”Nollutsläpp” eller Internationella Energimyndighetens ”gröna” helvete. Huvudlös politik?

11
1401
Man in a suit has an invisible head. He is wearing a suit and raises his arm.

 

Denna artikel av Pål Steigan 23 maj ”Nollutsläpp” eller IEA:s ”gröna” helvete har översatts av Rolf Nilsson. Diskussionen sker utifrån norskt perspektiv, men gäller i väsentliga avseenden även Sverige. Pål Steigan är mycket kunnig inom bland annat klimat- och energiområdet. Artikeln visar att politiska ledarna inte tar frågan på allvar – i så fall skulle de bli omöjliga för kapitalismens intressen och bli omöjliga. Hur indoktrinerade och vilseledda blir vi?


”Nollutsläpp” eller IEA:s ”gröna” helvete

Månadsrapporten från International Energy Agency IEA presenterades den 20 maj 2021. Budskapet var, att om man ska hålla temperaturen i världen på en ”acceptabel” nivå, måste sökandet efter nya oljekällor stoppas och mycket av fossil energi ersättas av (särskilt) vindkraft och solenergi. Odd Handegård har lämnat en knivskarp kommentar till rapporten här: Har det gröna misslyckandet äntligen dokumenterats? Han tvivlar på att detta kommer att bli verklighet, och han har goda skäl för det. Men låt oss fortsatt dröja kvar vid vad IEA föreslår, för det finns många som tar detta på allvar.

EU har antagit en plan för nollutsläpp till 2050

Den 4 mars 2020 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till en bindande klimatlag för unionen. Detta är huvudinnehållet, skriver Energi och klimat:

 • Nollutsläpp: Senast 2050 kommer EU att nå ett övergripande mål om nollutsläpp netto. Detta innebär att växthusgasutsläpp och avlägsnande av utsläpp (genom naturliga kolsänkor eller koldioxidavskiljningslösningar) inom EU:s gränser måste vara i balans.
 • 2030-mål: Senast i september i år kommer kommissionen att bedöma om EU:s mål för att minska utsläppen av växthusgaser 2030 kommer att skärpas till 50 eller 55 procent (jämfört med 1990-nivån). I mitten av 2021 kommer kommissionen att föreslå lagändringar, så att politiken överensstämmer med målen 2030 och 2050.
 • Efter 2030: vart femte år kommer kommissionen att kontrollera om EU går mot 2050-målet och vid behov föreslå nya åtgärder.
 • Juridisk kontroll: Alla EU-lagar måste kontrolleras för att se om de uppfyller målet för nollutsläpp för 2050.

Detta får direkta konsekvenser för Norge, eftersom det politiska etablissemanget i detta land genom EES-avtalet har lagt oss under EU-kommissionen. Dessutom är föreställningarna om det ”gröna skiftet” så kanoniserade i Norge, att nästan alla politiska partier försvär sig åt evangeliet.

Men vad betyder det konkret?

IEA: s rapport Net Zero fram till 2050 försöker svara på vad det i praktiken innebär att ”minska utsläppen till noll” fram till 2050, och det som de kommer fram med borde ge kalla kårar på vem som helst.

Utgångspunkten är tillförlitlig. De vill göra något åt ​​utsläppen av växthusgaser och de vill vända förbrukningen av fossil energi till ”förnybar” energi. Och den förändring som IEA föreslår kan uttryckas genom denna graf (NZE = Net Zero Energy):

Enligt denna plan skall den totala energiförbrukningen ned, men användningen av fossil energi skall minska mycket mer, från 80 procent till 20 procent på nästan 30 år. Gapet måste fyllas med så kallad ”förnybar” energi. Handegård sammanfattar detta snyggt enligt följande:

«Det påstås att mer än 80 000 nya vindkraftverk kommer att behövas varje år i framtiden (alla större än de vi har idag), både på land och till sjöss, dvs. 2,5 miljoner nya vindkraftverk år 2050. Solenergi kommer årligen att ge ännu mer kraft än vind, nämligen upp till ca. 5000 TWh (630 GW) och vindkraft nästan 4000 TWh (390 GW), total el på 30 år: ca. 25 000 TWh, alltså nästan vad som behövs. Och priset? Investeringarna kommer att ökas till 820 miljarder dollar årligen fram till 2050, medan elpriset för oss kommer att tredubblas. ”

En extremistisk plan

Denna plan är inte bara utopisk, den är dystopisk, den är extrem. Hur extrem den är kan man se om man jämför utvecklingen av energiförbrukning fram till idag med den föreslagna planen och lägger den på samma tidsaxel. Först den historiska energiförbrukningen fram till 2019:

Här ser vi den nästan exponentiella tillväxten i världens energiförbrukning, och vi ser att den har baserats helt på fossil energi – olja, kol och gas. Och du ser att tillväxten har varit lika stark under alla 40 år som behovet av minskningar har diskuterats. Det enda hacket i kurvan vi ser 2010, och det berodde inte på ett klimatavtal utan på finanskrisen. Det är uppenbart att sådan tillväxt inte kan fortsätta. Frågan är vad man ska göra åt det. IEA och EU föreslår i realiteten att man avvecklar den fossila energin inom 30 år. För att förstå omfattningen av detta bör den första grafen infogas i samma skala som diagrammet för faktisk energiförbrukning, och då ser det ut så här:

Vad vi har gjort här är att komprimera IEAs graf i längdriktningen, så att den har
samma tidsaxel som den tidigare. Och då ser du det dramatiska i förslaget. Under trettio år kommer världens användning av fossil energi att bringas ner till 1950-talsnivå, i en värld som kommer att ha minst tre gånger så många invånare. Som du kan se kräver det något som närmar sig fritt fall.

Och gapet skall fyllas med ”alternativ” och ”förnybar” energi, vilket huvudsakligen kommer att betyda vindkraft och solceller. Det faktum att ingen av delarna är hållbara eller förnybara kan lätt framgå av IEA:s förslag om vad detta kommer att kräva vid mineralutvinning:


Utvinningen av kritiska mineraler måste femfaldigas under samma period. Att detta inte kan hända utan ett enormt ekologiskt fotavtryck, säger sig självt. Och livslängden för dessa skogar med vindkraftverk och öknar med solceller är kanske i bästa fall 20 år, så denna utvinning måste bara fortsätta. Plus att de flesta av de använda materialen inte kan återvinnas, att de kommer att sprida mikroplast över hela världen, att de kommer att förstöra faunan, att de kommer att förstöra alla mänskliga livsmiljöer med visuell, naturmässig och akustisk förorening osv.

rför menar vi att det finns en grund för att kalla detta en extremistisk plan. Det är en plan som utarbetats av människor som vill bevara kapitalismen, kosta vad det kosta vill. Och om IEA inte har makten att genomföra detta, har EU befogenhet att anta planer och lagar som pekar i den riktningen, något de redan gör.

Kommer inte att genomföras, men kommer att åstadkomma stora skador i försöket

Odd Handegård har liten tro på att detta kommer att bli resultatet, och vi håller med honom. Den främsta anledningen till att det inte blir av är, att det inte går att fasa ut fossil energi på detta sätt. En annan viktig anledning är att varken Kina, Ryssland, Asien eller Afrika kommer att följa dessa planer. Kort sagt: De delar av världen där den viktigaste ekonomiska utvecklingen kommer att ske kommer att följa sina egna planer, och varken IEA:s eller EU:s.

Men som vi har sett från Tyskland kommer EU att försöka och Norge kommer att följa efter. I Europa har självskadebeteende blivit en dygd. Den mest aktuella kanslerskandidaten i Tyskland, Annalena Baerbock från De gröna, vill täcka 2 procent av Tysklands areal med vindkraftverk, och det är bara början, om IEA:s och EU:s planer ska genomföras.

Och för finanskapital och investerare är detta lysande. Detta innebär att områden som hittills inte kunnat utnyttjas av kulturella eller sociala skäl, nu kommer att lämnas öppna för en hänsynslös plundring, en vanvettig profitjakt i ”det godas tjänst”. Och alla som gör motstånd kommer att vara ”reaktionära”, ”klimatförnekare” eller vad som annars kommer att vara de föredragna mot-orden.

Kan bara genomföras i form av en ”grön” diktatur

De åtgärder som måste vidtas mot vanliga människors vardag, mot samhällslivet, mot produktionslivet och vår omgivning, är så extrema att de inte kommer att kunna genomföras i form av någon form av demokratiska processer. Om det ska genomföras måste det göras ovanifrån och diktatoriskt. Förbud, restriktioner, beslag av naturen, massiva prishöjningar och naturligtvis också blackouts, eftersom vi får en strömförsörjning som är helt instabil.

Om du har gillat undantagen, förbuden och föreläggandena under corona-regimen kommer du att älska den ”gröna” klimatdiktaturen.

Föregående artikelVad sa president Lukashenko, och vad rapporterade SvT?
Nästa artikelVad tycker chilenska organisationer i Sverige om svenske ambassadörens på situationen i Chile?
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

11 KOMMENTARER

 1. Varför behöver Europa nya kärnkraftverk?
  På grund av stängningen av kärnkraftverk började Tyskland bränna mer kol. Detta resulterade i ytterligare utsläpp av tiotals miljoner ton koldioxid, som förorenade atmosfären med partiklar och svaveldioxid, vilket orsakade ytterligare 1 100 dödsfall per år på grund av andnings- och hjärt-kärlsjukdomar.
  Frankrike har nyligen bett Europeiska kommissionen att erkänna kärnkraftverk som ”grön” energi. Frankrike kämpar inte för sin kärnkraft av sportintresse. Detta land är en av de största exportörerna av el till EU. För närvarande har Frankrike 58 kärnreaktorer. Landet måste snart uppgradera sina kärnkraftverk när de befintliga reaktorerna närmar sig slutet av sin livslängd. Och investeringarna för nya kärnkraftverk kan minskas avsevärt om kärnkraften faller inom den privilegierade ”gröna” kategorin.
  Polen planerar att bygga två kärnkraftverk och lansera den första kraftenheten 2033.
  I maj träffas en arbetsgrupp för kärnenergi för första gången i Tallinn, och den estniska regeringen kommer att överväga frågan om att bygga ett kärnkraftverk. Kärnkraftverket på 300 megawatt förväntas tillgodose 20% av Estlands dagliga och en fjärdedel av elbehovet på natten.
  Det finns två kärnkraftverk i Tjeckien. Frågan om tidig nedläggning av NPP: erna i Dukovany och Temelin är definitivt inte på dagordningen i Tjeckien. Landet är en av de största förespråkarna för kärnenergi i Europa och Europas nuvarande ansträngningar för att ta itu med klimatförändringarna spelar också en roll.

  IEA drog slutsatsen att utan en omfattande inblandning av kärnenergi skulle utsläppsminskningar vara mycket svårare och dyrare att uppnå, och en bortgång från kärnenergi skulle få negativa konsekvenser för energisäkerheten och öka konsumenternas elkostnad.
  Att ge tillgång till en prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energikälla är ett av FN: s huvudmål för hållbar utveckling.
  Ekologi: Kärnkraftverk är det mest miljövänliga sättet att generera el i industriell skala. Kärnenergi förorenar inte atmosfären och producerar inte växthusgaser, varigenom klimatet på planeten snabbt försämras, jorden förorenas och haven blir sura. Användningen av kärnenergi istället för kolvätebränslen i dag undviker utsläpp av mer än 2500 miljoner ton koldioxid årligen.
  Dessutom har kärnkraftsindustrin för närvarande alla nödvändiga tekniker för säker och effektiv hantering av radioaktivt avfall.
  https://ukraina.ru/exclusive/20210421/1031190122.html

 2. Costa Rica har under flera år nästan nått målet om att bli växthusgas-neutrala, dvs inte släppa ut mer växthusgaser än vad naturen kan absorbera. Det innebär både minskning av utsläpp och en utökning av skogsarealen. Alltså inte noll utsläpp utan balans mellan utsläpp och absorbering. Misstänker att många blandar ihop begreppen. En ökning av skogsarealen samt en ökning av skyddad växtlighet till havs skulle mycket väl kunna få ekvationen att gå ihop även i Sverige.
  https://www.under30experiences.com/blog/costa-rica-has-run-on-100-renewable-energy-for-299-days

 3. Typiskt inlägg från realkommunisterna som tagit storstäderna i besittning.
  Det är där bland kulturetablissemanget de får möjligheten att göra sig gällande.
  För när hörde du kommunismens röst från landsorten senast?

  Storstäderna är vårt lands största energislukare näst järn och stålindustrin.
  Eller t.o.m möjligen tvärs om.
  Storstadskommunismen vill inte offra något för sin egen bekvämlighet och det är därför ett inlägg som det här ser ut som det gör medan de i retoriken säger sig vilja göra allt för bättre miljö och säkrare klimat.
  Gröna drömmar och ett grönt helvete på samma gång.
  Den ekvationen är något som endast gå att få ihop med hjälp av både hyckleri och rena lögner.

  Men vi som är vakna känner väl till att kommunisternas experiment Sovjetunionen i själva verket var en ren miljökatastrof.
  Till exempel avloppsvattnet direkt ut i Östersjön.
  Sverige har fått hjälpa till och bygga avloppsreningsverk.
  Inte för att rädda Sovjetunionen men desto mer för att rädda Östersjön.
  USA är förvisso en energislukare men å andra sidan är där miljömedvetenheten numera väldigt hög.
  Avgasrening på bilar är ingen svensk eller europeisk uppfinning.
  Avgasrening på bilar kommer från USA.
  Vad finns det för avgasreningskrav i Ryssland till exempel?
  Vad tror eller vet du?

  • Tänker du skicka till IEA under ”Brev till realkommunisterna som tagit storstäderna i besittning?”

 4. Näe, det tänker jag inte göra och förresten är det inte bara kommunisterna som dominerar i storstäderna utan även miljöaktivisterna.
  De där två hör lite ihop och med ett inlägg som ovan måste du inse du sår split.
  Men det är inget ovanligt inom radikalvänstern.
  Alla minns väl bokstavskommunisterna?

  Men frånsett det så börjar hända saker.
  Oljejätten Shell har blivit stämd inför domstol för höga koldioxidutsläpp.
  Och ser man på miljöaktivisterna har vunnit mot denna storkapitalist.
  Så man ser miljöaktivismen nu börjar göra verkan i det etablerade samhället.
  Domen lär överklagas, men ändå vi kan börja skönja förändringar i konsumtionsbeteendet?

  Ett bekymmer jag ser i vårt land är att vänsterpolitiken lagt så mycket skatt på fossilt fordonsbränsle att staten blivit alltför beroende av den storskaliga konsumtionen.
  Slutar folk köpa bensin och diesel så havererar statsbudgeten.
  I miljö- och i klimathänseende tycker jag det är en ansvarslös politik.

  https://www.friatider.se/domstol-tvingar-shell-att-minska-sina-utslapp

  • Intressant att en del nu äntligen börjar förstå vilken galet system Sverige har med alla dessa fanatiska rovskatter. Skatt på kläder, skatt på plast, som även drabbar det som inte är plast. Sverige rör sig mot 100% skatt, ren sovjetiskt och 50-tals kinesisk system, och en slags medborgarlön, kallat bidrag, som endast delas ut till de som förtjänar det, meriterade av lojalitet mot det ideologiska kraven från en liten elit. Det svenska systemet grundas på att nedsmutsning är ett krav för att staten skall få de inkomster man kräver. Propagandan mässar om att det behövs pengar till sjukvård, pensioner, samhällsservice, men allt det uteblir ju alltmer, medan pengarna går till ideologiska destruktiva projekt som massinvandring. Resor och transporter i Sverige kostar nu omkring 20 gånger vad det normalt skulle kosta för staten åderlåter systemet med dolda skatter som inte syns och inte kallas skatter. Detta stoppar alla förbättringar.

    • Helt rätt, när det gäller allt som kallas skatt, men uttaget av pengar ökade genom att man flyttade det från det som kallas ”skatt” till metoder med dold och förtäckta uttag under andra namn. Som exempel, transport. Man lägger ”banavgifter” på användning av spåren och tar saftigt betalt av bolagen som kör på dom, och dom lägger det på biljettpriset. Förtäckt beskattning som inte syns. Man lägger avgifter på elbolagen, som lägger dom på elpriset. Man inrättar tillståndsmyndigheter där företag och personer måste ansöka om tillstånd, och betala för det med saltade priser. Fastighetsskatt döptes om till fastighetsavgift, alltså avskaffades skatten, men lika mycket eller mer pengar tas ut, det bara kallas inte skatt. Pengar som tas ut för sjukvård och pensioner går istället till massinvandring. Hur mycket pengar ”mjölkas” samhället på genom skatt på drivmedel och energi eller ”flygskatt och ”plastpåse skatt”. Hur var det när Göran Persson ”lånade” 258 miljarder från pensionärernas besparing. Hur mycket värde har hans IOU lapp. När återbetalas pengarna, istället sänks nu pensionerna med vad som kallas ”kreativ bokföring”. Avancerad korruption i mitt tycke.

 5. Kina är den enda som gör något som ger resultat, och blir förtalad av kapitalisterna och deras kanaler tidningarna. För 20 år sedan hade varenda by i Kina en egen kolgruva, varenda fabrik och hem värmdes med kol på plats, och all mat lagades på kol. Ett år stängde man 4,000 kolgruvor. Nu använder man värmepumpar och elektricitet från sol, vatten och vind, och från effektiva rena värmekraftverk, vilka en del går på kol, andra på gas. Det finns inga siffror, men man uppskattar att en 80% förbättring har skett.

  För 15 år sedan blev jag rejält utskälld av försäljningschefen på Volvo lastbilar. Vi i Kina måste ju uppfostras till att begripa att lyx-långtradare är framtidens transportmedel på vägarna. Se bara på föredömet USA med sina 18-wheelers. Tåg är förkastligt och historien. Jag arbetade med att utveckla elfordon på den tiden, vilket jag råddes att sluta med, om jag ville ha ett jobb framtiden.

  Kina började bygga järnvägar och systematiskt flyttade vägtransport till floder och järnvägar för 13 år sedan. Det är slutfört idag. Nu bygger man snabbtåg för gods. Detta ersätter i stort flyget. 2016 stängde man ytterligare 1,000 kolgruvor, en del med 100,000 anställda. 2018 stängde man 22 gigantisk kolgruvor.
  https://www.dn.se/ekonomi/oro-i-gruvorna-nar-kina-dumpar-det-svarta-guldet/
  http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-01/17/content_23120259.htm
  https://dailycaller.com/2016/02/22/china-to-close-down-1000-coal-mines/

  http://www.xinhuanet.com/english/2019-02/27/c_137854981.htm
  https://sverigesradio.se/artikel/manga-flyttar-fran-nordostra-kinas-rostbalte
  https://sverigesradio.se/artikel/demografi-norra-kina

  Xinjiang har Kinas snabbaste utveckling. Idag kommer energin huvudsakligen från kol och olja, men man har en plan att avveckla det under de kommande åren. Där finns redan världens största vindkraftfarm, den som BBC falskt kallade ett koncentrationsläger. Vi åkte dit.
  http://mychinaway.blog.se/hur-skall-vi-stoppa-nazistiska-propagandametoder-pa-svenska-media/
  De stora öknarna är lämpade för solkraft.
  Klimat och vind lämpligt för vindkraft.
  Där finns omkring 100 floder lämpliga för vattenkraft.
  Samtidigt leder Kina mycket stort att plantera växter som eliminera koldioxid.
  https://cdni.rt.com/files/2019.02/original/5c62c309dda4c8425b8b45e1.png

  Samtidigt maler kapitalist propagandan på i kapitalistmedia att Kina är problemet. Det är väst som är problemet, som Sverige. Väst är desperat att skydda sin kapitalism, och är skräckslagen för Kinas utveckling och enorma framsteg. Kina är idag enligt CIA handboken världens minsta utsläppande av koldioxid.
  https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/co2-per-capita-world-China-place-44-P.jpg
  Kina har även halverat sina utsläpp av koldioxid
  https://mychinaway.wordpress.com/2019/11/28/kinas-utslapp-minskar-dramatiskt/
  Det är väldigt mycket som pågår som MSM och Public Service inte berättar för er.

  • Karl W…..Lyssnar på Sveriges radio och dagarna i ända översköljs man av nyheter om hur farligt Ryssland är, för att inte att tala om hur mänskliga rättigheter kränks i Kina….Jag tror inte att jag är ensam om att må dåligt av all den propaganda som vi överöses av. För ett antal år sedan gick jag på nytt med i ett marxist-leninistiskt parti, minns hur en gammal klarsynt partimedlem sa ”USA vill starta krig mot Kina, och att NATO ska starta krig mot Ryssland” (”NATO är USA:s verktyg, och USA är NATO:s största medlem”)….För varje dag som går inser jag hur rätt han hade och det är skrämmande att tänka på. Hur ser det kinesiska folket på krigsrisken?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here