Polisanmälan om DCA-avtalet av människorättsorganisationen Accoun

13
458


Bilaga till begäran 2024-06-09 ställd till Polismyndigheten
Polisens diarienummer 5000-K1565926-23.

Vår anmälan gäller bland annat att det så kallade DCA-avtalet hotar
yttrandefrihet och tryckfrihet.
Vi som är aktiva i en
människorättsorganisation drabbas av detta om avtalet träder i kraft,
eftersom det skulle påverka våra möjligheter att exempelvis stödja
amerikanska militära visselblåsare, som kanske söker skydd i det svenska
samhället i närheten av en bas, och därmed våra möjligheter att yttra eller
publicera uppgifter som kan lämnas av sådana.

Sedan december 2021 gäller även visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som meddelar missförhållanden. Kap. 2:1 föreskriver att “En rapporterande
person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under
förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att
anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det
rapporterade missförhållandet.”
Även mediefriheten riskerar att hotas,
särskilt med beaktande av förra årets spionerilag
(https://www.dn.se/debatt/usa-avtal-och-spionerilag-ger-en-giftig-kombination/).

Lägg märke till att Journalistförbundet skriver ”Att det går
att utkräva ansvar även av militär personal ur en utländsk styrka i Sverige
är enligt Journalistförbundet viktigt för att säkerställa att grundläggande
svenska rättsliga principer som till exempel beslagsförbudet kan
upprätthållas”
(https://www.sjf.se/aktuellt/202403/risk-minskad-mediefrihet-med-dca-avtalet).

Vi menar att bland annat avtalsskrivningarna om amerikanska styrkors möjligheter att verka runt om i Sverige hotar Sveriges grundlagsstadgade yttrandefrihet och tryckfrihet,
vilket bör höra under allmänt åtal.

Vad vi förstår bör polisen därför överlämna vår anmälan till Justitiekanslern för vidare handläggning och eventuellt allmänt åtal för exempelvis högförräderi (TF 7:12, BrB 19:1) eller krigsanstiftan (TF 7:13, BrB 19:2).

Bland annat följande skrivningar i Brottsbalkens 19:e kapitel förefaller vara tillämpliga på DCA-avtalet: ”med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller
bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så
sätt ska lösryckas” (BrB 19:1)
”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i
krig eller andra fientligheter” (BrB 19:2)
Misstanke finns också om stämpling till högförräderi eller underlåtenhet att
förhindra högförräderi (BrB 19:14).

Det svenska folkets nästan obefintliga möjligheter att på något sätt vara
delaktiga i beslutsprocessen vad gäller DCA-avtalet, förstärker bilden att
delar av riket med utländskt bistånd läggs under främmande makt.
DCA-avtalet förstärker Sveriges beroende av främmande makt. Att USA
kan ges exklusiv tillgång till vissa områden i Sverige enligt DCA-avtalet
menar vi kan likställas med att en del av riket lösrycks. Det är också
sannolikt att amerikansk militär närvaro ökar risken för att invecklas i krig
eller andra fientligheter, vilket vi utvecklar längre ner.

Vi misstänker också att DCA-avtalet innebär trolöshet vid förhandling (BrB
19:3), eftersom det orsakar riket avsevärt men. Exempel på avsevärt men
är att några av våra medlemmar redan har drabbats av stor oro över att
amerikansk militär (eller andra som ges en särställning i detta avtal) och
deras vapen kan komma att stationeras i våra medlemmars närområde.
Oron kan göra att svenska medborgare känner sig tvingade att lämna
Sverige för sin egen och sin familjs säkerhet. Det gäller bland annat oro
för att drabbas av brott, oro att svenskar som drabbas av brott skulle få
mycket svårt att hävda sin rätt mot den skyldige, oro för utländsk
övervakning med exempelvis drönare, oro att amerikanska specialstyrkor
kan att utföra hemliga uppdrag från baser i Sverige (på uppdrag av
exempelvis CIA), oro att drabbas av krigshandlingar på grund av närvaron
av amerikansk militär och oro att drabbas av miljöföroreningar som härrör
från amerikansk militär.

Det gäller också en oro för att Sveriges regering och myndigheter sätter amerikanska intressen före de svenska. Vi anser att riket orsakas avsevärt men med anledning av att den militära närvaron allvarligt hotar riskera att folkhushållningen försämras. Artikel 3 i DCA-avtalet ger den amerikanska militären fritt förfogande över 17
anläggningar där de dessutom har rätt att förvara material och bygga
egen infrastruktur enligt artikel 3 och 4.

Det skulle kunna utvecklas till omfattande baser med betydande verksamhet, utanför svensk kontroll.
Här saknas en jämställdhetsanalys i vad som avser utsattheten för
människor boende i anläggningarnas närområden och inskränker således
lokalbefolkningens frid och hälsa, samtidigt som det riskerar att lämna
miljöfarligt avfall för specifika grupper inom rikets gränser. Svenska
myndigheter har dessutom inte rätt att undersöka eller förvägra det
material som förvaras, vilket allvarligt inskränker insynen i den
amerikanska militärens förehavanden och därmed Sveriges suveränitet.

Om amerikansk militär skulle orsaka miljöföroreningar i Sverige riskerar
svenska skattebetalare att få betala för sanering och liknande, vilket gör
att avtalet strider mot principen förorenaren betalar (Polluter Pays
Principle). Det är tyvärr vanligt förekommande att militär verksamhet leder
till miljöstörande utsläpp. Att Sverige genom DCA-avtalet skapar undantag
eller kryphål i miljölagstiftningen är till avsevärt men för hela riket.
Exempelvis kan flygplan som används av amerikanska militära styrkor och
har mycket farlig last ombord, eventuellt komma att störta någonstans i
Sverige, samtidigt som svenska myndigheter inte har någon rätt att
kontrollera sådana flygplan (inte ens efter en nödlandning eller
flygkrasch).

Eftersom DCA-avtalet inte inkluderar en klausul mot kärnvapen, ökar det
allvarligt lokalbefolkningens utsatthet och hotar allvarligt svensk
suveränitet. Inget i avtalet hindrar amerikanska styrkor från att föra in
kärnvapen i Sverige. Det räcker med att det finns en misstanke om att det
finns kärnvapen i Sverige för att ett yttre angrepp kan göras.

Avtalet framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra
fientligheter på flera sätt. Redan det tidigare samarbetet med USA har
flera gånger gjort att Sverige invecklats i krig eller andra fientligheter. Det
har ibland varit förknippat med felaktig informationsspridning från
amerikansk sida, till synes för att vissa intressen ville anstifta krig (jämför
exempelvis med Irak, dit Sverige bland annat kom att skicka militär till
slut). Historiken visar att det är sannolikt att DCA-avtalet kan vara en del i
förberedelser för ett möjligt anfallskrig.

Bland annat USAs historik av att deras militära ”samarbeten” bidragit till stor förödelse i samarbetsländerna (jämför exempelvis med Sydvietnam) gör att de inblandade borde ha insett att brott var förestående eller pågick vid förhandling och undertecknande av DCA-avtalet.
Vi ser DCA-avtalet som en del av ett allt mer sluttande plan, där många
mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet håller på att berövas oss, vilket
öppnar upp för ett mer påtagligt förtryck, speciellt i en krigssituation eller
krigsliknande situation.

Försvarsminister Pål Jonsson

Misstänkta gärningsmän är bland annat försvarsminister Pål Jonson, som
har skrivit under DCA-avtalet, och rättschefen Samuel Rudvall, som
uppges ha varit Sveriges chefsförhandlare.

Ett annat exempel är att de misstänkta förhandlat fram ett DCA-avtal som
vilseleder, vilket riskerar göra att riksdagen inte förstår de möjliga
allvarliga konsekvenserna och godkänner ett för riket väldigt dåligt avtal.
Även den tillhörande promemorian (Ds 2024:2) vilseleder. Under rubriken
“Promemorians huvudsakliga innehåll” står det att “samarbetet enligt
DCA-avtalet bygger på Sveriges samtycke och på full respekt för svensk
lagstiftning, svensk suveränitet och internationella förpliktelser.
Samarbetet sker i enlighet med folkrätten”.

Den skrivningen och DCAavtalets början stämmer dock inte överens med avtalets egentliga innehåll. Början ger intrycket att avtalet är harmlöst, men resten av avtalet är något helt annat och öppnar dörren för att missbruka svenskarnas godtrogenhet.

Avtalet skulle kunna missbrukas av USA på många sätt,
exempelvis genom att Sverige skulle tvingas bistå om USA skulle
ockupera Sverige. Avtalet skulle också kunna missbrukas för att föra in
kärnvapen eller andra vapen i Sverige, som strider mot redan ingångna
internationella förpliktelser, såsom NPT-avtalet mot kärnvapenspridning.
Genom DCA-avtalet underminerar Sverige NPT och avhänder sig
möjligheter att kontrollera om man lever upp till sina förpliktelser. Man kan
misstänka att detta är avsiktligt, eftersom den svenska regeringens
hållning numera tycks vara att möjliggöra för kärnvapen i Sverige,
åtminstone i krigstid (https://sverigesradio.se/artikel/kristersson-oppnar-for-karnvapen-pa-svensk-mark). USA har uttryckligen sagt att när ett
allmänt krig väl har börjat skulle det inte längre känna sig bundet av NPT
(enligt Research Note 97.3 från Berlin Information-center for Transatlantic
Security, https://www.bits.de/public/researchnote/rn97-3.htm), men NPT
ger inte något tydligt sådant undantag.

Avtalet ger utrymme för en godtycklighet om bland annat kärnvapen och överensstämmer inte med beskrivningen som ett gynnsamt avtal för Sveriges räkning. I promemorian står på s 9-10 att ”Ett ingående av DCAavtalet förändrar inte den ståndpunkt som har kommit till uttryck inom
ramen för Sveriges Natoansökan att det inte finns skäl att ha kärnvapen
och permanenta baser på svenskt territorium i fredstid”, men begreppet
fredstid är inte tydligt definierat. Gäller det om USA är i fred (vilket är
sällsynt) eller om Sverige är i fred? Det tycks vara fritt för USA att tolka
”fredstid” som man vill. Någon kanske anser att Sverige redan i dag är
inblandat i hybridkrigföring, exempelvis att utan krigsförklaring delta med
med svenska soldater i något land som är i krig eller med signalspaning.

Ytterligare ett exempel är att de förhandlat bort rimlig ersättning till Sverige för de områden som USA kan komma att disponera, vilket borde vara värt miljardbelopp årligen, speciellt eftersom avtalet inte innehåller några riktiga försvarsgarantier. Man kan jämföra med att basen Diego Garcia på
Chagos-öarna har uppskattas vara värd en ersättning på 100 miljarder
MUR per år (se http://www.mauritiustimes.com/mt/sovereignty-over-chagos/), vilket motsvarar över 20 miljarder SEK per år.

Dessutom misstänker vi att processen som lett Sverige in i ett allt närmare militärt beroende av USA, vilket så här långt kulminerat i DCA-avtalet, inte gått rätt till. Misstänkt gärningsman i det sammanhanget är bland annat arméchefen Karl Engelbrektson, som 2022 uppges ha skrivit under ett militärt samarbetsavtal med USA (https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-och-sverige-har-signerat-nytt-militart-samarbetsavtal). Vi har försökt få ta del av det, men nekas på grund av sekretess (Arméstabensärendenummer 24-55948). Vi undrar bland annat om arméchefen verkligen har befogenhet att skriva samarbetsavtal med främmande makt, som undanhålls för insyn. Detta är även en fråga om offentlighet och transparens, särskilt enligt offentlighetsprincipen.

Vi undrar speciellt om  utrikesnämnden och andra berörda innan DCA-avtalet tecknades verkligen fått full insikt i helheten med det delvis hemliga samarbete som finns och planeras med USA, inklusive det hemliga avtalet från 2022, och getts vederbörligt tillfälle till överläggningar.

Eftersom man som svensk medborgare inte kan få insyn i detta förväntar vi oss att denna begäran om överprövning gör att rättsväsendet ordentligt granskar även det hemliga avtalet från 2022 och eventuella andra hemliga avtal, som en del i att undersöka om processen gått rätt till då det militära ”samarbetet” utökats med USA och inför att DCA-avtalet skrevs under 2023.

Lägg märke till att flera svenska organisationer har yttrat sig över DCAavtalet i ett led att visa missnöje över processen samt att Finlands
Justitiekansler framfört allvarliga invändningar mot Finlands DCA-avtal,
som liknar det svenska. Finlands Justitiekansler konstaterar bland annat
att de inskränkningar av Finlands suveränitet som avtalet medför skulle
vara långsiktiga, eftersom avtalet skulle gälla i tio år och därefter skulle
kontraktet fortsätta på obestämd tid, men kunde sägas upp
(https://oikeuskansleri.fi/-/suomen-ja-yhdysvaltojen-valilla-tehty-puolustusyhteistyosopimus-dca-).

Den 9 juni 2024

Människorättsorganisationen Accoun kan nås på www.accoun.org och på .

Accoun har tidigare lämnat Remisyttrande från Accoun angående Sveriges DCA-avtal och tillhörande promemoria (Ds 2024:2). SE bl.a. Remissvar: Stoppa DCA!

Föregående artikelEU utlovar stöd till kurdiska SDF ” till stöd för Syriens suveränitet”, men inför också sanktionerar mot Syriens suveräna regering
Nästa artikelIsrael – ockupation och apartheid
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. En utmärkt beskrivning och konsekvensanalys av DCA-avtalet och andra hemliga militära avtal med USA.
  Man kan bygga på med människohandel, droger, för svenska myndigheter okontrollerbar brottslighet i
  anslutning till baserna och inskränkningar i allemansrätt och näringsverksamhet.
  DCA-avtalet vittnar också om att försvarsminister Pål Jonsson och förhandlaren Samuel Rudvall inte hyser någon lojalitet för Sverige. De är istället lojala med USA, vilket också gäller hos ett antal personer inom media,
  militären, riksstyret och vapenindustrin.
  DCA-avtalet och även NATO strider helt mot de miljömål som Sverige skrivit under och har som ambition att genomföra.
  Den amerikanska militären ser svenskarna som ”the fool people”, med sin godtrogenhet, slöhet. rysskräck. och ointresse. Svenskarna och med deras territorium ska man utnyttja till max efter våra intressen tänker amerikanerna.
  Sverige kommer i och med DCA-avtalet och även NATO att få samma status som gamla Östtyskland och Tjeckoslovakien. Man kan undra om vi vill ha det så.

 2. Ett land har alltid en armé och ett lag- och rättssystem på sitt territorium – sina egna eller någon annans.

  Nu har Europa varit ockuperat av främmande icke-europeisk krigsmakt i 78 år.

  Ska vi ha det så här i ytterligare 78 år till år 2102?

  En man skall vara herre i sitt eget hus; det är vare sig Sverige eller Europa- och det är mycket förnedrande. I Europa, världens politiska och filosofiska vagga, skall härjas av bönder och cowboys från andra sidan oceanen, som dessutom FÖRLORAR precis alla krig de engagerar sig i. Det är det inte många som tänker på.

 3. Visst är det en utmärkt och sann beskrivning och konsekvensanalys. Herregud vad händer med Sverige sedan denna korkade höger regering tog över. Och Sverigedemokraternas landsförrädare undrar varför dom börjat tappa i oppunionen. Det var Tack vare dom för de första som vi har denna regim tvärs igenom. Då alla övriga även tappade vilket jag finner lustigt, och riksdagens 3e största parti fick bilda regering och tog över. Men i mina ögon är även andra hållet landsförrädare bortsett från vissa vänsterpartister och miljöpartister

 4. Bra initiativ av människorättsorganisationen Accoun.

  DCA-avtalet hotar mänskliga rättigheter och regeringen är ytterst ansvarig men även riksdagen för att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Sverige.
  Alla i 8 klövern är USA förespråkare, russofober så vad att vänta oss av riksdagen?!!!

  Oavsett var de amerikanska trupperna är i världen verkar det förknippat med aktiviteter som strider mot det aktuella landets lagar, men den speciella klausul som ger dem immunitet försvårar rättsprocesserna.
  Frågor om hur civilsamhället skulle drabbas av DCA-avtalet eller Natoanslutningen har aldrig på allvar diskuterats…observera aldrig på allvar!!!?

  Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken!!!?

  Det krävs också ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar)som förverkligar lagarna!!! Därutöver behövs kompletterande åtgärder som information och kunskap för att göra människor medvetna om sina rättigheter.

  Det är inte endast kärnvapen som förs in i landet, i skuggan av militär upprustning och USA-Natobaser frodas sexindustri, droger,
  svarthandel, mänsklig trafficking och utnyttjande av kriminella gäng…
  laglösheten som uppstår runt dessa platser är också farlig för samhället!!!

  • Det är ju exakt detta som är det komplett underliga.

   Allehanda länder tar in denna förvildade mer eller mindre laglösa militärmakt, som inte vinner det minsta krig sedan 1945. D.v.s. en slags amerikansk kommissarie Clouseau-effekt.

   Och fullt (nåja) intellektuellt fungerande västeuropeiska politiker går på denna underkastelse decennium efter decennium, det är ett mycket märkligt psykologiskt-politiskt fenomen av politisk masochism, där man helt enkelt av enkla budgetskäl utnyttjar den amerikanska berserkismen som hot; europeiska befolkningar får i princip närapå gratis sjukvård och mediciner medan de amerikanska likarna kan enkelt och snabbt dö av en relativt enkel sjukdomsdiagnos. I akuta fall får amerikanen ett ”gratis” sjukbesök hos en läkare, och får där extremt starka smärtstillande läkemedel (därav opioidkrisen i det amerikanska samhället) som idag orsakar fler(!) dödsoffer än de lika beryktade skottdåden med fullt legala skjutvapen i hushållen.

   Av den statliga skatten en amerikan idag betalar går ungefär 61-63% till amerikanska krigsdepartementet. Och detta till…militära installationer UTOMLANDS.

   Detta amerikanska militärimperiala system är alltså inte ens moraliskt, oavsett på vilken sida man står. Och framför allt är det just det amerikanska folket i sig som blir mest blåst. Vilket gör detta sakernas tillstånd ännu märkligare.

   En viss herr Trump och de mest högerradikala fraktionerna i det republikanska partiet har nu börjat klart inse detta. Deras pengar går helt enkelt fritt och gratis iväg, och just utomlands, minst en eller två oceaner och hav bort. För att dessa militära äventyr skall…misslyckas. Decennium efter decennium. Pentagonparadoxen; amerikanska skattebetalare betalar för sin egen vanära och kompletta aura av losers politiskt och militärt utomlands; och blir helt isolerade i t.ex. Förenta nationerna.

 5. Det handlar om att låta Sverige bli en amerikansk diktatur! Det kan inte få ske! Rättsstaten Sverige har nu möjlighet att visa sig vara bättre än Georgien, bättre än Filippinerna, eller bättre än det genomkorrupta Ukraina!

 6. Det är sjukt och brottsligt att delar av vår officerskår springer USA tillhanda som några förrädare och undertecknar avtal under bordet, utan att ha svenska folket med sig på noterna. Vi ska bara i bästa fall få titta på när de kör över oss. Förbannade politikersvin! och officersförrädare.
  Många medborgare vet dessutom ingenting om DCA-avtalet, för medierna döljer så mycket de kan. Här behövs verkligen en offentlig riksdagsdebatt och mediedebatt om DCA, så folk får veta vad det handlar om i realiteten. Många känner inte ens till den utomordentliga sidan ”Global Politics”. Man kanske skulle kunna trycka upp T-shirts med logga på och sälja. Jag skulle bära den med stolthet.

 7. Rättsväsendet har under ett halvårs tid inte tagit tag i ärendet, som texten ovan handlar om.

  Till slut har omprövningsärendet nu överlämnats till JK respektive Särskilda åklagarkammaren.

  Synd bara att de inte gjorde detta tidigare.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here