Utrikesministern ordnade möte om kärnvapenfrågan men går förbi huvudfrågan, kryper för USA och vilseleder.

12
2434

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Eftersom Sveriges okritiska kryperi fortsätter med om möjligt ökad kraft under nuvarande utrikesministern Ann Linde.


Utrikesministern ordnade möte om kärnvapenfrågan men går förbi huvudfrågan, kryper för USA och vilseleder.

Ingress: Sverige har tagit initiativ till en konferens om kärnvapennedrustning i Stockholm idag (11 juni 2019). Bra kan man direkt tycka.
* Men dåvarande utrikesminister Margot Wallström nämner INTE att man ska stödja den centrala, aktuella kärnvapenkonvention som FN lagt fram och som över 80 % av den svenska befolkningen stödjer enligt opinionsundersökningar. Sverige röstade för konventionen om förbud av kärnvapen i FN:s generalförsamling 2017, men har varken undertecknat eller ratificerat konventionen efter påtryckningar från USA av allt att döma.

* Vidare far man med oriktiga uppgifter om ryska avtalsbrott.

Båda uppgifterna är illavarslande.


Aftonbladet skriver Aftonbladet.
I ett allt mer tillspetsat säkerhetspolitiskt läge samlar utrikesminister Margot Wallström (S) en skara länder utan kärnvapen till ett möte i Stockholm idag. På agendan står nedrustning.
Det är extremt viktigt att hitta nya sätt att närma sig den här frågan, säger Dan Smith, chef för fredsforskningsinstitutet Sipri.

15 länder har bjudits in till tisdagens ministermöte, samtliga utan egna kärnvapen.

Syftet är att prata ihop sig inför 2020 års konferens om det så kallade NPT-fördraget, i dagligt tal kallat ickespridningsavtalet, i New York. Konferensen hålls var femte år och inför nästa års upplaga hoppas Margot Wallström kunna sätta press på världens kärnvapenmakter.

Risken för kärnvapenkrig är större och hotet allvarligare än på många år. I dag genomför därför regeringen en högnivåkonferens om kärnvapennedrustning. Det är den första konferensen av detta slag på många år och en rad länder medverkar på ministernivå.

Kärnvapenhotet befinner sig just nu på sin högsta nivå sedan kalla krigets slut.
Vi vet att ett enda nedslag av kärnvapen skulle få oöverskådliga humanitära konsekvenser som inget land kan hantera.

Vi ser också en bristande vilja att respektera och bevara de nedrustningsavtal som i många år varit grundbultar i det internationella arbetet för nedrustning och icke-spridning.

Exempel på detta är den ökande spänningen mellan Ryssland och USA som båda har lämnat nedrustningsavtalet INF efter ryska avtalsbrott. De osäkra framtidsutsikterna för Nya Startavtalet ger ytterligare skärpa åt situationens allvar.


Litet fakta.

Massmedia rapporterade 1/2 att USA lämnar INF-avtalet. Ryssland har försökt bromsa detta och behålla avtalet, eller utvidga det till andra länder. Bland annat i FN – se nedan.

Men Västländer röstar med USA och ökar risken för kärnvapenkrig. USA påstår att Ryssland har robotar i strid med avtalet. Ryssland bestrider detta och USA har inte lämnat någon typ av bevis för sitt påstående. Lördag morgon uppger Ryssland att man lämnar avtalet och att man ska utveckla nya robotor. AftonbladetKapprustningen ökar och vår säkerhet minskar.

* I början av februari hörde jag Daniel Ellsberg, tidigare verksam i kärnvapenfrågan i Pentagon på ABF i Stockholm berätta att USA i början av 60-talet hade färdiga planer på kärnvapenanfall mot Sovjetunionen och Kina, som beräknade döda 600 miljoner människor. Idag skulle antalet dödade bli betydligt fler – och de eventuella överlevande skulle leva i en förstörd värld, full med dödlig strålning.

I en global folkomröstning skulle en stor majoritet rusta för att avveckla alla kärnvapen tror i alla fall jag.

Tass rapporterar ”Samma nationer som kritiserade Vita huset för att dra sig ur INF-fördragets från 1987 har nu hjälpt till att begrava en FN-resolution från Ryssland att behålla avtalet.
Ryssland uttryckte besvikelse då dess resolution till stöd för INF-fördraget röstades ned med knapp marginal i FN:s generalförsamling 21/12 2018.

Fyrtiotre stater, inklusive Kina och Sydamerika, röstade med Rysslands förslag.
Fyrtiosex stater röstade emot resolutionen medan 78 stater la ned sina röster. De amerikanska allierade i Nato och EU röstade nej,
trots att de tidigare var positiva till att behålla INF-fördraget intakt, noterade Ryska utrikesdepartementet.
Även Japan, Turkiet, Israel and Ukraina röstade mot Rysslands förslag.” RT
TASS


USA ökar risken för kärnvapenkrig

Jag vet inte hur Sverige röstade. I pressmeddelandet från FN nämns inte Sverige. Pressmeddelande från FN

USA pressade olika länder att rösta emot Rysslands förslag. Så mycket är klart att resultat av omröstningen ökar risken för ytterligare upprustning och för kärnvapenkrig. Med risk för utplåning av hela eller nästan hela mänskligheten. Press-TV

I slutet av oktober röstade USA & Co ned ett förslag från Ryssland att stärka INF-fördraget. USA & Co röstar ned Rysslands förslag i FN att stärka INF-fördraget
* Rysslands president Putin sa nyligen att Ryssland inte kommer att använda kärnvapen först i krig. Sputniknews

* USA sa ensidigt upp ABM-avtalet eller SALT 1-avtalet för långdistansmissiler 2001, ett avtal som ingicks 1972.

USA:s omfattande upprustning av kärnvapen har pågått länge.
Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 ”Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”

* Även Ryssland och Kina moderniserar sina kärnvapen, men har inte alls samma budget för detta.

* Den internationellt aktade Bulletin Atomic Scientists skriver att USA:s nukleära moderniseringsprogram innehåller en revolutionerande ny teknik som ökar risken för kärnvapenkrig. bulletin Atomic Scientists slagkraft i nya kärnvapen ökar med en faktor tre. Den nya tekniken kallas («super-fuze»,”super-tändrör.”)
Denna teknik kan kanske slå ut i stort sett hela den ryska systemet av strategiska kärnvapenmissiler.

Diagrammet visar hur djupt dessa kärnvapen slår ner i jordytan.

USA satsar USA bland annat på sådana nya mindre kärnvapen, B 61-12. B 61-12 är styrbart och har därför en träffsäkerhet inom 30 m radie. B 61-12 har en variabel laddning på 0,3-340kt. Bomben förefaller vara kapabel att penetrera mer än 3 meter vanlig jord innan den detonerar. Effekten på djupet blir därför flera gånger större än en bomb av motsvarande laddning skulle ge utan penetrerande förmåga.

Bulletin av Atomic Scientists ställde i januari 2017 fram den så kallade domedags-klockan en halv minut till två och en halv minut vid midnatt, dvs. ökad risk för kärnvapenkrig med risk för utplåning av mänskligheten.

Under det kalla kriget utvecklade supermakterna USA och Sovjetunionen en politik som heter ”Mutual Assured Destruction” (MAD) som innebar att båda kunde utplåna den andra efter en attack. på sitt absurda sätt bidrog MAD till att minska risken för kärnvapenkrig. Båda parter visste att priset skulle vara fruktansvärt höga.
Men ”superfuze” kan fresta Pentagons planerare att tänka i den riktning att man kan vinna ett kärnvapenkrig genom att angripa. Och Ryssland har inte råd att tro att USA:s planerare inte tänker så.

Idag har USA en varningstid på ungefär 30 minuter medan Ryssland bara har 15 minuter på grund av sämre satellitsystem. (Med nya amerikanska missilbatterier i Östeuropa kan varningstiden bli ännu kortare.)
Den korta varningstiden ökar markant risken för att kärnvapenkrig utlöses av misstag.
Denna allvarliga situation tog Vladimir Putin upp i sitt möte med utländska journalister förra året då han sade ”You people in turn do not feel a sense of the impending danger – this is what worries me. How do you not understand that the world is being pulled in an irreversible direction?”

Hycklande kärnvapenpolitik.
USA och Ryssland ingick visserligen ett nytt START-avtal i april 2010, som många tolkade som en framgång. Antalet kärnvapen skulle minska med 30 % under ett antal år. Samtidigt infördes ett nytt sätt att räkna kärnvapen. Om ett plan tidigare hade 5 kärnvapen räknades detta just som 5 kärnvapen, men nu började man i stället att räkna antalet kärnvapenbärare och får då i stället ett kärnvapen. Enligt avtalet ska USA och Ryssland få ha kvar 1 500 kärnvapen, tillräckligt mycket för att utplåna livet på jorden flera gånger om.

SvD skrev 11/5 2016 ”Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”
År 2009 tvingades USA dra tillbaka kärnvapen som fanns i Tyskland, dvs. mycket nära Ryssland. Detta var ett krav från utrikesministern Frank-Walter Steinmeier (SPD), vilket Merkel tvingades acceptera. 2016 bryter Tyskland med detta och låter USA placera 20 kärnvapen, som vardera har en kapacitet som är fyra gånger större än Hiroshimabombens.

Sverige står Nato synnerligen nära.
Totalt har Nato 160-240 kärnvapen utplacerade i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Italien och Turkiet.
I syn senaste kärnvapendoktrin menar Nato att man skall fortfarande behålla sina kärnvapen så länge kärnvapen finns kvar i världen.
Nato skall inte längre verka för en kärnvapenfri värld utan bara för att skapa förhållanden då en sådan värld kan vara möjlig. Alltså, ett betydligt svagare språk än tidigare. De europeiska Nato-ländernas ansvar för kärnvapenpolitiken ökar.

Nato arbetar nu för att ”skapa förhållanden i överensstämmelse med NPT, inklusive Artikel VI, för en stegvis, verifierbar väg som understödjer internationell stabilitet, baserad på principen av oförminskad säkerhet för alla.”

* I 15 NATO-länder har övningar skett som innefattar bruk av kärnvapen. Har detta skett i Sverige?

FN:s konvention mot kärnvapen.

Wikipedia skriver ”FN:s konvention om kärnvapenförbud (på engelska Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) är en FN-konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet NPT och syftar till en global kärnvapennedrustning. Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen. Konventionen antogs vid multilaterala FN-förhandlingar i New York den 7 juli 2017 och är en följd av resolution 71/258. Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen. För kärnvapenstater som ansluter sig innebär avtalet dessutom att en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets kärnvapen ska göras”.

Förbudet antogs i en omröstning där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen).

Wikipedia skriver ”Sveriges regering var till en början drivande för att få till stånd en konvention som förbjuder kärnvapen. Man deltog också aktivt under konferensen och röstade ja till konventionen. I en röstförklaring framhöll dock Sverige att man inte fullt ut tyckte att konventionen tillgodosåg svenska önskemål[4]. Därefter har man antagit en mer försiktig hållning och har valt att avvakta med signering. Istället har man tillsatt en utredning som fått i uppdrag att se över vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå om Sverige skriver under konventionen. Utredningen ska b.la. analysera eventuella följder avseende Sveriges samlade bi- och multilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten och vilka möjligheter som finns att frånträda konventionen. Utredningen ska vara klar senast den 31 oktober 2018”.

SvD skriver ””Det är en mycket betydelsefull process som nu gått i mål, den första multilaterala förhandlingen på kärnvapenområdet på drygt 20 år”, skriver utrikesministern i ett uttalande.
Frågan är vad förbudet kommer att innebära i praktiken. De nio kärnvapenmakterna – däribland USA, Ryssland och Kina – bojkottade enligt nyhetsbyrån AFP såväl förhandlingarna som omröstningen. Även de flesta Natoländerna bojkottade.
”Förbudskonventionen som antogs i dag i New York är inte förenlig med våra alliansförpliktelser i Nato. I den här frågan står vi enade med våra allierade”, säger Norges utrikesminister Børge Brende i en kommentar.…
Moderaterna är kritiskt till vad partiet kallar en ”tandlös” konvention. SvD

Förbudet fick majoritet i en omröstning sommaren 2017 i FN:s generalförsamling, där 122 stater röstade ja, en stat röstade nej (Nato-landet Nederländerna) och en stat avstod från att rösta (Japan, enda landet som angripits med kärnvapen). Notera dock att 69 nationer inte röstade, däribland alla kärnvapenstater och alla Nato:s medlemsländer, utom Nederländerna som röstade mot.

Sveriges position idag.
Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på,

Det har inte funnits skäl att tvivla på den politiska viljan att hålla fast vid kärnvapenfrihet, ta avstånd från stormakternas avskräckningsdoktriner och på alla sätt främja nedrustning. Sedan kom Lundinutredningen som på osaklig grund påstod att Sverige inte kunde ställa sig bakom FN:s Kärnvapenkonvention. Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Men i en artikel skriver de framstående experterna Rolf Ekéus, Lars Ingelstam och Tomas JonterDN-debatt: ”Remissvar i vår visar att Sverige nu accepterar kärnvapen” De avslutar med att vi ska oroa oss ”för att de beroenden som Försvarsmakten nu öppet redovisat skulle omöjliggöra ett fullföljande av svensk politik för kärnvapennedrustning. De strider mot den kompromisslösa hållning till kärnvapen som har en stark grund i opinionen, officiella politiska uttalanden och bilden av Sverige i resten av världen. Avvecklingen av kärnvapen utgör en grund för vårt lands och mänsklighetens överlevnad.” Läs även Sverige kan göra mer för avspänning i Europa.

Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

Föregående artikelHan pekade ut Stig Engström 1991 ”I princip det jag skrev i Proletären 1991”
Nästa artikelUSA:s BNP faller med över 50 % i andra kvartalet?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

12 KOMMENTARER

 1. Är Wallström minister i Sverige eller hos NATO/USA?
  Hon är ett skämt till politiker som kryper för kärnvapenstaterna i Nato!

  • På alternativmedia kallas hon ju också för sitt rätta namn dvs Maggot! En mer ryggradslös och principlös kappvändare till politiker får man leta efter. Det är väl bara Annie Lööv och Erik Ullenhag som kan konkurrera.

 2. Jag la nyss in följande kommentar på DN:s ”Ifrågasätt”: Nästan nio av tio svenskar vill att Sverige undertecknar FN:s avtal om ett kärnvapenförbud. PalmecenterDet visar en opinionsundersökning som Olof Palmes internationella center beställt från Sifo. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och samlar folkrörelser som arbetar socialt, fackligt och politiskt. Bland rödgröna väljare är 94 procent för att underteckna kärnvapenförbudet. Bland de borgerliga väljarna vill 80 procent att Sverige skriver på,

  Det har inte funnits skäl att tvivla på den politiska viljan att hålla fast vid kärnvapenfrihet, ta avstånd från stormakternas avskräckningsdoktriner och på alla sätt främja nedrustning. Sedan kom Lundinutredningen som på osaklig grund påstod att Sverige inte kunde ställa sig bakom FN:s Kärnvapenkonvention.

  Massmedia rapporterade 1/2 att USA lämnar INF-avtalet. Ryssland har försökt bromsa detta och behålla avtalet, eller utvidga det till andra länder. Bland annat i FN .

  Men Västländer röstar med USA och ökar risken för kärnvapenkrig. USA påstår att Ryssland har robotar i strid med avtalet. Ryssland bestrider detta och USA har inte lämnat någon typ av bevis för sitt påstående. Fyrtiotre stater, inklusive Kina och Sydamerika, röstade med Rysslands förslag.
  Fyrtiosex stater röstade emot resolutionen medan 78 stater la ned sina röster. Vet ej hur Sverige rustade.

  USA bedriver sedan flera år en väldig upprustning av kärnvapen enligt officiella uppgifter. USA tar fram nya mindre kärnvapen, B 61-12. DN.

 3. Ny kommentar av mig på ”Ifrågasätt” i DN (https://www.dn.se/nyheter/politik/annu-inget-beslut-om-karnvapenavtal-hultqvist-vill-inte-riskera-samarbeten/)

  ”För att ta bara ett par exempel och citat av flera:

  Dagens Nyheter skrev 16/9 2012 “Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.”

  SvD skrev 11/5 2016 “Barack Obama sa 2009 att han drömde om en kärnvapenfri värld och stod samma år värd för ett toppmöte om nödvändigheten av att stoppa produktion av klyvbart material. Han och dåvarande ryske kollegan Dmitrij Medvedev undertecknade ett avtal om att begränsa antalet strategiska kärnvapen. Och strax efteråt meddelade den norska Nobelkommittén att Obama skulle tilldelas fredspriset. Men nu, när Ryssland rustat upp i flera år, tycks det i stället som att Obama kommer att gå till historien som presidenten som förnyade kärnvapenarsenalen. Det handlar om enorma belopp som ska investeras i de ”laboratorier” där stridsspetsarna tillverkas, i 100 nya bombplan och i ett dussintal nya kärnvapenbestyckade ubåtar.”

  USA rustar upp kraftigt medan Ryssland rustar ned. (SIPRI).

  Enligt USA:s kärnvapendoktrin (Nuclear Posture Review) kan USA sätta in kärnvapen direkt. Beslutsrätten har degraderats ned i den militära hierarkin.”

 4. ”Kritiker hävdar ofta att få länder i väst stödjer FN:s kärnvapenförbud. Detta är långt ifrån sant. Det finns ett starkt stöd hos befolkningarna och från ett växande civilsamhälle. Nyligen släpptes en undersökning som genomförts i de EU-länder vilka genom Nato har kärnvapen utplacerade på sin mark – Belgien, Tyskland, Italien och Nederländerna. Undersökningen visar att mellan 62 och 70 procent av befolkningen i dessa länder vill att deras regeringar ska skriva under kärnvapenförbudet. Av Sveriges befolkning vill 85 procent att Sverige ska skriva under, enligt en undersökning av Sifo och Olof Palmes Internationella Center i december 2018.
  Därtill har många städer anslutit sig till International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Ican, kampanj Cities Appeal, och ställt sig bakom kärnvapenförbudet. Städerna uppmanar därmed sina regeringar och parlament att ansluta sig. Listan inkluderar 24 städer i Tyskland, inklusive Berlin och München, tio städer i Spanien och 14 i Norge, inklusive Oslo. På listan som hela tiden växer finns även Paris, Bern, Genève, Manchester, Washington DC, Los Angeles och den amerikanska delstaten Kalifornien.
  Stödet för FN:s kärnvapenförbud ökar även bland politiker. ”

  (Utdrag ur artikel i Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2019-06-10/kritiker-havdar-ofta-att-fa-lander-i-vast-stodjer-fns-karnvapenforbud-detta-ar-langt-ifran-sant)

 5. Anders! Det är oerhört viktigt i det här läget att kraftfullt stödja Margot Wallströms ansträngningar att driva igenom en signering av FNs kärnvapenförbud i regeringen. Hon har fel i många andra frågor, men kärnvapenförbudet har hon stött ända från början. Men hon har svårt att hävda sin uppfattning i regeringen mot krigsminister Hultqvist och hans trolige sympatisör Stefan Löfvén. En signering är mycket viktig och första steget mot ratificering och det kan regeringen göra utan att höra riksdagen. Ratificering kräver däremot riksdagens godkännande och kan mycket väl vänta i flera år tills en lämplig riksdagsmajoritet finns.

  • Vad pratar du om? Margot Wallström och Hultqvist har samma åsikter, har du HELT missat att Wallström inte stödjer FNs förbud mot kärnvapen?

  • Wallström och regeringen uttalar inte något om stöd till kärnvapenkonventionen utan om 50 år (nästan) gamla NPT som misslyckats med kärnvapennedrustning. Kan ses som förvillande hyckleri. Hennes uttalande i Agenda visar stöd för USA folkrättsvidriga politik.

 6. Anders! Det är allvarligt och upprörande att det på den här bloggen tydligen råder okunnighet om utrikesminister Margot Wallströms konsekventa stöd till FN-konventionen om kärnvapenförbud. Hon var med och tog initiativ i FN redan när förslaget ställdes och hon röstade ja till förbud när beslutet togs. I regeringen har hon ett svårt motstånd främst från Hultqvist & co men fortsätter ihärdigt att försöka driva igenom en signering av konventionen, som regeringen kan göra utan att blanda in riksdagen. Härom dagen anordnade hon ett internationellt möte i frågan med ett antal företrädare för regeringar i länder som inte själva har kärnvapen. Vi var ett antal personer från Kvinnor för Fred, Nej till Nato, Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet och Palmecentret (medarrangör) som manifesterade vårt stöd till FN-konventionen på Mynttorget (tyvärr hade vi vädret emot oss och Mynttorget är ett blåshål).
  Det är viktigt att trycka på regeringen genom statsminister Löfvén om vårt krav att regeringen signerar kärnvapenförbudet! Kvinnor för Fred och Nej till Nato har tryckt upp vykort som undertecknas och skickas in. Kärnvapenhotet ökar för varje dag! Det här är huvudfrågan just nu.

 7. Anders! Avvaktar din kommentar. Vem är det som sprider osanningar? Hur ska du ha det med Margot Wallström och FN-förbudet mot kärnvapen? Jag är medlem i Kvinnor för Fred som just nu har kampen för undertecknande av konventionen som huuvduppgift. KFF arbetar för starkast möjliga stöd till Margot Wallström i den dragkamp som just nu pågår i regeringen i frågan om den ska signera FN-konventionen. Nej till Nato har samma inställning. Var står du, Anders?

  • Jag tror att du misstar dig på Wallström. Hon ställer sig hela tiden på USA:s sida i utrikespolitiken, hon deltar i krigshetsen mot Ryssland och stöder USA:s kuppförsök i Venezuela.
   Hon kommer inte att gå emot USA i den här frågan heller, men hon är sosse och vad brukar sossar ägna sig åt? Jo, politiskt bedrägeri och försök att ta över olika folkliga organisationer för att göra dom ofarliga för överheten.
   Det är som med fackföreningarna. Om dom någonsin skall komma någonvart med att försvara sina medlemmar så måste dom slänga ut sossarna ur organisationen. Skall KFF komma någonstans i den här frågan så kan ni nog inte vara så naiva så ni tror på Margot Wallström.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here