Skriv på upprop mot sanktioner och krig nu! Lyssna på debatt om Assange med Noam Chomsky, Alice Walker och Daniel Ellsberg.

2
1251
Antiwar coalition

Upprop

COVID-19 och USA: s sanktioner:

Underteckna det öppna brevet (nedan) till USA: s regering och till FN. UNAC arbetar med fredsvänner (antikrigsledare) och grupper från hela världen för att få sändning av en enorm mängd brev till den amerikanska regeringen och FN för att kräva ett slut på sanktionerna, särskilt under denna period av kampen mot COVID-19. Vänligen underteckna brevet nedan och skicka det till andra. När du skriver under skickas ett brev automatiskt i ditt namn.

Kära vänner till fred, rättvisa och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Den globala spridningen av COVID-19 har riktat fokus på den olagliga och omoraliska praxisen att införa ensidiga tvångsåtgärder (ekonomiska sanktioner) av USA: s regering mot mer än trettio nationer. Det ekonomiska kriget mot dessa nationer hade resulterat i ofattbara lidanden hos folket i de riktade länderna redan före COVID-19-pandemin.

Med förödelsen av den globala pandemin upplever de riktade länderna – särskilt Venezuela, Kuba, Iran, Syrien och Zimbabwe – det oöverkomligt svårt att skydda och rädda sina medborgares liv i den pågående globala krisen. Dessa sanktioner utgör brott mot mänskligheten.

Istället för att hjälpa dessa länder att bekämpa de förödande effekterna av COVID-19-pandemin, använder USA: s regering nu den offentliga distraktionen som orsakas av pandemin för att intensifiera sina militära åtgärder mot de riktade nationerna.

USA ökar sina hot mot Iran och Syrien genom att återigen engagera sig i en tyst uppbyggnad av sina militära styrkor i Irak och har sänt sina krigsfartyg till kusten i Venezuela och krävt den Venezuelanska regeringens totala kapitulation inför USA.

Endast en global våg av folkliga protester kan stoppa denna anti-mänskliga politik och åtgärderna . Vänligen använd länken nedan för att underteckna det öppna brevet till USA: s regering, och FN, riktat till USA:s president och FN: s generalsekreterare och kräv att alla USA och FN: s sanktioner mot de riktade nationerna lyfts, och alla amerikanska militära hot och åtgärder mot stoppas omedelbart.Vi har att göra med en global nödsituation och måste agera snabbt.

Skriv på här!

* Lyssna på debatt om Assange också!


In English

COVID-19 & US Sanctions:
Sign the Open Letter to the Government of the United States and the United Nations
UNAC is working with antiwar leaders and groups from around the world to get a massive amount of letters to the US government, and the United Nations, to demand an end to sanctions, especially during this period of the fight against COVID-19. Please sign the letter below and pass this on to others.

When you sign, a letter will automatically be sent in your name.

Dear Friends of Peace, Justice and Human Rights Around the World,

The global spread of COVID-19 has exposed the illegal and immoral practice of imposing unilateral coercive measures (economic sanctions) by the United States government against more than thirty nations. The economic war against those nations had already resulted in unimaginable suffering of the people in the targeted nations even before the COVID-19 pandemic.

With the devastation of the global pandemic, the targeted countries — especially Venezuela, Cuba, Iran, Syria and Zimbabwe — are finding it prohibitively difficult to protect and save the lives of their citizens in the face of the ongoing global emergency. These sanctions constitute crimes against humanity.

Instead of helping these countries fight the devastating effects of the COVID-19 pandemic, the government of the United States is now using the public distraction caused by the pandemic to intensify its military actions against the targeted nations. It is increasing its threats against Iran and Syria by engaging in a silent buildup of its military forces in Iraq again, and has dispatched its Naval warships to the shores of Venezuela, demanding the total surrender of the Venezuelan government to the United States.

Only a global wave of popular protest can stop these anti-human policies and actions.

Please use the link provided below to sign the Open Letter to the Government of the United States and the United Nations, addressed to the President of the United States and Secretary General of the United Nations, demanding that all U.S and UN sanctions against the targeted nations be lifted, and all U.S. military threats and actions against them be stopped immediately.

We are dealing with a global emergency and must act quickly.

Föregående artikelCoronarelaterade skattelättnader i USA gynnar de rika – som vanligt.
Nästa artikelEU:s corona-beslut splittrar EU!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Människorna själva måste skapa nya partier och bojkotta bank-maffians krigsförbrytare på alla plan! Människor måste göra det Assange gjorde, inte be snällt om hans frigivande! Vi måste tvinga skurkarna till underkastelse genom politik direkt positiv samverkan som ersätter dem!

    Visst stödjer jag Assange, men inte Looser-metoden som fokuserar på honom och ber snällt via petitioner. De måste känna sig hotade på riktigt om det ska bli förändring.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here