Rysshat – Ryss-skräck

9
1690

Denna artikel kommer från Ingemar Stiby ”Kranzatorparn” Tack Ingemar.

”Kranzatorparn” Ingemar Siby

Föddes ur danskhatet. Krighetsarna taktik för att hålla folk okunniga. 

 Stormedia censurerar allt ryskt. De sprider medvetet lögner, och anklagar  Ryssland för allt dåligt. Detta är en taktik som användes redan på medeltiden. Nutidens rysshat drog demokraterna och Biden – enligt Tucker Carlsson – igång för att avleda från lögnen att Ryssland hackat deras partis datorer. 

 Svenske män  

Vakten eder än 

För de danskes natur 

De är grymma som djur 

 Ovanstående är en visa, hämtad ur Vilhelm Mobergs ”Min svenska historia”. Den författades vid kung Karl Knutssons Bondes kansli någon gång på 1400-talet. Den gjordes , tillsammans med stort antal liknande och värre smädesvisor som redskap för politik. För att frambringa ett hat mot broderfolket och få det svenska folkets stöd i Karls kamp mot unionskungarna i Danmark  framställs danskarna genomgående som svekfulla, trolösa, grymma och djuriska. 

 Moberg använder ett helt kapitel till denna speciella form av propaganda. Bonde är först i Sverige. Fram till Engelbrekt präglas strider av viss tolerans mellan folken. Engelbrekt bränner borgar – inte byar, eftersom hans soldater inte är soldater utan bönder!  

Vilhelm Moberg

 Sturarna däremot och inte minst Gustav Vasa och hans söner gjorde sitt bästa för att skandalisera sina fiender. Och danskarna gav igen med samma mynt. Svenskarna utmålades som vidunder av grymhet och svekfullhet, komiskt fåfänga, högfärdiga. I den svenska propagandan var däremot svenskaran exemplariska: Begick inga grymheter, dödade inga fångar eller kvinnor och barn.  

 Gotlandsvisan från ca 1450 påstår att: 

 Vad svenske män må säga 

det bliva de vid 

de pläga ingen svika, 

varken fattig eller rika 

det är en god sed. 

 Den som läst sin Arthur Lundqvist, vet dock hur ”försvenskningen” av Blekinge, Halland och Skåne gick till. Beskrivningen av de grymheterna skall besparas läsarna av dessa rader. Citeras bör dock vad Moberg drar fram ur ett brev från den 17:årige Gustav 2 Adolf från 1612-års krig: Under ett vedergällningsaktion, har hans arme lyckats ödelägga och skövla 24 skånska kyrksocknar under ett par veckor! Den unge kungen skriver att hans trupper hade ”grasserat, skövlat, bränt och ihjälslagit alldeles efter vår egen vilja” 

 Också ett sätt att bli hjältekonung på. Borde finnas fler! 

 Under Vasa-tiden förkvävdes resterna av tolerans och unionsanda. en prestigekänslig och bullrande nationalism fick herraväldet. I dubbel mening: Det var ju herrarna som förde krigen och kammade in förtjänsterna. Menigheten – den manliga – fick nöja sig med att offra sitt liv. Om kvinnorna deltog, vet vi mycket lite om: De har suddats ut ur historieböckerna – fram till nyligen. 

 Ända in på 1900-talet fanns ett eko av detta hat mot det danska kvar i skolböckerna. Moberg själv vidgår att han som skolpojke lärde sig att danska folket var svekfullt och lömskt 

 Efter medeltiden slut fördes 11 krig mot danskarna fram till 1814. De drabbade framför allt civilbefolkningen gränsområdena i Blekinge, Halland, Skåne och Västergötland med mord brand och svärd.  Kanske är det därför trots allt klingat av. – Mälardalen har ju varit fritt från krigiska danskar sedan 1520. 

 Med ryssarna var  krigen annorlunda. Stockholmsområdet och östkusten drabbades först 1719. Innan dess fördes striderna i Baltikum och Karelen. Lärdomarna att skriva propaganda och nidvisor från danskstriderna kommer då väl till pass.  

Rurik…

Men det börjar i god sämja. Gutar/Goter tar sig nedför dessa ryska floderna och idkar handel och anlägger byar. Rurik ombeds av Novgoroderna att bli den förste Tsaren. De nordiska gravfälten är många, ända ned till Kiev. Olof Skötkonungs dotter Ingegerd gifter sig med Fursten av Novgorod ca 1015. Hon blir så småningom St. Anna. En relik av henne har i nutid kommit ”hem” och finns i Ortodoxa kyrkan i Stockholm. Hennes dotter gifte sig med Norske kungen Harald Hårdråde. Kung Inge den äldres äldsta dotter gifte sig med  storfurst Mstislav av Kiev, vars dotter gifte sig med kung Sigurd Jorsalafar. 

 Sedan är de dock slut på sämjan. Orsaken stavas religion! I det svenska landet härskar påvekyrkan, medan Ryssland och Baltikum är ”hedniskt” eftersom kristendomen är organiserad i Ortodox anda. Erik den helige anammar påstötningar från påven, och beger sig därför på korståg till Karelen. 

 De svenska framgångarna föder en speciell syn på ryska folket, som inte finns i dansksynen: Ryssen är mindre värd. Han är ”slav” och kallas ”Moskoviten”. Men, som sagt det är först 1719, när 12:e Karl dött vid Halden, som tsar Peter den store vågar gå till anfall mot det svenska kärnlandet. Städer, byar och bruk från Nyköping i söder till Gävle i norr bränns ned. Ca 1/3-del av den svenska produktion av livsmedel och järn förstörs eller rövas bort. Betalt kvitterat efter århundraden av härjningar i Österled. 1808-1809 upprepas härjningarna om än i mindre skala.  

 Sedan är det slut med krigandet för svensk del. Under hela 1800-talet ägnar sig den svenska litterära eliten åt att älta nederlaget. De erövrar ”Finland åter” med pennan, och odlar – vad de tror vara – vikingarnas ädelhet och mod.  

Esaias Tegnér och hans läkare

Bland dem fanns Esaias Tegner – Kanske den den främste rysshataren. Redan strax efter kriget slut, publicerar han  ”Krigssång för Skånska Lantvärnet”: 

 Som rövare i natten smögo 

de förrädiska med bortgömd dolk 

Plötsligt deras fanor flögo 

bland ett tryggt och fredligt folk 

Våra skördar kommer de att ströva 

våra fäders ben att trampa på 

våra kvinnors dygd att röva 

våra söners kraft att slå 

De båda ryska skövlingarna 1719, respektive 1809 har satt sig djupt i Mälardalens folk.  Barn har skrämts med att ”ryssen kommer och tar dig!” Hit till Västsverige kom dock aldrig Moskoviten. Här finns inte samma rädsla. Försmädligheten att ha besegrats av Slavarna/Slverna sitter gjupt hos eliten. 

 Runt 1900 dras rysskräcken fram ur djupet av ryska arbetsvandrare. ”Sågfilarna” kommer som otaliga andra arbetsvandrare säsongsvis för att öka på sina små inkomster. I nutid ha vi parallellen ”Bärplockare” Sågfilarna misstänktes för att vara ryska spioner, som kartlägger försvarsanläggningar. Hur de nu kunde hinna med det och samtidigt fila sågar?  

Efter flera mannaminnen dras skräcken upp igen. Åren före första världskriget finner  försvars- och pansarbåtsivrare dessa minnen passande som argument och propaganda för upprustning.  Hela Europa rustar vid denna tid – och Sverige ”följer John”. 

Under dessa krigiska århundraden inträffar händelser, som i dags läget kan ses som nog så kuriösa. Gustaf 2 Adolfs krigiska härjningar medför att Novgoroderna föreslår att han skall bli rysk Tsar. När han blir kung, föreslås istället brodern Karl Filip. På 1890-talet explaterar Robert Nobel oljefält i Kakasus.  

Aleksandra Kollontaj

Tre ryska kvinnor sätter sin prägel på Stockholm: Runt 1900 gifter sig prins Vilhelm med furstinnan Maria Pavlovna. Äktenskapet håller i 4 år. Därefter rymmer hon till Paris. Det internationellt kända mattematiska snillet Sofja Kovlevskaja chockar Stockholm och Strinderg genom att år1900 bli utnämnd till professor i just matematik i Uppsala. Alexsandra Kollontaj blir världens första kvinnliga ambassadör, som representant för Bolsjevikregimen i Stockholm 

 Vid slutet av 1:a världskriget blev Ryssland en förebild – för den stora del av befolkningen som levde på svältgränsen. Ryska revolutionen spred sig som ett föredöme. Regeringen Hammarsköld (som kallades ”Hungersköld”) kunde inte lita på värnpliktsarmen. Endast på polisen. Motdraget blev allmän rösträtt. 

 Efter 2:a världskriget  har diverse spionhistorier präglat ryssbilden och hållit uppe rädslan och misstänksamheten. En Chrustiov, visande sig lika skämtsam som Erlander, roende den senare i Harpsunds ekan, lyckades inte lätta på misstroendet. Det kalla krigets propaganda från främst USA höll det vid liv. Ibland dold i populära filmer, som ”From Russia with love”, och andra spionfilmer. Ibland som NATO-ubåtar förklädda till ryska dito. Svenska affärsmän, ridande på nyliberalistisk anfallsvåg in i det uppståndna Ryssland på 90-talet, inte heller.  

Chrustjov

När därför Biden intensifierade rysshetsen för ett par år sedan var marken redd. Enligt CNN dåvarande nyhetsankare Tucker Carlsson, ville Demokraterna dölja bluffen: Att Ryssland hackat sig in i deras datorer.  De återupplivade Kalla krigets propaganda i bästa McCartartny anda, för att ledde bort uppmärksamheten från lögnen. De initierade den Oranga revolutionen i Kiev. Propagandan fick t.o.m. mig att tro att den var spontant folklig.  

 Hur effektiv den antiryska propagandan är, framgår också av att t.o.m. vänstertidningar som ETC fallit i ryssheten. Troligtvis för att den hotats med indraget presstöd. Även syndikalistiska traditionstyngda Arbetaren bugar för den neoconservativa pressen. Att inte lita på Putin, ansåg en person som aldrig träffat denne. Vilket är nödvändigt för fälla ett sådant personligt omdöme. 

 Thor Heyerdal skrev i sin memoarbok: I Adams fotspår   ”Det kan inte förnekas att bordtennis och fotboll når fler människor och kan göra mer för freden än politiska slagord ..” ”Fotboll får människor från alla länder att mötas i i fredlig underhållning utan tankar på vare sig politik eller vapen”. 

 De raderna får en pusselbit att falla på plats: Varför har Ryssland isolerats från idrottsvärlden? 

Ja, inte är det för att isolera Ryssland. Istället är det för att isolera OSS – Vi i Västvärlden – från Ryssland: Vi hindras från att ta del av vad det ryska folket anser om kriget och dess orsak om kriget i Ukraina! S.k. demokratiska länder med s.k. demokratiska politiker, hindrar yttrandefrihet! Och värre skall det bli: Datatrafik och mail skall genomsökas enligt förslag från EU.   

 Vad står då på spel? Vad är det dessa s.k. demokratiska politiker vill hindra oss ifrån att välja? 

Edgar Snow's Story | Edgar Snow Memorial Foundation

Edgar Snow, en av världens mest erkända och vittberesta journalister, med vänner som Mahatma Ghandi, Franklin Roosvelt, Mao Tsedong, Sun Yut-sen och Nakasin Litvinov sammafattar koncist skillnaden mellan USA och Sovjet på följande sätt: (Memoarer 1973) 

 ”Ojämlikheten fanns kvar  i Sovjetstaten men inte parasitismen” Där fanns NKVD:s tortyrceller. Hemliga rättegångar och avrättningar förekom alltjämt. Men å andra sidan fanns det inga hallickar, yrkesprostituerade eller underjordiska gangstersyndikat, som drevs i stor skala. Det fanns ingen press- eller föreningsfrihet annat än med partisanktion. Me detta slags frihet fanns: Frihet från som sålde falska kulturer och patentmediciner, pornografi, tecknade serier och klosettskvaller.”  

 Avslutningsvis är det lämpligt att citera Vilhelm Mobergs kloka ord om folkhat. Han konstaterar att ”Kollektiva känslor av fiendskap, avsky, hätskhet, och agg, som omfattar hela fok, kan inte vara dem av naturen ingivna eller medfödda. Ett allmänt hat hos folk riktat mot ett annat, uppkommer inte spontant. Det växer inte fram inifrån” (!) En svensk och en dansk allmogeman hade inte gjort varandra förnär och kunde därför inte känna någon personlig fiendskap sig emellan. De kände inte varandra, emellan dem fanns det varken kärlek eller hat; emellan dem fanns bara likgiltighet. Och säkerligen ville de helst leva i fred med varandra, om de kunde få. Bönderna i båda rikena leve under kärva villkor – de danska under de hårdaste -och de förbättrades inte av att de gick ut och tog livet av varandra och brände ner varandras hem. Krigen var framförallt allmogens ständigt återkommande plåga.” 

 Att Wilhelm Moberg är av allmoge född framgår tydligt. Han blev dess försvarare livet ut. Han hade säkert inte haft något emot om jag byter ut svensk respektive dansk mot rysk och svensk – eller vilka andra folkslag som helst.  

 

Återstår frågan hur vi alstrar en elit som inte är krigshetsare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sture Nilsson: Rysskräcken i Sverige 

Sid 10: Ruserna i  Ryssland bär guldarmaband (Ibn Rustah) SN härleder rus/ros till det fornnordiska rodr = roddväg eller Roslagen. Troligare är Gutar från Gotland. De har kortare till Riga. Rospiggar rodde till Ladoga, där finnar tog över. 

Rurik inkallades ca 862 enl. Nestorkrönikan. Han var Rus och varjag. Det fans också Urmaner, =Germaner? Anglitjaner = Anglikaner? och Goter= Gutar? 

Väring betyder edsvurna  

 

S:s bok skildring är kalendarisk. Börjar med de fredliga kontakterna fram till 1100- tal. Sedan börjar striderna, som pågår från och till fram till 1809. Här behandlas historiska händelser som ”Viborgska smällen”, Erik XIV:s andre son, Ivan IV:s förvecklingar med Johan III:s polska Maka, förslaget att göra Gustav II:s till Tsar, detsamma med brodern Karl Filip, Kotosjichin – som blev svensk spion, Slaget vid Narva, Poltava, Svenska krigsfångar. 

 

Striden om Stockholm sommaren 1719. Båtar med kosacker översvämmade Sth Skärgård, som brände städer, gårdar och bruk. Skövlandet  levde i flera mannaminnen, och drog upp igen av försvars- och pansarbåtsivrare.  

 

Johan Hjärnes rysshat; Hattarnas krig 1741:/Sinclair mordet gav upphov till Rysshat; Sjökriget 1787. 

 

 

 

Witberg ritade tsarens tempel  ca 1815 

 

Under 1800-talet vimlar det av nationalistiska poeter och författare 

 

Robert Nobel köper oljefält i Kakaus 

Rysskor i Svergie 

 

Professor  matematik: Sofja Kovlevskaja 

Ambasadör: Aleksandra Kollontaj 

Prinsessan Marai Pavlovna (gift med prins Wilhelm i 4 år. 

 

Sågfilarna Runt 1900: Arbetsvandrare för att utöka inkomsterna. JFR knallar. Väckte rysshatet Sågs som spioner. Passade krigsmakten, som behövde rusta. Resultetet blev förlorade ryska marknader. 

 

Sven Hedin 1912: Ryssland det stora hotet: ”Ett varningsord” 

 

1875: Oskar II beöker Tsaren för att förbättra relationen 

 

1917 reser Lenin tåg genom Sverige – betalat av Tyskland 

 

1920: Ryssligan Izmailovitj Hadjetalatje döms till döden i Sveige. Ändras till livstid. Rojalist som från Sveige bekämpar Bolsjevikerna. Mördar exilryssar. 

 

1929: Gammelsvenskby folket anländer 

 

1928: Kosackvalet: Rysskräcken blev Bolsjevik skräcken 

 

1941-51 Enboms spionliga. Under krigstid rapporterades tyska transporter. Därefter försvarsanläggningar i Norrland. 

 

Hilding Andersson Ingenjör i teleknik marinanställd. Avslöjad 1951. 

 

1940 leder rysshatet till att Norrskensflammans tidningshus. 

 

1945 greps Raoul Wallenberg 

 

1978 Stig Berling spion men greps av Israelisk säkerhets polis 

 

 

 

 

 

Föregående artikelGoogles led är fyllda av CIA-agenter!?
Nästa artikelRysk offensiv?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Sanktions bumerang – bokslutet på rysshatet idag.

  ”Den senaste månaden har oljepriset stigit kraftigt och Ryssland tjänar storkovan på detta. Sanktionerna mot Ryssland har inte bitit, rapporteras det i SVT Nyheter. I stället för att sälja till Europa, något EU:s maktelit satt stopp för, har Ryssland helt enkelt sålt till marknader i andra länder. De som nu lider är vanliga människor i Europa.

  Den senaste tiden har drivmedelspriserna ökat igen.

  Priset på olja har sjunkit i ett år, men nu stiger det kraftigt.

  Anledningen är, enligt SVT, att stora oljeproducerande länder som Saudiarabien och Ryssland har minskat sin produktion.

  Detta ger ökade intäkter för Ryssland, högre priser för konsumenterna i Europa, samtidigt som den samhällsfarliga inflationen i väst eldas på.

  – Sanktionerna har inte bitit särskilt hårt på produktionen eller exporten av olja och gas från Ryssland, säger den norska energianalytikern Thina Saltvedt enligt SVT.

  Vidare förklarar Saltvedt att den ryska oljan som tidigare gick till Europa i stället har gått till andra länder, och sålts i bland annat Kina och Indien.

  Samtidigt uppger man nu även från rysk sida att sanktionerna misslyckats.

  Snabb ekonomisk tillväxt väntar i stället Ryssland, hävdade Kremls talesman Dmitrij Peskov vid ett ungdomsforum på torsdagen, rapporterar RT.

  – Vi har tagit oss ur krisen, och våra möjligheter till snabb utveckling är goda med dagens mått mätt. Det här är en unik situation. Ni kommer studera hur detta var möjligt och varifrån vårt land, vårt folk, fann sådan styrka, sade han enligt RT.

  Rysslands BNP väntas växa med mer än 2 procent i år, en tillväxt som enligt Rysslands president Vladimir Putin helt skulle täcka den ekonomiska nedgång som landet drabbades av 2022.”

  OBS, OBS Glöm inte att ”tacka utvalda” skiten som styr väst för eländet

 2. 6 augusti 2023, 06:28
  Den förre Pentagon-rådgivaren överste Douglas Macgregor sa i en intervju med Straight Calls YouTube-kanal, att de amerikanska myndigheterna letar efter ett sätt att ta avstånd från deras totala misslyckande i Ukraina och vill skylla på Kiev för nederlaget.

  Experten sa att USA vill meddela att de har gjort allt möjligt och försett Ukraina med allt som behövs, men Kiev ” inte kunde inte göra någonting”.
  Enligt McGregor indikerar detta tillvägagångssätt en förändring i amerikanernas medvetande, även om Vita huset inte erkänner att Ukraina har blivit en ”katastrof” för USA. Han uttryckte också förtroende för att USA gjorde ett misstag genom att underskatta ryska styrkor.
  ”En av dessa riktningar är att dölja katastrofen, skylla allt på ukrainarna avslutade MacGregor.
  Innan detta sa Douglas MacGregor att den ukrainska regimen försöker dölja data om förluster under motoffensiven, som enligt honom visade sig vara katastrofal.
  https://www.gazeta.ru/politics/news/2023/08/06/21017666.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

 3. Lenins bolsheviker var i högsta grad inblandade i att sabotera för ryssar i Ukraina
  Vladimir Kornilov: How today’s Russia-Ukraine conflict has its roots in the policies of Lenin’s Bolsheviks 100 years ago
  Russia Today 2 aug
  Det skedde under förledande hänvisning till jämlikhet
  Men följdes av föreskriften
  ”Det ukrainska språket ska väljas som det dominerande språket för officiella förbindelser.” Det förbjöd anställning i statliga och sovjetiska institutioner av personer som inte talade språket. Detta var en katastrof för den rysktalande Donbass, där ukrainsktalande människor var svåra att hitta. Och så här började det hela.
  Min tolkning är att bolshevismen här visar att den var en del av förverkligandet av Mackinders mål.

 4. ”Återstår frågan hur vi alstrar en elit som inte är krigshetsare!”

  Tanken att ”alstra en elit” roade en stund i hällregnet. 😉

 5. Brittisk underrättelsetjänst: Ukrainsk undervegetation skyldig till misslyckande i offensiven
  Det är inget skämt: den brittiska underrättelsetjänsten har på fullt allvar anklagat undervegetationen i östra Ukraina för problemen med den ukrainska motoffensiven. Det som är förvånande är att spegeln inte har lyfts.

  Sedan starten av upptrappningen i Ukraina i februari 2022 har Der Spiegel nästan dagligen citerat från de dagliga rapporter som publiceras av det brittiska försvarsministeriets underrättelsetjänst. Detta har nu ett underhållningsvärde som man inte ska fnysa åt, för sedan mars 2022 har denna brittiska underrättelsetjänst i ständigt nya varianter rapporterat att Ryssland håller på att ta slut på artillerigranater och raketer och att Ukraina är på gränsen till seger.

  Det är därför jag alltid gillar att läsa Spiegel-artiklar som refererar till de senaste utspelen från London i deras rubrik eller inledning, det finns trots allt inte så mycket annat att skratta åt för tillfället.

  Rapporten som det brittiska försvarsministeriets underrättelsetjänst publicerade den 3 augusti var dock så korkad att till och med Der Spiegel barmhärtigt undanhöll den från sina läsare, vilket är synd. Denna brittiska underrättelsetjänst, som Der Spiegel gärna citerar för att bekräfta sin krigspropaganda bestående av fiktiva svårigheter för den ryska armén och påstådda framgångar för den ukrainska armén, meddelade på fullaste allvar på X (tidigare Twitter):
  ”Ukraina Defense Intelligence Update – 3 augusti 2023.
  Den återväxande undervegetationen på slagfälten i södra Ukraina är sannolikt en faktor som bidrar till den generellt långsamma framstegen för stridsoperationer i området.
  Den mestadels jordbruksmarken i stridszonen har legat i träda i 18 månader och återkomsten av ogräs och buskar har accelererat under de varma, blöta sommarförhållandena.
  Det extra skyddet hjälper till att kamouflera det ryska försvaret och gör det svårare att rensa minfälten.

  Även om borsten också kan ge skydd för små, smygande infanterisattacker, har det gjort det svårare för båda sidor att avancera.”

  Vem skulle ha trott? Ogräs och buskar växer i Ukraina på sommaren. Men det är en överraskning, särskilt eftersom striderna utspelar sig där den så kallade svarta jorden är, det vill säga den bördigaste jorden i världen.

  Men efter att ha varit där tillräckligt ofta vet jag att växtligheten där inte är ett militärt problem, särskilt i drönares och infraröda kamerors tid. I verkligheten avbryts de breda och platta fälten endast av ett fåtal trädrader, som båda sidor kan använda som det enda naturliga täcket.

  Men rapporten visar hur illa den militära situationen i Ukraina måste vara när britterna, som annars rapporterar dagligen, hur stort det går för Ukraina och att de är på väg att få ett avgörande genombrott mot ryssarna, som (enligt samma hemlighet) tjänst sedan mars 2022) inte längre har artillerigranater och raketer.

  För övrigt hade britterna tidigare klagat på att de ryska minfälten var tätare packade än de hade räknat med. Men det är också en oförskämdhet från ryssarna, bara sådär – och utan att fråga britterna! – Att lägga minfält, vars konstruktion de inte tidigare har kommit överens med britterna om. Dessa ryssar, de kan verkligen göra vad som helst!

  Detta stämmer med en rapport från mitten av juli när ”Welt” rapporterade i en artikel (se här eller i slutet av artikeln) om ukrainska soldater som hade frågat sina tyska instruktörer hur man skulle hantera minfält med Leopard-stridsvagnarna. De tyska instruktörerna bevisade sin kompetens genom att svara att man bara kör runt minfältet.

  Bundeswehr har därför i sina övningar och läroplaner på fullt allvar sörjt för fiendens minfält på 100 gånger 200 meter stora, runt vilka man helt enkelt kan köra Leopard-stridsvagnarna, som de ukrainska soldaterna, som vet att minfält inte bara kan köras runt, sedan men lämnade något i misstro.

  Där går du igen: ryssarna kämpar orättvist genom att inte anpassa sin taktik till vad Nato lär sina soldater. Men det fungerar verkligen inte så…
  https://www.anti-spiegel.ru/2023/britischer-geheimdienst-das-ukrainische-unterholz-ist-am-misserfolg-der-offensive-schuld/

 6. Hård kritik mot Selensky i brittisk press
  The Telegraph körde en op-ed med titeln ”Ukraina Attacks its Allies”, som starkt kritiserade Selensky. Är tummen ner över Selensky i väst?

  Redaktioner och kommentarer publicerade i media är avsedda att stödja en bred offentlig diskussion genom att också förmedla åsikter som inte nödvändigtvis är mainstream. Men visst fungerar det annorlunda i västpressen.

  Västmedia styr den allmänna opinionen, vilket vi tydligt har sett under de senaste tre åren, först med pandemin och nu med Ukrainakrisen, eftersom det inte fanns några exempel i kommentarerna och ledare på yttranden från västerländska regeringskritiker. Kritik, till exempel, av de experimentella mRNA-vaccinationerna var och är tabu i västerländska medier.

  Ledarna och yttrandena i västerländska medier har inte förespråkat alternativa åsikter, utan har tenderat att ställa mycket radikala krav som har förstärkt de berättelser de önskat. För närvarande handlar det främst om krav på mer vapen och pengar till Kiev, även om syftet med dessa artiklar naturligtvis är att stödja vapenleveranser och ekonomiskt bistånd i den allmänna opinionen och att underblåsa antiryska känslor.

  Det som praktiskt taget aldrig har publicerats är kommentarer som uppmanar till försiktighet eller till och med bara förklarar den ryska ståndpunkten. Redaktioner och kommentarer är ett verktyg i väst för att förstärka önskade berättelser.

  Men ledare och kommentarer har en annan funktion, för när de tilltänkta berättelserna förändras, är det oftast ledare och kommentarer som för det nya narrativet i spel, och på så sätt utlöser en ”offentlig diskussion” som snabbt leder till en förändring av det narrativ som tidigare policy leder. Redaktioner och kommentarer är därför ett viktigt verktyg för att styra opinionen i väst, eftersom de vanligtvis förstärker de önskade berättelserna, men vid behov förklarar de också för allmänheten varför en berättelse behöver ändras.

  Selenskys roll
  Jag har sagt sedan februari att USA letar efter en väg ut ur Ukrainaäventyret, och i detta avseende sades det öppet att allmänheten borde ändra det tidigare mantrat att stödja Ukraina ”så länge det behövs”. Vi upplever just nu att detta sker, för idag äger det första officiella mötet rum i Saudiarabien, där en förhandlingslösning för Ukraina diskuteras.

  Problemet som USA uppenbarligen har med detta heter Selensky. Detta klargjordes av hans framträdande vid NATO-toppmötet, när han ”hade modet” att öppet kritisera USA och Nato för att de tagit Ukrainas Nato-medlemskap från dagordningen på mycket lång sikt.

  Selensky verkar ha missförstått rollen han var menad att spela, vilket var att öka propagandan för amerikanska mål. Selensky verkar genuint tro att USA bryr sig om Ukraina och att han själv skapat sin popularitet i väst med sina offentliga framträdanden. Han verkar inte ha förstått att det här var en propagandakampanj regisserad av västerländska medier, där han bara spelade en roll.

  Tidigare tilläts Selenskij hetsa mot ryska känslor i alla västerländska parlament (och även vid Oscarsgalan och andra evenemang) och slå upp stödet för Ukraina.

  Det är nu över, eftersom Ukrainakonflikten har blivit för dyr för USA. Nu, ur USA:s perspektiv, är Selenskys roll att inta en mer moderat hållning och offentligt överväga en möjlig förhandlingslösning med Ryssland.

  Problemet är att Selensky inte gör exakt det, utan fortsätter att orubbligt avvisa varje kompromiss, fortsätter att kräva otyglat stöd för Kiev och ser sin ”fredsplan”, som i praktiken kräver rysk kapitulation, som den enda lösningen.

  Selensky verkar inte ha förstått att hans jobb är att spela en roll och att rollen han ska spela har förändrats.

  Tummen går ner
  Detta för oss till den roll som redaktioner och kommentarer spelar i västerländska medier när det gäller att vägleda den allmänna opinionen.

  Eftersom Selensky inte förstår att strömmen har vänt och han tror att han kan fortsätta som förut, dyker det plötsligt upp kommentarer i anglosaxiska medier där Selensky inte framställs som den hjälte han var i väst som förra året, utan i som han kritiseras hårt. Först skrev Politico en lång artikel som spekulerade i vad som skulle hända om Selensky blev mördad (av ryssarna förstås).

  Resultatet, enligt Politico, blev att mordet på Zelenskijs inte skulle förändras mycket, förutom att Ukraina och västvärlden skulle vara mer öppna för en förhandlad uppgörelse och kompromiss efteråt.

  Den 4 augusti, bara några dagar senare, följde The Telegraph upp med en artikel med titeln ”Ukraina attackerar sina allierade”, och kritiserade Selensky hårt eftersom Selenskys beteende gjorde Kievs närmaste allierade upprörda.

  Sådana artiklar som sliter upp Selenskij i luften var otänkbara i västerländska medier för bara några veckor sedan, för tills nyligen porträtterades Selenskij som den heroiske ukrainske ledaren som har överträffat sig själv i kriget mot Ryssland och som en karismatisk ledare för väst förenad i slåss mot de onda ryssarna. Dessa toner hörs nu knappt i västerländska medier.

  För övrigt, från den aktuella rubriken i Telegraph – ”Ukraina attackerar sina allierade” – är det bara ett litet steg till ”Zelensky beordrade rivningen av Nord Streams”. Som en påminnelse har Sverige sagt att de kommer att slutföra ”utredningarna” kring sprängningen av rörledningarna under hösten och kommer då att kunna namnge de ansvariga. Att Ukraina står bakom är redan ett faktum för västerländsk media, den enda frågan för västerländsk media är vem som gav ordern och om Selensky själv hade något med det att göra. Än så länge har västerländska medier uteslutit det, men vem vet vad de kommer att få reda på i sin ”forskning” snart?

  Den ryska nyhetsbyrån TASS uppmärksammade mig på artikeln i The Telegraph, varför jag för fullständighetens skull översätter deras reportage om artikeln.

  Start av översättning:
  Telegraph: Ukraina riskerar att förlora allierade över Selenskys agerande

  Den pensionerade brittiska försvarsmaktens överste Hamish de Bretton-Gordon kallade den ukrainske presidentens avskedande av Ukrainas ambassadör i Storbritannien Vadim Prystaiko ”vårdslös”.

  Kiev riskerar att alienera sina västliga allierade med sitt senaste beteende mot sina mest lojala allierade Polen och Storbritannien. Det menade den pensionerade brittiska försvarsmaktens överste Hamish de Bretton-Gordon i en åsiktsartikel som publicerades i Daily Telegraph på fredagen.

  Han påminde om berättelsen om kallelsen av den polska ambassadören till det ukrainska utrikesministeriet den 1 augusti. Anledningen till detta var uttalandena av ministern för det polska presidentkontoret, chefen för det internationella policykontoret Marcin Przydzak, att Ukraina verkligen har fått mycket hjälp från Warszawa och ”det skulle vara bra om de började uppskatta rollen spelad av polacker har spelat för Ukraina de senaste månaderna och åren.”

  Enligt de Bretton-Gordon leker Kiev med elden genom att sammankalla ambassadören för en av sina viktigaste allierade, oavsett om Ukrainas president Vladimir Zelensky har godkänt flytten eller inte. Han nämnde också Selenskys avskedande av ambassadören i Storbritannien Vadim Prystaiko efter att han kallat den ukrainske presidentens ord till den brittiske försvarsministern Ben Wallace för ohälsosam sarkasm. Krönikören kallade uppsägningen hänsynslös och föreslog att Kiev borde ha tillrättavisat franska och tyska diplomater för deras svaga stöd till Kiev.

  Samtidigt erkände de Bretton-Gordon sina sympatier för Kiev. Han noterade att även om politikers uppförande är viktigt, är detta inte punkten att fokusera på nu när Ukraina är mitt i en konflikt som landets framtid beror på.
  översättningens slut
  https://www.anti-spiegel.ru/2023/heftige-kritik-an-selensky-in-der-britischen-presse/

  • Man undrar hur det går efter amerikanska presidentvalet? Republikanerna som Desantis har kallat det rysk-ukrainska kriget för ”en lokal gränskonflikt” och redan där tagit avstånd från det.

   Det är faktiskt svårt att se några minsta objektiva amerikanska ”säkerhetsintressen” i den här delen av ”ortodoxa” Östeuropa.

 7. Jeddah-samtalen slog tillbaka på Zelensky

  Via den särskilda representanten Li och nationell säkerhetsrådgivare Doval kunde president Putin förmedla sitt lands pragmatiska ställning till denna konflikts slutspel till den största internationella publiken hittills, och därmed bryta igenom västvärldens informationsblockad.

  De senaste västcentrerade ukrainska fredssamtalen i Jeddah var avsedda att svänga den globala södern mot Kievs sida i det NATO-ryska proxykriget genom att pressa dessa länder att stödja Zelenskys så kallade ”fredsformel”. Det målet var dock alltid dömt att misslyckas från början, eftersom denna händelse också gav representanter för neutrala länder som Kina och Indien möjligheten att dela sitt eget tänkta slutspel till konflikten såväl som deras gemensamma ryska partner.

  Denna resulterande dialog ledde till att mötet blev ett tveeggat svärd för Zelensky. Å ena sidan hade han ännu en högprofilerad möjlighet att upprepa sina diskussionspunkter om varför Ryssland behöver straffas för sin speciella operation, men den här gången med alla landets BRICS-partner närvarande. Å andra sidan såg dock Kina och Indien till att hans krav inte var det enda scenariot på bordet. Precis som Zelensky kunde även de dela dessa åsikter med en mångsidig internationell publik.

  Som väntat nåddes ingen konsensus om vägen framåt, men Rysslands vice utrikesminister Sergey Rybkov avslöjade på söndagen att Rysslands BRICS-partner planerar att informera om händelsen. Detta är mycket mer betydelsefullt än den enkla artighet som det kan tyckas vara vid första anblicken eftersom Moskva kommer att kunna få en bättre förståelse för alla deltagares ståndpunkter, vilket i sin tur kommer att göra det möjligt att finjustera sin diplomati gentemot de länder som kan vara intresserad av en kompromisslösning.

  Om det avslöjade Kremls talesman Dmitry Peskov spekulationerna som snurrade runt Mainstream Media och till och med bland några i Alt-Media Community och hävdade att Ryssland vill kontrollera mer än de fyra tidigare ukrainska territorierna som förenades med det i september förra året. Han bekräftade samma dag som Ryabkovs tidigare uttalande att ”Vi vill bara kontrollera all mark som vi nu har skrivit in i vår konstitution som vår”, vilket är i linje med vad president Putin starkt föreslog i juni.

  Denna ståndpunkt var redan känd för Rysslands BRICS-partner med vilka man öppet diskuterade den särskilda operationen, särskilt de kinesiska och indiska representanterna som deltog i Jeddah-samtalen. Den särskilda representanten för eurasiska frågor Li Hui och den nationella säkerhetsrådgivaren Ajit Doval besökte Moskva för flera månader sedan, under vilken tid de träffade president Putin. Med tanke på detta sammanhang är det troligt att de tog upp hans ståndpunkt under Jeddah-samtalen när de förklarade sina länder.

  Via den särskilda representanten Li och nationell säkerhetsrådgivare Doval kunde president Putin därför förmedla sitt lands pragmatiska ställning till denna konflikts slutspel till den största internationella publiken hittills, och därmed bryta igenom västvärldens informationsblockad. När de lär sig att han inte har några maximalistiska mål till skillnad från Zelenskij, kan de andra representanter vars länder verkligen vill ha fred så snart som möjligt vara för att underförstått erkänna Rysslands vinster i utbyte mot en vapenvila.
  https://korybko.substack.com/p/the-jeddah-talks-backfired-on-zelensky

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here