so, his request for a postponement of the extradition hearings was denied. Now more than 65 doctors from different countries and specialties have signed a letter to Home Secretary Priti Patel urging the British government to transfer Assange from Belmarsh to a university teaching hospital to let him receive the full health assessment and treatment that he has needed for a number of years. His very life may be in danger from these health issues.

Nils Melzer, the UN Special Rapporteur on Torture, examined Julian Assange with two experts back when he was at the Ecuadorian Embassy. Prof. Melzer and his team found ample evidence to conclude that Julian Assange had long been exposed to psychic torture. In May of this year, he presented the US, UK, Ecuador and Sweden with evidence of their extensive violations of legal protocol and duty concerning Assange. Melzer continues to speak on Julian Assange’s behalf now when conditions are even worse, with solitary confinement in Belmarsh Prison and draconian rules about limited access to his lawyers to even withholding a computer to prepare his defence for the extradition hearings in February 2020. Melzer has appeared in panel discussions together with investigative journalist John Pilger and John Shipton, Julian’s father, the latter two having visited Julian Assange at Belmarsh recently and providing us with harrowing details about Julian’s plight. For the few remaining investigative journalists like John Pilger, the release of Julian Assange from prison and the removal of extradition charges are the only appropriate actions in the name of justice.

The UN Working Group on Arbitrary Detention (UN WGAD) appointed an expert panel which in February 2016 presented the finding that Julian Assange had been illegally detained by Sweden and the UK and should be released immediately. In December of 2018, they repeated the finding that Assange had been unlawfully held without charge.

The authorities in Stockholm have closed the prosecution of Julian Assange for sexual harassment three times, in the absence of sustainable evidence. But the character defamation that he has suffered for the way this accusation (never a charge) has been treated in Sweden and elsewhere, and which has been documented in detail by Nils Melzer, is still very real and very troubling from a human rights standpoint.

The UN spokesman Nils Melzer goes further and asserts that extradition can really mean violations of Julian Assange’s human rights, including freedom of speech and the right to a fair trial, as well as the right to be free from torture and other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

The use of the Espionage Act “may very well lead to a lifetime in prison without the possibility of pardon or possibly the death penalty if additional charges are added.”

The UK Home Secretary at the time of Assange’s imprisonment, Sajid Javid, approved in writing that Assange can be extradited to the United States, which the new Home Secretary Priti Patel appears to be in agreement with. This premature approval is one of several prejudicial technicalities that can affect the decision that will be formally taken by the court in February 2020. We are encouraged to see Dec. 2 that Julian Assange will be allowed later in December to be interviewed via video link by the judge investigating claims that a private Spanish firm backed by the CIA orchestrated a spying operation against him while he resided in the Ecuadorian embassy. Can these and other irregularities really be accepted by a nation that prides itself on upholding the rule of law?

To extradite the journalist Julian Assange to the USA would be an attack on freedom of expression and would contribute to an irrevocable undermining of democracy.
We urge the United Kingdom not to extradite Julian Assange and to defend freedom of expression!

The Swedish Committee for Support of Julian Assange.

Contact Person: Anders Romelsjö, e-mail:

Föregående artikelVarför ökar klyftorna i Sverige?
Nästa artikelFör vems skull är Sverige i Irak?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here