Remissvar: Stoppa DCA!

7
1186

Detta remissvar publiceras med tillstånd av Sven Ruin, människorättsorganisationen Accoun. Jag har undvikit egna svärtningar och kursiveringar i texten.

Till: Försvarsdepartementet

(kopia till )

Diarienummer: Fö2024/00152

Datum: 2024-03-24

Remisyttrande från Accoun angående Sveriges DCA-avtal och tillhörande promemoria (Ds 2024:2)

 Vi motsätter oss det så kallade DCA-avtalet som Sveriges regering har tecknat med Amerikas förenta staters regering och de lagändringar som föreslås bli en följd av avtalet.

Vidare anser vi att avtalet brister i legitimitet. Vad vi förstår är både avtalet i sig och dess tillkomst inte förenlig med nuvarande lag, inklusive grundlag. Bland annat principen pactum turpe borde göra avtalet ogiltigt.

Det förefaller som om svenska statens anställda, såsom regering, tjänstemän och militär, medverkat till avtal som inte följer nu gällande lag. Vad vi kan se har de genomdrivit avtal som mest bygger på en förhoppning om framtida lagändringar och som dessutom är i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.

Vad gäller grundlagen finns en paragraf om överlåtelse av beslutanderätt utanför EU-samarbetet (Regeringsformen 10 kap 7 §), som mycket i avtalet tycks bryta emot. Man kan i SOU 2016:64 på s 70 läsa om denna paragraf:

”Som framgått kan överlåtelse enligt bestämmelsen endast ske till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete eller till en mellanfolklig domstol. Kravet att organisationen ska ha till syfte att främja fredligt samarbete medför att första stycket inte medger att beslutsbefogenhet överlåts till en organisation med enbart militärt syfte.”

Det är också tydligt att reglerna om offentlighet kommer att skilja sig markant mellan vad som framgår av svensk lag och den verksamhet som möjliggörs av avtalet.

Vi vill även uppmärksamma på skrivningarna i Brottsbalken (19 kap) som kan vara tillämpliga på tillkomsten av avtalet, såsom:

”med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas”

”utländskt bistånd framkallar fara för att riket skall invecklas i krig eller andra fientligheter”

”Om den, som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller annars bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller annars sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, döms för trolöshet vid förhandling”.

Som Jan Guillou skrivit, ger avtalet intrycket att Sverige legat i krig mot USA och förlorat.

Om man trots allt vill ha avtalet menar vi att den nuvarande processen med avtalet är alltför forcerad, för att ge möjlighet till den beredning, eftertanke och grundlagsändringar som en så stor fråga skulle kräva. Det är tydligt att man från svensk sida inte tänkt igenom alla konsekvenser som kan följa av avtalet. Avtalet präglas inte av ömsesidighet.

Här nedan citerar vi delar av avtalet och har på vissa platser lagt till kursivering.

Kontext

Sveriges DCA-avtal kommer i tät följd efter Sveriges Nato-ansökan. Norge har sedan tidigare ett motsvarande avtal, som nu planeras utökas. Motsvarande avtal är på gång i våra grannländer. Tillsammans kan det ge över 40 amerikanska militärbaser i Norden.

File:George-W-Bush.jpeg

Larry Wilkerson menar att det som sker kan härledas till USAs nationella säkerhetsstrategi från George Bush 2002, som syftade till

”verklig amerikansk hegemoni” (se https://youtu.be/b6oxz7LDpeo?t=800).

Därför menar han att USA försökte påverka politiken i Europa för detta, inklusive i Sverige.

Bilaterala DCA-avtal säkrar detta även om Nato-alliansen skulle falla isär.

Samtidigt innebär dessa avtal och USAs ständigt ökande militära närvaro runt om i världen att USAs ekonomi fortsätter urholkas. Vår bedömning är därför att avtalet är till nackdel för både USA och Sverige, med undantag för ett fåtal inflytelserika aktörer.

Missvisande inledning

I ingressen till Sveriges DCA-avtal står bland annat

”att syftet med de amerikanska styrkornas närvaro är att stödja parternas ansträngningar att främja fred”.

Parterna

”konstaterar att amerikanska styrkors närvaro bidrar till att stärka Sveriges och regionens säkerhet och stabilitet”.

Det stämmer inte med den historik USAs regering och militär har av att skapa krig (med Vietnam och Irak som de kanske mest kända exemplen) och att ignorera internationell rätt. Det stämmer inte heller med de varningar som representanter för Sveriges regering och militär gett nyligen om att svenskarna måste förbereda sig på krig, efter att vi har ökat vårt militära samarbete med USA. Vi noterar också att i den följande avtalstexten kan vi inte hitta något riktig skrivning om att Sverige får en försvarsgaranti från USA eller något som hindrar USA från att starta krig från svensk mark.

Man kan i ingressen även läsa att parterna

”önskar dela ansvaret för stödet till de amerikanska styrkor som kan befinna sig på svenskt territorium på ett rättvist och hållbart sätt”.

Det stämmer inte med den följande avtalstexten, där Sverige binder upp sig att stödja amerikanska styrkor som kan befinna sig på svenskt territorium på ett sätt som kan komma att kosta oss orimligt mycket och inte alls beaktar hållbarhetsfrågorna ordentligt.

I artikel 1 står bland annat att

”verksamhe som omfattas av detta avtal ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet

Det stämmer inte med den efterföljande avtalstexten och föreslagna lagändringar, där Sverige ger upp en del av sin suveränitet. Om avtalet träder i kraft kommer amerikanska styrkor att på många sätt kunna göra vad de vill i Sverige under avtalets giltighetstid, utan att svenskarna kan påverka det på ett demokratiskt sätt.

Tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden

I artikel 3 står om ”undantag för delar av dessa som parterna eller deras verkställande organ särskilt fastställt att endast amerikanska styrkor ska få tillgång till och använda”.

Dessutom

”ger Sverige de amerikanska styrkorna tillstånd att av säkerhetsskäl kontrollera tillträdet till sådana delar av de överenskomna anläggningarna och områdena som endast får användas av amerikanska styrkor”.

Det innebär att Sverige förlorar sin kontroll över delar av sitt territorium. Vi ser det som lagstridigt och förnedrande att inte ens svensk polis, militärpolis  eller militära befäl ska kunna få tillgång till och kontrollera dessa platser, om de nekas tillträde av amerikanska styrkor.

Det står i artikel 3 också att

Det svenska verkställande organet ska på begäran vidta rimliga åtgärder för att underlätta för amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer och svenska leverantörer att till stöd för amerikanska styrkor tillfälligt få tillgång till och använda privat mark och privata anläggningar (inklusive vägar, hamnar och flygplatser) samt allmän mark och allmänna anläggningar (inklusive vägar, hamnar och flygplatser) som inte ingår i de överenskomna anläggningarna eller områdena”.

Att potentiellt ställa vissa svenskar mot andra svenskar på detta sätt är mycket olyckligt, eftersom detta verkställande organ kan komma att betraktas som någon slags svensk ockupationsstyrelse (medlöpare till amerikanska styrkor). Lägg märke till att detta organ till och med ska kunna underlätta för att amerikanska styrkor får tillgång till privat egendom och allmänna anläggningar, vilket innebär att det i praktiken inte kommer finnas någon gräns för vad amerikanska styrkor kommer kunna få tillgång till. Enskilda svenska medborgare kan komma att påverkas av detta personligen, vilket vi uppfattar även strider emot svensk lag. Det gör många av oss direkt drabbade av det misstänkta brottet.

Vidare står i artikel 3 att

”Sverige ska, utan hyresavgifter eller liknande kostnader för de amerikanska styrkorna, utrusta alla överenskomna anläggningar och områden”.

Eftersom avtalet saknar riktig skrivning om att Sverige får något ordentlig tjänst tillbaka från USA, exempelvis en försvarsgaranti från USA, kan man tycka att hyra borde vara definierad för anläggningar och områden i fråga. Lägg märke till att dessa områden kan komma att bli mycket stora. Vi ser till vår bestörtning att Sverige kan komma att bekosta även bygg- och utvecklingskostnader för de överenskomna anläggningar och områden som endast får användas av amerikanska styrkor samt drifts- och underhålls­kostnaderna för dessa, eftersom det finns en möjlighet till ”separat överenskommelse eller ett separat internationellt avtal” om detta.

Man kan jämföra med att basen Diego Garcia på Chagos-öarna har uppskattas vara värd en ersättning på 100 miljarder MUR per år (se http://www.mauritiustimes.com/mt/sovereignty-over-chagos/), vilket motsvarar över 20 miljarder SEK per år.

Även Avtalslagen (31 §) bör därför göra avtalet ogiltigt. Där står bland annat:

”Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade.”

Det förefaller tillämpligt på avtalet.

Säkerhet

Enligt artikel 6

”ska Sverige vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa skyddet av och säkerheten för amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer, svenska leverantörer, anhöriga och förhandslagrad materiel”.

Vi finner det anmärkningsvärt att Sverige på detta sätt åtar sig att ge skydd, medan det inte finns någon motstavarde skrivning om att vi ska få skydd. (Att hänvisa till artikel 5 i Nordatlantiska fördraget för Nato duger inte i detta sammanhang, eftersom DCA-avtalet är separat och gäller även om Nato skulle upplösas.)

Vad vi förstår har regeringen ingen rätt att sätta in försvarsmakten för att skydda utländsk militär och liknande i Sverige. Det är reglerat i grundlagen (Regeringsformen 15 kap).

Det står också i artikel 6 att

”Under exceptionella omständigheter får amerikanska styrkor, i enlighet med gemensamt godkända säkerhetsplaner, vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder bortom den omedelbara närheten av de överenskomna anläggningarna och områdena för att upprätthålla eller återställa säkerheten för och försvaret av de amerikanska styrkorna samt kontinuiteten i deras verksamhet.”

Detta skulle kunna öppna för att utländsk militär agerar i Sverige, utan att denna makt utgår från folket. Möjligen skulle denna militär till och med kunna användas mot folket. Vi uppfattar att detta strider mot svensk grundlag (Regeringsformen 1 kap 1 § anger att all offentlig makt i Sverige utgår från folket).

Inresa och utresa

I artikel 7 står bland annat:

”I enlighet med Nato SOFA ska Sverige inte kräva pass eller visering för inresa till eller utresa från Sverige för medlemmar av styrkan som innehar det personliga identitetskort som krävs och en giltig förflyttningsorder. Sverige ska inte heller kräva visering för inresa till eller utresa från Sverige för medlemmar av den civila komponenten, anhöriga eller amerikanska leverantörer som innehar ett giltigt pass och ett identitetskort utfärdat av Förenta staternas försvarsdepartement, en förflyttningsorder eller en fullmakt utfärdad av behörig amerikansk myndighet.”

Detta innebär medverkan till att offentlig makt inte ska utövas under svensk lag. Vi uppfattar att även detta strider mot svensk grundlag (Regeringsformen 1 kap 1 § anger att den offentliga makten utövas under lagarna).

Man kan i artikel 7 även läsa att

”Amerikanska styrkor, amerikanska leverantörer och anhöriga ska vara undantagna från bestämmelser som reglerar registrering och kontroll av utlänningar.”

Detta är ett exempel på att alla människor inte längre anses ha lika värde, utan kan uppfattas som att definiera ett herrefolk, som kan komma och gå som de vill. Vi uppfattar att detta strider mot svensk grundlag (Regeringsformen 1 kap 2 § anger att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde). Både svenska medborgare och andra som vistas i Sverige registreras ju annars i Sverige.

Förflyttning av luftfartyg, fartyg och fordon

I artikel 11 står bland annat:

”Luftfartyg, fartyg och fordon som används av amerikanska styrkor eller enbart för deras räkning får med respekt för relevanta säkerhets- och trafikbestämmelser för luftfart, sjöfart och landburen trafik, inklusive tillämpliga förfaranden, resa in i, resa ut från och röra sig fritt på svenskt territorium. Sådana luftfartyg, fartyg och fordon får inte bordas eller kontrolleras utan Förenta staternas samtycke.”

Detta skulle kunna innebära att utländsk militär inte kan kontrolleras av svensk tull, polis, militärpolis eller militära befäl. Vi ser det som förnedrande och lagstridigt. Sådant riskerar bland annat att förhindra rättsskipning, vilket är att omkullkasta en grundbult i demokratin.

Straffrättslig jurisdiktion, Frihetsberövande, Anspråk

I artikel 12 står bland annat:

”På Förenta staternas begäran och som ett led i sitt åtagande om ömsesidigt försvar avstår Sverige härmed i kraft av sin suveränitet sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion över medlemmar av de amerikanska styrkorna”.

Detta strider mot likhet inför lagen, vilket även flera andra skrivningar gör.

Vi misstänker att kryphål kan skapas genom exempelvis genom följande skrivningar i senare artiklar:

”En medlem av de amerikanska styrkorna eller en anhörig som utreds av svenska myndigheter eller väntar på rättegång i svensk domstol ska på de amerikanska försvarsmyndigheternas begäran förbli eller ställas under de amerikanska försvarsmyndigheternas kontroll till dess alla rättsliga förfaranden (inklusive överklagandeförfaranden) har avslutats.”

”Om de svenska rättsliga förfarandena inte har avslutats inom ett (1) år från det att de inleddes ska de amerikanska försvarsmyndigheterna befrias från alla sina skyldigheter”.

”Medlemmar av de amerikanska styrkorna, inbegripet den civila komponenten, ska inte vara föremål för några förfaranden avseende civilrättsliga anspråk eller administrativa sanktioner som härrör från handling eller underlåtenhet som kan tillskrivas sådana personer och som begåtts i tjänsten. Sådana anspråk får lämnas in till behöriga svenska myndigheter och behandlas i enlighet med artikel VIII i Nato SOFA.”

Vi uppfattar att detta strider mot svensk grundlag (Regeringsformen 1 kap 9 § och 2 kap 19 §) och mot grundläggande mänskliga rättigheter (exempelvis artikel 20 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna). Detta går inte att bortförklara genom att hänvisa till att andra former av immuniet, exempelvis diplomatisk immunitet, för om sådant skulle missbrukas finns andra möjligheter för Sverige att göra något. Exempelvis skulle en diplomat som missbrukar immuniteten kunna förklaras som persona non grata, vilket i praktiken innebär att diplomaten utvisas. Diplomater bedriver normalt inte heller den typ av miljöfarlig verksamhet som militär brukar göra.

Disciplin

I artikel 14 står bland annat:

”De amerikanska försvarsmyndigheterna ska ansvara för att upprätthålla disciplin och ordning inom de amerikanska styrkorna och får för detta ändamål inrätta militärpolisenheter på de överenskomna anläggningar och områden där amerikanska styrkor befinner sig. De amerikanska försvarsmyndigheterna får också ge tillstånd till att sådana enheter, i enlighet med gemensamt beslutade förfaranden och i samordning med svenska tjänstemän, används i samhällen i närheten av militära anläggningar och områden där amerikanska styrkor befinner sig.”

Med tanke på att avtalet även nämner sekretesskydd av militär information, vill vi påminna om det stora hot mot yttrandefrihet och tryckfrihet som amerikansk lagstiftning och praxis innebär även utanför USA. Flera sådana fall finns med koppling till Wikileaks, såsom fallet Julian Assange. Avtalsskrivningar såsom att amerikanska militärpolisenheter kan få verka runt om i Sverige för att upprätthålla disciplin och ordning, hotar även yttrandefrihet och tryckfrihet, vilket vi menar strider mot grundlagen. Det skulle exempelvis kunna drabba amerikanska militära visselblåsare, som kanske söker skydd i det svenska samhället i närheten av en bas. Därmed skulle det försvåra eller hindra att människorättsgrupper såsom våran stödjer eller publicerar rapporter från amerikanska militära visselblåsare. Att söka asyl är även en mänsklig rättighet, som vi ser framför oss att amerikansk militärpolis kan hindra.

Skattebefrielser

Avtalet innebär införandet av ett skattefrälse i Sverige. Som vi påtalat tidigare är det inte den enda skrivningen som kan uppfattas som att definiera ett herrefolk. Dessutom innebär de många och krångliga lagändringarna som föreslås en ovälkommen komplikation med orättvis fördelning (bland annat eftersom en grupp som utnyttjar samhällets infrastruktur inte ska betala skatt för det).

Militära postkontor

I artikel 22 står bland annat:

”De amerikanska styrkornas officiella post får inte kontrolleras, genomsökas eller tas i beslag.”

Det är ännu en skrivning som förhindrar svensk tull med flera från att utgöra sina arbetsuppgifter. Vi ser det som förnedrande och lagstridigt. Sådant riskerar bland annat att förhindra rättsskipning, vilket är att omkullkasta en grundbult i demokratin. Om någon amerikansk militär missbrukar postgången kan de, till skillnad från diplomater, av Sverige inte skickas ut genom att förklaras som persona non grata.

Miljö, folkhälsa och säkerhet

Artikel 27 är mycket kortfattad och helt otillräcklig. Det är inte rättvist att USAs ansvar för miljö, folkhälsa och säkerhet för svenskarna inte regleras på ett ordentligt sätt. Exempelvis lyser här den typ av garantier, som andra miljöfarliga projekt normalt måste tillhandahålla här, med sin frånvaro i avtalet.

I artikel 27 står bland annat:

”Sverige bekräftar sin hållning att lagar, förordningar och standarder gällande miljö, folkhälsa och säkerhet ska genomföras med vederbörlig hänsyn till amerikanska styrkors, anhörigas och amerikanska leverantörers hälsa och säkerhet. Parterna är överens om att anta ett preventivt snarare än reaktivt förhållningssätt till miljöskydd, folkhälsa och säkerhet.”

Detta sätter uppenbart utländska intressen före de svenska, vad gäller miljö, folkhälsa och säkerhet. Det kan misstänkas att skrivningarna om miljö, eller bristen på sådana skrivningar, inte uppfyller svensk lagstiftning på området utan innebär ett försök att skapa kryphål att kringgå svensk lagstiftning.

I detta sammanhang bör man också påminna om att amerikansk militär misstänks för NordStream-attentatet, tillsammans med något annat Nato-land och under täckmantel av en Nato-övning, vilket bör kräva att skuldsfrågan kring attentatet klarläggas fullständigt innan avtalet godkänns. Vi misstänker brott mot terrorismlagstiftning, då samröre sker med organisation som misstänks i samband med NordStream-attentat. Det bör också prövas om avtalsskrivningar, såsom den om

”preventivt snarare än reaktivt förhållningssätt”

i DCA-avtalet, kan innebära att man skapar en möjlighet för en misstänkt part att komma undan (reaktiv) rättsskipning för ett redan genomfört allvarligt brott här.

En sak som sticker speciellt i ögonen är de extremt kortfattade skrivningarna om kärnvapen i promemorian (Ds 2024:2) samt utelämnandet av kärnvapen i avtalet. Man kan misstänka att någon försöker skapa kryphål för att USA ska kunna ta in kärnvapen i landet och använda dem utan att Sverige har något att säga om saken. Låt oss påminna om att flera länder redan har fått egna områden kontaminerade för lång framtid efter olyckor med kärnvapen.

Med tanke på de olycks- och miljörisker som militär verksamhet innebär och möjligheten till införsel i smyg av kärnvapen mm i Sverige, är det anmärkningsvärt att det helt saknas i avtalet hur olyckor/räddningsinsatser ska hanteras och samordnas, mellan såväl olika regelverk som i praktiken. Det finns många mycket farliga ämnen som kan komma att föras in i Sverige genom avtalet, till exempel Hydrazin och utarmat uran. Hur olika typer av utsläpp ska redovisas är oklart av avtalet. Vissa av våra medlemmar bor i närheten av områdena i fråga, så de kan bli direkt drabbade på olika sätt av verksamheten där. Att USA kan neka alla svenskar tillträde till vissa platser i Sverige gör det inte mindre komplicerat.

Genomförande och tvister

Vi menar att artikel 29 är undermålig, speciellt eftersom USA kan förväntas vara den starkare parten vid förhandlingar/samråd.

Skrivningen i artikel 29 om att

”skyldigheter enligt detta avtal gäller under förutsättning att anslagna medel finns tillgängliga för dessa ändamål”

tycks också vara ett kryphål.

Ikraftträdande, ändringar och giltighetstid

Lägg märke till att avtalet kan ändras, vilket kan innebära att det blir ännu värre för Sveriges del (med tanke på att USA förväntas vara den starkare parten).

Den inledande giltighetstiden på 10 år är oacceptabelt lång. Det innebär att vi avsäger oss en stor del av vår demokrati på 10 år. Att Sverige förlorar den demokratiska kontrollen uppfattar vi som att det strider mot svensk grundlag (Regeringsformen 1 kap 2 § anger att det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden).

Svårigheterna med att säga upp avtalet ska inte heller underskattas, med tanke på det stora inflytande som USA har fått över Sverige. Om avtalet skulle godkännas är det något som Sveriges folk antagligen kommer få ångra lång tid framöver.

Vad blir helheten av de olika avtalen på försvarsområdet?

Lägg märke till att det finns uppgifter om att ett avtal om försvarssamarbete med USA slöts 2022 i samband med Nato-ansökan (se t.ex. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/usa-och-sverige-har-signerat-nytt-militart-samarbetsavtal, https://www.youtube.com/watch?v=i38G9EJ8qp8), vilket vi också har begärt ska prövas inom den polisanmälan vi gjort. Vi ifrågasätter att det avtalet verkar svårt att få insyn i och om en svensk arméchef har rätt att teckna avtal på detta sätt.

Kanske finns även hemliga avtal eller sådana kan komma att tecknas. Det borde redovisas öppet för svenska folket vad helheten blir av de olika avtalen som finns på försvarsområdet.

Slutord

Redan det samarbete som Sverige sedan länge haft med USAs militär har medfört mycket allvarliga konsekvenser för Sverige, som omvandlats till en lydstat som fått ta emot många flyktingar, och för länder som förstörts av våra gemensamma krigsinsatser.

Vi ser det som mycket allvarligt att DCA-avtalet och liknande kan utnyttjas i framtiden för allvarliga brott, i värsta fall med kärnvapen, för att hindra utredningar av brott och för att i praktiken ge straffrihet eller mycket urvattnade straff. Det finns en graverande historik av att närvaro av utländsk militär har lett till det i andra länder.

Mest problematiskt bedömer vi är om brott begås inom tjänsten. Tänk på att exempelvis amerikanska specialförband kan operera utifrån olika länder i samverkan med CIA och att amerikanska drönare med Hellfire-missiler dödat många oskyldiga människor även i länder som de formellt sett inte är i krig med. Amerikansk personal i Tyskland uppges på distans ha medverkat vid vissa drönarattacker i andra länder, så avtalet öppnar en dörr för något liknande i Sverige.

Att avtalet kommit så här långt, med hjälp av bland annat försvarsdepartementet, skapar också en förtroendekris. Hur är det möjligt att vissa som är satta att försvara vårt land nu arbetar för att sälja ut det? Varför har avtalet släppts fram med de stora brister som finns?

Vi menar att det är förnedrande att svenskt försvar görs om till eskortservice för bland annat strategiska kärnvapenbombplan och att militära hemligheter som Muskö-basen upplåts till främmande makt (för att bara ge två exempel). Sverige borde inte förbereda sig för att bli ett uppmarchområde i ett möjligt världkrig utan fortsätta vara ett kärnvapenfritt land och istället ratificera FNs kärnvapenförbud, TPNW. Det skulle kunna underlätta för fler länder i vår närhet att ratificera TPNW och på så sätt skapa minskade spänningar.

Sverige bör agera för att svensk försvars- och säkerhetspolitik inte ska bli sammankopplad med USAs och Natos kärnvapenrelaterade aktiviteter.

Avtalet innebär till sin helhet stora hot mot demokratins idéer, frihet och mänskliga rättigheter, medan det inte ens ger några ordentliga garantier tillbaka. Svenska folket mister ju den demokratiska kontrollen över militära styrkor i landet. Vi skulle därför gärna se en ordentlig undersökning om fler brott (t.ex. jäv, korruption) kan ha begåtts i samband med avtalets tillkomst. Ur svenskt perspektiv är det svårt att förstå hur så dåligt avtal annars kan ha tecknats.

Artikeln på https://www.op.se/2024-02-14/stoppa-dca-avtalet-med-usa fäster också uppmärksamheten på att motparten i avtalet kan bli misstänkt för medhjälp till folkmord och på några möjliga jävsförhållanden på svensk sida (fler kan finnas).

Accoun uppmanar Riksdagen att rösta nej till avtalet!

Kompletterande remissyttrande 25 mars från Accoun angående Sveriges DCA-avtal och tillhörande promemoria (Ds 2024:2)

Vi vill som en komplettering förtydliga att vi anser DCA-avtalet har mycket större dignitet, än att frågan kan behandlas enligt de paragrafer som regeringen hänvisar till i promemorian, bland annat Regeringsformen 10 kap 8 § .

DCA-avtalet gäller ju exempelvis användningen av statens tillgångar, vilket inte täcks av Regeringsformen 10 kap 8 §. Som vi visat är avtalet inte heller kompatibelt med gällande grundlag och grundläggande mänskliga rättigheter.

Bland annat har vi förklarat hur DCA-avtalet kan medföra inskränkning av yttrandefriheten, vilket är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Lägg märke till att denna inskränkning kan gälla något annat än giltiga undantag såsom för den nationella säkerheten för Sverige och därför inte borde vara tillåten.

Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, enligt Regeringsformen 2 kap 19 §.

Därför menar vi att avtalet och relaterade lagändringar saknar legitimitet om inte detta hanteras enligt ordningen för grundlagsändring

 

 

Föregående artikelFN-rapport (utkast) manar till vapenembargo mot Israel
Nästa artikelDemonstration i Warszawa mot NATO och mot krig
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

7 KOMMENTARER

 1. Den Israeliska statsmaktens
  (= flera grupper som utövar makt, till exempel regering, statliga myndigheter, säkerhetspolis, militärer, gäng och krigsherrar som agerar med statsmaktens godkännande)
  DEMOCID riktad mot palestinier – ”mord genomfört av en nationell statsmakt” – med;
  • Politiska lönnmord (Politicid) d.v.s. mord av politiska anledningar
  • Massmord: obegränsat dödande av folk i ett land
  • Folkmord (genocid): dödande av människor på grund av deras grupptillhörighet (ras, etnicitet, religion, språk)

  utgör brott brott mot Folkmordskonventionen (ratificerat av Sverige den 9 december 1952) som inte bara är en del av folkrätten (som är en del av den internationella rätten) utan tillhör den primära folkrätten, jus cogens, d.v.s. grundnormer (regler, rättigheter och förpliktelser) i folkrätten som inte ska kunna förhandlas bort och från vilka avsteg eller övertramp aldrig ska tillåtas.

  Medborgarrättsorganistionen Center for constitutional rights (CCR) var den första organisationen som vann mål i federal domstol gentemot USA:s högsta lednings brott mot fångar i Guantánamobasen 2004.
  https://ccrjustice.org/home/what-we-do/issues/guantanamo

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rasul_v._Bush

  Nu engagerar sig CCR igen där USA:s högsta ledning anklagas för medhjälp till folkmord:

  ”Palestinska människorättsorganisationer, tillsammans med palestinier i Gaza och USA, lämnade in en stämningsansökan till USA:s federala domstol mot president Biden, utrikesminister Blinken och försvarsminister Austin för de amerikanska tjänstemännens misslyckande med att förhindra och delta i den israeliska regeringens pågående folkmord på dem, deras familjer och de 2,2 miljoner palestinierna i Gaza.”
  https://ccrjustice.org/home/what-we-do/our-cases/defense-children-international-palestine-v-biden

  Center for Justice and Accountability beskriver ett av de mest grundläggande kraven som ställs av internationell rätt: att amerikanska domstolar ger tillgång till ett effektivt rättsmedel när USA är inblandat i begåendet av jus cogens-brott som folkmord.
  https://ccrjustice.org/home/press-center/press-releases/biden-gaza-genocide-case-constitutional-and-international-law

  https://www.globalpolitics.se/folkmordet-i-gaza-maste-stoppas-och-de-ansvariga-stallas-till-svars/

  Internationella domstolen i HAAG (ICJ) upprättades 1945 genom FN-stadgan för att året därpå överta de uppgifter som den Fasta mellanfolkliga domstolen (Permanenta internationella domstolen) tidigare hade haft. Domstolen och dess verksamhet regleras främst genom Internationella domstolens stadga.

  Efter att domstolen fastslagit att USA:s förtäckta krig mot Nicaagua stod i strid med folkrätten, drog sig USA undan från domstolens tvingande jurisdiktion 1986.
  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Internationella_domstolen_i_Haag

  Sedan ungefär 2010 har USA försökt underminera den internationella rättsordningen baserad på FN-stadgan för att i stället promota sin imperalistiska hegemoni med sitt eget påfund, ”den regelbaserade rättsordningen”, ivrigt förespråkad av deras svenska lakejer med försvarsministern Pål Jonsson i täten.

  Som Accoun påpekar är avtalstexten till DCA milt uttryckt, olämpligt.

  Av resonemanget ovan, och i samklang med Sveriges Fredsråds remissyttrande (m.fl.) är även avtalspartnern, det imperalistiska och krigiska Förenta staterna (USA) i allra högsta grad olämplig som bilateral samarbetspartner.

  Även Sverige har stått vid skranket och fått skämmas som medbrottsling till den krigiske vaneförbrytaren mot internationell rätt, USA.

  Den 18 december 2001 avvisade egyptierna, Ahmed Agizaoch Mohammed Alzery från Sverige i en CIA-ledd operation och skickades med ett amerikanskt flygplan med maskerade agenter till egyptiskt fängelse där de utsattes för förhör och tortyr. I maj 2005 behandlades fallet av FN:s kommitté mot tortyr. Kommittén konstaterade att svenska statens avvisning av den klagande stred mot artikel 3 i Europakonventionen samt mot artikel 7 i den Internationella konventionen om medborgeliga och politiska rättigheter.

  Vi vill varken hysa ökända yankie-militärer, kärnvapenterrorbombplan eller presumtiva tortyrbaser under amerikansk jurisdiktion inom svenskt territorium.

  Kräv FOLKOMRÖSTNING om DCA-avtalet:
  https://www.mittskifte.org/petitions/bfolkomrostning-om-dca-avtalet-usa-baser-och-karnvapen-i-sverige-beslut-fattas-innan-sommaren?

  Igår
  240326 SVT – ”Indikationer på folkmord i Gaza”
  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/indikationer-pa-folkmord-i-gaza

  Skydda civilbefolkningen i Gaza!
  https://www.mittskifte.org/petitions/skydda-den-civilbefolkningen-i-gaza

 2. Amerikanska räder eller attacker med ex.vis drönare eller på andra sätt och som visar sig utgå från eller organiserats av amerikanska trupper förlagda i Sverige gör Sverige till ett legitimt mål för vedergällningar.
  Hur gör Sverige i en situation där man är förvarnad men inte på något sätt samtycker eller vill stödja?
  Svaret är nog att det spelar ingen roll vad vi tycker eller gör, USA gör som de vill enligt avtalet.

  • Tack Svensson!
   Din sista mening är exakt hur den bistra verkligheten ser ut. Precis så agerar detta land vars historia är kantad med död och elände varhelst världen över.
   Och nu inleds en annan stegvis ockupation i vårt eget fria Land som vi aldrig kunde föreställa oss skulle ske.
   Eller inte, kanske den påbörjades den när Olof Palme mördades för att därefter föll Jugoslavens samman med påföljd att USA.S maktintresse tog ytterligare ett steg som överhöghet i Europa där Kosovo blivit en del av detta krigarelands viktiga positioner.
   Och så frågar sig våra svenska politiker varför Ryssland reagerar av ren och skär självbevarelsedrift när detta Land är snart är helt omsluten av världens i särklass mäktigaste krigsmakt.
   Ett maktfullkomligt agerande av USA som är i linje med när dom stal marken och fördrev ursprungsbefolkningen i Amerika.
   Samtidigt en metod som inte är helt obekant även i dessa dagar när Europa o USA vänder bort blicken och väljer att inte tala klarspråk när liknande massaker sker på fängelseområdet Gaza. Och när detta händer visar sig vår statsminister- utan att bli ifrågasatt, med ett ständigt leende på sina läppar. Nä fy …!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here